MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 341/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 341            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 21 mai 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 237 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 474 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 

Decizia nr. 499 din 7 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Decizia nr. 545 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

Decizia nr. 576 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            45. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            541. - Decizie privind acordarea functiei onorifice de înalt Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă domnului Jeremy Staniforth

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

109. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 67/2009

 

240. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unitătilor de productie din acvacultura în Registrul unităjilorde acvacultură si eliberarea licentei de acvacultura

 

319. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect

 

1.355/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            6. - Normă pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

            9. - Hotărâre privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2009

 

            10. - Hotărâre privind ocuparea a două locuri vacante de vicepresedinti ai Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURÂRI

 

            57. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            14. - Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 15 mai 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 374/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local si a unor primari

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 237

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriela Gurbetîn Dosarul nr. 527/303/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că în această materie există o bogată jurisprudentă a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 26 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. nr. 527/303/2007, Tribunalului Bucuresti -Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 2821 alin.l din Codul de procedură civila, exceptie ridicată de Gabriela Gurbet.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că, în temeiul dispozitiei legale criticate, dacă obiectul pricinii are o valoare patrimoniala mai mică decât cea prevăzută de norma legală, justitiabilii sunt privati de calea de atac ordinară si devolutivă a apelului, împrejurare care constituie o piedică pentru accesul liber la un proces echitabil si care este de natură a crea o discriminare între persoane, bazată pe criterii economice.

Pe de altă parte, dreptul la apărare devine un simulacru, întrucât partea nu are garantia că actiunea sa este supusă căii de atac a apelului câtă vremejudecătorul este cel care stabileste valoarea obiectului cauzei.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că regimul juridic diferit este determinat de deosebirea de situatii, care impune solutii legislative diferite.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră exceptia de neconstitu­tionalitate ca fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nuau comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu următorul continut: „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege."

În sustinerea necdnstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, si ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii prevederilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă s-a pronuntat prin mai multe decizii, de exemplu prin Decizia nr. 440 din 15 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 octombrie 2005, sau prin Decizia nr. 1.132 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 noiembrie 2008, respingând criticile cu un atare obiect.

Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse îndeciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriela Gurbet în Dosarul nr. 527/303/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 474

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole, exceptie ridicată de Ordinul Geodezilor din România în Dosarul nr. 2.725/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că autorul exceptiei a depus la dosarul cauzei note de sedintă prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată. De asemenea, partea Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită, în principal, respingerea exceptiei ca inadmisibilă, având în vedere că autorul acesteia nu are legitimitate procesuală. Aceasta, întrucât Curtea Constitutională a admis, prin Decizia nr. 1.150 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 10 decembrie 2008, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez si a constatat că această lege este neconstitutională. În subsidiar, se solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat nu are nicio legătură cu dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.725/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole, exceptie invocată de Ordinul Geodezilor din România.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că „exercitarea unei profesii de geodez de către persoane care nu corespund cerintelor de studii, respectiv studii superioare în domeniul geodeziei, încalcă principiul autonomiei universitare", citându-se sustinerea în acest sens a presedintelui Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat nu vine în contradictie sub niciun aspect cu normele constitutionale care garantează autonomia universitară.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007, având următorul cuprins: „Pot să întocmească lucrări de cadastru necesare înscrierii în cartea funciară, precum si măsurători si lucrări tehnice de dezmembrare si alipire, rectificări de hotare ale unitătilor administrativ-teritoriale, rectificări ale limitelor intravilane ale localitătilor, măsurători si lucrări tehnice necesare întocmirii documentatiilor de scoatere din circuitul agricol:

[...] b) absolventii cu studii postliceale sau medii de specialitate, cu o vechime în activitatea de specialitate de minimum 2 ani, autorizati conform reglementărilor în vigoare la data autorizării."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 32 alin. (6), potrivit cărora „Autonomia universitară este garantată".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată mai întâi că sustinerile părtii Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, care a invocat, în concluziile scrise, lipsa legitimitătii procesuale a autorului exceptiei, nu pot fi primite. Aceasta, întrucât exceptia de neconstitutionalitate fiind de ordine publică, eventualele incidente procedurale intervenite în cauza în care a fost ridicată nu sunt de natură să împiedice solutionarea sa. Asa fiind, si având în vedere dispozitiile art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora „procedura jurisdictională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotărăste exclusiv de Curte", raportate la cele ale art. 29 alin. (1) din acelasi act normativ, potrivit cărora „Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia", Curtea va proceda la examinarea exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Cu privire la criticile formulate de autorul exceptiei, Curtea constată că exprimă nemultumirea acestuia determinată de faptul că se permite întocmirea lucrărilor de cadastru nu doar de către persoane cu studii superioare, ci si de „absolventii cu studii postliceale sau medii de specialitate". Această nemultumire nu poate fi convertită însă într-un argument de natură să sustină pretinsa încălcare, prin textul de lege criticat, a principiului autonomiei universitare. Astfel, dispozitiile legale criticate nu lezează în niciun fel dreptul comunitătii universitare de a se conduce, de a-si exercita libertătile academice fără niciun fel de ingerinte ideologice, politice sau religioase, de a-si asuma un ansamblu de competente si obligatii în concordantă cu optiunile si orientările strategice nationale ale dezvoltării învătământului superior stabilite prin lege. Posibilitatea autorizării unei persoane fără studii superioare în vederea efectuării unor lucrări de specialitate nu poate avea semnificatia unei încălcări a dreptului institutiilor de învătământ superior de a stabili propriile standarde de calitate cu privire la pregătirea profesională a viitorilor absolventi.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole, exceptie ridicată de Ordinul Geodezilor din România în Dosarul nr. 2.725/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 499

din 7 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Arad - Sectia de contencios administrativ si fiscal, litigii de muncă si asigurări sociale în Dosarul acestuia nr. 3.073/108/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.210- 2.225D/2008, nr. 2.295-2.299D/2008, nr. 2.385D/2008, nr. 2.519D/2008, nr. 2.592-2.596D/2008, nr. 2.605D/2008, nr. 2.886-2.891 D/2008, nr. 46D/2009, nr. 126D/2009, nr. 294D/2009, nr. 503D/2009 si nr. 504D/2009.

La apelul nominal se prezintă partea Ene Marinică, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 2.210- 2.225D/2008, nr. 2.295-2.299D/2008, nr. 2.385D/2008, nr. 2.519D/2008, nr. 2.592-2.596D/2008, nr. 2.605D/2008, nr. 2.886-2.891 D/2008, nr. 46D/2009, nr. 126D/2009, nr. 294D/2009, nr. 503D/2009 si nr. 504D/2009 la Dosarul nr. 2.209D/2008.

Partea prezentă, precum si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.210- 2.225D/2008, nr. 2.295-2.299D/2008, nr. 2.385D/2008, nr. 2.519D/2008, nr. 2.592-2.596D/2008, nr. 2.605D/2008, nr. 2.886-2.891 D/2008, nr. 46D/2009, nr. 126D/2009, nr. 294D/2009, nr. 503D/2009 si nr. 504D/2009 la Dosarul nr. 2.209D/2008, care este primul înregistrat.


Cauza fiind în stare de judecată, partea prezentă solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că dispozitiile legale criticate nu retroactivează, întrucât norma procedurală în cauză nu instituie o nouă taxă, ci o redefineste pe cea deja existentă. Mai mult, prin efectul textului contestat, contribuabilul îsi recuperează suma de bani ce a fost plătită în plus fată de cuantumul taxei datorate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 21 octombrie 2008, 22 octombrie 2008, 4 noiembrie 2008, 5 noiembrie 2008, 12 noiembrie 2008, 18 noiembrie 2008, 20 noiembrie 2008, 2 decembrie 2008, 4 decembrie 2008, 5 decembrie 2008, 10 decembrie 2008, 16 decembrie 2008, 14 ianuarie 2009, 22 ianuarie 2009, pronuntate în dosarele nr. 3.073/108/2008, nr. 3.371/108/2008, nr. 4.092/108/2008, nr. 3.074/108/2008, nr. 2.649/108/2008, nr. 2.684/108/2008, nr. 2.683/108/2008, nr. 2.734/108/2008, nr. 2.759/108/2008, nr. 2.648/108/2008, nr. 2.682/108/2008, nr. 2.681/108/2008, nr. 2.658/108/2008, nr. 2.657/108/2008, nr. 2.656/108/2008, nr. 2.633/108/2008, nr. 2.659/108/2008, nr. 1.215/108/2008, nr. 1.217/108/2008, nr. 2.685/108/2008, nr. 2.760/108/2008, nr. 4.319/108/2008, nr. 2.632/108/2008, nr. 305/96/2008, nr. 2.044/112/2008, nr. 779/96/2008, nr. 1.777/90/2008, nr. 3.057/90/2008, nr. 1.935/90/2008, 1.888/112/2008, nr. 2.683/90/2008, nr. 3.489/90/2008, nr. 4.745/108/2008, nr. 4.417/108/2008, nr. 4.737/108/2008, nr. 4.336/108/2008, nr. 2.791/103/2008, nr. 2.294/112/2008, nr. 4.897/108/2008, nr. 2.454/103/2008 si nr. 3.233/103/2008, Tribunalul Arad - Sectia de contencios administrativ si fiscal, litigii de muncă si asigurări sociale, Tribunalul Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ, Curtea de Apel Târgu-Mures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, Tribunalul Bistrita-Năsăud - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal si Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată în cauze având ca obiect anularea actului administrativ prin care a fost încasată taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, precum si restituirea acestei taxe.

În dosarele nr. 2.044/112/2008, nr. 1.888/112/2008 si nr. 2.294/112/2008 ale Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, respectiv nr. 305/96/2008 si nr. 779/96/2008 ale Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Garofita Irimias, Marin Dumitru Moldovan si Societatea Comercială „Petramona" - S.R.L. din Sângeorz-Băi, respectiv Societatea Comercială „Co Mod" - S.R.L. din Miercurea-Ciuc si Societatea Comercială „Ing Service" - S.R.L. Miercurea-Ciuc, în toate celelalte dosare exceptia fiind ridicată, din oficiu, de instantele de judecată.

În motivarea exceptiei, în esentă, se arată că textul legal criticat, reglementând restituirea diferentei rezultate între cuantumul taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule si cel al taxei pe poluare pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, retroactivează, întrucât impune plata pentru trecut a taxei pe poluare pentru autovehicule. Or, o atare taxă poate fi percepută doar din momentul intrării în vigoare a ordonantei de urgentă care a instituit-o, si anume de la 1 iulie 2008, si nicidecum pentru o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.

Pentru a ajunge la această concluzie, instantele de judecată au mai arătat că taxa specială pentru autovehicule achitată de contribuabili în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 se restituie si că pentru aceleasi autovehicule pentru care s-a plătit taxa specială pentru autoturisme si autovehicule s-a instituit, începând cu 1 iulie 2008, taxa pe poluare.

Tribunalul Bistrita-Năsăud - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Curtea de Apel Târgu-Mures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată în dosarele nr. 2.209D-2.225D/2008, nr. 2.295- 2.299D/2008 si nr. 2.519D/2009 este neîntemeiată, iar în dosarele nr. 2.592-2.596D/2008, nr. 2.605D/2008, nr. 2.886- 2.891 D/2008, nr. 46D/2009, nr. 126D/2009, nr. 294D/2009, nr. 503D/2009 si nr. 504D/2009 consideră că exceptia formulată este inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază, în dosarele nr. 2.209- 2.225D/2009 si nr. 2.295-2.299D/2008, că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, pe când, în celelalte dosare, consideră că textul legal contestat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerea părtii prezente, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, având următorul cuprins:

„Taxa rezultată ca diferentă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă."

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, prin art. I din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, s-a introdus în Codul fiscal cap. II1 „Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule", cu art. 2141-2143.

Curtea constată că taxa instituită avea un pronuntat caracter de taxă pe poluare, o atare concluzie fiind întărită de faptul că anexa nr. 4 din lege stabilea că valoarea taxei depinde de capacitatea motorului, de standardele de emisie si de vârsta autovehiculului. Prin urmare, Legea nr. 343/2006 are un obiect concret de reglementare, si anume instituirea unui venit la bugetul de stat sub forma unui impozit indirect, materia impozabilă constituind-o autovehiculele înmatriculate pentru prima dată în România, scopul declarat al acestei reglementări fiind acela de protectie a mediului.

Curtea constată, de asemenea, că prin chiar art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 se redefineste taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, astfel cum rezultă si din prevederile art. 4 si art. 14 alin. (2) din aceeasi ordonantă de urgentă, stabilind că obiectul prezentei ordonante de urgentă îl constituie autovehiculele înmatriculate pentru prima dată în România.

Prin urmare, Curtea retine că redefinirea unei taxe printr-un act normativ distinct fată de cel initial nu echivalează cu instituirea unei noi taxe, atât timp cât natura juridică a celor două taxe este identică.

Faptul că initial taxa a fost definită ca taxă specială pentru autoturisme si autovehicule si, ulterior, a fost definită drept taxă pe poluare nu poate acredita ideea că se instituie taxa pe poluare pentru trecut, câtă vreme respectiva taxă formase deja obiectul unor acte administrativ-fiscale (decizii de impunere), care, la momentul contestării lor, fuseseră aduse la îndeplinire prin plată voluntară, iar art. 11 din ordonanta de urgentă viza numai restituirea sumei plătite în plus de contribuabil fată de cuantumul datorat.

Cu totul altfel s-ar fi pus problema în situatia în care prin noua reglementare cuantumul taxei s-ar fi majorat.

De altfel, cuantumul taxei a fost din nou modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2009, reducându-l cu o treime, fapt ce nu poate duce la concluzia că ar fi vorba de reglementarea unei alte taxe.

De asemenea, nici faptul că veniturile realizate prin plata acestei taxe sunt afectate unui fond sau altul nu este un motiv pentru a se sustine că legiuitorul a reglementat două taxe distincte din moment ce ambele reglementări normative vizează o taxă pe poluare.

Astfel, Curtea retine că natura juridică a taxei a rămas nealterată - taxă pe poluare -, ceea ce s-a modificat a fost doar modalitatea de calcul al acesteia si diminuarea cuantumului său.

De asemenea, Curtea retine că textul contestat reprezintă o normă de procedură care dă posibilitatea contribuabilului ce a achitat o sumă mai mare în raport cu cea datorată să îsi recupereze suma plătită în plus, normă care, de altfel, îi este si favorabilă.

În sfârsit, Curtea apreciază că nici împrejurarea că majoritatea instantelor judecătoresti au dispus restituirea către contribuabilii contestatari a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule nu constituie un motiv pentru a se sustine neconstitutionalitatea textului criticat.

Eventuala netemeinicie si/sau nelegalitate a majoritătii hotărârilor judecătoresti, prin care s-a dispus restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, nu poate forma obiect al controlului de constitutionalitate, un asemenea control putând fi exercitat doar prin căile de reformare prevăzute de lege.

Prin urmare, critica potrivit căreia dispozitiile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 ar retroactiva nu poate fi retinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată în dosarele nr. 3.073/108/2008, nr. 3.371/108/2008, nr. 4.092/108/2008, nr. 3.074/108/2008, nr. 2.649/108/2008, nr. 2.684/108/2008, nr. 2.683/108/2008, nr. 2.734/108/2008, nr. 2.759/108/2008, nr. 2.648/108/2008, nr. 2.682/108/2008, nr. 2.681/108/2008, nr. 2.658/108/2008, nr. 2.657/108/2008, nr. 2.656/108/2008, nr. 2.633/108/2008, nr. 2.659/108/2008, nr. 1.215/108/2008, nr. 1.217/108/2008, nr. 2.685/108/2008, nr. 2.760/108/2008, nr. 4.319/108/2008, nr. 2.632/108/2008, nr. 4.745/108/2008, nr. 4.417/108/2008, nr. 4.737/108/2008, nr. 4.336/108/2008 si nr. 4.897/108/2008 ale Tribunalului Arad - Sectia de contencios administrativ si fiscal, litigii de muncă si asigurări sociale, nr. 2.683/90/2008, nr. 3.489/90/2008, nr. 1.777/90/2008, nr. 3.057/90/2008 si nr. 1.935/90/2008 ale Tribunalului Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ, nr. 2.791/103/2008, nr. 2.454/103/2008, nr. 3.233/103/2008 ale Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, respectiv de Garofita Irimias, Marin Dumitru Moldovan, Societatea Comercială „Petramona" - S.R.L. din Sângeorz-Băi, Societatea Comercială „Co Mod" - S.R.L. din Miercurea-Ciuc si Societatea Comercială „Ing Service" - S.R.L. din Miercurea-Ciuc în dosarele nr. 2.044/112/2008, nr. 1.888/112/2008 nr. 2.294/112/2008 ale Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal, respectiv nr. 305/96/2008 si nr. 779/96/2008 ale Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 545

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, exceptie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă în Dosarul nr. 14.367/281/2008, cauză înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 63D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 381 D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 63D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 381D/2009 la Dosarul nr. 63D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 4 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.233/281/2008, si încheierea din 15 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.367/281/2008, Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale.

Exceptia a fost ridicată din oficiu de instanta de judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, instanta de judecată sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 1 alin. (3) si (5) si art. 16 din Constitutia României, deoarece înlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii este conditionată de consimtământul contravenientului, ceea ce are ca efect exonerarea acestuia de orice sanctiune, în ipoteza în care nu are venituri care să poată fi urmărite. În aceeasi ordine de idei, se sustine că, în conditiile arătate, desfiintarea închisorii contraventionale este de natură să lipsească statul de puterea de constrângere prin care asigură respectarea legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor a devenit inadmisibilă, iar prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, dispozitii introduse prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 352/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006, ce au următorul continut: „în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (4), instanta procedează la înlocuirea amenzii cu sanctiunea obligării la prestarea unei activităti în folosul comunitătii, cu acordul acestuia", precum si dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003.

În ceea ce priveste Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003, exceptia de neconstitutionalitate se referă la prevederile art. I pct. 2 din ordonantă, prin care s-a abrogat art. 5 alin.(2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, care prevedea sanctiunea închisorii contraventionale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Referitor la dispozitiile art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, Curtea constată că prin Decizia nr. 1.354 din 10 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008, a statuat că sintagma „cu acordul acestuia"din textul citat este neconstitutională.


În consecintă, având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, în conformitate cu care nu pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară, urmează ca exceptia să fie respinsă ca inadmisibilă.

În ceea ce priveste art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile legale atacate nu contravin Constitutiei. Dimpotrivă, reglementarea corespunde dispozitiilor art. 23 alin. (13) din Constitutia României, în conformitate cu care sanctiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ridicată din oficiu de Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă în Dosarul nr. 8.233/281/2008 si în Dosarul nr. 14.367/281/2008.

II. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, exceptie ridicată din oficiu de aceeasi instantă în aceleasi dosare.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 576

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Mahmoud Merghani Mahmoud Hassan în Dosarul nr. 4.390/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde, pentru părtile Mihaela Rogudkosky, Cornelia Bobocescu si Agnesia Teodorescu, doamna avocat Carmen Petre, membru al Baroului Bucuresti, apărător ales, cu delegatie la dosar. Se constată lipsa autorului exceptiei si a celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului prezent, care solicită respingerea exceptiei, întrucât prevederile de lege criticate nu vin în contradictie cu textele din Legea fundamentală pe care autorul exceptiei le invocă în motivarea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.390/300/2008, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Mahmoud Merghani Mahmoud Hassan într-o cauză având ca obiect constatarea nulitătii absolute a unui contract de închiriere si evacuarea chiriasilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia precizează că obligarea sa la plata unei taxe de timbru, în cazul formulării unei cereri reconventionale în vederea recuperării investitiilor făcute la imobilul din care se solicită să fie evacuat, contravine flagrant dreptului de acces liber la justitie consacrat la art. 21 din Constitutie si de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile apărătorului părtilor Mihaela Rogudkosky, Cornelia Bobocescu si Agnesia Teodorescu, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (1) si art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, care au următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (1): „Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecătoresti, se taxează astfel: [...]."

- Art. 13: „Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile în bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu: [...]."

În opinia autorului exceptiei, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie si ale art. 6 din

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul de acces liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, în ceea ce priveste dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, există o bogată jurisprudentă, prin care a fost stabilit caracterul constitutional al acestor prevederi. Pot fi mentionate, în acest sens, deciziile nr. 814 din 17 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, sau nr. 210 din 10 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002. Prin acestea, Curtea a statuat că dispozitiile art. 21 din Constitutie nu instituie nicio interdictie cu privire la taxele în justitie, fiind legal si normal ca justitiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăsurată de autoritătile judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Aceleasi argumente sustin si constitutionalitatea prevederilor art. 13 din Legea nr. 146/1997, continutul normativ al acestora fiind similar celor deja examinate de Curtea Constitutională prin deciziile mai sus amintite. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutiile si motivarea deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Mahmoud Merghani Mahmoud Hassan în Dosarul nr. 4.390/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare

 

Având în vedere:

- necesitatea asigurării desfăsurării activitătilor institutiilor publice implicate, care, pe lângă privatizarea unor operatori economici din portofoliul acestora, asigură administrarea participatiilor statului, restructurarea si, după caz, reorganizarea, atragerea de investitii;

- necesitatea adoptării de măsuri pentru administrarea si functionarea în bune conditii a operatorilor economici din portofoliul institutiilor publice implicate si pentru preîntâmpinarea eventualelor disfunctionalităti ce pot apărea în domeniul economic;

- că desfăsurarea activitătii de administrare în bune conditii creează cadrul organizatoric pentru adaptarea operatorilor economici din portofoliul institutiilor publice implicate la contextul economic international, cu consecinte directe în asigurarea locurilor de muncă si cresterea veniturilor la bugetul statului;

- faptul că aceste activităti au un grad ridicat de complexitate, atât din punctul de vedere al procedurilor, cât si al termenelor de finalizare, unele presupunând promovarea si adoptarea de acte normative necesare pentru reglementarea unor aspecte aferente acestor activităti;


- necesitatea reglementării finantării activitătilor institutiilor publice implicate în contextul actual al crizei economice internationale;

- că neadoptarea unor măsuri urgente de asigurare a resurselor necesare bunei desfăsurări a activitătilor de administrare poate atrage disfunctionalităti majore în activitatea operatorilor economici, cu consecinte ce pot duce la întreruperea activitătii unora dintre acestia, si întrucât aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (7) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 186/2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Veniturile din dividende încasate de institutiile publice implicate în procesul de privatizare, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestora si neacoperite potrivit prevederilor alin. (6) lit. a), precum si dobânzile aferente sumelor din conturile prevăzute la alin. (6) lit. a) si c) se fac venit la bugetul de stat."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 45.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind acordarea functiei onorifice de înalt Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă domnului Jeremy Staniforth

 

Având în vedere disponibilitatea exprimată de Alteta Sa Regală, Printul Charles de Wales, de a initia, de a sustine si de a coordona proiecte de dezvoltare durabilă în zona Carpatilor,

tinând cont de calitatea domnului Jeremy Staniforth de consilier pentru România al Altetei Sale Regale, Printul Charles de Wales,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă functia onorifică de înalt Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă domnului Jeremy Staniforth, consilier personal pentru România al Altetei Sale Regale, Printul Charles de Wales.

Art. 2. - Activitatea în România desfăsurată de domnul Jeremy Staniforth este sustinută de compartimentul înaltului Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 541.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 67/2009

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse în două exemplare, original si copie, conform legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I. D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin, potrivit art. 2, si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termenul de valabilitate, în original;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior. În situatia în care documentatia pentru atestarea capacitătii tehnice este depusă la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, dar nu s-a obtinut încă atestatul, se vor prezenta documentele prevăzute la paragrafele 2 sau 3 de la lit. i).


În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A. a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat;

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală.

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si în al celor străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) în vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor prevăzute în Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002 privind aprobarea tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, a capacitătii tehnice, a programului de explorare si a proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 sau 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 132.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 14 mai 2009.

Nr. 109.

 

ANEXA

 

LISTA

perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 67/2009

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata

- km2 -

Judetul

Substanta

X

Y

1.

VARGHIS

516.160

516.160

515.650

515.200

515.200

539.200

539.760

540.000

539.850

539.300

0,625

Covasna

calcar

2.

SOFRONEA

534.561

534.446

533.474

533.479

533.443

533.355

533.422

533.384

533.340

533.335

216.434

217.463

217.525

217.346

217.196

217.050

216.835

216.741

216.705

216.519

1,116

Arad

nisip si pietris

3.

VALEA RADULUI

470.780

469.786

469.765

469.714

469.980

278.885

279.053

278.887

278.863

277.970

0,575

Timisoara

diorit

4.

JENA NORD

460.827

461.242

460.968

461.012

460.817

460.685

460.686

460.650

460.494

460.460

460.102

460.372

460.227

460.313

270.596

270.807

271.104

271.542

271.612

271.849

272.014

272.148

272.358

272.578

272.429

271.623

271.379

271.183

0,956

Timisoara

nisip si pietris

5.

MOVILA

363.679

363.033

363.184

363.101

362.234

361.719

362.707

541.703

542.581

543.054

543.314

542.997

542.240

540.938

2,453

Dâmbovita

nisip si pietris

6.

MĂRCESTI

369.073

368.322

366.800

366.800

367.037

367.277

367.844

368.015

556.761

558.425

557.772

557.229

557.337

556.619

556.862

556.359

2,735

Dâmbovita

nisip si pietris

7.

CAMENITA

363.787

363.753

363.057

362.855

246.245

247.318

247.646

246.268

1,012

Caras-Severin

apă minerală naturală

8.

SĂBOLCIU

623.428

624.252

624.265

624.716

624.581

624.133

623.775

623.792

623.220

622.858

622.894

623.476

284.912

285.053

285.611

285.631

286.175

286.743

286.478

285.420

285.385

285.360

284.696

284.460

1,661

Bihor

nisip si pietris

9.

SOTÂNGA NORD

388.985

388.735

388.703

388.948

389.000

525.607

525.819

525.376

525.391

525.508

0,088

Dâmbovita

lignit

10.

BALTA TOMII - SĂLCARE

495.843

495.815

495.071

494.600

494.090

494.071

494.502

313.208

314.222

313.920

313.393

313.141

312.722

312.582

1,552

Hunedoara

nisip si pietris

11.

JDIOARAVEST

461.000

461.200

459.850

459.800

274.500

276.000

276.600

274.500

2,332

Timisoara

granodiorit

12.

CRICIOVAII

462.100

462.050

461.200

460.840

461.400

271.500

273.360

273.200

272.300

270.880

2,176

Timisoara

nisip si pietris

13.

HARGHITA-BĂI

542.090

541.890

543.875

543.875

549.600

548.250

548.895

549.930

2,199

Harghita

apă minerală terapeutică si dioxid de carbon

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unitătilor de productie din acvacultura în Registrul unitătilor de acvacultura si eliberarea licentei de acvacultura

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.054 din 14 aprilie 2009, în temeiul art. 45 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unitătilor de productie din acvacultura în Registrul unitătilor de acvacultura si eliberarea licentei de acvacultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„ (2) Licenta de acvacultura se eliberează pentru o perioadă nedeterminată."

2. Anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, formularele licentelor de acvacultura valabile, eliberate anterior, se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

llie Sârbu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 240.

 

ANEXA

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 332/2008)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura

 

LICENTĂ DE ACVACULTURA

Nr................din.....................

 

Numărul de înregistrare în Registrul unitătilor de acvacultura

DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele unitătii:

2. Tipul unitătii:

3. Adresa unitătii:


4. Proprietar:

5. Adresa proprietarului:

6. Administrator:

7. Adresa administratorului:

8. Codul unic de înregistrare:

CARACTERISTICILE TEHNICE

1. Suprafata totală .... ha, din care luciu de apă .... ha, număr bazine............

2. Alte tipuri de instalatii (viviere, cuve, tancuri etc.).......

Unitatea este licentiată pentru producerea de puiet si peste de consum din specia:.................

 

Presedinte,

....................................

L.S.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a anexei nr. 1 la Metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 251.545 din 15 aprilie 2009, întocmit de Directia politici si strategii în silvicultură, în conformitate cu prevederile art. 8,17,19-22 si 138 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (6) si (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La Metodologia de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, anexa nr. 1 „Componenta Comisiei de atestare a expertilor CTAP"se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La Metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, anexa nr. 1 „Componenta Comisiei de atestare a sefilor de proiect" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

llie Sârbu

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 319.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Metodologia de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor)

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a expertilor

 

Nr. crt.

Functia

1.

Directorul directiei care are în atributii amenajarea pădurilor

2.

Directorul directiei care are în atributii dezvoltarea fondului forestier

3.

Tamas Stefan - profesor universitar la Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere Brasov – disciplina Amenajarea pădurilor

4.

Leahu Iosif - profesor universitar la Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere Brasov – disciplina Amenajarea pădurilor

5.

Carcea Filomon - dr. ing. în silvicultură - specialitatea amenajarea pădurilor

6.

Seceleanu loan - dr. ing. în silvicultură - specialitatea amenajarea pădurilor

7.

Nastasă Liviu - dr. ing. în silvicultură - specialitatea amenajarea pădurilor


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la Metodologia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor)

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a sefilor de proiect

 

Nr. crt.

Functia

Calitatea

1.

Directorul directiei care are în atributii amenajarea pădurilor

presedinte

2.

Directorul directiei care are în atributii dezvoltarea fondului forestier

membru

3.

Consilier juridic directia care are în atributii dezvoltarea fondului forestier

membru

4.

Consilier superior - directia care are în atributii amenajarea pădurilor

membru

5.

Consilier superior - directia care are în atributii amenajarea pădurilor

membru-secretar

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării

 

Având în vedere dispozitiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul cererii de înregistrare în registrul comertului a persoanelor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa A.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul cererii de înregistrare în registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale, prevăzute în anexa B.

Art. 3. - Anexa A1 la cererea de înregistrare prevăzută la art. 1 constituie anexă si la cererea de înregistrare prevăzută la art. 2.

Art. 4. - Se aprobă modelul formularului „Declaratie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare", prevăzut în anexa C.

Art. 5. - Se aprobă modelul formularului „Declaratie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare", prevăzut în anexa D.

Art. 6. - Se aprobă modelul formularului „Declaratie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, privind modificarea declaratiei", prevăzut în anexa E.

Art. 7. - Anexele C-E sunt comune cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 8. - Anexele A- E*)fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 2.722/C din 31 octombrie 2007 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 15 noiembrie 2007, si Ordinul ministrului justitiei nr. 1.240/C din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale si al declaratiilor pe propria răspundere privind autorizarea functionării, publicat în Monitorul Oficial al României, Parteal, nr. 360 din 9 mai 2008.

Art. 10. - Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 1.355/C.

 

*) Anexele A-E sunt reproduse în facsimil.


ANEXE

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (5) lit. a) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Capitalul propriu al institutiilor financiare nebancare cuprinde:

a) capital social subscris si vărsat/capital de dotare;

b) prime legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie si alte prime legate de capital), integral încasate, aferente capitalului social reprezentat prin actiuni;

c) rezerva legală;

d) rezerve statutare sau contractuale;

e) alte rezerve, cu exceptia celor incluse în capitalul suplimentar, destinate majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor si înregistrate în situatiile financiare publicabile ale institutiei financiare nebancare;

f) rezultat reportat reprezentând profit net nerepartizat;

g) profitul interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu conditia să fie net de orice obligatii previzibile si să fie verificat de persoanele cu atributii în auditarea situatiilor financiare ale institutiei financiare nebancare.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce următoarele elemente:

a) sumele din profitul net al exercitiului financiar precedent reprezentând dividende, participarea personalului la profit si cota de participare a conducătorilor la profit, până la data aprobării situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor;

b) rezultatul reportat reprezentând pierdere;

c) rezultatul exercitiului financiar curent reprezentând pierdere;

d) repartizarea profitului;

e) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire;

f) valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare;

g) valoarea neamortizată a concesiunilor, patentelor, licentelor, mărcilor si a altor drepturi si active similare, neincluse în fondul comercial;

h) valoarea netă a fondului comercial;

i) avansuri aferente imobilizărilor necorporale;

j) actiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social;

k) valoarea operatiunilor efectuate în conditii de favoare, dacă este cazul."

            2. Tabelul din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Formular de calcul si raportare a nivelului fondurilor proprii

 

Denumirea institutiei financiare nebancare:

Data raportării:

 

 

 

lei

Elemente luate în calcul

Nr. rd.

Valoare

Capital social subscris si vărsat/capital de dotare

1

 

Prime legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie si alte prime legate de capital), integral încasate, aferente capitalului social reprezentat prin actiuni

2

 

Rezerva legală

3

 

Rezerve statutare sau contractuale

4

 

Alte rezerve, cu exceptia celor incluse în capitalul suplimentar, destinate majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor si înregistrate în situatiile financiare publicabile

5

 

Rezultatul reportat reprezentând profit net nerepartizat

6

 

Profitul net interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu conditia să fie net de orice obligatii previzibile si să fie verificat de persoanele cu atributii în auditarea situatiilor financiare ale institutiei financiare nebancare

7

 

Total (rd. 1 la rd. 7)

8

 

Sumele din profitul net al exercitiului financiar precedent reprezentând dividende, participarea personalului la profit si cota de participare a conducătorilor la profit, până la data aprobării situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor

9

 

Rezultatul reportat reprezentând pierdere

10

 

Rezultatul exercitiului financiar curent reprezentând pierdere

11

 

Repartizarea profitului

12

 

Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire

13

 

Valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare

14

 

Valoarea neamortizată a concesiunilor, patentelor, licentelor, mărcilor si altor drepturi si active similare, neincluse în fondul comercial

15

 

Valoarea netă a fondului comercial

16

 

Avansuri aferente imobilizărilor necorporale

17

 

Actiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social

18

 

Valoarea operatiunilor efectuate în conditii de favoare (dacă este cazul)

19

 

Total (rd. 9 la rd. 19)

20

 

Capital propriu (rd. 8 - rd. 20)

21

 

Rezerve si fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile

22

 

Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale si a altor reevaluări efectuate potrivit legii

23

 

Împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispozitia institutiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate

24

 

Alte elemente, de natura fondurilor si/sau rezervelor, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. (2)*)

25

 

Capital suplimentar (total rd. 22 la rd. 25)

26

 

Sume reprezentând participatii în alte entităti, care depăsesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate si alte creante de aceeasi natură fată de respectivele entităti

27

 

Fonduri proprii (rd. 21 + rd. 26 - rd. 27)

28

 

Alte elemente care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. (2), din care:

25

 

…………………………………………………………..

 

 

…………………………………………………………..

 

 

…………………………………………………………..

 

 

 

Conducătorul institutiei financiare nebancare

....................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

....................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Întocmit

……………
(numele, prenumele, telefon)"

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 6.

 

*) Defalcarea elementelor de la rândul 25

 


ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2009

 

În baza prevederilor art. 17 lit. e) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

Conferinta ordinară a Camerei Consultantilor Fiscali, desfăsurată în data de 2 mai 2009, hotărăste:

Art. 1. - Cotizatiile fixe si variabile datorate de membri Camerei Consultantilor Fiscali (Camera), consultanti fiscali activi si inactivi, persoane fizice si persoane juridice, se reduc, numai pentru anul 2009, cu 30%.

Art. 2. - Se aprobă nivelul cotizatilor fixe si variabile, pentru anul 2009, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice:

a) cotizatia fixă pentru consultantii fiscali activi: 210 lei;

b) cotizatia fixă pentru consultantii fiscali inactivi: 70 lei;

c) cotizatia variabilă - din cifra de afaceri: 0,35%;

2. pentru societătile comerciale de consultantă fiscală:

a) cotizatia fixă: 350 lei;

b) cotizatia variabilă:

- la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

- la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 si 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;

- la o cifră de afaceri ce depăseste 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

Art. 3. - Diferentele rezultate în plus în cazul cotizatiilor fixe achitate pentru anul 2009, până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, la solicitarea în scris a membrilor Camerei, pot fi compensate cu alte eventuale obligatii fată de Cameră, pot fi restituite sau pot fi reportate în anul următor.

Art. 4. - Cotizatiile fixe si variabile ale membrilor se plătesc în contul RO36BTRL04101202D58602XX, deschis la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani pe numele Camerei Consultantilor Fiscali, cod de identificare fiscală 18677087.

Art. 5. - Directia de servicii generale si Secretariatul general ale Camerei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 9.

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind ocuparea a două locuri vacante de vicepresedinti ai Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali

 

În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) si (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 2 mai 2009, hotărăste:

Art. 1. - Începând cu data de 2 mai 2009, cele două locuri vacante de vicepresedinti ai Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali sunt ocupate de doamna Susnea Florentina si de domnul Dan Manolescu, membri ai Consiliului superior.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 10.

 


ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export - Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, luând în analiză propunerea de modificare a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, cu modificările si completările ulterioare, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 367 din 29 aprilie 2009, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data 7 mai 2009 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 7 mai 2009, hotărăste:

Art. I. - (1) Se aprobă modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificarea normei mentionate mai sus va intra în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. II. - Primirea solicitărilor de compensatii de dobândă aferente trimestrului I 2009 se va efectua începând cu data intrării în vigoare a modificării normei prevăzute la art. I.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Bogdan Drăgoi

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 57.

 

ANEXA

 

MODIFICAREA

Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 

Articol unic - Normele privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-IIl/O), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul III „Bugetul si durata schemei", articolul 5 se completează cu următorul paragraf:

„Bugetul aferent anului 2009 se alocă pe domenii de activitate ale beneficiarilor de compensatii de dobândă astfel:

 

Domeniul de activitate al beneficiarului de compensatie de dobândă

(sectiunea CAEN, conform anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN)

Cota de repartizare

INDUSTRIE (Sectiunile B-D)

60%

CONSTRUCTII (Sectiunea F)

10%

COMERT (Sectiunea G)

10%

HOTELURI SI RESTAURANTE (Sectiunea I)

10%

ALTELE

10%

TOTAL:

100%"


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 15 mai 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 374/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local si a unor primari

 

1. Judetul Sălaj, comuna Cristolt:

- Partidul Social Democrat

- Partidul Democrat Liberal

- Uniunea Populară Social Crestină

- Partidul National Liberal

2. Judetul Teleorman, comuna Traian:

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

 

Bucuresti, 15 mai 2009.

Nr. 14.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.