MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 342/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 342            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 22 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            614. - Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            903. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 231 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modelele proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, după cum urmează:

a) modelele proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării la nivelul sectiilor de votare organizate pe raza judetelor - anexa nr. 1A, a sectoarelor municipiului Bucuresti - anexa nr. 1B, respectiv în străinătate - anexa nr. 1C;

b) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European la nivelul judetului, încheiat de biroul electoral judetean, potrivit anexei nr. 2A;

c) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor la alegerile pentru Parlamentul European încheiat de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 2B;

d) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European transmis de birourile electorale ale sectiilor de votare organizate în străinătate, încheiat de biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, potrivit anexei nr. 2C;

e) comunicatul privind lista partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European, potrivit anexei nr. 3;

f) modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor si atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European, potrivit anexei nr. 4.

Art. 2. - Anexele nr. 1A-1C, 2A-2C, 3 si 4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul General al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergii Voineagu

p. Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 614.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

 

 


*) Anexele nr. 1A-1C, 2A-2C, 3 si 4 sunt reproduse în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂDEADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru

 

Având în vedere prevederile art. 223 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale pct. 11 alin. (2) aferent titlului VIII „Măsuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 4 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si Instructiunile pentru întocmirea programului de lucru, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Programele de lucru ale fabricilor de alcool etilic/distilate se aprobă de Directia de autorizări din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) Declaratiile privind programele de lucru prevăzute la alin. (1) se depun la Directia de autorizări din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor în vederea aprobării cu cel putin 15 zile înainte de punerea în aplicare a acestora.

Art. 3. - Programele de lucru ale fabricilor de alcool etilic/distilate aprobate se comunică antrepozitarilor autorizati, directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale în raza cărora functionează instalatiile de fabricatie a alcoolului etilic/distilatelor autorizate, Directiei supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si Directiei generale coordonare inspectie fiscală si Gărzii Financiare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 4. - Programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate constituie declaratie făcută pe propria răspundere a antrepozitarului. Orice modificare, de orice natură, a programului de lucru trebuie adusă la cunostinta Directiei de autorizări, în termen de 24 de ore de la producerea acesteia.

Art. 5. - (1) Functionarea instalatiei de fabricatie a alcoolului etilic/distilatelor fără un program de lucru aprobat, precum si nerespectarea programului de lucru aprobat se sanctionează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Titularii autorizatiilor de antrepozit fiscal au obligatia să permită accesul reprezentantilor cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Autoritătii Nationale a Vămilor si Gărzii Financiare în orice moment, atât timp cât autorizatia este validă, chiar dacă antrepozitul se află în afara programului de lucru. Accesul în antrepozitele fiscale în afara programului de lucru se realizează în scopul verificării îndeplinirii conditiilor de autorizare si functionare, precum si a modului de valorificare a produselor accizabile aflate sub supraveghere fiscală, potrivit prevederilor legale în domeniu.

Art. 6. - Oprirea instalatiei de fabricatie, datorată unor cauze tehnice, pe o durată mai mare de 24 de ore, constatată prin proces-verbal întocmit de supraveghetorul fiscal împreună cu reprezentantii antrepozitarului, implică întocmirea unui nou program de lucru si supunerea lui spre aprobare, dacă oprirea instalatiei necesită o modificare a perioadelor viitoare de functionare a instalatiei prevăzute în programul de lucru aprobat.

Art. 7. - (1) Programul de lucru se suspendă pe perioada în care autorizatia de antrepozit fiscal este suspendată.

(2) Revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal implică retragerea aprobării programului de lucru.

(3) În cazul în care efectele juridice ale deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal sunt suspendate potrivit legii, antrepozitarul este obligat să detină un nou program de lucru ce va fi aprobat.

Art. 8. - (1) Programele de lucru aprobate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la data pentru care au fost aprobate.

(2) Programele de lucru aflate în curs de aprobare la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi solutionate potrivit art. 2.

Art. 9. - Directia generală coordonare inspectie fiscală si Garda Financiară din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia de autorizări si Directia supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 716/2008 pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 2008, se abrogă.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 903.

 


ANEXA Nr. 1

 

Antrepozitar................................

Cod accize antrepozitar.................

Cod accize antrepozit.....................

 

DECLARATIE

privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate pe perioada

 

Capacitatea de fabricatie a alcoolului rafinat/distilatelor în 24 de ore

(Capz.):...............hi alcool pur*)

Numărul de coloane de rafinare si/sau distilare si diametrele acestora:

 

Nr. crt.

Luna

Perioada de functionare

Numărul de zile

de rafinare/distilare

Cantitatea de alcool rafinat/distilat

(estimată)

- hi alcool pur*) -

Perioada în care instalatia nu functionează

 

 

Pregătirea materiei prime

Distilarea materiei prime

Rafinarea alcoolului brut

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

 

 

X

 

INSTRUCTIUNI

pentru întocmirea programului de lucru

 

1. Programul de lucru se întocmeste în două exemplare, pentru o perioadă de un an, defalcat pe luni calendaristice, începând cu luna de la care autorizatia de antrepozit fiscal intră în vigoare.

2. În cazul în care antrepozitarul detine două sau mai multe instalatii de fabricatie a alcoolului etilic/distilatelor ce pot functiona independent, se va întocmi câte un program de lucru pentru fiecare instalatie montată si pusă în functiune.

3. Modificările aduse instalatiei, ce atrag cresterea sau micsorarea capacitătii de fabricatie, conduc obligatoriu la întocmirea si înaintarea spre aprobare a unui nou program de lucru.

4. Declararea capacitătii de fabricatie a alcoolului rafinat/distilatelor în 24 de ore, a numărului de coloane de distilare si/sau rafinare si a diametrelor acestora trebuie făcută pe baza caracteristicilor tehnice ale instalatiei, stabilite de producătorul instalatiei sau de unitatea care a efectuat montarea si punerea în functiune a instalatiei.

5. Pentru fiecare perioadă de functionare a instalatiei se vor mentiona ziua de pornire a functionării si ziua în care întreaga instalatie va fi oprită.

6. În coloana 5 se va mentiona numărul de zile în care se realizează operatiunea de rafinare a alcoolului brut, în cazul obtinerii de alcool etilic rafinat, respectiv numărul de zile în care se realizează distilarea materiei prime alcoolice, în cazul obtinerii distilatelor de vin, de cereale, de fructe etc, în concordantă cu tehnologia de fabricatie adoptată pentru obtinerea cantitătilor de alcool/distilate estimate.

7. Perioadele de nefunctionare a instalatiei de fabricatie se înscriu în programul de lucru prin indicarea orei din ziua în care se va opri instalatia si se vor aplica sigilii fiscale, respectiv a orei din ziua în care se va desigila instalatia, în vederea repunerii în functiune.

8. Datele înscrise în programul de lucru, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, vor respecta corelatia:

Coloana 6 = capacitatea zilnică x coloana 5


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.