MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 346/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 346            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 25 mai 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 513 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Decizia nr. 515 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) teza finala din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 516 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 583 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor Decizia nr. 519 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor tn România

 

Decizia nr. 569 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

 

Decizia nr. 571 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (3) din Legea hr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 573 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            60. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            563. - Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 513

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicată de Cristina Mărginean în Dosarul nr. 2.361/176/2008 al Judecătoriei Alba Iulia.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 2.234D/2008 având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Dragos lonut Feisan si Natalia Mihaela Feisan în Dosarul nr. 2.359/176/2008 al aceleiasi instante.

Si în acest dosar, în urma apelului nominal, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 2.234D/2008 la Dosarul nr. 2.233D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 10 septembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 2.361/176/2008 si nr. 2.359/176/2008, Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic. Exceptiile au fost ridicate de Cristina Mărginean, Dragos lonut Feisan si Natalia Mihaela Feisan în cauze având ca obiect solutionarea plângerilor formulate împotriva încheierilor de respingere a cererilor de îndeplinire a unor acte notariale.

În motivările exceptiilor, având un continut similar, se sustine în esentă, că textul de lege afectează prerogativa

proprietarului unei suprafete de pădure mai mici de 1 ha de a dispune de aceasta atât în timpul vietii, cât si pentru cazul mortii sale.

Judecătoria Alba Iulia apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, care au următorul cuprins:

- Art. 34 alin. (2): „Proprietatea forestieră nu poate fi divizată sub limita de 1 ha.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 44 - Dreptul de proprietate privată si ale art. 136 alin. (5), potrivit cărora proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a mai examinat constitutionalitatea dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, prin prisma unor critici similare si prin raportare la aceeasi prevedere din Legea fundamentală ca si în cauza de fată. Prin Decizia nr. 63 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 3 martie 2009, Curtea Constitutională a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru argumentele acolo retinute. întrucât nu au fost evidentiate elemente noi, de natură să justifice o reconsiderare a acestei jurisprudente a Curtii, solutia si motivarea acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, exceptie ridicată de Cristina Mărginean în Dosarul nr. 2.361/176/2008 al Judecătoriei Alba Iulia si de Dragos lonut Feisan si Natalia Mihaela Feisan în Dosarul nr. 2.359/176/2008 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 515

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Orange România” - S.A. în Dosarul nr. 6.648/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund, pentru partea Societatea Comercială „Romtelecom” - S.A., domnul Alin Cuta, consilier juridic, cu delegatie la dosar, si pentru partea Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, domnul avocat Cristian Popară, apărător ales cu delegatia depusă la dosarul cauzei. Se constată lipsa autorului exceptiei si a părtii Societatea Comercială „Sysware Systems Integration” - S.R.L., fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantilor părtilor prezente. Luând pe rând cuvântul, acestia solicită respingerea exceptiei, considerând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.648/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Orange România” - S.A. din Bucuresti într-un litigiu de contencios administrativ având ca obiect anularea unor acte administrative.

În motivarea exceptiei, formulată oral în fata instantei de judecată si consemnată în încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, se sustine că textul de lege criticat încalcă prevederile art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opinează în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantilor părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificată prin Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 17 alin. (2) teza finală : „(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, pentru cauzele neevaluabile în bani, cu exceptia celor care au ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 21 - Accesul liber la justitie din Legea fundamentală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a mai exercitat controlul de constitutionalitate asupra prevederilor ce formează obiect al prezentei exceptii, prin raportare la acelasi text din Legea fundamentală ca si cel invocat de autorul prezentei exceptii, iar prin Decizia nr. 639 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 15 noiembrie 2006, a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru motivele acolo retinute. întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale, solutia pronuntată cu acel prilej si considerentele care au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Orange România” - S.A. în Dosarul nr. 6.648/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 516

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 583 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 583 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor,

exceptie ridicată de Emilian Ciurarîn Dosarul nr. 5.092/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:


Prin încheierea din 12 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.092/30/2008, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 583 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Emilian Ciurar într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ emis de Serviciul arme, explozivi si substante toxice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Timis.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că textul de lege criticat este contrar dispozitiilor constitutionale privind neretroactivitatea legii. în acest sens, arată că interventia unei modificări a legislatiei nu poate afecta drepturi câstigate si recunoscute. Precizează că i se aduce o atingere si dreptului de proprietate, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 îi impune să vândă arma neletală, „ca urmare a situatiei create de către Guvern prin emiterea acestui act”.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 583 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008. în realitate, autorul exceptiei are în vedere prevederile art. 583 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, care au fost introduse prin art. I pct. 8 din ordonanta amintită. Aceste prevederi de lege au următorul cuprins:

- Art. 583 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004: „(2) Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situatii: (...)

b) nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a).”

Art. 58 alin. (2) lit. a), la care face trimitere textul de lege criticat, prevede că autorizatia de procurare a armelor neletale se acordă cetătenilor români si străinilor cu sedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, dacă îndeplinesc, cumulativ cu alte trei conditii, conditia de a nu fi fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevăzute de prezenta lege sau la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 15 alin. (2) potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (1) si (2) referitor la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privată si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 583 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004 nu sunt de natură să contravină principiului neretroactivitătii legii. Textul de lege criticat cuprinde dispozitii referitoare la situatiile în care se dispune revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizării, norma juridică actionând numai pentru viitor. în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că „o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că, în aceste cazuri, legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul propriu de reglementare”. Asadar, instituirea unei noi conditii pe care posesorul unei arme neletale trebuie să o îndeplinească pentru a putea să o poarte si să o folosească nu constituie o nesocotire a principiului constitutional al neretroactivitătii legii. Aplicarea legii în cadrul litigiului aflat pe rolul instantei în fata căreia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate implică si rezolvarea conflictului de legi în timp, chestiune care este de competenta exclusivă a instantei învestite cu solutionarea acestuia.

Curtea constată că nu poate retine critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 53 din Constitutie, deoarece textul constitutional invocat are în vedere restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale; or, dreptul de a purta si de a folosi o armă neletală nu se încadrează în această categorie.

Autorul exceptiei sustine că i se aduce o atingere si dreptului de proprietate, întrucât este obligat să vândă arma neletală, „ca urmare a situatiei create de către Guvern prin emiterea acestui act”. Curtea constată că prevederea de lege criticată nu afectează în niciun fel dreptul de proprietate al acestuia, neimpunând conditia înstrăinării armei, aceasta fiind doar o posibilitate aflată la îndemâna persoanei căreia i se aplică respectiva normă juridică. Chiar în ipoteza în care ar fi afectată prerogativa dispozitiei, Curtea constată că o asemenea măsură ar fi în concordantă inclusiv cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, ilustrată prin hotărârile Sporrong si Lonnroth contra Suediei din 1982, Brumărescu contra României din 1999, Djidrovski contra Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei din 2005 si Basoukou contra Greciei din 2005, prin care a statuat că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, ci poate comporta limitări, în măsura în care acestea sunt apte să asigure un echilibru just între cerintele interesului general al comunitătii si imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 583 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, exceptie ridicată de Emilian Ciurar în Dosarul nr. 5.092/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 519

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Ratnasingam Murugadaz în Dosarul nr. 6.608/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, indicând în acest sens Decizia nr. 28/2009 prin care Curtea Constitutională a solutionat o exceptie de neconstitutionalitate având acelasi obiect si aceeasi motivare ca si în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 5 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.608/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Ratnasingam Murugadaz într-o cauză de contencios administrativ privind prelungirea măsurii de luare în custodie publică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 sunt neconstitutionale, în măsura în care nu reglementează o procedură clară de prelungire a perioadei de luare în custodie publică, prin limitarea duratei procedurii, precum si datorită faptului că solutia prelungirii custodiei publice este impusă instantei de judecată prin lege. De asemenea, textele legale ar trebui să prevadă ca măsura privativă de libertate ce constă în luarea în custodie publică să înceteze de drept în situatia în care străinul beneficiază de permisiune de sedere, acordată potrivit art. 88 si 89 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Prin urmare, în cazul în care se permite rămânerea străinului pe teritoriul României, măsura luării în custodie publică constituie o încălcare a dreptului la liberă circulatie si a dreptului la libertate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale si conventionale invocate.


Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Dispozitiile art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu aduc atingere liberului acces la justitie sau dreptului la apărare, în conditiile în care alin. (1) si (9) ale aceluiasi articol criticat reglementează posibilitatea depunerii plângerii împotriva măsurii de luare în custodie publică, litigiu în cadrul căruia străinul beneficiază de toate garantiile unui proces echitabil, inclusiv respectarea cerintei solutionării cauzei într-un termen rezonabil si exercitarea dreptului la apărare.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 sunt constitutionale. Acestea nu contin norme care prin natura lor îngrădesc părtilor posibilitatea de a-si valorifica pretentiile sau de a dovedi netemeinicia pretentiilor invocate de către părtile adverse, astfel că nu se poate retine critica de neconstitutionalitate fată de prevederile art. 21, 24, 53 si 124 din Constitutie. în plus, consideră că dispozitiile art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, invocate, nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu următorul continut:

Art. 97. - Luarea în custodie publică a străinilor: „(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanta trebuie să se pronunte înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instantei este irevocabilă. (...)

(7) În situatia în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constată existenta unuia dintre cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1) sau acesta formulează pentru prima dată o cerere pentru acordarea unei forme de protectie, măsura luării în custodie publică încetează de drept. La formularea unei a doua cereri, măsura luării în custodie publică încetează la data acordării accesului la o nouă procedură.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei puterilor, art. 21 care garantează accesul liber la justitie, art. 24 consacrat dreptului la apărare, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 124 referitoare la principiile în conformitate cu care se înfăptuieste justitia. De asemenea, sunt invocate dispozitiile art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la libertate si la sigurantă.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Un exemplu în acest sens îl constituie Decizia nr. 28 din 13 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 27 ianuarie 2009, sau Decizia nr. 158 din 10 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 9 martie 2009, prin care Curtea, pentru considerentele acolo retinute, a respins exceptia, răspunzând, cu acele prilejuri, unor critici de neconstitutionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză.

Asa fiind, pentru identitate de ratiune, atât solutia pronuntată prin deciziile indicate, cât si argumentele pe care aceasta s-a sprijinit îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Ratnasingam Murugadazîn Dosarul nr. 6.608/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 569

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

            Tudorel Toader – judecător

Augustin Zegrean - judecător

            Carmen-Cătălina Gliga – procuror

            Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, exceptie ridicată de Dumitru Dumitru în Dosarul nr. 21.293/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei asistat de avocat, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia. Se arată că prevederile legale criticate sunt discriminatorii între diferite categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist pensionat pentru limită de vârstă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că prevederile legale criticate se aplică în mod egal persoanelor aflate în aceeasi situatie prevăzută de norma juridică.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 21.293/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 223/2007, exceptie ridicată de Dumitru Dumitru în cauza ce are ca obiect judecarea contestatiei la decizia de pensionare formulată de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 51 din Legea nr. 223/2007 încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Se arată că dispozitiile legale sunt discriminatorii pentru categoria de personal aeronavigant care, la vremea cât a fost în activitate, a fost considerat personal de conducere al aeronavei.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că nu pot fi retinute criticile autorului exceptiei în raport cu art. 16 din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că legiuitorul a stabilit un mod de calcul al pensiei de serviciu pentru toate categoriile de personal navigant prevăzute de norma legală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului exceptiei si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 51 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, având următorul cuprins:

- Art. 51: „Pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din cadrul aviatiei civile de transport aerian prevăzute la art. 4 lit. b) care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu mai există datorită evolutiei tehnicii aeronautice si a conceptiei de exploatare la sol si în zbor a aeronavelor civile, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 50% din cuantumul calculat în conditiile prezentei legi pentru pilotul comandant, în aceleasi conditii de vârstă si vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a detinut ultima calificare si licentă.”

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, cetătenii au dreptul la pensie si la alte forme de asigurări sociale si măsuri de protectie socială, în conditiile stabilite de lege. în realizarea acestui principiu constitutional legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite cetătenilor, conditiile si criteriile de acordare a acestora, modul de calcul al lor, în raport cu posibilitătile create prin resursele financiare disponibile, si să le modifice în concordantă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare. Această prerogativă a legiuitorului nu poate fi considerată ca o încălcare a principiului constitutional al egalitătii cetătenilor.

Dispozitiile art. 4 lit. a) pct. 1 din aceeasi lege prevăd că „pilotul comandant este pilotul prim, membru al echipajului de conducere la bordul unei aeronave civile, care răspunde de îndeplinirea misiunii de zbor în deplină sigurantă si îsi exercită dreptul de comandă asupra întregului echipaj, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare”. Rezultă că tratamentul juridic diferentiat prevăzut de textul de lege criticat este justificat de situatiile diferite în care se află categoriile de personal aeronautic, determinate de atributiile specifice fiecărei categorii în parte.

Referitor la criticile privind modul de calcul al pensiei de către Casa de pensii, Curtea observă că acestea constituie aspecte de interpretare si aplicare a legii, de competenta instantei de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, exceptie ridicată de Dumitru Dumitru în Dosarul nr. 21.293/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 571

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială BNP Consult - SPRL Craiova în Dosarul nr. 14.883/54/2006 al Curtii de Apel Craiova - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 2.462D/2008 si nr. 2.463D/2008, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de acelasi autor al exceptiei în acelasi dosar al Curtii de Apel Craiova - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele mentionate au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, conexarea lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.462D/2008 si nr. 2.463D/2008 la Dosarul nr. 2.461 D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată. în acest sens este mentionată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 18 noiembrie 2008, pronuntate în Dosarul nr. 14.883/54/2006, Curtea de Apel Craiova - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială BNP Consult - SPRL Craiova în cadrul judecării procedurii de insolventă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 21 alin. (1) si (2), art. 53 alin. (1), art. 124 alin. (2) si art. 126 alin. (2) si (3) din Constitutie. De asemenea, în sustinerea exceptiei sunt invocate si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că existenta unei singure căi de atac si judecarea recursurilor de către acelasi complet de judecată sunt contrare dispozitiilor constitutionale mentionate. Totodată, prin reglementările criticate se împiedică exercitarea rolului Înaltei Curti de Casatie si Justitie de a asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii.

Curtea de Apel Craiova - Sectia comercială consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului


Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale aft. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 8: „(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotărârile pronuntate de judecătorul-sindic în temeiul art. 11. [...]

(3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părtilor în recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă. în vederea solutionării recursului, se trimit la curtea de apel, în copie certificată de grefierul-sef al tribunalului, numai actele care interesează solutionarea căii de atac, selectate de judecătorul-sindic. în cazul în care instanta de recurs consideră necesare si alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere părtilor interesate să le depună în copie certificată.”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele texte din Constitutie: art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul de acces liber la justitie, art. 53 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti, art. 124 alin. (2) privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei pentru toti si art. 126 alin. (2) si (3) privind stabilirea numai prin lege a competentei instantelor judecătoresti si a procedurii de judecată. De asemenea, în sustinerea exceptiei sunt invocate si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 786 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 85/2006, prin raportare la aceleasi texte constitutionale.

S-a retinut că prevederile referitoare la competenta tribunalelor prin judecătorul-sindic, ca primă instantă, si a curtilor de apel pentru judecarea recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorul-sindic, au fost stabilite prin lege, în conformitate cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, iar nu prin încălcarea acestora.

Curtea a mai retinut că optiunea legiuitorului pentru stabilirea competentei curtilor de apel în solutionarea recursurilor a fost determinată de faptul că acestea sunt instantele imediat superioare în grad tribunalelor în cadrul cărora functionează judecătorul-sindic. Practic ar fi imposibilă judecarea tuturor recursurilor de Înalta Curte de Casatie si Justitie, contrară si ratiunii pentru care este stabilită procedura specială a insolventei. Curtea retine că această competentă a curtilor de apel nu afectează în niciun mod rolul constitutional al instantei supreme de a asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii de către instantele judecătoresti prin deciziile pe care le pronuntă în solutionarea recursurilor în interesul legii.

S-a constatat că nicio dispozitie constitutională si niciun instrument juridic international nu stabilesc câte grade de jurisdictie si câte căi de atac trebuie să existe pentru înfăptuirea justitiei în diferite categorii de cauze, astfel încât existenta numai a unei singure căi de atac nu aduce nicio atingere dreptului de acces liber la justitie. în considerarea acestui aspect, Curtea a constatat că art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale presupune doar existenta posibilitătii efective de a supune judecătii unei instante nationale cazul violării unui drept consacrat de conventie (Cauza Kudla împotriva Poloniei, 2000) si, în consecintă, „nu impune un anumit număr al gradelor de jurisdictie sau un anumit număr al căilor de atac” (Decizia Curtii Constitutionale nr. 288 din 3 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2003).

Neputându-se retine îngrădirea exercitiului niciunui drept sau libertăti fundamentale, Curtea constată că prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice jurisprudenta Curtii, solutiile si considerentele pronuntate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Având în vedere considerentele mentionate, Curtea retine că sunt respectate si dispozitiile art.6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială BNP Consult - SPRL Craiova în Dosarele nr. 14.883/54/2006 ale Curtii de Apel Craiova - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 573

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alcom” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 1.910/44/2006 al Înaltei Curti de Casatie si justitie - Sectia comercială.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Societatea Comercială Fondul „Proprietatea” - S.A., domnul avocat Răzvan Cioromela, membru al Baroului Bucuresti, apărător ales, cu delegatie la dosar. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului părtii Societatea Comercială Fondul „Proprietatea” - S.A. Acesta solicită respingerea exceptiei, precizând că textul de lege criticat nu contravine niciuneia dintre prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.910/44/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Alcom” - S.A. din Galati într-o cauză aflată în stadiul procesual al recursului, având ca obiect constatarea nulitătii absolute a unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor acestei societăti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia precizează că, prin prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, „se dă posibilitatea chiar actionarilor care au fost prezenti la adunare si au votat pentru adoptarea hotărârilor să atace în instantă ca «parte interesată», fraudând dispozitiile legale”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile apărătorului părtii Societatea Comercială Fondul „Proprietatea” - S.A., concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin.(2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, care au următorul cuprins:

- Art. 132 alin. (3): „Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată si de orice persoană interesată.”

Autorul exceptiei a contestat, în motivarea scrisă, si constitutionalitatea prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comercială nu a retinut, însă, acest text de lege ca obiect al exceptiei în dispozitivul încheierii de sesizare si nici nu a făcut vreo mentiune referitoare la acesta în cuprinsul încheierii. Potrivit art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a Curtii Constitutionale îl constituie încheierea pronuntată de instanta de judecată în fata căreia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate, astfel că, în conditiile date, instanta de control constitutional nu poate examina constitutionalitatea acestor prevederi de lege cu care nu a fost sesizată în mod legal.

În opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat contravine următoarelor dispozitii din Constitutie: art.9 - „Sindicatele, patronatele si asociatiile patronale”, art. 16 - „Egalitatea în drepturi”, art. 21 -„Accesul liber la justitie”, art. 24 -„Dreptul la apărare”, art. 44 - „Dreptul de proprietate privată”, art. 45 - „Libertatea economică”, art. 51 - „Dreptul de petitionare”, art. 52 - „Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”, art. 53 - „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti” si art. 73 - „Categorii de legi”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s-a mai pronuntat, în repetate rânduri, asupra constitutionalitătii prevederilor art.132 alin.(3) din Legea nr. 31/1990. Prin mai multe decizii, Curtea a constatat că, prin legitimarea procesuală activă a oricărei persoane interesate de a ataca hotărârea adunării generale a actionarilor, atunci când prin aceasta se încalcă o dispozitie legală imperativă de interes public, textul de lege criticat reprezintă consacrarea legală a regimului juridic al nulitătii absolute si nu contravin sub niciun aspect dispozitiilor art. 21, art. 44 si art. 45 din Legea fundamentală. în acest sens, pot fi amintite Decizia nr. 370 din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 30 mai 2006, Decizia nr. 250 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 13 aprilie 2006, sau Decizia nr. 745 din 26 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006. Motivarea criticii formulate în prezenta cauză se regăseste, în esentă, printre argumentele autorilor acelor exceptii. în plus, autorul exceptiei ce formează obiectul dosarului de fată enumera si alte texte din Constitutie, fără a preciza, însă, în ce ar consta pretinsa încălcare. Potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate, or Curtea nu se poate substitui autorului exceptiei în ceea ce priveste arătarea motivelor de neconstitutionalitate, întrucât ar exercita un control din oficiu, care nu este admisibil.

Asadar, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutiile si motivarea deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alcom” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 1.910/44/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

 

Tinând cont de Referatul nr. SDG/1.032 din 24 aprilie 2009 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul, având în vedere dispozitiile art. 121 alin. (2), art. 131 alin. (2) si ale art. 1312 si 133 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul privind desemnarea colectorului unic al remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic, încheiat între organismele de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România-Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO, Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR- ARGOA), Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

privind desemnarea colectorului unic al remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic

 

Având în vedere:

- Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009;

- pct. 4 din metodologia stabilită prin Hotărârea arbitrală din data de 9 martie 2009;

- prevederile art. 121 si 133 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

subscrisele:

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România -Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, prin director general Ana Achim;

Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camerele 50-52, sectorul 1, prin director general Mircea Muresan; Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - COPYRO, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, sectorul 2, prin director general Nicoleta Cofcinski; Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, prin director executiv Gheorghe Voican; Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, prin director general Stefan Gheorghiu; Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, prin presedinte Dan Popi; Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Româna de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera 44, sectorul 1, prin director executiv Ionel Udrescu; Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Măria Rosetti nr. 7-9, ap. 18, sectorul 2, reprezentată de Sorinei Chelariu, în calitate de presedinte,

convin prin prezentul protocol după cum urmează:

Art. 1. - Remuneratia reprezentând drepturi patrimoniale de autor si conexe, datorată de distribuitorii prin cablu potrivit dispozitiilor art. 121 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum este prevăzută si de metodologia stabilită prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009, va fi colectată de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), desemnată astfel colector unic al acestei remuneratii.

Art. 2. - (1) Remuneratia colectată de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România-Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) în calitate de colector unic de la distribuitorii prin cablu, ce se cuvine si se repartizează organismelor de gestiune colectivă beneficiare, este cea prevăzută de Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, din care va fi dedus în prealabil comisionul de colectare.

(2) În cazul în care, pentru un domeniu de creatie dintre cele prevăzute în Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, există două sau mai multe organisme de gestiune colectivă care gestionează aceeasi categorie de drepturi, remuneratiile vor fi repartizate de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România -Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) către organismul de gestiune colectivă stabilit colector unic pentru acel domeniu de creatie, cu exceptia cazului în care organismele de gestiune colectivă din acel domeniu de creatie comunică colectorului unic un protocol prin care stabilesc ca plata remuneratiilor să se facă direct organismelor beneficiare si este prevăzută si proportia repartizării.

Art. 3. - Sumele colectate de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România-Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) în calitate de unic colector al remuneratiei pentru retransmitere prin cablu se vor evidentia într-un cont analitic distinct.


Art. 4. - Înainte de repartizarea sumelor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România-Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) va deduce si va retine din acestea cheltuielile ce acoperă costurile reale efectuate pentru colectarea remuneratiei reprezentând drepturi patrimoniale de autor si conexe pentru retransmiterea prin cablu.

Potrivit prezentului protocol, se consideră cheltuieli reale privind colectarea următoarele:

a) cheltuieli salariale pentru 4 angajati (drepturile salariale, la care se adaugă toate contributiile aferente la diferitele fonduri bugetare);

b) comisioane bancare;

c) costurile functionării a două posturi telefonice si a unui fax (abonament si convorbiri telefonice);

d) consumabile (toner, hârtie etc);

e) cota-parte a cheltuielilor de regie aferente suprafetei unei camere;

f) cheltuieli judiciare si de executare silită pentru recuperarea remuneratiilor si depunerea raportărilor (taxe de timbru, timbru judiciar, onorarii experti contabili, onorarii avocati, onorarii executori judecătoresti etc);

g) cheltuieli postale;

h) cheltuieli de achizitie si mentenantă programe informatice pentru realizarea în format unitar a raportărilor în format unitar de către utilizatori;

i) cheltuieli de deplasare;

j) cheltuieli pentru mijloace tehnice necesare (calculatoare, inclusiv programele informatice aferente, imprimante, fax, copiatoare, scaner etc);

k) alte cheltuieli necesare desfăsurării activitătii de colectare a remuneratiilor datorate de operatorii de cablu.

Art. 5. - (1) Repartizarea remuneratiilor colectate rezultate în urma deducerii costurilor reale de colectare se va efectua lunar de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România -Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), în calitate de colector unic, către organismele de gestiune colectivă beneficiare potrivit art. 2.

(2) Repartizarea remuneratiilor se face până la data de 15 a lunii următoare celei în care au fost colectate.

Art. 6. - Cheltuielile reale generate de activitatea de colectare si repartizare vor fi suportate proportional cu sumele încasate de toate categoriile de beneficiari si nu vor putea depăsi pentru un an financiar-contabil 2% din remuneratia colectată în acel an.

Art. 7. - (1) Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România -Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), în calitate de colector unic, va încheia autorizatii de licentă neexclusivă cu distribuitorii prin cablu potrivit dispozitiilor art. 133 alin. (7) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Organismele de gestiune colectivă beneficiare ale remuneratiilor pot solicita organismului colector unic al remuneratiilor informatii cu privire la sumele colectate. Cererea se depune cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data la care se doreste a fi comunicată informatia.

Art. 8. - Organismele de gestiune colectivă se obligă să păstreze confidentialitatea tuturor informatiilor primite de la organismul de gestiune colectivă colector unic, organismul de gestiune colectivă ce ar divulga tertilor astfel de informatii fiind direct răspunzător pentru prejudiciile ce ar fi cauzate si solicitate de distribuitorii prin cablu.

Art. 9. - Drepturile asupra bazelor de date constituite de colectorul unic sunt proprietatea acestuia, sunt protejate potrivit legii si nu vor putea fi comunicate către celelalte organisme de gestiune colectivă, utilizate de acestea sau comunicate tertilor decât în conditiile legii.

Art. 10. - (1) În cazul în care Curtea de Apel Bucuresti va decide în cadrul apelului formulat împotriva Hotărârii arbitrale din 9 martie 2009 că remuneratiile datorate de operatorii prin cablu nu se colectează de către un colector unic, prezentul protocol încetează de drept la sfârsitul lunii în care a fost publicată Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti care ar dispune în acest sens.

(2) Prezentul protocol nu constituie o achiesare la Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, fiecare dintre organismele de gestiune colectivă beneficiare fiind îndreptătit să atace cu apel acea hotărâre arbitrală pentru orice motive pe care le consideră temeinice si legale.

Art. 11. - Orice modificare a prezentului protocol este posibilă prin acte aditionale încheiate între organismele de gestiune colectivă beneficiare, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Prezentul protocol s-a încheiat la Bucuresti astăzi, 13 aprilie 2009, în 9 (nouă) exemplare originale cu fortă probantă egală, din care noi, fiecare parte semnatară, am primit câte un exemplar, iar unul urmează a fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

 

UCMR-ADA,

Ana Achim,

director general

DAC IN SARA,

Mircea Muresan,

director general

UPFAR-ARGOA

Ionel Udrescu,

director executiv

VISARTA,

Gheorghe Voican,

director executiv

C RED I DAM,

Stefan Gheorghiu,

director general UPFR,

Dan Popi,

Presedinte COPYRO,

Nicoleta Cofcinski,

director general

ADPFR

Sorinei Chelariu,

Presedinte

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 


ORDIN

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. 576 din 22 aprilie 2009;

- art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1 a-1 k.

(2) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2 a-2 m.

(3) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din unitătile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3 a-3 i.

(4) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, în vederea decontării lunare si trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4 a-4 d.

(5) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5 a-5 b.

(6) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală de recuperare-reabilitare a sănătătii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 6 a-6b.

(7) Formularele mentionate la alin. (1)-(6) se utilizează împreună cu formularele tipizate de „Factură” fără TVA.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, potrivit formularelor aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Formularele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru asigurati, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistentă medicală pentru accidente de muncă si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane, pentru persoanele titulare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971 si pentru cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) La formularele mentionate la alin. (1) se vor atasa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistentă medicală pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara membră a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, numele si prenumele, data nasterii, numărul de identificare a institutiei care a emis cârdul european de asigurări sociale de sănătate/formularul european emis în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971, numărul de identificare a cârdului european de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate;


d) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea următoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii în cazul cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 329/2008 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 si 394 bis din 26 mai 2008.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 563.


*)Anexele nr. 1-6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.