MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 350/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 350            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 26 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            586. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

            587. - Hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.049. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea de urgentă în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Muzeul Zambaccian nr. 1, sectorul 1, Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            17. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 155 de ani de la nasterea poetului Alexandru Macedonski

 

            Rectificări la:

             - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

În temeiul art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 175 alin. (1)si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, a 3 imobile, trecute din patrimoniul Societătii Comerciale „Exploatarea Minieră Harghita” - S.A Miercurea-Ciuc în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă transmiterea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 586.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor*) proprietate publică a statului care se transmit în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

Nr. crt.

Locul în care este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea

si caracteristicile tehnice

ale imobilelor

1.

Harghita-Băi,

localitate componentă a municipiului Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român

Municipiul Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al

Municipiului Miercurea-Ciuc

Vila „Cerbul”, situată în Harghita-Băi, localitate componentă a municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, înscrisă în Cartea funciară nr. 250/N/1.071 din 1 februarie 2007, nr. cadastral 277, cu suprafata construită de 78 m2, compusă din subsol, parter si teren aferent cu suprafata de 78 m2

2.

Harghita-Băi,

localitate componentă a municipiului Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român

Municipiul Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al

Municipiului Miercurea-Ciuc

Casa de cultură, situată în Harghita-Băi, localitate componentă a municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, înscrisă în Cartea funciară nr. 249/N/1.071 din 1 februarie 2007, nr. cadastral 278, cu suprafata construită de 280 m2, compusă din hol, grup sanitar, sală de spectacole, scenă, vestiar si teren aferent cu suprafata de 280 m2

3.

Harghita-Băi,

localitate componentă a municipiului Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita

Statul român

Municipiul Miercurea-Ciuc,

în administrarea Consiliului Local al

Municipiului Miercurea-Ciuc

Reteaua de apă si canalizare, situată în Harghita-Băi, localitate componentă a municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, înscris în Cartea funciară nr. 30/N/1.316 din 7 februarie 2007 Siculeni (Ciceu), identificată prin nr. cadastral 29, 30, 33 si 34, cu suprafata de 377 m2, cuprinde:

- 4 captări, cu suprafata de 377 m2, cu bazine de decantare a suspensiilor, bazine tip rezervor construite din beton armat si clădire de vizitare si de tratare din cărămidă, bazine intermediare de rupere a presiunii, cămine pentru vane;

- reteaua de distributie a apei compusă din tuburi prefabricate din beton, cu lungimea de 1.000 m, si teava metalică cu diametrul între 100 si 150 mm, cu lungimea de 6.000 m.


*) Imobilele au fost trecute în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 1.830/2007, emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 lit. a), al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinte pentru tineri, prevăzute în anexa nr. 1, aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate.

(2) Se aprobă trecerea blocurilor de locuinte pentru tineri prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului.

Art. 2. - Se aprobă trecerea blocurilor de locuinte pentru tineri prevăzute în anexa nr. 2 din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului.

Art. 3. - (1) Consiliile locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate locuintele din blocurile de locuinte pentru tineri prevăzute la art. 1 si 2 stabilesc valorile de inventar si efectuează operatiunile de publicitate imobiliară.

(2) Stabilirea valorilor de inventar ale locuintelor prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor art. 192 alin. (2) si (21) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare. La evaluare nu va fi luat în considerare plusul de valoare adus locuintei prin lucrări efectuate de către chirias pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Toate cheltuielile de evaluare se includ în valoarea de inventară locuintei, respectiv în pretul de vânzare al acesteia.

Art. 4. - Terenurile aferente blocurilor de locuinte pentru tineri care fac obiectul prezentei hotărâri rămân sau se trec, după caz, în conditiile legii, în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate si în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îsi exercită autoritatea, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 5. - Locuintele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, si se pot vinde în conditiile acestei legi si numai cu respectarea dispozitiilor prevăzute la art. 1-4 din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 587.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând blocurile de locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate, care se înscriu în proprietatea publică a statului si trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului

 

Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

1.

Judetul Bistrita-Năsăud

 

1.1.

 

Cartierul Viisoara II, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 2.231,82 m2

Total locuinte: 40

Valoarea investitiei: 1.593.844,24 lei

Bd. Decebal nr. 2A, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 2.719,43 m2

Total locuinte: 38

Valoarea investitiei: 1.915.801,91 lei

Aleea Sălciilor nr. 2A(sc. 1+2), municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 2.363,5 m2

Total locuinte: 38

Valoarea investitiei: 1.684.287,54 lei

Str. Tărpiului bl. 1, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 2.541,47 m2

Total locuinte: 38

Valoarea investitiei: 1.939.498,15 lei

Str. Tărpiului bl. 2, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 2.541,47 m2

Total locuinte: 38

Valoarea investitiei: 1.718.766,49 lei

Cartier Viisoara I - bl. 95, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 5.217,57 m2

Total locuinte: 75

Valoarea investitiei: 3.809.617,08 lei

Str. Zefirului nr. 1, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 1.490 m2

Total locuinte: 30

Valoarea investitiei: 1.268.999,95 lei

Str. Tiberiu Brediceanu nr. 2, bl. A1+A2, municipiul Bistrita

Aria desfăsurată construită = 4.639,50 m2

Total locuinte: 62

Valoarea investitiei: 4.517.544,20 lei

 

Total locuinte judetul Bistrita-Năsăud

Numărul de locuinte: 359

2.

Judetul Vâlcea

2.1.

 

Cartierul Ostroveni, str. Nicolae lorga nr. 11, bl. 6, municipiul Râmnicu Vâlcea

Aria desfăsurată construită = 1.504,10 m2

Total locuinte: 18

Valoarea investitiei: 1.320.313,57 lei

Cartierul Ostroveni, str. Nicolae lorga nr. 11, bl. 2, municipiul Râmnicu Vâlcea

Aria desfăsurată construită = 1.504,10 m2

Total locuinte: 18

Valoarea investitiei: 1.320.313,57 lei

Cartierul Ostroveni, Str. Nicolae lorga, nr. 11, bl. 4, municipiul Râmnicu Vâlcea

Aria desfăsurată construită = 1.504,10 m2

Total locuinte: 18

Valoarea investitiei: 1.320.313,57 lei

Cartierul Ostroveni, Str. Nicolae lorga nr. 11, bl. 5, municipiul Râmnicu Vâlcea

Aria desfăsurată construită = 1.504,10 m2

Total locuinte: 18

Valoarea investitiei: 1.320.313,57 lei

 

Total locuinte judetul Vâlcea

Numărul de locuinte: 72

 

TOTAL GENERAL LOCUINTE:

431

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând blocurile de locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare, care trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului si care rămân în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate

 

Nr. crt.

Denumirea constructiei, adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale constructiilor/imobilului

1.

Judetul Alba

1.1.

Blocul de locuinte 235 BC, Str. Ariesului nr. 37, municipiul Alba lulia

Aria desfăsurată construită = 1.831 m2

Total locuinte: 22

Valoarea de inventar = 1.605.933,36 lei

1.2.

Bloc de locuinte, cartierul Lucian Blaga, bl. 53CD, municipiul Sebes

Aria desfăsurată construită^ 2.268,40 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de inventar = 1.595.605,60 lei

 

Total locuinte judetul Alba

Numărul de locuinte: 48

 

 

 

 

 

2.

Judetul Arad

2.1.

Cartierul Micalaca - str. Stamatiad (Ciuhandru) bl. 1, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.701 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 1.219.152,61 lei

Cartierul Micalaca - str. Stamatiad (Ciuhandru) bl. 2, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.701 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 1.219.152,61 lei

Cartierul Micalaca - str. Stamatiad (Ciuhandru) bl. 3, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.701 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 1.219.152,61 lei

Cartierul Micalaca II-III - centru cartier - str. Nicolae Titulescu bl. 1, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.701 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 1.234.456,75 lei

Cartierul Micalaca II-III - centru cartier - str. Nicolae Titulescu bl. 2, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.701 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 1.234.456,75 lei

 

Cartierul Micălaca II-III - centru cartier - str. Nicolae Titulescu bl. 3, municipiul Arad

Aria desfăsurată construită = 1.701 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 1.234.456,75 lei

 

Total locuinte judetul Arad

Numărul de locuinte: 96

 

 

3.

Judetul Arges

3.1.

Str. 1 Decembrie 1918 bl. T6, municipiul Curtea de Arges

Aria desfăsurată construită = 1.242,46 m2

Total locuinte: 15

Valoarea investitiei: 1.111.495,36 lei

Str. Elena Cuza bl. T7, municipiul Curtea de Arges

Aria desfăsurată construită = 1.242,46 m2

Total locuinte: 15

Valoarea investitiei: 1.094.084,73 lei

 

Total locuinte judetul Arges

Numărul de locuinte: 30

 

4.

Judetul Bacău

4.1.

Str. Mihai Eminescu nr. 150, municipiul Moinesti

Aria desfăsurată construită = 991,70 m2

Total locuinte: 14

Valoarea investitiei: 746.590,55 lei

 

Total locuinte judetul Bacău

Numărul de locuinte: 14

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Judetul Bihor

5.1.

Str. Stefan cel Mare nr. 13, bl. 1, municipiul Oradea

Aria desfăsurată construită = 1.753,36 m2

Total locuinte: 25

Valoarea investitiei: 1.475.393,08 lei

Str. Stefan cel Mare nr. 13, bl. 2, municipiul Oradea

Aria desfăsurată construită = 1.753,36 m2

Total locuinte: 25

Valoarea investitiei: 1.393.997,52 lei

Str. Stefan cel Mare nr. 13, bl. 3, municipiul Oradea

Aria desfăsurată construită = 1.753,36 m2

Total locuinte: 25

Valoarea investitiei: 1.431.055,89 lei

Str. Stefan cel Mare nr. 13, bl. 4, municipiul Oradea

Aria desfăsurată construită = 1.753,36 m2

Total locuinte: 25

Valoarea investitiei: 1.299.626,60 lei

Str. Stefan cel Mare nr. 13, bl. 5, municipiul Oradea

Aria desfăsurată construită = 1.753,36 m2

Total locuinte: 25

Valoarea investitiei: 1.328.143,02 lei

5.2.

Blocul de locuinte A. 1., Str. Eroilor nr. 7, municipiul Marghita

Aria desfăsurată construită = 1.474,70 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 1.520.300,00 lei

Blocul de locuinte A.2., Str. Eroilor nr. 7, municipiul Marghita

Aria desfăsurată construită = 1.474,70 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 1.520.300,00 lei

Blocul de locuinte B.1., Str. Progresului nr. 1, municipiul Marghita

Aria desfăsurată construită = 1.474,70 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 1.450.614,00 lei

Blocul de locuinte B.2., Str. Progresului nr. 1, municipiul Marghita

Aria desfăsurată construită = 1.474,70 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 1.450.614,00 lei

5.3.

Bloc de locuinte pentru tineri,

Aleea Miron Pompiliu nr. 3 A, orasul Stei

Aria desfăsurată construită = 1.535,02 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 914.979,00 lei

Total locuinte judetul Bihor

Numărul de locuinte: 215

6.

Judetul Botosani

 

6.1.

Cartierul Bucovina nr. 46 A, bl. B1, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 655,51 m2

Total locuinte: 6

Valoarea investitiei: 526.525,40 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 B, bl. B2, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 655,51 m2

Total locuinte: 6

Valoarea investitiei: 526.478,83 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 C, bl. B3, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 655,51 m2

Total locuinte: 6

Valoarea investitiei: 526.506,27 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 D, bl. B4, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 655,51 m2

Total locuinte: 6

Valoarea investitiei: 526.506,27 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 E, bl. B5, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 655,51 m2

Total locuinte: 6

Valoarea investitiei: 526.498,92 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 F, bl. B6, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 655,51 m2

Total locuinte: 6

Valoarea investitiei: 526.498,92 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 G, bl. B7, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.083,07 m2

Total locuinte: 12

Valoarea investitiei: 703.726,10 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 P, bl. 16, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 655,51 m2

Total locuinte: 6

Valoarea investitiei: 526.476,32 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 R, bl. B17, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 655,51 m2

Total locuinte: 6

Valoarea investitiei: 526.518,05 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 S, bl. B18, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.083,07 m2

Total locuinte: 12

Valoarea investitiei: 704.178,06 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 T, bl. B19, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.083,07 m2

Total locuinte: 12

Valoarea investitiei: 704.082,54 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 U, bl. B20, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.083,07 m2

Total locuinte: 12

Valoarea investitiei: 704.294,57 lei

Cartierul Bucovina nr. 46 V, bl. B21, municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.083,07 m2

Total locuinte: 12

Valoarea investitiei: 704.126,55 lei

Ansamblul Săvenilor, aleea Călugăreni nr. 5 - str. Vornic Boldur bl. S3 (se. C), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.688,95 m2

Total locuinte: 20

Valoarea investitiei: 1.122.236,88 lei

Ansamblul Săvenilor, aleea Călugăreni nr. 5 - str. Vornic Boldur bl. S4 (se. D), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.172,85 m2

Total locuinte: 15

Valoarea investitiei: 841.677,62 lei

 

Ansamblul Săvenilor, aleea Călugăreni nr. 5 - bl. S1 (se. A), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.172,85 m2

Total locuinte: 15

Valoarea investitiei: 675.892,28 lei

Ansamblul Săvenilor, aleea Călugăreni nr. 5 - bl. S2 (se. B), municipiul Botosani

Aria desfăsurată construită = 1.172,85 m2

Total locuinte: 15

Valoarea investitiei: 675.892,27 lei

 

Total locuinte judetul Botosani

Numărul de locuinte: 173

 

7.

Judetul Brăila

 

7.1.

Ansamblul Baldovinesti, str. R. S. Popescu nr. 6, bl. A, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 653,60 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 476.196,80 lei

Ansamblul Baldovinesti, str. R. S. Popescu nr. 7, bl. B, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 653,60 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 474.537,54 lei

Ansamblul Baldovinesti, str. R.S. Popescu nr. 8, bl. C, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 1.856,00 m2

Total locuinte: 32

Valoarea investitiei: 1.275.376,36 lei

Ansamblul Baldovinesti, str. R. S. Popescu nr. 9, bl. D, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 928,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 695.095,96 lei

Ansamblul Baldovinesti, str. R. S. Popescu nr. 4, bl. E, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 1.307,2 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 1.084.391,41 lei

Ansamblul Brăilita, str. Sulina nr. 4, bl. A1, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 1.304,96 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 951.403,56 lei

Ansamblul Brăilita, str. Sf. Gheorghe nr. 3, bl. A2, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 1.304,96 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 969.354,98 lei

Ansamblul Brăilita, str. Sulina nr. 2, bl. A3, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 1.304,96 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 975.287,42 lei

Ansamblul Brăilita, str. Sf. Gheorghe nr. 1, bl. A4, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 1.304,96 m2

Total locuinte: 16

Valoarea investitiei: 1.033.020,16 lei

Ansamblul Brăilita, str. Macin nr. 1, bl. A5, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 652,48 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 509.687,75 lei

Ansamblul Brăilita, str. Macin nr. 1, bl. B1, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 1.858,56 m2

Total locuinte: 32

Valoarea investitiei: 1.396.676,15 lei

Ansamblul Lacul Dulce, str. Anton Bacalbasa nr. 11, bl. A19, municipiul Brăila

Aria desfăsurată construită = 652,48 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 469.162,87 lei

 

Total locuinte judetul Brăila

Numărul de locuinte: 192

 

8.

Judetul Buzău

 

8.1.

Blocul de locuinte din Str. Industriei nr. 2, municipiul Râmnicu Sărat

Aria desfăsurată construită = 2.988,95 m2

Total locuinte: 49

Valoare de inventar = 1.579.355,00 lei

8.2.

Blocul de locuinte A9, calea Mihai Viteazu, orasul Nehoiu

Aria desfăsurată construită = 1.871,88 m2

Total locuinte: 20

Valoarea de inventar = 1.050.884,45 lei

 

Total locuinte judetul Buzău

Numărul de locuinte: 69

 

9.

Judetul Caras-Severin

 

9.1.

Blocul de locuinte din Str. Trandafirilor, orasul Băile Herculane

Aria desfăsurată construită = 1.083,36 m2

Total locuinte: 19

Valoarea de inventar = 868.507,00 lei

9.2.

Blocul de locuinte C3, Str. Pinilor nr. 3, municipiul Resita

Aria desfăsurată construită = 2.523 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar = 960.478,00 lei

Blocul de locuinte C11, Str. Căminelor nr. 11, municipiul Resita

Aria desfăsurată construită = 3.195,39 m2

Total locuinte: 55

Valoarea de inventar = 1.083.781,05 lei

Blocul de locuinte C1, Str. Câlnicului nr. 1, municipiul Resita

Aria desfăsurată construită = 1.236,67 m2

Total locuinte: 19

Valoarea de inventar = 831.542,41 lei

Blocul de locuinte C2, Str. Câlnicului nr. 2, municipiul Resita

Aria desfăsurată construită = 2.000,25 m2

Total locuinte: 20

Valoarea de inventar = 1.074.823,20 lei

 

Total locuinte judetul Caras-Severin

Numărul de locuinte: 153

 

10.

Judetul Cluj

 

10.1.

Blocul de locuinte M1, str. Mehedinti nr. 41, municipiul Cluj-Napoca

Aria desfăsurată construită = 2.390,85 m2

Total locuinte: 38

Valoarea de inventar: 2.900.997,497 lei

Blocul de locuinte M2, str. Mehedinti nr. 41, municipiul Cluj-Napoca

Aria desfăsurată construită = 2.390,85 m2

Total locuinte: 38

Valoarea de inventar: 2.900.997,497 lei

Blocul de locuinte M3, str. Mehedinti nr. 41, municipiul Cluj-Napoca

Aria desfăsurată construită = 2.390,85 m2

Total locuinte: 38

Valoarea de inventar: 2.900.997,497 lei

10.2.

Blocul de locuinte pentru tineri din Str. Tineretului nr. 26A, municipiul Turda

Aria desfăsurată construită = 2.454,00 m2

Total locuinte: 40

Valoarea de inventar: 1.769.045,70 lei

 

Total locuinte judetul Cluj

Numărul de locuinte: 154

 

11.

Judetul Constanta

 

11.1.

Str. Fântânitei nr. 1A (Cartier vest) tr. A, B, C, D, orasul Murfatlar

Aria desfăsurată construită = 5.763,80 m2

Total locuinte: 64

Valoarea investitiei: 4.203.093,69 lei

 

Total locuinte judetul Constanta

Numărul de locuinte: 64

 

12.

Judetul Dâmbovita

 

12.1.

 

 

 

Blocul C1, str. Slt. Cosmin Oprea, orasul Titu

Aria desfăsurată construită = 1.059,80 m2

Total locuinte: 13

Valoarea de inventar: 730.760,72 lei

Blocul C2, str. I.C. Visarion, orasul Titu

Aria desfăsurată construită = 1.059,80 m2

Total locuinte: 13

Valoarea de inventar: 735.601,96 lei

Blocul C3, se. A+B, str. Dr. Stefan Stanca, orasul Titu

Aria desfăsurată construită = 2.119,60 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de inventar: 1.467.963,05 lei

Blocul C4, str. Petru Rares, orasul Titu

Aria desfăsurată construită = 1.059,80 m2

Total locuinte: 13

Valoarea de inventar: 780.864,15 lei

Blocul C5, se. A+B, str. Petru Rares, orasul Titu

Aria desfăsurată construită = 2.119,60 m2

Total locuinte: 26

Valoarea de inventar: 1.514.499,93 lei

Blocul B2b, str. I.C. Visarion, orasul Titu

Aria desfăsurată construită = 1.310,6 m2

Total locuinte: 19

Valoarea de inventar: 963.401,04 lei

12.2.

 

 

 

Blocul nr. 1 zona Bucegi, Str. Rândunelelor, orasul Pucioasa

Aria desfăsurată construită = 1.379,90 m2

Total locuinte: 20

Valoarea de inventar: 945.588,13 lei

Blocul nr. 2 zona Bucegi, Str. Rândunelelor, orasul Pucioasa

Aria desfăsurată construită = 1.379,90 m2

Total locuinte: 20

Valoarea de inventar: 921.669,26 lei

Blocul nr. 3 zona Bucegi, Str. Rândunelelor, orasul Pucioasa

Aria desfăsurată construită = 1.379,90 m2

Total locuinte: 20

Valoarea de inventar: 945.572,49 lei

 

Total locuinte judetul Dâmbovita

Numărul de locuinte: 170

 

13.

Judetul Dolj

 

13.1.

Craiovita Nouă, bd. Oltenia - Bd. Tineretului bl. B1, municipiul Craiova

Aria desfăsurată construită = 5.218,70 m2

Total locuinte: 91

Valoarea investitiei: 3.703.796,24 lei

 

Total locuinte judetul Dolj

Numărul de locuinte: 91

 

14.

Judetul Giurgiu

 

14.1.

Blocul de locuinte A, Sos. Sloboziei, municipiul Giurgiu

Aria desfăsurată construită = 2.928,87 m2

Total locuinte: 34

Valoarea investitiei: 1.510.515,74 lei

 

Total locuinte judetul Giurgiu

Numărul de locuinte: 34

 

15.

Judetul Gorj

 

15.1.

 

 

 

 

Str. Pădurea Mamului bl. 1, orasul Târgu Cărbunesti

Aria desfăsurată construită = 638,94 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 428.773,44 lei

Str. Pădurea Mamului bl. 2, orasul Târgu Cărbunesti

Aria desfăsurată construită = 638,94 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 428.773,44 lei

Str. Pădurea Mamului bl. 3, orasul Târgu Cărbunesti

Aria desfăsurată construită = 638,94 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 428.773,44 lei

Str. Pădurea Mamului bl. 4, orasul Târgu Cărbunesti

Aria desfăsurată construită = 638,94 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 428.773,44 lei

 

Total locuinte judetul Gorj

Numărul de locuinte: 32

 

16.

Judetul Hunedoara

 

16.1.

 

 

Blocul de locuinte ANL 1, Aleea Motilor bl. 2A, municipiul Deva

Aria desfăsurată construită = 4.734,60 m2

Total locuinte: 66

Valoarea de inventar: 3.640.763,00 lei

Blocul de locuinte ANL 2, str. Mihai Eminescu bl. T1, municipiul Deva

Aria desfăsurată construită = 1.616,56 m2

Total locuinte: 28

Valoarea de inventar: 1.927.794,00 lei

16.2.

Blocul de locuinte nr. 6, str. Tudor Vladimirescu, orasul Petrila

Aria desfăsurată construită = 2.109,60 m2

Total locuinte: 32

Valoarea de inventar: 1.363.575,00 lei

 

Total locuinte judetul Hunedoara

Numărul de locuinte: 126

 

17.

Judetul Ialomita

 

17.1.

Str. Ion Creangă, ansamblul CD7, se. A+B, municipiul Urziceni

Aria desfăsurată construită = 2.274,00 m2

Total locuinte: 20

Valoarea investitiei: 2.883.561,15 lei

17.2.

Str. Jandarmeriei (variantă Vest - UM Bănăteni) bl. BN4, municipiul Fetesti

Aria desfăsurată construită = 1.263,50 m2

Total locuinte: 17

Valoarea investitiei: 1.191.930,00 lei

Str. Jandarmeriei (variantă Vest - UM Bănăteni), bl. BN5, municipiul Fetesti

Aria desfăsurată construită = 1.263,50 m2

Total locuinte: 17

Valoarea investitiei: 1.191.930,00 lei

17.3.

Blocul de locuinte 46, str. Răzoare nr. 6, municipiul Slobozia

Aria desfăsurată construită = 2.936 m2

Total locuinte: 46

Valoarea de inventar: 2.129.272,72 lei

Blocul de locuinte 16 (a+b), str. Răzoare nr. 10, municipiul Slobozia

Aria desfăsurată construită = 2.936 m2

Total locuinte: 46

Valoarea de inventar: 2.647.485,19 lei

 

Total locuinte judetul Ialomita

Numărul de locuinte: 146

 

18.

Judetul lasi

 

18.1.

Bl. G2A, str. Stefan cel Mare nr. 20, municipiul Pascani

Aria desfăsurată construită = 4.241,54 m2

Număr locuinte: 38

Valoarea de inventar: 2.922.561,17 lei

Bl. G2B, str. Stefan cel Mare nr. 22, municipiul Pascani

Aria desfăsurată construită = 4.712,64 m2

Număr locuinte: 44

Valoarea de inventar: 3.439.346,31 lei

 

Total locuinte judetul lasi

Numărul de locuinte: 82

 

19.

Judetul Maramures

 

19.1.

Blocul de locuinte nr. 5, str. Alexandru Ivasiuc, municipiul Sighetu Marmatiei

Aria desfăsurată construită = 1.894,40 m2

Total locuinte: 24

Valoarea de inventar: 1.253.180,175 lei

19.2.

Blocul de locuinte pentru tineri, zona centrală, Str. Strandului nr. i/A, orasul Târgu Lăpus

Aria desfăsurată construită = 799,44 m2

Total locuinte: 17

Valoarea de inventar: 691.336,00 lei

Blocul de locuinte pentru tineri, zona centrală - Str. 1 Mai nr. 78/A, orasul Târgu Lăpus

Aria desfăsurată construită = 2.760,00 m2

Total locuinte: 35

Valoarea de inventar: 1.856.965,00 lei

 

Total locuinte judetul Maramures

Numărul de locuinte: 76

 

20.

Judetul Mehedinti

 

20.1.

Zona Alunis - Policlinica, bl. VD2 (se. 1+2+3), municipiul Drobeta-Turnu Severin

Aria desfăsurată construită = 3.366,90 m2

Total locuinte: 45

Valoarea investitiei: 2.784.997,11 lei

Zona Alunis - Policlinica, bl. VD1 (se. 1+2), municipiul Drobeta-Turnu Severin

Aria desfăsurată construită = 2.924,00 m2

Total locuinte: 40

Valoarea investitiei: 3.174.090,78 lei

 

Total locuinte judetul Mehedinti

Numărul de locuinte: 85

 

21.

Judetul Mures

 

21.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. Mihai Viteazu bl. 1.2C (adresa actuală: M. Neagu nr. 1), municipiul Sighisoara

Aria desfăsurată construită = 672,00 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 482.129,66 lei

Str. Mihai Viteazu bl. 2.2C (adresa actuală: M. Neagu nr. 2), municipiul Sighisoara

Aria desfăsurată construită = 672,00 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 482.129,66 lei

Str. Mihai Viteazu bl. 3.2C (adresa actuală: M. Neagu nr. 3), municipiul Sighisoara

Aria desfăsurată construită = 672,00 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 482.129,66 lei

Str. Mihai Viteazu bl. 4.1C (adresa actuală: M. Neagu nr. 4), municipiul Sighisoara

Aria desfăsurată construită = 672,00 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 482.129,66 lei

Str. Mihai Viteazu bl. 5.2C (adresa actuală: M. Neagu nr. 5), municipiul Sighisoara

Aria desfăsurată construită = 672,00 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 482.129,66 lei

Str. Mihai Viteazu bl. 6.2C (adresa actuală: M. Neagu nr. 6), municipiul Sighisoara

Aria desfăsurată construită = 672,00 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 482.129,66 lei

Str. Mihai Viteazu bl. 7.2C (adresa actuală: M. Neagu nr. 7), municipiul Sighisoara

Aria desfăsurată construită = 475,00 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 309.960,99 lei

Str. Mihai Viteazu bl. 8.1C (adresa actuală: M. Neagu nr. 8), municipiul Sighisoara

Aria desfăsurată construită = 475,00 m2

Total locuinte: 8

Valoarea investitiei: 309.960,99 lei

 

Total locuinte judetul Mures

Numărul de locuinte: 64

 

22.

Judetul Neamt

 

22.1.

Aleea Vasile Lupu nr. 2-4, municipiul Roman

Aria desfăsurată construită = 2.969,70 m2

Total locuinte: 40

Valoarea investitiei: 2.039.365,00 lei

22.2.

Blocul de locuinte M5, str. 22 Decembrie nr. 9, orasul Târgu-Neamt

Aria desfăsurată construită = 2.535,22 m2

Total locuinte: 25

Valoarea de inventar: 1.184.144,95 lei

 

Total locuinte judetul Neamt

Numărul de locuinte: 65

 

23.

Judetul Olt

 

23.1.

Blocul de locuinte 60 Tineret, se. C, Bd. Muncii nr. 21B, orasul Scornicesti

Aria desfăsurată construită = 1827,95 m2

Total locuinte: 20

Valoarea de inventar: 1.502.433,00 lei

 

Total locuinte judetul Olt

Numărul de locuinte: 20

 

24.

Judetul Prahova

 

24.1.

 

 

Str. Domnisori -Ansamblul 9 Mai, Gara de Vest, bl. 85, municipiul Ploiesti

Aria desfăsurată construită = 3.224,75 m2

Total locuinte: 33

Valoarea investitiei: 802.112,24 lei

Str. Domnisori -Ansamblul 9 Mai, Gara de Vest, bl. 86, municipiul Ploiesti

Aria desfăsurată construită = 3.224,75 m2

Total locuinte: 33

Valoarea investitiei: 1.462.707,25 lei

 

Total locuinte judetul Prahova

Numărul de locuinte: 66

 

25.

Judetul Satu Mare

 

25.1.

Blocul de locuinte A, bd. Closca nr. 72-74, municipiul Satu Mare

Aria desfăsurată construită = 3.315 m2

Total locuinte: 43

Valoarea investitiei: 2.081.883,05 lei

Blocul de locuinte B, bd. Closca nr. 72-74, municipiul Satu Mare

Aria desfăsurată construită = 3.315 m2

Total locuinte: 43

Valoarea investitiei: 2.081.883,05 lei

 

Total locuinte judetul Satu Mare

Numărul de locuinte: 86

 

26.

Judetul Sălaj

 

26.1.

Blocul de locuinte 03, Str. Olarilor nr. 64, municipiul Zalău

Aria desfăsurată construită = 1.795 m2

Total locuinte: 20

Valoarea de inventar: 1.435.844,08 lei

 

Total locuinte judetul Sălaj

Numărul de locuinte: 20

 

27.

Judetul Sibiu

 

27.1.

Str. Laborator bl. 37, orasul Copsa Mică

Aria desfăsurată construită = 2.648,10 m2

Total locuinte: 30

Valoarea investitiei: 1.713.428,99 lei

 

Total locuinte judetul Sibiu

Numărul de locuinte: 30

 

 

28.

Judetul Timis

 

28.1.

Blocul de locuinte B1 se. A+B, str. Miloia, municipiul Timisoara

Aria desfăsurată construită = 8.739 m2

Total locuinte: 96

Valoarea de inventar: 5.804.766,30 lei

Blocul de locuinte B2, str. Miloia, municipiul Timisoara

Aria desfăsurată construită = 2.190 m2

Total locuinte: 24

Valoarea de inventar: 1.739.833,44 lei

 

Total locuinte judetul Timis

Numărul de locuinte: 120

 

29.

Judetul Vaslui

 

29.1.

Str. M. Kogălniceanu, bl. C1 (se. A+B), orasul Negresti

Aria desfăsurată construită = 2.934,35 m2

Total locuinte: 32

Valoarea investitiei: 2.248.605,00 lei

29.2.

Str. Traian nr. 287, bl. C2, tr. A, municipiul Vaslui

Aria desfăsurată construită = 3.664,30 m2

Total locuinte: 42

Valoarea investitiei: 1.974.740,82 lei

 

Total locuinte judetul Vaslui

Numărul de locuinte: 74

 

30.

Judetul Vrancea

 

30.1.

 

 

 

 

Blocul de locuinte din aleea Parc nr. 9, bl. 67 (tr. 9+11), municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 3.160,30 m2

Total locuinte: 43

Valoarea de inventar: 1.123.914,95 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 1, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 652.856,38 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 3, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 666.215,55 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 5, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 706.276,95 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 7, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 888.888,93 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 9, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 829.224,59 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 11, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 933.148,38 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 13, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 908.335,93 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 15, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 858.261,47 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 17, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 612.853,80 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 19, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 592.693,57 lei

Blocul de locuinte din Str. Ulmului bl. 21, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.142,00 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 632.640,47 lei

Blocul de locuinte din aleea Parc bl. 67, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.458,20 m2

Total locuinte: 24

Valoarea de inventar: 1.339.334,05 lei

Blocul de locuinte din Str. Bradului bl. 1, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.292,00 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 1.472.455,70 lei

Blocul de locuinte din Str. Bradului bl. 3, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.058,40 m2

Total locuinte: 16

Valoarea de inventar: 1.103.796,49 lei

Blocul de locuinte din Str. Bradului bl. 5, municipiul Focsani

Aria desfăsurată construită = 1.292,45 m2

Total locuinte: 18

Valoarea de inventar: 1.473.141,20 lei

 

Total locuinte judetul Vrancea

Numărul de locuinte: 295

 

TOTAL GENERAL LOCUINTE:

2.890


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea de urgentă în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Muzeul Zambaccian nr. 1, sectorul 1, Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 148/E/2008,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1)-(4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul din str. Muzeul Zambaccian nr. 1, sectorul 1, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-20934.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 17 februarie 2009.

Nr. 2.049.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 155 de ani de la nasterea poetului Alexandru Macedonski

 

Art. 1. -în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 20 mai 2009, o monedă din argint, dedicată aniversării a 155 de ani de la nasterea poetului Alexandru Macedonski.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

• valoare nominală: 10 lei;

• material: argint 999%o; •greutate: 31,103 g;

• formă: rotundă;

• diametru: 37 mm;

• calitate: proof;

• margine: zimtată.

Aversul prezintă în centru o imagine inspirată din poezia lui Alexandru Macedonski, Noapte de decembrie - emirul în drum spre mirajul cetătii sfinte -, deasupra, un citat care contine

3 versuri din poezie: „Si tot către ele s-ajungă zoreste/Cu toate că stie prea bine că-l mint/Si porti de topaze, si turnuri de-argint”, sub citat, semnătura poetului; dedesubtul imaginii, anul de emisiune - 2009, stema României, inscriptia „ROMÂNIA” si valoarea nominală „10 LEI”.

Reversul prezintă portretul poetului Alexandru Macedonski, un buchet de trandafiri, florile favorite ale poetului, si inscriptiile „1854”, „1920” si „ALEXANDRU MACEDONSKI”.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla „BNR”, cu folio argintiu.


Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 155 de ani de la nasterea poetului Alexandru Macedonski au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 155 de ani de la nasterea poetului Alexandru Macedonski se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 17.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 37, în loc de: „37. Căpătână Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 27.01.1936 în localitatea Chisinău) si Natalia, născut la data de 14 octombrie 1982 în localitatea Sîngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngera, Str. Suveranitătii nr. 3. (2.103/2004)”se va citi: „37. Căpătină Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 27.01.1936 în localitatea Chisinău) si Natalia, născut la data de 14 octombrie 1982 în localitatea Sîngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngera, Str. Suveranitătii nr. 3. (2.103/2004)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 157, în loc de: „757. Oprea Valentina, fiica lui Tudoran Emilian (născut la 28.06.1935 în localitatea Odesa) si Elena, născută la data de 25 decembrie 1961 în localitatea Utkonosovka, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 3, bl. 1, ap. 18. (860/2006). Copii minori: Oprea Diana, născută la data de 10 octombrie 1995.” se va citi: „757. Oprea Valentina, fiica lui Tudoran Emilian (născut la 28.06.1935 în localitatea Odesa) si Elena, născută la data de 25 decembrie 1961 în localitatea Utkonosovka, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 3, bl. 1, ap. 18. (860/2006) Copii minori: Oprea Diana, născută la data de 10 octombrie 1991.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 214, în loc de: „274. Valcov Nadejda, fiica lui Mihai si Lidia, născută la data de 11 decembrie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. N. Brîncoveanu nr. 25. (11.995/2003)” se va citi: „274. Valcov Nadejda, fiica lui Mihail si Lidia, născută la data de 11 decembrie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Brîncoveanu nr. 25. (11.995/2003)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 8, în loc de: „8. Barduc Tatiana, fiica lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Arnăut Fedosii, născut în anul 1933 în localitatea Limanscoie, raionul Reni, Odesa), născută la data de 28 august 1986 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Orlovca, str. Sadovaia nr. 22. (2.017/2008)” se va citi: „8. Barduc Tatiana, fiica lui Gheorghii si Valentina (fiica lui Arnăut Fedosii, născut în anul 1933 în localitatea Limanscoie, raionul Reni, Odesa), născută la data de 28 august 1986 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Orlovca, str. Sadovaia nr. 22. (2.017/2008)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 86, în loc de: „86. Pasecinic Tatiana, fiica lui Feodor (fiul lui Eugenii, născut la 20.02.1927 în localitatea Rîscani-Malinovscoe) si lulia, născută la data de 1 mai 1984 în localitatea Cernogorsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîscani, Str. 31 August nr. 3, ap. 2. (3.103/2006)” se va citi: „86. Pasecinic Tatiana, fiica lui Feodor (fiul lui Eugenii, născut la 20.02.1927 în localitatea Rîscani-Malinovscoe) si lulia, născută la data de 31 mai 1984 în localitatea Cernogorsk, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîscani, Str. 31 August nr. 3, ap. 2. (3.103/2006)”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.