MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 354/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 354            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 27 mai 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 643 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România

 

            Decizia nr. 651 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            48. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

            584. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            397. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II

 

            Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

            Rectificări la :

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008;

            - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.454/C/2008

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 643

din 28 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase

în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, exceptie ridicată de Ilie Popescu si Justinian Popescu în Dosarul nr. 8/301/2007 al tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei Ilie Popescu, lipsă fiind partea Banca Natională a României, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cu privire la autorul exceptiei Justinian Popescu, magistratul-asistent învederează Curtii faptul că acesta a fost citat în Germania, conform art. 20 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, până la data prezentului termen confirmarea de primire a citatiei nefiind returnată la dosarul cauzei.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public consideră că procedura de citare nu a fost legal îndeplinită si solicită citarea autorului exceptiei Justinian Popescu pentru un alt termen de judecată.

Deliberând, Curtea, având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 20 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, consideră că procedura de citare cu autorul exceptiei Justinian Popescu a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Autorul exceptiei, prezent, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru motivele cuprinse în notele scrise aflate la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 8/301/2007, tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România. Exceptia a fost ridicată într-o actiune civilă având ca obiect restituirea unor metale pretioase.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia, făcând referire la textul de lege criticat, în varianta anterioară modificării prin Legea nr. 458/2006, arată că limitele si continutul dreptului de creantă, născut în patrimoniul celui deposedat abuziv de stat, nu poate fi reglementat decât prin lege, nu si prin norme de aplicare emise de alte structuri ale statului, cum ar fi Ministerul Finantelor Publice, Banca Natională a României sau Guvernul. Consideră că prin această „delegare legislativă” se creează posibilitatea ca respectivele norme să aducă atingere dreptului la o despăgubire echitabilă.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, retine ceea ce a statuat Curtea în jurisprudenta sa, respectiv faptul că textul de lege criticat nu instituie o delegare legislativă, în sensul dispozitiilor constitutionale invocate, dreptul de acordare a despăgubirilor fiind stabilit la nivel de lege. Totodată, conditiile si limitele despăgubirilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, emisă pentru organizarea executării legii potrivit art. 108 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile criticate oferă instrumente concrete, eficiente, de a primi despăgubiri în situatia în care metalele pretioase si pietrele pretioase preluate abuziv nu se mai regăsesc fizic, fiind valorificate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 344/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente, concluziile


procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din încheierea de sesizare a Curtii, îl constituie dispozitiile art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003. Prevederile alin. (2) au fost introduse în Ordonanta Guvernului nr. 24/2003 prin articolul unic pct. 17 din Legea nr. 362/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003, având următorul continut: „în cazul obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în conditiile si în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, emise de Ministerul Finantelor Publice si de Banca Natională a României.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că fată de redactarea textului de lege initial criticat au intervenit modificări legislative, astfel că obiect al exceptiei îl reprezintă, în realitate, dispozitiile art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, modificate prin art. I pct. 26 din Legea nr. 458/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Aceste dispozitii, care au intrat în vigoare la 90 de zile de la publicarea legii de modificare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăd următoarele: „în cazul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în conditiile si în limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 privind garantarea si ocrotirea proprietătii private si ale art. 115 alin. (6) referitoare la delegarea legislativă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prevederile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin Decizia nr. 565 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 9 august 2007, si prin Decizia nr. 497 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 7 iulie 2006, constatând că acestea sunt constitutionale.

Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea principiului constitutional potrivit căruia proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, consacrat de art. 44, Curtea a retinut că prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 dau expresie prevederilor constitutionale invocate prin aceea că garantează persoanelor îndreptătite la asemenea despăgubiri dreptul de proprietate asupra obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase preluate abuziv si care nu se mai regăsesc în natură, fiind valorificate. Totodată, Curtea a retinut că, potrivit art. 44 alin. (1) teza finală din Constitutie, „continutul si limitele acestor drepturi (dreptul de proprietate si creantele asupra statului) sunt stabilite de lege”. Asadar, modalitatea de reparare a abuzurilor din regimul trecut reprezintă o atributie si, în aceIasi timp, o optiune a legiuitorului, iar contravaloarea despăgubirilor este stabilită în concret prin normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000.

Totodată, Curtea a retinut că textul de lege criticat nu încalcă nici prevederile art. 115 din Constitutie, întrucât nu se poate vorbi de o delegare legislativă în sensul dispozitiilor constitutionale invocate, dreptul de acordare a despăgubirilor prevăzute de prevederile în discutie fiind stabilit la nivel de lege, conditiile si limitele despăgubirilor urmând să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului emisă pentru organizarea executării legii potrivit art. 108 alin. (2) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, exceptie ridicată de Ilie Popescu si Justinian Popescu în Dosarul nr. 8/301/2007 al tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 651

din 28 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela lonescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „ACI. Bistrita” - S.A. din Bistrita în Dosarul nr. 498/190/2008 al Judecătoriei Bistrita.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 498/190/2008, Judecătoria Bistrita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „A.C.I. Bistrita” - S.A. din Bistrita într-o cauză ce are ca obiect solutionarea actiunii civile privind pronuntarea unei hotărâri care să tină loc de contract de vânzare-cumpărare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că textele de lege criticate contravin atât dispozitiilor art. 20, art. 21 alin. (3), art. 44, 45, 53 si art. 135 alin. (1) din Constitutie, cât si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 1 paragraful 1 din primul Protocol aditional la Conventie, rezervându-si dreptul de a expune in extenso criticile de neconstitutionalitate în sedinta publică în fata Curtii Constitutionale.

Judecătoria Bistrita consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 278/2003, nr. 252/2004, nr. 201/2005, nr. 564/2007, nr. 1.024/2007, nr. 113/2008, nr. 368/2008 si nr. 814/2008.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992 sunt constitutionale si face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 278/2003 si nr. 223/2004.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 29 iulie 1992 si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 260 din 15 septembrie 1994 si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, potrivit cărora: „Locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi.

De asemenea, vor fi vândute la cerere, în conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere si locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut regiilor autonome, institutiilor si societătilor cu capital de stat, mixt sau privat, care si-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităti economice sau bugetare de stat.

Locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut societătilor cu capital privat sau mixt vor fi vândute în conditiile de evaluare, de achitare integrală sau în rate a pretului si de exceptare de la vânzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995.

Evaluarea si vânzarea locuintelor prevăzute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat în functie de cresterea salariului minim brut pe tară la data cumpărării, fată de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.

Art. 1. alin. 2 se aplică în mod corespunzător.

Beneficiază de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sunt angajatii unitătilor proprietare.

Locuintele de interventie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazării personalului unitătilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplineste activităti sau functii ce necesită prezenta, permanentă sau în caz de urgentă, în cadrul unitătilor. Aceste locuinte nu se vând.

Unitătile economice sau bugetare pot să detină si să construiască din fonduri proprii locuinte de serviciu, destinate închirierii salariatilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare si eventuala înstrăinare a acestor locuinte se vor stabili de consiliile de administratie, respectiv de conducerile unitătilor.

Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialisti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vând.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 20 relative la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, ale art. 44 privind garantarea dreptului de proprietate privată, ale art. 45 referitoare la libertatea economică, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 135 alin. (1) privind economia României. Totodată, consideră că sunt încălcate si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 1 paragraful 1 din primul Protocol aditional la Conventie, privind garantarea proprietătii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra constitutionalitătii dispozitiilor criticate s-a mai pronuntat, de exemplu, prin deciziile nr. 814 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008, nr. 113 din 19 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2008, si nr. 564 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2007, constatând netemeinicia criticilor formulate.

Curtea a statuat că art. 7 din Legea nr. 85/1992 consacră o normă de justitie socială, întrucât dă posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. Pe această bază s-a apreciat că dispozitiile criticate sunt nu numai conforme literei si spiritului art. 44 din Constitutie, ci si legitime din punct de vedere economic, social si moral. Curtea retine că, desi în proprietatea societătilor comerciale sau a regiilor autonome au intrat si locuintele construite din fondurile proprii în conditiile contractului de privatizare, legiferarea, ulterior adoptării Constitutiei, a posibilitătii ca fiecare chirias al unei asemenea locuinte să devină proprietar nu poate fi privită decât ca o limitare legală a dreptului de proprietate al persoanelor juridice respective. Pentru aceleasi considerente nu se poate retine nici contrarietatea prevederilor criticate raportat la dispozitiile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În cazul privatizării unitătilor din ale căror fonduri a fost construită locuinta ce a făcut obiectul vânzării, obligatia de vânzare către chiriasi, prevăzută de dispozitiile Legii nr. 85/1992, este, astfel cum a statuat Curtea Constitutională, o obligatie in rem, instituită în considerarea obiectului (locuinta construită din fondurile unitătii economice sau bugetare), iar nu o obligatie in personam, reglementată în considerarea subiectului, societatea comercială ce a luat nastere pe calea privatizării.

Curtea a constatat că textele de lege criticate nu prevăd o expropriere si nici o nationalizare sau orice altă măsură de trecere silită a locuintelor în proprietatea publică a statului. În aceIasi mod, Curtea retine că art. 7 din Legea nr. 85/1992 nu instituie o confiscare, ci o transmitere în proprietatea detinătorilor de locuinte, fosti chiriasi ai acestora, a locuintelor si a terenurilor aferente acestor locuinte dobândite prin cumpărare de la unitătile economice sau bugetare de stat.

De asemenea, Curtea nu a retinut nici contrarietatea textului de lege criticat în raport cu dispozitiile art. 45 din Constitutie referitoare la libertatea economică, de vreme ce posibilitatea chiriasilor de a cumpăra locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic a fost reglementată, prin textul de lege criticat, înainte de încheierea contractului de privatizare.

Atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea retine că acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale, restrângere care nu a fost constatată.

Totodată, nu poate fi retinută nici invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 135 alin. (1) referitoare la principiile economiei de piată, de vreme ce prevederile art. 7 din Legea nr. 85/1992 sunt o concretizare a obligatiei statului de a asigura crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii, potrivit art. 135 alin. (2) lit. f) din Constitutie.

În fine, autorul exceptiei a indicat ca temei constitutional al sesizării atât dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, cât si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Examinând această sustinere, Curtea constată că este neîntemeiată, de vreme ce autorul exceptiei a beneficiat de toate garantiile procesuale în cauza în care exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată, prin formularea întâmpinării la cererea de chemare în judecată a reclamantilor si administrarea probelor necesare solutionării cauzei.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „A.C.I. Bistrita” - S.A. din Bistrita în Dosarul nr. 498/190/2008 al Judecătoriei Bistrita.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

Având în vedere actuala criză economico-financiară prin care trece România si lipsa unui cadru juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din rezerva de stat cu titlu gratuit în situatii economice exceptionale, pentru institutiile cu atributii în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale,

tinând seama de faptul că neadoptarea de urgentă a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecinte grave asupra bunei functionări a institutiilor cu atributii în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, elemente care vizează interesul public, constituind o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:

 

Articol unic. - Articolul 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) pentru situatii economice exceptionale, la propunerea institutiilor cu atributii în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului.”

2. Alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În conditiile alin. 1 lit. a), b) si d), produsele din stocurile intangibile aflate în rezervele de stat se scot cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Vasile Muntenită

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 48.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita” la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 si 647 bis din 31 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea I „Bunuri imobile”, la capitolul I „Drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora”, subcapitolul A „Drumuri comunale, vicinale, străzi”, se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 330 m, lătime = 17 m, suprafata = 5610 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108, nr. topo. 121”;

- la pozitia nr. 22, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 452 m, lătime = 7 m, suprafata = 3164 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108”;

- la pozitia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 540 m, lătime = 20 m, suprafata = 10800 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108, nr. topo. 1500”;

- la pozitia nr. 29, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 317,3 m, lătime = 18 m, suprafata = 5711,4 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F 2108, nr. topo. 1589”;

- la pozitia nr. 34, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 376 m, lătime = 10,5 m, suprafata = 3948 mp, îmbrăcăminte = asfaltică, C.F. 2108, nr. topo. 3017”;

- la pozitia nr. 44, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 432 m, lătime = 8,5 m, suprafata = 3672 mp, îmbrăcăminte asfaltică”;

- la pozitia nr. 45, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m, lătime = 11 m, suprafata = 6600 mp, îmbrăcăminte = asfaltică, C.F. 2108, nr. topo. 5603”;

- la pozitia nr. 51, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 583 m, lătime = 8,5 m, suprafata = 4955,5 mp, îmbrăcăminte asfaltică”;

- la pozitia nr. 56, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 295 m, lătime = 9,5 m, suprafata = 2802,5 mp, îmbrăcăminte asfaltică”;

- la pozitia nr. 61, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 352 m, lătime = 13 m, suprafata = 4576 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108, nr. topo. 1025”;

- la pozitia nr. 78, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 172 m, lătime = 9,2 m, suprafata = 1582,4 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108, nr. topo. 6622”;

- la pozitia nr. 79, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 177 m, lătime = 8,0 m, suprafata = 1416 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108, nr. topo. 6622”;

- la pozitia nr. 88, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 189 m, lătime = 9,5 m, suprafata = 1795,5 mp, îmbrăcăminte asfaltică,C.F. 2108, nr. topo. 6627/27”;

- la pozitia nr. 89, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 229 m, lătime = 9,5 m, suprafata = 2175,5 mp, îmbrăcăminte asfaltică”;

- la pozitia nr. 94, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 139 m, lătime = 5,86 m, suprafata = 815 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108; nr. topo. 1588”;

- la pozitia nr. 103, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 158 m, lătime = 9,0 m, suprafata = 1422 mp, îmbrăcăminte asfaltică”;

- la pozitia nr. 105, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 344 m, lătime = 8,55 m, suprafata = 2942 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108; nr. topo. 1354, 1355, 1356”;

- la pozitia nr. 112, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 579 m, lătime = 9,0 m, suprafata = 5211 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 567, nr. topo. 2558/4”;

- la pozitia nr. 116, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 88 m, lătime = 3,63 m, suprafata = 320 mp, îmbrăcăminte = pavaj, C.F. 2108; nr. topo. 1550, 1727”;

- la pozitia nr. 120, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 189 m, lătime = 3,76 m, suprafata = 712 mp, îmbrăcăminte pavaj, C.F. 2108, nr. topo. 1611,1682, pasaj acoperit - capăt Str. Dornei, lungime = 10,50 m, lătime = 3,80 m, înăltime = 2,65 m, suprafată pavaj = 42 mp, suprafată pereti = 100 mp, pasaj acoperit - capăt str. Liviu Rebreanu, lungime = 14,00 m, lătime = 2,10 m, înăltime = 3,20 m, suprafată pavaj = 30 mp, suprafată pereti = 120 mp”;

- la pozitia nr. 122, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 183 m, lătime = 2,36 m, suprafata = 432 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108, nr. topo. 1256, pasaj acoperit - capăt str. L. Rebreanu, lungime = 10,00 mp, lătime = 3,20 m, înăltime = 3,70 m, suprafată pavaj = 33 mp, suprafată pereti = 110 mp, pasaj acoperit - Str. Zorilor, lungime = 6,50 mp, lătime = 1,24 m, înăltime = 2,37 m, suprafată pavaj = 8,1 mp, suprafată pereti = 39 mp”;

- la pozitia nr. 125, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 101 m, lătime = 5,27 m, suprafata = 533 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108; nr. topo. 1290”;

- la pozitia nr. 126, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 75 m, lătime = 2,45 m, suprafata = 184 mp, îmbrăcăminte asfaltică, C.F. 2108; nr. topo. 1431, pasaj acoperit - capăt str. N. Titulescu, lungime = 22,5 mp, lătime = 1,20 m, înăltime = 2,90 m, suprafată pavaj = 28 mp, suprafată pereti = 165 mp”;

- la pozitia nr. 172, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 102 m, lătime = 8,55 m, suprafata = 873 mp, îmbrăcăminte asfaltică”.


2. La sectiunea I „Bunuri imobile”, la capitolul IV „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, subcapitolul B „Parcuri publice, zone de agrement si stranduri”, pozitia nr. 1, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „S = 52.474 mp;”.

3. La sectiunea I „Bunuri imobile”, capitolul V „terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea consiliul local si primăria, precum si institutiile publice de interes local” se modifică după cum urmează:

a) la subcapitolul A „Consiliul local si Primăria”, pozitia nr. 8, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: Str. Independentei nr. 24-26, suprafata construită = 200,00 mp, suprafata desfăsurată = 400,00 mp, teren aferent = 200,00 mp, C.F. nr. 7089 Bistrita, nr. top. 2089/2, grădină suprafata 1714,00 mp, C.F. nr. 479 Bistrita nr. topo. 2090”;

b) la subcapitolul B „Casa de cultură si cămine culturale”, pozitia nr. 1, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Centrul Cultural Municipal «George Cosbuc»“; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bistrita, str. Albert Berger nr. 10, suprafata construită - 1818,4 mp, suprafata desfăsurată = 3020 mp, suprafata teren = 5893 mp, CF nr. 2384Bistrita, nr. top. 2154, 2155, 2156/1; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „520000,08; 3913,14”;

c) la subcapitolul F „Bunuri imobile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile scolare preuniversitare”, se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bistrita, Bd. Republicii nr. 26, Liceu - clădirea veche S+P+2E, suprafata construită = 1439,44 mp, suprafata desfăsurată = 4752,72 mp, teren aferent = 6.518 mp, CF Bistrita nr. 238, nr. top. 1846/2, Liceu - clădirea nouă S+P+2E, suprafata construită = 326,96 mp, suprafata desfăsurată = 1.311,84 mp, Sală gimnastică P, suprafata construită = 582,45 mp, suprafata desfăsurată = 582,45 mp, Bd. Republicii nr. 10, utilaje centrală termică pe gaze naturale (Pt28), Bd. Republicii nr. 10, Scoala generală - local II P+1E, suprafata construită = 360,53 mp, suprafata desfăsurată = 1059,63 mp, teren aferent = 4827,20 mp, CF Bistrita nf. 78 nr. top. 1835/4, 1845/4/1, CF 1396, nr. top. 1842, 1843/1, 1845/3/2, CF 2574 nr. top. 1843/2, CF nr. 4960 nr. top. 1837/6/2, 1844/1/1, teren sport, suprafata construită = 945 mp, suprafata desfăsurată = 945 mp, Str. Zimbrului nr. 10, Internat P+2E, suprafata construită = 622,5 mp, suprafata desfăsurată = 1867,5mp, cantina (săli de clasă) P, suprafata construită = 264 mp, suprafata desfăsurată = 264 mp, utilaje centrală termică pe gaze naturale, magazie (sală mică de sport) P+1E partial, suprafata construită = 228,73 mp, suprafata desfăsurată = 276,65 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.787,57; 25.747,15; 421.054,88; 212.859,52; 324.172; investitie în curs; 115.118,46; 19.068,21; 3.732,90; 1.068.863,33; 453.301; 186.945; investitie în curs; 76.745,64.”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul tehnic «Infoel»“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 18, Colegiul tehnic «Infoel» P+3, suprafata construită = 1098 mp, suprafata desfăsurată = 4392 mp, teren aferent 16131 mp, CF nr. 425, nr. top. 5680/1/2/4, CF nr. 92, nr. top. 5671/3/1, CF nr. 1308, nr. top. 5677/2/1, CF nr. 2108, nr. top. 5673/2, CF nr. 4183, nr. top. 5677/1/1/2, CF nr. 3319, nr. top 5658/1, utilaje centrală termică, gaze naturale, atelier scoală P+1, suprafata construită = 820 mp, suprafata desfăsurată = 1640 mp, cantină P+1, suprafata construită = 732 mp, suprafata desfăsurată = 1464 mp, utilaje centrala termică, gaze naturale, clădire scoală P+3 (fost internat), suprafata construită = 550 mp, suprafata desfăsurată = 2200 mp, utilaje aferente centrală termică pe gaze naturale, internat P+3, suprafata construită = 604,17 mp, suprafata desfăsurată = 2433,78 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „785.550,16; 21.099,35; 177.018,2; 586.658,59; 523.700,11; 393.490,52; 376.601; investitie în curs; 393.490,52”

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Liceul cu Program Sportiv”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 18, Liceul cu program sportiv P+3 - corp A, suprafata construită = 760 mp, suprafata desfăsurată = 3040 mp, teren aferent = 8762 mp, CF Bistrita nr. 425, nr. top 5680/1/2/4, CF Bistrita nr. 92, nr. top. 5671/3/1, CF Bistrita nr. 1308, nr. top. 5677/2/1, CF Bistrita nr. 2108, nr. top. 5673/2, CF Bistrita nr. 4183, nr. top. 5677/1/1/2, CF Bistrita nr. 3319, nr. top. 5658/1, corp centrală termică si utilajele aferente, suprafata construită = 25,2 mp, atelier scoală P - corp C, suprafata construită = 955,31 mp, suprafata desfăsurată =1073,47 mp, liceu sportiv clasele I-VIII P+3 - corp B, suprafata construită = 550 mp, suprafata desfăsurată = 2200 mp, corp centrală termică si utilajele aferente, suprafata construită =23,85 mp, sala de gimnastică P (volei), suprafata construită =585 mp, suprafata desfăsurată = 585 mp, teren de sport - Club sportiv scolar, suprafata construită =1152 mp, cabină poartă, suprafata construită = 11 mp, suprafata desfăsurată = 11 mp, sala de gimnastică Bistrita, Str. Parcului nr. 18, suprafata construită =681,14 mp, suprafata desfăsurată = 791,81 mp, teren aferent = 4645 mp, CF Bistrita nr. 4557, nr. top. 2222/1/11), coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.483.418,29; 34.611,30; 378.460,65; 149.383,31; 944.377,23; 297.655; Inv. în curs; 997.993,97; 5.058,53; 4.020,01; 1.078.128,59; 2.824,36”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Scoală generală - corp 1 - parter, Viisoara nr. 37, suprafata construită = 348,77 mp, suprafata desfăsurată = 348,77 mp, teren aferent = 2628 mp, CF Viisoara nr. 22 nr. top. 237/1, Scoala generală - corp 2-P, Viisoara nr. 177, suprafata construită = 201 mp, suprafata desfăsurată = 201 mp, teren aferent = 4970 mp (în folosinta comună cu grădinita), CF Viisoara nr. 639, nr. top. 98,99,100,101”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.352,38; 10.381,01; 30.606,89; 19.632,3”;

4. Sectiunea I „Bunuri imobile” se completează după cum urmează:

- la capitolul I „Drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora”, subcapitolul A. „ Drumurile comunale, vicinale, străzi”, după pozitia nr. 270 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 271-275, potrivit anexei nr. 1;

- la capitolul V „terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea Consiliul local si Primăria, precum si institutiile publice de interes local”, subcapitolul E „Alte bunuri imobile”, după pozitia nr. 16, se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 17 si 18, potrivit anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 584.

 


ANEXA Nr. 1

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud I. Drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora

 

            A. Drumuri comunale, vicinale, străzi

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

cIasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate

sau alte acte doveditoare

271

1.3.7.2.

Pasaj XIII

Lungime totală = 110 m Lătime = 3,9 m Suprafată totală =429 mp; îmbrăcăminte asfaltică”

1880

3443,93

Domeniul public al municipiului Bistrita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2009

272

1.3.7.2.

Pasaj XIV

Lungime totală = 62 m; Lătime = 2,0 m; Suprafată totală = 124 mp; Lungime pasaj acoperit = 12,0 m;

înăltime = 2,3 m Suprafată pavaj = 80 mp; Suprafată pereti = 80 mp

2009

1018,25

Domeniul public al municipiului Bistrita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2009

273

1.3.7.2.

Pasaj XV

Lungime totală =27,50 m Lătime = 2,95 m Suprafată totală =81,12 mp

2009

784,5

Domeniul public al municipiului Bistrita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2009

274

1.3.7.2.

Pasaj XVI

Lungime = 42,7 m Lătime = 4,45 m Suprafată totală= 190 mp;

2009

1625,00

Domeniul public al municipiului Bistrita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2009

275

1.3.7.2.

Strada Sigmirului

Lungime = 1200 m

Lătime = 10 m

Suprafată totală = 12000 mp

Îmbrăcăminte asfaltică 1975

2108 topo 1826/3

1975

340574,34

Domeniul public al municipiului Bistrita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2009

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud V terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea Consiliul local si Primăria, precum si institutiile publice de interes local

 

            E. Alte bunuri imobile

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

 

Codul de

cIasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate

sau alte acte doveditoare

17

1.6.4.

Centrul de Artă traditională „Casa cu lei”

Str. Nicolae titulescu nr. 8

Suprafată construită =  162 mp

Suprafata desfăsurată = 480 mp

Suprafată teren aferent = 223 mp

CF Bistrita nr. 209; nr. topo. 1449/1

2009

43882,87

Domeniul public al municipiului Bistrita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2009

18

1.6.4.

Centru de noapte si cazare pentru persoanele fără adăpost

Str. I.L. Caragiale nr. 22 Suprafata construită = 255,74 mp

Suprafata desfăsurată = 255,74 mp

Suprafata teren aferent = 394,41 mp

CF Bistrita nr. 759; nr. topo. 1615/IV, 1616/1V

1950

130568,65

664,02

Domeniul public al municipiului Bistrita, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINtEI

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 si prevederile art. 48-53 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006, în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională,

având în vedere art. 11 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se reglementează categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) declaratia de interes - documentul elaborat de partenerul lider în vederea participării la faza de dezvoltare, respectiv la prima fază a unui proiect URBACT II;

b) aplicatia finală - documentul elaborat de partenerul lider în vederea participării la faza de implementare, respectiv la cea de a doua fază a unui proiect URBACT II;

c) alocatia zilnică - suma de bani, pe care un expert tematic îi încasează pentru a-si acoperi costurile de transport local, cazare si masă, în vederea îndeplinirii misiunii, asa cum este stabilit în Program;

d) grup local de sprijin - grup format din factorii de decizie care pot influenta valorificarea rezultatelor proiectului URBACT II la nivel local. Fiecare partener din cadrul Programului trebuie să îsi alcătuiască un grup local de sprijin pentru a realiza un plan local de actiune.

Art. 3. - (1) Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile în cadrul proiectelor URBACT II se vor respecta reglementările prevăzute în legislatia natională si comunitară în vigoare.

(2) Cheltuielile deja finantate integral sau partial prin alte instrumente financiare nationale, europene sau internationale nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Art. 4. - Sunt considerate eligibile numai acele cheltuieli care sunt însotite de facturi, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, certificate si identificate.

Art. 5. - Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie:

a) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare, cu declaratia de interes si cu aplicatia finală;

b) să fie necesare implementării proiectelor;

c) să fie rationale;

d) să fie direct legate de proiectul finantat;

e) să fie plătite, certificate si declarate de către beneficiar în perioada de implementare a proiectului.

Art. 6. - Pentru proiectele care se vor derula în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile acelea ocazionate de următoarele activităti: elaborarea de planuri locale de actiune, studii, pagini de internet, brosuri si publicatii, organizarea de seminarii si conferinte, care să stea la baza creării si consolidării unor parteneriate viabile, concretizate în proiecte ce ar putea fi finantate ulterior prin alte programe nationale.

Art. 7. - (1) Pentru faza de dezvoltare a proiectelor, cheltuielile prevăzute la art. 5 efectuate în cadrul proiectelor sunt considerate eligibile de la data aprobării declaratiei de interes de către Comitetul de monitorizare URBACT II.

(2) Pentru faza de implementare a proiectelor, cheltuielile prevăzute la art. 5 efectuate în cadrul proiectelor sunt considerate eligibile de la:

a) data aprobării aplicatiei finale de către Comitetul de monitorizare URBACT II;

b) data transmiterii oficiale a aplicatiei finale către Secretariatul tehnic comun al Programului, spre aprobare.

(3) În aplicatia finală, partenerul lider de proiect optează pentru una dintre cele două variante detaliate la alin. (2), conform cap. 6b art. 5 alin. (1) din documentul tehnic de lucru al Programului, aprobat de Comitetul de monitorizare URBACT II.

Art. 8. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind coordonarea proiectului. Acestea cuprind cheltuielile administrative strict legate de managementul general al proiectului, cheltuielile cu onorarii pentru servicii juridice, precum si comisioanele legale, comisioanele pentru garantii bancare si asigurările medicale de călătorie.

(2) Cheltuielile privind coordonarea proiectului nu trebuie să depăsească 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului si trebuie explicate în detaliu.

(3) În categoria cheltuielilor administrative sunt incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se desfăsoară activitătile proiectului, asigurarea utilitătilor (apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică si termică, gaze naturale), consumabile si birotică, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, fax, internet, mobilier de birou, servicii pentru întretinerea echipamentelor It, precum si alte cheltuieli absolut necesare pentru implementarea proiectului.

(4) Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile administrative trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să nu depăsească 25% din valoarea totală eligibilă a cheltuielilor de personal de la nivelul proiectului;

b) să respecte, pe toată durata de implementare a proiectului, metoda de calcul folosită pentru calculul pro rata, care trebuie să fie justificată, rezonabilă si echitabilă si să rămână neschimbată pe întreaga perioadă de implementare. Această metodă va fi transmisă autoritătii nationale în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de cofinantare;

c) calculul cheltuielilor generale de administratie trebuie să fie bine justificat, bazat pe documente si revizuit periodic;

d) ratele costurilor utilizate trebuie să se bazeze pe cheltuieli deja efectuate, care să se reflecte atât în calculul costurilor, cât si în contabilitate. Acestea trebuie să fie verificabile;

e) să nu fi fost deja incluse si în alte costuri sau linii bugetare ale proiectului.

Art. 9. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, asa cum sunt descrise în declaratia de interes/aplicatia finală, inclusiv contributiile aferente acestora aflate în sarcina angajatorului conform prevederilor legale.

(2) Sunt eligibile doar cheltuielile de personal aferente persoanelor angajate pentru implementarea proiectului, cu contract individual de muncă, contract individual de muncă cu timp partial sau act administrativ de numire în functia publică, pe durată nedeterminată sau determinată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru. Plafoanele salariilor angajatilor în proiect nu trebuie să depăsească nivelul practicat de persoana juridică respectivă, pentru functii similare.

(3) Personalul angajat pentru implementarea proiectului trebuie să fie format din angajati ai partenerului lider sau partenerilor din proiect, prezentati oficial în declaratia de interes si aplicatia finală.

(4) Cheltuielile de personal includ salariul tarifar/salariul de bază si sporurile permanente prevăzute în contractele individuale de muncă/contractul colectiv de muncă, în actele aditionale aferente valabile pe toată durata de implementare a proiectului si/sau în actul administrativ de numire în functia publică sau în actul de modificare a actului administrativ de numire în functia publică.

(5) Salariul tarifar/de bază, plata sporurilor permanente si a contributiilor mentionate la alin. (1) vor fi plătite pentru timpul efectiv lucrat si vor fi sustinute de fisele de post, fisele de pontaj pentru timpul efectiv lucrat, state de salarii, ordine de plată, extrase de cont, declaratia salariatului pentru timpul lucrat în cadrul proiectului si alte documente justificative, după caz.

(6) Calculul valorii unei ore de muncă va fi făcut luându-se în considerare cheltuielile de personal eligibile pentru întreaga perioadă de raportare.

(7) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare.

(8) Este eligibilă decontarea salariului tarifar/de bază, cu respectarea normelor aferente fiecărui tip de personal, si a sporurilor permanente, avându-se în vedere prevederile contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil si/sau legislatiei în vigoare.

(9) Nu se va lua în calcul contravaloarea orelor suplimentare sau a oricărui tip de concediu.

(10) Nu constituie cheltuială eligibilă salariile alesilor locali.

(11) Sunt eligibile cheltuielile cu salariile functionarilor publici încadrati în unitătile dedicate implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatea.

Art. 10. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru organizarea evenimentelor, precum: întâlniri bilaterale si multilaterale, seminarii, ateliere de lucru, conferinte, care au legătură directă cu implementarea proiectului si sunt cuprinse în cadrul activitătilor proiectului.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile privind organizarea de evenimente sunt următoarele: închirierea locatiei, a echipamentelor necesare (microfoane, căsti, flipchart, retroproiector, laptop, echipament de traducere etc), dacă acestea nu sunt deja incluse în pretul de închiriere a sălii, materiale-suport si informative care sunt distribuite în cadrul evenimentului, plata traducătorilor-interpreti, cheltuieli de protocol, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) În detalierea bugetului trebuie să se specifice clar, pentru fiecare tip de eveniment în parte, scopul, grupul-tintă, locatia, durata, numărul de participanti si limbile în care traducerea este asigurată.

(4) Achizitionarea oricăruia dintre bunurile si serviciile mai sus mentionate se va face în conformitate cu legislatia natională în vigoare în domeniul achizitiilor publice.

Art. 11. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru transport si cazare numai pentru personalul angajat în proiect si pentru expertii cu atributii în implementarea proiectului, care efectuează deplasări pentru participarea la întâlniri, seminarii, conferinte ce au loc pe teritoriul Programului. Cheltuielile de transport si cazare efectuate pentru deplasări în afara ariei Programului pot fi eligibile dacă sunt mentionate explicit si justificate în declaratia de interes si aplicatia finală si dacă sunt ocazionate de întâlniri cu parteneri în proiect localizati în afara teritoriului Programului.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru transport si cazare includ următoarele costuri: de transport, de cazare si diurne.

(3) Pentru asigurarea transportului si cazării trebuie să se aleagă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea prevederilor din legislatia natională.

(4) Pentru deplasarea în tară, sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea si diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:

a) pentru personalul care lucrează în autoritătile si institutiile publice, precum si în unitătile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta conditiile si plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice;

b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele mentionate la categoria anterioară, cheltuielile vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii. Valoarea diurnei nu trebuie să depăsească cuantumul obtinut prin înmultirea cu 2,5 a cuantumului diurnei aplicabile angajatilor autoritătilor si institutiilor publice.

(5) Pentru deplasarea în străinătate, sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea si diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:

a) pentru personalul care lucrează în autoritătile si institutiile publice, precum si în unitătile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta conditiile si plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice;

b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele mentionate la categoria anterioară, cheltuielile pentru transport vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii, iar cele pentru cazare si diurnă vor respecta plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice.

(6) Sunt eligibile cheltuielile de cazare, transport si diurnă pentru expertii din cadrul proiectului, cu exceptia expertilor tematici, plătiti direct din Program.

(7) Cheltuielile de cazare si diurnă ale expertilor tematici se vor limita la cuantumurile prevăzute de alocatia zilnică, stabilite în Program.

(8) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să mai fie incluse în altă linie bugetară.

Art. 12. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind comunicarea si diseminarea informatiilor privitoare la rezultatele proiectului. În detalierea bugetului trebuie specificate natura activitătilor de promovare si instrumentele de comunicare si diseminare, aflate în legătură directă cu activitătile proiectului.

(2) Pentru fiecare activitate de comunicare si diseminare trebuie specificate grupul-tintă, mijloacele, rezultatele asteptate, materialele ce se pun la dispozitie în cadrul activitătii.

(3) Pentru fiecare publicatie trebuie să se specifice scopul, grupul-tintă, numărul de copii, limbile utilizate. De asemenea, trebuie specificat costul fiecărui document, inclusiv costurile pentru editare, traducere, tipărire, transmitere a exemplarelor către grupul-tintă, precum si alte informatii justificative, după caz.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte prevederile din Manualul de identitate vizuală al Programului, din Contractul de finantare încheiat între partenerul lider si Autoritatea de management al Programului, precum si din Acordul de parteneriat încheiat între partenerul lider si ceilalti parteneri în proiect.

Art. 13. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru expertiză externă, în următoarele conditii cumulative:

a) dacă aportul expertilor externi, prevăzuti în declaratia de interes sau în aplicatia finală, este justificat si absolut necesar implementării proiectului;

b) dacă există un contract sau acord, în conformitate cu legislatia natională în vigoare, însotit de documente pe baza cărora se pot efectua plăti.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru expertiza externă includ costuri pentru experti externi sau lectori implicati în întâlnirile bilaterale, multilaterale si seminariile organizate în cadrul proiectului, elaborarea, tipărirea si expunerea de materiale promotionale, organizarea externă a evenimentelor, dacă organizarea evenimentului este subcontractată unui furnizor de servicii extern, studii si sondaje de opinie.

(3) Nu sunt eligibile costurile pentru expertiza externă adusă ca aport de institutiile partenere în proiect, precum si de persoanele care fac parte din echipa de proiect.

(4) Nu sunt eligibile costurile aferente expertilor tematici. Art. 14. - Sunt considerate eligibile, în mod exceptional, cheltuielile privind achizitionarea echipamentelor It, numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) să fie noi;

b) să fie absolut necesare si folosite exclusiv pentru implementarea proiectului;

c) să fie mentionate în declaratia de interes si aplicatia finală. Art. 15. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind grupurile locale de sprijin URBACT II, referitoare la constituirea si functionarea acestora la nivelul fiecărui beneficiar, precum:

a) organizarea de întâlniri si seminarii;

b) organizarea de sesiuni de instruire legate de consolidarea capacitătii grupului local de sprijin URBACT II.

(2) Costurile privind grupurile locale de sprijin URBACT II trebuie prevăzute la o linie bugetară separată, cu o alocare financiară minimă de 70.000 euro, pentru o retea tematică.

Art. 16. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate de autoritătile de management ale programelor operationale sectoriale si ale Programului operational regional din România, care au calitatea de parteneri asociati în proiecte URBACT II. Acestea sunt legate de participarea autoritătilor de management la activitătile proiectului si, în special, la întâlnirile importante desfăsurate de-a lungul perioadei de implementare si acoperă costurile pentru transport, cazare si diurnă.

(2) Costurile privind autoritătile de management trebuie prevăzute într-o linie bugetară separată, cu o alocare financiară minimă de 40.000 euro pentru fiecare retea tematică.

Art. 17. - (1) Taxa pe valoarea adăugată este considerată eligibilă dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele conditii:

a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace prevăzute de legislatia natională;

b) este identificată clar în propunerea de proiect;

c) este aferentă unor cheltuieli considerate eligibile.

(2) Nu este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă costurilor generale de administratie calculate pe baza unei pro rata pentru acei beneficiari care desfăsoară operatiuni cu/si fără drept de deducere.

Art. 18. - Sunt considerate eligibile cheltuielile financiare care privesc: comisioanele pentru tranzactiile financiare transnationale, dar nu si dobânda, comisioanele bancare ocazionate de deschiderea si administrarea conturilor necesare pe perioada implementării proiectelor.

Art. 19. - Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) contributia în natură;

b) amenzile, penalitătile financiare si cheltuielile legate de dispute legale;

c) amortizarea echipamentelor.

Art. 20. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 19 mai 2009.

Nr. 397.

 


LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Suma acordată

- lei -

1

Asociatia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, judetul Alba

167.531,34

2

Asociatia Sprijiniti Copiii Alba Iulia, judetul Alba

256.893,21

3

Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, judetul Alba

361.177,62

4

Asociatia AS 2001 Alba Iulia, judetul Alba

53.032,85

5

Asociatia Montana Motilor Alba Iulia, judetul Alba

4.889,00

6

Asociatia Caritas Arhidieceza Romano-Catolică, judetul Alba

1.589.916,19

7

Asociatia Viitorul Copiilor, judetul Arad

17.088,00

8

Asociatia „Solidaritatea Umană”, judetul Arges

8.096,00

9

Asociatia Crestină de Caritate, Misiune si Ajutor Olanda - România „Betania”, judetul Bacău

103.008,00

10

Asociatia „Sfânta Fată a Domnului Nostru Isus Cristos”, judetul Bacău

61.944,00

11

Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Neuromotor Bacău, judetul Bacău

37.380,00

12

Fundatia pentru Educatie, Dezvoltare si Sprijin Comunitar „Constantin Brâncoveanu”, judetul Bacău

147.840,00

13

Fundatia de Sprijin Comunitar, judetul Bacău

174.535,94

14

Casa de Copii „Sf. Maria” Ajutorul Crestinilor, judetul Bacău

25.975,52

15

Asociatia Lumina, judetul Bacău

16.376,00

16

Asociatia „Copiii în sânul familiei”, judetul Bacău

11.379,75

17

Fundatia Ruhama, judetul Bihor

82.511,92

18

Fundatia Umanitară Salem, judetul Bihor

7.654,00

19

Asociatia Caritas Catolică Oradea, judetul Bihor

102.317,23

20

Fundatia Agape, judetul Bihor

40.049,85

21

Asociatia „Actiunea Felix”, judetul Bihor

116.412,00

22

Fundatia Filadelfia Noom, judetul Bihor

29.970,63

23

Asociatia Ramiluck, judetul Bihor

17.488,25

24

Societatea Filantropică „Umblati în Lumină”, judetul Bistrita-Năsăud

35.956,00

25

Fundatia Hand of Help, judetul Botosani

74.760,00

26

Asociatia Monica, judetul Brasov

8.544,00

27

Fundatia AGAPEDIA România, judetul Brasov

107.149,34

28

Asociatia de Binefacere „Diaconia”, judetul Brăila

36.120,00

29

Fundatia Lumina, judetul Brăila

46.675,00

30

Asociatia Natională Mutuală România Franta „Louis Pasteur” Dej - filiala Brăila, judetul Brăila

21.360,00

31

Fundatia Hospice Casa Sperantei, Bucuresti

48.950,00

32

Asociatia Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale „Trebuie”, Bucuresti

222.721,62

33

Fundatia C.I.D. - România (Children in Distress - Copii în Dificultate), Bucuresti

242.436,00

34

Fundatia „Inimă către inimă”, Bucuresti

30.000,00

35

Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic - România, Bucuresti

32.885,00

36

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, Bucuresti

144.612,04

37

Asociatia SOS Satele Copiilor România, Bucuresti

183.941,00

38

Fundatia ESTUAR, Bucuresti

226.432,88

39

Fundatia pentru o Viată mai Bună, Bucuresti

32.040,00

40

Asociatia ARAS, Bucuresti

432.660,00

41

Asociatia Sfântul Stelian, Bucuresti

176.164,00

42

Asociatia Umanitară Equilibre, Bucuresti

54.184,00

43

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Omenia”, Bucuresti

53.400,00

44

Asociatia Handicapatilor Somatici din România, Bucuresti

106.800,00


45

Fundatia Viată si Lumină, Bucuresti

230.688,00

46

Fundatia Sfânta Macrina - Ajutor si Recuperare Medico-Socială pentru copii aflati în dificultate - A.R.M.S., Bucuresti

83.838,00

47

Fundatia Crucea Alb-Galbenă România, Bucuresti

213.600,00

48

Asociatia Hrăniti Copiii - Feed the Children, Bucuresti

21.360,00

49

Fundatia Internatională pentru Copii România, Bucuresti

18.957,00

50

Asociatia Samusocial din România, Bucuresti

133.740,47

51

Asociatia „Sfânta Ana”, Bucuresti

26.700,00

52

Asociatia ALtERNAtIVA 2003, Bucuresti

28.413,25

53

ARCA- Forumul Român pentru Refugiati si Migranti, Bucuresti

97.691,00

54

Fundatia FARA România, filiala Bucuresti, Bucuresti

16.330,00

55

Asociatia „Sprijinirea Integrării Sociale” - ASIS, Bucuresti

35.600,00

56

Fundatia Sf. Dimitrie, Bucuresti

25.900,00

57

Fundatia pentru copii „Sfântul Sava”, judetul Buzău

8.584,00

58

Asociatia 1 IUNIE 2001, judetul Buzău

68.429,90

59

Asociatia Serviciul de Ajutor Maltez în România, judetul Cluj

166.998,00

60

Fundatia Română pentru Copii, Comunitate si Familie, judetul Cluj

154.860,00

61

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic, judetul Cluj

66.000,00

62

Societatea Română de Cancer, Cluj-Napoca, judetul Cluj

53.400,00

63

Asociatia de Caritate „Proiect Theodora”, judetul Cluj

85.440,00

64

Societatea de Caritate Blythswood, judetul Cluj

10.680,00

65

Fundatia Crestină Diakonia, judetul Cluj

275.904,00

66

Fundatia „Catedrala Eroilor” Târgoviste, judetul Dâmbovita

11.550,00

67

Fundatia Crucea Alb-Galbenă România, filiala târgoviste, judetul Dâmbovita

86.112,00

68

Asociatia „PROVITA TÂRGOVIStE 2003”, judetul Dâmbovita

118.500,00

69

Asociatia Vasiliada, judetul Dolj

26.234,00

70

Fundatia pentru sprijinul familiilor cu multi copii aflate în situatie de risc social din judetul Galati „FAMILIA”, judetul Galati

149.400,00

71

Fundatia „Împreună”, judetul Galati

53.400,00

72

Fundatia de Sprijin a Vârstnicilor, judetul Galati

181.560,00

73

Fundatia „S.O.S. Copiii Gorjului”, judetul Gorj

30.594,35

74

Asociatia Samaritenilor, judetul Harghita

22.161,00

75

Fundatia Jakab Lajos, judetul Harghita

46.013,00

76

Fundatia CJD DOMUS, judetul Harghita

53.400,00

77

Fundatia Sfântul Francisc, judetul Hunedoara

232.290,00

78

Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, judetul Iasi

391.018,00

79

Fundatia Star of Hope România, judetul Iasi

143.640,00

80

Fundatia Alături de Voi România, judetul Iasi

42.720,00

81

Fundatia de cultură si stiintă Daco România, judetul Iasi

27.127,00

82

Fundatia Pro WOMEN, judetul Iasi

53.167,00

83

Congregatia Fiicelor Sf. Măria a Divinei Providente, judetul Iasi

99.324,00

84

Fundatia Cuvioasa Paraschiva, judetul Ialomita

53.164,54

85

Fundatia Motivation România, judetul Ilfov

32.039,82

86

Fundatia Bonus Pastor, judetul Mures

16.020,00

87

Fundatia Alpha Transilvană, judetul Mures

52.200,00

88

Fundatia Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii, judetul Mures

16.896,00

89

Asociatia Familiilor si Familiilor Mari MARIANUM, judetul Mures

14.438,00

90

Fundatia de Dezvoltare Locală „Speranta”, judetul Neamt

30.276,00

91

Asociatia Sofiaman pentru Comunitate, judetul Neamt

56.611,90


92

Fundatia „Vicenzina Cusmano”, judetul Neamt

85.440,00

93

Asociatia de femei MINERVA, judetul Neamt

70.400,00

94

Fundatia I NOSTRI BAMBINI, judetul Olt

5.449,28

95

Asociatia Organizatia Caritas Satu Mare, judetul Satu Mare

858.108,00

96

Fundatia Umanitară AGAPE, judetul Sălaj

22.161,00

97

Fundatia Rainbow, judetul Sălaj

28.836,00

98

Asociatia Down Sindrom, judetul Sălaj

6.920,00

99

Fundatia ACASĂ, judetul Sălaj

17.800,00

100

Asociatia PraderWilIi din România, judetul Sălaj

21.320,00

101

Asociatia DIAKONISCHES WERK a Credinciosilor Bisericii Evanghelice CA. din România, judetul Sibiu

151.478,00

102

Fundatia „Un Copil, O Sperantă” - UCOS România, judetul Sibiu

106.800,00

103

Asociatia Crucea Albastră din România (C.A.R.O.), judetul Sibiu

39.516,00

104

Fundatia LITTLE JOHNS, judetul Sibiu

5.073,00

105

Fundatia LOGOMEDICA, judetul Sibiu

24.030,00

106

Fundatia B&B Adept, judetul Sibiu

48.060,00

107

Fundatia Consortiul pentru Dezvoltare Locală, judetul Sibiu

39.160,00

108

Asociatia „SFÂNTUL NICOLAE” a Bisericii Ortodoxe Române Valea Aurie, judetul Sibiu

26.700,00

109

Asociatia „Dr. Cari Wolff” a Bisericii Evanghelice CA. din România, judetul Sibiu

128.160,00

110

Asociatia Evanghelică de Diaconie Medias, judetul Sibiu

117.480,00

111

Asociatia Crestină Buna Vestire, judetul Sibiu

29.726,00

112

Fundatia Lumina Casa de Copii Orfani, judetul Sibiu

33.820,00

113

Fundatia „Tabita”, judetul Sibiu

22.072,00

114

Asociatia Nevăzătorilor din România, filiala judeteană Sibiu, judetul Sibiu

5.340,00

115

Fundatia Casa Sperantei, judetul Sibiu

30.972,00

116

Asociatia Umanitară „Dare to Care”, judetul Sibiu

2.970,00

117

Asociatia Română pentru Persoane cu Handicap Mental, judetul Sibiu

12.000,00

118

Societatea Doamnelor Bucovinene, judetul Suceava

131.575,50

119

Fundatia F.A.R.A. România, judetul Suceava

47.949,99

120

Asociatia Federatia Caritas a Diecezei timisoara, judetul timis

384.067,54

121

Uniunea Adam-Muller-Guttenbrunn, judetul timis

188.591,00

122

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, judetul timis

173.574,11

123

Fundatia Rudolf Walther - filiala timisoara, judetul timis

155.928,00

124

Fundatia timisoara 89, judetul timis

20.094,26

125

Fundatia Siguranta pentru Copii în România, judetul timis

16.147,96

126

Asociatia de Recuperare FItOMED, judetul Vaslui

6.000,00

127

Asociatia „Bună Ziua, Copii din România”, judetul Vaslui

44.879,00

128

Asociatia Comunitară „ totul pentru Viată Husi”, judetul Vaslui

42.720,00

129

Asociatia SANMED, judetul Vâlcea

85.440,00

130

Fundatia „Inimă pentru inimă”, judetul Vâlcea

56.604,00

131

Fundatia Academică „Sf. Împărati Constantin si Elena”, judetul Vrancea

74.669,54

132

Asociatia Speranta Andradei, judetul Vrancea

48.000,00

133

Asociatia Promotorilor Dezvoltării Locale, Vrancea

54.000,00

 

 

13.084.260,59


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 8*), în loc de: „8. Caseru Vasile, fiul lui - si Alexandra (născută la 2.08.1922 în localitatea Flămînda), născut la data de 23 octombrie 1952 în localitatea Ghiltosu, Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 40, ap. 58. (1.318/2003)” se va citi: „8. Caseru Vasile, fiul lui- si Alexandra (născută la 2.08.1922 în localitatea Flămînda), născut la data de 23 octombrie 1952 în satul Ghioltosu, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Cuza Vodă nr. 40, ap. 58. (1.318/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 91, în loc de: „91. Tcacenco Elena, fiica lui Munteanu Ion si Munteanu Măria (fiica lui Luca Stefan, născut în anul 1923 în Odesa, si Elena), născută la data de 25 septembrie 1967 în localitatea Chilia, judetul Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Străseni, str. Veronica Miele nr. 35, ap. 23. (1.137/2004)”se va citi: „91. Tcacenco Elena, fiica lui Munteanu Ion si Munteanu Măria (fiica lui Luca Stefan, născut în anul 1923 în Odesa, si Elena), născută la data de 25 septembrie 1967 în Prioziornoie, raionul Chilia, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Străseni, str. Veronica Miele nr. 35, ap. 23. (1.137/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.454/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 43, în loc de: „43. Miron Violeta, fiica lui Andrei si Valentina (fiica lui Staver Mitrofan, născut la data de 8.12.1917 în Chisinău, si Elizaveta), născută la data de 10 ianuarie 1980 în localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Socoreni, raionul Străseni. (10.739/2003)” se va citi: „43. Miron Violeta, fiica lui Andrei si Valentina (fiica lui Staver Mitrofan, născut la data de 8.12.1917 în Chisinău, si Elizaveta), născută la data de 10 ianuarie 1980 în localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Scoreni, raionul Străseni. (10.739/2003)”.


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.