MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 132/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 132             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 3 martie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.18. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor

tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

 

Având în vedere Avizul nr. 244.702 din 30 octombrie 2008 al Ministerului Economiei si Finantelor si Avizul nr. 111.613 din 12 septembrie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) si t) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, si ale art. 6 lit. c) si art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrog㠄D.l. - 4, Regulamentul privind initierea, aprobarea si implementarea proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 106/2007*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 16 februarie 2009.

Nr. M.18.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M. 106/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 


ANEXA

 

REGULAMENT

privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente

proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale

 

CAPITOLUL I Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste regulile si responsabilitătile privind initierea, elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare în Ministerul Apărării Nationale si continutul-cadru al acestora.

Art. 2. - Semnificatia termenilor utilizati în prezentul regulament este cea prevăzută în anexa nr.1.

Art. 3. - Proprietătile imobiliare/imobilele sunt entităti teritorial-administrative, constituite din totalitatea suprafetelor de teren, a constructiilor si amenajărilor necesare asigurării întregului complex de facilităti principale si de sustinere, pentru stationarea, instruirea si antrenarea uneia sau mai multor unităti militare si sunt întâlnite în mediul militar sub denumirea de cazărmi/baze/instalatii militare.

Art. 4. - Constructiile, precum si facilitătile pe care le asigură sunt clasificate în:

a) constructii relocabile sau mobile, cele care pot fi mutate sau demontate în elemente componente si reasamblate cu completarea/repararea degradărilor si ale căror dobândire, mutare/relocare, precum si interventia asupra acestora nu constituie investitie imobiliară, acestea nefiind bunuri imobile;

b) constructii fixe sau imobile, cele a căror relocare/mutare se face cu un efort tehnico-ingineresc si financiar costisitor si/sau cu degradări structurale irevocabile si ale căror realizare/dobândire, precum si interventia asupra acestora constituie investitie imobiliară si se face numai prin proiecte de investitii imobiliare.

Art. 5. - (1) Proiectul de investitie imobiliară constă în realizarea unui imobil/constructii/obiectiv nou sau în interventia asupra unui imobil/constructii/obiectiv existent si poartă numele generic de investitie publică.

(2) Lucrările de interventii asupra unor imobile/constructii/ obiective existente sunt asimilate lucrărilor de investitii si se initiază numai după expertizarea tehnică de calitate si/sau auditul energetic al imobilului/constructiei/obiectivului, după caz, fiind efectuate în scopul asigurării cerintelor esentiale de calitate si functionale ale imobilelor/constructiilor/obiectivelor respective.

Art. 6. - Proiectele de investitii imobiliare finantate prin Programul de Investitii în Securitate al NATO—NSIP, precum si alte proiecte ce se realizează în cooperare/colaborare multinatională sau natională, indiferent de sursele de finantare sau de aprobări ale proiectelor ce se dau de către alte organisme militare/civile ale NATO, Uniunii Europene sau ale statelor partenere, se supun prevederilor prezentului regulament.

Art. 7. - Activitătile specifice privind dobândirea terenurilor altfel decât în cadrul proiectelor de investitii imobiliare nu fac obiectul prezentului regulament.

Art. 8. - în calitate de ordonator principal de credite, ministrul apărării nationale este titularul de investitii si răspunde de realizarea investitiilor publice în toate stadiile de pregătire, aprobare, planificare si implementare, după cum urmează:

a) realizarea documentatiilor tehnico-economice;

b) avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor, conform competentelor legale;

c) includerea proiectelor de investitii în programele de investitii anuale, anexe la buget, pe baza datelor din fisele obiectivelor de investitii, având în vedere continutul, forma si informatiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice privind prioritizarea proiectelor si programelor de investitii, necesare în procesul de elaborare a bugetului;

d) realizarea/implementarea proiectelor de investitii pe baza documentatiilor aprobate, respectiv întocmirea proiectului tehnic si verificarea acestuia, autorizarea construirii, executia lucrărilor de constructii-montaj pentru obiectele cuprinse în documentatia aprobată, receptia, autorizarea si punerea în functiune.

Art. 9. - (1) Initierea, elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare, precum si implementarea acestora se fac prin grija structurilor desemnate, delegate ori mandatate prin prezentul regulament.

(2) Beneficiarul de investitie asigură sustinerea financiară a proiectului de investitie imobiliară si este responsabil de planificarea prin buget a fondurilor necesare realizării fiecăruia dintre stadiile de dezvoltare a proiectului de investitie, asa cum sunt definite în prezentul regulament.

Art. 10. - (1) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrări la obiective/proiecte de investitii noi si pentru lucrări de interventie la constructii/proprietăti imobiliare existente se face în următoarele faze:

a) nota de fundamentare - A/F;

b) studiu de prefezabilitate - SPF;

c) studiu de fezabilitate - SF;

d) proiect tehnic - PT.

(2) Toate documentatiile tehnico-economice se prezintă si se furnizează de către autor/elaborator în mod obligatoriu în format electronic editabil pe suport magnetic si tipărite, îndosariate sau, după caz, în mape.

(3) Primele pagini din fiecare dosar/mapă/volum sunt destinate cuprinsului si fisei responsabilitătilor, completată si semnată.

 

CAPITOLUL II

Nota de fundamentare si studiul de prefezabilitate

SECTIUNEA 1

Elaborarea, avizarea si aprobarea notei de fundamentare

privind necesitatea si oportunitatea proiectului

de investitie imobiliară

 

Art. 11. - În scopul reducerii duratei de realizare a proiectelor de investitii imobiliare, unitatea utilizatoare initiază raportul de necesitate si înaintează documentul ierarhic, la data anticipării nevoilor de facilităti, statului major al categoriei de forte a armatei sau, după caz, comandamentului de armă/similar - beneficiar de investitie.

Art. 12. - (1) La primirea raportului de necesitate, sectia/biroul/compartimentul de domenii si infrastructuri din statul major al categoriilor de forte ale armatei/comandamentul de armă/similar - beneficiar de investitie -, împreună cu reprezentantul centrului de domenii si infrastructuri care asigură exercitarea drepturilor si obligatiilor ce revin Ministerului Apărării Nationale în calitate de administrator/proprietar pentru proprietatea imobiliară aflată în patrimoniu, verifică:

a) dacă cerintele exprimate reprezintă o nevoie actuală si de perspectivă;

b) modul în care este asigurată în prezent acea facilitate;

c) perspectiva imediată, pe termen mediu si lung a acelei nevoi de facilităti;


d) dacă facilitatea solicitată va corespunde cerintelor exprimate de unitatea utilizatoare initiatoare;

e) dacă nu este disponibilă o altă facilitate convenabilă.

(2) În functie de concluziile verificării, sectia/biroul/ compartimentul de domenii si infrastructuri din statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă/similar face analiza completă a cerintelor formulate de unitatea utilizatoare si propune prin actul de constatare declansarea actiunii de elaborare a notei de fundamentare si structura care va întocmi această documentatie.

Art. 13. - Nota de fundamentare este documentatia tehnico-economică ce cuprinde justificarea/argumentarea necesitătii si oportunitătii proiectului de investitie imobiliară, precum si determinarea si definirea cerintelor militare minimale de constructii/instalatii/amenajări pentru îndeplinirea misiunilor, având la bază următoarele:

a) documentul cu nevoile misiunii;

b) documentul cu cerintele operationale;

c) raportul de necesitate si planul concept întocmite de unitatea utilizatoare care initiază proiectul.

Art. 14. - (1) Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie imobiliară se întocmeste în 4 exemplare originale, de către structura desemnată de seful statului major al categoriei de forte a armatei/comandantul comandamentului de armă/similar, prin sectia/biroul/ compartimentul de domenii si infrastructuri propriu.

(2) Continutul-cadru al notei de fundamentare pentru realizarea unei/unor constructii noi este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Continutul-cadru al notei de fundamentare pentru interventia asupra unei/unor constructii existente este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 15. - (1) La formularea cerintei de constructii, instalatii aferente si amenajări, autorul notei de fundamentare are în vedere asigurarea întregului complex de facilităti principale si de sustinere specifice stationării, instruirii si antrenării fortelor:

a) comandament;

b) săli de pregătire, studiu, internet, bibliotecă, laboratoare si simulatoare;

c) terenuri/platouri pentru instructie, antrenament si paradă;

d) săli de sport si pregătire fizică;

e) bazin de înot;

f) spatii de pregătire/servire hrană;

g) căi de comunicatie adiacente rutiere, ferate, aeriene, navale si impactul sporirii traficului pe acestea;

h) parcaje adecvate pentru numărul si tipurile de vehicule tactice si nontactice;

i) împrejmuiri, porti de acces si puncte de control acces;

j) zone de parcare necesare pentru vehiculele angajatilor proprii si pentru cele ale vizitatorilor;

k) mentenantă pentru armament, echipamente, vehicule si infrastructură;

l) platforme, ateliere, hangare si depozite pentru materiale, piese de schimb, CL, armament si munitii;

m) statii de alimentare cu carburanti;

n) asistentă medicală generală, dentară si farmacie;

o) servicii socioculturale si religioase;

p) sală multifunctională, cluburi, bibliotecă, săli de jocuri, cresă, grădinită, terenuri de sport si parcuri de joacă pentru copii;

q) cazare pentru personal si familiile acestuia, în spatii cu dotare completă;

r) zone comerciale cu magazine alimentare, pentru bunuri de uz personal, casnic si gospodăresc, restaurant, cofetărie, telefon, postă, bancă, salon de frizerie, coafor si fitness;

s) furnizarea de utilităti cu contorizare separată pe functiuni/grupuri de functiuni.

(2) Pentru fiecare dintre clădirile, constructiile si/sau amenajările propuse se înscriu în mod obligatoriu:

a) destinatia;

b) capacitatea fiecărui obiect;

c) numărul, destinatia si suprafata necesară ale încăperilor;

d) numărul minim si maxim al persoanelor pe schimb/serie si numărul schimburilor zilnice;

e) dacă poate fi utilizată separat sau în comun de personalul unitătii si de familiile acestuia;

f) numărul de persoane pe unitatea de cazare;

g) solutia tehnică identificată ca potrivită, dacă este cazul; h) regimul de înăltime admis;

i) restrictionările sau particularitătile pe destinatii, etaje sau zone;

j) tipul comunicatiilor si sistemelor de securitate;

k) vibratiile si socurile mecanice provenite de la echipamentul din dotare, precum si din greutatea materialelor/pieselor depozitate;

L) volumul si tipul materialelor, accesul si modul de manipulare/distribuire;

m) numărul de benzi si viteze de circulatie pe drumurile din incintă;

n) tipul si numărul echipamentelor/mijloacelor auto cu gabaritul, numărul de osii, greutatea pe roată si razele de virare, frecventa trecerilor sau a aterizărilor;

o) suprafetele si numărul terenurilor/platourilor de instructie/paradă;

p) suprafetele de parcare;

q) destinatiile pentru garaje, ateliere, adăposturi/remize încălzite.

(3) Pentru fiecare clădire, constructie si/sau amenajare cerută se vor specifica bransamentele, cu sau fără contorizare, la utilităti si tipul utilajelor tehnologice, echipamentelor tactice/nontactice, sistemelor integrate de comunicatii si de securitate din dotare, consumatoare de utilităti si consumul specific al acestora.

Art. 16. - Autorul notei de fundamentare anexează, în copie, la documentatia elaborată:

a) planurile cadastrale ale imobilului, aprobate de autoritatea de cadastru si publicitate imobiliară, dacă imobilul este intabulat, sau planul cadastral al zonei;

b) schitele/planurile de situatie cu obiectele propuse;

c) avizele de principiu obtinute de la furnizorii de utilităti, dacă va creste consumul de utilităti, precum si copii ale contractelor existente pentru furnizarea acestora;

d) planurile retelelor de utilităti existente în cazarmă;

e) raportul de expertiză tehnică de calitate a clădirii/constructiei si, după caz, raportul de audit energetic, pentru interventii la imobilele/constructiile existente;

f) orice alte documente edificatoare necesare elaborării temei/ghidului de proiectare a documentatiei tehnico-economice în faza de studiu de fezabilitate.

Art. 17. - Anticiparea eronată a nevoilor de spatii si/sau utilităti, în etapa de elaborare a notei de fundamentare, conduce la întârzieri/dereglări în implementarea proiectului si la dificultăti/neajunsuri în utilizarea constructiilor finalizate.

Art. 18. - (1) Nota de fundamentare se prezintă sefului/comandantului unitătii militare utilizatoare initiatoare a proiectului si esalonului superior spre însusire, microstructurii specializate în domenii si infrastructuri din statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă/similar - beneficiar de investitie - spre verificare, centrului de domenii si infrastructuri spre avizare tehnică, apoi se promovează, spre aprobare, sefului statului major al categoriei de forte a armatei sau, după caz, comandantului comandamentului de armă/similar.


(2) Statul major al categoriei de forte a armatei sau, după caz, comandamentul de armă/similar - beneficiar de investitie -, după aprobarea notei de fundamentare, obtine avizul de necesitate si oportunitate de la Directia logistică si avizul privind capacitatea de finantare a implementării proiectului în următorii 4 ani de la Directia structuri si planificarea înzestrării din Statul Major General.

(3) Structura centrală/subordonată nemijlocit ministrului apărării nationale - beneficiar de investitie -, după aprobarea notei de fundamentare, obtine avizul privind capacitatea de finantare a implementării proiectului în următorii 4 ani de la Directia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Apărării Nationale.

(4) Notele de fundamentare aprobate, pentru care se obtin avizele favorabile, se transmit în două exemplare în original, împreună cu avizele, Secretariatului permanent al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Nationale, microstructură ce functionează în cadrul Directiei domenii si infrastructuri, cu propunerea de a fi introduse pe ordinea de zi pentru prezentare, sustinere si avizare.

Art. 19. - (1) Cererea de investitie, pentru realizarea unui imobil/constructii/obiectiv nou sau pentru interventia asupra unui imobil/constructii/obiectiv existent, se formulează de către beneficiarul de investitie si se adresează Directiei domenii si infrastructuri.

(2) Odată cu transmiterea cererii, beneficiarul de investitie promovează si nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie imobiliară, avizată si aprobată conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 20. - (1) Secretariatul permanent al Consiliului tehnico-economic, denumit în continuare CTE, analizează fiecare documentatie, solicitând, după caz, completarea, corectarea sau refacerea acesteia pentru furnizarea de informatii complete, detaliate, apoi atribuie si înscrie pe nota de fundamentare codul proiectului de investitie imobiliară si o înregistrează în baza de date.

(2) Secretariatul permanent întocmeste lista cu notele de fundamentare complete si initiază convocarea CTE.

Art. 21. - Aprobarea concluziilor sedintei CTE de către ministrul apărării nationale si avizul CTE favorabil emis în consecintă constituie aprobarea proiectului de investitie imobiliară si totodată temeiul legal pentru introducerea acestuia într-un program si planificarea în buget a fondurilor necesare elaborării studiului de fezabilitate pentru implementarea/ realizarea proiectului de investitie aprobat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Elaborarea, avizarea si aprobarea studiului de prefezabilitate

privind necesitatea si oportunitatea proiectului

de investitie imobiliară

 

Art. 22. - (1) În situatia în care, la întocmirea notei de fundamentare, nu pot fi identificate, definite, determinate, cuantificate si înscrise cerintele complete privind caracteristicile/specificatiile tehnice ale facilitătilor sau functiunilor ce trebuie asigurate de constructiile propuse ori necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie imobiliară nu pot fi definite concret, în detaliu, beneficiarul de investitie solicită, concomitent cu promovarea notei de fundamentare, elaborarea studiului de prefezabilitate.

(2) Studiul de prefezabilitate este documentatia tehnico-economică ce completează justificarea/fundamentarea necesitătii si oportunitătii proiectului de investitie imobiliară si care se elaborează după aprobarea acestuia.

(3) Achizitionarea sau, după caz, elaborarea studiului de prefezabilitate se face prin grija Directiei domenii si infrastructuri.

(4) Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate privind necesitatea si oportunitatea realizării unei/unor constructii noi este identic cu cel al notei de fundamentare, prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate privind necesitatea si oportunitatea interventiei asupra unei/unor constructii existente este identic cu cel al notei de fundamentare, prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Proiectantul, autor al studiului de prefezabilitate, prezintă documentatia elaborată, spre însusire si receptionare, unei comisii formate din reprezentanti ai Directiei domenii si infrastructuri, microstructurii specializate în domenii si infrastructuri din statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă/similar - beneficiar de investitie —, unitătii militare utilizatoare, initiatoare a proiectului si centrului de domenii si infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune ce se organizează de către Directia domenii si infrastructuri.

Art. 23. - Procesul de verificare, avizare si aprobare a studiilor de prefezabilitate este similar cu cel descris în prezentul regulament pentru notele de fundamentare.

Art. 24. - Cheltuielile pentru elaborarea studiului de prefezabilitate aferente obiectivelor de investitii care se finantează, potrivit legii, din fonduri publice se cuprind în bugetul cheltuielilor de capital la pozitia „C" - Alte cheltuieli de investitii, punctul „c".

Art. 25. - Pentru repararea capitală sau consolidarea constructiilor existente nu este necesară elaborarea studiului de prefezabilitate, necesitatea si oportunitatea justificându-se în nota de fundamentare, pe baza expertizei tehnice de specialitate.

 

CAPITOLUL III

Elaborarea, avizarea si aprobarea studiului de fezabilitate pentru implementarea/realizarea unui proiect

de investitie aprobat

 

Art. 26. - (1) Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economică ce cuprinde termenii de referintă, fundamentarea necesitătii si oportunitătii investitiei, solutiile functionale, tehnologice, constructive, tehnice si economice identificate/analizate si justificarea solutiei recomandate, impactul investitiei asupra mediului, devizul general, indicatorii fizici si valorici, sursele de finantare, graficul fizic si valoric de esalonare trimestrială si anuală a costului estimat, durata normală de utilizare a fiecărei constructii sau amenajări si cheltuielile de operare/functionare aferente, sistemul de administrare si mentenantă recomandat ca optim, precum si analiza cost—beneficiu.

(2) Studiul de fezabilitate pentru interventiile la constructiile existente cuprinde si concluziile rapoartelor de expertiză tehnică sau, după caz, concluziile auditului energetic.

(3) Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă toate datele si informatiile tehnice si tehnologice necesare întocmirii caietului de sarcini pentru realizarea/implementarea proiectului de investitie prin achizitie publică, astfel încât constructiile/instalatiile/amenajările rezultate să se situeze deasupra nivelului cerintelor militare minimale exprimate în nota de fundamentare sau, după caz, în studiul de prefezabilitate.

(4) Continutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 27. - (1) Studiul de fezabilitate se achizitionează/ elaborează prin grija Directiei domenii si infrastructuri, pe baza notei de fundamentare/studiului de prefezabilitate si se aprobă de către seful statului major al categoriei de forte a armatei sau, după caz, de către comandantul comandamentului de armă/similar - beneficiar de investitie.

(2) Obiectele si valoarea investitiei, stabilite în faza de proiectare studiu de fezabilitate, pot fi diferite de estimările din nota de fundamentare/studiul de prefezabilitate, iar continuarea proiectului se face fără a fi necesară corectarea sau reavizarea/reaprobarea acelor documentatii.

Art. 28. - Cheltuielile pentru elaborarea/achizitionarea studiului de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii care se finantează potrivit legii din fondurile publice se cuprind în bugetul cheltuielilor de capital la pozitia „C" - Alte cheltuieli de investitii, punctul „c".

Art. 29. - (1) Proiectantul autor al studiului de fezabilitate prezintă documentatia completă, spre însusire si receptionare, unei comisii formate din reprezentanti ai Directiei domenii si infrastructuri, microstructurii specializate în domenii si infrastructuri din statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă/similar - beneficiar de investitie -, unitătii militare utilizatoare initiatoare a proiectului si centrului de domenii si infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune ce se organizează de către Directia domenii si infrastructuri.

(2) După aprobarea procesului-verbal de receptie, studiul de fezabilitate se transmite spre însusire beneficiarului de investitie si, după semnare, acesta îl promovează prin Secretariatul permanent al CTE spre avizare si aprobare.

Art. 30. - (1) Secretariatul permanent al CTE întocmeste lista studiilor de fezabilitate, le înregistrează în baza de date, le analizează si initiază convocarea consiliului.

(2) Avizul favorabil dat în sedinta CTE pentru studiul de fezabilitate si aprobarea concluziilor CTE de către ministrul apărării nationale constituie temeiul transmiterii indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitie imobiliară la Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC, potrivit legii, pentru avizare tehnică.

(3) Avizul tehnic ISC favorabil, obtinut, constituie temeiul promovării studiului de fezabilitate de către Directia domenii si infrastructuri spre aprobare, potrivit legii.

Art. 31. - Pentru consolidarea constructiilor existente se face un singur studiu de fezabilitate, cu delimitarea etapelor si defalcarea valorilor, dacă este cazul, pe consolidare si modernizare/reparare capitală.

Art. 32. - Este interzisă realizarea de lucrări de reparatii curente la constructiile si/sau amenajările cuprinse ca obiecte într-un proiect de investitie aprobat, în curs de implementare.

Art. 33. - Este interzisă realizarea simultană de lucrări într-o cazarmă, la o constructie sau o amenajare cuprinsă ca obiect în proiecte de investitii diferite.

 

CAPITOLUL IV

Elaborarea si aprobarea devizului general

 

Art. 34. - (1) Devizul general este documentatia economică prin care se stabileste valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării/implementării proiectului de investitie.

(2) Devizul general se întocmeste începând cu faza de proiectare studiu de fezabilitate.

Art. 35. - (1) Devizul general se structurează pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

(2) În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele investitiei sau natura cheltuielilor.

(3) Valoarea fiecărui obiect este determinată prin întocmirea devizului obiectului respectiv.

(4) Valoarea fiecărei cheltuieli este determinată prin întocmirea devizului financiar aferent.

Art. 36. - (1) Elaborarea devizului general se face conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Structura devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventie este prevăzută în anexa nr. 6.

(3) Pentru consolidarea constructiilor existente se face un singur deviz general, cu defalcarea valorilor, dacă este cazul, pe consolidare si modernizare/reparare capitală.

Art. 37. - Devizele generale ale proiectelor de investitii se aprobă de către ministrul apărării nationale sau, după caz, de către seful Directiei domenii si infrastructuri.

Art. 38. - Compensarea, pe parcursul derulării investitiei, a cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli/obiecte cuprinse în devizul general, în cadrul aceleiasi valori totale, se face cu acordul beneficiarului de investitie, prin actualizarea acestei documentatii de către seful centrului de domenii si infrastructuri.

Art. 39. - (1) Devizul general întocmit în faza de proiectare studiu de fezabilitate se actualizează pe baza indicilor preturilor de consum lunari (total), publicati/comunicati de către Institutul National de Statistică, prin grija sefului centrului de domenii si infrastructuri, ori de câte ori este necesar, dar, de regulă, în următoarele situatii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate;

b) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică pentru implementarea/realizarea proiectului de investitie;

c) după încheierea contractului de achizitie, rezultând valoarea de finantare a obiectivului de investitie/lucrărilor de interventie;

d) la data solicitării autorizatiei de construire;

e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investitii, anexă la buget, atât pentru obiective de investitii noi, cât si în continuare;

f) la data receptiei la terminarea lucrărilor si la data receptiei finale, după caz.

(2) Devizele generale actualizate ale proiectelor de investitii se aprobă de către ministrul apărării nationale sau, după caz, de către seful Directiei domenii si infrastructuri.

Art. 40. - Obiectul este o parte a obiectivului de investitie, cu functionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

Art. 41. - Delimitarea obiectelor în cadrul obiectivului de investitie se face la faza de proiectare studiu de fezabilitate, de către proiectant, iar valoarea unui obiect se estimează prin devizul obiectului.

Art. 42. - Structura devizului obiectului este prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 43. - (1) Devizul obiectului este sintetic si valoarea sa se obtine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

(2) Valoarea categoriilor de lucrări din devizul obiectului se stabileste estimativ, la faza studiu de fezabilitate, pe baza indicilor si/sau a calculelor tehnico-economice.

Art. 44. - (1) Devizele obiectelor si devizele financiare ale cheltuielilor stau la baza întocmirii si aprobării devizului general.

(2) Devizul obiectului întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate se reface avându-se în vedere preturile pe categorii de lucrări rezultate în urma aplicării procedurilor de achizitie publică.

(3) Devizele obiectelor se actualizează prin grija sefului centrului de domenii si infrastructuri, odată cu actualizarea devizelor generale.

 

CAPITOLUL V

Implementarea proiectului de investitie imobiliară

SECTIUNEA 1

Etapele implementării proiectului de investitie imobiliară

 

Art. 45. - Realizarea fizică efectivă a obiectelor de investitie cuprinse în studiul de fezabilitate aprobat pentru proiectul de investitie imobiliară începe dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:


a) obiectivul de investitie a fost introdus în program si are finantare asigurată;

b) documentatia tehnico-economică detaliată/dezvoltată în faza proiect tehnic este elaborată, verificată si aprobată în conditiile legii;

c) a fost obtinută autorizatia de construire.

Art. 46. - (1) Studiul de fezabilitate aprobat este documentatia tehnico-economică prevăzută de lege pentru fundamentarea, de către beneficiarul de investitie, în proiectul de buget anual, a fondurilor necesare realizării/implementării proiectului.

(2) Introducerea obiectivului/proiectului de investitie în lista anexă la bugetul anual si asigurarea finantării conform indicatorilor tehnico-economici aprobati prin studiul de fezabilitate sunt în responsabilitatea beneficiarului de investitie.

(3) Nominalizarea proiectului de investitie imobiliară ca obiectiv în listele de investitii anexă la bugetul anual aprobat si existenta în bugetul Directiei domenii si infrastructuri a fondurilor necesare constituie baza legală pentru realizarea/ implementarea proiectului de investitie imobiliară.

Art. 47. - (1) Directia domenii si infrastructuri asigură managementul implementării/realizării proiectelor de investitii imobiliare si exercită atributele de autoritate contractantă, investitor si, temporar, de beneficiar de investitie, direct sau prin unitătile din subordine, până la receptia la terminarea lucrărilor.

(2) Organizarea, coordonarea, conducerea, controlul si evaluarea realizării programelor/proiectelor de investitii se asigură de către Directia domenii si infrastructuri, prin personal specializat - manageri/directori de programe/proiecte de investitii imobiliare.

Art. 48. - (1) Implementarea unui proiect de investitie imobiliară se face prin achizitie în sistem la cheie sau la pachet - proiectare si construire.

(2) Implementarea proiectului de investitie imobiliară se realizează prin grija si pe răspunderea sefului centrului de domenii si infrastructuri si cuprinde două etape:

a) etapa I - elaborarea/dezvoltarea documentatiei tehnico-economice în faza proiect tehnic, verificarea acestuia pe specialităti cu personal atestat si autorizarea construirii;

b) etapa a II-a - edificarea/realizarea fizică efectivă a obiectelor investitiei, respectiv a clădirilor, constructiilor si/sau amenajărilor cuprinse în documentatia tehnico-economică aprobată.

SECTIUNEA a 2-a

Elaborarea si aprobarea proiectului tehnic

 

Art. 49. - Proiectul tehnic este documentatia tehnico-economică ce se elaborează în conformitate cu studiul de fezabilitate aprobat si cuprinde, în principal, prezentarea solutiilor de arhitectură si de amplasare, a functionalitătii si conformării planimetrice si spatiale a obiectelor proiectului de investitie, a solutiilor ingineresti de structură, de instalatii interioare si exterioare, devizul general si devizele obiectelor, caietele de sarcini, extrasul de documentatie din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC si documentatia de consultantă pentru urmărirea executiei de lucrări.

Art. 50. - (1) Proiectul tehnic constituie, după receptionare, verificare si obtinerea autorizatiei de construire, anexă la contractul încheiat pentru implementarea proiectului de investitie.

(2) Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat clar si să asigure informatii complete, astfel încât:

a) autoritatea contractantă să obtină date tehnice si economice complete privind implementarea proiectului;

b) să răspundă cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului de investitie si ale utilizatorului;

c) antreprenorul/furnizorul de lucrări, după elaborarea proiectului tehnic, să poată analiza toate datele si informatiile complete, tehnice si tehnologice, necesare executiei lucrărilor;

d) să se poată elabora, în etapa realizării fizice efective a obiectelor, detaliile de executie, în conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără a se depăsi costul total al lucrării, stabilit în faza de ofertă.

(3) Caietele de sarcini sunt complementare între ele, se elaborează de către proiectant, fac parte integrantă din proiectul tehnic, dezvoltă, în scris, pe baza planselor deja terminate elementele tehnice mentionate în planse, prezintă informatii, precizări si prescriptii complementare planselor si se organizează, de regulă, în brosuri distincte, pe specialităti.

(4) Elaborarea caietelor de sarcini se face, pe baza breviarelor de calcul si a planselor, separat pentru fiecare categorie de lucrări, iar exprimările trebuie să fie clare, concise si sistematizate.

(5) Forma de prezentare a caietelor de sarcini trebuie să fie amplă si clară, să contină si să clarifice precizările din planse, să definească calitătile materialelor cu trimitere la standarde, să definească calitatea executiei lucrărilor de constructii si montaj, cu trimitere la normative si prescriptii tehnice în vigoare, si să permită determinarea costului materialelor, fortei de muncă, utilajelor, transporturilor si dotării necesare executiei lucrărilor.

(6) Caietele de sarcini nu trebuie să fie restrictive.

Art. 51. - (1) Continutul-cadru al proiectului tehnic este prevăzut în anexa nr. 8.

(2) În procesul de elaborare a proiectului tehnic se poate constata necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli si/sau a valorii investitiei estimate prin studiul de fezabilitate/devizul general deja aprobat, dar continuarea implementării proiectului este permisă numai după modificarea devizului general si, după caz, reavizarea si reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitie cuprinsi în documentatia initială, întocmirea si sustinerea documentatiilor modificatoare fiind în sarcina elaboratorului proiectului tehnic.

Art. 52. - Proiectul tehnic se verifică din punctul de vedere al calitătii de către specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decât specialistii elaboratori ai documentatiei, în vederea realizării si mentinerii, pe întreaga durată de existentă a constructiilor, a cerintelor esentiale prevăzute de lege, si anume:

a) rezistentă mecanică si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate si mediu;

d) sigurantă în exploatare;

e) protectie împotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termică.

Art. 53. - (1) Cheltuielile pentru întocmirea proiectului tehnic, prevăzute în devizul general, fac parte din valoarea totală a investitiei si se cuprind în bugetul cheltuielilor de capital la pozitia „B" - Obiective noi de investitii.

(2) Finantarea cheltuielilor de întocmire a proiectului tehnic se face din devizul general aprobat si actualizat potrivit legii, în limita prevăzută în contractul de achizitie.

(3) Finantarea cheltuielilor de consultantă pentru realizarea obiectivului/proiectului de investitie publică se face din devizul general aprobat si actualizat potrivit legii, în limita prevăzută în contractul de achizitie pentru acel serviciu.

Art. 54. - (1) La elaborarea proiectului tehnic, specificatiile tehnice pentru materiale, confectii, utilaje tehnologice, echipamente si altele asemenea vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

(2) Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători sau comercianti ori alte asemenea recomandări sau precizări, care să indice preferinte ori să restrângă concurenta.


(3) Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati pe cât posibil în cadrul unor limite rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi stabiliti în scopul favorizării unui anumit furnizor, producător sau comerciant.

Art. 55. - (1) Proiectantul, autor al proiectului tehnic, prezintă documentatia completă, spre însusire si receptionare, unei comisii formate din reprezentanti ai Directiei domenii si infrastructuri, microstructurii specializate în domenii si infrastructuri din statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă/similar - beneficiar de investitie-, unitătii militare utilizatoare, initiatoare a proiectului, si centrului de domenii si infrastructuri, în cadrul unei întâlniri comune ce se organizează de către Directia domenii si infrastructuri.

(2) Procesul-verbal de receptie a proiectului tehnic se aprobă de către seful centrului de domenii si infrastructuri.

(3) Centrul de domenii si infrastructuri asigură verificarea tehnică de calitate a documentatiei tehnico-economice elaborate/dezvoltate în faza proiect tehnic.

(4) După verificarea proiectului tehnic de către verificatori atestati, în conformitate cu prevederile legislatiei, se obtine autorizatia de construire si se începe edificarea obiectelor prevăzute în documentatia tehnico-economică aprobată.

(5) Un exemplar al proiectului tehnic verificat se transmite beneficiarului de investitie si, la finalizarea lucrărilor, va fi predat de către acesta unitătii militare utilizatoare, pentru cartea tehnică a constructiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Edificarea/Realizarea fizică efectivă a obiectelor de investitie

 

Art. 56. - Centrele de domenii si infrastructuri predau amplasamentele din zona de responsabilitate si asigură exercitarea atributului de diriginte de santier pentru examinarea materialelor, echipamentelor si utilajelor cu montaj ce se pun în operă, a stadiului fizic realizat efectiv în santier si certificarea pe documentele întocmite de furnizori/antreprenori a realitătii si legalitătii realizării/furnizării lucrărilor/constructiilor, în conformitate cu documentatia tehnico-economică aprobată.

Art. 57. - (1) Finantarea cheltuielilor de executie efectivă a lucrărilor pentru investitia publică se face din devizul general aprobat si actualizat potrivit legii, în limita prevăzută în contractul de achizitie.

(2) Plata lucrărilor programate si realizate pe baza graficului fizic si valoric însusit si aprobat de către seful centrului de domenii si infrastructuri se face numai pentru capitolele de lucrări/stadiile fizice edificate efectiv pe teren, de către antreprenor/furnizor, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic aprobat.

Art. 58. - (1) Schimbarea pe parcursul executiei a solutiilor tehnice constructive si/sau tehnologice, prevăzute în studiul de fezabilitate aprobat, care nu conduce la modificarea indicatorilor tehnico-economici, se face cu acordul beneficiarului de investitie si se aprobă de către seful Directiei domenii si infrastructuri.

(2) Schimbarea solutiilor tehnice constructive si/sau tehnologice ori modificarea, pe parcursul executiei, a cerintelor, prevăzute în studiul de fezabilitate aprobat, care conduce la modificarea indicatorilor tehnico-economici, se face cu acordul beneficiarului de investitie si se aprobă de către seful Directiei domenii si infrastructuri, cu avizul prealabil dat de către ministrul apărării nationale, pe baza unei propuneri bine fundamentate, prezentată si sustinută în sedinta de avizare a CTE al Ministerului Apărării Nationale, de către proiectant sau, după caz, de către beneficiarul de investitie.

(3) După aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici, autoritatea contractantă are obligatia ca în cel mai scurt timp să supună aprobării, conform procedurilor legale, devizul general refăcut, astfel încât să nu conducă la sistarea lucrărilor din această cauză.

(4) După aprobarea schimbării/modificării solutiei tehnice, care conduce la schimbarea conditiilor de autorizare a construirii, autoritatea contractantă are obligatia ca în cel mai scurt timp să solicite eliberarea unei noi autorizatii de construire.

Art. 59. - (1) În pregătirea ori pe parcursul edificării/realizării efective a obiectelor investitiei, antreprenorul/furnizorul de lucrări elaborează, pe baza solutiilor tehnologice si de mecanizare a lucrărilor, a conditiilor tehnice/tehnologice care trebuie îndeplinite, a datelor si/sau a detaliilor ori specificatiilor de montaj al confectiilor, utilajelor/echipamentelor, subansamblurilor si elementelor de constructie sau instalatiilor aferente, transmise de către subantreprenori/fabricanti/furnizori, propriile detalii de executie a lucrărilor, în conformitate cu proiectul tehnic aprobat.

(2) Detaliile de executie se avizează în mod obligatoriu de către dirigintele de santier si de către autorul proiectului tehnic.

Art. 60. - (1) Predarea proiectului/obiectivului/obiectelor realizate, finalizate, către utilizator se face după receptie, conform prevederilor actelor normative.

(2) Seful centrului de domenii si infrastructuri solicită convocarea comisiei de receptie, în baza notificării transmise de furnizor/antreprenor si a confirmării scrise, a finalizării obiectelor/obiectivului primite/primit de la dirigintii de santier.

(3) La receptia la terminarea lucrărilor, prin grija antreprenorilor/furnizorilor, se prezintă si se predă varianta finală a proiectului tehnic - asa cum această documentatie este executată efectiv pe teren -, în scopul constituirii/actualizării/ modificării cărtii tehnice a constructiei si, respectiv, a dosarului de evidentă tehnică a imobilelor.

Art. 61. - (1) Obiectele receptionate se iau în primire de către comandantul unitătii utilizatoare prin proces-verbal de predare-primire si se înscriu în evidenta contabilă a acelei unităti, în baza actului de primire emis de către administratorul cazărmii, cu valoarea înscrisă în procesul-verbal de receptie, valoarea obiectelor fiind calculată prin repartizarea pe fiecare obiect a tuturor cheltuielilor conexe de realizare.

(2) Valorile din evidenta contabilă se corectează, dacă este cazul, după expirarea perioadei de garantie si după receptia finală, cu valoarea înscrisă în procesul-verbal de receptie finală, la primirea de către unitatea utilizatoare a acestui document aprobat.

Art. 62. - (1) În situatii exceptionale, implementarea unui proiect de investitie imobiliară poate fi întreruptă sau abandonată, cu aprobarea ministrului apărării nationale, la solicitarea bine fundamentată/justificată a statului major al categoriei de forte a armatei sau, după caz, a comandamentului de armă/similar - beneficiar de investitie -, adresată prin raport înaintat ierarhic.

(2) Suspendarea sau rezilierea contractului se face de către seful centrului de domenii si infrastructuri după inventarierea, receptionarea si predarea-primirea serviciilor si/sau a bunurilor/lucrărilor furnizate către utilizator, stabilirea valorii de închidere a contractului si asigurarea de către beneficiarul de investitie a fondurilor pentru plata sumelor datorate către furnizor/antreprenor.

(3) În vederea protejării cheltuielilor efectuate din fonduri publice, prin diminuarea/eliminarea efectelor distructive ale factorilor naturali/antropici asupra obiectivului/obiectului de investitie în cauză, beneficiarul de investitie este obligat să asigure inclusiv fondurile pentru lucrările de conservare/protejare necesare constructiei/părtii de constructie executate, la stadiul la care lucrările au fost întrerupte/sistate/abandonate.

Art. 63. - Documentatiile tehnico-economice respinse la aprobare sau care nu se continuă cu celelalte faze de proiectare ori cu implementarea proiectelor, în cel mult 4 ani de la aprobare, se casează, cu scăderea cheltuielilor din evidentă după efectuarea cercetării administrative, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 64. - (1) Directia domenii si infrastructuri, în calitate de structură de specialitate si autoritate în domeniu a Ministerului Apărării Nationale pentru managementul proprietătii, programelor, proiectelor si actiunilor imobiliare, coordonează implementarea si aplicarea prezentului regulament.

(2) În aplicarea prezentului regulament, seful Directiei domenii si infrastructuri este împuternicit să emit㠄precizări tehnice".

Art. 65. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1 la regulament

 

GLOSAR

 

1. Beneficiar de investitie - structura centrală/subordonată nemijlocit ministrului apărării nationale, statul major al categoriei de forte a armatei sau, după caz, comandamentul de armă/similar, în beneficiul căruia se realizează investitia si care are obligatia asigurării fondurilor necesare.

2. Consolidare - interventia asupra unei constructii existente care constă în lucrări prin care se repară, se reface si/sau se suplimentează structura de rezistentă, inclusiv refacerea finisajelor si a instalatiilor aferente afectate de consolidare, pentru ca activul fix să fie adus la un nivel de asigurare a gradului de rezistentă mecanică, stabilitate si sigurantă potrivit normativelor tehnice în vigoare la data aprobării documentatiei pentru efectuarea acestor lucrări.

3. Consultantă - activitatea/serviciul calificat de sprijin managerial si tehnic al factorilor de decizie, acordat de obicei în baza unui contract.

4. Consultant- persoana/persoanele care asigură/furnizează serviciul de consultantă.

5. Criterii de prioritizare - categoriile selective folosite în evaluarea proiectelor, prin care se stabilesc, prin acordarea de puncte, ordinea si ritmul de realizare a investitiilor ce urmează a fi cuprinse în programele de investitii publice.

6. Detalii de executie - documentatia tehnico-economică ce se întocmeste pe baza proiectului tehnic aprobat, după care se execută lucrările de constructii si instalatii si după care se montează echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice aferente unei investitii.

7. Impact - efectul pe termen lung, primar/secundar, pozitiv/negativ, produs în urma unei interventii, în mod direct sau indirect, intentionat ori neintentionat.

8. Implementare - punerea în practică/aplicarea a ceva ce a fost aprobat sau asupra căruia s-a decis.

9. Implementarea unui proiect/obiectiv de investitie - punerea în practică/realizarea unui proiect/obiectiv de investitie aprobat, actiune care cuprinde elaborarea/dezvoltarea si aprobarea documentatiei tehnico-economice în faza de proiect tehnic, autorizarea construirii, realizarea fizică efectivă si receptia obiectelor de investitie, adică a clădirilor, constructiilor si/sau amenajărilor cuprinse în studiul de fezabilitate si în devizul general aprobat.

10. Interventii asupra constructiilor/imobilelor/proprietătilor existente - extinderea, modernizarea, transformarea, consolidarea, demolarea partială, modificarea, reabilitarea, reconstruirea sau repararea capitală, precum si înlăturarea efectelor cutremurelor, inundatiilor ori alunecărilor de teren.

11. Investitii publice - cheltuielile de capital destinate realizării de active de natura domeniului public si/sau privat al statului, efectuate din bugete pentru proiectele de investitii imobiliare.

12. Lucrări de constructii-montaj - totalitatea lucrărilor de constructii, instalatii, amenajări ale terenului si pentru protectia mediului aferente constructiilor, montajului echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, precum si organizării de santier.

13. Manager/director de programe/proiecte de investitii imobiliare - persoana stabilită de către si la nivelul titularului de investitie, cu scopul de a asigura organizarea, coordonarea, conducerea, controlul si evaluarea programelor/proiectelor de investitii imobiliare.

14. Mentenantă - ansamblul de lucrări de constructii si instalatii care se execută preventiv si care au ca scop mentinerea constructiei în stare de utilizare, în limita unor parametri tehnici acceptabili.

15. Modernizare - interventia asupra unei constructii existente, care constă în lucrări de adaptare a constructiei pentru retehnologizare.

16. Notă de fundamentare - documentatia tehnico-economică întocmită în etapa de initiere a proiectului, prin care se fundamentează necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie imobiliară.

17. Politică imobiliară - componenta politicii ministerului, care cuprinde ansamblul normelor, principiilor si metodelor de constituire, repartizare, utilizare, operare, mentenantă, dezvoltare, modernizare si reducere a proprietătii imobiliare.

18. Proiect tehnic - documentatia tehnico-economică prin care se detaliază/dezvoltă proiectarea lucrărilor de constructii-montaj, pe baza solutiilor functionale, tehnologice, constructive si economice stabilite în studiul de fezabilitate, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobati.

19. Proiect de investitie/obiectiv de investitie - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte situate pe un amplasament distinct delimitat care asigură satisfacerea în totalitate a cerintelor formulate de beneficiarul de investitie.

20. Program de investitii publice - un ansamblu coerent de actiuni, proiecte/obiective de investitii ale titularului de investitie, care se desfăsoară pe o perioadă mai mare de un an, evaluate si selectate pe baza criteriilor de prioritizare în vederea finantării.

21. Reabilitare - interventia de natură structurală, termică sau functională asupra unei constructii existente, care aduce activul respectiv la parametrii prevăzuti în reglementările tehnice în domeniu la data aprobării documentatiei pentru interventia respectivă.

22. Reparatie/reparare capitală - interventia asupra unei constructii existente, care se realizează pe durata normală de utilizare a acelui activ, la termenele prevăzute de proiectant în documentatia cu privire la exploatarea constructiei, interventie care odată realizată aduce activul respectiv la un nivel de utilizare corespunzător parametrilor proiectati.

23. Studiu de prefezabilitate - documentatia tehnico-economică întocmită după aprobarea proiectului de investitie, prin care se definitivează fundamentarea necesitătii si oportunitătii proiectului de investitie imobiliară.


24. Studiu de fezabilitate - documentatia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici pentru implementarea/realizarea unui proiect de investitie si care se aprobă conform competentelor stabilite la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

25. Titular de investitie - persoana juridică, ordonator de credite, care asigură finantarea obiectivelor/proiectelor de investitii cuprinse în programele de investitii publice, anexe la buget, si care exercită toate atributiile legate de această activitate prin intermediul unei structuri sau organizatii subordonate pe care o deleagă sau o mandatează în acest scop.

26. Unitate utilizatoare - unitatea sau formatiunea militară care ia în primire terenurile, constructiile si instalatiile aferente aflate în patrimoniul imobiliar al armatei, le înregistrează în evidentă, le foloseste în scopul desfăsurării activitătii specifice, răspunde de corecta lor folosire, le întretine si răspunde de integritatea acestora.

 

ANEXA Nr. 2 la regulament

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

CONTINUTUL-CADRU

al notei de fundamentare pentru realizarea unei/unor constructii noi

 

APROB

Seful statului major al categoriei de forte a armatei/

Comandantul comandamentului de armă/similar

(Beneficiarul de investitie),

..............................................................................

DE ACORD. ROG A APROBA

Comandantul/Seful esalonului superior

al unitătii militare utilizatoare,

..........................................................

 

 

DE ACORD

Comandantul/Seful unitătii militare utilizatoare,

.............................................................................

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie imobiliară

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Cod proiect ......................................

 

CAPITOLUL I

Date generale

 

1.1. Ordonatorul principal/titularul investitiei:................................................................................................................, (denumirea în clar a unitătii) cu sediul în judetul..............................., localitatea............................., str.......................nr........., telefon/fax............................., e-mail................................................................

1.2. Beneficiarul de investitie (statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă sau similar):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (denumirea în clar a unitătii) cu sediul în judetul........................., localitatea.................................., str....................................nr...., telefon/fax........................, e-mail.................................

1.3. Unitatea militară utilizatoare initiatoare:...................................................................................................................., (denumirea în clar a unitătii) cu sediul în judetul........................, localitatea.................................., str...................................nr. ..., telefon/fax............................., e-mail..................................

1.4. Administratorul proprietătii imobiliare: Centrul de domenii si infrastructuri nr....................................., cu sediul în judetul........................................., localitatea....................................., str........................................nr. ..., telefon............................, fax.................................., e-mail..............................

1.5. Elaboratorul documentatiei:..................................., cu sediul în judetul........................, localitatea....................., str.............................nr........, telefon......................., fax........................, e-mail.............................

 

CAPITOLUL II

Descrierea proiectului

 

2.1. Descrierea sumară a proiectului de investitie imobiliară....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….


2.2. Valoarea estimată a proiectului de investitie imobiliară.........................mii lei, adică.........................mii euro, calculată la cursul de schimb al Băncii Nationale a României de......................lei/1 euro valabil la data de.....................................

2.3. Durata estimată a proiectului de investitie imobiliară .................................................................................................

2.4. Data estimată a începerii si finalizării implementării/realizării proiectului de investitie imobiliară .....................

 

CAPITOLUL II

Justificarea proiectului de investitie imobiliară

(Prezentarea datelor din care rezultă necesitatea si oportunitatea proiectului.)

 

3.1. Nevoile misiunii si cerintele operationale fundamentale.........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.1. Specific.......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.2. Functiuni.....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.3. Tehnologii...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.4. Cerinte functionale.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.5. Relatia cu functiunile/unitătile adiacente.........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2. Necesitatea proiectului

(Prezentarea situatiei existente - tabele, hărti, grafice, planse desenate, fotografii etc. —, care să expliciteze situatia existentă si necesitatea investitiei, deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a cazărmii/bazei/instalatiei militare, prognoze pe termen mediu si lung si altele asemenea.)

3.2.1. Nevoia actuală de facilităti...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.2. Nevoia de facilităti în perspectivă.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.3. Modul în care sunt asigurate în prezent acele facilităti....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.4. Perspectiva imediată, pe termen mediu si lung a acelei nevoi de facilităti........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.5. Măsura în care facilitatea solicitată va corespunde cerintelor exprimate de unitatea utilizatoare initiatoare a proiectului

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.6. Existenta unei alte facilităti, convenabilă, disponibilă.....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.7. Contributia la calitatea vietii ocupantilor........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3. Oportunitatea proiectului

(încadrarea obiectivului în politicile de modernizare si dezvoltare imobiliară)

3.3.1. Crearea unei organizări eficiente si sigure......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3.2. Sarcini/misiuni care generează cerinta în prezent............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3.3. Sarcini/misiuni care generează cerinta în perspectivă......................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3.4. Proiecte de investitii imobiliare conexe..........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3.5. Alte actiuni complementare care favorizează proiectul de investitie.................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.4. Baza legală

(Actul normativ/ordinul aprobator care reglementează domeniul investitiei si/sau acordul international care obligă partea română să îndeplinească anumite standarde în cooperarea, pregătirea sau actiunile militare.)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.5. Rezultatul verificării în teren .....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.6. Concluziile analizei complete .....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.7. Alte date ......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL IV

Amplasamentul posibil identificat

 

4.1. Descrierea amplasamentului ......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….


4.2. Situatia juridico-cadastrală a terenului ...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3. Natura si stratificatia solului, pânza de apă freatică

(Caracteristicile generale geofizice ale terenului din amplasament privind zona seismică de calcul si perioada de colt, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice, datele din studiile topografice preliminare existente, datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4. Căi si mijloace de acces la amplasament ..................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.5. Planuri de amplasare

(Minimum un plan de amplasare în zonă 1: 25.000 - 1: 5.000 si un plan general 1: 2.000 - 1: 500)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL V

Obiectele de bază cuprinse în proiectul de investitie

 

(Descrierea tipului si caracteristicilor constructiilor si a instalatiilor aferente necesare, a utilajelor, echipamentelor cu montaj si a dotărilor aferente, precum si a restrictionărilor/limitărilor, pe functiuni/grupuri de functiuni, cu precizarea duratei normale de folosintă pentru fiecare obiect)

5.1. Operare si instruire:

5.1.1.....................................................................................................................................................................................

5.2. Administrative:

5.2.1.....................................................................................................................................................................................

5.3. Mentenantă:

5.3.1.....................................................................................................................................................................................

5.4. Servicii comunitare:

5.4.1.....................................................................................................................................................................................

5.5. Cazare de trupe si familii:

5.5.1.....................................................................................................................................................................................

5.6. Retele de utilităti:

5.6.1. ....................................................................................................................................................................................

5.7. Asistentă medicală:

5.7.1.....................................................................................................................................................................................

5.8. Alte functiuni/grupuri de functiuni:

5.8.1....................................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VI

Racordarea noilor consumatori la retelele proprii/comunitătii civile de utilităti

 

            (Estimări privind consumurile de utilităti, solutii de racordare identificate, precum si utilajele, echipamentele cu montaj si dotările aferente)

            …………………………………………………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL VII

Constructii propuse pentru demolare

 

7.1. Constructiile propuse .................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7.2. Valoarea de intrare în contabilitate ...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7.3. Durata de folosintă normată/îndeplinită ....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7.4. Valoarea rămasă de amortizat ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7.5. Stadiul întocmirii documentatiilor de scoatere din functiune ....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL VIII

Resurse locale identificate

 

            …………………………………………………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………………………………………………….

 


CAPITOLUL IX

Capacităti, suprafete de teren si utilităti ce pot fi puse la dispozitia furnizorului/antreprenorului pentru organizarea santierului

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL X

Avize si acorduri de principiu obtinute de la furnizorii de utilităti

 

(Se înscriu avizele de principiu obtinute de la furnizorii de utilităti, dacă va creste consumul de utilităti, precum si contractele existente de furnizare a utilitătilor, documente care se anexează în copie la nota de fundamentare.)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL XI

Surse de finantare identificate

 

(Constituite în conformitate cu legislatia în vigoare, respectiv fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL XII

Costul estimat pentru operare si mentenantă

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL XIII

Alte informatii

 

            …………………………………………………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL XIV

Pretul estimat al clădirilor, constructiilor si/sau amenajărilor noi, propuse

 

 

 

 

 

 

 

 

(mii lei)

Obiectele de investitie si cheltuielile conexe

Ad(U.M.=m2)

L(U.M.=m)

Indice cost

(mii Iei/U. M.)

Pret C+M

Pret utilaje, dotări si echipamente

Costuri conexe

Pret total estimat

1. Comandament unitate

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

2. Platou instructie si paradă

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

3. Poligon acoperit, îngropat

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

4. Sală sport multifunctională

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

5. Bazin înot

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

6. Sală mese cu 1.000 locuri

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

7. Parcare vehicule tactice

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

8. Parcare vehicule nontactice

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

9. Hangar mentenantă

.......m2

.......

.......

.......

 

.......

10. Drumuri în incintă

.......m

.......

.......

.......

 

.......

11. Bloc cazare trupe

.......m2

.......

.......

 

 

.......

12. Bloc cazare familii

.......m2

.......

.......

 

 

.......

13. Retea electrică JTÎn incintă

.......m

.......

.......

 

 

.......

14. Retea apă în incintă

.......m

.......

.......

 

 

.......

........................................................

.......

.......

.......

 

 

.......

........................................................

.......

.......

.......

 

 

.......

........................................................

.......

.......

.......

 

 

.......

........................................................

.......

.......

.......

 

 

.......

........................................................

.......

.......

.......

 

 

.......

........................................................

.......

.......

.......

 

 

.......

........................................................

.......

.......

.......

 

 

.......

Valoarea obiectelor de bază

 

 

.......

.......

 

.......

Cheltuieli obtinere si amenajare teren

 

 

 

 

.......

.......

Cheltuieli asigurare utilităti necesare obiectivului

 

 

 

 

.......

.......

Cheltuieli proiectare si asistentă tehnică

 

 

 

 

.......

.......

Cheltuieli probe, teste si predare

 

 

 

 

.......

.......

Alte cheltuieli

 

 

 

 

.......

.......

Valoarea cheltuielilor conexe

 

 

 

 

.......

.......

VALOAREA PROIECTULUI:

 

 

.......

.......

.......

.......

 

Întocmit

Seful biroului/compartimentului de domenii si infrastructuri

(din unitatea utilizatoare sau, după caz, din esalonul superior),

....................................................................................................

Verificat

Seful sectiei/biroului domenii si infrastructuri

(din statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă/similar),

......................................................................................................................................

Avizat tehnic

Seful Centrului de domenii si infrastructuri nr. ...,

............................................................................


ANEXA Nr. 3

la regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare)

CONTINUTUL-CADRU

al notei de fundamentare pentru interventia asupra unei/unor constructii existente

 

 

APROB

Seful statului major al categoriei de forte a

armatei/Comandantul comandamentului de armă/similar

(Beneficiarul de investitie),

.....................................................................

DE ACORD. ROG A APROBA

Comandantul/Seful esalonului superior

al unitătii militare utilizatoare,

…………………………………..

 

 

DE ACORD

Comandantul/Seful unitătii militare utilizatoare,

…………………………………………………..

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie imobiliară pentru interventia

la ....................................................................................................................

Cod proiect ..........................................................................

 

CAPITOLUL I

Date generale

 

1.1. Ordonatorul principal/titularul investitiei ................................................................................................................., (denumirea în clar a unitătii) cu sediul în judetul..............................., localitatea............................., str.......................nr........., telefon/fax............................., e-mail................................................................

1.2. Beneficiarul de investitie (statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă sau similar)

........................................................................................................................................................................................... (denumirea în clar a unitătii) cu sediul în judetul........................., localitatea.................................., str....................................nr...., telefon/fax........................, e-mail.................................

1.3. Unitatea militară utilizatoare initiatoare ...................................................................................................................., (denumirea în clar a unitătii) cu sediul în judetul........................, localitatea.................................., str...................................nr. ..., telefon/fax............................., e-mail..................................

1.4. Administratorul proprietătii imobiliare: Centrul de domenii si infrastructuri nr....................................., cu sediul în judetul........................................., localitatea....................................., str........................................nr. ..., telefon............................, fax .................................., e-mail..............................

1.5. Elaboratorul documentatiei ..................................., cu sediul în judetul........................, localitatea....................., str.............................nr........, telefon ......................., fax........................, e-mail .............................

 

CAPITOLUL II

Descrierea proiectului

 

2.1. Descrierea sumară a proiectului de investitie imobiliară....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Valoarea estimată a proiectului de investitie imobiliară .........................mii lei, adică.........................mii euro, calculată la cursul de schimb al Băncii Nationale a României de......................lei/1 euro, valabil la data de.....................................

2.3. Durata estimată a proiectului de investitie imobiliară ...............................................................................................

2.4. Data estimată a începerii si finalizării implementării/realizării proiectului de investitie imobiliară ........................

 

CAPITOLUL III

Justificarea proiectului de investitie imobiliară

(Prezentarea datelor din care rezultă necesitatea si oportunitatea proiectului.)

 

 

3.1. Nevoile misiunii si cerintele operationale fundamentale .........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.1. Specific.......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.2. Functiuni.....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.3. Tehnologii...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.4. Cerinte functionale.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.5. Relatia cu functiunile/unitătile adiacente...................................................................................................................…..

…………………………………………………………………………………………………………………………….


 

3.2. Necesitatea proiectului

(Prezentarea situatiei existente, deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a cazărmii/bazei/instalatiei militare, tabele, hărti, grafice, planse desenate, fotografii etc. care să expliciteze situatia existentă si necesitatea investitiei, prognoze pe termen mediu si lung si altele asemenea.)

3.2.1. Starea tehnică

(Din punctul de vedere al asigurării cerintelor esentiale de calitate în constructii, potrivit legii)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.2. Concluziile raportului de expertiză tehnică si/sau ale raportului de audit energetic

(Prezentarea a cel putin două solutii/optiuni si recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic)

.............................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.3. Nevoia actuală de facilităti...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.4. Nevoia de facilităti în perspectivă.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.5. Modul în care sunt asigurate în prezent acele facilităti....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.6. Perspectiva imediată, pe termen mediu si lung a acelei nevoi de facilităti........................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.7. Măsura în care facilitatea solicitată va corespunde cerintelor exprimate de unitatea utilizatoare initiatoare a proiectului

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.8. Existenta unei alte facilităti, convenabilă, disponibilă......................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.9. Contributia la calitatea vietii ocupantilor........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3. Oportunitatea proiectului

(încadrarea obiectivului în politicile de modernizare si dezvoltare imobiliară)

3.3.1. Actul doveditor al fortei majore, dacă este cazul..........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

3.3.2. Crearea unei organizări eficiente si sigure.....................................................................................................................

3.3.3. Sarcini/misiuni care generează cerinta în prezent...........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3.4. Sarcini/misiuni care generează cerinta în perspectivă.....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3.5. Proiecte de investitii imobiliare conexe.........................................................................................................................

3.3.6. Alte actiuni complementare care favorizează proiectul de investitie................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

3.4. Baza legală (actul normativ/ordinul aprobator) ........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.5. Rezultatul verificării în teren .....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.6. Concluziile analizei complete .....................................................................................................................................

3.7. Alte date

(Indicatori de apreciere a eficientei economice si analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de interventie fată de valoarea de inventar si fată de valoarea de înlocuire a constructiilor respective).............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL IV

Amplasamentul obiectului/obiectelor propuse pentru interventie

 

4.1. Descrierea amplasamentului ....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.2. Situatia juridico-cadastrală a terenului ......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3. Natura si stratificatia solului, pânza de apă freatică

(Caracteristicile generale geofizice ale terenului din amplasament privind zona seismică de calcul si perioada de colt, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice, datele din studiile topografice preliminare existente, datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul).....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4. Căi si mijloace de acces la amplasament ..................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.5. Planuri de amplasare

(Minimum un plan de amplasare în zonă 1:25.000—1:5.000 si un plan general 1:2.000—1:500)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….


 

CAPITOLUL V

Obiectele de bază cuprinse în proiectul de investitie

 

(Clădirile, constructiile si/sau amenajările existente, pe functiuni/grupuri de functiuni, propuse pentru interventie, cu valoarea de intrare în conta6ilitate, durata de folosintă normală/indeplinită si valoarea rămasa de amortizat, cu descrierea lucrărilor de bază de constructii si instalatii si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază si, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spatiile consolidate/reabilitate/reparate, precum si a utilajelor, echipamentelor cu montaj si a dotărilor aferente, cu precizarea duratei normale de folosintă după realizarea interventiei, pentru fiecare obiect.)

5.1. Operare si instruire:

5.1. 1...................................................................................................................................................................................

5.2. Administrative:

5.2.1 .....................................................................................................................................................................................

5.3. Mentenantă:

5.3.1 .....................................................................................................................................................................................

5.4. Servicii comunitare:

5.4.1 .....................................................................................................................................................................................

5.5. Cazare trupe si familii:

5.5.1 .....................................................................................................................................................................................

5.6. Retele utilităti:

5.6.1 ....................................................................................................................................................................................

5.7. Asistentă medicală:

5.7.1.....................................................................................................................................................................................

5.8. Alte functiuni/grupuri de functiuni:

5.8.1.............:..................................:....................................................................................................................................

 

CAPITOLUL VI

Racordarea consumatorilor la retelele proprii/comunitătii civile de utilităti

(Necesarul de utilităti rezultate, după caz, în situatia cererii unor lucrări de modernizare si/sau estimări privind depăsirea consumurilor initiale de utilităti, solutii de racordare identificate, precum si utilajele, echipamenteie cu montaj si dotările aferente)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL VII

Constructii propuse pentru demolare

 

7.1. Constructiile propuse......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7.2. Valoarea de intrare în contabilitate..................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7.3. Durata de folosintă normată/îndeplinită............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7.4. Valoarea rămasă de amortizat.........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

7.5. Stadiul întocmirii documentatiilor de scoatere din functiune...............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL VIII

Resurse locale identificate

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL IX

Capacităti/suprafete de teren/utilităti ce pot fi puse la dispozitia furnizorului/antreprenorului pentru organizarea santierului

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL X

Avize si acorduri de principiu obtinute de la furnizorii de utilităti

(Se înscriu avizele de principiu obtinute de la furnizorii de utilităti, dacă va creste consumul de utilităti, precum si contractele existente de furnizare a utilitătilor, documente care se anexează în copie la nota de fundamentare.)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL XI

Surse de finantare identificate

(Constituite în conformitate cu legislatia în vigoare, respectiv fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL XII

Costul estimat pentru operare si mentenantă

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….


 

CAPITOLUL XIII

Alte informatii

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CAPITOLUL XIV

Pretul estimat al lucrărilor identificate si propuse pentru interventia asupra clădirilor, constructiilor si/sau amenajărilor existente

 

 

 

 

 

 

 

 

(mii lei)

Obiectele de investitie si cheltuielile conexe

Ad(U.M.=m2)

L(U.M.=m)

Indice cost

(mii Iei/U. M.)

Pret C+M

Pret utilaje, dotări si echipamente

Costuri conexe

Pret total estimat

1. Comandament unitate:

- refacere săli de pregătire;

- înlocuire tâmplărie lemn;

- înlocuire pardoseală în sălile de pregătire tactică;

- refacere integrală grupuri sanitare;

- refacere pardoseli, vopsitorii si zugrăveli în zona administrativă;

- refacere acoperis sarpantă.

…………

…………

…………

…………

…………

…………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

 

 

…………

10. Drumuri în incintă administrativă:

- refacere rigole de colectare ape pluviale;

- refacere strat de rezistentă si strat de uzură la drumurile de acces prin PC2;

- refacere strat de uzură la parcajul pentru vizitatori;

- alei pietonale noi, adiacente drumurilor de acces.

…………

…………

…………

…………

 

…………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

 

 

…………

…………

Valoarea obiectelor de bază

 

 

…………

…………

 

…………

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 

 

 

 

…………

…………

Cheltuieli de asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

 

 

 

 

…………

…………

Cheltuieli de proiectare si asistentă tehnică

 

 

 

 

…………

…………

Cheltuieli cu probe, teste si predare

 

 

 

 

…………

…………

Alte cheltuieli

 

 

 

 

…………

…………

Valoarea cheltuielilor conexe

 

 

 

 

…………

…………

VALOAREA PROIECTULUI:

 

 

…………

…………

…………

…………

 

 

Întocmit

Seful biroului/compartimentului de domenii si infrastructuri

(din unitatea utilizatoare sau, după caz, din esalonul superior),

...................................................................................................

 

Verificat

Seful sectiei/biroului domenii si infrastructuri

(din statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă/similar),

.............................................................................

Avizat tehnic

Seful Centrului de domenii si infrastructuri nr. ....,

.............................................................................


ANEXA Nr. 4

la regulament

 

(Clasificarea documentului se face după completare.)

CONTINUTUL-CADRU

al studiului de fezabilitate

 

APROB

Ministrul apărării nationale sau, după caz,

seful Directiei domenii si infrastructuri,

..................................................................................

 

 

DE ACORD, ROG A APROBA

Seful statului major al categoriei de forte a armatei/

Comandantul comandamentului de armă/similar

(Beneficiarul de investitie),

............................................................................

 

STUDIUL DE FEZABILITATE

pentru implementarea/realizarea proiectului de investitie imobiliară

 

Cod proiect .......................................................................

 

CAPITOLUL I

Date generale

 

1.1. Ordonatorul principal/titularul investitiei................................................................................................................., (denumirea în clar a unitătii) cu sediul în judetul........................................, localitatea........................................., str. ..........................................................nr......., telefon/fax................................, e-mail........................

1.2. Beneficiarul de investitie (statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă sau similar): ........................................................................, cu sediul în judetul......................................, localitatea......................................, (denumirea în clar a unitătii) str..................................nr.........., telefon/fax....................., e-mail.............................

1.3. Unitatea militară utilizatoare initiatoare...................................................................................................................., (denumirea în clar a unitătii) cu sediul în judetul........................................, localitatea........................................., str. ..........................................................nr......., telefon/fax................................, e-mail........................

1.4. Administratorul proprietătii imobiliare: Centrul de domenii si infrastructuri nr......................................., cu sediul în judetul.................................................., localitatea......................................................,str......................................................................

nr. ........., telefon................, fax............, e-mail.....................

1.5. Elaboratorul documentatiei........................................................, cu sediul în judetul...................................................., localitatea................................................., str........................................nr.........., telefon.........................fax.............................., e-mail.........................

1.6. Managerul/directorul programului de investitie imobiliară.......................................din Directia domenii si infrastructuri, cu sediul în judetul......................................................., localitatea.........................................., str..................................... nr..........., telefon/fax..................................., e-mail.............................

1.7. Implementarea proiectului de investitie se asigură de către Directia domenii si infrastructuri prin Centrul de domenii si infrastructuri nr..............................., cu sediul în judetul............................................., localitatea.............................................., str..............................nr..........., telefon/fax............................................., e-mail.....................

 

CAPITOLUL II

Descrierea proiectului

 

2.1. Descrierea sintetică a proiectului de investitie imobiliară

2.2. Valoarea estimată a proiectului de investitie imobiliară

(în mii lei si în mii euro, calculată la cursul de schimb al Băncii Nationale a României de....................lei/1 euro valabil la data de....................)

2.3. Durata estimată a proiectului de investitie imobiliară (în luni)

2.4. Data estimată a începerii implementării/realizării proiectului de investitie imobiliară (luna...........anul..........)

2.5. Data estimată a finalizării implementării/realizării proiectului de investitie imobiliară (luna...........anul..........)

 

CAPITOLUL III

Justificarea proiectului de investitie imobiliară

 

Se prezintă, în rezumat, datele din care rezultă necesitatea si oportunitatea proiectului.

3.1. Nevoile misiunii si cerintele operationale fundamentale

3.2. Necesitatea proiectului de investitie

3.3. Oportunitatea proiectului de investitie

3.4. Baza legală

3.5. Rezultatul verificării în teren

3.6. Concluziile analizei complete

3.7. Alte date


 

CAPITOLUL IV

Amplasamentul

 

4.1. Descrierea amplasamentului (descrierea variantelor de amplasare, cu trimitere la planurile de amplasare prezentate)

4.2. Situatia juridico-cadastrală a terenului (inclusiv pe categorii de folosintă, intravilan/extravilan si altele)

4.3. Relieful, natura si stratificatia solului, pânza de apă freatică

(Se prezintă rezultatele studiilor topografice, geotehnice, hidrogeologice, precum si ale altor studii de specialitate necesare, după caz.)

4.4. Căi si mijloace de acces la amplasament

 

CAPITOLUL V

Scenariile tehnico-economice prin care scopul proiectului de investitie poate fi atins

(Se prezintă minimum două scenarii, scenariul recomandat de către elaborator, precum si avantajele scenariului recomandat.)

 

CAPITOLUL VI

Descrierea obiectelor de investitie cuprinse în proiect

(Descrierea tipului si a caracteristicilor principale ale constructiilor, a specificatiilor si restrictiilor impuse prin tema/ghidul de proiectare, a concluziilor/solutiilor din rapoartele de expertiză/audit energetic, dacă este cazul, a solutiilor tehnice, constructive si tehnologice de edificare analizate si recomandate, datele referitoare la deschideri, travee, număr de niveluri, arie construită, arie desfăsurată, instalatii de iluminat, fortă, curenti slabi, apă, canalizare, încălzire, ventilare, gaze, precum si utilajele, echipamentele cu montaj si dotările aferente, pe functiuni/grupuri de functiuni, cu precizarea duratei normale de folosintă pentru fiecare obiect, după cum sunt prezentate în continuare.)

6.1. Operare si instruire:

6.1. 1................................................................................

6.2. Administrative:

6.2.1................................................

6.3. Mentenantă: 6.3.1.....................

6.4. Servicii comunitare: 6.4.1.............

6.5. Cazare de trupe si familii: 6.5.1.........................

6.6. Retele utilităti:

6.6.1. ...................................................

6.7. Asistentă medicală:

6.7.1.................................................................

6.8. Alte functiuni/grupuri de functiuni:

6.8.1......................................................................

 

CAPITOLUL VII

Racordarea noilor consumatori la retelele de utilităti

 

(Se prezintă situatia existentă a utilitătilor si analiza de consum pentru stabilirea necesarului de utilităti pentru fiecare obiect în varianta recomandată, cu caracteristicile principale, descrierea solutiilor tehnice si a modului de racordare, cu/fără contorizare, a fiecărui nou consumator la retelele proprii si/sau ale comunitătii civile de utilităti, cu precizarea materialelor, diametrelor, lungimilor, lătimilor, a conditiilor de pozare, precum si utilajele/echipamentele cu montaj si dotările aferente.)

 

CAPITOLUL VIII

Constructii propuse pentru demolare

 

8.1. Constructiile propuse

8.2. Valoarea de intrare în contabilitate

8.3. Durata de folosintă normată/îndeplinită

8.4. Valoarea rămasă de amortizat

8.5. Stadiul întocmirii documentatiilor de scoatere din functiune

 

CAPITOLUL IX

Resurse locale identificate

 

CAPITOLUL X

Capacităti/Suprafete de teren/Utilităti ce pot fi puse la dispozitia furnizorului/antreprenorului si organizarea santierului

 


CAPITOLUL XI

Costul estimat al lucrărilor la clădirile, constructiile si/sau amenajările noi, propuse

(Costurile pe fiecare categorie de lucrări se estimează într-un formular, pe baza indicilor tehnico-economici aferenti capitolelor de lucrări/stadiilor fizice definite pentru fiecare obiect, în această fază de proiectare, conform exemplului de mai jos.)

Obiectul.........................................

 

COD

Categoriile de lucrări

si

capitolele de lucrări/stadiile fizice

U.M.

Cantitatea

(volume construite, suprafete desfăsurate, lungimi, greutăti sau bucăti)

Pretul (mii lei)

Valoarea

(mii lei)

Explicatii

TS

terasamente, din care:

 

 

 

 

 

1

Săpătură generală

100 m3

 

 

 

 

2

Umplutură compactată

100 m3

 

 

 

 

C

constructii, din care:

 

 

 

 

 

1

Structură rezistentă din beton armat

m2

 

 

 

 

2

Arhitectură

m2

 

 

 

 

E

instalatii electrice, din care:

 

 

 

 

 

1

Cablare circuit electric de joasă tensiune

m2

 

 

 

 

2

Cablare circuit electric cu curenti slabi

m2

 

 

 

 

3

Echipare cu aparataj electric si corpuri ii.

buc.

 

 

 

 

4

Tablouri electrice

buc.

 

 

 

 

I

instalatii încălzire, din care:

 

 

 

 

 

1

Montare de utilaj si echipament tehnologic

buc.

 

 

 

 

2

Instalatie de încălzire

m3

 

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

7

Probe

buc.

 

 

 

 

8

Izolare de tevi, utilaje si aparate

buc.

 

 

 

 

S

instalatii sanitare, din care:

 

 

 

 

 

1

Montare de utilaj si echipament tehnologic

buc.

 

 

 

 

2

Instalatie de apă

m2

 

 

 

 

3

Instalatie de canalizare

m2

 

 

 

 

4

Probe

buc.

 

 

 

 

5

Izolare de tevi, utilaje si aparate

buc.

 

 

 

 

V

instalatii ventilare, din care:

 

 

 

 

 

1

Aparate si agregate ventilare-climatizare

buc.

 

 

 

 

2

Instalatie de ventilare-climatizare

m2

 

 

 

 

3

Probe si reglări

buc.

 

 

 

 

4

Izolatii

buc.

 

 

 

 

 

TOTAL COST ESTIMAT AL LUCRĂRILOR PE OBIECT:

 

 

(Costurile/Cheltuielile conexe necesare, conform structurii devizului general, pentru consultantă, proiectare, avizare, autorizare, organizare, edificare, receptionare, probe si punere în functiune a obiectivului/obiectelor se determină prin devize financiare care se prezintă în aceeasi formă cu exemplul de mai sus.)


 

CAPITOLUL XII

Costul estimat pentru operare si mentenantă

 

(Se precizează conditiile normale de utilizare/exploatare si se estimează costurile de operare/functionare si mentenantă pe ani, a fiecărei constructii/instalatii/amenajări cuprinse ca obiect în studiul de fezabilitate, în functie de calitatea resurselor înglobate, a finisărilor, a echipamentelor si dotărilor, precum si de lucrările de întretinere, reparare curentă si reparare capitală necesare si periodicitatea acestora, pe toată durata normală de functionare, în sistem de administrare si/sau mentenantă cu forte proprii si externalizat.)

 

CAPITOLUL XIII

Devizul general si devizele obiectelor

 

(Se prezintă devizul general si devizele obiectelor, conform continutului aprobat.)

 

CAPITOLUL XIV

Surse de finantare identificate

 

(Se prezintă sursele de finantare identificate, constituite în conformitate cu legislatia în vigoare, respectiv fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.)

 

CAPITOLUL XV

Forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei

 

(Se estimează, pe baza productivitătii medii pentru lucrările manuale, mecanizate si de transport, numărul de locuri de muncă create temporar pentru personalul ocupat în faza de executie a lucrărilor si numărul de locuri de muncă create pentru personalul ocupat în faza de operare/folosire.)

 

CAPITOLUL XVI

Avize si acorduri necesare, solicitate si obtinute

 

(Se anexează toate avizele si acordurile obtinute în faza de notă de fundamentare, cele solicitate prin certificatul de urbanism si cele necesare ca urmare a solutiilor tehnice, constructive si tehnologice, adoptate în studiul de fezabilitate, inclusiv cu prezentarea impactului asupra mediului.)

 

CAPITOLUL XVII

Durata de realizare si etapele principale

 

17.1. Graficul de esalonare a investitiei

(Se definesc etapele principale ale proiectului de investitie si esalonarea desfăsurării acestora pe trimestre si ani.)

17.2. Esalonarea costurilor

(Se esalonează costurile, pe structura devizului general, coroborat cu graficul de esalonare a investitiei, pe trimestre si ani.)

17.3. Puncte-cheie ale dezvoltării proiectului

17.4. Procedee de control pe etapele succesive de realizare a proiectului

 

CAPITOLUL XVIII

Analiza cost-beneficiu

 

(Se analizează, dacă se pot cuantifica, variantele fără investitie, cu investitie medie si cu investitie maximă, pe an, pe perioada de referintă si pe total perioadă normală de utilizare a obiectelor, precum si toate impacturile posibile ale investitiei, în vederea determinării costurilor si beneficiilor, corespunzătoare financiare sau, după caz, sociale, tactice sau strategice. Pentru proiectele de investitii ale căror necesitate si oportunitate sunt justificate de ratiuni tactice sau strategice nationale ori de cooperare în actiuni militare cu armatele tărilor cu care România a semnat tratate, întelegeri sau acorduri de aliantă, parteneriat ori cooperare, analiza cost-beneficiu poate fi înlocuită cu o analiză bazată pe criteriul eficientă si/sau optim, după caz.)

18.1. Identificarea investitiei, definirea obiectivelor si specificarea perioadei de referintă

(Obiectivele generale si specifice ale investitiei vor fi definite astfel încât să existe coerentă cu obiectivele politicilor de investitii nationale, sectoriale, regionale si/sau locale relevante, inclusiv măsura în care obiectivele specifice ale investitiei propuse vor contribui la atingerea rezultatelor acestor politici, iar perioada de referintă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost—beneficiu. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viata economică a investitiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu si lung al acesteia. Exemple de perioade de referintă pe sectoare: energie 15—25 de ani, apă si mediu 30 de ani, căi ferate 30 de ani, porturi si aeroporturi 30 de ani, drumuri 25—30 de ani, industrie 10 ani, alte servicii 15 ani.)

18.2. Analiza optiunilor

(Analiza optiunilor se realizează, pentru identificarea alternativei care asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim, parcurgându-se următoarele etape:

a) stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice;

b) analizarea listei lungi în functie de o serie de criterii calitative stabilite pe baza orientărilor politicilor de investitii si/sau a consideratiilor tehnice si stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite si fezabile;

c) ierarhizarea alternativelor din lista scurtă, utilizându-se analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost;

d) analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveste impactul extern posibil asupra societătii;

e) dacă sunt identificate diferente ale impactului extern al alternativelor, se va ajusta metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalitătile identificate.)


18.3. Analiza financiară

(Analiza financiară are ca obiectiv determinarea, prin calcularea indicatorilor performantei si sustenabilitătii financiare a investitiei propuse - valoarea financiară actuală netă, rata internă de rentabilitate financiară, raportul cost—beneficiu, fluxul de numerar cumulat —, pe parcursul perioadei de referintă, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finantare a acesteia si trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) estimarea veniturilor si costurilor investitiei, precum si implicatiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;

b) definirea structurii de finantare a investitiei si profitabilitatea sa financiară;

c) verificarea capacitătii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura functionarea adecvată a investitiei si îndeplinirea obligatiilor.)

18.4. Analiza economică

(Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investitia are o contributie pozitivă netă pentru societate si, în consecintă, aceasta merită să fie finantată din fonduri publice. Pentru alternativa selectată, beneficiile investitiei trebuie să depăsească costurile acesteia si, mai specific, valoarea actualizată a beneficiilor sale economice trebuie să depăsească valoarea actualizată a costurilor economice, indicatorii de performantă economică pentru investitie fiind: valoarea economică actuală netă, rata internă de rentabilitate economică si raportul cost—beneficiu.)

18.5. Analiza de senzitivitate

(Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si impactul potential asupra modificării indicatorilor de performantă financiară si economică relevanti- rata internă de rentabilitate financiară a investitiei si valoarea financiară actuală netă - si trebuie să parcurgă următorii pasi:

a) identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului - se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investitiei si apoi calcularea valorii indicatorilor de performantă financiară si economică;

b) calculul valorilor variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performantă analizat să fie egală cu zero.

în cazul investitiilor publice majore, analizele vor avea în vedere si rata internă a rentabilitătii economice si valoarea economică actuală netă.)

18.6. Analiza de risc

(Analiza de risc vizează estimarea distributiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performantă financiară si economică, iar rezultatele acesteia se pot exprima ca medie estimată si deviatie standard a acestor indicatori.)

 

CAPITOLUL XIX

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

 

19.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA...........................................................(mii lei)

(în preturi - luna..........................., anul.........., 1 euro =................lei),

din care:

Constructii-montaj (C+M)....................................................................................(mii lei)

19.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

Anul I (INV/C+M).................................................................................................(mii lei)

Anul II (INV/C+M)................................................................................................(mii lei)

Anul III (INV/C+M)...............................................................................................(mii lei)

19.3. Durata de realizare................luni

19.4. Capacităti (în unităti fizice si valorice)

19.5. Alti indicatori

(specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia, după caz)

 

CAPITOLUL XX

Riscuri si implicatii

 

20.1. Riscuri

20.2. Implicatii

20.3. Impactul asupra comunitătii

20.4. Impactul asupra mediului

 

CAPITOLUL XXI

Alte informatii

 

Întocmit

(numele operatorului economic, numele si prenumele conducătorului organizatiei,

semnătura autorizată si stampila operatorului economic)

 

CAPITOLUL XXII

Piese desenate

 

22.1. Planuri de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

22.2. Plan general (1:2.000-1:500)

22.3. Planuri si sectiuni generale

(de arhitectură, rezistentă, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitătilor ce concură la realizarea proiectului)

22.4. Planuri speciale

(profiluri longitudinale, profiluri transversale, după caz)

 


ANEXA Nr. 5
la regulament

 

METODOLOGIE

privind elaborarea devizului general pentru obiectivele/proiectele de investitii

 

Devizul general se structurează pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) ori natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).

În capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

b) cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

c) cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

d) cheltuieli pentru investitia de bază;

e) cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar;

f) alte cheltuieli.

 

CAPITOLUL I

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 

1.1. Obtinerea terenului

Subcapitolul contine cheltuielile necesare pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură.

1.2. Amenajarea terenului

Amenajarea terenului cuprinde cheltuielile necesare la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului si care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrisări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităti sau monumente istorice etc.

1.3. Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială

Se estimează cheltuielile necesare pentru lucrări si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spatiilor verzi si reintroducerea în circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.

CAPITOLUL II

Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare operării/functionării obiectivului

 

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti.

 

CAPITOLUL III

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

 

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investitie.

3.2. Obtinere de avize, acorduri, autorizatii

Se includ cheltuielile pentru:

a) obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism;

b) obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare;

c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc;

d) obtinerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă;

e) întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară;

f) obtinerea acordului de mediu;

g) obtinerea avizului PSI;

h) alte avize, acorduri si autorizatii.

3.3. Proiectare si inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie), pentru plata verificării tehnice a proiectării si pentru plata elaborării certificatului de performantă energetică a clădirii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc).

Pentru lucrările de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute si neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.

Pentru lucrările de crestere a performantei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie

Se includ cheltuielile aferente organizării si derulării procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuielile aferente întocmirii documentatiei de atribuire si multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanti); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati în comisiile de evaluare; anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondentă prin postă, fax, postă electronică etc, în legătură cu procedurile de achizitie publică.

3.5. Consultantă

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piată, de evaluare etc;

b) plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie.

3.6. Asistentă tehnică

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

b) plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractantă, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrărilor de constructii si instalatii.

 


CAPITOLUL IV

Cheltuieli pentru investitia de bază

 

4.1. Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie: clădiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de constructie sunt estimate prin devizul obiectului.

4.2. Montajul utilajelor tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiectele investitiei.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiectele investitiei.

4.4. Utilaje fără montaj si echipamente de transport

Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesită montaj, precum si a echipamentelor si a echipamentelor de transport tehnologic.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiectele investitiei.

4.5. Dotări

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protectia muncii.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiectele investitiei.

4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

La „Total" si „Total general" din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă constructii-montaj (C+M). Lucrările de constructii-montaj sunt cele prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general.

 

CAPITOLUL V

Alte cheltuieli

 

5.1. Organizare de santier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj.

5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la constructii existente pentru cazare, hrănire, vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si fortă, căi de acces - auto si căi ferate —, bransamente/racorduri la utilităti, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier

Se cuprind cheltuielile pentru: obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităti de salubrizare, taxe de depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizării de santier pe durata de executie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat etc.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finantatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Constructii pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură din sarcina autoritătii contractante, stabilite în conditiile legii. în costul creditului se cuprind comisioanele si dobânzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, în functie de natura si complexitatea lucrărilor.

b) În cazul obiectivelor de investitii noi, precum si al interventiilor la constructii si instalatii existente, mai putin consolidările, se aplică un procent de până la 10%.

c) În cazul lucrărilor de interventie de natura consolidărilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamităti naturale, se aplică un procent de până la 20%, în functie de natura si complexitatea lucrărilor.

d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice, cantităti suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

CAPITOLUL VI

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la

beneficiar

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolarizării personalului în vederea utilizării corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice si teste

Se cuprind cheltuielile aferente executiei probelor/ încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la receptie, omologărilor si altele.

În situatia în care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile realizate din acestea.

 


ANEXA Nr. 6

la regulament

(Clasificarea documentului se face după completare.)

 

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

pentru obiective de investitii si lucrări de interventie

 

 

APROB

Ministrul apărării nationale sau, după caz,

seful Directiei domenii si infrastructuri,

………………………………………..

DE ACORD, ROG A APROBA

Seful Statului major al categoriei de forte a armatei/

Comandantul Comandamentului de armă/similar

(Beneficiarul de investitie),

………………………………….

 

 

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizării.........*)

 

În mii lei/mii euro la cursul............lei/euro din data de.....................

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fără TVA

TVA

Valoarea cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

 

 

 

 

 

 

1.2.

Amenajarea terenului

 

 

 

 

 

 

1.3.

Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială

 

 

 

 

 

 

Total capitol 1:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

Total capitol 2:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1.

Studii de teren

 

 

 

 

 

 

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

 

 

 

 

 

 

3.3.

Proiectare si inginerie

 

 

 

 

 

 

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

 

 

 

 

 

 

3.5.

Consultantă

 

 

 

 

 

 

3.6.

Asistentă tehnică

 

 

 

 

 

 

Total capitol 3:

 

 

 

 

 

 

*) Se înscriu codul si denumirea în clar ale proiectului/obiectivului de investitie.


1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de bază

4.1.

Constructii si instalatii

 

 

 

 

 

 

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

 

 

 

 

 

 

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

 

 

 

 

 

 

4.4.

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

 

 

 

 

 

 

4.5.

Dotări

 

 

 

 

 

 

4.6.

Active necorporale

 

 

 

 

 

 

Total capitol 4:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

5.1.1. Lucrări de constructii

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

 

 

 

 

 

 

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

 

 

 

 

 

 

Total capitol 5:

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

 

 

 

 

 

 

6.2.

Probe tehnologice si teste

 

 

 

 

 

 

Total capitol 6:

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Din care C+M

 

 

 

 

 

 

Se scad cheltuielile pentru..........................**)

 

 

 

 

 

 

Din care C+M

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANTAT:

 

 

 

 

 

 

Din care C+M

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

.............................................................

(Se înscriu numele operatorului economic,

numele si prenumele conducătorului organizatiei,

se semnează si se stampilează.)

 


*) Proiectarea documentatiei în faza de studiu de fezabilitate si/sau alte cheltuieli deja efectuate, după caz.

 


ANEXA Nr. 7

la regulament

(Clasificarea documentului se face după completare.)

STRUCTURA DEVIZULUI OBIECTULUI

DEVIZUL

obiectului.................................*)

 

În mii lei/mii euro la cursul............lei/euro din data de...................

 

 

 

Nr. crt.

Categoriile de lucrări

Valoarea fără TVA

TVA

Valoarea cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

1.

Terasamente

 

 

 

 

 

 

2.

Constructii

 

 

 

 

 

 

3.

Izolatii

 

 

 

 

 

 

4.

Instalatii electrice

 

 

 

 

 

 

5.

Instalatii sanitare

 

 

 

 

 

 

6.

Instalatii de încălzire

 

 

 

 

 

 

7.

Instalatii de ventilare

 

 

 

 

 

 

8.

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

 

 

 

 

 

 

9.

Instalatii de telecomunicatii

 

 

 

 

 

 

10.

Instalatii si cablări structurate de curenti slabi pentru radio-tv, intranet si pentru managementul clădirii

 

 

 

 

 

 

………………

………………………..

 

 

 

 

 

 

TOTAL I :

 

 

 

 

 

 

II - LUCRĂRI DE MONTAJ

 

Montaj de utilaje si echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

TOTAL II :

 

 

 

 

 

 

III - PROCURARE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE Sl DOTĂRI

 

Utilaje si echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

 

Utilaje si echipamente de transport

 

 

 

 

 

 

 

Dotări

 

 

 

 

 

 

TOTAL III :

TOTAL OBIECT (TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) :

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

(Se înscriu numele operatorului economic,

numele si prenumele conducătorului organizatiei,

se semnează si se stampilează.)


*) Se înscriu codul si denumirea obiectului.

 


ANEXA Nr. 8

la regulament

(Clasificarea documentului se face după completare.)

CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC

 

PROIECTUL TEHNIC

pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului/proiectului de investitie imobiliară

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Cod proiect.................................................

 

Ordonatorul principal/Titularul investitiei (denumirea în clar a unitătii)................................................................................................................, cu sediul în judetul........................................, localitatea........................................., str...........................................................nr......., telefon/fax ................................, e-mail........................

Beneficiarul de investitie (statul major al categoriei de forte a armatei/comandamentul de armă sau similar) ................................................ (denumirea în clar a unitătii), cu sediul în judetul......................................, localitatea.........................................,

str..................................nr.........., telefon/fax....................., e-mail.............................

Unitatea militară utilizatoare initiatoare(denumirea în clar a unitătii) .........................................................................................................................., cu sediul în judetul ........................................, localitatea........................................., str...........................................................nr......., telefon/fax................................, e-mail........................

Administratorul proprietătii imobiliare: Centrul de domenii si infrastructuri nr......................................., cu sediul în judetul ........................................, localitatea ..................................................., str.................................................................... nr.........., telefon................, fax............, e-mail.....................

Elaboratorul documentatiei ........................................................, cu sediul în judetul...................................................., localitatea ................................................., str........................................nr.........., telefon.........................fax.............................., e-mail.........................

Managerul/Directorul programului de investitie imobiliară ....................................... din Directia domenii si infrastructuri, cu sediul în judetul ......................................................., localitatea.........................................., str..................................... nr..........., telefon/fax..................................., e-mail .............................

Implementarea proiectului de investitie se asigură de către Directia domenii si infrastructuri prin Centrul de domenii si infrastructuri nr. .............................., cu sediul în judetul............................................., localitatea.............................................., str..............................nr..........., telefon/fax............................................., e-mail.....................

 

A. PĂRTILE SCRISE

1. Descrierea lucrărilor

 

1.1. Descrierea lucrărilor de bază

Descrierea lucrărilor de bază se elaborează de către proiectant si cuprinde referiri asupra următoarelor elemente:

1.1.1. amplasamentul;

1.1.2. topografia;

1.1.3. clima si fenomenele naturale specifice zonei;

1.1.4. geologia, hidrologia, seismicitatea;

1.1.5. prezentarea, pe specialităti, a solutiilor tehnice adoptate, corespunzătoare clasei de importantă, tipului constructiei, categoriei si duratei normale de folosintă a fiecărui obiect;

1.1.6. prezentarea documentatiei în volume, pe obiecte, părti de obiecte, specialităti, categorii de lucrări si capitole de lucrări/stadii fizice;

1.1.7. memoriile tehnice, pe obiecte, cu descrierea lucrărilor pe specialităti/categorii de lucrări, inclusiv pentru căile de acces/comunicatii, utilitătile necesare sau devierea si protejarea retelelor de utilităti afectate;

1.1.8. trasarea lucrărilor;

1.1.9. măsurarea lucrărilor;

1.1.10. conditiile de calitate, tolerantele admisibile si laboratoarele/testele/probele/încercările care cad în sarcina antreprenorului/furnizorului de lucrări;


1.1.11. programul general de executie a lucrărilor; (se prezintă: graficul general de executie a lucrărilor, cu măsurile specifice de lucru în anotimpurile cu temperaturi extreme, programul de urmărire pe santier a calitătii lucrărilor, programul de receptie si altele necesare coordonării si desfăsurării tuturor activitătilor specifice)

1.1.12. avizele, acordurile si autorizatiile necesare, obtinute si de obtinut pentru realizarea/executarea lucrărilor de bază.

1.2. Descrierea lucrărilor de organizare a santierului

Documentatia lucrărilor de organizare a santierului se elaborează de către proiectant si cuprinde referiri asupra următoarelor elemente:

1.2.1. descrierea organizării santierului, demolări, devieri de retele etc;

1.2.2. căile de acces provizorii;

1.2.3. sursele si traseele de utilităti definitive si pentru organizarea de santier;

1.2.4. căile de acces, căile de comunicatii etc. definitive si pentru organizarea de santier;

1.2.5. magaziile/zonele de depozitare temporară/prelucrare a materialelor, precum si pentru prefabricarea confectiilor;

1.2.6. protejarea lucrărilor executate si a materialelor din santier;

1.2.7. curătenia în santier;

1.2.8. serviciile sanitare;

1.2.9. serviciile de locuire/cazare temporară;

1.2.10. avizele, acordurile si autorizatiile necesare, obtinute si de obtinut pentru realizarea/executarea lucrărilor de organizare a santierului.

 

2. Caietele de sarcini

 

2.1. Conditii ce trebuie îndeplinite

Caietele de sarcini sunt generale, care se referă la lucrări curente si acoperă majoritatea categoriilor de lucrări, putând fi sistematizate pe categorii si capitole de lucrări si speciale, care se referă la lucrări specifice si care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.

2.2. Întocmirea caietelor de sarcini

Caietele de sarcini se întocmesc separat, astfel:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrărilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse;

c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificări si puneri în functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a constructiilor, mentenanta acestora pe durata de viată si continutul cărtii tehnice a constructiei.

2.3. Continutul caietelor de sarcini

Caietul de sarcini, pentru fiecare categorie de lucrări, trebuie să cuprindă:

2.3.1. descrierea scrisă a lucrărilor;

2.3.2. breviarele de calcul pentru dimensionarea fiecărui element de constructii si de instalatii;

2.3.3. nominalizarea planselor care guvernează lucrarea;

2.3.4. nivelul de performantă al lucrărilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care să asigure exigentele de performantă calitative ale fiecărei constructii pe durata normală de utilizare a acesteia, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natură, care să garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si de performantă solicitate;

2.3.5. proprietătile fizice, chimice, de aspect, caracteristicile, calitatea, tolerantele, probele, testele si altele, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor si normativelor tehnice, precum si a metodelor de verificare;

2.3.6. lucrările care se execută si modul de realizare;

2.3.7. dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrărilor;

2.3.8. ordinea de executie si de montaj;

2.3.9. calitatea, probele, testele si verificările lucrărilor si ordinea acestora;

2.3.10. standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificări;

2.3.11. conditiile de măsurare, aspectul, culorile, tolerantele, receptia si altele, pentru fiecare capitol/stadiu fizic/element ce este înscris/descris/definit în listele de lucrări;

2.3.12. aspectul final al constructiilor/instalatiilor/amenajărilor;

2.3.13. responsabilitătile pentru calitătile materialelor si ale lucrărilor si responsabilitătile pentru teste, verificări, probe;

2.3.14. instructiunile si normele de utilizare si operare/functionare a constructiilor, instalatiilor, utilajelor cu montaj, echipamentelor si dotărilor;

2.3.15. măsurile si actiunile pentru utilizarea fiecărei constructii după expirarea duratei normale de functionare proiectate, de demontare, demolare, inclusiv reintegrarea în mediul natural a deseurilor (postutilizarea).


 

3. Listele lucrărilor

 

3.1. Listele lucrărilor vor cuprinde toate elementele necesare estimării valorice si a duratei de executie a investitiei, cu exprimarea pe fiecare obiect/parte de obiect a categoriilor de lucrări, capitolelor/stadiilor fizice, a elementelor/etapelor definitorii si a pretului, conform modelului de mai jos:

 

OBIECTIVUL 05-4-5678

OBIECTUL Bloc administrativ-tronson C

 

LISTA LUCRĂRILOR

 

COD

Categoriile de lucrări si capitolele de lucrări/stadiile fizice

Pret

(lei)

Explicatii

C

constructii, din care:

 

 

1

Infrastructură beton armat

 

 

3

Suprastructură beton armat

 

 

4

Închidere exterioară din zidărie

 

 

5

Acoperis terasă

 

 

…………..

…………………………………..

 

 

10

Compartimentare interioară zidărie

 

 

11

Compartimentare interioară gips-carton

 

 

12

Finisare interioară

 

 

…………..

…………………………………..

 

 

19

Finisare exterioară

 

 

E

instalatii electrice, din care:

 

 

1

Cablare circuit electric de joasă tensiune

 

 

2

Cablare circuit electric cu curenti slabi

 

 

3

Echipare cu aparataj electric si corpuri ii.

 

 

4

Tablouri electrice

 

 

I

instalatii încălzire, din care:

 

 

1

Montare de utilaj si echipament tehnologic

 

 

2

Instalatie de încălzire

 

 

…………..

…………………………………..

 

 

7

Probe

 

 

8