MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 133/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 133             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 3 martie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            7. - Hotărâre privind modificarea alin. (3) al art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

            396. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 90 din 20 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Decizia nr. 160 din 10 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2481 din Codul penal raportate la art. 246 si art. 146 din Codul penal

 

Decizia nr. 161 din 10 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 162 din 10 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal

 

Decizia nr. 210 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 lit. b) teza a doua si art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Decizia nr. 211 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            277. - Decizie pentru numirea domnului Andrei Popescu în functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            102. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea alin. (3) al art. 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 155 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cererea se adoptă cu votul majoritătii deputatilor prezenti.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 martie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 3 martie 2009.

Nr. 7.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Victoria Popescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Suediei.

Art. 2. - Doamna Victoria Popescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 martie 2009.

Nr. 396.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 90

din 20 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Livia Alice Teodorescu în Dosarul nr. 14.655/301/2007 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspund personal autorul exceptiei, Livia Alice Teodorescu, si părtile Aurel Bîzgan si Rodica Bîzgan.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, sens în care depune concluzii scrise la dosarul cauzei.

Părtile solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

În acest sens, depun note scrise la dosar.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.655/301/2007, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.

Exceptia a fost ridicată de Livia Alice Teodorescu într-o cauză civilă având ca obiect obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1), art. 46, 57, art. 124 alin. (1) si ale art. 136 alin. (5). În acest sens arată că, prin dispozitiile de lege criticate, legiuitorul a reglementat prelungirea contractelor de închiriere pentru persoanele care nu pot închiria sau nu pot cumpăra o locuintă în conditiile pietii, fără a face însă distinctie între imobilele preluate cu titlu valabil si care puteau fi înstrăinate de stat si cele preluate fără titlu valabil si care nu puteau fi înstrăinate de stat chiriasilor, nefiind sub incidenta Legii nr. 112/1995. În ceea ce priveste imobilele ocupate de misiuni diplomatice sau de partide politice, autorul exceptiei arată că pentru aceste imobile contractele de închiriere se prelungesc pentru o perioadă de un an, cu toate că aceste categorii de chiriasi au posibilităti financiare pentru a-si rezolva problema locativă.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 alin. (1) si (2) si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, si cele ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 13 din Legea nr. 10/2001: „(1) În cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească sunt aplicabile prevederile privind contractele de închiriere cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contractele de locatiune pentru imobilele restituite în natură având destinatiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct.2 care face parte integrantă din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locatiune pentru imobilele restituite în natură având destinatiile arătate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 1 se prelungesc de drept pentru o perioadă de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.”;

- Art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001: „Contractele de închiriere prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 se vor încheia pentru o perioadă de 5 ani. În cazul în care chiriasului i se pune la dispozitie o altă locuintă corespunzătoare, acesta este obligat să elibereze de îndată locuinta ocupată.”;

- Art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999:

„În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, si desfiintate prin hotărâre judecătorească, proprietarul recunoscut de justitie va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 si care o ocupă efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani.”

Prevederile constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul român, art. 15 alin. (1) privind universalitatea legii, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, art. 46 privind dreptul la mostenire, art. 57 referitoare la exercitarea drepturilor si a libertătilor, art. 124 alin. (1) privind înfăptuirea justitiei si ale art. 136 alin. (5) referitoare la inviolabilitatea proprietătii private, în conditiile legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin textele de lege criticate legiuitorul a reglementat o serie de măsuri de protectie a chiriasilor, cu caracter temporar, în cazul imobilelor nationalizate si redobândite de fostii proprietari.

Potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, exercitarea dreptului de proprietate trebuie să se facă în limitele legii, iar potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat. (Decizia nr. 557 din 25 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 26 noiembrie 2005, Decizia nr. 655 din 8 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2006, si Decizia nr. 388 din 9 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 12 iunie 2006.)

De asemenea, prin Decizia nr. 224 din 7 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 21 februarie 2000, Curtea a statuat că legiuitorul este îndreptătit, stabilind continutul si limitele dreptului de proprietate, să tină seama nu numai de interesele proprietarilor, ci si de cele ale chiriasilor, cărora trebuie să le asigure dreptul la o locuintă, realizând un echilibru între cele două categorii de persoane.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 16 din Constitutie, se observă că prin Decizia nr. 157 din 22 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 12 iunie 2003, Curtea a statuat că instituirea de regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvări diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalitătii în fata legii.

Cu acel prilej, Curtea a retinut că statul, chemat să medieze conflictul locativ dintre proprietarul persoană fizică si chirias, a procedat corect, asigurându-i primului posibilitatea valorificării atributelor dreptului său de proprietate, îngrijindu-se totodată de protectia celui de-al doilea împotriva eventualelor abuzuri, prin instituirea unor exigente rezonabile fără a căror satisfacere chiriasul nu poate fi obligat să elibereze locuinta.

În fine, Curtea retine că prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 46 si ale art. 124 alin. (1) invocate de autorul exceptiei nu au incidentă în cauza dedusă controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de

locuinte, exceptie ridicată de Livia Alice Teodorescu în Dosarul nr. 14.655/301/2007 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 160

din 10 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2481 din Codul penal raportate la art. 246 si art. 146 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-sef delegat

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2481 din Codul penal raportate la art. 246 si art. 146 din Codul penal, exceptie ridicată de Carmen Mihaela Negoită în Dosarul nr. 13/110/2004 (nr. vechi 2.907/2004) al Tribunalului Bacău - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 13/110/2004 (nr. vechi 2.907/2004), Tribunalul Bacău - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2481 din Codul penal raportate la art. 246 si art. 146 din Codul penal, exceptie ridicată de Carmen Mihaela Negoită în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3), ale art. 1 alin. (5), precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece redactarea art. 246 din Codul penal are un înteles univoc, sens în care se exceptează incidenta textului pentru situatia în care unei persoane i se produce o pagubă. Or, un proces echitabil presupune norme accesibile, usor de interpretat, asa încât orice cetătean să îsi poată formula apărarea fată de acuzatiile ce i se aduc.

Tribunalul Bacău - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu - tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2481 cu denumirea marginală Abuzul în serviciu în forma calificată, art. 246 cu denumirea marginală Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor si art. 146 cu denumirea marginală Consecinte deosebit de grave, toate din Codul penal, care au următorul continut:

- Art. 2481: „Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 si 248 au avut consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.”;

- Art. 246: „Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiintă, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”;

- Art. 146: „Prin consecinte deosebit de grave se întelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activitătii, cauzată unei autorităti publice sau oricăreia dintre unitătile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la critici similare. Astfel, Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra dispozitiilor art. 2481 si 146 din Codul penal prin Decizia nr. 343 din 18 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 14 aprilie 2008, statuând că nu contravin Constitutiei. De asemenea, prin Decizia nr. 299 din 29 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 246 din Codul penal, constatând că nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2481 din Codul penal raportate la art. 246 si art. 146 din Codul penal, exceptie ridicată de Carmen Mihaela Negoită în Dosarul nr. 13/110/2004 (nr. vechi 2.907/2004) al Tribunalului Bacău - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef delegat,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 161

din 10 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-sef delegat

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Loredana Aurelia Tunas, Bianca Ramona Olina Dragos si Mariana Iuliana Sălăjan în Dosarul nr. 1.012/100/2008 al Tribunalului Maramures – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.012/100/2008, Tribunalul Maramures – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. 2 si art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Loredana Aurelia Tunas, Bianca Ramona Olina Dragos si Mariana Iuliana Sălăjan în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 124 alin. (1) referitoare la înfăptuirea justitiei în numele legii, art. 131 alin. (2) referitoare la exercitarea atributiilor Ministerului Public prin procurori constituiti în parchete si art. 132 alin. (1) referitoare la principiile care guvernează activitatea procurorilor, deoarece se ajunge la situatia în care, fără posibilitatea de cenzură, instanta sau procurorul să mentină la dosar acte, măsuri si probe ilegal obtinute de către un procuror necompetent material.

Tribunalul Maramures - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 42 alin. 2 cu denumirea marginală Declinarea de competentă si art. 45 alin. 1 cu denumirea marginală Dispozitii care se aplică la urmărirea penală, ambele din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 42 alin. 2: „Dacă declinarea a fost determinată de competenta materială sau după calitatea persoanei, instanta căreia i s-a trimis cauza poate folosi actele îndeplinite si poate mentine măsurile dispuse de instanta desesizată.”;

- Art. 45 alin. 1: „Dispozitiile cuprinse în art. 30-36, 38, 40, 42 si 44 se aplică în mod corespunzător si în cursul urmăririi penale.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt stabilite prin lege. Acest text constitutional consacră principiul libertătii legiuitorului de a reglementa în domeniile mentionate, cu conditia existentă în art. 1 alin. (5) din Constitutie de a respecta toate celelalte norme si principii prevăzute în Legea fundamentală.

Sustinerile autorilor exceptiei, în sensul că dispozitiile art. 42 alin. 2 si art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală ar contraveni rolului constitutional al Ministerului Public si statutului constitutional al procurorului sunt neîntemeiate, deoarece, potrivit normelor procedural penale, urmărirea penală se efectuează de către procuror, neaflându-ne deci în prezenta unei încălcări a principiului potrivit căruia Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete.

Faptul că în anumite cazuri se impune declinarea de competentă de la un procuror la altul nu echivalează cu o încălcare a garantiilor de legalitate, impartialitate si control ierarhic conferite procurorilor prin dispozitiile art. 132 din Legea fundamentală, întrucât actele îndeplinite si măsurile dispuse emană tot de la un procuror. Împrejurarea că unele dintre acestea pot fi contrare dispozitiilor legale nu este o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, partea interesată având la îndemână posibilitatea de a le contesta legitimitatea.

Prevederile art. 124 alin. (1) din Constitutie nu au incidentă în cauză, actul de înfăptuire a justitiei fiind un atribut de esenta instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Loredana Aurelia Tunas, Bianca Ramona Olina Dragos si Mariana Iuliana Sălăjan în Dosarul nr. 1.012/100/2008 al Tribunalului Maramures - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef delegat,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 162

din 10 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-sef delegat

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal, exceptie ridicată de Cristina Mirela Apostu în Dosarul nr. 341/1372/2008 al Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, apărătorul ales Adrian Ioan Sas din cadrul Baroului Brasov, cu delegatie la dosar, si se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul ales al autorului exceptiei arată că dispozitiile art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal contravin art. 16 din Constitutie si solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 341/1372/2008, Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal, exceptie ridicată de Cristina Mirela Apostu în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, deoarece inculpatul condamnat în stare de minorat la o pedeapsă cu suspendarea conditionată a executării pedepsei si care a împlinit vârsta de 18 ani este, spre deosebire de inculpatul major, supus unor măsuri de supraveghere ori este obligat să respecte cerintele prevăzute în art. 863 din Codul penal referitoare la măsurile de supraveghere si obligatiile condamnatului.

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece principiul egalitătii în drepturi în fata legii nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune un tratament juridic identic numai în situatii egale, iar situatiile obiectiv diferite justifică, chiar din punct de vedere constitutional, un tratament juridic diferit.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei prin apărătorul ales, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal referitoare la Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control, care au următorul continut:

- Art. 1101 alin. 1 teza finală: „O dată cu suspendarea conditionată a executării pedepsei închisorii aplicate minorului în conditiile art. 110, instanta poate dispune, pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, încredintarea supravegherii minorului unei persoane sau institutii din cele arătate în art. 103, putând stabili, totodată, pentru minor una sau mai multe obligatii dintre cele prevăzute în art. 103 alin. 3, iar după împlinirea vârstei de 18 ani, respectarea decătre acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligatiilor prevăzute în art. 863.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate dispun, în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau sub control judiciar, cu privire la instituirea unor obligatii care, după împlinirea vârstei de 18 ani, cad în sarcina condamnatului în minorat. Faptul că, în conformitate cu acest text legal, dispozitiile art. 863 din Codul penal sunt aplicabile, după majorat, si infractorilor minori nu este de natură să aducă atingere dispozitiilor constitutionale care consacră principiul egalitătii în drepturi.

Asa cum se poate observa, art. 1101 alin. 1 din Codul penal face parte din titlul V al Codului penal, „Minoritatea”, titlu ce cuprinde dispozitii instituite de legiuitor tocmai în considerarea situatiei speciale a minorului, răspunderea penală a acestuia având o serie de particularităti care vizează, în principal, reducerea pedepsei si cresterea eficientei măsurilor educative pentru reformarea socială a individului. Aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor art. 863 din Codul penal în situatia suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau sub control, în cazul infractorilor minori, se realizează fără nicio discriminare, în contextul regimului juridic de favoare reglementat de legiuitor în considerarea situatiei juridice speciale a categoriei de infractori mentionate, neputându-se pune semnul egalitătii între condamnatii majori si cei minori.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1101 alin. 1 teza finală din Codul penal, exceptie ridicată de Cristina Mirela Apostu în Dosarul nr. 341/1372/2008 al Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef delegat,

Afrodita Laura Tutunaru

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 210

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 lit. b) teza a doua si art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), raportat la art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tim Relanco Impex” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.394/325/2006 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.394/325/2006, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), raportat la art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea comercială „Tim Relanco Impex” - S.R.L. din Timisoara într-o cauză aflată în stadiul procesual al recursului, având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de contraventie emis de Garda Financiară - Comisariatul Regional Timis.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia arată că, în ceea ce priveste contraventia prevăzută de art. 10 lit. b), constând în neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, sanctiunea se aplică societătii comerciale, iar sanctiunea pentru contraventia prevăzută la art. 10 lit. d), constând în nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal, se aplică operatorului aparatului electronic, desi ambele fapte au ca autor persoana fizică însărcinată cu efectuarea operatiunii de emitere a bonului fiscal. Sustine că astfel este nesocotit principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, prevăzut de art. 16 din Constitutie. În acest sens, precizează că răspunderea contraventională este personală, iar „cel care săvârseste o abatere răspunde pentru fapta sa si pentru prejudiciul produs”.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale, prevederile art. 11 alin. (1), raportat la art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare. Textele de lege mentionate au următorul cuprins:

- Art. 10 lit. b): „Constituie contraventii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni: (...)

b) neîndeplinirea obligatiei operatorilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum si nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative.”

- Art. 11 alin. (1): „(1) Amenzile pentru contraventiile prevăzute la art. 10 se aplică operatorilor economici, cu exceptia celor prevăzute la art. 10 lit. d), astfel:

a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) si o) se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), l) si m) se sanctionează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei;

c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) si n) se sanctionează cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei.”

În urma examinării motivării scrise a exceptiei, Curtea observă, însă, că obiectul exceptiei trebuie restrâns numai la prevederile art. 10 lit. b) teza a doua „neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate” si la dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. b), care stabilesc sanctiunea aplicabilă pentru fapta prevăzută la art. 10 lit. b), nu si celelalte litere ale art. 11 alin. (1), care prevăd sanctiuni pentru diverse alte contraventii.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin prevederilor art. 16 din Constitutie privind egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate retine critica autorului prin raportare la dispozitiile art. 16 din Constitutie, întrucât prevederile de lege criticate se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor subiectilor de drept care cad sub incidenta acestora. Totodată, observă că măsurile sanctionatorii dispuse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 vizează apărarea intereselor generale privind respectarea legislatiei fiscale, fiind justificate de imperativul protejării interesului social si al ordinii de drept, aceasta îndreptătind adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare si sanctionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative.

În acest sens, prin Decizia nr. 529 din 31 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2007, Curtea Constitutională a statuat că prevederile legale criticate reprezintă norme coercitive, instituind sanctiuni contraventionale pentru operatorii economici care nu respectă dispozitiile legale incidente în materie, consecinta încălcării acestora fiind amendarea contravenientilor si suspendarea activitătii acestora. Or, stabilirea unei contraventii si sanctionarea acesteia cu amendă, respectiv cu suspendarea activitătii operatorului economic, reprezintă o optiune a legiuitorului, care dă expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 lit. b) teza a doua si art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tim Relanco Impex” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 5.394/325/2006 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 211

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie invocată de Ioan Horhat în Dosarul nr. 912/191/2007 al Judecătoriei Blaj.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, asistat de avocat, precum si reprezentantul părtii Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contracte PHARE, avocat cu delegatie la dosar.

Având cuvântul, autorul exceptiei, prin avocat, solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată, arătând că textul de lege criticat este ambiguu si neclar, încălcând principiul legalitătii incriminării prin aceea că nu întruneste cerintele de accesibilitate si previzibilitate cerute normelor juridice, ceea ce determină în practică interpretări abuzive ale acestuia.

Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plăti si Contracte PHARE, prin avocat, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie. Depune la dosar concluzii scrise în acest sens.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 912/191/2007, Judecătoria Blaj a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie invocată de Ioan Horhat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, deoarece se ajunge ca anumite dispozitii civile sau contractuale din contractele de asociere cu autoritatea contractantă să fie considerate temei pentru tragerea la răspunderea penală, în conditiile în care acestea nu sunt prevăzute de legea penală ca infractiuni. Se transformă astfel încălcarea oricărei dispozitii legale, indiferent de ce natură, într-o faptă penală, fără însă ca aceste încălcări să fie prevăzute într-o lege penală ca fiind infractiuni. Mentionarea „fără respectarea prevederilor legale”, fără a preciza care sunt aceste prevederi, face ca răspunderea penală să fie antrenată pentru fapte neincriminate penal.

Judecătoria Blaj apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste obiectul exceptiei se constată că, desi în dispozitivul încheierii de sesizare se mentionează că acesta îl constituie alin. (2) al art. 182 din Legea nr. 78/2000, din examinarea considerentelor încheierii de sesizare, precum si a concluziilor scrise formulate de autorul exceptiei rezultă că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile alin. (1) al art. 182 din Legea nr. 78/2000.

Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare, având următorul continut:

„(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

În sustinerea exceptiei se invocă art. 15 alin. (2) si art. 21 alin. (3) din Constitutie care consacră principiul neretroactivitătii legii si, respectiv, dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat, în jurisprudenta sa, asupra constitutionalitătii art. 182 din Legea nr. 78/2000 în raport de critici similare, retinând că acest text de lege răspunde exigentelor de previzibilitate si precizie impuse de principiul legalitătii incriminării si nu aduce nicio atingere dreptului la un proces echitabil. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 552 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 10 iunie 2008, a cărei solutie de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, precum si considerentele de principiu care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit cărora „Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”, invocate, de asemenea, de autorul exceptiei în motivarea acesteia, se constată că nu au incidentă în cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie invocată de Ioan Horhat în Dosarul nr. 912/191/2007 al Judecătoriei Blaj.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

DECIZII ALE PRIMULUI – MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Andrei Popescu în functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare

 

Având în vedere propunerea formulată de seful Departamentului pentru Afaceri Europene prin Memorandumul înregistrat sub nr. 616/V.P. din 25 februarie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Popescu se numeste în functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 3 martie 2009.

Nr. 277.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole

 

Având în vedere Referatul nr. 78.352/117.197 din 6 februarie 2009 al Directiei generale dezvoltare rurală – Autoritate de management pentru PNDR si al Directiei generale politici agricole, în baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă tipurile de investitii eligibile si plafoanele maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Plafoanele maxime ale creditelor care pot fi acordate unui beneficiar, în conditiile prevăzute în anexa nr. 1, reprezintă valoarea totală a proiectului de investitie si includ atât cheltuielile eligibile, cât si cheltuielile neeligibile ale proiectelor.

(3) Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit (APDRP) va rambursa direct în contul beneficiarului, deschis la institutia financiară creditoare, sumele reprezentând cofinantarea contributiei publice a proiectelor prevăzute la alin. (1).

(4) Institutiile financiare selectate se obligă să comunice APDRP conturile de credit ale beneficiarilor creditati, iar o eventuală modificare a acestor conturi se poate face numai cu acordul scris al institutiei financiare respective.

Art. 2. - (1) Tipurile de investitii care nu beneficiază de finantare din fondurile europene si valoarea maximă a creditelor acordate de institutiile financiare beneficiarilor din categoriile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru certificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a creditelor prevăzute în anexa nr. 2, beneficiarii au obligatia să prezinte directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti toate documentele justificative mentionate în anexa nr. 2.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei justificative, în urma analizării acesteia, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe în zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, vor emite un aviz prealabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Solicitantul de credit pentru tipurile de investitii prevăzute la alin. (1) va depune la institutiile financiare selectate avizul prealabil prevăzut la alin. (3), în vederea obtinerii creditului pentru finantarea proiectului de investitii.

(5) Înaintea efectuării plătii de către institutia financiară, beneficiarul va solicita directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe în zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, un aviz de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 3. - (1) Obiectivele de investitii a căror valoare depăseste nivelul plafoanelor maxime prevăzute în anexa nr. 1 nu vor putea beneficia de finantare în conditiile Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru obiectivele de investitii a căror valoare depăseste nivelul plafoanelor maxime prevăzute în anexa nr. 2, diferenta se asigură de către beneficiar din surse proprii.

Art. 4. - (1) Finantarea obiectivelor de investitii din PNDR si POP prevăzute în anexa nr. 1 se face cu respectarea prevederilor fiselor tehnice ale măsurilor 121 si 123 din PNDR, ale bugetelor indicative aprobate de APDRP, ale procedurilor de implementare tehnică si financiară elaborate de APDRP si ANPA, precum si potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor.

(2) Finantarea achizitiilor de animale prevăzute în anexa nr. 2 se face cu respectarea conditiilor prevăzute la lit. B din această anexă.

Art. 5. - Cursul de schimb leu/euro utilizat pentru denominarea în lei a nivelurilor plafoanelor maxime de creditare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 este cel comunicat de Banca Natională a României la data acordării creditului.

Art. 6. - Din fondul constituit potrivit Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, nu se vor putea acorda beneficiarilor două sau mai multe credite, succesiv ori concomitent.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 102.

 

ANEXA Nr. 1

 

TIPURILE DE INVESTITII

din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR)/Programul operational pentru pescuit (POP) si valorile maxime de creditare pentru anul 2009, acordate în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Obiectivul de investitii

Plafonul maxim de creditare pentru un beneficiar - echivalent în lei -

1.

Măsura   121    PNDR   -   „Modernizarea   exploatatiilor agricole”, cu exceptia achizitiilor independente*) de masini,

echipamente si utilaje agricole

1.000.000 euro - pentru toti  beneficiarii, cu exceptia formelor asociative; si

2.000.000 euro - pentru formele asociative constituite conform legislatiei în vigoare

2.

Măsura   123  PNDR - „Cresterea valorii  adăugate a produselor agricole si forestiere”, cu exceptia sectoarelor care primesc sprijin prin schemele de ajutor de stat aferente măsurii 123, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 211/2008 privind aprobarea schemelor de ajutor de stat „Stimularea IMM-urilor care procesează produse  agricole  în  vederea  obtinerii  unor  produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfăsoară activităti de procesare a produselor agricole în vederea obtinerii si utilizării    surselor    de    energie    regenerabilă    si    a biocombustibililor” si „Stimularea microîntreprinderilor din domeniul  prelucrării  primare  a  produselor   forestiere lemnoase si nelemnoase”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 4 aprilie 2008

2.000.000 euro - pentru toti  beneficiarii, cu exceptia formelor asociative; si

3.000.000 euro - pentru formele asociative constituite conform legislatiei în vigoare

3.

Investitii productive în acvacultură - măsura 2.1 - POP

500.000 euro

4.

Investitii în  procesarea si  comercializarea pestelui - măsura 2.8 - POP

500.000 euro

 

*) Achizitiile independente nu prevăd si constructii.

 

ANEXA Nr. 2

 

TIPURILE

de investitii care nu beneficiază de finantare din fonduri europene si plafoanele maxime de creditare pentru anul 2009, acordate în conditiile Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare

 

            A. Obiectivul de investitie si plafonul maxim de creditare

 

Obiective de investitii directe/proiect

Plafon maxim de creditare,

conform Legii nr. 231/2005

- euro/proiect -

Investitie specifică –

Valoarea unitară maximă cu TVA inclus

- euro/cap -

Achizitionarea*) de material biologic pentru o singură populare a fermelor de:

- bovine pentru lapte si carne

110.000/proiect

2.100/junincă

- ovine

100.000/proiect

300/femelă

600/berbec testat după performante proprii

1.000/berbec testat după descendenti

- caprine

40.000/proiect

300/femelă

600/tap testat după performante proprii

1.000/tap testat după descendenti

- găini ouătoare

120.000/proiect

4,8/cap puicută la vârsta de 15-16 săptămâni

0,65/cap puicută la o zi

- porci

55.000/proiect

280/cap scrofită la iesirea de la testare

110/cap scrofită de minimum 30 kg

 

 

*) Achizitionarea de material biologic pentru o singură populare a fermelor se va realiza în conditiile prevăzute la lit. B.

 

B. Conditii pentru achizitionare de material biologic

- Solicitantul face parte din categoriile beneficiari stabilite conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare.

- Pentru junincile din rasele de lapte achizitionate, cerintele minime de performantă, confirmate prin certificate de origine, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Rasa

Performanta mamei la prima lactatie

Performanta tatălui, atestată prin performanta mamei tatălui

la prima lactatie

1.

Băltată românească sau tulpina Simmental

5.500 l lapte

6.000 l lapte

2.

Brună sau tulpina Schwize

4.500 l lapte

5.500 l lapte

3.

Băltată cu negru românească sau tulpina Holstein Friză

6.500 l lapte

7.000 l lapte

4.

Pintzgau

3.300 l lapte

-

 

- Pentru junincile din rasele de carne achizitionate se va prezenta copie de pe certificatul de origine, din care să rezulte că părintii sunt din rase de carne.

- Pentru junincile din specia bubaline achizitionate, performanta minimă a mamei la prima lactatie, confirmată prin certificatul de origine, este de 1.300 l lapte pe cap de bivolită.

- Mioarele, berbecii de reproductie, iedutele, tapii de reproductie si scrofitele de reproductie vor fi însotite de certificatul de origine individual, eliberat de detinătorul registrului genealogic.

- Puicutele de o zi pentru productia de ouă se achizitionează din unităti specializate pentru producerea hibrizilor industriali de găini ouătoare si vor fi mentinute în exploatatie cel putin un ciclu de ouat.

- Achizitionarea de material biologic se poate face din productia internă sau din import.

- Beneficiarii detin (proprietate/închiriere/concesiune) sau dovedesc că vor detine (au în constructie) adăposturi pentru cresterea animalelor achizitionate.

- Beneficiarii programului certifică faptul că au parcurs sau parcurg o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor (studii superioare sau medii de profil) ori un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, sau, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplineste aceste conditii.

 

ANEXA Nr. 3

 

Formular Aviz prealabil

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului ...............

 

 

Director executiv,

.................

(numele si prenumele)

................

(semnătura)

 

AVIZ PREALABIL

Nr. ..................../.....................

 

În urma analizării documentelor depuse de .......................................................................................................................... (numele si prenumele/denumirea), din localitatea .................... în nume propriu/prin doamna/domnul ................................, (domiciliul/sediul social)

în calitate de reprezentant legal, pentru achizitionarea materialului biologic pentru popularea fermei de ....................................., se constată că sunt îndeplinite următoarele conditii:

- se încadrează în categoria de beneficiar al Legii nr. 231/2005, fiind .....................................................................................;

- dimensiunea exploatatiilor pentru care solicită credit este de ..........................................................................................;

- beneficiarul a parcurs sau parcurge o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor;

- beneficiarul detine sau dovedeste că va detine adăposturi pentru cresterea animalelor achizitionate (se verifică pe teren).

Fată de cele prezentate, se certifică îndeplinirea conditiilor pentru achizitionarea de material biologic pentru o singură populare a fermelor, prevăzute în anexa nr. 2 lit. B la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole.

 

 

Director executiv adjunct,

coordonator domeniu implementare

Numele si prenumele .......................

Semnătura ........................................

Întocmit

Compartiment implementare politici si executie programe

în zootehnie

Numele si prenumele .......................

Semnătura ........................................

 

ANEXA Nr. 4

 

Formular Aviz de plată

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului ......................................

 

 

Director executiv,

.................

(numele si prenumele)

................

(semnătura)

 

AVIZ DE PLATĂ

Nr. ..................../.....................

 

 

În urma analizării documentelor depuse de ........................................................................................................................., (numele si prenumele/denumirea) din localitatea .................... (domiciliul/sediul social) în nume propriu/prin doamna/domnul ................................,

în calitate de reprezentant legal, pentru plata materialului biologic pentru popularea fermei de ....................................................., se constată că sunt îndeplinite următoarele conditii:

- cerintele minime de performantă sunt mentionate în certificatele de origine si constau în ...............................................;

- achizitionarea de material biologic se face de la ...............................................................................................................

Fată de cele prezentate, se certifică îndeplinirea conditiilor pentru plata materialului biologic pentru o singură populare a fermelor, prevăzute în anexa nr. 2 lit. B la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum si în activităti nonagricole.

 

Director executiv adjunct,

coordonator domeniu implementare

Numele si prenumele .......................

Semnătura ........................................

Întocmit

Compartiment implementare politici si executie programe

în zootehnie

Numele si prenumele .......................

Semnătura ........................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.