MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 139/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 139             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 5 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 213 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) si art. 88 alin! (1), (2) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor  Industriale-ARDDZI

 

178. - Hotărâre privind plata sumelor aprobate ca justă despăgubire si neachitate în anii 2007-2008 pentru obiectivul deinvestitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors” - sectiunea 2B

 

195. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Banta Victor din functia publică de prefect al judetului Gorj în functia publică de inspector guvernamental

 

196. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Gorj de către domnul Florescu Ion

 

197. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judetului Sibiu, domnul Ariton Ion, prin acordul părtilor

 

198. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Sibiu de către domnul Trihenea Constantin

 

199. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Hură Gheorghe din functia publică de subprefect al judetului Bacău în functia publică de inspector guvernamental

 

200. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Bacău de către doamna Lungu Tudorita

 

201. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Romfeld Maria-Magdolna din functia publică de subprefect al judetului Harghita în functia publică de inspector guvernamental

 

202. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 

203. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Etcu Vasile din functia publică de subprefect al judetului lasi în functia publică de inspector guvernamental

 

204. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului lasi de către domnul Tomaseschi Sava-Dragomir

 

205. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Vegh Alexandru din functia publică de subprefect al judetului Sălaj în functia publică de inspector guvernamental

 

206. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Sălaj de către domnul Bîrsan Cristian Claudiu

 

207. - Hotărâre privind încetarea exercitării functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

 

208. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Girigan Eugen

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

282. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Banta Victor în functia publică de inspector guvernamental

 

283. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Hură Gheorghe în functia publică de inspector guvernamental

 

284. - Decizie privind numirea prin mobilitate a doamnei Romfeld Maria-Magdolna în functia publică de inspector guvernamental

 

285. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Etcu Vasile în functia publică de inspector guvernamenta

 

286. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Vegh Alexandru în functia publică de inspector guvernamental

 

287. - Decizie pentru numirea domnului Bogdan Adrian Panait în functia de secretar de stat la Oficiul Român pentru Adoptii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.20. - Ordin al ministrului apărării nationale privind participarea unitătilor de cercetare-dezvoltare si a institutiilor de învătământ superior din Ministerul Apărării Nationale la activităti de cercetare-dezvoltare, altele decât cele cuprinse în planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnică si tehnologii militare al Ministerului Apărării Nationale

 

83. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea conditiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva natională

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 213

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) si art. 88 alin. (1), (2) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) si art.88 alin. (1), (2)si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Ionel Mircea Erdei în Dosarul nr. 2.649/271/2007 al Tribunalului Bihor - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că ceea ce se critică de către autorul acesteia este modul în care, în cauză, s-a procedat la recoltarea probelor biologice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 1 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.649/271/2007, Tribunalul Bihor - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) si art. 88 alin. (1), (2) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Ionel Mircea Erdei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt neconstitutionale în măsura în care se interpretează ca fiind suficientă recoltarea unei singure probe biologice si nu recoltarea obligatorie a cel putin două probe biologice, respectiv în conditiile în care se interpretează că tragerea la răspundere penală se poate întemeia pe o stare fiziologică ulterioară momentului la care a fost condus autovehiculul pe drumurile publice, moment care este practic incriminat de legiuitor. Se face trimitere la dispozitiile art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a stării de influentă a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule si tramvaie, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 376 din 10 aprilie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006, care fac vorbire de prelevarea celei de-a doua probe, după cum urmează: „în cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe, de regulă nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei, consemnându-se în procesul-verbal de prelevare al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice”, arătându-se că, în cauză, inculpatului autor al exceptiei i s-a recoltat o singură probă biologică.

Tribunalul Bihor - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă normele constitutionale si conventionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 87 alin. (1) si art. 88alin. (1), (2) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

- Art. 87 alin.(1): „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.”;

- Art. 88 „(1) Recoltarea probelor biologice se face în unitătile de asistentă medicală autorizate sau în institutii medico-legale si se efectuează numai în prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.

(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei în organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în institutiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătătii Publice.

[... ] (6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării probelor biologice sau testării cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.”

În sustinerea exceptiei se invocă art. 24 din Constitutie privind dreptul la apărare, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că autorul acesteia nu formulează veritabile critici de neconstitutionalitate. în realitate, nemultumit fiind de faptul că, în cauză, i s-a recoltat o singură probă biologică pentru stabilirea alcoolemiei, iar nu si o a doua probă biologică, autorul exceptiei, coroborând dispozitiile art. 87 alin. (1) si art. 88 alin. (1), (2) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 cu dispozitiile Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a stării de influentă a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule si tramvaie, aprobate prin Ordinului ministrului sănătătii nr. 376 din 10 aprilie 2006, propune, implicit, completarea textelor criticate în sensul stabilirii obligativitătii recoltării a două probe biologice. Apreciază că, prin faptul că unei persoane suspectate că a condus un autovehicul cu o îmbibatie alcoolică ce depăseste limita legală nu i se recoltează în mod obligatoriu două probe biologice, este încălcat dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, precum si legalitatea incriminării.

Asemenea critici privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale, critici care, în esentă, tind la completarea textelor de lege, nu intră în competenta Curtii Constitutionale ci, după caz, a instantelor judecătoresti, respectiv a legiuitorului.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art.146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) si art. 88 alin. (1), (2) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Ionel Mircea Erdei.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI

 

Luând în considerare ineficienta formei institutionale actuale si necesitatea creării cadrului institutional în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile programului de guvernare privind sustinerea dezvoltării durabile a regiunilor afectate de restructurarea industrială, deblocarea si absorbtia fondurilor alocate programelor din zonele de operare, precum si necesitatea sprijinirii autoritătilor publice locale si a mediului economic în vederea diminuării efectelor crizei economice,

tinând cont de recomandările Băncii Mondiale si de necesitatea recuperării întârzierilor în implementarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, conform prevederilor Legii nr. 167/2005, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere situatia economică si socială precară a peste 368 de unităti administrativ-teritoriale cu caracter monoindustrial, cu o populatie de peste 2,6 milioane locuitori, ce au nevoie urgentă de asistentă specifică acestor tipuri de comunităti pentru dezvoltare în procesul de regenerare economică,

în vederea eliminării discrepantelor dintre aceste comunităti, pe de o parte, si comunităti cu capacitate de dezvoltare si atragere de fonduri pentru dezvoltare,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, denumită în continuare Agentie, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, prin reorganizarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, care se desfiintează.

(2) Agentia preia toate responsabilitătile Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM pentru implementarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Agentia se organizează si functionează pe baza Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului economiei.

(4) Structura organizatorică si statul de functii pentru personalul Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei.

(5) Numărul maxim de posturi al Agentiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(6) Personalul Agentiei este format din personal contractual.

(7) Personalul Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM va fi preluat, în conditiile legii, în functiile contractuale corespunzătoare, mentinându-si drepturile salariale, de către Agentie.

(8) Zonele de operare, respectiv localitătile, pentru fiecare program gestionat de Agentie vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei.

Art. 2. - (1) Sediul central al Agentiei este situat în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Agentia functionează cu birouri regionale, fără personalitate juridică, înfiintate prin ordin al ministrului economiei.

(3) În cadrul birourilor regionale ale Agentiei pot functiona reprezentante locale, înfiintate prin decizie a presedintelui Agentiei.

Art. 3. - (1) Obiectivul Agentiei îl constituie dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de restructurarea industrială si promovarea de noi proiecte în scopul utilizării resurselor si potentialului economico-social cu maximum de valoare adăugată.

(2) Atributiile principale ale Agentiei sunt următoarele:

a) elaborarea si implementarea de programe/proiecte pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;

b) sprijinirea mediului economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice si în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenti, precum si sprijinirea înfiintării de noi operatori economici, care intră în sfera de activitate a Agentiei;

c) utilizarea dotărilor industriale devenite libere de sarcini, puse la dispozitia Agentiei, în scopul dezvoltării de noi proiecte;

d) accelerarea elaborării si implementării proiectelor finantate din fonduri structurale prin sprijinirea autoritătilor publice locale din zonele afectate;

e) identificarea promovării de proiecte în domenii strategice si sprijinirea înfiintării si organizării de parteneriate, în scopul implementării acestora;

f) gestionarea fondurilor si a programelor ce i-au fost încredintate în conditiile prevăzute de lege;

g) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu;

h) asigurarea de informatii economice si sociale din zonele afectate necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor industriale.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale, Agentia colaborează cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autorităti ale administratiei publice locale, pentru elaborarea si corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său.

Art. 5. - Agentia este condusă de un presedinte, ordonator secundar de credite, numit prin ordin al ministrului economiei, în conditiile legii. Presedintele Agentiei este salarizat potrivit dispozitiilor legale în vigoare, la nivelul functiei de secretar de stat.

Art. 6. - Finantarea Agentiei se asigură integral de la bugetul de stat.

Art. 7. - Salarizarea personalului Agentiei se face conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - La litera A din capitolul I al anexei nr. 2 „Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei” la Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale-ARDDZI.”

Art. 9. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 14.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata sumelor aprobate ca justă despăgubire si neachitate în anii 2007-2008

pentru obiectivul de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors” - sectiunea 2B

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Sumele alocate ca justă despăgubire si neachitate în anii 2007-2008 pentru sectiunea 2B din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors” vor fi plătite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a) pentru amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, SăvădiSIa din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu completările ulterioare, suma globală estimată de 205 mii lei, conform anexei nr. 1;

b) pentru amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, SăvădiSIa, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, ChiSIaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, suma globală estimată de 14.800 mii lei, conform anexei nr. 2.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) si b) se alocă de la bugetul de stat pe anul 2009 prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limitele prevederilor anuale aprobate cu această destinatie pentru obiectivul de investitie mentionat la art. 1 lit. a) si b).

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 178.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor

Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, SăvădiSIa din judetul Cluj si sectiunea 3C

partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor”, din cadrul obiectivului de investitie

„Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

- m2 -

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

Suprafata rezultată din acte

- m2 -

Suprafata rezultată din măsurători

- m2 -

 

1

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2244

1.838,00

1.838,00

0,00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

 

2

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2323,2324

796,00

796,00

0,00

POP M. FLORIN

 

3

CLUJ

MIHAI VITEAZU

400/1

842,00

842,00

0,00

SONEAI.SPIRIDON, RAFAILA MARIA

 

4

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2163

460,00

460,00

0,00

BOGDAN LETITIA

 

5

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2165

466,00

466,00

0,00

GHERMAN S. ROMULUS

 

6

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2167

464,00

464,00

0,00

DEUSAN GRIGORE-BENIAMIN, DEUSAN ANCUTA-DANIELA, POPA VASILE ADRIAN, POPA DANIELA ANCA

 

7

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2611

76,00

76,00

0,00

BULEAI. IONEL

8

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2617

57,00

57,00

0,00

BADO S. EMMA

9

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2626

64,00

64,00

0,00

BAJKA D. MARGARETA

10

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2623

68,00

68,00

0,00

LUP S. NICOLAE-MARIUS

11

CLUJ

MIHAI VITEAZU

2603

3,00

3,00

0,00

KONDRAT ELISABETA

12

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1871

8,00

8,00

0,00

DOBOS A. VALERIA

13

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1870

13,00

13,00

0,00

COROBAN P. SAVINA

14

CLUJ

MOLDOVENESTI

257

9,00

9,00

0,00

FORMAN I. NICOLAE, KOMAROMI ELISABETA

15

CLUJ

MOLDOVENESTI

259

171,00

171,00

0,00

BAYKAALEXANDRU, BAYKAIOAN, BAYKA MATE, CSEP ROZALIA

16

CLUJ

MOLDOVENESTI

261

200,00

200,00

0,00

HALMAGYI K. KAROLY

17

CLUJ

TURDA

3066

1.295,00

1.295,00

0,00

SARBU PAVEL

18

CLUJ

TURENI

1384

108,00

108,00

0,00

VOMIRIOSIF

 

 

 

 

6.938,00

 

0,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor

Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, SăvădiSIa, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C

pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, ChiSIaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor”

din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

- m2 -

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată din acte

- m2 -

Suprafata rezultată din măsurători

- m2 -

1

CLUJ

GILAU

2906

2.866,00

2.866,00

0,00

BINDER I. ANA

2

CLUJ

GILĂU

2876

55,00

55,00

0,00

NEAMTI I.TODOR DODEÂA. MIRCEA-SANDU

3

CLUJ

GILAU

2875

2.546,00

2.546,00

0,00

DODEAV. LILIANA-REGHINA

4

CLUJ

GILAU

2896

9.055,00

9.055,00

0,00

S.C. FLUOTEX CONF S.R.L.

5

CLUJ

GILĂU

2608

2.213,00

2.213,00

0,00

VĂDAN N. GRIGORE

S.C. CAPAFINANCE IFN S.A.

6

CLUJ

GILĂU

2531,2532

729,00

729,00

0,00

SZABO I. GHEORGHE SZABO I. ILEANA SZABO I. MARTIN SZABO I. ELISABETA SZABO I. IOAN

7

CLUJ

GILAU

2568

1.687,00

1.687,00

0,00

TAMAS AL. ALEXANDRU

8

CLUJ

GILAU

2914

269,00

269,00

0,00

COMUNA GILAU, judetul Cluj

9

CLUJ

GILAU

2866

1.935,00

1.935,00

0,00

COMUNA GILAU, judetul Cluj

10

CLUJ

GILĂU

2528/1

46,00

46,00

0,00

POP VIORICA DINA POP CORNEL LĂPUSTE I. PETRU

11

CLUJ

GILĂU

2372/1

209,00

209,00

0,00

HINDRICH I. IOSIF KEGYE I. LEANCA

12

CLUJ

GILAU

523

1.398,00

1.398,00

0,00

BULBOACA I. IOAN

13

CLUJ

GILAU

527

1.585,00

1.585,00

0,00

MARINCAV MARIA

14

CLUJ

GILAU

543

2.401,00

2.401,00

0,00

VELE I. IOAN

15

CLUJ

GILAU

3065

217,00

217,00

0,00

COMUNA GILAU

16

CLUJ

GILAU

3067

1.522,00

1.522,00

0,00

COMUNA GILAU

17

CLUJ

GILAU

3079

594,00

594,00

0,00

COMUNA GILAU

18

CLUJ

GILAU

327/1

7.495,00

7.495,00

0,00

COMUNA GILAU

19

CLUJ

GILAU

2365

2.528,86

2.528,86

0,00

RACOTI I. IOAN

20

CLUJ

GILAU

2366/1

249,00

249,00

0,00

RACOTI I. IOAN

21

CLUJ

GILAU

385/1

624,00

624,00

0,00

BALLAST. IOAN

22

CLUJ

GILAU

550

2.800,05

2.800,05

0,00

BORBELY M. ECATERINA

23

CLUJ

GILAU

3025

80,00

80,00

0,00

KULCSAR M. MARTIN

24

CLUJ

GILAU

3069

1.731,00

1.731,00

0,00

COMUNA GILAU

25

CLUJ

GILAU

2574/1

19,00

19,00

0,00

CORDOSGH. IOAN

26

CLUJ

GILAU

2574/2

4.886,00

4.886,00

0,00

27

CLUJ

GILAU

2576/1

1.414,00

1.414,00

0,00

NEMES N. LUCRETIA

28

CLUJ

GILĂU

2576/2

917,00

917,00

0,00

NEMES V. ALEXANDRU NAGY G. LASZLO

29

CLUJ

GILAU

2572

2.505,00

2.505,00

0,00

MAIERV. MARIA

30

CLUJ

GILAU

3885

3.041,00

3.041,00

0,00

CONSILIUL LOCAL GILAU

31

CLUJ

GILAU

486/1

38,00

38,00

0,00

TOPAN S. IOAN

32

CLUJ

GILĂU

486/2

54,00

54,00

0,00

TOPANS.ANICA MAN D. ANA

33

CLUJ

LUNA

1628

42.052,00

42.052,00

0,00

CHERECHES D. IOAN CHERECHES DOINA SEVAN I. IOÂN-LUCIAN SEVAN ANA

CĂMĂRĂSAN I. CRISTIAN-IOAN CĂMĂRĂSAN ANA-SIMONA TRIF I. EUGEN-VALENTIN TRIF LI LIANA MIRELA BOTOS SORIN MIREL BOTOS GABRIELA CĂLUGĂR DANIEL-CONSTANTIN CĂLUGĂR COSMINA

34

CLUJ

SANDULESTI

895

146,00

146,00

0,00

COMUNA SANDULESTI

35

CLUJ

SANDULESTI

707/1,707/2

2,00

2,00

0,00

BAL V. IOAN

36

CLUJ

SANDULESTI

924

12,00

12,00

0,00

COMUNA SANDULESTI

37

CLUJ

SANDULESTI

663/1

61,00

61,00

0,00

CĂLUGĂR V. EVLAVIE CĂLUGĂR V TEODOR CĂLUGĂR IOAN CĂLUGĂR VASILE

38

CLUJ

SANDULESTI

664/1

14,00

14,00

0,00

CĂLUGĂR V EVLAVIE CĂLUGĂR V TEODOR CĂLUGĂR IOAN CĂLUGĂR VASILE

39

CLUJ

SANDULESTI

741/1

92,00

92,00

0,00

DUMA I. IOAN DUMAV. VALERIA LAZĂR MARIA SOTOC VALENTINA

40

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1660, 1661

4.089,00

4.089,00

0,00

DEAK L. IOSIF

41

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1623

1.125,00

1.125,00

0,00

MORARIU A. MARIA

BIDIGAI. MIOARA

MURESAN I. CAMELIA-LILIANA

42

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1749

553,00

553,00

0,00

MORARIU A. MARIA

BIDIGAI. MIOARA

MURESAN I. CAMELIA-LILIANA

43

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1689

334,00

334,00

0,00

MÎNDRUTIU I. VIRGIL

MÂNDRUTIU I. EUGEN

MÂNDRUTIU-IANCU I. IOAN

44

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1566

1.230,00

1.230,00

0,00

MÂNDRUTIU I. EUGEN

 

45

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1615

156,00

156,00

0,00

BULGARIA I.O. SAMOIL-OCTAVIAN MÂNDRUTIU M. IOAN

MÂNDRUTIU M. MIREL-IOAN

retesan m. liana nistor m. mihaela carmen

46

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1710

1.253,00

1.253,00

0,00

MOLDOVAN M. ANA

47

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1617

123,00

123,00

0,00

MARINCAM. MIHAIL STEF M. MARIA PĂCURAR M. ANA VESA CORNELIA MATHYOS MIHAELA JIGA DANIEL JIGALIVIU

48

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1635

9.656,00

9.656,00

0,00

COROIAN DUMITRU MOLDAN T. ANA NEGRUT T. SUSANA MOLDOVAN J. NICOLAE COROJAN P. RARES

49

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1638

1.212,00

1.212,00

0,00

PETEAN I. LUCRETIA OPREAI. ANA RÎSCU I. LIANA

50

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1560

1.317,00

1.317,00

0,00

CUCUREANI.ANA CUCUREANIOAN CUCUREAN TRAIAN

51

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1655

1.048,00

1.048,00

0,00

TU RE AN GH. IOAN TUREAN A. AURELIA SÂRB P. ANA CÂMPEAN P. MARIA

52

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1676, 1677, 1678

1.789,00

1.789,00

0,00

OROS N. IOAN OROS TRAIAN TRIFAN.ANA DRAGOTĂN.ANA OROS IOAN

53

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1670

4.254,00

4.254,00

0,00

MORAR P. ANA SAFAR V ADOLFINA

54

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1740

1.840,00

1.840,00

0,00

UNGUREANU SILVIA SIPOS KARSAI ROZALIA BARTHA MARGARETA GYORGY LIDERANA BARTHA G.NICULAE KARSAI M. IDA BIHARI ILEANA

55

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1746

1.227,00

1.227,00

0,00

LUDUSAN V SUSANA

RUSU MARIA

IONESCU MINERVA

DUCA VANA

CÂMP IAN V IOAN

CÂMPIAN V. VASILE, prin mostenitori

CERNUCAN CORNELIA

56

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1737

2.355,00

2.355,00

0,00

CENAN I.TODORA SILASI CAROLINA

57

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1734

1.173,00

1.173,00

0,00

ANDRUS I. IOAN FLOREÂ IOAN

58

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1731

482,00

482,00

0,00

LAZARG. MARIOARA-DORINA BERCHESAN IOAN

 

59

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1581, 1583

364,00

364,00

0,00

RUSU G. CRISTINA ANTON V. AURELIA TULAI V. CĂTĂLINA

60

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1641

3.976,00

3.976,00

0,00

BIRIS M. TEODORA TUREAN A. AURELIA CÂMPEAN P. MARIA

61

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1716

469,00

469,00

0,00

DUCAG. GRIGORIE

62

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1681

687,00

687,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

63

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1682

139,00

139,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

64

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1808

476,00

476,00

0,00

GIURGIU I. NICOLAE FERDEAN C. PETRU FERDEAN C. IOAN

65

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1781

256,00

256,00

0,00

BARTHA MARGARETA GYORGY LIDERANA SIPOS KARSAI ROZALIA BARTHA G.NICULAE KARSAI M. IDA BIHARI ILEANA PORUTIU VICTORIA UNGUREANU G. SILVIA

66

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1867

367,00

367,00

0,00

POPOVICI G. CORNEL-AUREL POPOVICI GHEORGHE-IOAN

67

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1793

2.822,00

2.822,00

0,00

MACICASAN GH. IOAN RUSU GH. ANA

68

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1802

1.689,00

1.689,00

0,00

ROMAN T. MIRCEA

69

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1805

1.716,00

1.716,00

0,00

TOLTEA L. ANA

70

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1790

651,00

651,00

0,00

MURESAN I. EMILIA

71

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1817

4.100,00

4.100,00

0,00

RUSU CAROLINA SIBIANANA

72

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1815

1.053,00

1.053,00

0,00

HIDISANI.ANA-MARIA

73

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1879

274,00

274,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

74

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1787, 1788, 1789

630,00

630,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

75

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1863

10.132,00

10.132,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

76

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1840

3.631,00

3.631,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

77

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1862

1.606,00

1.606,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

78

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1864

2.406,00

2.406,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

79

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1841

804,00

804,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

80

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1846

722,00

722,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

81

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1778

2.619,00

2.619,00

0,00

DEAK L. IOSIF DEAK L. LAJOS ANTAL L. EMA

 

82

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1299

33,00

33,00

0,00

RUSU G. CRISTINA ANTON V. AURELIA TULAI V. CĂTĂLINA

83

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1324

87,00

87,00

0,00

PODARA. ALEXANDRU

DARABAN LUCRETIA, prin mostenitori .

SEICHEA. LUCREflA, prin mostenitori

84

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1473, 1475

330,00

330,00

0,00

ANTON I. IERONIM (IRONIM) ANTON MARIA ANTON SAMOILĂ ADAM VIRGINIA ANTON ILIE

85

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1457,1459

288,00

288,00

0,00

GIURGIU I. ILIE

86

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1374,1376

628,00

628,00

0,00

CÂMPEAN CORNELIA (CÂMPIAN S.

CORNELIA)

DOMSAANDREI

DOMSA CORNELIA

DOMSA IOANA DELIA

87

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1357

3.304,00

3.304,00

0,00

URS I MARIA DARABAN M. Ml HAI DARABAN GRIGORE DRAGOMIRCAROLINA PORUMB AURELIA

88

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1269, 1271

815,00

815,00

0,00

GROZAV. MIHAIL CRISAN SAUL

89

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1465

3.554,00

3.554,00

0,00

APAHIDEAN T. SUSANA APHIDEAN I. ILIE

90

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1430

2.386,00

2.386,00

0,00

GIURGIU D. IOAN

91

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1510, 1512

1.196,00

1.196,00

0,00

DARABAN I. IOAN

DARABAN ANA

TIMBUS MARIA, prin mostenitori

92

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1386, 1388

120,00

120,00

0,00

1. BOAR D. MIHAIL-DOREL

2. GIURGIU I. ILIE

93

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1607, 1608

760,00

760,00

0,00

1.FURDUIP MARIA

2. HIDISAN P VASILE

3. HIDISAN DUMITRU

4. FURDUI D. MARIA

5. STOLNEANU ANA

6. DOBRESCU MINERVA

7. HIDISAN IOAN

8. PETRESCU MARIA

94

CLUJ

CÂMPIA TURZII

1952

6.219,00

6.219,00

0,00

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, JUDETUL CLUJ

95

CLUJ

PETRESTII DE JOS

1996

500,00

500,00

0,00

REGIAAUTONOMA DE DRUMURI JUDETENE, JUDETUL CLUJ

96

CLUJ

PETRESTII DE JOS

1915/1

320,00

320,00

0,00

FENESAN L. LUCRETIA

97

CLUJ

FLORESTI

4049, 4051

313,00

313,00

0,00

MUSKAST FRANCISC

98

CLUJ

FLORESTI

407

225,00

225,00

0,00

MATIS V. VASILE CHIRCA SILVIA

99

CLUJ

FLORESTI

4496

316,00

316,00

0,00

GURZO ISTVAN

100

CLUJ

FLORESTI

4225

688,00

688,00

0,00

PETRISOR VASILE POPI.VIOREL

101

CLUJ

FLORESTI

4493

238,00

238,00

0,00

SUCIU VIORICA CAPUSAN MARIA IANCU IOAN

 

102

CLUJ

FLORESTI

4293, 4295

321,00

321,00

0,00

SZATMARI S. ELENA

103

CLUJ

FLORESTI

4298

48,00

48,00

0,00

SZATMARI S. ELENA

104

CLUJ

FLORESTI

4460

53,00

53,00

0,00

VARGA I. IOAN

105

CLUJ

FLORESTI

4462

600,00

600,00

0,00

ALBERT I. CSABA ALBERT GH. ESTERA FERENCZANA SZAKSZON ANA

106

CLUJ

FLORESTI

4464

1.064,00

1.064,00

0,00

TRIFAN CONSTANTIN-ADRIAN TRIFAN TEODORA

107

CLUJ

FLORESTI

4291

122,00

122,00

0,00

GURZO AL. ALEXANDRU PAP M. ANA

108

CLUJ

FLORESTI

4451

64,00

64,00

0,00

JAKAB ALEXANDRU

109

CLUJ

FLORESTI

4259, 4260, 4262

1.907,00

1.907,00

0,00

MUSZKA M. PARASCHIVA BARAZSULY M. MARTIN BARAZSULY M. STEFAN BARAZSULY M. GAVRIL

110

CLUJ

FLORESTI

4480

1.862,00

1.862,00

0,00

COMUNA FLORESTI

111

CLUJ

SĂVĂDISIA

3098

2.882,00

2.882,00

0,00

GÂRBOVAN G. MARIA

112

CLUJ

SĂVĂDISIA

3113

1.692,00

1.692,00

0,00

GEORGIU V GAVRIL

113

CLUJ

SĂVĂDISIA

3180

737,00

737,00

0,00

IEPURE ST. VICTORIA

114

CLUJ

SĂVĂDISIA

3065

1.223,00

1.223,00

0,00

IGNAT OCTAVIAN

115

CLUJ

SĂVĂDISIA

3034

173,00

173,00

0,00

MARIS I. ELISABETA

116

CLUJ

SĂVĂDISIA

3154,3156

781,00

781,00

0,00

MAIERV CORNELIA

117

CLUJ

SĂVĂDISIA

3131

209,00

209,00

0,00

MAGHIARI N. STEFAN

118

CLUJ

SĂVĂDISIA

3146

106,00

106,00

0,00

MAGHIARI N. STEFAN

119

CLUJ

SĂVĂDISIA

3092

915,00

915,00

0,00

MATEI V IOAN

120

CLUJ

SĂVĂDISIA

3157

327,00

327,00

0,00

MATEI A. IOAN

121

CLUJ

SĂVĂDISIA

3111

826,00

826,00

0,00

MESESANA. ELVIRA

122

CLUJ

SĂVĂDISIA

3163

1.889,00

1.889,00

0,00

MATEI A. CORNEL MESESANA. ELVIRA

123

CLUJ

SĂVĂDISIA

3129

145,00

145,00

0,00

TOTH N. ILEANA

124

CLUJ

SĂVĂDISIA

2849

2,00

2,00

0,00

KUN ST. ELISABETA KUN S. MARTIN

125

CLUJ

SĂVĂDISIA

2606

866,00

866,00

0,00

KUN ST. ELISABETA

GEBEFUGI IOAN

KUN SANDORA. MARTIN

KUN A. ALEXANDRU

GABORVASILE

126

CLUJ

SĂVĂDISIA

3003

1.284,00

1.284,00

0,00

KUN A. ALEXANDRU

127

CLUJ

SĂVĂDISIA

2677

609,00

609,00

0,00

MATE B. ANA

128

CLUJ

SĂVĂDISIA

2799

139,00

139,00

0,00

SZILAGYI ST. STEFAN

129

CLUJ

SĂVĂDISIA

2702

377,00

377,00

0,00

GONCZI MARIA LASZLO R. STEFAN LASZLO ST. STEFAN GONCZI ST MARIA

130

CLUJ

SĂVĂDISIA

2558

2.153,00

2.153,00

0,00

TAMASAL. ILEANA VINCZE ST. STEFAN

131

CLUJ

SĂVĂDISIA

2885

565,00

565,00

0,00

KUN-GAZDAM. ELISABETA

132

CLUJ

SĂVĂDISIA

2528

23,00

23,00

0,00

BÂRDOS P CSABA-PETER KUN-PETER M. ILEANA BÂRDOS A. ELISABETA VENCZEL M. HEDI-ERIKA

 

133

CLUJ

SĂVĂDISIA

2561

973,00

973,00

0,00

KIS ST. ADALBERT KISS ST. ERNEST

134

CLUJ

SAVADISIA

2732

152,00

152,00

0,00

KISS I. ILEANA

135

CLUJ

SĂVĂDISIA

2646

630,00

630,00

0,00

KIS P. PETRU

136

CLUJ

SĂVĂDISIA

2857

907,00

907,00

0,00

KUNM. ALEXANDRU

137

CLUJ

SĂVĂDISIA

2818

452,00

452,00

0,00

KUN-ANDRAS M. MARTON KUN ANDRAS MAGDALENA KUNATTILAZSOLT KUN ANDRAS TIBOR KUN ANDRAS BOGLARKA KUN ANDRAS IOZSEF

138

CLUJ

SĂVĂDISIA

2536

1.651,00

1.651,00

0,00

SZILAGYI I. ELISABETA KUN BALOG IOSIF KUN B. STEFAN

139

CLUJ

SĂVĂDISIA

2917

693,00

693,00

0,00

BARDOS M. ILEANA KUNM. ADALBERT

140

CLUJ

SĂVĂDISIA

2773

17,00

17,00

0,00

KUN-JAGER S. ILONA KUN-PETER ALEXANDRU

141

CLUJ

SĂVĂDISIA

2661

440,00

440,00

0,00

KUN-JAGER S. ILONA KUN-PETER ALEXANDRU

142

CLUJ

SĂVĂDISIA

2754

572,00

572,00

0,00

KUN-ANDRAS D. MATILDA KUN G. ILONA KUN A. ALEXANDRU KUN A. STEFAN GASKO ALEXANDRU

143

CLUJ

SĂVĂDISIA

2708

1.088,00

1.088,00

0,00

KUN ST. ELISABETA

GEBEFUGI IOAN

KUN SANDORA. MARTIN

KUN A. ALEXANDRU

GABORVASILE

144

CLUJ

SĂVĂDISIA

2600

507,00

507,00

0,00

SANTA-GEBE IOLANDA VÂRI ANA

145

CLUJ

SĂVĂDISIA

2795

277,00

277,00

0,00

KISS LUDOVIC KISS IOAN RACZ ELISABETA MATYAS BELA RACZ A. ADALBERT

146

CLUJ

SĂVĂDISIA

2847

114,00

114,00

0,00

VARADI M. BELA VARADI M. LADISIAU VARADI M. IOSIF HERES EVA TAMAS I. ILEANA

147

CLUJ

SĂVĂDISIA

2920

332,00

332,00

0,00

RACZ I. ZOLTAN SUTO I. ILEANA KUN P I. VIORICA RACZ I. STEFAN RACZ I. IOSIF RACZ P ZSUZSANNA

148

CLUJ

SĂVĂDISIA

2897

733,00

733,00

0,00

KUN LADISIAU LASZLO R. ALEXANDRU KUN M. ELISABETA

149

CLUJ

SAVADISIA

3007

564,00

564,00

0,00

FARKASAL. PIROSKA

150

CLUJ

SĂVĂDISIA

2833

251,00

251,00

0,00

VALKAI-IANI M. GYONGYI

151

CLUJ

SĂVĂDISIA

2812

230,00

230,00

0,00

AMBRUS D. IOAN GYORGYI. ILEANA

 

152

CLUJ

SĂVĂDISIA

2671

197,00

197,00

0,00

APAI F. ELISABETA

153

CLUJ

SĂVĂDISIA

2591

70,00

70,00

0,00

ASZTALOS I. VIORICA LASZLO ZOLTAN LASZLO VIORICA

154

CLUJ

SĂVĂDISIA

2714

196,00

196,00

0,00

BALLA ELISABETA FILLERA. FRANCISC

155

CLUJ

SĂVĂDISIA

2699

612,00

612,00

0,00

BARAZSULY ST. ILEANA GYURKA ELISABETA BARAZSULY C. ILONA GYURKA SZ.PIROSKA

156

CLUJ

SĂVĂDISIA

2762

154,00

154,00

0,00

BARAZSULY-CZ I. VIORICA

157

CLUJ

SĂVĂDISIA

2902

748,00

748,00

0,00

KIS-BANCSI GH. ALEXANDRU

158

CLUJ

SĂVĂDISIA

2797

230,00

230,00

0,00

KISS ST. ANA

159

CLUJ

SĂVĂDISIA

2580

795,00

795,00

0,00

BARDOS P. CSABA-PETER KUN-PETER M. ILEANA BÂRDOS A. ELISABETA VENCZEL M. HEDI-ERIKA

160

CLUJ

SĂVĂDISIA

2999

575,00

575,00

0,00

BÂRDOS P CSABA-PETER KUN-PETER M. ILEANA BÂRDOS A. ELISABETA VENCZEL M. HEDI-ERIKA

161

CLUJ

SĂVĂDISIA

2764

747,00

747,00

0,00

LASZLO-CSURBIRO I. ALEXANDRU KUN-P I. ELISABETA GABOR I. ILEANA

162

CLUJ

SĂVĂDISIA

2624

673,00

673,00

0,00

POPAT MARCEL POPA L. MARGARETA BARDOS MARTON BARDOS PETER BARDOS ROZALIA BARDOS ROZALIA SUTO PÂRASCHIVA FILLERANA BALASZ ELISABETA KIS CATARI NA KIS P VARVARA BARDOS MARTIN BARDOS BELA BAZSO MARTIN BAZSO IOSIF FODOR CĂTĂLINA FILLERANA DIMENY IOAN DIMENY EUGEN ORBAN IOAN

163

CLUJ

SĂVĂDISIA

3189

3.705,00

3.705,00

0,00

CHITES GH. LIVIU-CĂTĂLN

164

CLUJ

SĂVĂDISIA

3109

3.366,00

3.366,00

0,00

COMAN D. FLORENTINA

165

CLUJ

SĂVĂDISIA

3062

441,00

441,00

0,00

COTA G. DANIEL

166

CLUJ

SĂVĂDISIA

3118,3119

505,00

505,00

0,00

CRISAN V ALEXANDRU

167

CLUJ

SĂVĂDISIA

3116

1.370,00

1.370,00

0,00

BODEAAL. ALEXANDRU

168

CLUJ

SĂVĂDISIA

3123

2.825,00

2.825,00

0,00

BODEAA. IOAN

169

CLUJ

SĂVĂDISIA

3039

1.181,00

1.181,00

0,00

BODEAA. IOAN

170

CLUJ

SĂVĂDISIA

3076

1.110,00

1.110,00

0,00

GÂRBOVAN G. ILIE

 

171

CLUJ

SĂVĂDISIA

3124,3125

856,00

856,00

0,00

BOTAN. ELVIRA-SILVIA

172

CLUJ

SĂVĂDISIA

3073

1.550,00

1.550,00

0,00

FĂRĂGĂU D. MARIA MICHES SILVIA

173

CLUJ

SAVADISIA

3121

4.095,00

4.095,00

0,00

FENESAN G. FLORICA

174

CLUJ

SĂVĂDISIA

3186

593,00

593,00

0,00

FENESAN G. FLORICA

175

CLUJ

SĂVĂDISIA

3051,3052

884,00

884,00

0,00

GÂRBOVAN T. DUMITRU

176

CLUJ

SAVADISIA

3059

334,00

334,00

0,00

GARBOVAN T. IONEL

177

CLUJ

SĂVĂDISIA

3133,3134

6.971,00

6.971,00

0,00

GÂRBOVAN G. MARIA

178

CLUJ

SĂVĂDISIA

3090

19,00

19,00

0,00

GÂRBOVAN V VIORICA

179

CLUJ

SAVADISIA

3035

1.805,00

1.805,00

0,00

GARBOVAN GH. VIRONICA

180

CLUJ

SAVADISIA

3082

998,00

998,00

0,00

GARBOVAN GH. VIRONICA

181

CLUJ

SĂVĂDISIA

3047

768,00

768,00

0,00

HODREAN. NICOLAE

182

CLUJ

SĂVĂDISIA

3048

715,00

715,00

0,00

GHIOR MARIA

183

CLUJ

SAVADISIA

3150

1.614,00

1.614,00

0,00

IEPURE V IOAN

184

CLUJ

SĂVĂDISIA

3159

1.824,00

1.824,00

0,00

IEPURE VMIRCEA

185

CLUJ

SĂVĂDISIA

3107

4.629,00

4.629,00

0,00

IEPURE G.TEOFIL

186

CLUJ

SAVADISIA

3191

3.993,00

3.993,00

0,00

IEPURE G.TEOFIL

187

CLUJ

SAVADISIA

3085

964,00

964,00

0,00

IEPURE RODICA

188

CLUJ

SĂVĂDISIA

3067

148,00

148,00

0,00

IGNAT G. MARIA

189

CLUJ

SĂVĂDISIA

3041,3043

359,00

359,00

0,00

IGNAT V VALERIA

190

CLUJ

SAVADISIA

3114

227,00

227,00

0,00

IGNAT D. SILVIE

191

CLUJ

SĂVĂDISIA

3057

1.830,00

1.830,00

0,00

MATEI GH. GHEORGHE

192

CLUJ

SĂVĂDISIA

3145

115,00

115,00

0,00

MAJA V CORNELIA

193

CLUJ

SĂVĂDISIA

3174

1.204,00

1.204,00

0,00

MAXIM R. GHEORGHE

194

CLUJ

SĂVĂDISIA

3138

1.405,00

1.405,00

0,00

SCARLAT R. MARIA MAXIM R. IOAN

195

CLUJ

SĂVĂDISIA

3171

1.053,00

1.053,00

0,00

SCARLAT R. MARIA MAXIM R. IOAN

196

CLUJ

SAVADISIA

3177

1.577,00

1.577,00

0,00

MAXIM D. ROMULUS

197

CLUJ

SĂVĂDISIA

3088

1.455,00

1.455,00

0,00

DOGARU G. AN ETA NECIU V MIHAI GLIGAV NATALIA POP G. LIVIA NECIU V AUREL

198

CLUJ

SĂVĂDISIA

3025

10.974,00

10.974,00

0,00

PAROHIA ORTODOXA ROMANA STOLNA

199

CLUJ

SĂVĂDISIA

3030, 3031

536,00

536,00

0,00

PETRISORI.GAVRIL

200

CLUJ

SĂVĂDISIA

3055

3.729,00

3.729,00

0,00

PETRISORI.GAVRIL

201

CLUJ

SĂVĂDISIA

3148

1.807,00

1.807,00

0,00

PETRISORI.GAVRIL

202

CLUJ

SAVADISIA

3044, 3046

40,00

40,00

0,00

PORUMB D. MARIA-MARINELA

203

CLUJ

SĂVĂDISIA

3037

3.895,00

3.895,00

0,00

PRIGOANĂ V LIVIU

204

CLUJ

SĂVĂDISIA

3165

652,00

652,00

0,00

SUSMANI.VASILE

205

CLUJ

SĂVĂDISIA

557/1

520,00

520,00

0,00

BALOGHGH.ANA BALOGH L. ISTVAN

206

CLUJ

SĂVĂDISIA

2239

7,00

7,00

0,00

GYORKOS-MANYI I. JOLAN

207

CLUJ

SĂVĂDISIA

2136/1

95,00

95,00

0,00

KIS B. SANDOR-BELA

208

CLUJ

SAVADISIA

3027

617,00

617,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

 

209

CLUJ

SĂVĂDISIA

3028

2.210,00

2.210,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

210

CLUJ

SĂVĂDISIA

3139

313,00

313,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

211

CLUJ

SĂVĂDISIA

3140

2.347,00

2.347,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

212

CLUJ

SĂVĂDISIA

3142

646,00

646,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

213

CLUJ

SĂVĂDISIA

3192

1.019,00

1.019,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

214

CLUJ

SĂVĂDISIA

3168

1.564,00

1.564,00

0,00

NECIU V IOAN

215

CLUJ

SĂVĂDISIA

3161

1.295,00

1.295,00

0,00

SUSMANI.VASILE

216

CLUJ

SĂVĂDISIA

2829

418,00

418,00

0,00

LASZLO-CSURBIRO ST. ANA

217

CLUJ

SĂVĂDISIA

2689

389,00

389,00

0,00

NEMET M. SZABOLCS LASZLO E. ILEANA

218

CLUJ

SĂVĂDISIA

2900

306,00

306,00

0,00

NEMET M. SZABOLCS LASZLO E. ILEANA

219

CLUJ

SĂVĂDISIA

2598

28,00

28,00

0,00

MATEIANA. VERONICA LASZLO VIORICA PRIGOANĂ V LIVIU

220

CLUJ

SĂVĂDISIA

2871

827,00

827,00

0,00

LASZLO A. ILEANA

221

CLUJ

SĂVĂDISIA

2726

599,00

599,00

0,00

VÂRI ANA

222

CLUJ

SĂVĂDISIA

2890

702,00

702,00

0,00

KIS L. JANOS

223

CLUJ

SĂVĂDISIA

2760

762,00

762,00

0,00

BAZSO P. I OLAN DA BAZSO I. IOAN

224

CLUJ

SĂVĂDISIA

2809

653,00

653,00

0,00

BAZSO P. I OLAN DA BAZSO I. IOAN

225

CLUJ

SĂVĂDISIA

2539

69,00

69,00

0,00

BAZSO I. IOAN BAZSO P. I OLAN DA

226

CLUJ

SĂVĂDISIA

2658

929,00

929,00

0,00

BARAZSULY-NEMET ST. LEVENTE KISS B. ELISABETA GYURKA P. FR. FRANCISC

227

CLUJ

SĂVĂDISIA

2814

495,00

495,00

0,00

BARAZSULY-NEMET ST. LEVENTE

228

CLUJ

SĂVĂDISIA

2583

848,00

848,00

0,00

KISS ST. ILEANA KUN-GYORGY F. FERENCZ

229

CLUJ

SĂVĂDISIA

2784

531,00

531,00

0,00

KUN-SANDOR C. ZITA KUN-PA. SANDOR KUN S. LEVENTE

230

CLUJ

SĂVĂDISIA

2865

498,00

498,00

0,00

MATYASA.ANDRAS PETRI I. ILEANA

231

CLUJ

SĂVĂDISIA

2522/1

2.077,00

2.077,00

0,00

KISS P. VARVARA BARDOS IOSIF BALAZS ELISABETA KISS CATARI NA DIMENYANNA BENEDEK ZOLTAN BARDOS BELA KISS M. VARVARA BAZSO-M. M. IOSIF FILLERA. OTTO

232

CLUJ

SĂVĂDISIA

2911

186,00

186,00

0,00

BARDOS FRANCISC BAZSO P. PETRU

233

CLUJ

SĂVĂDISIA

2655

1.072,00

1.072,00

0,00

GONCZI EMERIC GONCZI A. ECATERINA

234

CLUJ

SĂVĂDISIA

2752

1.138,00

1.138,00

0,00

BAZSO-MAGYAR A. ALEXANDRU

 

 

235

CLUJ

SĂVĂDISIA

2735

620

620

0,00

KUN P. ILONA LASZLO ELISABETA CSEGEZI M. ALEXANDRU CSEGEZI ECATERINA

236

CLUJ

SĂVĂDISIA

2530

94,00

94,00

0,00

KISS G. GHEORGHE CZAKO M. MARTIN

237

CLUJ

SĂVĂDISIA

2577

415,00

415,00

0,00

GYORKOS-MANYI E FRANCISC COMPOK F. GHIZELA ENYEDI ST. ELENA

238

CLUJ

SĂVĂDISIA

2907

289,00

289,00

0,00

GABOR F. ADALBERT

239

CLUJ

SĂVĂDISIA

2821

379,00

379,00

0,00

GONCZI I.ANA GONCZI F. FRANCISC

240

CLUJ

SĂVĂDISIA

2928

759,00

759,00

0,00

KISS-GAZDA ELISABETA GYORKOS G. LENCA-ILEANA

241

CLUJ

SĂVĂDISIA

2626

803,00

803,00

0,00

POPAT. MARCEL POPA L. MARGARETA BARDOS MARTON BARDOS PETER BARDOS ROZALIA BARDOS ROZALIA SUTO PĂRASCHIVA FILLERANA BALASZ ELISABETA KIS CATARI NA KIS P. VARVARA BARDOS MARTIN BARDOS BELA BAZSO MARTIN BAZSO IOSIF FODOR CĂTĂLINA FILLERANA DIMENY IOAN DIMENY EUGEN ORBAN IOAN

242

CLUJ

SĂVĂDISIA

2628

13,00

13,00

0,00

POPAT. MARCEL POPA L. MARGARETA BARDOS MARTON BARDOS PETER BARDOS ROZALIA BARDOS ROZALIA SUTO PĂRASCHIVA FILLERANA BALASZ ELISABETA KIS CATARI NA KIS P. VARVARA BARDOS MARTIN BARDOS BELA BAZSO MARTIN BAZSO IOSIF FODOR CĂTĂLINA FILLERANA DIMENY IOAN DIMENY EUGEN ORBAN IOAN

243

CLUJ

SĂVĂDISIA

2887

583,00

583,00

0,00

KISS I. IOSIF

244

CLUJ

SĂVĂDISIA

2597

673,00

673,00

0,00

BAZSO GH. PETRU BOTAR ERZSEBET

 

245

CLUJ

SĂVĂDISIA

2619

240,00

240,00

0,00

SZILAGYI STEFAN BARAZSULY SANDOR VINCZEA. IOLANDA

246

CLUJ

SĂVĂDISIA

2569

207,00

207,00

0,00

VARADI M. BELA VARADI M. LADISIAU VARADI M. IOSIF HERES M. EVA

247

CLUJ

SĂVĂDISIA

2567

202,00

202,00

0,00

VARADI M. BELA VARADI M. LADISIAU VARADI M. IOSIF HERES M. EVA

248

CLUJ

SĂVĂDISIA

2634

7.439,00

7.439,00

0,00

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ FLORESTI, FILIALA SAT VLAHA

249

CLUJ

SĂVĂDISIA

2635

11.044,00

11.044,00

0,00

250

CLUJ

SĂVĂDISIA

2573

1.062,00

1.062,00

0,00

BARDOS S. ROZALIA

251

CLUJ

SĂVĂDISIA

2630

1.070,00

1.070,00

0,00

BARDOS M. VASILE BARDOS M. MARTIN

252

CLUJ

SĂVĂDISIA

3005

2.203,00

2.203,00

0,00

BARDOS STEFAN BARDOS I. MARGARETA

253

CLUJ

SĂVĂDISIA

2924

334,00

334,00

0,00

BARDOS STEFAN BARDOS I. MARGARETA

254

CLUJ

SĂVĂDISIA

2803

68,00

68,00

0,00

BAZSO-DOMBI A. ALEXANDRU-TIBERIU

255

CLUJ

SĂVĂDISIA

2854, 2856

253,00

253,00

0,00

LEITMANN MIHALY BAZSO I. ELISABETA

256

CLUJ

SĂVĂDISIA

1877/1

97,00

97,00

0,00

BALAZSA. ECATERINA

257

CLUJ

SĂVĂDISIA

1875/1

216,00

216,00

0,00

BORDY M. IRINA

258

CLUJ

SĂVĂDISIA

1484/1

41,00

41,00

0,00

GYORKOS-MANYI I. MARGIT

259

CLUJ

SĂVĂDISIA

1482/1

59,00

59,00

0,00

GYORKOS-MANYI I. IMRE

260

CLUJ

SĂVĂDISIA

3020

11,00

11,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

261

CLUJ

SĂVĂDISIA

2913

1.776,00

1.776,00

0,00

KISS T. JUDITH KISS P. PETRU

262

CLUJ

SĂVĂDISIA

2863

168,00

168,00

0,00

GABOR F. ADALBERT BARDOS GHERASIM

263

CLUJ

SĂVĂDISIA

2525/1

780,00

780,00

0,00

BARDOS S. STEFAN

264

CLUJ

SĂVĂDISIA

3014

1.474,00

1.474,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

265

CLUJ

SĂVĂDISIA

3189

3.705,00

3.705,00

0,00

CHITES GH. LIVIU-CATALIN

266

CLUJ

SĂVĂDISIA

3143

721,30

144,00

24,00

11,00

230,00

721,30

 

144,00

24,00

11,00

230,00

PETREAGH. DĂNUT-PETRU

267

CLUJ

SĂVĂDISIA

3095

1.862,00

1.862,00

0,00

DUMAG. ILIE

268

CLUJ

SĂVĂDISIA

3183

522,00

522,00

0,00

MITROFAN V VASILE MITROFAN V IOAN

269

CLUJ

SĂVĂDISIA

2686

100,00

100,00

0,00

RESZEG S. EVA-OLGA RACZ S. ERIKA

270

CLUJ

SĂVĂDISIA

3070

1.801,00

1.801,00

0,00

BORANGIC T AURELIA MATEI D. OVIDIU-DAN

271

CLUJ

SĂVĂDISIA

2895

26,00

26,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

272

CLUJ

SĂVĂDISIA

2915

136,00

136,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

273

CLUJ

SĂVĂDISIA

2937

234,00

234,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISIA

 

274

CLUJ

SAVADISIA

2869

2.558,00

2.558,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

275

CLUJ

SAVADISIA

2853

11.052,00

11.052,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

276

CLUJ

SAVADISIA

2842

510,00

510,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

277

CLUJ

SAVADISIA

2804

4.740,00

4.740,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

278

CLUJ

SAVADISIA

2750

587,00

587,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

279

CLUJ

SAVADISIA

2746

137,00

137,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

280

CLUJ

SAVADISIA

2615

1.172,00

1.172,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

281

CLUJ

SAVADISIA

2616

844,00

844,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

282

CLUJ

SAVADISIA

2617

34.515,00

34.515,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

283

CLUJ

SAVADISIA

2613

364,00

364,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

284

CLUJ

SAVADISIA

2614

3.773,00

3.773,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

285

CLUJ

SAVADISIA

2611

1.110,00

1.110,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

286

CLUJ

SAVADISIA

2612

3.543,00

3.543,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

287

CLUJ

SAVADISIA

2586

251,00

251,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

288

CLUJ

SAVADISIA

2844, 2845

1.174,00

1.174,00

0,00

COMUNA SAVADISIA

289

CLUJ

SAVADISIA

3079

1.668,00

1.668,00

0,00

GARBOVAN V VIORICA

290

CLUJ