MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 143/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 143             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 9 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 157 din 10 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

Decizia nr. 158 din 10 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 175 din 10 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Decizia nr. 214 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. (1 j teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 260 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), (2) si (4)-(11), art. 11 si art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonantă de urgentă privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”

 

16. - Ordonantă de urgentă privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

191. - Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar, în conditiile legii

 

192. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

425. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

155. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2009;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.452/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.457/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.573/C/2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 157

din 10 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, exceptie ridicată de Vasile Vârsta în Dosarul nr. 1.770/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, sustinând că jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, de exemplu Decizia nr. 889/2008, este aplicabilă si în prezenta cauză, de vreme ce nu au fost relevate elemente noi de natură să determine reconsiderarea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.770/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Vasile Vârsta într-o actiune de contencios administrativ având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, prin aceea că prevăd un termen pentru introducerea cererilor privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă, încalcă art. 16 din Legea fundamentală, având în vedere că „o mare categorie de persoane care se află în situatiile prevăzute în ordonantă este privată de drepturile ce i se cuvin, în conditiile în care alte persoane, care se află în situatii absolut identice, si care au depus cereri în termenul stabilit prin ordonantă, beneficiază de drepturile prevăzute în ordonantă”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 sunt constitutionale, astfel cum s-a mai pronuntat Curtea Constitutională prin deciziile nr. 466/2005 si nr. 889/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, si aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 30 octombrie 2001. Potrivit articolului unic din Legea nr. 670/2002 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 20 decembrie 2002, dispozitiile art. 5 alin. (1) din ordonanta criticată aveau următorul cuprins: „Cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la 31 decembrie 2003.”

Curtea constată că termenul cuprins la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgentă a fost modificat prin art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 22 mai 2006, astfel: „Se acordă un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele condamnate sau supuse unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acestora, sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv pot depune cerere pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin principiului egalitătii cetătenilor în drepturi, garantat de art. 16 din Constitutie.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România au mai fost supuse în numeroase rânduri controlului de constitutionalitate, prin raportare la critici de neconstitutionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză. Un exemplu în acest sens este Decizia nr. 466 din 20 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 31 octombrie 2005, prin care Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate, retinând, în esentă, că „recunoasterea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă si, ca urmare a recunoasterii acestei calităti, acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999, nu pot avea loc sine die, stabilirea unui termen pentru exercitarea acestui drept fiind necesară pentru instituirea si mentinerea stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile si a ordinii de drept, specifice unui stat democratic. Lipsa de diligentă a titularului dreptului nu se poate constitui într-un argument pentru a sustine încălcarea principiului nediscriminării între persoanele care îsi exercită dreptul subiectiv în limitele termenului prescris de lege si cele care, neglijând prevederile legale, sunt în situatia de a fi pierdut posibilitatea exercitării dreptului.”

Ratiunile ce au consolidat solutia pronuntată prin decizia mentionată se mentin si în această cauză, deoarece nu au fost expuse aspecte noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, exceptie ridicată de Vasile Vârsta în Dosarul nr. 1.770/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 158

din 10 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Jaf Dlshad Ahmed în Dosarul nr. 3.498/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă interpretul autorizat de limbă arabă, domnul Dalati Bassam, desemnat spre a asigura traducerea în cauză.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.498/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Jaf Dlshad Ahmed într-o cauză de contencios administrativ privind prelungirea măsurii de luare în custodie publică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 sunt contrare dreptului ia apărare, liberului acces la justitie si principiului independentei justitiei „în măsura în care acestea nu reglementează o procedură clară de prelungire a perioadei de luare în custodie publică”, precum si datorită faptului că durata procedurii este limitată, iar solutia prelungirii custodiei este impusă instantei prin lege. Mai arată că textul legal criticat nu include printre cazurile de încetare de drept a măsurii luării în custodie publică si situatia în care străinului i s-a acordat permisiunea de sedere în România, în conformitate cu prevederile legale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile art. 97 alin. (5) din ordonanta criticată sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 sunt în concordantă cu normele constitutionale si conventionale pretins încălcate, precizând că prevederile art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au următorul continut:

„(5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuti la alin. (2) care nu au putut fi îndepărtati de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanta trebuie să se pronunte înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instantei este irevocabilă.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 1 alin. (4) referitoare la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, ale art. 21 - Accesul liber la justitie, ale art. 24 - Dreptul la apărare, art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 124 - Înfăptuirea justitiei, din Constitutie. Sunt invocate, de asemenea, prevederile art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la libertate si la sigurantă.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată. Dispozitiile art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România nu contin norme de natură să îngrădească liberul acces la justitie al persoanelor cărora li se adresează si nici nu afectează exercitarea neîngrădită a dreptului la apărare, cu garantiile sale procesuale specifice. Dimpotrivă, textul criticat reglementează competenta curtii de apel în a cărei rază de competentă teritorială se află locul de cazare al străinului, de a se pronunta asupra prelungirii duratei de luare în custodie, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Prin urmare, instanta de judecată, si nu legea, este cea care dispune această măsură, în urma solutionării cauzei în care străinul, în calitate de parte, beneficiază de toate garantiile dreptului la apărare si ale unui proces echitabil în fata unei instante independente si impartiale. Faptul că instantei de judecată îi este impus un termen imperativ pentru pronuntarea hotărârii, raportat la data expirării termenului luării în custodie publică dispuse anterior, sau că hotărârea are caracter irevocabil nu sunt aspecte de natură să afecteze exercitarea drepturilor fundamentale invocate. Dimpotrivă, acestea dau expresie prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie privind solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, circumstantiat la necesitatea rezolvării cu celeritate si în anumite termene a cauzelor referitoare la situatia străinilor în România. Faptul că autorul exceptiei critică „durata limitată a procedurii” nu poate fi considerat în niciun caz ca fiind contrar prevederilor Legii fundamentale.

Cât priveste sustinerile referitoare la natura neclară a procedurii de prelungire a perioadei de luare în custodie publică, Curtea constată că acestea nu pot fi retinute, textul de lege criticat cuprinzând elemente suficiente, clare si previzibile, astfel încât subiectul de drept să înteleagă conduita pe care norma juridică o impune. Sub aspectul criticilor privind lipsa de reglementare a unui anumit caz în care, în opinia autorului exceptiei, ar trebui să fie reglementată încetarea de drept a măsurii de prelungire a luării în custodie publică, instanta de contencios constitutional constată că nu este de competenta sa examinarea unei exceptii din prisma unor pretinse omisiuni legislative sau redactări nesatisfăcătoare, întrucât în acest mod ar încălca prevederile art. 61 din Legea fundamentală, referitoare la rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a tării.

Curtea constată că prevederile art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate în cauză, nu pot constitui un argument în sustinerea exceptiei, deoarece prelungirea duratei de luare în custodie publică reprezintă o măsură administrativă, iar nu o măsură privativă de libertate. De altfel, Curtea s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, de pildă prin Decizia nr. 773 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 19 decembrie 2006, sau Decizia nr. 28 din 13 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 27 ianuarie 2009.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Jaf Dlshad Ahmed în Dosarul nr. 3.498/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 175

din 10 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-sef delegat

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Alina Claudia Mara în Dosarul nr. 3.409/100/2008al Tribunalului Maramures - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.409/100/2008, Tribunalul Maramures - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Alina Claudia Mara în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (12), art. 73 alin. (3), art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (2), art. 11, art. 20 raportat la art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece legiuitorul a integrat dispozitii generale într-o lege specială, autorizând aplicarea prin analogie a pedepsei prevăzute în Codul penal.

Tribunalul Maramures - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, care au următorul continut: „Infractiunile de luare de mită - prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mită - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevăzută la art. 256 din Codul penal si de trafic de influentă - prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost examinate din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 48 din 24 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 21 februarie 2006, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000, retinând în esentă că „reglementarea care formează obiectul exceptiei nu constituie o incriminare prin analogie, asa cum gresit sustine autorul acesteia, ci o legiferare a răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă, care nu încalcă prevederile art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală si ale art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor

fundamentale. De altfel, analogia, ca institutie juridică, se plasează în sfera aplicării legii ca argument de interpretare, si nu în cea a procesului legislativ. Folosirea acestei notiuni pentru caracterizarea normei instituite de legiuitor conduce la o contradictie în termeni, căci analogia implică absenta normei si, în consecintă, libertatea recunoscută unei autorităti publice - în mod exceptional si nu în materie penală - de a stabili ea însăsi regula după care urmează să rezolve un caz, luând ca model o altă solutie pronuntată într-un alt cadru reglementat. Or, dispozitia legală atacată prevede expres că infractiunile nominalizate se pedepsesc potrivit textelor din Codul penal în care sunt incriminate”.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Alina Claudia Mara în Dosarul nr. 3.409/100/2008 al Tribunalului Maramures - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef delegat, Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 214

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Doru Florin Radu în Dosarul nr. 3.655/221/2008 al Judecătoriei Deva.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 30 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.655/221/2008, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, exceptie invocată de Doru Florin Radu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că din interpretarea art. 125 si 126 din Legea fundamentală se deduce fără dubiu că aplicarea sanctiunilor de orice fel se poate face numai de către instanta de judecată, doar aceasta fiind independentă si impartială, nicidecum de organele de politie, care, făcând parte din organele administratiei si din puterea executivă, nu sunt independente si impartiale, ci sunt în raporturi de subordonare ierarhică. în opinia autorului exceptiei, aceste organe de politie au, practic, regimul procurorului, care, în stadiul actualei legislatii din tara noastră, nu întruneste cerintele de impartialitate, sens în care s-a pronuntat constant Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Judecătoria Deva apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, întrucât dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile tezei a doua a art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, având următorul continut: „Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de către politistul rutier [...].”

În sustinerea exceptiei se invocă art. 124, 125 si 126 din Constitutie, privind înfăptuirea justitiei, statutul judecătorilor si, respectiv, instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Faptul că, potrivit art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, sanctiunile contraventionale prevăzute de acest act normativ se aplică de către politistul rutier dă expresie competentei acestui reprezentant al autoritătii publice, astfel cum a fost reglementată de legiuitor, si nu aduce nicio atingere dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Astfel, potrivit art. 1 alin. (3) din aceeasi ordonantă de urgentă, „Autoritatea competentă în domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementări, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Române”, iar potrivit art. 2 din acelasi act normativ, „îndrumarea, supravegherea si controlul respectării normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de către politia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, care are obligatia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora”. Politistul rutier nu înfăptuieste justitia si nu se substituie în niciun fel instantelor judecătoresti, ci doar face aplicarea unor dispozitii prin care legiuitorul, în considerarea pericolului social al unor fapte, le-a reglementat ca fiind contraventii si a stabilit sanctiuni corespunzătoare.

De altfel, măsurile dispuse de reprezentantii politiei rutiere sunt supuse controlului instantelor judecătoresti, prin posibilitatea persoanei contraveniente de a formula plângere împotriva procesului-verbal de contraventie, plângere care, potrivit art. 118 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, suspendă executarea acestor măsuri, de la data înregistrării plângerii contraventionale până la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti. în acest fel, se asigură accesul la instantele judecătoresti si la toate garantiile unui proces echitabil, inclusiv cele care privesc independenta si impartialitatea, la care face referire autorul exceptiei.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Dom Florin Radu în Dosarul nr. 3.655/221/2008 al Judecătoriei Deva.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 260

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), (2) si (4)-(11), art. 11 si art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000

privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), (2) si (4)-(11), art. 11 si art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în Dosarele nr. 4.150/62/2008, nr. 1.008/119/2008, nr. 3.511/62/2008 si nr. 2.805/62/2008 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.948D/2008, nr. 1.957D/2008, nr. 1.958D/2008 si nr. 1.996D/2008, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 1.957D/2008, nr. 1.958D/2008si nr. 1.996D/2008 la Dosarul nr. 1.948D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 1.325/2008, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 17 si 24 septembrie 2008 si 1 octombrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 4.l 50/62/2008, nr. 1.008/119/2008, nr. 3.511/62/2008 si nr. 2.805/62/2008, Curtea de Apel Brasov - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), (2) si (4)-(11), art. 11 si art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Exceptia a fost ridicată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu ocazia solutionării unor litigii de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4), ale art. 61 alin. (1) si art. 126 alin. (6), în măsura în care din acestea rezultă că instantele judecătoresti au competenta de a cenzura solutia aleasă de legiuitor si să acorde drepturi salariale prevăzute exclusiv în beneficiul altor categorii de salariati decât reclamantii, instituindu-se, astfel, pe cale judiciară, sisteme de salarizare paralele celor stabilite prin acte normative.

Instanta de judecată apreciază că dispozitiile de lege vizate de exceptie sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (1), (2) si (4)-(11), art. 11 si art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4), care consacră principiul separatiei puterilor, ale art. 61 alin. (1) în conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării si art. 126 alin. (6) privind controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, ulterior sesizării sale, prin Decizia nr. 1.325 din 4 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 23 decembrie 2008, a constatat că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare sunt neconstitutionale în măsura în care din acestea se desprinde întelesul că instantele judecătoresti au competenta să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, si să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), (2) si (4)-(11), art. 11 si art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în dosarele nr. 4.150/62/2008, nr. 1.008/119/2008, nr. 3.511/62/2008 si nr. 2.805/62/2008 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef, Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”

 

Având în vedere faptul că până în momentul de fată procedurile de expropriere pentru realizarea lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab” au fost realizate în proportie de 97,5%, iar executarea constructiilor s-a efectuat în proportie de aproximativ 40%,

fiind cunoscut faptul că prin realizarea lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab” s-au urmărit închiderea inelului de circulatie si crearea unor conditii mai bune de trafic pentru locuitorii municipiului Bucuresti, prin fluidizarea traficului si descongestionarea circulatiei, cu atât mai mult cu cât la nivelul pasajului sunt preconizate a functiona două linii RATB care să asigure legătura între diverse zone ale orasului, cum ar fi cartierul Drumul Taberei, bd. Titulescu si Gara de Nord,

luând în considerare faptul că întreruperea lucrărilor afectează întreaga activitate economico-socială a orasului, înregistrând un impact negativ la nivelul populatiei bucurestene, prin blocajele de circulatie, devierea transportului în comun, tulburarea participantilor la trafic si, nu în ultimul rând, prin crearea de dezechilibre în cadrul activitătii operatorilor economici din zonele limitrofe lucrărilor,

tinând cont de faptul că întreruperea lucrărilor cauzează prejudicii majore, începând cu disfunctionalitătile sus-mentionate si până la costuri suplimentare, determinate de măsurile de conservare care trebuie întreprinse odată cu oprirea lucrărilor, evaluate la circa 30 milioane euro/lună, care ar trebui să fie suportate în parte si de populatia orasului,

toate aceste aspecte creând premisele unei situatii extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”, declarată de utilitate publică potrivit art. 2 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,expropriator fiind municipiul Bucuresti.

(2) Imobilele supuse exproprierii pentru cauză de utilitate publică sunt mentionate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Se aprobă, în vederea asigurării plătii justei despăgubiri pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării de interes local prevăzut la art. 1, suma globală estimată de 104.720 mii lei, alocată prin bugetul Primăriei Municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

LISTA

imobilelor supuse exproprierii pentru cauză de utilitate publică

 

• Sos. Orhideelor nr. 36, sectorul 6 - lot 1 în suprafată de 105,48 m2

• Sos. Orhideelor nr. 50, sectorul 6 - suprafată totală de 155,61 m2

• Sos. Orhideelor nr. 52, sectorul 6 - lot 1 în suprafată de 110, 22 m2

• Sos. Orhideelor nr. 54, sectorul 6 - suprafată totală de 371,41 m2

• Sos. Orhideelor nr. 15, sectorul 6 - lot 7/2 în suprafată de 224 m2

• Sos. Orhideelor nr. 27-29, sectorul 6 - lot 1 în suprafată de 1.269, 22 m2

• Sos. Orhideelor nr. 26 bis, sectorul 6 - suprafată totală de 401,32 m2

• Sos. Orhideelor nr. 46, sectorul 6 - lot 1/2 în suprafată de 438,20 m2; lot 1/1 în suprafată de 708,69 m2

• Calea Plevnei nr. 159, sectorul 6 - în suprafată de 509,90 m2

• Str. Vasile Milea nr. 2E, sectorul 6 - în suprafată de 346,43 m2

• Str. Vasile Milea nr. 2F, sectorul 6 - în suprafată de 171 m2

• Str. Vasile Milea nr. 2C, sectorul 6 - în suprafată de 127,41 m2

• Bd. Gării de Nord nr. 1-3, sectorul 6 - lot 1 în suprafată de 134 m2; lot 2 în suprafată de 58 m2

• Str. Grozăvesti nr. 34, sectorul 6 - în suprafată de 242,52 m2

• Str. Econom Cezărescu nr. 17-19, sectorul 6 - în suprafată de 381,26 m2

• Str. Giulesti nr. 2-4, sectorul 6 - în suprafată de 19,07 m2

NOTĂ:

Imobilele sus-mentionate au fost identificate în conformitate cu planurile-situatie prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 50 din 24 februarie 2009.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului

nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, existenta asociatiilor si fundatiilor înfiintate deja este pusă sub semnul incertitudinii, datorită obligatiilor instituite în sarcina acestora si, în special, datorită dificultătilor practice generate pentru acestea prin sanctiunea statuată la art. II din lege.

Astfel, aceste subiecte de drept au obligatia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv 22 decembrie 2008, să îsi schimbe denumirea dacă aceasta include „sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităti sau institutii publice de interes national ori local”. După expirarea termenului de 6 luni, orice autoritate, institutie sau persoană interesată poate solicita în instantă dizolvarea asociatiei sau fundatiei.

Incertitudinea majoră ce planează asupra existentei subiectelor de drept ce fac obiectul de reglementare al legii rezidă din faptul că textul de lege nu precizează niciun fel de criterii de definire a unei sintagme susceptibile de a crea o confuzie si nici nu reglementează sau sanctionează, după caz, în vreun fel, situatia în care institutii publice cu denumiri similare celor folosite de către asociatii sau fundatii sunt înfiintate la o dată ulterioară constituirii asociatiilor sau fundatiilor.

Mai mult, principiul neretroactivitătii legii este total nesocotit prin introducerea acestor conditii retroactive imperative, care vizează însăsi existenta acestor entităti legal constituite, care au îndeplinit toate conditiile impuse de lege la data înfiintării lor si care au obtinut din partea Ministerului Justitiei dovada privind disponibilitatea denumirii solicitate, existând astfel un control asupra denumirii alese de organizatiile neguvernamentale la momentul înfiintării lor.

Luând în considerare motivele arătate, pentru reglementarea situatiei expuse mai sus, în vederea înlăturării oricăror elemente de subiectivism care vulnerabilizează în mod inacceptabil asociatii si fundatii care au deja un renume pe plan national sau chiar international si, nu în ultimul rând, în scopul respectării principiului neretroactivitătii legii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 4 martie 2009.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor-Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar, în conditiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 26.552 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, aflat în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptătită, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 191.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar, în conditiile legii

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Număr de identificare

atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Puchenii Mari, judetul Prahova

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor- Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Prahova

26.552

Sc = 82 m2; Sd = 98 m2; P; S curte = 1.478 m2; cărămidă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”

1. La punctul 51-3, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(10) Eliberarea autorizatiei de utilizator final este conditionată de prezentarea de către operatorul economic solicitant a dovezii privind constituirea unei garantii, al cărei cuantum se va stabili după cum urmează:

a) pentru produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) si, respectiv, în anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal, garantia va reprezenta o sumă echivalentă cu 50% din valoarea accizelor aferente cantitătii de produse aprobate;

b) pentru produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (2), altele decât cele de la alin. (3) al aceluiasi articol, din Codul fiscal, garantia va reprezenta o sumă echivalentă cu 50% din valoarea calculată pe baza accizei aferente motorinei, aplicată asupra cantitătii de produse aprobate.”

2. La punctul 51-3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

„(101) Garantia stabilită în conformitate cu prevederile alin. (10) se reduce după cum urmează:

a) cu 50%, în cazul în care operatorul economic îsi desfăsoară activitatea cu produse energetice accizabile în ultimii 2 ani consecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, în ultimii 2 ani, destinatia utilizării produselor energetice în scopurile înscrise în autorizatiile de utilizator final anterioare;

b) cu 75%, în cazul în care operatorul economic îsi desfăsoară activitatea cu produse energetice accizabile în ultimii 3 ani consecutivi, în calitate de utilizator final, fără încălcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si a respectat, în ultimii 3 ani, destinatia utilizării produselor energetice în scopurile înscrise în autorizatiile de utilizator final anterioare;

c) cu 100%, în cazul marilor contribuabili care îsi desfăsoară activitatea cu produse energetice accizabile în ultimul an, în calitate de utilizator final, fără încălcarea legislatiei fiscale aplicabile acestora, si au respectat, în ultimul an, destinatia utilizării produselor energetice în scopurile înscrise în autorizatia de utilizator final anterioară.”

Art. II. - (1) În vederea constituirii garantiilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, autoritătile fiscale teritoriale competente, la cererea operatorilor economici utilizatori finali prevăzuti la pct. 51-3 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, pot solicita institutiilor financiare sau Trezoreriei Statului eliberarea garantiilor care au fost constituite după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

(2) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final valabile, acordate potrivit prevederilor pct. 51-3 de la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, care nu s-au încadrat în prevederile pct. 69 de la titlul VII din aceleasi norme metodologice, au obligatia de a depune dovada constituirii garantiei, stabilită potrivit prezentei hotărâri, la autoritatea fiscală teritorială competentă, până la data de 30 aprilie 2009 inclusiv. Neîndeplinirea în termen a obligatiei de a depune dovada constituirii garantiei se sanctionează cu revocarea autorizatiei de utilizator final.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 192.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul

Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 4 lit. b) si e) si ale art. 6 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Se aprobă reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Oficiile teritoriale sunt situate în localitătile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(3) Aria de competentă teritorială în care îsi desfăsoară activitatea de control fiecare oficiu teritorial este prevăzută în anexă.

Art. 2. - Oficiile teritoriale sunt entităti fără personalitate juridică, aflate în subordinea Departamentului control si protectia consumatorilor din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 3. - Atributiile oficiilor teritoriale sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007.

Art. 4. - Departamentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si oficiile teritoriale prevăzute în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 131/2005 privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 8 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 425.

 

ANEXA

 

Oficii teritoriale ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Nr. crt.

Sediul oficiului teritorial

Aria de competentă teritorială

1.

Arad

Arad, Bihor, Caras-Severin, Timis

2.

Brasov

Brasov, Buzău, Covasna

3.

Bucuresti

Arges, Bucuresti, Dâmbovita, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Teleorman

4.

Cluj-Napoca

Cluj, Maramures, Satu-Mare, Sălaj

5.

Constanta

Călărasi, Constanta, Ialomita, Tulcea

6.

Crai ova

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea

7.

Galati

Brăila, Galati, Vrancea

8.

lasi

Botosani, lasi, Suceava

9.

Piatra-Neamt

Bacău, Neamt, Vaslui

10.

Sibiu

Alba, Hunedoara, Sibiu

11.

Târgu Mures

Bistrita-Năsăud, Harghita, Mures

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 10 februarie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr.32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. IX.75 din 4 februarie 2009, s-a hotărât suspendarea desfăsurării activitătii de broker de asigurare, la cerere, a Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Tepes Vodă nr. 71, sectorul 2, înmatriculată în registrul comertului cu numărul J40/5177/03.07.1997, cod unic de înregistrare 9569124, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RBK-380 din 21 decembrie 2006, reprezentată legal de dnul Bustuc Andrei Manuel, în calitate de administrator,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

- conform Hotărârii Asociatului unic nr. 9 din 17 decembrie 2008 s-a decis suspendarea activitătii societătii, începând cu data de 31 decembrie 2008, pentru o perioadă de 3 ani;

- societatea a reziliat toate contractele cu asistentii, respectiv cu personalul propriu;

- societatea nu mai are angajati si nici asistenti în brokeraj;

- societatea nu are înregistrate pe rolul instantelor de judecată litigii cu fosti salariati, asigurati sau cu societăti de asigurare;

- societatea nu are înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sesizări si reclamatii cu privire la clienti sau societăti de asigurare;

- societatea a reziliat toate contractele de intermediere cu societătile de asigurare, nu mai are datorii către acestea si nu mai are în gestiune documente cu regim special;

- societatea si-a îndeplinit toate obligatiile fată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, stabilite prin norme, si nu înregistrează datorii în contul taxei de functionare.

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, de la data solicitării, pe o perioadă de 3 ani, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Tepes Vodă nr. 71, sectorul 2, înmatriculată în registrul comertului cu numărul J40/5177/03.07.1997, cod unic de înregistrare 9569124, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RBK-380 din 21 decembrie 2006, reprezentată legal de dnul Bustuc Andrei Manuel, în calitate de administrator, conform Hotărârii Asociatului unic nr. 9 din 17 decembrie 2008.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzice desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, a acordării de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi suspendarea activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, precum si oficiului registrului comertului, de îndată, dispozitiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, brokerul este obligat să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie prelungirea duratei de suspendare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 155.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pct. II, la notă, în loc de; „Unitătile mentionate la nr. crt. 4-51..”se va citi: „Unitătile mentionate la nr. crt. 4-52...”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.452/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 27, în loc de: „27. Duracov Alexandr, fiul lui Ion (născut la 31.05.1918 în localitatea Odesa) si Olga, născut la data de 15 august 1958 în localitatea Tatarbunarî, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. B. Belinski nr. 7«A». (1.113/2003)” se va citi: „27. Duracov Alexandr, fiul lui Ivan (născut la 31.05.1918 în localitatea Odesa) si Olga, născut la data de 15 august 1958 în localitatea Tatarbunarî, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. B. Belinski nr. 7«A». (1.113/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 73, în loc de: „ 73. Volintir Natalia, fiica lui Pavel si Măria (fiica lui Muntean Dionis, născut în anul 1930 în localitatea Tacmagiu, si Matriona), născută la data de 4 martie 1980 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 11, ap. 188. (3.965/2003).” se va citi: „73. Volontir Natalia, fiica lui Pavel si Măria (fiica lui Muntean Dionis, născut în anul 1930 în localitatea Tacmagiu, si Matriona), născută la data de 4 martie 1980 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 11, ap. 188. (3.965/2003).”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 5, în loc de: „5. Buciuscan Ana, fiica lui Leon si Zenovia (fiica lui Mutelica Nicolae, născut la data de 6.12.1919 în localitatea Hulboaca, raionul Orhei), născută la data de 18 noiembrie 1986 în localitatea Clisova, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. (2.962/2006)” se va citi: „5. Buciuscan Ana, fiica lui Leon si Zinovia (fiica lui Mutelica Nicolae, născut la data de 6.12.1919 în localitatea Hulboaca, raionul Orhei), născută la data de 18 noiembrie 1986 în localitatea Clisova, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. (2.962/2006)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 12, în loc de: „12. Culai Măria, fiica lui Constantin (născut la 25.08.1989 în Chisinău) si Pelaghia, născută la data de 14 septembrie 1956 în localitatea Kuria, raionul Dubrovinsk, Tiumeni, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Gheorghe Casu nr. 20, bl. 4, ap. 7. (547/2003)” se va citi: „12. Culai Măria, fiica lui Constantin (născut la 2.02.1923 în localitatea Ulmu) si Pelaghia, născută la data de 14 septembrie 1956 în localitatea Kuria, raionul Dubrovinsk, Tiumeni, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Gheorghe Casu nr. 20, bl. 4, ap. 7. (547/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.457/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 29 septembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 22, în loc de: „22. TofanAlla, fiica lui Valentin (fiul lui Feodor, născut la 7.09.1922 în localitatea Floresti) si Tamara, născută la data de 2 iunie 1982 în localitatea Gura Camencii, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Floresti, localitatea Gura Camencii. (624/2008)” se va citi: „22. TofanAlla, fiica lui Valentin (fiul lui Feodor, născut la 7.09.1922 în localitatea Floresti) si Tamara, născută la data de 2 iunie 1985 în localitatea Gura Camencii, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Floresti, localitatea Gura Camencii. (624/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.573/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 20 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 52, în loc de: „52. Har-Tzion Ben Tzion, fiul lui Hertanu lancu si Ina, născut la data de 25 iulie 1951 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Amir nr. 10. (211/2005)” se va citi: „52. Har-Tzion Ben Tzion, fiul lui Hertanu lancu si Fina, născut la data de 25 iulie 1951 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Amirnr. 10. (211/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 408/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 11 februarie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 20, în loc de: „20. Boghiu Stela, fiica lui Aramă Pavel si Natalia (fiica lui Gaibu Dionisie, născut la data de 16.01.1925 în localitatea Lăpusna), născută la data de 6.07.1986 în localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Minai Viteazul nr. 51, ap. 9. (7.462/2003) Copii minori: Boghiu Gabriela, născută la data de 3.07.2008.” se va citi: „20. Boghiu Stela, fiica lui Arama Victor si Natalia (fiica lui Gaibu Dionisie, născut la data de 16.01.1925 în localitatea Lăpusna), născută la data de 6.07.1986 în localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 51, ap. 9. (7.462/2003) Copii minori: Boghiu Gabriela, născută la data de 3.07.2008.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 54, în loc de: „54. Goreanu Evdochia, fiica lui Nagailîc Afanasie (născut la 17.01.1914 în localitatea Puhoi, raionul laloveni) si Efimia, născută la data de 1 ianuarie 1952 în localitatea Puhoi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Puhoi, raionul laloveni. (1.396/2008)”se va citi: „54. Goreanu Evdochia, fiica lui Nogailîc Afanasie (născut la 17.01.1914 în localitatea Puhoi, raionul laloveni) si Efimia, născută la data de 1 ianuarie 1952 în localitatea Puhoi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Puhoi, raionul laloveni. (1.396/2008)”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.