MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 147/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 147             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 9 martie 2009

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

306. - Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului

 

307. - Decizie privind functionarea aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

308. - Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

309. - Decizie pentru numirea doamnei Stefania Gabriella Ferencz în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

310. - Decizie pentru numirea domnului Călin Emilian Hintea în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

311. - Decizie pentru numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

312. - Decizie pentru numirea domnului Ionel Popescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

313. - Decizie pentru numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

314. - Decizie pentru numirea doamnei Cynthia-Carmen Curt în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

315. - Decizie pentru numirea domnului Mihai-Constantin Seitan în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

316. - Decizie pentru numirea doamnei Raluca-Elena Irofti în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

317. - Decizie pentru numirea doamnei Andreea Maria Vass în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

318. - Decizie pentru numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

319. - Decizie pentru numirea domnului Darius-Cristian Pintilie în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

320. - Decizie pentru numirea domnului Iuliu Păcurariu în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

321. - Decizie pentru numirea domnului Pái Péter în functia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

322. - Decizie pentru numirea domnului Marius Buzea în functia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

323. - Decizie pentru numirea doamnei Ioana Maria Muntean în functia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

324. - Decizie privind încetarea efectelor actului de numire a domnului Ion-Mircea Plângu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind abrogarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 820/2005 pentru stabilirea documentelor si a cuantumului sumei minime în valută pe care cetătenii români trebuie să le detină la iesirea din tară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare

 

            84/189. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului privind prohibitia pescuitului

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

            3. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activitătii medicale peste vârsta legală de pensionare

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. IX alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru' si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2007, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 306.

 

ANEXA*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Secretariatului General al Guvernului

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind functionarea aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 19 si al art. 21 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Aparatul propriu de lucru al primului-ministru functionează ca structură fără personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primului-ministru.

Art. 2. - Aparatul propriu de lucru al primului-ministru exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură coordonarea procesului de elaborare a cadrului general pentru definirea prioritătilor Guvernului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu Planul national de dezvoltare si cu angajamentele internationale asumate de România;

b) de reglementare, prin care se asigură realizarea cadrului normativ si institutional în care se realizează politicile în domeniu.

Art. 3. -Aparatul propriu de lucru al primului-ministru este alcătuit din:

a) cabinetul primului-ministru;

b) corpul secretarilor de stat si consilierilor de stat ai primului-ministru;

c) registratura primului-ministru.

Art. 4. - (1) Cabinetul primului-ministru are următoarele atributii:

a) evaluează si se exprimă asupra oportunitătii în legătură cu orice invitatie adresată primului-ministru;

b) organizează, la solicitarea primului-ministru, evenimente de natură să informeze opinia publică si mass-media cu privire la actiunile primului-ministru si ale Guvernului;

c) asigură transparenta măsurilor guvernamentale, participarea si comunicarea permanentă cu societatea civilă;

d) colaborează cu structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu ministerele si cu celelalte institutii ale statului;

e) centralizează datele si informatiile relevante furnizate de ministere si de celelalte autorităti;

f) semnalează problemele identificate pentru a căror rezolvare sunt necesare actiuni ale ministerelor sau ale altor institutii si autorităti publice;

g) formulează puncte de vedere sau note de avizare în legătură cu documentele care urmează a fi aprobate de primul-ministru.

(2) Corpul secretarilor de stat si consilierilor de stat ai primului-ministru are următoarele obiective strategice:

a) coordonarea procesului de corelare a politicilor publice cu prioritătile Guvernului;

b) coordonarea si monitorizarea continuă a implementării prevederilor legale, previzionarea impactului aplicării acestora în contextul asigurării concordantei cu cadrul constitutional;

c) coordonarea si monitorizarea implementării Programului de guvernare;

d) reforma administratiei publice, punerea în aplicare a politicii de dezvoltare regională;

e) prevenirea unor posibile situatii critice în politicile de guvernare;

f) asigurarea sistemului de control al implementării sarcinilor date de primul-ministru;

g) crearea unei interfete de comunicare eficientă cu societatea civilă, cu sectorul privat, cu institutiile internationale si mass-media, privind exercitiul puterii executive din România;

h) realizarea de analize strategice si formularea de recomandări în principalele domenii de actiune guvernamentală;

i) elaborarea de rapoarte, sinteze si prognoze cu privire la contextul international, social si politic;

j) elaborarea studiilor de oportunitate si formularea recomandărilor privind politicile guvernamentale;

k) promovarea si evaluarea politicilor guvernamentale în domeniul vietii asociative si formularea recomandărilor cu privire la acestea;

l) asigurarea cadrului de dialog dintre primul-ministru si societatea civilă.

(3) Registratura primului-ministru are următoarele atributii:

a) primeste si ia în evidentă toată corespondenta adresată primului-ministru;

b) asigură transmiterea corespondentei către Secretariatul General al Guvernului, ministere si alte institutii si autorităti publice.

Art. 5. -Activitatea următoarelor entităti este coordonată de primul-ministru, printr-un consilier de stat desemnat în acest sens prin decizie a primului-ministru:

a) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; presedintele agentiei are calitatea de ordonator principal de credite;

b) Inspectoratul de Stat în Constructii, institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveste actele de gestiune;

c) Agentia Română pentru Investitii Străine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

d) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii;

e) Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

f) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat; presedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

g) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii;

h) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

i) Agentia Natională Anti-Doping, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

j) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administatiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

k) Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 6. - (1) Structura aparatului propriu de lucru al primului-ministru este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Numărul maxim de posturi alocat aparatului propriu de lucru al primului-ministru este de 27, exclusiv cabinetele demnitarilor.

(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat, respectiv consilierului de stat, se stabileste de către primul-ministru în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Personalului din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului încadrat în aparatul propriu de lucru al primului-ministru se stabilesc prin fisa postului.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 307.

 

ANEXĂ

 

APARATUL PROPRIU DE LUCRU AL PRIMULUI-MINISTRU

 

I. Cabinetul primului-ministru

1. director de cabinet - 1 post

2. consilieri personali - 8 posturi

3. secretari personali - 2 posturi

II. Corpul secretarilor de stat si consilierilor de stat ai primului-ministru

1. secretari de stat - 2 posturi

2. consilieri de stat - 10 posturi

III. Registratura primului-ministru - 4 posturi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. IX alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al primului-ministru, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 308.

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

Număr maxim de posturi; 27, exclusiv cabinete


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Stefania Gabriella Ferencz în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Stefania Gabriella Ferencz se numeste în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 106/2009 privind numirea doamnei Stefania Gabriella Ferencz în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 309.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Călin Emilian Hintea în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Călin Emilian Hintea se numeste în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 107/2009 privind numirea domnului Călin Emilian Hintea în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 310.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Ovidiu Baba se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Domnul Cătălin Ovidiu Baba este desemnat să asigure coordonarea entitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 109/2009 privind numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba în functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 311.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ionel Popescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii domnul Ionel Popescu se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 114/2009 privind numirea domnului Ionel Popescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 312.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan-Tudor Lazăr se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 108/2009 privind numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 313.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Cynthia-Carmen Curt în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cynthia-Carmen Curt se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 124/2009 privind numirea doamnei Cynthia-Carmen Curt în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 314.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mihai-Constantin Seitan în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai-Constantin Seitan se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 239/2009 privind numirea domnului Mihai-Constantin Seitan în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 315.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Raluca-Elena Irofti în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca-Elena Irofti se numeste în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 163/2009 privind numirea doamnei Raluca-Elena Irofti în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 316.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Andreea Maria Vass în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Andreea Maria Vass se numeste în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 143/2009 privind numirea doamnei Andreea Maria Vass în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 317.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vătafu Teodor Cătălin se numeste în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 17/2009 privind numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 318.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Darius-Cristian Pintilie în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Darius-Cristian Pintilie se numeste în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 119/2009 privind numirea domnului Darius-Cristian Pintilie în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 319.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului luliu Păcurariu în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iuliu Păcurariu se numeste în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 199/2009 privind numirea domnului Iuliu Păcurariu în functia de consilier personal în cadrul Cabinetului Primului-Ministru aflat în structura Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 11 februarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 320.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Pál Péter în functia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pál Péter se numeste în functia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al rimului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 120/2009 privind numirea domnului Pál Péter în functia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 321.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marius Buzea în functia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Buzea se numeste în functia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 121/2009 privind numirea domnului Marius Buzea în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 322.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Ioana Maria Muntean în functia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Maria Muntean se numeste în functia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 238/2009 privind numirea doamnei Ioana Maria Muntean în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 23 februarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 323.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea efectelor actului de numire a domnului Ion-Mircea Plângu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Având în vedere prevederile art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează efectele actului de numire a domnului Ion-Mircea Plângu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, ca urmare a desfiintării Cancelariei Primului-Ministru prin dispozitiile art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2009.

Nr. 324.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 820/2005 pentru stabilirea documentelor si a cuantumului sumei minime în valută pe care cetătenii români trebuie să le detină la iesirea din tară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene

sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 820/2005 pentru stabilirea documentelor si a cuantumului sumei minime în valută pe care cetătenii români trebuie le detină la iesirea din tară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 29 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 84 din 24 februarie 2009

MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 189 din 4 martie 2009

 

ORDIN

privind prohibitia pescuitului

 

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 715 din 17 februarie 2009 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 104.732 din 19 februarie 2009 al Directiei protectia naturii din cadrul Ministerului Mediului,

în temeiul art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, al art. 8 pct. Alit. e)din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, al art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului în râul Prut si în lacul de acumulare Stânca-Costesti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003, al art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

în baza Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilitătilor de pescuit si a conditiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul mediului emit următorul ordin:

 

SECTIUNEA 1

Zone si perioade de prohibitie

 

Art. 1. - (1) Se instituie măsuri de prohibitie pentru pescuitul oricăror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice în apele maritime interioare si în apele continentale, în perioada 13 aprilie-11 iunie inclusiv, si în apele care constituie frontieră de stat, în perioada 15 aprilie-29 mai inclusiv, cu exceptiile prevăzute în prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul oricăror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice în râul Prut si în lacul de acumulare Stânca-Costesti în perioada 1 aprilie-30 iunie.

Art. 2. - în Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie măsuri de prohibitie pentru pescuitul oricăror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice în perioada 1 aprilie-30 iunie.

Art. 3. - Se declară zone de protectie pentru resursele acvatice vii următoarele:

a) pe râul Prut, sectorul cuprins între baraj Stânca-Costesti si confluenta cu râul Elan, în tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăsura în afara perioadei de prohibitie;

b) Dunărea Veche, între confluenta canalului Olguta cu Dunărea Veche si confluenta Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, în tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăsura în afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si până la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăsura în afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea în mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

d) lacul Gâscă din Complexul Somova-Parches, în tot timpul anului;

e) lacurile Erenciuc si Belciug, în tot timpul anului;

f) cursul vechi al bratului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăsura în afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

g) pe bratul Sfântu Gheorghe, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zona km 22-25;

h) pe bratul Chilia, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zona km 72-77 Pardina;

i) pe Dunăre, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zonele Mm 53-56,5 (Isaccea) si Mm 65-70 (Grindu);

j) pe bratul Borcea, în perioada 15 martie-30 mai, cu exceptia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zonele km 37-41 (Stelnica) si km 43-47 (Fetesti);

k) zona Sacalin-Zătoane;

l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:

NV: 43°47' lat. N si 28°35'18” long. E;

NE: 43°47' lat. N si 28°40' long. E;

SV: 43°44'20” lat'. N si 28°35'18” long. E;

SE: 43°44'20” lat. N si 28°40' long. E,

si a cărei limită dinspre mal este balizată.

Art. 4. - (1) în zonele de protectie sunt interzise:

a) pescuitul oricăror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;

b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea si recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip si pietris, colectarea ghetii;

c) lucrări în zona malurilor, precum si tăierea arborilor si arbustilor de pe mal;

d) admiterea în zonă a ratelor si gâstelor domestice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitătile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situatii:

a) când pescuitul se desfăsoară în scopuri stiintifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Specii si perioade de prohibitie

 

Art. 5. - (1) Se interzice pescuitul următoarelor specii de pesti, după cum urmează:

a) stiuca, cu exceptia perimetrului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, pe o durată de 40 de zile, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) stiuca, în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, pe o durată de 50 de zile, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin;

c) lostrita, păstrăvul de mare si mihaltul, tot timpul anului;

d) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânei si coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie si din 15 septembrie-31 decembrie inclusiv, iar lipanul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai inclusiv;

(2) în apele Mării Negre se interzic:

a) pescuitul calcanului în Zona Economică Exclusivă (ZEE) în perioada 15 aprilie-15 iunie inclusiv;

b) pescuitul calcanului în marea teritorială în perioada 1 mai-30 mai inclusiv;

c) pescuitul rechinului în perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv;

d) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada anului;

e) pescuitul sturionilor în tot timpul anului;

f) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, mentinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE.

(3) Pescuitul calcanului si dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă se supun dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilitătilor de pescuit si a conditiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră.

Art. 6. - Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunăre se stabileste pe sectoare, astfel:

a) în Marea Neagră, pe sectorul de Dunăre si bratele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, în perioada 20-27 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, în perioada 24 aprilie- 13 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, în perioada 28 aprilie-27 mai inclusiv.

Art. 7. - Capturarea reproducătorilor de sturioni în stare vie se realizează:

a) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 aprilie inclusiv, în zonele mentionate la art. 3 lit. g)-i);

b) în perioada 15 martie-15 mai inclusiv, în zona mentionată la art. 3 lit. j).

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodele de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale.

Art. 9. - Dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unitătilor de acvacultura, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”.

(2) în amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole detin licentă de acvacultura eliberată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente:

a) facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societătile de profil autorizate în producerea de material piscicol;

b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2008;

c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;

d) licentă de acvacultura eliberată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura.

(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte si în prezenta reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si ai Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 226/397/2008 privind prohibitia pescuitului în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activitătii medicale peste vârsta legală de pensionare

 

În temeiul art. 385, al art. 404 alin. (2) si al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I. - Articolul 81 din Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activitătii medicale peste vârsta legală de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 81. - (1) Toate avizele de continuare a activitătii peste vârsta de pensionare vor fi emise si eliberate de către colegiile teritoriale.

(2) Avizul prevăzut la art. 6 se emite de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din România.

(3) Pentru medicii care îsi desfăsoară activitatea în unitătile medicale publice, avizele de continuare a activitătii peste vârsta de pensionare pot fi prelungite până la primirea deciziei de pensionare, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care s-a depus dosarul de pensionare de către angajator, cu exceptia cazului în care sunt aplicabile dispozitiile art. 4.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2009.

Nr. 3.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.