MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 150/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 150             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 10 martie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            22. - Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ll-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

            380. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 108 din 3 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (i) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publica si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariaie personalului civil din aceste institutii

 

            Decizia nr. 225 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1J, (2), (3) si (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            194. - Hotărâre privind darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            302. - Decizie privind numirea membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si a presedintelui Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

            325. - Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            28. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind aprobarea modelului delegatiilor speciale de control utilizate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

            740/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

REPUBLICĂRI

 

            Hotărârea Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ll-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ll-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Societatea Comercială «Compania de Apă» - S.A. Buzău, Societatea Comercială «Apa Serv» Satu Mare - S.A. si Compania Judeteană «Apa Serv» - S.A. Piatra-Neamt."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA AN ASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 27 februarie 2009.

Nr. 22.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul

alimentării cu apă, etapa a ll-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ll-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 380.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 108

din 3 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, exceptie ridicată de Ioan Bărbută în Dosarul nr. 38.834/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei si Ministerul Apărării Nationale, prin consilier juridic.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia. Se arată că prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 sunt discriminatorii, deoarece ar trebui să prevadă ca toate cadrele militare să beneficieze, în egală măsură, de dreptul stabilit în textul legal.

Reprezentantul Ministerului Apărării Nationale consideră că exceptia este inadmisibilă, întrucât autorul acesteia solicită modificarea textului de lege.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modificării legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 17 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 38.834/3/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999, exceptie ridicată de Ioan Bărbută în cauza ce are ca obiect judecarea cererii de recalculare a pensiei formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 este neconstitutional în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece creează discriminare între cadrele militare care au trecut în rezervă, iar ulterior au fost pensionate, având 26 de ani de activitate, beneficiare ale unui ajutor neimpozabil, si cadrele militare în activitate cu aceeasi vechime si ulterior pensionate, dar care nu beneficiază de acest ajutor. Întrucât formularea textului de lege este, în conceptia autorului exceptiei, deficitară, acesta propune o reformulare a acestuia astfel încât să poată beneficia de ajutorul prevăzut de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 toate cadrele militare care se pensionează.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece autorul acesteia pune în discutie interpretarea si aplicarea legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că acestea nu instituie privilegii sau discriminări. În plus, critica vizează o chestiune de interpretare si aplicare a legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, potrivit cărora: „(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, cu drept la pensie, cadrele militare, pentru activitatea depusă, în functie de vechimea efectivă ca militar si ca salariat civil în cadrul ministerelor si institutiilor centrale prevăzute la art. 1, beneficiază de un ajutor neimpozabil stabilit în raport cu solda lunară brută avută în luna schimbării pozitiei de activitate, astfel:

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei îl constituie art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, desi autorul exceptiei face referire în critica sa la dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, în realitate se doreste modificarea prevederilor legale astfel încât acestea să poată fi aplicate tuturor cadrelor militare care se pensionează, independent de momentul trecerii în rezervă.

Dispozitiile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 prevăd un drept pentru cadrele militare aflate la trecerea în rezervă sau direct în retragere, cu drept la pensie, si anume un ajutor neimpozabil stabilit în raport cu solda lunară brută avută în luna schimbării pozitiei de activitate, conform vointei legiuitorului.

Modalitatea în care se interpretează în cazuri concrete aplicarea acestor prevederi legale si, cu atât mai mult, modificarea acestora nu intră în sfera de atributii a Curtii Constitutionale. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, exceptie ridicată de Ioan Bărbută în Dosarul nr. 38.834/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 225

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Flaviu lonut Gubandru în Dosarul nr. 10.133/197/2008 al Judecătoriei Brasov.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând sijurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 2 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 10.133/197/2008, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Flaviu lonut Gubandru.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat nu respectă principiul celor două grade de jurisdictie în materie penală. Astfel, institutia judecătorului delegat nu poate fi considerată ca reprezentând primul grad de jurisdictie, deoarece, cu ocazia instrumentării unei plângeri, nu sunt respectate garantiile procesuale relative la dreptul la apărare si contradictorialitatea dezbaterilor.

Judecătoria Brasov apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate. În opinia instantei, nu se poate aprecia că, prin natura si gravitatea sanctiunilor pe care le prevede, Legea nr. 275/2006 intră în sfera de aplicare a notiunii de „materie penală", astfel cum este aceasta definită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, întrucât dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, cuprinse în art. 74 alin. (1), (2), (3) si (4), potrivit cărora:

„(1) Împotriva hotărârii comisiei de disciplină, prin care a fost aplicată o sanctiune disciplinară, persoana condamnată poate face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii.

(2) Persoana condamnată este ascultată la locul de detinere, în mod obligatoriu, la judecarea plângerii.

(3) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate poate proceda la ascultarea oricărei alte persoane, în vederea aflării adevărului.

(4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate solutionează plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 3 zile de la primirea acesteia, pronuntând una dintre următoarele solutii:

a) admite plângerea si dispune anularea, revocarea sau modificarea sanctiunii disciplinare aplicate de comisia de disciplină din penitenciar;

b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată. [...]" în sustinerea exceptiei se invocă art. 20 din Constitutie -

Tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că art. 74 din Legea nr. 275/2006 a mai fost supus controlului de constitutionalitate, în raport de aceleasi critici de principiu, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 462 din 15 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 7 iunie 2007, prin care Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale, pentru considerentele acolo retinute.

În prezenta cauză se invocă încălcarea, prin art. 74 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 275/2006, a dispozitiilor art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală. Întrucât aceste dispozitii la care îsi raportează autorul exceptiei critica de neconstitutionalitate nu vizează faza de executare a procesului penal (sens în care Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 1.114 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2008), considerentele care au fundamentat solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntată de Curte prin decizia mai sus mentionată sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Flaviu lonut Gubandru în Dosarul nr. 10.133/197/2008 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m)din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Administratiei Prezidentiale a bunurilor culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului National de Artă al României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, respectiv Muzeul National de Artă al României si Administratia Prezidentială, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Muzeului National de Artă al României se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 194.

 

ANEXĂ

 

BUNURILE

care se transmit în proprietatea Administratiei Prezidentiale

 

I. Piese de argint (37 buc), inv. custodie 3433/540, si anume:

1. Potir, 1681, inv. custodie 3433/540/1

2. Disc, 1680, inv. custodie 3433/540/2

3. Cădelnită, inv. custodie 3433/540/3

4. Cruce, inv. custodie 3433/540/4

5. Anafornită, inv. custodie 344/540/5

6. Candelă, inv. custodie 3433/540/6

7. Candelă, inv. custodie 3433/540/7

8. Candelă, inv. custodie 3433/540/8

9. Candelă, inv. custodie 3433/540/9

10. Candelă, inv. custodie 3433/540/10

11. Candelă, inv. custodie 3433/540/11

12. Candelă, inv. custodie 3433/540/12

13. Sfesnic, inv. custodie 3433/540/13

14. Sfesnic, inv. custodie 3433/540/14

15. Sfesnic, inv. custodie 3433/540/15

16. Sfesnic, inv. custodie 3433/540/16

17. Candelă, inv. custodie 3433/540/17

18. Chivot, inv. custodie 3433/540/18

19. Candelă, inv. custodie 3433/540/19

20. Candelă, inv. custodie 3433/540/20

21. Candelă, inv. custodie 3433/540/21

22. Candelă, inv. custodie 3433/540/22

23. Candelă, inv. custodie 3433/540/24

24. Cruce, inv. custodie 3433/540/25

25. Miruitor, inv. custodie 3433/540/26

26. Tiplotă, inv. custodie 3433/540/27

27. Stelută, inv. custodie 3433/540/28

28. Disc,inv. custodie 3433/540/29

29. Disc, inv. custodie 3433/540/30

30. Candelă, inv. custodie 3433/540/31

31. Cădelnită, inv. custodie 3433/540/32

32. Candelă, inv. custodie 3433/540/33

33. Candelă, inv. custodie 3433/540/34

34. Paftale, inv. custodie 3433/540/37

35. Paftale, inv. custodie 3433/540/38

36. Inel, inv. custodie 3433/540/39

37. Cununii, inv. custodie 3433/540/43

II. Icoane (47 buc), inv. custodie 3434/541

III. Amvon din lemn sculptat aurit, inv. custodie 3435/542

IV. Cruce din lemn sculptat aurit (2 buc), inv. custodie 3436/543

V Catapeteasmă (1 buc.) cu friza cu proroci, 15 icoane prăznicare,15 icoane apostolice, 5 icoane împărătesti (Isus Hristos Pantocrator, Maica Domnului cu Pruncu, Adormirea Maicii Domnului, Sfintii Sergheie si Vach, Sfântul Gheorghe omorând balaurul), inv. custodie 3437/544

VI. Catapeteasmă (2 buc.) din lemn sculptat aurit, inv. custodie 3438/545

VII. Iconostas mic din lemn sculptat aurit (pupitru pentru cărti), inv. custodie 3439/546

VIII. Jilt din lemn sculptat aurit, inv. custodie 3440/547

IX. Ladă din lemn datată 1832, inv. custodie 3441/548

X. Masă din lemn sculptat, policromat, sec. XIX, inv. custodie 3442/549

XI. Broderii cu fir (2 buc), inv. custodie 3443/550

XII. Tesături din mătase cu fir (7 buc), inv. custodie 3444/551

XIII. Policadru cu 72 de brate, inv. custodie 3445/552

XIV Sfesnice din alamă (2 buc), inv. custodie 3446/553

XV Strane pentru cărti (2 buc), inv. custodie 3447/554

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si a presedintelui Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si de ministrul educatiei, cercetării si inovării, prin Adresa înregistrată sub nr. 5/1.410 din 23 februarie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (1) lit. a), al art. 9 alin. (1) si al art. 11 alin. (1)-(3) din Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, se numesc în calitate de membri ai Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor următoarele persoane:

1. domnul Victor lliescu - consilier, Directia generală învătământ superior, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

2. domnul Dumitru Nicu Cornoiu - secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

3. doamna Măria Magdalena Tudose - sef serviciu, Directia resurse umane, Ministerul Economiei;

4. doamna Jana Mitroi - director, Directia resurse umane, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei;

5. domnul Ion Gogoescu - sef serviciu, Directia generală de programare bugetară, Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art. 1, domnul Dumitru Nicu Cornoiu se numeste în functia de presedinte al Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 3. - Mandatul membrilor Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si mandatul presedintelui Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor este de 4 ani începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Stefania Gabriella Ferencz

 

Bucuresti, 6 martie 2009.

Nr. 302.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. IX alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 martie 2009.

Nr. 325.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Nr. maxim de posturi: 135

(exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Afaceri Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind aprobarea modelului delegatiilor speciale de control utilizate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

Având în vedere Referatul nr. 21.329 din 16 februarie 2009 emis de Departamentul contencios-legiSIatie al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul prevederilor Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 143/2005,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru desfăsurarea controlului respectării prevederilor referitoare la conditiile de introducere pe piată si punere în functiune a instalatiilor/echipamentelor, precum si pentru urmărirea si controlul regimului de autorizare si verificarea tehnică a instalatiilor/echipamentelor se vor elibera delegatii speciale de control inspectorilor de specialitate care au calitatea de agenti constatatori, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Delegatiile speciale de control prevăzute la art. 1 atestă exercitiul autoritătii de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atributiilor stabilite potrivit Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Delegatiile speciale de control au regim special, sunt nominale si se distribuie de către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR).

(2) Numerotarea delegatiilor speciale de control se face de către ISCIR, prin aplicarea unui marcaj holografic.

(3) Delegatiile speciale de control vor fi semnate de către inspectorul de stat sef al ISCIR.

(4) Eliberarea delegatiilor speciale de control se face de către ISCIR, pentru personalul angajat în functia de inspector de specialitate, pe baza unei evidente nominale, în care se vor mentiona numărul marcajului holografic, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului delegatiei speciale de control, institutia, marca, valabil de la.........până la..........si semnătura.

(5) Pierderea sau furtul delegatiei speciale de control se publică în presă si se anuntă organul emitent, în termen de 48 de ore.

(6) La data încetării activitătii profesionale în cadrul ISCIR, titularul delegatiei speciale de control va depune delegatia specială de control la organul emitent, în vederea anulării si consemnării în evidenta prevăzută la alin. (4).

Art. 4. - Toate structurile ISCIR vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Alexandru Szilveszter

 

Bucuresti, 24 februarie 2009.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

 

DELEGATIE SPECIALĂ DE CONTROL

- Model*) -

 


*) Modelul delegatiei speciale de control este reprodus în facsimil.

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

Având în vedere raportul depus în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor care au obtinut cetătenia altui stat si care sunt cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor care au obtinut promisiunea acordării unei alte cetătenii si care sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 martie 2009.

Nr. 740/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Aszalos Istvan, fiul lui Aszalos Arpad si Ecaterina, născut la data de 28 octombrie 1984 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 2800 Tatabanya, Paletta Lakopark nr. 7, et. 2, ap. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea Nirajului, Str. Trandafirilor nr. 3, ap. 7, judetul Mures. (222/2008)

2. Bart Amelia-Florentina, fiica lui Ivan Tudorel si Simona-Gabriela-Daniela, născută la data de 16 aprilie 1987 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Kundratstr. 16/4/69, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Camille Flammarion nr. 16, bl. P.C.63, ap. 4, judetul Bihor. Dosar nr. 1.120R/2006.

3. Băjenaru Adrian, fiul iui Băjenaru Viorel si Florentina, născut la data de 24 august 1981 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în S.U.A., unitate militară, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Stoian Militaru nr. 105, bl. 1.A, ap. 21, sectorul 4. (240/2008)

4. Bogza Adela-Cristina, fiica lui Bogza Horei si Ecaterina, născută la data de 25 iulie 1988 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Viena, Utendorfgasse 31/1/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Bd. Muncii nr. 17, se. 2, ap. 11, judetul Caras-Severin. Dosar nr. 40R/2007.

5. Cojan Maria-Camelia, fiica lui Stanciu Sorin-Stefan si Liliana, născută la data de 17 septembrie 1973 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 77815 Buhl, Hebelstr. 4 a, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Timisoara nr. 29, bl. B, se. B, et. 9, ap. 38, sectorul 6. Dosar nr. 168R/2007.

6. Constantinescu Ana Alina, fiica lui Constantinescu Grigore si Elena, născută la data de 18 martie 1973 în localitatea Horezu, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Olanda, 4811 GH Breda, Boschstraat 28 B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Costesti, judetul Vâlcea. Dosar nr. 1.105R/2006.

7. Feier Maria-Simona, fiica lui Golub Gheorghe si Măria, născută la data de 1 aprilie 1971 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în S.U.A., 3098 Heritage Dr., Troy, Michigan 48083, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Teatrului nr. 2/4, bl. D.33, se. A, ap. 1, judetul Timis. (218/2008)

8. Ghena Nicolae, fiul lui Ghena Marin si Rada, născut la data de 25 octombrie 1928 în localitatea Deagurile, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Germania, 70597 Stuttgart, Gohlstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Constantin Sandu-Aldea nr. 4, bl. 2, ap. 8, sectorul 1. Dosar nr. 56R/2007.

9. Haas Ana, fiica lui Hobe Vasile si Flora, născută la data de 3 decembrie 1967 în localitatea Orasu Nou, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3321 Ardagger, llerrsdorf 269, cu ultimul domiciliu din România în comuna Orasu Nou, satul Prilog nr. 250, judetul Satu Mare. Dosar nr. 1.189R/2006.

10. Horvath Eniko, fiica lui Budai Francisc si Luiza, născută la data de 4 ianuarie 1981 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2751 Wollersdoorf-Steinabruckl, Korngasse 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Bd. 1848 nr. 38, ap. 12. Dosar nr. 69R/2007.

11. Kurpanek Anica, fiica lui Filimon Hrisanti si Tasiica, născută la data de 17 februarie 1964 în localitatea Matca, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 53773 Hennef, Wellesbergerstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Bisericii Române nr. 115, se. A, ap. 214, judetul Brasov. Dosar nr. 14R/2007.

12. Lisznyai Lajos-Gyula, fiul lui Lisznyai Ludovic si Roza, născut la data de 31 martie 1981 în localitatea Cărei, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 4244 Ujfeherto, str. Petofi Sandor nr. 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Berveni, Str. Mare nr. 350, judetul Satu Mare. Dosar nr. 37R/2007.

13. Mănescu Florin, fiul lui Mănescu Vasile si Cristina-Silvia, născut la data de 13 iulie 1983 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Olanda, 7232 BE Zutphen, str. de Fluite 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, Str. Vitioarei nr. 4, bl. 44, ap. 28, judetul Prahova. (219/2008)

14. Mocanu Raluca-Elena, fiica lui Mocanu Dumitru si Cojocaru Elena, născută la data de 1 februarie 1988 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Favoritenstr. 84/1/14, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Pictor Gh. Petrascu nr. 10, bl. B.7, ap. 71, sectorul 3. Dosar nr. 1.519R/2006.

15. Negrău Sorin-Adrian, fiul lui Negrău Mihai si Măria, născut la data de 1 februarie 1972 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 2103 Langenzorsdorf, Dr. Leopold Barschstr. 11/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lipova, str. A. Vlaicu nr. 3, se. C, et. 3, ap. 55, judetul Arad. Dosar nr. 131 R/2007.

16. Niculescu Rozalia, fiica lui Niculescu Ion si Măria, născută la data de 23 martie 1974 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în S.U.A., 2112 NE 36th Ave, Homestead FL 33033, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Topolovăt nr. 2, bl. T.D.17, se. A, et. 9, ap. 56, sectorul 6. (244/2008)

17. Reinboth Aneta, fiica lui Oancea Gheorghe si Stefana, născută la data de 16 octombrie 1964 în localitatea Mălusteni, judetul VaSIui, România, cu domiciliul actual în Germania, 18055 Rostock, Vicke-Schorler-Ring 124, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, Str. Lăcătusilor nr. 7, bl. R.2, se. 3, ap. 58, judetul Galati. Dosar nr. 1.297R/2006.

18. Secheli Năstase-Alin, fiul lui Secheli Fănică si Nastasia, născut la data de 18 septembrie 1987 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Wielandplatz 9-17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Andrei Muresanu bl. 13, se. D, ap. 39, judetul Bistrita-Năsăud. Dosar nr. 139R/2007.

19. Sikolya-Hajer Ecaterina, fiica lui Sikolya luliu si Emilia, născută la data de 10 iulie 1966 în localitatea SaniSIău, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 97270 Kist, Obere Dorfstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea SaniSIău nr. 1.107, judetul Satu Mare. Dosar nr. 76R/2007.

20. Steindl Gabriela, fiica lui Elekes Arpad si Lucretia, născută la data de 3 august 1970 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 64354 Reinheim, Poststr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Iris nr. 29, se. C, ap. 4, judetul Timis. Dosar nr. 600R/2006.

21. Serbănescu Ileana, fiica lui Bărbulescu Ion si Elena, născută la data de 5 septembrie 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în S.U.A., 9928 Shelburne Terrace, ap. 306, Gaithersburg, Maryland 20878, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. g-ral S. Burileanu nr. 4, sectorul 1. (208/2008)

22. Toth Zoltan-Gabor, fiul lui Toth Zoltan si Agneta-Eva, născut la data de 3 februarie 1978 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 4400 Nyregyhaza, str. Csalad nr. 31, et. 1, ap. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Piata Libertătii nr. 14, ap. 5, judetul Satu Mare. (223/2008)

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Benea Vasile-Beniamin, fiul lui Benea Agoston si Emilia, născut la data de 20 iulie 1970 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4863 Seewalchen am Altersee, Kraims 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Sprie, str. Chiuzbaia nr. 232, judetul Maramures. (185/2008)

2. Dan Titus-Robert, fiul lui Dan Dumitru si Rodica, născut la data de 21 septembrie 1982 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, A-2753 Markt Piesting, Leopold Figl-Str. 7/7/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Jiu. (239/2008)

3. Diaconu Andreea, fiica lui Diaconu Vasile si Lidia, născută la data de 2 iunie 1981 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Volksfeststr. 28 EG, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Oituz nr. 1, se. C, ap. 17, judetul Bacău. (188/2008)

4. Dragaschnig Georgeta-Cristina, fiica iui Spînu Marin si Florina, născută la data de 26 aprilie 1970 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Theodor Kornergasse 18/12, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Tătulesti nr. 7, bl. 98, se. A, ap. 2, sectorul 4. (253/2008)

5. Drăgan Adriana-lsabela, fiica lui Drăgan Anton si Eseanu Elena, născută la data de 4 ianuarie 1976 în localitatea Medgidia, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 4062 Kirchberg/Thening, Strohmeierstr. 7 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medgidia, Str. Independentei nr. 23, bl. 23, ap. 11, judetul Constanta. (226/2008)

6. Gîrboan Diana, fiica lui Gîrboan Dănut si Monica, născută la data de 31 mai 1989 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2300 Kobenhavn S, Isafjordsgade 4,2. tv, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Codrul Cosminului nr. 48, bl. 407.C, ap. 1, judetul Brasov. (241/2008)

7. Grossing Liliana, fiica lui Vidrasciuc Mircea si Emilia, născută la data de 21 mai 1959 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 6791 St. Gallenkirch, Silvrettastr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Lalelelor nr. 8, se. A, ap. 33, judetul Brasov. (209/2008)

8. Gruia Cristina, fiica lui Marin Ioan si Dumitra, născută la data de 18 mai 1977 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Apfelberg, Josef Kurz-Gasse 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sadu, Str. Picuiului nr. 1, judetul Sibiu. (211/2008) Copii minori: Gruia Alina Măria, născută la data de 12.10.2000.

9. Hâzi Adrian, fiul lui Hâzi Petre si Măria, născut la data de 3 august 1969 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Rudolf-Zellergasse 51/13/3, cu ultimul domiciliu din România în comuna Cordun, satul Pildesti, judetul Neamt. (212/2008)

10. Hâzi Maria-Mirela, fiica lui Mărtiscă Iosif si Veronica, născută la data de 21 noiembrie 1976 în localitatea Săbăoani, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Rudolf Zeller Gasse 51/13/3, cu ultimul domiciliu din România în comuna Cordun, satul Pildesti, judetul Neamt. (213/2008) Copii minori: Hâzi Simon, născut la data de 18.11.2000; Hâzi Adrian, născut la data de 5.07.1998.

11. Kadar Ferenc-Bobby, fiul lui Kadar Ferenc si Balint Măria, născut la data de 26 septembrie 1981 în localitatea Nusfalău, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Laxenburgerstr. 48/2/2/25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Streiului nr. 3, bl. C.51, ap. 7, judetul Hunedoara. (252/2008)

12. Kovacs lldiko, fiica lui Tiboldi Janos si Erzsebet, născută la data de 25 mai 1977 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Simmeringer-Hauptstr. 190-192, 8/11, cu ultimul domiciliu din România în comuna Simonesti, satul Simonesti nr. 143, judetul Harghita. Dosar nr. 1.246R/2006.

13. Kurunczi Mihaela, fiica lui Martiniuc Dumitru si Viorica, născută la data de 3 mai 1977 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Austria, 7344 Stoob, Bahngasse 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Timotei Cipariu nr. 10, ap. 2, judetul Timis. (220/2008) Copii minori: Kurunczi Konstantin, născut la data de 30.10.2005; Kurunczi Mihail-Theodor, născut la data de 13.04.2003.

14. Kvelland Daniela, fiica lui Stavăr Ion si Gebăilă Măria, născută la data de 11 februarie 1970 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2450 Kobenhavn SV, Straussvej 15,1. tv, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Onesti, str. Emil Rebreanu nr. 11, ap. 20, judetul Bacău. (227/2008)

15. Mate Ioan-Tiberiu, fiul lui Mate Ioan si Sofia, născut la data de 14 februarie 1962 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 7321 Unterfrauenhaid, Hauptstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Sadu nr. 5, bl. 114, ap. 14, judetul Sibiu. (251/2008)

16. Martincu Carmen, fiica lui Grigoras Vasile si llenuta, născută la data de 11 august 1985 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Viena, Kaschlgasse 6/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suceava, Str. Celulozei nr. 2, bl. 24, se. B, et. 2, ap. 7, judetul Suceava. (243/2008)

17. Niedermayr Raluca-Andreea, fiica lui Simon Mihai si Chira Violeta, născută la data de 30 octombrie 1985 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Schuberstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Motorului nr. 6/16, judetul Maramures. (217/2008)

18. Schwarz Daniela, fiica lui Văduva Ioan si Măria, născută la data de 1 martie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3160 Traisen, Linzer Hof 7/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Aluminei nr. 47, bl. A.4, ap. 18, judetul Bihor. (214/2008)

19. Stan Gabriela, fiica lui Stan Dumitru si Tanta, născută la data de 9 decembrie 1980 în localitatea Cumpăna, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Michael-Bernhard-Gasse 13/3/13, cu ultimul domiciliu din România în comuna Cumpăna, judetul Constanta. (210/2008)

20. Totolici Marcel-Sorin, fiul lui Totolici Stefan si Sofia, născut la data de 19 august 1977 în localitatea Suraia, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Norvegia, 5750 Odda, Roldalsvn 54, cu ultimul domiciliu din România în comuna Suraia, judetul Vrancea. (242/2008)

21. Trifan Cătălin-Alexandru, fiul lui Trifan Iosif si Daniela, născut la data de 6 februarie 1990 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3160 Traisen, Linzer Hof 7/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Aluminei nr. 47, bl. A.4, ap. 18, judetul Bihor. (216/2008)

22. Trifan Daniela, fiica lui Trifan Iosif si Daniela, născută la data de 17 ianuarie 1989 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3160 Traisen, Linzer Hof 7/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Aluminei nr. 47, bl. A.4, ap. 18, judetul Bihor. (215/2008)

23. Twardowski Amalia, fiica lui Streja Ion si Catinca, născută la data de 4 iulie 1971 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4431 Haidershofen, Zellhofersiedlung 182/12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sascut, judetul Bacău. (187/2008)

24. Tif Iosif, fiul lui Tif Iosif si Ana, născut la data de 8 iulie 1970 în localitatea Făget, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, An den Froschlacken 3/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Luminisului nr. 11.A, bl. 11.A, ap. 23, judetul Maramures. (229/2008)

25. Tif Lucica, fiica lui Cirt Vasile si Irina, născută la data de 10 decembrie 1969 în localitatea Fărcasa, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, An den Froschlacken 3/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Luminisului nr. 11.A, bl. 11.A, ap. 23, judetul Maramures. (228/2008) Copii minori: Tif Eduard-Michael, născut la data de 25.03.1999; Tif Emanuel, născut la data de 25.04.2002; Tif Andreas, născut la data de 1.04.2005.

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 568/2002

privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară*)

 


*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale si utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 568/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002 si ulterior adoptării a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează conditiile referitoare la iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară, în scopul prevenirii tulburărilor prin carenta de iod.

Art. 2. -în sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) tulburările prin deficit de iod sunt stările patologice, manifeste sau fruste, apărute ca rezultat al disfunctiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod în organism;

b) prevenirea tulburărilor prin deficit de iod este ansamblul de măsuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale organismului, consumul de sare iodată universal fiind mijlocul cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop;

c) iodarea universală a sării reprezintă procesul de introducere a iodului în sare, pentru orice tip de consum: uman, animal, industrie alimentară;

d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin în a cărui compozitie predomină clorura de sodiu (NaCI), obtinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinată consumului alimentar;

e) sarea iodată este sarea destinată consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară, la care s-a adăugat iod, sub formă de iodat sau iodură de potasiu.

 

CAPITOLUL II

Conditii de calitate si de securitate

 

Art. 3. - (1) în România, în alimentatia oamenilor se utilizează numai sare iodată.

(2) în hrana animalelor si în industria alimentară utilizarea sării iodate este optională, cu exceptia fabricării pâinii si a produselor de panificatie.

Art. 4. - (1) Conditiile de calitate si de securitate pentru sarea utilizată ca suport în vederea obtinerii sării iodate trebuie să fie conforme cu SR 13 360/1996. Continutul de NaCI din sarea utilizată pentru iodare nu trebuie să fie mai mic de 97%.

(2) Sarea iodată trebuie să contină 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 39,2 iodură de potasiu/kg de sare. Se admite ca limită minimă un continut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodură de potasiu/kg de sare, iar ca limită maximă un continut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodură de potasiu/kg de sare.

Art. 5. - Metoda de iodare a sării, calitatea si securitatea, concentratia de iod, metodele de control aplicate în procesul de iodare si păstrarea până în momentul consumului/utilizării a concentratiei de iod stabilite prin prezenta hotărâre trebuie să întrunească toate conditiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 6. - (1) Procesele de productie - purificare, recristalizare, iodare -, de ambalare si etichetare, precum si activitătile de transport, depozitare, comercializare a sării trebuie să se desfăsoare cu respectarea strictă a normelor de igienă în vigoare privind siguranta alimentelor, evitându-se orice risc de contaminare.

(2) Normele privind siguranta alimentelor se aplică si pentru sarea iodată importată.

Art. 7. - Pentru sarea iodată se folosesc ambalaje care mentin calitatea sării si concentratia de iod stabilite, până la data de durabilitate minimală stabilită de producător.

Art. 8. - Autoritătile/institutiile cu atributii de control în domeniul sigurantei alimentelor au obligatia să identifice/ determine prezenta iodului/concentratia de iod din sarea iodată.

Art. 9. - Etichetarea sării iodate se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Denumirea sub care se vinde produsul este „Sare iodată".

Art. 10. - (1) Pe teritoriul României este interzisă comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, atât pentru uzul personal, cât si pentru utilizarea în alimentatia publică si colectivă.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) este permisă comercializarea sării neiodate numai prin reteaua de magazine PLAFAR, magazine naturiste si farmacii, în segmentul produselor care nu necesită retete pentru achizitionare, ambalată în cantităti ce nu depăsesc 0,5 kg.

 

CAPITOLULUI

Inspectia si controlul sării iodate

 

            Art. 11. - Inspectia si controlul aplicării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează de către reprezentantii Ministerului Sănătătii, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform competentelor.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 12. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) comercializarea sării iodate pentru consumul uman sau pentru fabricarea pâinii si a produselor de panificatie, cu un continut de iod în afara limitelor stabilite de art. 4 alin. (2);

b) comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 10 alin. (2);

c) nerespectarea conditiilor de transport, depozitare si comercializare a sării iodate, stabilite de producător în conformitate cu prevederile legale;

d) utilizarea sării neiodate la fabricarea pâinii si a produselor de panificatie, precum si la consumul în alimentatia publică si colectivă.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b) si d) se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3) Odată cu aplicarea amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune următoarele sanctiuni complementare:

a) confiscarea sării neiodate folosite la comercializarea cu amănuntul, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 10 alin. (2), sau utilizate la fabricarea pâinii si a produselor de panificatie, precum si la consumul în alimentatia publică si colectivă;

b) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii si a produselor de panificatie, precum si la consumul în alimentatia publică si colectivă, ce prezintă data durabilitătii minimale depăsită;

c) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii si a produselor de panificatie, precum si la consumul în alimentatia publică si colectivă, ce prezintă continutul de iod în afara limitelor stabilite la art. 4 alin. (2);

d) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii si a produselor de panificatie, precum si la consumul în alimentatia publică si colectivă, ce nu prezintă elementele de identificare si caracterizare în conformitate cu prevederile în vigoare referitoare la etichetarea alimentelor.

Art. 13. - Săvârsirea faptelor prevăzute la art. 12 se sanctionează, pe lângă amendă, si cu suspendarea activitătii operatorului economic, potrivit reglementărilor specifice ale autoritătilor prevăzute la art. 11.

Art. 14. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al autoritătilor competente prevăzute la art. 11, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientii pot achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 12, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Ministerul Economiei, Ministerul Sănătătii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor au obligatia de a elabora planurile de măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 17. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică, pentru sarea destinată consumului uman, începând cu data de 31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizată în industria alimentară si pentru sarea utilizată pentru hrana animalelor, începând cu data de 31 decembrie 2003, cu exceptia prevederilor art. 16 care se aplică de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Pe data de 31 decembrie 2002 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1995 privind reglementarea consumului de sare iodată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, si lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1a) la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 473/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizării în industria alimentară, si ale art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale si utilizării în industria alimentară, care nu fac parte din prezenta formă republicată:

- art. II din Hotărârea Guvernului nr. 473/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 21 aprilie 2004:

„Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."

- art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.904/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006:

„Art. II. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1 si 3, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Cantitătile de sare iodată aflate în stoc sau contractate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se pot comercializa cu parametrii initiali si cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, dar nu mai târziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri."


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.