MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 159/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 159             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 16 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 125 din 3 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare

 

Decizia nr. 126 din 3 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) si art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 146 din 5 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 199 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 216 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 731 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Decizia nr. 218 din 17 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 93 alin. (2), (3) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

Decizia nr. 227 din 19 februarie 2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

Decizia nr. 242 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

Decizia nr. 246 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

213. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Constanta”, km 0+000-km 21+861, judetul Constanta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

232/3.323. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind modificarea si completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 35/3.112/2004

 

299. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Metodologiei privind selectia si pregătirea prin rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicină de familie sesiunea 22 martie 2009, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 171/2009

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

2/II. - Hotărâre pentru modificarea Manualului de operare al subcomponentei „Schema de dezvoltare socială a comunitătilor miniere” (SDSCM) - editia 2005, aprobat prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 6a/IX/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 125

din 3 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 si 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare, exceptie ridicată de George Hotar si Clementa Hotar în Dosarul nr. 2.528/4/2008 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.528/4/2008, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 si 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare, exceptie ridicată de George Hotar si Clementa Hotar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul apreciază că „prevederile art. 33 si art. 34 din Legea nr. 7/1996 care dau dreptul unei terte persoane, neproprietar, neposesor, să aibă calitatea si dreptul de a veni în instantă si de a solicita înscrierea în cartea funciară a unui drept nereal, neactual si nelegal contravin prevederilor art. 16, art. 21 si art. 44 din Constitutie”.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate acoperă explicit anumite necesităti juridice si de publicitate care trebuie satisfăcute pentru a nu perturba circuitul civil referitor la proprietatea imobiliară.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 33 si 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 33: „(1) În cazul în care cuprinsul cărtii funciare nu corespunde, în privinta înscrierii, cu situatia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.

(2) Prin rectificare se întelege radierea, îndreptarea sau mentionarea înscrierii oricărei operatiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

(3) Prin modificare se întelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenta dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate.

(4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaratie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă.

(5) Erorile materiale săvârsite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu.

(6) Procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciară, a modificărilor si cea de îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale.”;

- Art. 34: „Orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă s-a constatat că:

1. Înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;

2. dreptul înscris a fost gresit calificat;

3. nu mai sunt întrunite conditiile de existentă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;

4. Înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordantă cu situatia reală actuală a imobilului.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 privitoare la accesul liber la justitie si art. 44 care consacră dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, publicitatea imobiliară se întemeiază pe sistemul de evidentă al cadastrului general si are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ. În cazul în care cuprinsul cărtii funciare nu corespunde, în privinta înscrierii, cu situatia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. Astfel, art. 33 din lege defineste operatiunile de rectificare si modificare a înscrierilor din cartea funciară, modalitătile în care acestea pot opera, si prevede că procedura de rectificare a înscrierilor, a modificărilor si cea de îndreptare a erorilor materiale se stabileste prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Cu privire la cererea de rectificare a înscrierilor din cartea funciară, dispozitiile art. 34 din Legea nr. 7/1996 reglementează că orice persoană care justifică un interes poate formula o astfel de cerere, în măsura în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă s-a constatat că înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil, dreptul înscris a fost gresit calificat, nu mai sunt întrunite conditiile de existentă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea ori, în fine, înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordantă cu situatia reală actuală a imobilului.

Asadar, Curtea retine că rectificarea înscrierilor făcute în cartea funciară nu este decât o operatie prin care se consemnează acte si fapte juridice extrinseci, operatie care are caracterul unei înregistrări. Scopul notării acestor acte si fapte juridice îl constituie exclusiv publicitatea drepturilor reale imobiliare, deci opozabilitatea lor în raport cu tertii. De aceea, având în vedere importanta acestor drepturi ce izvorăsc din acte juridice civile, posibilitatea rectificării unor asemenea înscrieri reprezintă o măsură de protectie a dreptului de proprietate si de asigurare a securitătii circuitului civil.

Prin urmare, Curtea constată că, întrucât textele de lege criticate se limitează a determina conditiile obiective în care persoana interesată îsi poate exercita dreptul de a solicita oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliară rectificarea sau modificarea cărtii funciare, argumentele autorului exceptiei de neconstitutionalitate nu au temei constitutional.

Mai mult, nici critica potrivit căreia textele de lege criticate dau dreptul unei terte persoane de a solicita înscrierea în cartea funciară a unui „drept nereal, neactual si nelegal” nu poate fi retinută, deoarece textul de lege prevede expres că rectificarea operează numai dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă s-au constatat împrejurările enumerate limitativ de lege. Or, în conditiile în care hotărârea judecătorească reprezintă un act autentic prin care se transează dreptul sau situatia juridică alegată, el constituie dovada deplină a acestora, potrivit art. 1.173 din Codul civil, până la înscrierea în fals sau până la reformarea sa ca urmare a exercitării căilor extraordinare de atac. Până atunci, în virtutea prezumtiei absolute irefragabile a autoritătii de lucru judecat, hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă este considerată a exprima adevărul cu privire la drepturile pe care o instantă judecătorească le constată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 si art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare, exceptie ridicată de George Hotar si Clementa Hotar în Dosarul nr. 2.528/4/2008 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 126

din 3 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) si art. 46

din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv

în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) si art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Maria Manuela Rafael în Dosarul nr. 10.059/197/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 10.059/197/2007, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) si art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Măria Manuela Rafael.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate contravin principiului privind accesul liber la justitie si dreptului de proprietate, întrucât nu sunt de natură a clarifica situatia juridică a imobilelor ce fac obiectul Legii nr. 10/2001.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că institutia prescriptiei si termenele în raport cu care îsi produce efectele aceasta nu pot fi considerate de natură a îngrădi accesul liber la justitie, scopul lor fiind de a-l facilita prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitării acestui drept.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) si art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 45: „(1) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data înstrăinării.

(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.[...]

(4) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele întocmite în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispozitiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.

(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Art. 46: „(1) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si în cazul actiunilor în curs de judecată, persoana îndreptătită putând alege calea aceste legi, renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.

(2) În cazul actiunilor formulate potrivit art. 45 si 47, procedura de restituire începută în temeiul prezentei legi este suspendată până la solutionarea acelor actiuni prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă. Persoana îndreptătită va înstiinta de îndată persoana notificată, potrivit art. 22 alin. (1).

(3) În cazul în care persoanei îndreptătite i s-a respins, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, actiunea privind restituirea în natură a bunului solicitat, termenul de notificare prevăzut la art. 22 alin. (1) curge de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti.”

Termenul de un an prevăzut de dispozitiile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 a fost prelungit succesiv, cu câte trei luni, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 referitoare la accesul liber la justitie si art. 44 cu privire la dreptul de proprietate.

Examinând criticile formulate de autorul exceptiei cu privire la art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) si art. 46 din Legea nr. 10/2001, Curtea retine că acestea vizează omisiunea legiuitorului de a reglementa soarta pe care o au actiunile în revendicare, formulate de către fostii proprietari ai imobilelor nationalizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, omisiune care este de natură a genera solutii variate si practică judiciară neunitară în această materie. Însă complinirea lacunelor textelor de lege prin efectuarea controlului de constitutionalitate excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. De altfel, critica are ca obiect si o problemă de corelare legislativă, întrucât sustinerile autorului exceptiei privesc modul de interpretare si aplicare a unor texte legale, aspecte ce intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

în numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) si (5) si art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Măria Manuela Rafael în Dosarul nr. 10.059/197/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 146

din 5 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Doru-Traian Vânt în dosarele nr. 48.1/238/2008 si nr. 670/238/2008 ale Judecătoriei Gurahont.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.780D/2008 si nr. 1.781 D/2008 au obiect partial identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.781 D/2008 la Dosarul nr. 1.780D/2008, care este primul înregistrat.

Magistratul-asistent referă Curtii că părtile Sorin-Teodor Petrisor si Florin-Teodor Betea au transmis note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, iar autorul exceptiei a comunicat o cerere prin care ridică exceptia lipsei calitătii procesuale de parte intimată a Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahont si solicită constatarea nulitătii absolute a citatiei emise de Curtea Constitutională către Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahont, precum si a oricăror concluzii, scrise sau prin avocat, ale respectivei părti.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii autorului exceptiei, arătând că în mod corect au fost citate toate părtile din dosarul instantei de fond.

Curtea, deliberând, respinge cererea autorului exceptiei.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 6 august 2008, pronuntate în dosarele nr. 48.1/238/2008 si nr. 670/238/2008, Judecătoria Gurahont a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Doru-Traian Vânt cu ocazia solutionării plângerii împotriva unor acte ale procurorului de netrimitere în judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală încalcă valorile supreme ale statului de drept consacrate de dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5), egalitatea cetătenilor în fata legii, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică, prezumtia de nevinovătie si rolul Ministerului Public, în măsura în care procurorul poate da o solutie de netrimitere în judecată întemeiată pe existenta legitimei apărări în absenta unei hotărâri judecătoresti de condamnare a agresorului.

Consideră că art. 85 din Codul de procedură penală aduce atingere valorilor supreme ale statului de drept prevăzute de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală, precum si universalitătii drepturilor, libertătilor si îndatoririlor fundamentale ale cetătenilor, dreptului la un proces echitabil, dreptului la apărare, fidelitătii fată de tară si exercitării cu bună-credintă a drepturilor si a libertătilor, întrucât nu prevede sanctiunea decăderii din exercitiul dreptului de a fi martor al acelei persoane care omite să depună jurământul sau care rosteste mai mult de una dintre formulele prevăzute de textul de lege criticat, respectiv nu prevede sanctiunea penală pentru săvârsirea infractiunii de fals în declaratii.

Autorul exceptiei mai sustine încălcarea dreptului la un proces echitabil si de către dispozitiile art. 197 alin. 5 din Codul de procedură penală, pe motiv că refacerea declaratiilor anulabile ale martorilor de rea-credintă printr-o nouă audiere a acestora reprezintă o măsură ineficientă, pur formală, din moment ce nu sunt refăcute si actele procurorului bazate pe declaratiile date de martori cu nerespectarea procedurii de depunere a jurământului.

De asemenea, arată că art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală aduce atingere valorilor supreme ale statului de drept consacrate de dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3), dreptului la un proces echitabil, dreptului la apărare, exercitării cu bună-credintă a drepturilor si a libertătilor si înfăptuirii justitiei, deoarece nu interzice expres administrarea probei cu martori în cazul în care acestia au dat declaratii anulabile.

Judecătoria Gurahont apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, motivele invocate de autor referindu-se la aspecte ce tin de fondul cauzelor deduse spre solutionare instantei de judecată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul este nemultumit, în realitate, de modul de aplicare a dispozitiilor de lege criticate si solicită, totodată, completarea art. 85 din Codul de procedură penală în sensul reglementării sanctiunii decăderii din exercitiul dreptului de a fi martor în cazul încălcării procedurii de depunere a jurământului.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 si art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, întrucât textele de lege criticate nu contravin prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. În plus, critica autorului exceptiei se referă la omisiunea prevederii în cuprinsul art. 85 din Codul de procedură penală a sanctiunii decăderii din exercitiul dreptului de a fi martor în situatia nerespectării procedurii depunerii jurământului. Or, o asemenea critică nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Consideră că dispozitiile art. 1 alin. (3) si ale art. 54 alin. (1) din Constitutie nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii pronuntate în Dosarul nr. 48.1/238/2008, dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 si art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală, iar prin încheierea pronuntată în Dosarul nr. 670/238/2008 Curtea a fost sesizată cu critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 85 din Codul de procedură penală, raportate la art. 292 din Codul penal. Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate reiese, însă, că autorul acesteia nu contestă, sub niciun aspect, dispozitiile art. 292 din Codul penal. Prin urmare, Curtea se va pronunta asupra constitutionalitătii art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 si art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală. De mentionat că art. 197 alin. 5 din Codul de procedură penală a fost introdus prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006. Astfel, textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 10 alin. 1 lit. e): „Actiunea penală nu poate fi pusă în miscare, iar când a fost pusă în miscare nu mai poate fi exercitată dacă: [...] e) există vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei;”;

- Art. 85: „înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ: «Jur că voi spune adevărul si că nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu. Asa să-mi ajute Dumnezeu!»

În timpul depunerii jurământului, martorul tine mâna pe cruce sau pe biblie.

Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credintei religioase a martorului.

Martorului de altă religie decât cea crestină nu îi sunt aplicabile prevederile alin. 2. Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: «Jur pe onoare si constiintă că voi spune adevărul si că nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu».

Martorii care din motive de constiintă sau confesiune nu depun jurământul vor rosti în fata instantei următoarea formulă: „Mă oblig că voi spune adevărul si că nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu”.

Situatiile la care se referă alin. 3, 4 si 5 se retin de organul judiciar pe baza afirmatiilor făcute de martor.

După depunerea jurământului sau după rostirea formulei prevăzute în alin. 5, se va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârseste infractiunea de mărturie mincinoasă.

Despre toate acestea se face mentiune în declaratia scrisă.

Minorul care nu a împlinit 14 ani nu depune jurământ; i se atrage însă atentia să spună adevărul.”;

- Art. 197 alin. 5: „În situatiile prevăzute în alin. 1 si 4, în cazul în care refacerea actului anulabil se poate face în fata instantei care a constatat, prin încheiere, încălcarea dispozitiilor legale, aceasta acordă un termen scurt pentru refacerea imediată a actului.”;

- Art. 329 alin. 3: „Dacă în cursul cercetării judecătoresti administrarea unei probe anterior admisă apare inutilă, instanta, după ce ascultă procurorul si părtile, poate dispune ca acea probă să nu mai fie administrată”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) privind statul român, ale art. 15 alin. (1) referitoare la universalitatea drepturilor, libertătilor si îndatoririlor fundamentale, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, ale art. 22 alin. (1) privind dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică, ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie, ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, ale art. 54 alin. (1) referitoare la fidelitatea fată de tară, ale art. 57 privind exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si a libertătilor, ale art. 124 alin. (1) si (3) referitoare la înfăptuirea justitiei si ale art. 131 privind rolul Ministerului Public, precum si ale art. 11 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 privitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la dispozitiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 11 referitoare la prezumtia de nevinovătie din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei de neconstitutionalitate este nemultumit de modul de aplicare a dispozitiilor de lege criticate si solicită, totodată, completarea acestora după cum urmează: art. 10 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală să interzică expres procurorului darea unei solutii de netrimitere în judecată întemeiate pe existenta legitimei apărări în absenta unei hotărâri judecătoresti de condamnare a agresorului; art. 85 din Codul de procedură penală să prevadă sanctiunea decăderii din exercitiul dreptului de a fi martor al acelei persoane care omite să depună jurământul sau care rosteste mai mult de una dintre formulele prevăzute de textul de lege criticat, respectiv să prevadă sanctiunea penală pentru săvârsirea infractiunii de fals în declaratii; art. 197 alin. 5 din Codul de procedură penală să interzică refacerea declaratiilor anulabile ale martorilor; iar art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală să interzică administrarea probei cu martori în cazul în care acestia au dat declaratii anulabile. Asemenea solicitări nu intră, însă, în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, aplicarea legii fiind de resortul organelor de urmărire penală si al instantei de judecată, iar modificarea si completarea legii fiind de competenta legiuitorului. În acest sens sunt si dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Doru-Traian Vânt în dosarele nr. 48.1/238/2008 si ir. 670/238/2008 ale Judecătoriei Gurahont.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 199

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Draga Adina Paula Corneanu în Dosarul nr. 459/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal se prezintă, pentru partea Elena Ionescu, avocatul Victor Diaconescu, cu delegatie depusă la dosar.

Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Avocatul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care depune la dosar concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 13 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 459/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Draga Adina Paula Corneanu cu ocazia solutionării contestatiei în anulare formulate împotriva Deciziei civile nr. 1.987 din 23 noiembrie 2007.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 124 alin. (1) si (2) si art. 129. De asemenea, autorul mai invocă si încălcarea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil. În esentă, arată că dispozitiile de lege criticate îngrădesc în mod vădit drepturile procesuale si interesele legale ale părtilor interesate.

Instanta de judecată apreciază exceptia de neconstitu­tionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră textul de lege criticat ca fiind constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins: „Hotărârile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie când dezlegarea dată este rezultatul unei greseli materiale sau când instanta, respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greseală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 124 alin. (1) si (2) privind înfăptuirea justitiei si ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac. De asemenea, autorul mai invocă si încălcarea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, raportate la prevederile constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauză, s-a mai pronuntat, spre exemplu, prin Decizia nr. 387 din 30 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 10 noiembrie 2004.

Cu acel prilej, Curtea a retinut, în esentă, că acest text de lege reglementează contestatia în anulare specială, care este o cale de atac extraordinară, ce se poate exercita în cazurile limitativ prevăzute de lege numai împotriva hotărârilor pronuntate de instantele de recurs.

Aceste dispozitii de lege nu contravin prevederilor constitutionale invocate, întrucât, potrivit jurisprudentei constante a instantei constitutionale, dacă legiuitorul este suveran în a reglementa diferit în situatii diferite accesul la o cale ordinară de atac, fără ca prin aceasta să fie afectat liberul acces la justitie, a fortiori o atare concluzie se impune atunci când în discutie este accesul la o cale extraordinară de atac, care, prin definitie, are caracter de exceptie si deci poate fi valorificată numai în cazurile expres si limitativ prevăzute de lege, în caz contrar existând riscul producerii unor perturbări majore ale stabilitătii si securitătii raporturilor juridice. De asemenea, aceste dispozitii de lege constituie o garantie a aplicării art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces.

Atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Draga Adina Paula Corneanu în Dosarul nr. 459/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef, Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 216

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 731 alin. (1), (2) si (3)

din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj

si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 731 alin. (1), (2) si(3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Monica Lousiana Napău în Dosarul nr. 1.710/107/2008 al Tribunalului Alba - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că dispozitiile legale instituie o măsură de protectie socială, în functie de optiunea legiuitorului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 3 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.710/107/2008, Tribunalul Alba - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 731 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2002, exceptie ridicată de Monica Lousiana Napău în cauza ce are ca obiect judecarea cererii autoarei exceptiei referitoare la drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile art. 731 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2002 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 din Constitutie. Se arată că reglementarea legală considerată a fi neconstitutională acordă dreptul la prima de angajare si la indemnizatia de somaj doar absolventilor care se angajează, nu si celor care exercită, în conditiile legii, profesii liberale.

Tribunalul Alba - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că textul de lege se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei. Totodată, se apreciază că textul de lege criticat nu poate fi completat de Curtea Constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 731 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008.

Textul de lege considerat a fi neconstitutional, are următorul continut:

- Art. 731: „(1) Absolventii institutiilor de învătământ si absolventii scolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, în situatia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării.

(2) Absolventii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajează în perioada de acordare a indemnizatiei, în conditiile prevăzute la alin. (1), beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de o sumă egală cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (2) se acordă absolventilor care îsi mentin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel putin 12 luni de la data angajării.”

Se sustine că au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile art. 731 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2002 au în vedere, în exclusivitate, conditiile de acordare a stimulentelor financiare pentru absolventii institutiilor de învătământ si absolventii scolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, în situatia în care se angajează. Or, este de competenta exclusivă a legiuitorului să stabilească solutia pe care o consideră corespunzătoare pentru stimularea ocupării fortei de muncă la un moment dat. De aceea, critica autorului exceptiei, în sensul că legiuitorul nu acordă dreptul la prima de angajare si la indemnizatia de somaj si celor care exercită, în conditiile legii, profesii liberale, nu are relevantă sub aspectul controlului de constitutionalitate.

Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională nu poate modifica sau completa prevederea legală supusă controlului de constitutionalitate. În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 731 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Monica Lousiana Napău în Dosarul nr. 1.710/107/2008 al Tribunalului Alba - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 218

din 17 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 93 alin. (2), (3)

si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91alin. (2) si art.93 alin. (2), (3) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, exceptie invocată de Societatea Comercială „Desteptarea” - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 472/32/2008 alCurtii de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă, pentru partea Consiliul National al Audiovizualului, doamna consilier juridic Cătălina Anca Bârlea, lipsind autoarea exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, partea prezentă, prin consilier juridic, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Depune la dosar concluzii scrise în acest sens.

Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 29 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 472/32/2008, Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 93 alin. (2), (3) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, exceptie invocată de Societatea Comercială „Desteptarea” - S.A. din Bacău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile criticate au caracter arbitrar si contravin dispozitiilor constitutionale, întrucât transformă dreptul de a se adresa justitiei într-o obligatie, care echivalează cu încălcarea libertătii de a alege calea legală de valorificare a dreptului său. Pe de altă parte, normele atacate creează o stare de instabilitate normativă, care echivalează cu o încălcare a dreptului la un proces echitabil, întrucât, în baza lor, Consiliul National al Audiovizualului poate emite sanctiuni bazate pe rapoartele false ale inspectorilor din zonă, cu termene de executare în interiorul termenului de contestare.

Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal apreciază că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate si, prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, arătând si faptul că acestea sunt norme de procedură, iar, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si ale 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 91 alin. (2) si art. 93 alin! (2), (3) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare. Art. 91 alin. (2) si art. 93 alin. (3) din Legea nr. 504/2002 au fost modificate ulterior sesizării Curtii

Constitutionale, prin art. I pct. 65, respectiv pct. 67 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2008, păstrându-se însă solutia legislativă criticată de autoarea exceptiei.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 91 alin. (2): „în cazurile prevăzute la alin. (1) Consiliul va emite o somatie continând conditii si termene precise de intrare în legalitate.”;

- Art. 93 alin. (2), (3) si (4): „(2) Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliu în conformitate cu prevederile art. 90 si 91 îsi produc efectele de la data comunicării.

(3) Actele emise în conditiile alin. (1) pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, potrivit legii, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă de drept efectele acestora.

(4) Actele emise în conditiile alin. (1) si neatacate în termenul prevăzut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu.”

În sustinerea exceptiei se invocă art. 51, art. 53 si art. 126 alin. (6) din Constitutie, care consacră dreptul de petitionare, restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice pe calea contenciosului administrativ.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, textele de lege criticate, care reglementează emiterea de către Consiliul National al Audiovizualului a unei somatii continând conditii si termene precise de intrare în legalitate, în cazul săvârsirii contraventiilor stabilite de lege, precum si procedura atacării actelor Consiliului la sectia de contencios administrativ a curtilor de apel nu sunt de natură să aducă vreo atingere dreptului la petitionare si nici nu pun în discutie restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau a unor libertăti. Dimpotrivă, aceste norme dau expresie dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 - Accesul liber la justitie si în art. 126 - Instantele judecătoresti, în special celor ale alin. (6) al acestui articol („Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat [...]”), consfintind dreptul persoanei interesate de a ataca actele Consiliului National al Audiovizualului pe care le apreciază ca fiind nelegale.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 93 alin. (2), (3) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, exceptie invocată de Societatea Comercială „Desteptarea” - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 472/32/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 227

din 19 februarie 2009

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu – judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Paul Mihai Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Farmacia Diana” - S.R.L. din Dej într-o cauză civilă având ca obiect o actiune în constatarea dreptului de proprietate.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 9 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 358/117/2008, Tribunalul Cluj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Farmacia Diana” - S.R.L. din Dej într-o cauză civilă având ca obiect o actiune în constatarea dreptului de proprietate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că prevederile art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990, prin raportare la dispozitiile art. 475 si 480 din Codul civil contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), întrucât, prin instituirea unei prezumtii legale de proprietate în favoarea persoanelor juridice de drept privat, creează o discriminare pozitivă; ale art. 44 alin. (1), deoarece prezumtia legală de proprietate încalcă limitele prevăzute de teza finală a alin. (1), iar sensul notiunii de patrimoniu este confuz, pentru că pot face parte din patrimoniu doar bunurile detinute cu titlu de proprietate; ale art. 44 alin. (2), deoarece dreptul de proprietate nu este ocrotit si garantat în mod egal de lege; ale art. 45, întrucât restrâng libertatea accesului la activitatea economică prin atribuirea, în patrimoniu, în mod discriminatoriu, a unor bunuri proprietate; ale art. 136 alin. (2) si (4), pentru că bunurile proprietate publică nu pot fi date persoanelor de drept privat.

Tribunalul Cluj - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Desi Legea nr. 15/1990 este anterioară Constitutiei, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate, deoarece, prin modificările ulterioare, această lege a fost preluată de sistemul normativ al regimului constitutional actual.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 20 alin. 2: „Bunurile din patrimoniul societătii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu exceptia celor dobândite cu alt titlu.”

Autoarea exceptiei a solicitat examinarea constitutionalitătii dispozitiilor criticate prin raportare la art. 475 si 480 din Codul civil, însă Curtea retine că nu poate exercita controlul de constitutionalitate, întrucât autoarea nu a motivat exceptia si sub acest aspect, ci s-a mărginit să enunte doar aceste articole.

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse la art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (1) si (2) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 45 referitor la libertatea economică si art. 136 alin. (2) si (4) referitor la proprietate.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta urmează să fie respinsă. Astfel, prevederile art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 au fost supuse, în mai multe rânduri, controlului de constitutionalitate prin raportare la dispozitiile constitutionale invocate si în prezenta cauză, solutia constantă fiind aceea de respingere ca neîntemeiate a criticilor de neconstitutionalitate.

În acest sens este si Decizia nr. 250 din 18 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 22 noiembrie 2001, în care Curtea a statuat că dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate se integrează, în realitate, în ansamblul normelor prin care legiuitorul preconstitutional a stabilit bazele unui sistem economic compatibil cu regulile economiei de piată, sistem bazat pe proprietatea privată, opus esential sistemului economic centralizat, pe care l-a înlocuit si care se baza pe proprietatea de stat.

Asadar, întrucât Legea nr. 15/1990 este actul normativ care a reglementat reforma economiei românesti prin declansarea procesului de privatizare, nu se poate sustine că dispozitiile criticate sunt contrare art. 45 din Constitutie referitor la libertatea economică.

Cu privire la sustinerea că notiunea de patrimoniu este confuză, Curtea Constitutională a statuat prin Decizia nr. 37 din 3 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 iulie 1996, că „aceste prevederi legale reglementează două componente distincte ale patrimoniului societătilor comerciale: bunuri aflate în proprietate si bunuri dobândite cu alt titlu. Dacă interpretarea acestei ultime părti a textului ar putea conduce la concluzii neconforme cu Constitutia, aceasta este o problemă ce nu intră în câmpul de actiune al contenciosului constitutional”, ci al instantelor de judecată.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica privind încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, considerăm că este neîntemeiată, deoarece egalitatea este un drept fundamental aplicabil persoanelor fizice, nu si persoanelor juridice, cum este cazul în spetă, cu scop patrimonial.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Farmacia Diana” - S.R.L. În Dosarul nr. 358/117/2008 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Paul Mihai Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 242

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995

pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicată de Iulian Creată în Dosarul nr. 2.674/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde partea Uniunea Natională a Barourilor din România, prin avocat, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că la dosarul cauzei a fost depusă o cerere din partea autorului exceptiei prin care solicită acordarea unui nou termen în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul părtii prezente se opune cererii formulate, învederând faptul că însusi autorul exceptiei detine calitatea de avocat.

Reprezentantul Ministerului Public se opune cererii formulate, iar Curtea respinge cererea de amânare a cauzei.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Uniunii Nationale a Barourilor din România solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că baroul, ca ordin profesional, are dreptul să aplice sanctiuni fată de cei care nu îsi îndeplinesc obligatiile fată de acesta.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că neexecutarea unei obligatii legale nu poate atrage concluzia implicită a încălcării art. 53 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.674/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicată de Iulian Creată într-o cauză având ca obiect anularea deciziei de suspendare a autorului exceptiei din profesia de avocat.

În motivarea exceptiei se arată că prevederile legale criticate încalcă art. 49 din Constitutie, sanctiunea prevăzută fiind disproportionată fată de situatia care a determinat-o.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtii prezente, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, care are următorul cuprins:

„Calitatea de avocat este suspendată: [...]

c) în caz de neplată totală sau partială a taxelor si a contributiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. si către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenta acestora si până la lichidarea integrală a datoriilor;[...]

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 49, însă din motivarea exceptiei rezultă că, în realitate, se referă la prevederile art. 53 din Constitutie privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea retine următoarele:

Prin Decizia nr. 406 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 6 septembrie 2005, Curtea, în raport cu o critică similară de neconstitutionalitate, a statuat că „între textele de lege criticate si prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei nu există vreo incompatibilitate.

Instituirea prin legea care reglementează exercitarea profesiei de avocat a unor obligatii pentru cei în cauză, precum si a unor măsuri sanctionatorii fată de cei ce încalcă regulile prevăzute este întru totul legitimă”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Distinct de cele statuate în decizia mentionată, Curtea retine că suspendarea din profesie a avocatului pentru neplata totală sau partială a taxelor si a contributiilor profesionale este o sanctiune proportională în raport cu scopul urmărit, si anume executarea obligatiilor profesionale ale avocatului. Astfel, se constată că sanctiunea aplicată avocatului, pe de o parte, este disuasivă, fiind în măsură să îl determine să îsi modifice ulterior comportamentul si, pe de altă parte, are un caracter temporar. O atare sanctiune are, practic, ca efect obligarea avocatului suspendat să îsi plătească taxele si contributiile profesionale pentru a-si putea relua activitatea avocatială.

Obiter dictum, Curtea retine că, de principiu, invocarea art. 53 din Constitutie în sustinerea exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate trebuie să se facă raportat la un drept sau libertate fundamentală pretins a fi încălcată, exigentă constitutională pe care autorul exceptiei nu a respectat-o.

Având în vedere cele arătate mai sus, Curtea urmează să respingă ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, exceptie ridicată de Iulian Creată în Dosarul nr. 2.674/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 246

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu – judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Nicu Nicolae în Dosarul nr. 6.470/311/2008 al Judecătoriei Slatina.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că autorul acesteia, pe de o parte, invocă chestiuni care tin de interpretarea si aplicarea legii, iar pe de altă parte, tinde la modificarea textului de lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.470/311/2008, Judecătoria Slatina a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Nicu Nicolae într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii împotriva executării silite.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia consideră că, pe lângă veniturile realizate din activităti agricole sau arendă, ar trebui scutite de la plata anticipată a impozitului si acele categorii de venituri care se realizează la perioade la fel de mari ca cele din agricultură. În caz contrar, contribuabilii în cauză trebuie să suporte o sarcină fiscală excesivă motivat de stabilirea incorectă a acestora de către organul fiscal. Se apreciază că prevederile art. 82 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 sunt retroactive din moment ce dau posibilitatea organului fiscal de a emite decizii de impunere „pentru obligatii de plată la bugetul consolidat al statului cu termene de plată retroactive raportat la data emiterii deciziilor de impunere”.

Judecătoria Slatina apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Totodată, mai arată că în realitate autorul exceptiei nu se referă la o problemă de constitutionalitate, ci, prin critica sa, vizează modificarea legii, chestiune care nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia este inadmisibilă, întrucât vizează probleme de aplicare a legii, atributie ce tine de competenta instantelor de judecată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost precizat, îl constituie dispozitiile art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. În realitate, autorul exceptiei critică numai primele 3 alineate ale art. 82 din lege, texte asupra cărora Curtea urmează să se pronunte si care au următorul cuprins:

„(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităti independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activităti agricole sunt obligati să efectueze în cursul anului plăti anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plătile anticipate se stabilesc prin retinere la sursă.

(2) Plătile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuării plătilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent si suma reprezentând plăti anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăti anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârsitul anului urmând să fie supus impozitării, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Plătile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel:

a) pe baza contractului încheiat între părti; sau

b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit optiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

(3) Plătile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectuează potrivit deciziei emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determină venitul net din activităti agricole, potrivit art. 72 si 73, datorează plăti anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50% din impozit, până la data de 1 septembrie inclusiv, si 50% din impozit, până la data de 15 noiembrie inclusiv.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si ale art. 78 privind intrarea în vigoare a legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că plătile anticipate se datorează pentru veniturile din activităti independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia celor realizate din arendare. O asemenea exceptare este motivată de faptul că veniturile realizate din arendare nu pot fi anticipate, acestea fiind rezultatul unui concurs de factori naturali. Astfel, în anumiti ani agricoli veniturile realizate sunt cu mult mai mici decât cele din anii anteriori, situatie ce se datorează unor fenomene naturale ce nu pot fi prevăzute. Dacă s-ar accepta teza autorului exceptiei, s-ar putea ajunge ca în cazul arendei să fie datorate sarcini fiscale anticipate cu mult mai mari decât venitul efectiv realizat. Considerentele de mai sus justifică, în mod obiectiv si rational, tratamentul diferit pe care îl au veniturile realizate din arendare. În aceste conditii, Curtea nu poate retine existenta niciunei discriminări între persoanele care realizează venituri din activităti independente, respectiv arendare.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 82 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003, se observă că autorul exceptiei invocă aspecte ce tin de aplicarea si interpretarea legii. Prin urmare, Curtea retine că revine instantei de judecată să se pronunte asupra legalitătii emiterii deciziilor de impunere, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Nicu Nicolae în Dosarul nr.6.470/311/2008 al Judecătoriei Slatina.

2. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Constanta”,

km 0+000-km 21+861, judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Constanta”, km 0+000-km 21+861, judetul Constanta, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 128.557 mii lei alocată de la bugetul de stat, aprobat potrivit legii, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 martie 2009.

Nr. 213.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului

Constanta”, km 0+000-21+861, judetul Constanta

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea

administrativ-

teritorială

 

 

Nr. cadastral

 

 

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

(m2)

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata

rezultată

din acte

(m2)

Suprafata

rezultată din

măsurători

(necesară

de

expropriat)

(m2)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

CONSTANTA

OVIDIU

10927

2500

13

 

S.C. HERBERTH S COMPANY - S.R.L.

2

CONSTANTA

OVIDIU

11664

5959

2415

 

S.C. MAGNUM DEZVOLTARE IMOBILIARĂ - S.R.L.

3

CONSTANTA

OVIDIU

11008/2

10000

5353

 

BONCIUANGELA

4

CONSTANTA

OVIDIU

11438

30000

17218

 

DITAGEORGE IULIAN

5

CONSTANTA

OVIDIU

11432

25000

8855

 

DITAGEORGE IULIAN

6

CONSTANTA

OVIDIU

11517

20000

2358

 

BRÎNZĂ IULIAN, BRÎNZĂ JAKLINA

7

CONSTANTA

OVIDIU

11655/2

5000

502

 

BINDELA CONSTANTIN, BINDELA MARIA

8

CONSTANTA

OVIDIU

11706

25000

2246

 

NEAGU MITICA

9

CONSTANTA

OVIDIU

11803

10000

810

 

NEAGU MITICĂ

10

CONSTANTA

OVIDIU

11004/2

19884

1595

 

VÎRGOLICI NICU

11

CONSTANTA

OVIDIU

10998/2

19885

1707

 

BOTOSINEANU MARIANA

12

CONSTANTA

OVIDIU

11084

16530

1570

 

CARĂ ALEXANDRINA

13

CONSTANTA

OVIDIU

11387

16520

1595

 

BELLONE ADELA

14

CONSTANTA

OVIDIU

11011/2

16530

1490

 

MARDARE CORNELIU

15

CONSTANTA

OVIDIU

11801

10000

2271

 

GAFAR SEREN SILBER

16

CONSTANTA

OVIDIU

11397/2

30000

2565

 

BURCESCU POLIXENIA

17

CONSTANTA

OVIDIU

11806

25000

2285

 

NEAGU MITICA

18

CONSTANTA

OVIDIU

11534

10000

949

 

S.C. INVESTATE - S.R.L.

19

CONSTANTA

OVIDIU

11101

29571

2921

 

S.C. INVESTATE - S.R.L.

20

CONSTANTA

OVIDIU

11395/2

5868

601

 

COJOCARU CRISTEA COJOCARU MARIA COJOCARU CORNEL COJOCARU GHEORGHE COJOCARU NICOLAE

21

CONSTANTA

OVIDIU

11104

20000

2140

 

ROGOJINĂ IOAN

22

CONSTANTA

OVIDIU

11684

19588

2040

 

S.C. INVESTATE - S.R.L.

23

CONSTANTA

OVIDIU

11001

29555

741

 

DITAGEORGE IULIAN

24

CONSTANTA

OVIDIU

11160

10000

1619

 

S.C. AGRORAL IMPORT-EXPORT - S.R.L.

25

CONSTANTA

OVIDIU

11537

10000

4990

 

PRECUP SORIN

26

CONSTANTA

OVIDIU

10941

9930

6806

 

LUPU VALENTINA, LUPU TĂNASE

27

CONSTANTA

OVIDIU

11098

9930

4521

 

TULUSAINUR

28

CONSTANTA

OVIDIU

11632

7400

244

 

SIMION DOINA SIMION IULIAN-MIHAI SĂVULESCU IRINAMAGDALENA

29

CONSTANTA

OVIDIU

10920

22104

7409

 

S.C. INVESTATE - S.R.L.

30

CONSTANTA

OVIDIU

10956

15000

5096

 

S.C. AGRORAL IMPORT-EXPORT - S.R.L.

31

CONSTANTA

OVIDIU

11761/2

20246

3140

 

ION REVEICA ION MARIANA DRAGU LUCIA

32

CONSTANTA

OVIDIU

10997/2

29588

12985

 

MENAGI ISAN NELIMAN MIVGIAN

33

CONSTANTA

OVIDIU

10924/2

29547

3967

 

SALTĂU TURAN SALTĂU CADAN

34

CONSTANTA

OVIDIU

11560 11562

10000

3583

 

DOBRINAS GHEORGHE

35

CONSTANTA

OVIDIU

11528 11530

10000

613

 

STEFAN CONSTANTIN

36

CONSTANTA

OVIDIU

11007/2

37108

11334

 

GHINCIA DUMITRU

37

CONSTANTA

OVIDIU

11652

8545

221

 

STEFAN CONSTANTIN

38

CONSTANTA

OVIDIU

11549

8545

169

 

DOBRINAS GHEORGHE

39

CONSTANTA

OVIDIU

11541

25000

103

 

POPOV CECILIA JENICA, POPOV EMIL

40

CONSTANTA

OVIDIU

11799/2

29571

665

 

CHIVA ION

 

0

1

2

3

4

5

6

7

41

CONSTANTA

OVIDIU

11815

20000

265

 

S.C. INVESTATE - S.R.L.

42

CONSTANTA

OVIDIU

11827

17012

110

 

S.C. INVESTATE - S.R.L.

43

CONSTANTA

OVIDIU

10993

10080

985

 

VANCEAMIHAI CONSTANTIN VANCEA DIANE PAULA CORINA

44

CONSTANTA

OVIDIU

11012

9980

960

 

VANCEAMIHAI CONSTANTIN VANCEA DIANE PAULA CORINA

45

CONSTANTA

OVIDIU

11000

9980

1413

 

VANCEAMIHAI CONSTANTIN VANCEA DIANE PAULA CORINA

46

CONSTANTA

OVIDIU

11028

9980

4177

 

MURESANU MARIAN MURESANU SORINA

47

CONSTANTA

OVIDIU

11019

9980

4832

 

MURESANU MARIAN MURESANU SORINA

48

CONSTANTA

OVIDIU

11205

49000

2110

 

S.C. BAVARIA- S.R.L.

49

CONSTANTA

OVIDIU

11406/2

40500

4464

 

BĂLAN VICTORIA

50

CONSTANTA

OVIDIU

11404/2

95000

12373

 

ASAN MELEGANAM ISMAILAMET

51

CONSTANTA

OVIDIU

11473

10000

1603

 

PASCU GHEORGHE

52

CONSTANTA

OVIDIU

11449

20000

3160

 

STÂNCĂ NICULAE

53

CONSTANTA

OVIDIU

11464

20000

3120

 

OREZEANU LUMINITA DAI AN A

54

CONSTANTA

OVIDIU

11789/2

22500

3669

 

OREZEANU ALEXANDRU

55

CONSTANTA

OVIDIU

11768/2

22500

3981

 

SLĂNICEANU CONSTANTIN SLĂNICEANU IULIANA

56

CONSTANTA

OVIDIU

11703

50000

6452

 

NEGRUTZI TEODORA

57

CONSTANTA

OVIDIU

11209

40000

719

 

BUMBU CORNELIA, BUMBU CRISTIAN

58

CONSTANTA

OVIDIU

11006

9200

963

 

BUMBU CORNELIA

59

CONSTANTA

OVIDIU

10925/2

9200

1204

 

MINCU GEORGETA MINCU MARIAN-CORNEL CASMALĂ CRISTIANA-TEODORA

60

CONSTANTA

OVIDIU

10995

39200

4940

 

FRANGU MITCU MARIUS FRANGU CRISTINA

61

CONSTANTA

OVIDIU

11170

30000

3353

 

FRANGU MITCU MARIUS FRANGU CRISTINA

62

CONSTANTA

OVIDIU

11461

39200

25550

 

MITRAN PAULA CORNELIA

63

CONSTANTA

OVIDIU

11460

10000

4056

 

DOROBANTU VIOREL DOROBANTU GABRIELA CRISTINA

64

CONSTANTA

OVIDIU

11467

40000

27853

 

FRANGU MITCU MARIUS FRANGU CRISTINA

65

CONSTANTA

OVIDIU

11419/2

34200

17689

 

PITI ION

66

CONSTANTA

OVIDIU

11539/2

3800

887

 

CERCEL PETRE

67

CONSTANTA

OVIDIU

11418/2

49200

9000

 

GOVORVASILE

68

CONSTANTA

OVIDIU

11791

55000

625

 

DĂMĂSARU MARIA

69

CONSTANTA

OVIDIU

11841

25000

4575

 

NEAGU MITICĂ

70

CONSTANTA

OVIDIU

12060

793

67

 

OGLAN ION, OGLAN ECATERINA

71

CONSTANTA

OVIDIU

11960

2065

22

 

OGLAN ION, OGLAN ECATERINA

72

CONSTANTA

OVIDIU

12124

10000

125

 

GHITA CĂTĂLIN MARIAN

73

CONSTANTA

OVIDIU

11982

20000

15

 

BURICEAMINA, BURICEAILIE

74

CONSTANTA

CONSTANTA

106372/2

18650

8

 

BARBU ION BARBU MARIA STOIAN FILOFTEIA CALOIAN ELENA

75

CONSTANTA

CONSTANTA

106374/2

19126

5093

 

MANOLE EMILIA

 

0

1

2

3

4

5

6

7

76

CONSTANTA

CONSTANTA

106380/2

19124

4532

 

FRANGU STERE

77

CONSTANTA

CONSTANTA

107595

12066

650

 

RADU GHEORGHE

78

CONSTANTA

CONSTANTA

106338/2

9040

1100

 

TONCU FLORIAN

79

CONSTANTA

CONSTANTA

106306/2

25000

3512

 

BARBU ION BARBU MARIA STOIAN FILOFTEIA CALOIAN ELENA

80

CONSTANTA

CONSTANTA

106369/2

34160

5679

 

PANTU MĂRITA PURCEA CONSTANTIN IONITĂTĂNASE

81

CONSTANTA

CONSTANTA

106342/1 106342/3

5000

272

 

MARTAGNATĂNASE MARfAGNACOSTICĂ

82

CONSTANTA

CONSTANTA

106373/1 106373/3

9040

1818

 

MARTAGNATĂNASE

83

CONSTANTA

CONSTANTA

106339/1 106339/3

24000

12086

 

LITI GHEORGHE

84

CONSTANTA

CONSTANTA

107215

34500

33530

 

TINCUVASILE TINCU FLOAREA

85

CONSTANTA

CONSTANTA

107171/2

10520

1083

 

DIMADIONISIE SOLA MARIA BARDU PÂNDELE MICA PETRE ZECHIUVASILICHIA CARAIORGU ELENA

86

CONSTANTA

CONSTANTA

107169/2

9040

240

 

MÎCĂ PETRE

87

CONSTANTA

CONSTANTA

107208/2

34040

880

 

MÎCĂ PETRE, MÎCĂ ANDREI

88

CONSTANTA

CONSTANTA

107170/2

24010

555

 

STILU NICOLAE

89

CONSTANTA

CONSTANTA

107210/2

68020

6923

 

BECALE PARASCHIVA CULETU VASILE PITU ELISABETA MILAVERGINIA BABU TANTI GHITĂ DOXIA

90

CONSTANTA

CONSTANTA

107380

8000

955

 

PITU TĂNASE

91

CONSTANTA

CONSTANTA

107311/2

16250

1914

 

PITU ADRIAN

92

CONSTANTA

CONSTANTA

107349

15114

2119

 

MOCIU CORNELIA

93

CONSTANTA

CONSTANTA

107203/2

26593

3342

 

PITU PÂNDELE, PITU CONSTANTIN

94

CONSTANTA

CONSTANTA

107152/2

26500

2851

 

PITUANGELA

95

CONSTANTA

CONSTANTA

107243/2

10300

1091

 

LIPAIACOB

96

CONSTANTA

CONSTANTA

107388

7350

777

 

PÂRLITU VIORICA

97

CONSTANTA

CONSTANTA

107564

24670

2696

 

TINCU IOAN GABRIEL

98

CONSTANTA

CONSTANTA

107232/2

11335

1258

 

STANICĂ MIHAI

99

CONSTANTA

CONSTANTA

107205/2

18600

2091

 

LIPA GHEORGHE

100

CONSTANTA

CONSTANTA

107212/2

11323

1294

 

DRĂGHICIANICA

101

CONSTANTA

CONSTANTA

107277/2

9850

1143

 

BADEA ABLONIA

102

CONSTANTA

CONSTANTA

107209/2

17900

2128

 

LIPAIACOB

103

CONSTANTA

CONSTANTA

107154/2

30660

3588

 

PETRESCU SIMION COSTEA MARIA PETRESCU CONSTANTIN

104

CONSTANTA

CONSTANTA

107358

11350

257

 

MAZILU ION ADRIAN, MAZILU RODICA

105

CONSTANTA

CONSTANTA

105191

460000

39079

 

ORBAN LUCIAN, ORBAN STELUTA DANIELA

106

CONSTANTA

CONSTANTA

106882

3266

1293

 

PĂLĂSESCU MARIA

107

CONSTANTA

CONSTANTA

106633

20000

14512

 

S.C. NEWLINK - S.R.L.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

108

CONSTANTA

CONSTANTA

100154

16800

16800

 

S.C. AUTO OIL 2000 - S.R.L.

109

CONSTANTA

CONSTANTA

105516

38200

27994

 

PAPUC ANA MARIA

110

CONSTANTA

CONSTANTA

107539

1250

1250

 

IOMERFETIN IOMER LACME

111

CONSTANTA

CONSTANTA

107537

1250

1250

 

IOMERFETIN IOMER LACME

112

CONSTANTA

CONSTANTA

107546

1250

1250

 

IOMERFETIN IOMER LACME

113

CONSTANTA

CONSTANTA

107547

5000

5000

 

DROGEANU MIHAI

114

CONSTANTA

CONSTANTA

107619

2500

2500

 

CULIN SORIN CULIN DIANA

115

CONSTANTA

CONSTANTA

107545

2500

2500

 

S.C. GOLDENLIGHT - S.R.L.

116

CONSTANTA

CONSTANTA

107622

504

504

 

NESTIAN MIHAELA DANIELA

117

CONSTANTA

CONSTANTA

107540

696

696

 

VLADAAURELIAN

118

CONSTANTA

CONSTANTA

107577/2

5000

4471

 

CUTURICU STERE CUTURICUALECU TITAAURICA

119

CONSTANTA

CONSTANTA

107556

5000

5000

 

DINU ELENA

120

CONSTANTA

CONSTANTA

102738

1000

1000

 

BLEJAN NICULAE

121

CONSTANTA

CONSTANTA

107481

15000

141

 

PÂRLITU CRISTIAN

122

CONSTANTA

CONSTANTA

106337/2

15000

4758

 

IATAN VIOREL

123

CONSTANTA

CONSTANTA

106376/1

15000

10033

 

NICOLAE VASILE

124

CONSTANTA

CONSTANTA

106411/1

15000

13905

 

BUCIUC AURICA PĂCURARU DUMITRU BARBU ELENA

125

CONSTANTA

CONSTANTA

107162/1

30000

19213

 

TELEANU ANA DOBRILANICOLETA PETRISORION DRUMES IULIANA

126

CONSTANTA

CONSTANTA

107490

15000

1905

 

COMSAIOAN, COMSA LUMINITA, BUSU IONEL BUSU NECULINA

127

CONSTANTA

CONSTANTA

107552

3750

14

 

POPAVALERIA

128

CONSTANTA

CONSTANTA

106893/2

45000

2449

 

MARGHIOL VICTORIA MINODORA

129

CONSTANTA

CONSTANTA

107192

47600

3874

 

S.C. Z GRUP HOLDINGS (ONE) - S.R.L

130

CONSTANTA

CONSTANTA

105934

1000

286

 

COSTACHE GHEORGHE COSTACHE ELISABETA

131

CONSTANTA

CONSTANTA

105926

15600

10700

 

MOCANU NELU MOCANU MARIOARA

132

CONSTANTA

CONSTANTA

105955

638

217

 

PANCU GHITĂ

133

CONSTANTA

CONSTANTA

105929

637

177

 

TASENTE CONSTANTIN TASENTE ZOIA

134

CONSTANTA

CONSTANTA

105876

638

137

 

TASENTE CONSTANTIN TASENfE ZOIA

135

CONSTANTA

CONSTANTA

105941

637

96

 

TASENTE CONSTANTIN TASENfE ZOIA

136

CONSTANTA

CONSTANTA

105924

638

56

 

TASENTE CONSTANTIN TASENfE ZOIA

137

CONSTANTA

CONSTANTA

106937

637

16

 

TASENTE CONSTANTIN TASENfE ZOIA

138

CONSTANTA

CONSTANTA

106193

48500

13798

 

BUSU KIRATA

139

CONSTANTA

CONSTANTA

108230

18900

1817

 

STOIAN CLAUDIU

 

0

1

2

3

4

5

6

7

140

CONSTANTA

CONSTANTA

108242

3775

870

 

STOIAN CLAUDIU

141

CONSTANTA

CONSTANTA

107728

11220

2900

 

STOIAN CLAUDIU

142

CONSTANTA

CONSTANTA

108257/1

29013

67

 

NEICUTION

143

CONSTANTA

CONSTANTA

108757

28010

3556

 

KADIROGLUAYMER

144

CONSTANTA

CONSTANTA

107878

63080

7610

 

TINCUEMIL

145

CONSTANTA

CONSTANTA

108238/2

23000

2398

 

JIANU TOMA

146

CONSTANTA

CONSTANTA

108237/2

10000

3014

 

COSTEA NICOLETA FLORENTINA

147

CONSTANTA

CONSTANTA

108725/2

8914

174

 

PITU V. MIHAI

148

CONSTANTA

CONSTANTA

108734/2

15000

2256

 

ANASTASE SIMION

149

CONSTANTA

CONSTANTA

108728/2

9000

534

 

ABDULACHEAZIM

150

CONSTANTA

CONSTANTA

108240

5300

705

 

CHIRCULESCU VASILE CHIRCULESCU TITITA

151

CONSTANTA

CONSTANTA

108244/2

10370

1118

 

IGNATENCO MARIA

152

CONSTANTA

CONSTANTA

108494/1

5000

249

 

CARAIANI NICOLAE CARAIANI VASILE

153

CONSTANTA

CONSTANTA

108703/1

5000

775

 

CONSTANTIN WILHELMINA

154

CONSTANTA

CONSTANTA

108507/2

5000

808

 

BUTTNER IOLANDA

155

CONSTANTA

CONSTANTA

108246

5000

874

 

PĂLIMARU CONSTANTIN PĂLIMARU MIHAELA

156

CONSTANTA

CONSTANTA

108300

5000

1050

 

STAN VASILE, STAN PAULA STAN VICTORIA

157

CONSTANTA

CONSTANTA

108433

5000

2098

 

CARAIORGU MARINELA

158

CONSTANTA

CONSTANTA

108260

5000

4503

 

PURCĂREAION PURCĂREA NICOLAE CRĂCIUNAS MARIA-LUIZA DERMENGIÂN TOMA DERMENGIAN LUISA-ESMERALDA

159

CONSTANTA

CONSTANTA

108536

5000

5000

 

CONSTANTINESCU MARIA

160

CONSTANTA

CONSTANTA

108533/1

5000

4510

 

NICOLAE MARIA, HRISTODOLGHEORGHE

161

CONSTANTA

CONSTANTA

108262

5000

1828

 

S.C. NALBA-S.A.

162

CONSTANTA

CONSTANTA

108234

1250

100

 

SIRET ZISU, SIRET IULIANA

163

CONSTANTA

CONSTANTA

108259

1250

83

 

SIRET ZISU, SIRET IULIANA

164

CONSTANTA

CONSTANTA

108248

200

13

 

SANDU MARINA, S.C. MOTOR EXPERT - S.R.L.

165

CONSTANTA

CONSTANTA

108302

2500

294

 

S.C. MOTOR EXPERT - S.R.L.

166

CONSTANTA

CONSTANTA

108535/1

5000

316

 

CONSTANTIN MIHAIL

167

CONSTANTA

CONSTANTA

108231

2500

157

 

S.C. METACOM ANTICOR - S.R.L.

168

CONSTANTA

CONSTANTA

108537/2

5000

311

 

IFTODE DELIA

169

CONSTANTA

CONSTANTA

108490/1

5000

308

 

ZĂRNESCU VASILE

170

CONSTANTA

CONSTANTA

108732

5000

3520

 

CIABUCAAGORA

171

CONSTANTA

CONSTANTA

108504/1

5000

3240

 

SĂDEANU PAULIN SĂDEANU OCTAVIAN SĂDEANU EMILIAN ION BRATU EMILIA SĂDEANU CONSTANTA

172

CONSTANTA

CONSTANTA

108760

2000

1041

 

MITRACHETRAIAN MITRACHE SILVIA

173

CONSTANTA

CONSTANTA

108706

2000

547

 

CRETU CONSTANTIN CRETU MIHAELA

174

CONSTANTA

CONSTANTA

108271

1000

1000

 

IFTIMIE DORIN IFTIMIE ELENA

 

0

1

2

3

4

5

6

7

175

CONSTANTA

CONSTANTA

108264/2

5000

2531

 

MARES ALEXANDRINA, GOSMAN GHEORGHE, CILICAGEORGETA

176

CONSTANTA

CONSTANTA

108441

5000

387

 

S.C. PENSIUNEAANDREEA - S.R.L.

177

CONSTANTA

CONSTANTA

108704/1

5000

4313

 

TELEANU ANA DOBRICĂ NICOLETA PETRISORION DRUMES IULIANA

178

CONSTANTA

CONSTANTA

108739

5000

4565

 

ANDREI PAULINA DUMITRESCU VERONICA TANASESCU STELA ELENA

179

CONSTANTA

CONSTANTA

108747/2

45000

163

 

BĂDICA TATIANA AVRAM ELENA IVANESCU ELVIRA

180

CONSTANTA

CUMPĂNA

12241

45000

4777

 

PRECUPVASILE-DĂNUT PRECUPSIMONAANCĂ

181

CONSTANTA

CUMPĂNA

12291/1

11900

1168

 

POPESCU ION POPESCU DUMITRU POPESCU ANICA CHIVU ZINCA STEFĂNESCU TUDORA SIMION IOANA

182

CONSTANTA

CUMPĂNA

12210

14000

13661

 

S.C. DONEGAL - S.R.L

183

CONSTANTA

CUMPĂNA

11620

7000

7000

 

DAN CORNEL, DAN OANA ROXANA

184

CONSTANTA

CUMPĂNA

10346

6600

6600

 

DUMITRESCU ADRIAN-DAN

185

CONSTANTA

CUMPĂNA

12293/2

8400

7007

 

DIN DUMITRU

186

CONSTANTA

CUMPĂNA

12406

2900

967

 

COMAN MARIUS CRISTIAN OPRITĂ NINALAVINIA

187

CONSTANTA

CUMPĂNA

12369

2900

753

 

COMAN MARIUS CRISTIAN OPRITĂ NINALAVINIA

188

CONSTANTA

CUMPĂNA

12219

10000

5366

 

SINOS EUGENIA

189

CONSTANTA

CUMPĂNA

12602/2

10000

5556

 

ROSUVASILE

190

CONSTANTA

CUMPĂNA

12292/2

5600

3248

 

ANCA STEFAN

191

CONSTANTA

CUMPĂNA

12583/2

8400

5066

 

TROSIE ELENA STANCIU IONICA

192

CONSTANTA

CUMPĂNA

12434/2

3500

2183

 

DUMITRESCU STEFAN

193

CONSTANTA

CUMPĂNA

12325

3500

2227

 

PRAISU CONSTANTIN S.C. BLUEBEACH – S.R.L.

194

CONSTANTA

CUMPĂNA

12330

10500

6819

 

TROSIE TUDOR, S.C. BLUEBEACH – S.R.L.

195

CONSTANTA

CUMPĂNA

12365/1

4200

2721

 

AMETVASFI

196

CONSTANTA

CUMPĂNA

12595/1

4200

2712

 

VUIALIVIU

197

CONSTANTA

CUMPĂNA

12313/1

10000

6403

 

COSTRASEL NICOLAE

198

CONSTANTA

CUMPĂNA

12366/1

10000

6292

 

CEPARU GHEORGHE

199

CONSTANTA

CUMPĂNA

12367/2

2800

1734

 

BURTICAAURELIA

200

CONSTANTA

CUMPĂNA

12294/2

3500

2147

 

TIMOFTE ION ISTRATE MARIA IVANESCU MARIA

201

CONSTANTA

CUMPĂNA

12295/1

10000

5836

 

CĂLINA CONSTANTIN

 

0

1

2

3

4

5

6

7

202

CONSTANTA

CUMPĂNA

12592/1

2800

1372

 

PETRE SANDU MOCANU MARIA, CHIRITA STELIAN

203

CONSTANTA

CUMPĂNA

12596/1

2800

1317

 

NITU GHEORGHE

204

CONSTANTA

CUMPĂNA

12199

20000

7199

 

S.C. TOMIS INVESTMENTS - S.R.L.

205

CONSTANTA

CUMPĂNA

12719

9000

2288

 

DANCIU TICU

206

CONSTANTA

CUMPĂNA

12741

12600

3637

 

DANCIU TICU

207

CONSTANTA

CUMPĂNA

12360

11400

4093

 

PRUIU GHEORGHE MERCAS ANA MARIA

208

CONSTANTA

CUMPĂNA

12960

4200

1690

 

SUCURI CADAR

209

CONSTANTA

CUMPĂNA

12751

4200

1785

 

CADAR ZERA, CADAR ADINAN, CADAR REFAN, CADAR TURHAN

210

CONSTANTA

CUMPĂNA

12734

1700

750

 

CADAR ZERA ALI BEHIE ILIAS SUCHINEA

211

CONSTANTA

CUMPĂNA

12308/1

7000

3255

 

DUMITRU DOBRE

212

CONSTANTA

CUMPĂNA

12228

20800

8077

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

213

CONSTANTA

CUMPĂNA

12170

5000

1965

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

214

CONSTANTA

CUMPĂNA

12165

5000

1976

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

215

CONSTANTA

CUMPĂNA

12357/1

5000

1988

 

STANCU EUGENIA

216

CONSTANTA

CUMPĂNA

12173

25800

10494

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

217

CONSTANTA

CUMPĂNA

12322

17200

7257

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

218

CONSTANTA

CUMPĂNA

12337

17200

7513

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

219

CONSTANTA

CUMPĂNA

12491

43000

20181

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

220

CONSTANTA

CUMPĂNA

12215

25800

13264

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

221

CONSTANTA

CUMPĂNA

12335

25800

14296

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

222

CONSTANTA

CUMPĂNA

12373/2

17200

10162

 

GÎJU MARIANA

223

CONSTANTA

CUMPĂNA

12364

13200

8173

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

224

CONSTANTA

CUMPĂNA

12315

14333

9269

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

225

CONSTANTA

CUMPĂNA

12375

14333

9697

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

226

CONSTANTA

CUMPĂNA

12317

14333

8851

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

227

CONSTANTA

CUMPĂNA

12245

17200

9382

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

228

CONSTANTA

CUMPĂNA

12248

86000

56191

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

229

CONSTANTA

CUMPĂNA

12728

43000

40018

 

SINOS EUGENIA

230

CONSTANTA

CUMPĂNA

12958

10000

6568

 

S.C. TOMIS INVESTMENTS - S.R.L.

231

CONSTANTA

CUMPĂNA

12744

47000

28951

 

DUMITRU MARIETA DUMITRU GABRIELA DUMITRU NICOLAE DUMITRU VASILE BARBU GHERGHINA MUSCOIU RĂDITA SZABO FLORINA DUMITRU MARIN DUMITRU GHEORGHE

232

CONSTANTA

CUMPĂNA

12982

11900

122

 

S.C. FIN. CO.GE. R.O. – S.R.L

233

CONSTANTA

CUMPĂNA

12589/1

49600

2565

 

ALBU F. MARIN

234

CONSTANTA

CUMPĂNA

12584/2

34400

6584

 

TICAMES FLORICA SIMION ELENA CERNEA ION

 

0

1

2

3

4

5

6

7

235

CONSTANTA

CUMPĂNA

12647/2

25800

8339

 

BOB ION

236

CONSTANTA

CUMPĂNA

12179

77400

18231

 

SINOS EUGENIA

237

CONSTANTA

CUMPĂNA

12105/2

30000

17460

 

ALEXANDRU VASILE ALEXANDRU NICOLAE COSTEA ELENA ALEXANDRU PETRICA PUSCHIAZAFLORICA, DRAGOMIRAURICA

238

CONSTANTA

CUMPĂNA

12097

77400

69417

 

PENENCEA ELENA COMAN STANCA NEAMTU MARIA

239

CONSTANTA

CUMPĂNA

11804

9700

9700

 

TEODORESCUAURORA

240

CONSTANTA

CUMPĂNA

11803

10000

10000

 

S.C. TOMIS INVESTMENTS - S.R.L.

241

CONSTANTA

CUMPĂNA

12232

20000

10537

 

SAUCIUCJENI MUNTEANU MARIANA MUNTEAN JENY NEAGU CONSTANTINA NEAGU LEONID NEAGU GHEORGHE TĂNASE ANGELA TĂNASE ION

242

CONSTANTA

CUMPĂNA

12095/2

68800

22407

 

MATEESCU GHEORGHE MATEESCU GHEORGHITA HORVATH ELENA NEAGOE ELISABETA MANEA MARIA

243

CONSTANTA

CUMPĂNA

12222

15000

5373

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

244

CONSTANTA

CUMPĂNA

12235/2

13200

7716

 

NEGRICI MARIA

245

CONSTANTA

CUMPĂNA

12264

15600

12752

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

246

CONSTANTA

CUMPĂNA

12163

5000

4896

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

247

CONSTANTA

CUMPĂNA

11525

5000

5000

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

248

CONSTANTA

CUMPĂNA

11522

15000

15000

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

249

CONSTANTA

CUMPĂNA

12197

23750

23750

 

S.C. BLUEBEACH - S.R.L.

250

CONSTANTA

CUMPĂNA

11518

30100

30100

 

S.C. DONEGAL - S.R.L.

251

CONSTANTA

CUMPĂNA

11687

10750

10750

 

STOENESCU TATIANA STOENESCU OCTAVIAN

252

CONSTANTA

CUMPĂNA

11689

5375

5375

 

ISOPESCU CRISTINA-CELINA ISOPESCU DANIEL-RADU MATINCADELIA CARMEN MATINCA EDUARD IOSEF

253

CONSTANTA

CUMPĂNA

11688

5375

5375

 

CIOROBACRISTELA

254

CONSTANTA

CUMPĂNA

12306/1

17200

16765

 

MUSTATA MARIA, MAVRIC FLOAREA

255

CONSTANTA

CUMPĂNA

12237

32900

19721

 

MUSTATA COMAN

256

CONSTANTA

CUMPĂNA

12087

30100

12998

 

SINOS EUGENIA

257

CONSTANTA

CUMPĂNA

12103/1 12103/3

25800

14508

 

OSMAN ZERA

258

CONSTANTA

CUMPĂNA

12378/2

25800

19051

 

NAIM IUSNIE

259

CONSTANTA

CUMPĂNA

12154/2

51600

38584

 

CADÎR MUSIN, CADÎR IZET, DEMIR PERZA

260

CONSTANTA

CUMPĂNA

12118/1

43000

28090

 

GAFAR PEMBE

261

CONSTANTA

CUMPĂNA

12327

21500

12621

 

GAFARGHIUNER

262

CONSTANTA

CUMPĂNA

12311

21500

11644

 

RESUL RUSEN

263

CONSTANTA

CUMPĂNA

12345