MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 162/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 162             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 16 martie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

229. - Hotărâre privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

 

268. - Hotărâre privind modificarea dispozitiilor unor acte normative

 

269. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

271. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judetul Arad, în vederea asigurării stării de functionare optime a căilor de acces existente

 

278. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si în folosinta Clubului Sportiv „Universitatea” din Cluj-Napoca

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

342. - Decizie privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 

343. - Decizie privind numirea domnului Serban llie-Cornel în functia de director general al Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

344. - Decizie privind împuternicirea domnului comisar-sef de politie Ghimpău Aurelian de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor

 

345. - Decizie privind împuternicirea domnului comisar-sef de politie Teodorescu Octav-Virgiliu de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul Bucuresti, bd. gen. Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară.

(3) Romsilva este regie autonomă de interes national, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Romsilva, precum si atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Romsilva are în structura sa unităti fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, si unităti cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3, ale căror adrese pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului de administratie al Romsilva.

(2) Structurile organizatorice si functionale ale unitătilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul de administratie al Romsilva, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Unitătile cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 provin din subunităti ale directiilor silvice.

(4) Încadrarea în noile structuri organizatorice a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza verificării cunostintelor profesionale, în conditiile prevăzute de lege, în limita posturilor disponibile.

(5) Reîncadrarea în noile structuri organizatorice si în numărul de posturi aprobat se face în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul propriu al Romsilva, înregistrat în evidentele contabile la data de 30 iunie 2008, totalizează 92.609.515 lei si este preluat în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă si unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.

(2) Activitatea principală desfăsurată de Romsilva este „Silvicultură si alte activităti forestiere”, clasa CAEN 0210.

(3) Prin activitătile pe care le desfăsoară, Romsilva urmăreste:

a) aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii, actionând pentru apărarea, conservarea si dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum si pentru gestionarea fondurilor de vânătoare si de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea si valorificarea, prin acte si fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, exercitând si atributii de serviciu public cu specific silvic;

b) efectuarea de lucrări de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si proiectare de investitii în domeniul silviculturii si în alte domenii ale stiintelor naturale, precum si întocmirea de documentatii topo-cadastrale;

c) administrarea prin intermediul subunitătilor cu personalitate juridică sau preluarea în custodie, în conditiile legii, a ariilor naturale protejate în care fondul forestier proprietate publică a statului detine o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversitătii acestora;

d) aplicarea strategiei si implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă, cresterea, ameliorarea, calificarea si exploatarea efectivelor de cabaline din sectiile proprii, organizarea si desfăsurarea de competitii hipice;

e) cresterea animalelor de blană si efectuarea cercetării stiintifice si dezvoltării tehnologice în acest domeniu.

Art. 5. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 martie 2009.

Nr. 229.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

CAPITOLUL I

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 1. - (1) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, are ca scop principal gestionarea durabilă si unitară, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publică a statului.

(2) Activitatea principală desfăsurată de către Romsilva este „Silvicultură si alte activităti forestiere”, clasa CAEN 0210.

(3) Romsilva desfăsoară si alte activităti, astfel:

1. vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului si activităti de servicii anexe vânătorii - 0170;

2. prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si plută, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite - 16;

3. pescuitul si acvacultura - 03;

4. prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor- 1039;

5. activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea - 711;

6. activităti de management si de consultantă în management - 702;

7. cercetare-dezvoltare în stiinte naturale si inginerie - 721;

8. elaborarea de studii de impact asupra mediului, bilanturi de mediu, studii pedo-stationale, conditionarea, conservarea si testarea calitătii semintelor forestiere, testarea în vederea omologării de substante utile pentru silvicultură (pesticide, erbicide, îngrăsăminte, stimulatori etc.) si altele - 7010;

9. alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice - 74;

10. activităti de testări si analize tehnice - 712;

11. cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de seminte oleaginoase - 0111;

12. cultivarea plantelor pentru înmultire - 0130;

13. cultivarea legumelor, a specialitătilor horticole si a produselor de seră -0113;

14. cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi si mirodenii -0125 si 0127;

15. cresterea cailor - 0143;

16. cresterea altor animale - 0149;

17. activităti de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră) - 8130;

18. activităti în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu cresterea animalelor) - 0150;

19. activităti auxiliare agriculturii si activităti după recoltare - 016;

20. activităti veterinare - 75;

21. tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blănurilor- 1511;

22. fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - 1091;

23. tăierea, fasonarea si finisarea pietrei - 237;

24. exploatarea, repararea si întretinerea navelor si bărcilor - 3315;

25. constructii de clădiri - 41;

26. lucrări de geniu civil - 42;

27. lucrări speciale de constructii - 43;

28. extractia pietrei, nisipului si argilei - 081;

29. comert cu ridicata si cu amănuntul - 45;

30. transporturi rutiere de mărfuri si servicii de mutare - 494;

31. alte transporturi terestre de călători - 493;

32. depozitări -521;

33. activităti anexe pentru transporturi - 522;

34. hoteluri si alte facilităti de cazare - 55;

35. activităti ale agentiilor turistice si ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistentă turistică - 79;

36. activităti de editare a cărtilor, ziarelor, revistelor si alte activităti de editare - 581;

37. activităti de servicii informatice - 63;

38. tranzactii imobiliare - 68;

39. administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract - 6832;

40. publicitate si activităti de studiere a pietei - 73;

41. activităti de închiriere si leasing - 77;

42. activităti de peisagistică si servicii pentru clădiri - 81;

43. alte forme de învătământ - 855;

44. activităti de servicii-suport pentru învătământ - 856;

45. activităti ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activităti culturale - 91;

46. activităti sportive, recreative si distractive - 93;

47. activităti ale grădinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor-9104.

(4) Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează si se valorifică de Romsilva sunt:

a) lemnul pe picior si sub formă de sortimente, precum si produsele rezultate prin prelucrarea lemnului;

b) arbori si arbusti ornamentali, pomi de Crăciun, puieti forestieri, răchită si împletituri din răchită, mangal de bocsă si altele de această natură;

c) animale de interes cinegetic din crescătorii si din cuprinsul fondurilor de vânătoare, carnea de vânat, trofeele de vânat si coarnele căzute în mod natural, pestele din apele de munte, din păstrăvării, bălti si iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, semintele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale si aromatice, cultivate si din flora spontană, răsina si altele similare.

(5) Romsilva poate recolta, exploata, prelucra si valorifica si alte produse nespecifice fondului forestier.

(6) Romsilva poate exploata în regie proprie lemn din fondul forestier proprietate publică a statului.

(7) Romsilva poate administra sau poate presta servicii silvice, pe bază de contract sau comandă, după caz, si pentru suprafete de fond forestier proprietate privată sau apartinând unitătilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere si vegetatie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier national.

(8) Romsilva poate desfăsura activităti de crestere a cabalinelor si a animalelor de blană, actiuni de silvoturism si agrement, de echitatie si turism ecvestru, precum si actiuni pe hipodromuri.

(9) Romsilva poate obtine venituri si din vânzările de cabaline si de animale de blană, la intern si extern, din vânzările de produse agricole excedentare, precum si din alte activităti si servicii.

 

CAPITOLUL II

Atributii si competente

 

Art. 2. - Romsilva are următoarele atributii si competente principale:

A. În domeniul silviculturii, exploatării si prelucrării lemnului:

1. asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum si a celui apartinând altor detinători, pe care îl are în administrare sau pentru care prestează servicii silvice, si gestionează durabil pădurile din cuprinsul acestuia;

2. asigură finantarea lucrărilor necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului si desfăsurării normale a activitătii;

3. organizează si realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului;

4. ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier si de corectare a perimetrului pădurilor;

5. propune si/sau avizează, după caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier;

6. Îndeplineste atributiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune în cazul tuturor vânzărilor, de bunăvoie sau silite, de terenuri forestiere;

7. poate cumpăra, în numele statului, terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu fonduri bănesti alocate de la bugetul de stat si din fondul de conservare si regenerare a pădurilor; terenurile achizitionate de către Romsilva din fonduri publice si din fondul de conservare si regenerare devin fond forestier proprietate publică a statului si se intabulează ca atare;

8. preia în administrare terenuri degradate din domeniul privat si public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare si prevăzute a fi împădurite; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, din alocatii de la bugetul de stat sau din alte surse;

9. organizează si efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păsunatului, braconajului si altor fapte păgubitoare, precum si măsurile de prevenire si de stingere a incendiilor de păduri în fondul forestier pe care îl administrează, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară;

10. organizează si execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevăzute de lege, lucrările de regenerare si de reconstructie ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum si cele de îngrijire a arboretelor tinere si de întretinere a regenerărilor;

11. asigură realizarea compozitiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice si studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează;

12. gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administrează;

13. asigură producerea si utilizarea de materiale forestiere de reproducere;

14. poate realiza împăduriri în afara fondului forestier, precum si perdele forestiere de protectie;

15. asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii si altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând si coordonând lucrări de corectare a torentilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finantate de la bugetul de stat sau din alte surse;

16. asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând actiunile necesare pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor si dăunătorilor;

17. amplasează si pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice;

18. exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează;

19. controlează provenienta materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier si legalitatea circulatiei acestora;

20. valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le administrează;

21. execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestati, lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează;

22. prelucrează lemn în instalatii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăti comerciale si valorifică produsele rezultate;

23. achizitionează lemn pe picior si în sortimente;

24. asigură realizarea retelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier proprietate publică a statului;

25. execută lucrări de construire, întretinere si reparatii ale drumurilor si căilor ferate forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin operatori de specialitate;

26. poate detine nave fluviale în scopul administrării pădurilor situate în zona Dunării si a unor râuri interioare;

27. administrează sau prestează servicii de specialitate, pe bază de comandă sau contract, pentru terenuri forestiere proprietate privată sau apartinând unitătilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau terenuri din afara fondului forestier;

28. sprijină, în conditiile legii, detinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantatii si de perdele forestiere;

29. gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite;

30. gestionează fondul piscicol din apele de munte încredintate spre administrare, în conditiile legii;

31. organizează actiuni de vânătoare si de pescuit;

32. organizează actiuni de silvoturism, precum si de filmare si fotografiere a vânatului si a peisajului natural;

33. organizează cresterea intensivă a vânatului în spatii special amenajate;

34. utilizează terenuri forestiere proprietate publică a statului, pe care le administrează pentru înfiintarea de crescătorii de vânat si complexuri de vânătoare, în conditiile legii;

35. poate îndeplini orice alte atributii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare si a celor de pescuit din apele de munte;

36. valorifică în conditiile legii materialul lemnos confiscat, sumele obtinute având destinatia prevăzută de lege;

37. participă cu produse la expozitii si târguri din tară si din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări;

B. În domeniul cercetării-dezvoltării si inovării în silvicultură:

a) organizează si desfăsoară activităti de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă si dezvoltare tehnologică în domeniul stiintelor naturale, precum si cercetări si dezvoltări multidisciplinare; prin dezvoltare tehnologică în silvicultură se întelege activităti de amenajarea pădurilor, elaborarea studiilor si a proiectelor de îmbunătătiri funciare în silvicultură si cadastru forestier;

b) desfăsoară activitate sistematică, bazată pe cunostintele existente dobândite din cercetare si/sau experienta practică, îndreptată spre realizarea de materiale, produse, tehnologii si dispozitive noi, sisteme si servicii noi si modernizarea celor deja produse sau instalate, pentru silvicultură si alte domenii;

c) întreprinde investigatii originale în scopul dobândirii de cunostinte noi, dirijate către scopuri practice sau obiective specifice;

d) initiază si organizează actiuni de cooperare tehnico-economică si stiintifică cu operatori economici si institutii din tară si din străinătate;

e) asigură realizarea cercetărilor stiintifice de specialitate si a lucrărilor de amenajare a pădurilor prin unităti specializate autorizate, în pădurile pe care le administrează;

f) asigură realizarea proiectelor de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic si a proiectelor de drumuri forestiere, precum si realizarea asistentei tehnice de specialitate prin unitătile de profil atestate;

g) gestionează, valorifică si implementează rezultatele cercetării stiintifice si ale dezvoltării tehnologice în pădurile administrate;

h) elaborează, aprobă, după caz, atribuie sau contractează si evaluează programele de cercetare stiintifică, de asistentă tehnică si de proiectare si dezvoltare tehnologică finantate din bugetul propriu;

i) urmăreste cresterea capacitătii, calitătii si competitivitătii activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în silvicultură, prin perfectionarea permanentă a personalului de cercetare-dezvoltare, prin dotarea cu echipamente de testare si de lucru moderne, promovarea participării specialistilor români în cadrul programelor, proiectelor si grupurilor de lucru internationale;

j) urmăreste promovarea cercetării si dezvoltării tehnologiei silvice în domenii prioritare, de importantă natională si internatională;

k) elaborează studii de impact asupra mediului, bilanturi de mediu, studii pedo-stationale;

l) constituie, testează si certifică sursele de materiale forestiere de reproducere;

m) conditionează, conservă si testează calitatea semintelor forestiere;

n) organizează activitatea de cercetare-dezvoltare, de testare si validare a rezultatelor cercetării în reteaua de suprafete experimentale de lungă durată, în vederea extinderii si aplicării lor în practica silvică;

C. În domeniul ariilor naturale protejate:

a) administrează, prin subunitătile sale cu personalitate juridică constituite în acest scop, sau asigură custodie pentru arii naturale protejate din reteaua natională de arii naturale protejate;

b) supraveghează realizarea de către unitătile sale a activitătii de administrare/custodie a ariilor naturale protejate;

c) asigură dotarea cu mijloace tehnice si administrative a structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridică, sau a custozilor ariilor naturale protejate;

d) poate crea, folosi si gestiona o bază de date necesară activitătii de administrare a ariilor naturale protejate;

e) urmăreste respectarea prevederilor contractelor de administrare/custodie;

f) supraveghează modul de aplicare a acordurilor de colaborare sau a contractelor ce vizează ariile naturale protejate, încheiate de structurile de administrare special constituite ori de custozi;

g) analizează si propune avizarea documentatiei necesare în vederea instituirii sau încetării regimului de arie naturală protejată din fondul forestier;

h) coordonează si asigură respectarea prevederilor bugetului necesar functionării structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordine, si a lucrărilor necesare gospodăririi ariilor naturale protejate pe care le administrează;

i) colaborează cu Academia Română, Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti”, cu autoritătile publice centrale si locale, cu reprezentantii unor institutii, organizatii si organisme interne si internationale cu responsabilităti în domeniul conservării si ocrotirii naturii;

j) participă la manifestări stiintifice în domeniul ariilor naturale protejate, propune si promovează documentatii stiintifice în vederea desemnării ca MAB-UNESCO, sit al Patrimoniului mondial si sit RAMSAR a unor habitate naturale din fondul forestier national, unice sau extrem de rare în lume;

k) participă la grupurile de lucru pentru elaborarea actelor normative în domeniul atribuirii în administrare/custodie a ariilor naturale protejate;

l) asigură implementarea proiectelor si programelor privind ariile naturale protejate luate în custodie;

m) supraveghează modul de implementare a programelor si proiectelor realizate de către administratiile ariilor naturale protejate din subordine;

n) supraveghează respectarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, elaborate de administratorii din subordine, si coordonează elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, aflate în custodie;

o) coordonează constituirea bazei de date pentru ariile naturale protejate, aflate în custodie sau a căror administrare o asigură numai prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, din subordine, si asigură corelarea acesteia cu bazele de date ale autoritătii responsabile;

p) propune promovarea de proiecte de conservare a naturii cu finantare internă sau internatională si initiază actiuni de cooperare cu arii naturale protejate din alte tări;

q) participă la implementarea politicilor guvernamentale în domeniul ariilor naturale protejate;

r) cooperează cu unitătile interesate din tară si din străinătate la schimbul de informatii în domeniul conservării si ocrotirii naturii, în general, si a pădurii, în special;

s) participă la simpozioane, întâlniri tematice de lucru, conferinte, manifestări traditionale din silvicultură si activităti similare din tară si din străinătate privind ocrotirea naturii, constientizare publică si relatii cu comunitătile locale;

t) analizează si propune avizarea programelor anuale si de perspectivă privind cercetarea stiintifică în domeniul ariilor naturale protejate si conservării naturii si a referatelor stiintifice din acest domeniu;

u) verifică si propune avizarea sau respingerea, după caz, a solicitărilor de ocupare definitivă sau temporară, respectiv de schimbare a categoriei de folosintă forestieră a unor terenuri din ariile naturale protejate;

v) analizează si propune, spre avizare, Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române derogări de la prevederile amenajamentelor silvice din zona ariilor naturale protejate;

D. În domeniul cresterii, exploatării si ameliorării cabalinelor:

a) organizează si coordonează activităti de reproductie, crestere si sanitare veterinare în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în sectiile proprii;

b) stabileste profilul sectiilor sale, pe termen scurt, mediu si lung, mentinând rasele de importantă ca depozite de gene;

c) organizează si desfăsoară activităti de cercetare stiintifică direct sau în colaborare cu celelalte unităti din domeniul cercetării zootehnice;

d) coordonează miscările de reproducători si ale altor categorii de cabaline între sectii;

e) tine registrele genealogice pentru efectivele de cai de rasă din sectiile proprii si sistematizează informatiile privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproductie, activitatea de reproductie si miscările reproducătorilor între herghelii;

f) organizează baza materială pentru realizarea programelor economice, de cercetare si sport pentru sectiile sale privind materialul de reproductie, medicamentele, vaccinurile, precum si a propunerilor de investitii;

g) participă la activitatea organismelor internationale din domeniu si realizează operatiunile de cooperare economică internatională în domeniul său de activitate;

h) organizează dresajul, antrenamentul si testează cabalinele prin curse cu public, pe hipodromurile proprii si pe alte hipodromuri din tară si din străinătate, organizează activităti sportive si efectuează investitii pentru sportul hipic;

i) cultivă, în cele mai bune conditii, terenurile arabile, îmbunătăteste pajistile, exploatează păsunile împădurite si terenurile cu vegetatie forestieră, în vederea obtinerii cantitătilor de furaje necesare sectiilor sale si a altor produse destinate vânzării;

j) stabileste, în urma lucrărilor de clasare, destinatia cabalinelor pe categorii, inclusiv transferul la alte unităti si subunităti ale sale si comercializarea pentru intern si extern;

k) organizează promovarea exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Romsilva, pe plan national si international, prin organizarea de competitii sportive, târguri si expozitii si prin participarea la acestea;

l) are dreptul să închirieze cabaline, manejuri, hipodromuri, grajduri si alte bunuri;

E. În domeniul cresterii animalelor de blană:

a) întocmeste, supune aprobării si aplică programele de conservare si utilizare a populatiilor de animale de blană pe care le detine, în conformitate cu principiile stiintifice;

b) solicită finantarea de la bugetul de stat a programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale de blană în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile si urmăreste respectarea destinatiei sumelor alocate;

c) propune necesarul de efective matcă care să fie prevăzut în programul de ameliorare;

d) creste si întretine tineretul de animale de blană si efectuează bonitarea în vederea sacrificării sau trecerii la matcă;

e) poate deveni membră a asociatiilor profesionale care au ca obiectiv conservarea si utilizarea resurselor genetice animale;

f) efectuează cercetări în genetica, nutritia si tehnologia de crestere pentru animale de blană;

g) efectuează cercetări în domeniul prelucrării si valorificării blănurilor;

h) valorifică animale vii si blănuri rezultate din productia proprie;

i) participă la expozitii si târguri de profil.

Art. 3. -Alte atributii si competente ale Romsilva sunt:

a) poate presta servicii, inclusiv de transport, si poate executa lucrări pentru terti, potrivit obiectului său de activitate;

b) realizează operatiuni de comert interior si exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier si a altor produse;

c) desfăsoară activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea, precum si activităti de testări si analize tehnice, în tară si în străinătate;

d) stabileste relatii specifice domeniului său de activitate cu alte persoane juridice si fizice, române sau străine;

e) organizează si desfăsoară actiuni de silvoturism si turism ecvestru;

f) asigură servicii hoteliere, de cazare si masă, pentru cetătenii români si străini, în spatiile cu asemenea destinatie de care dispune, în actiunile de silvoturism si turism ecvestru;

g) închiriază, în conditiile legii, bunuri din patrimoniul propriu; h) stabileste tarife pentru lucrări, produse si servicii din domeniul său de activitate;

i) realizează, pentru Romsilva, politica de credite si a altor surse de finantare, de programare si executare a activitătii economico-financiare, întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, urmăreste executia acestuia si asigură repartizarea profitului conform destinatiei aprobate;

j) desfăsoară activităti de promovare a imaginii Romsilva, de ziaristică si publicitate, editează, tipăreste si difuzează lucrări stiintifice, tehnice si de informare specifice domeniului său de activitate;

k) reprezintă în justitie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate.

 

CAPITOLULUI

Patrimoniul

 

Art. 4. - Romsilva are în administrare fondul forestier proprietate publică a statului, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice si în cercetarea statistică „SILV 1”, actualizat pe baza intrărilor si cedărilor de terenuri legal efectuate, terenurile aferente activitătii de crestere si ameliorare a cabalinelor si animalelor de blană, evidentiate în cercetarea statistică „AGR1”, precum si fondul funciar atribuit conform legii si cabalinele proprietate publică a statului.

Art. 5. - (1) Romsilva posedă, foloseste si dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Bunurile proprietate publică a statului, administrate de Romsilva, se evidentiază în mod distinct în patrimoniul acesteia si au regimul prevăzut de lege.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 6. - (1) Romsilva are o structură centrală de conducere, coordonare, îndrumare si control, organizată pe directii, servicii, oficii, birouri si alte compartimente organizatorice si functionale; denumirea, numărul, organizarea si atributiile acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului de administratie.

(2) Unitătile si subunitătile din structura Romsilva se organizează pe grade de mărime si complexitate, în conformitate cu metodologia aprobată de consiliul de administratie al acesteia.

(3) Unitătile din structura Romsilva prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre sunt conduse de către un comitet director si un director.

(4) Unitătile din structura Romsilva prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre au si un director economic, precum si, după caz, un director tehnic si un director comercial.

(5) Unitătile Romsilva prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la hotărâre functionează ca filiale cu personalitate juridică si sunt conduse de un director numit de directorul general al Romsilva.

(6) Unitătile cu profil de cercetare-dezvoltare si proiectare din structura Romsilva pot avea si un director stiintific, respectiv un director tehnic responsabil cu activitatea de dezvoltare tehnologică si proiectare de investitii.

(7) Componenta, atributiile si competentele comitetului director al unitătilor din structura Romsilva se aprobă de Consiliul de administratie al Romsilva.

(8) Coordonarea tehnico-stiintifică a unitătilor cu profil de cercetare-dezvoltare si a ariilor naturale protejate este exercitată de un consiliu stiintific numit potrivit prevederilor legale specifice.

(9) Directorii unitătilor din structura Romsilva reprezintă interesele si îndeplinesc atributiile acesteia pe raza teritorială în care sunt organizate aceste unităti.

(10) în structura organizatorică a unitătilor din cadrul Romsilva pot functiona următoarele subunităti:

a) ocoale silvice, sectii si alte subunităti pentru exploatarea pădurilor si prelucrarea primară a lemnului, precum si pentru întretinerea si repararea drumurilor si căilor ferate forestiere;

b) sectii, statiuni, laboratoare de cercetare stiintifică, ateliere de dezvoltare tehnologică, ocoale silvice experimentale, baze experimentale;

c) pepiniere silvice;

d) crescătorii de vânat;

e) păstrăvării;

f) sectii de productie pentru împletituri din nuiele de răchită si centre pentru recoltarea, prelucrarea si valorificarea lemnului, a fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile din flora spontană, a plantelor medicinale si a cărnii de vânat;

g) magazine proprii de prezentare si desfacere a produselor specifice obiectului său de activitate;

h) herghelii si depozite de armăsari, ferme de animale de blană, cluburi sportive, fabrici, ateliere, sucursale, cluburi hipice, baze hipice, centre de prezentare a cabalinelor, hipodromuri si alte subunităti fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate, care functionează ca puncte de lucru.

(11) înfiintarea si încetarea activitătii subunitătilor se fac la propunerea comitetelor directoare ale unitătilor din structura Romsilva, prin hotărâre a consiliului de administratie al acesteia.

(12) Gradarea unitătilor si subunitătilor din structura Romsilva, precum si dimensionarea numărului de personal se aprobă de consiliul de administratie al acesteia.

 

CAPITOLUL V

Structura de conducere

 

Art. 7. - Structura de conducere a Romsilva este constituită din:

a) consiliul de administratie;

b) directorul general.

Art. 8. - (1) Consiliul de administratie al Romsilva este numit, în conditiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si are un număr de 9 membri.

(2) Presedintele consiliului de administratie este directorul general.

Art. 9. - Consiliul de administratie al Romsilva îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare si hotărăste în toate problemele privind activitatea Romsilva, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 10. - Consiliul de administratie al Romsilva are următoarele atributii principale:

a) aprobă regulamentul de organizare si functionare al acestuia;

b) aprobă structura organizatorică si functională de la nivelul central al Romsilva, precum si a unitătilor si subunitătilor din cadrul acesteia;

c) aprobă modalitătile juridice de organizare, functionare, coordonare si îndrumare ale unitătilor si subunitătilor din structura Romsilva;

d) aprobă metodologia privind gradarea unitătilor si subunitătilor din structura Romsilva, conditiile minime pentru înfiintarea, organizarea si functionarea structurilor acestora si dimensionarea numărului de personal;

e) aprobă gradarea unitătilor si subunitătilor din Romsilva, structura si numărul de personal al acestora;

f) aprobă regulamentele de organizare si functionare pentru unitătile din structura Romsilva;

g) aprobă înfiintarea sau, după caz, desfiintarea subunitătilor si a punctelor de lucru din structura Romsilva;

h) analizează si aprobă programele de activitate economică, de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică pe termen scurt, mediu si lung, pentru care finantarea este asigurată din sursele proprii ale Romsilva;

i) stabileste competentele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic si de personal pentru unitătile din structura sa;

j) hotărăste asocierea Romsilva cu persoane fizice si juridice, din tară sau din străinătate, pentru realizarea unor activităti de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate;

k) hotărăste înfiintarea de asociatii sau fundatii;

l) avizează bugetul de venituri si cheltuieli si aprobă situatiile financiare;

m) aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează si solicită alocatii si subventii pentru investitii si alte activităti specifice;

n) hotărăste cu privire la investitiile care urmează să fie realizate potrivit obiectului său de activitate si care se finantează din surse proprii si din credite bancare, potrivit legii;

o) stabileste si aprobă patrimoniul propriu si/sau dat în folosinta unitătilor din structura Romsilva;

p) aprobă scoaterea la privatizare a activelor Romsilva, în conditiile legii;

q) stabileste clauzele, încheie si revocă contractul de mandat cu directorul general;

r) mandatează reprezentantii conducerii Romsilva la negocierea contractului colectiv de muncă.

Art. 11. - Consiliul de administratie al Romsilva se întruneste în sedintă ordinară lunar, la convocarea presedintelui acestuia, si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

Art. 12. - (1) Consiliul de administratie poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialisti din diferite domenii de activitate.

(2) Activitatea membrilor consiliului de administratie, precum si a specialistilor atrasi pentru solutionarea unor probleme complexe este compensată material, în conditiile legii.

Art. 13. - Consiliul de administratie prezintă autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în primul trimestru, un raport asupra activitătii Romsilva desfăsurate în anul precedent, precum si programul de activitate al acesteia pe anul în curs.

Art. 14. - Directorul general al Romsilva este numit prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si este remunerat în conditiile prevăzute de lege. În situatia în care directorul general nu îsi poate îndeplini temporar atributiile, acesta va fi înlocuit de directorul general adjunct.

Art. 15. -Atributiile principale ale directorului general sunt:

a) asigură organizarea, conducerea si gestionarea activitătii curente a Romsilva;

b) răspunde de ducerea la îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performantă managerială stabilite pentru Romsilva;

c) aprobă, în conditiile legii, selectarea si angajează direct personalul din structura centrală, directorii unitătilor Romsilva, precum si directorii economici si ceilalti directori de la nivelul unitătilor fără personalitate juridică ale Romsilva;

d) stabileste măsuri pentru angajarea răspunderii disciplinare, patrimoniale, civile, penale sau contraventionale a personalului din structurile Romsilva, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor de serviciu;

e) reprezintă si angajează Romsilva prin semnătură, în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice din tară ori din străinătate, în limita competentelor aprobate de consiliul de administratie si în conditiile legii.

Art. 16. - Directorul general este ordonator de credite, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 17. - În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli. Activităti financiare

 

Art. 18. - Romsilva asigură acoperirea cu venituri, din activitatea proprie, a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor si amortizării investitiilor, precum si obtinerea de profit.

Art. 19. - (1) Romsilva întocmeste anual bugetul devenituri si cheltuieli, precum si situatii financiare, în conditiile legii.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare se supun spre aprobare consiliului de administratie, potrivit legii.

Art. 20. - Romsilva constituie fonduri necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 21. - (1) Romsilva beneficiază de alocatii de la bugetul de stat, de finantări din fonduri speciale extrabugetare, de finantări externe si poate contracta credite bancare, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Cheltuielile pentru întretinerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Natională, patrimoniu genetic national, precum si cheltuielile pentru promovarea în categoria Herghelia Natională a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) în îndeplinirea atributiilor de interes public de conservare a naturii, pentru efectuarea activitătilor prioritare de conservare a naturii, stabilite în baza strategiilor si planurilor nationale de actiune pentru arii naturale protejate, administratiile/custozii ariilor naturale protejate din structura Romsilva pot beneficia de finantare din bugetul autoritătii publice centrale care răspunde de arii naturale protejate.

Art. 22. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale Romsilva se efectuează în conturi deschise la bănci, în limitele stabilite de Banca Natională a României.

(2) Pentru necesităti curente Romsilva poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, în conditiile legii, prin casieriile proprii.

(3) Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin unitătile bancare.

Art. 23. - Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 24. - Controlul intern al activitătii economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Romsilva, iar auditul extern de către auditori autorizati.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) Romsilva se poate asocia cu persoane juridice si cu persoane fizice, române sau străine, pentru realizarea unor activităti de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate.

(2) Romsilva poate constitui asociatii sau fundatii, persoane juridice fără scop patrimonial, în conditiile legii.

Art. 26. - Relatiile cu alte terte persoane, juridice si fizice, se vor desfăsura pe baze contractuale, în conditiile legii.

Art. 27. -Angajarea si salarizarea personalului Romsilva se vor face în conditiile prevăzute în contractul colectiv de muncă, încheiat conform legii, si ale Statutului personalului silvic.

Art. 28. -Activele fixe corporale si necorporale, care s-au procurat/realizat până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din fonduri publice, finantări si/sau cofinantări în cadrul diferitelor proiecte nationale/internationale destinate administrării ariilor naturale protejate aflate în administrarea/ custodia Romsilva, vor fi inventariate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, introduse în domeniul public al statului si date în administrarea unitătilor cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-23 din anexa nr. 3 la hotărâre.

Art. 29. - Prezentul regulament se completează cu dispozitiile si cu reglementările legale în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE FARA PERSONALITATE JURIDICA

din structura Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Nr. crt.

Denumirea directiei

Sediul unitătii

1.

Directia Silvică Alba

Municipiul Alba Iulia, judetul Alba

2.

Directia Silvică Arad

Municipiul Arad, judetul Arad

3.

Directia Silvică Arges

Municipiul Pitesti, judetul Arges

4.

Directia Silvică Bacău

Municipiul Bacău, judetul Bacău

5.

Directia Silvică Bihor

Municipiul Oradea, judetul Bihor

6.

Directia Silvică Bistrita-Năsăud

Municipiul Bistrita, judetul Bistrita Năsăud

7.

Directia Silvică Botosani

Municipiul Botosani, judetul Botosani

8.

Directia Silvică Brasov

Municipiul Brasov, judetul Brasov

9.

Directia Silvică Brăila

Municipiul Brăila, judetul Brăila

10.

Directia Silvică Buzău

Municipiul Buzău, judetul Buzău

11.

Directia Silvică Caras-Severin

Municipiul Resita, judetul Caras-Severin

12.

Directia Silvică Călărasi

Municipiul Călărasi, judetul Călărasi

13.

Directia Silvică Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

14.

Directia Silvică Constanta

Municipiul Constanta, judetul Constanta

15.

Directia Silvică Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

16.

Directia Silvică Dâmbovita

Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

17.

Directia Silvică Dolj

Municipiul Craiova, judetul Dolj

18.

Directia Silvică Galati

Municipiul Galati, judetul Galati

19.

Directia Silvică Giurgiu

Municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu

20.

Directia Silvică Gorj

Municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj

21.

Directia Silvică Harghita

Municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

22.

Directia Silvică Hunedoara

Municipiul Deva, judetul Hunedoara

23.

Directia Silvică Ialomita

Municipiul Slobozia, judetul Ialomita

24.

Directia Silvică lasi

Municipiul Iasi, judetul Iasi

25.

Directia Silvică Ilfov

Municipiul Bucuresti

26.

Directia Silvică Maramures

Municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

27.

Directia Silvică Mehedinti

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

 

28.

Directia Silvică Mures

Municipiul Târgu Mures, judetul Mures

 

29.

Directia Silvică Neamt

Municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

30.

Directia Silvică Olt

Municipiul Slatina, judetul Olt

 

31.

Directia Silvică Prahova

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

 

32.

Directia Silvică Satu Mare

Municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare

 

33.

Directia Silvică Sălaj

Municipiul Zalău, judetul Sălaj

 

34.

Directia Silvică Sibiu

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

35.

Directia Silvică Suceava

Municipiul Suceava, judetul Suceava

 

36.

Directia Silvică Teleorman

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

 

37.

Directia Silvică Timis

Municipiul Timisoara, judetul Timis

 

38.

Directia Silvică Tulcea

Municipiul Tulcea, judetul Tulcea

 

39.

Directia Silvică Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

40.

Directia Silvică Vaslui

Municipiul Vaslui, judetul Vaslui

 

41.

Directia Silvică Vrancea

Municipiul Focsani, judetul Vrancea

 

42.

Statiunea de cercetare-dezvoltare pentru cresterea animalelor de blană Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures, judetul Mures

 

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTI CU PERSONALITATE JURIDICA

din structura Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sediul unitătii

1.

Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice

Sos. Stefănesti nr. 128, orasul Voluntari, judetul Ilfov, cod 077190

2.

Administratia Parcului Natural Apuseni

Satul Sudrigiu, comuna Rieni, judetul Bihor, cod 417419

3.

Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

Str. Golesti nr. 29, municipiul Brăila, judetul Brăila, cod 810024

4.

Administratia Parcului Natural Bucegi

Str. Principală nr. 71, comuna Moroieni, judetul Dâmbovita, cod 137310

5.

Administratia Parcului National Buila - Vânturărita

Str. Pietii nr. 7, orasul Horezu, judetul Vâlcea, cod 245800

6.

Administratia Parcului National Călimani

Str. 22 Decembrie nr. 5, orasul Vatra Dornei, judetul Suceava, cod 725700

7.

Administratia Parcului National Cheile Bicazului - Hăsmas

Str. Principală, nr. 44A, satul Izvorul Mures, comuna Voslăbeni, judetul Harghita, cod. 537356

8.

Administratia Parcului National Cheile Nerei - Beusnita

Str. M. Eminescu nr. 13, orasul Oravita, judetul Caras-Severin, cod 325600

9.

Administratia Parcului Natural Comana

Str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, judetul Giurgiu, cod 087055

10.

Administratia Parcului National Cozia

Str. 24 Ianuarie nr. 2, orasul Călimănesti, judetul Vâlcea, cod 245600

11.

Administratia Parcului National Defileul Jiului

Str. Locotenent-Colonel Dumitru Petrescu nr. 3, Municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, cod 210182

12.

Administratia Parcului National Domogled -Valea Cernei

Str. Castanilor nr. 21, orasul Băile Herculane, judetul Caras-Severin, cod 325200

13.

Administratia Parcului Natural Grădistea Muncelului - Cioclovina

Aleea Parcului nr. 21, municipiul Deva, judetul Hunedoara, cod 330026

14.

Administratia Parcului Natural Lunca Muresului

Pădurea Ceala FN, municipiul Arad, judetul Arad, cod 2900

15.

Administratia Parcului Natural Muntii Maramuresului

Str. 22 Decembrie nr. 20, orasul Viseu de Sus, judetul Maramures, cod 435700

16.

Administratia Parcului National Muntii Măcinului

Str. 9 Mai nr. 4 bis, municipiul Tulcea, judetul Tulcea, cod 820026

17.

Administratia Parcului National Muntii Rodnei

Str. Principală nr. 1.445, comuna Rodna, judetul Bistrita-Năsăud, cod 427245

18.

Administratia Parcului National Piatra Craiului

Str. Toplita nr. 150, orasul Zărnesti, judetul Brasov, cod 505800

19.

Administratia Parcului Natural Portile de Fier

Str. Banatului nr. 92, orasul Orsova, judetul Mehedinti, cod 225200

20.

Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea

Comuna Tulnici, judetul Vrancea, cod 627365

21.

Administratia Parcului National Retezat

Satul Nucsoara, comuna Sălasu de Sus, judetul Hunedoara, cod 337423

22.

Administratia Parcului National Semenic-Cheile Carasului

Str. Ateneului nr. 2, municipiul Resita, judetul Caras-Severin, cod 320112

23.

Administratia Parcului Natural Vânători-Neamt

Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamt, judetul Neamt, cod 617500

24.

Muzeul Cinegetic al Carpatilor „Posada”

Str. Posada, nr. 11, orasul Comarnic, judetul Prahova, cod 105700

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea dispozitiilor unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Cuantumul sumei prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările si completările ulterioare, pentru ministrii si asimilatii acestora este cel stabilit pentru parlamentari, în conditiile legii.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea si transportul persoanelor care ocupă functii de demnitate publică numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 3 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizati să aprobe plata din bugetul institutiilor pe care le conduc a unei sume forfetare pe lună, pe bază de documente justificative, către persoanele care ocupă functii de demnitate publică numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publică, pentru suportarea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucuresti, altele decât ministrii si asimilatii acestora, pentru care se asigură plata cheltuielilor de cazare pentru spatiul detinut pe baza contractului de închiriere avizat si înregistrat în conditiile legii.”

2. Articolele 4 si 5 se abrogă.

Art. III. -Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005, cu modificările ulterioare, îsi va produce din nou efecte începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Alineatul (1) al articolului 46 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Înaltul functionar public are dreptul, ca urmare a realizării mobilitătii în altă localitate decât cea de domiciliu, la următoarele:

a) locuintă de serviciu corespunzătoare sau o sumă forfetară, pe bază de documente justificative, stabilită prin ordin al ordonatorului de credite, fără a se depăsi 1.200 lei pe lună, cu încadrarea în bugetul autoritătii publice respective;

b) două deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care îsi are sediul institutia la care este încadrat si localitatea în care acesta îsi are domiciliul, cu mijloacele de transport rutier si feroviar, ale căror cheltuieli se decontează în conditiile legii;

c) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decât cele prevăzute la lit. a) si b).”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2009 beneficiarilor prevăzuti la art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 100.000 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totală alocată fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătătiri funciare în anul 2009, cuantumul acestuia, precum si suma alocată fiecărei activităti

 

Denumirea activitătii

Suma fixă

Valoarea

totală

- mii lei -

Asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare

1.1. Mentinerea în functiune prin realizarea lucrărilor de întretinere si reparatii a infrastructurii de îmbunătătiri funciare - irigatii, situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau folosinta acestora

140 lei/ha

64.570

1.2. Asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de îmbunătătiri funciare - irigatii, situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau în folosinta acestora

31 lei/ha

15.000*)

2. Executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si aflate în proprietatea sau folosinta acestora

 

16.400

3. Executarea lucrărilor de punere în functiune de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor de îmbunătătiri funciare sau al federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta acestora

 

4.030

TOTAL:

 

100.000


*) Sumele neutilizate la activitatea 1.2 pot fi folosite pentru realizarea lucrărilor prevăzute la activitatea 1.1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judetul Arad, în vederea asigurării stării de functionare optime a căilor de acces existente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judetul Arad, în vederea asigurării stării de functionare optime a căilor de acces existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri nationale prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA., si Consiliul Local al Municipiului Arad, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectoarele de drumuri nationale preluate conform art. 1 îsi păstrează indicativele existente la data preluării, conform anexei.

Art. 4. -Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 271.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri nationale, proprietate publică a statului, care se preiau din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judetul Arad, în vederea asigurării stării de functionare optime a căilor de acces existente

 

 

 

Denumirea sectorului de drum care se preia

Persoana juridică de la care se preia sectorul de drum

Persoana juridică ce preia sectorul de drum

Lungimea totală (km)

Nr.

de identificare

M.E.F.

Indicativul vechi

Indicativul nou

DN7 km 538+600-km 539+300

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Consiliul Local al Municipiului Arad, judetul Arad

L=0,7

12167 (partial)

DN7

DN7

DN69 km 46+200-km 47+000

L=0,8

12261 (partial)

DN69

DN69

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si în folosinta Clubului Sportiv „Universitatea” din Cluj-Napoca

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniu Cultural National Cluj în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru folosinta Clubului Sportiv „Universitatea” din Cluj-Napoca.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 278.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru folosinta Clubului Sportiv „Universitatea” din Cluj-Napoca

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal luliu Hossu nr. 23, judetul Cluj

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Clădire având o suprafată construită de 193,70 m Teren aferent în suprafată de 597,60 m

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de Ministerul Economiei prin Adresa nr. 1/919 din 12 martie 2009;

- Avizul favorabil nr. 1.885.241 din 10 martie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea de către doamna Ioana Apan, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Economiei,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) sialin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Apan se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 342.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Serban Ilie-Cornel în functia de director general al Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Serban Ilie-Cornel se numeste în functia de director general al Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 343.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind împuternicirea domnului comisar-sef de politie Ghimpău Aurelian de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 lit. d) si art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul comisar-sef de politie Ghimpău Aurelian se împuterniceste să îndeplinească atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art. 1 se abrogă Decizia primului-ministru nr. 53/2009 privind împuternicirea domnului chestor de politie Cuhutencu Ion de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 344.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL MINISTRU

 

DECIZIE

privind împuternicirea domnului comisar-sef de politie Teodorescu Octav-Virgiliu de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 lit. d) si art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul comisar-sef de politie Teodorescu Octav-Virgiliu se împuterniceste să îndeplinească atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art. 1 se abrogă Decizia primului-ministru nr. 54/2009 privind împuternicirea domnului chestor de politie Tudor Dănut de a îndeplini atributiile functiei de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 martie 2009.

Nr. 345.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.