MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 166/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 166             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 17 martie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

429. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor principal de politie unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

430. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-sef de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

431. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

432. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 244 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

            Decizia nr. 245 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, art. 148 si art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            346. - Decizie privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

            347. - Decizie privind numirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

            348. - Decizie privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.29. - Ordin al ministrului apărării nationale privind delegarea sefului Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică de a reprezenta interesele Ministerului Apărării Nationale în fata instantelor de judecată si a altor organe cu activitate jurisdictională

 

            164. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2009/2010

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor principal de politie unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de politie Vizitiu Costache Petrică-Constantin i se acordă gradul profesional de chestor principal de politie si îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 429.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-sef de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor-sef de politie Nită Tănase Vasile-Gabriel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 430.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de politie Mitea Măria Adrian îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 431.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Georgescu Vasile Daniel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 432.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 244

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Job Company" - S.R.L. Iasi în Dosarul nr. 3.032/245/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât aceasta priveste modalitatea de interpretare si aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.032/245/2008, Tribunalul Iasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Job Company" - S.R.L. Iasi într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare silită.

În motivarea exceptiei se sustine, în esentă, că modul în care instanta de judecată a aplicat textul criticat a încălcat liberul acces la justitie al autorului exceptiei.

Tribunalul Iasi - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, având următorul cuprins:

„(3) Contestatia poate fi făcută si împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instantă judecătorească sau de alt organ jurisdictional si dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege."

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 21 alin. (1) si (3) din Constitutie privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia se mărgineste numai la a invoca în sustinerea ei unele elemente de fapt care l-au determinat să ridice prezenta exceptie „raportat la modul în care instanta a aplicat textul de lege si, implicit, la practica judiciară ieseană". În aceste conditii, Curtea retine că autorul exceptiei critică modalitatea în care instanta de judecată a interpretat si aplicat dispozitiile art. 172 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aspecte care, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

Pe lângă faptul că exceptia de neconstitutionalitate ridicată priveste aspecte ce excedează controlului de constitutionalitate, Curtea constată că aceasta nu este motivată, nerespectând prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

Având în vedere cele expuse, Curtea urmează să respingă exceptia ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Job Company" - S.R.L. Iasi în Dosarul nr. 3.032/245/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 245

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, art. 148 si art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, art. 148 si art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cătălina Impex" - S.R.L. Vaslui în Dosarul nr. 2.481/89/2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul autorului exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, invocând chestiuni care tin de circumstantele particulare ale cauzei, si anume imposibilitatea de a pune în

executare o decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate sunt norme tehnice ce privesc rambursarea taxei pe valoarea adăugată si nu încalcă cu nimic textele constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.481/89/2007, Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, art. 148 si art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cătălina Impex" - S.R.L. Vaslui într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului împotriva unei sentinte prin care s-a constatat existenta compensării taxei pe valoarea adăugată.

În motivarea exceptiei autorul acesteia indică anumite situatii de fapt care au stat la baza formulării cererii introductive.

Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu vizează constatarea neconstitutionalitătii textelor legale criticate, în cuprinsul acesteia reiterându-se doar motivele care au stat la baza formulării actiunii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 147, art. 148 si art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceste texte legale, în forma criticată de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate, privesc deducerea taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile cu regim mixt, determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă, precum si regularizarea si rambursarea taxei.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 45 privind libertatea economică, art. 51 privind dreptul de petitionare, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 57 privind exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor, art. 124 alin. (1) si (2) privind înfăptuirea justitiei, art. 142 alin. (1) privind rolul Curtii Constitutionale si ale art. 148 alin. (1), (2) si (4) privind integrarea în Uniunea Europeană.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că textele legale criticate în forma considerată neconstitutională de către autorul exceptiei au fost modificate prin art. I pct. 116, 118 si 119 din Legea nr. 343/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, iar noul text nu preia solutia legislativă criticată. În aceste conditii, Curtea, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, urmează să respingă exceptia ca fiind inadmisibilă.

De asemenea, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate nu este motivată, contrar cerintelor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Simpla enumerare în sustinerea exceptiei a unor prevederi constitutionale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii; cu titlu exemplificativ, se retin: Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008.

Având în vedere cele de mai sus, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147,148 si 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, art. 148 si art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cătălina Impex" - S.R.L. Vaslui în Dosarul nr. 2.481/89/2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de Ministerul Administratiei si Internelor prin Adresa nr. 5.775 din 13 martie 2009;

- dispozitiile art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 13-21 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeste Comisia de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 15/2008 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 martie 2009.

Nr. 346.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

Perioada de numire

1.

Profiroiu Marius

Profesor universitar dr., Academia de Studii Economice, Bucuresti

10 ani si jumătate

2.

Dănisor Dan Claudiu

Profesor universitar dr., Universitatea Craiova, Dolj

9 ani

3.

Poede George

Profesor universitar dr., Universitatea „Alexandru loan Cuza", Iasi

7 ani si jumătate

4.

Neacsu Marinela

Consilier juridic, Institutia Prefectului Judetului Ialomita

6 ani

5.

Neagoe Stefan

Membru al Consiliului Concurentei

4 ani si jumătate

6.

Bitea Cristian

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Ialomita

3 ani

7.

Tărmure Aurora

Secretar, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

un an si jumătate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de Ministerul Administratiei si Internelor prin Adresa nr. 5.775 din 13 martie 2009;

- dispozitiile art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 13-21 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeste Comisia de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 16/2008 privind numirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 martie 2009.

Nr. 347.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

Perioada de numire

1.

Pop Liviu

Profesor universitar dr., Universitatea „Babes-Bolyai", Cluj-Napoca

10 ani si jumătate

2.

Gheorghiu Aristide

Profesor, director adjunct - Grupul Scolar Electroputere, municipiul Craiova, judetul Dolj

9 ani

3.

Teocan Lacrima Camelia

Inspector de specialitate, Consiliul Judetean Satu Mare

7 ani si jumătate

4.

Zara Elena Cătălina

Secretar, Consiliul Judetean Bacău

6 ani

5.

Comsa Radu Bogdan

Consilier ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

4 ani si jumătate

6.

Bîrsan Iulian

Profesor universitar dr. ing., prorector, Universitatea „Dunărea de Jos" Galati

3 ani

7.

Stancu Emilian

Profesor universitar dr., Universitatea Bucuresti

un an si jumătate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de Ministerul Administratiei si Internelor prin Adresa nr. 5.775 din 13 martie 2009;

- dispozitiile art. 50-59 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 20 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 50 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeste Comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 17/2008 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 martie 2009.

Nr. 348.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

1.

Răducanu Viorica

Secretar, Consiliul Judetean Arges

2.

Nicolescu Ovidiu

Profesor universitar dr., Academia de Studii Economice, Bucuresti

3.

lancu Gheorghe

Profesor universitar dr., Universitatea Bucuresti

4.

Boier Alexandru

Consilier ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

5.

Tufă Rad ian

Secretar general, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind delegarea sefului Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică de a reprezenta interesele Ministerului Apărării Nationale în fata instantelor de judecată si a altor organe cu activitate jurisdictională

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 si ale art. 32 alin. (1) si (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se deleagă seful Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică din cadrul Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică să exercite toate drepturile procedurale si să reprezinte Ministerul Apărării Nationale si structurile care nu au personalitate juridică în fata instantelor de judecată si a altor organe cu activitate jurisdictională.

(2) Structurile Ministerului Apărării Nationale care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justitie de către Directia pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică, la cererea conducătorilor acestora si cu aprobarea sefului directiei.

(3) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2), seful Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică poate delega pe oricare dintre consilierii juridici din subordine si/sau din cadrul altor structuri, cu acordul sefilor/comandantilor acestora.

Art. 2. - Organizarea activitătii de reprezentare în fata instantelor de judecată si a altor organe cu activitate jurisdictională se reglementează prin dispozitii ale sefului Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 30 martie 2009.

(2) La aceeasi dată se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M. 187/2006*) privind delegarea sefului Directiei legislatie si asistentă juridică de a reprezenta interesele Ministerului Apărării în fata instantelor de judecată si a altor organe cu activitate jurisdictională.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. M.29.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M.187/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr-recolta anului de comercializare 2009/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 117.362 din 2 martie 2009 al Directiei generale politici agricole,

având în vedere prevederile pct. 11 lit. b) din art. 2, ale art. 6, precum si prevederile din anexa II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 318/2006 privind organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 58 din 28 februarie 2006, p. 1-31,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se recunoaste de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr- recolta anului de comercializare 2009/2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Contractele de producere, cumpărare, livrare si plată a sfeclei de zahăr destinate industrializării din recolta anului de comercializare 2009/2010, încheiate între producătorii de sfeclă de zahăr si societătile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr, vor respecta conditiile stabilite în Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia generală politici agricole, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, vor urmări si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

 

Bucuresti, 6 martie 2009.

Nr. 164.

 

ANEXA

 

ACORD INTERPROFESIONAL

pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2009/2010

 

Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, si anume:

• Organizatia Interprofesională Natională „Zahărul" din România, denumită în continuare O.I.N.Z.R.;

• Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România, denumită în continuare F.C.S.Z.R.;

• Patronatul Zahărului din România;

• Asociatia Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România,

În baza art. 8 lit. k) alin. 7 din statutul O.I.N.Z.R., au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului de comercializare 2009/2010, destinată industrializării.

Prezentul AIP a luat în considerare toate regulamentele si prevederile europene recente în domeniu si îndeosebi regulamentele Consiliului (CE) nr. 318/2006, 319/2006, 950/2006, 952/2006, 551/2008, 1.261/2008, 1.913/2006, 1.234/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele si durata AIP

 

1.1. AIP îsi propune să reglementeze de o manieră unitară, la nivel national, relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfeclă de zahăr, respectiv societăti procesatoare de zahăr).

1.2. AIP îsi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr, precum si clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera zahărului.

1.3. AIP îsi propune să asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zahărului din România si integrarea acestuia în structurile europene.

1.4. AIP îsi propune să asigure durabilitate sectorului agroindustrial al filierei zahărului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahăr la un nivel care să pună în valoare potentialul culturii de sfeclă de zahăr din România si să satisfacă necesarul national de consum.

1.5. AIP este valabil pentru campania de sfeclă de zahăr din anul de comercializare 2009/2010, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între cei 4 membri semnatari si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, până cel mai târziu la 1 februarie 2009.

1.6. Respectarea clauzelor prezentului AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati structurilor profesionale semnatare.

1.7. AIP este aprobat anual de către MAPDR si pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Definitii:

- zahăr în cotă - cota de productie de zahăr alb echivalent alocată unei societăti procesatoare de zahăr, destinată desfacerii pe piata comunitară;

- sfeclă de zahăr în cotă - toate cantitătile de sfeclă de zahăr procesate pentru a obtine zahăr în cotă;

- zahăr în afara cotei- productia de zahăr alb echivalent care se obtine peste cota de productie alocată (zahăr în cotă) si care este destinată exportului extracomunitar sau pentru producerea de zahăr industrial ori surplusului de zahăr. Cantitătile de zahăr produse în afara cotei într-un an de comercializare pot fi transferate (carry forward) în anul de comercializare următor, decizia apartinând exclusiv societătilor procesatoare de zahăr. Cantitătile de zahăr astfel transferate vor fi considerate ca fiind primele cantităti de zahăr din cotă procesate din cadrul cotei anului următor;

- sfeclă de zahăr în afara cotei - toate cantitătile de sfeclă de zahăr procesate pentru a obtine zahăr în afara cotei;

- zahăr industrial - cantitatea de zahăr, peste cantitătile de zahăr din sfecla de zahăr în cotă, care este destinată utilizării în anumite industrii, precum cea producătoare de bioetanol, de rom, pentru anumite produse farmaceutice, drojdie, rinse appelstroop si altele [conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 967/2006];

- surplus de zahăr - cantitatea de zahăr atribuită unui anumit an de comercializare, suplimentar zahărului în cotă si zahărului industrial;

- an de comercializare - perioada începând cu data de 1 octombrie si sfârsind cu data de 30 septembrie ale anului calendaristic următor. Anul de comercializare 2009/2010 începe la data de 1 octombrie 2009 si se termină la data de 30 septembrie 2010;

- societate procesatoare de zahăr - o organizatie economică independentă si constituită legal care operează, pe răspunderea sa, una sau mai multe fabrici de zahăr. Societătile procesatoare de zahăr trebuie să fie agreate de către statul membru pe baza capabilitătii profesionale dovedite de a produce zahăr si a conformării acesteia cu cerintele privind furnizarea de informatii specifice si acceptarea verificării acestora.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Părtile au căzut de acord ca pentru recolta anului de comercializare 2009/2010 să colaboreze în vederea obtinerii unei cantităti de zahăr alb din sfeclă de zahăr care să acopere cota natională (104.698 tone de zahăr alb) si eventualele cantităti de zahăr din afara cotei (industrial sau în surplus), ca urmare a angajamentelor implicite si explicite legate de producerea cotei de productie de zahăr din sfeclă de zahăr asumate de societătile procesatoare de zahăr si de MAPDR. Cota natională mentionată mai sus poate fi redusă prin adoptarea regulamentelor europene care prevăd retrageri temporare de cotă pentru respectivul an de comercializare.

2.2. În functie de cotele de productie alocate, societătile procesatoare de zahăr vor determina cantitatea minimă dezirabilă de sfeclă de zahăr si suprafata necesară a fi contractată, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr din zona de aprovizionare, până la începerea campaniei de contractare a sfeclei de zahăr.

2.3. Între cultivator si societătile procesatoare de zahăr va fi întocmit un contract de producere, cumpărare, livrare si plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr, denumit în continuare CPCLP, al cărui model este cuprins în anexa nr. 1 la prezentul AIP, recunoscut de către MAPDR prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ca instrument legal pentru aplicarea schemelor de sprijin pentru agricultori pentru recolta anului de comercializare 2009/2010.

2.4. CPCLP se vor încheia până la data de 25 aprilie 2009. Atât societătile procesatoare de zahăr, cât si asociatiile producătorilor de sfeclă de zahăr vor colabora pentru informarea fermierilor asupra modului de completare a documentatiei privind subventiile si ajutoarele de stat pentru cultura sfeclei de zahăr. Până la data de 1 mai 2009, societătile procesatoare de zahăr împreună cu asociatiile locale ale producătorilor vor înainta către directia pentru agricultură si dezvoltare rurală o listă a contractelor încheiate si vor face o verificare a bazei de date privind CPCLP înregistrate. Agentia de plăti si interventie pentru agricultură (APIA) judeteană va transmite situatia finală a contractelor înregistrate si avizate la APIA centrală; APIA centrală va transmite această situatie centralizată la MAPDR, conform prevederilor pct. 2.2, până la data de 8 mai 2009; eventualele neconcordante vor fi analizate si solutionate până la data de 15 mai 2009 (prin intermediul O.I.N.Z.R.).

2.5. CPCLP este semnat de ambii parteneri si este obligatoriu în toate atributele sale pentru acestia.

2.6. CPCLP este documentul în care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si societatea procesatoare de zahăr cu care acesta a încheiat angajamentul.

2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care îl însotesc de drept pe toată perioada valabilitătii lui.

2.8. Partenerii CPCLP pot denunta în caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP

2.9. CPCLP si AIP pot fi utilizate în relatii comerciale si de parteneri neafiliati celor 3 structuri reprezentative, cu mentiunea că acestia nu beneficiază de clauzele privind concilierea interprofesională.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a AIP

 

3.1. Prezentul AIP reprezintă vointa partenerilor asociati în structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri între cei 4 parteneri semnatari, în perioada desemnată la art. 1 pct. 1.5.

3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati într-o activitate contractuală derivată din prezentul acord si pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părti.

3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei 2 parteneri semnatari, care nu anulează stipulatiile AIP, nici în litera si nici în spiritul lor, si care nu modifică conventia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate între cei 2 parteneri si pot fi modificate de către acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

 

ARTICOLUL 4

Forta majoră

 

            4. În caz de fortă majoră, prezentul AIP încetează partial sau total să producă efecte. Forta majoră poate fi invocată de către oricare dintre părti, justificată prin documente constatatoare emise de autoritătile competente si se răsfrânge si asupra CPCLP.

 

ARTICOLUL 5

Concilierea si arbitrajul

 

            5. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a CPCLP se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere si arbitraj. Părtile convin ca litigiile să fie solutionate pe cale amiabilă si să se adreseze instantei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 6

Cotizatiile profesionale si interprofesionale

 

6.1. Părtile semnatare ale prezentului AIP au convenit asupra necesitătii ca societătile procesatoare de zahăr să opereze în numele cultivatorilor de sfeclă de zahăr la prelevarea cotizatiei profesionale în cuantum de 0,8 lei/tona de sfeclă de zahăr predată neto de plată. Această prevedere va fi inclusă în mod obligatoriu în CPCLP al fiecărei societăti procesatoare de zahăr. Suma încasată va fi virată astfel: 49% către F.C.S.Z.R., 2% către O.I.N.Z.R. si 49% asociatiilor cultivatorilor din zona fiecărei societăti procesatoare de zahăr. Sumele încasate vor fi incluse în bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei organizatii.

6.2. Plata cotizatiilor se face până la sfârsitul campaniei de recoltare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2009. În cazurile în care recoltarea sfeclei de zahăr sau predarea la societatea procesatoare de zahăr se prelungeste după această dată, termenul-limită se poate prelungi, dar nu mai târziu de 15 februarie 2010.

6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona neto de plată livrată de către cultivator societătii procesatoare de zahăr si receptionată prin aplicarea baremului de echivalentă, atât pentru sfecla de zahăr din cotă, cât si pentru cantitatea din afara cotei.

 

ARTICOLUL 7

Producerea/cultivarea sfeclei de zahăr

 

7.1. CPCLP vor specifica atât suprafata cultivată, cât si productia netă de zahăr alb scontată a se obtine, separat din cotă si din afara cotei de productie. Contractantii de sfeclă de zahăr, asociati sau neasociati în structuri profesionale sau interprofesionale, si societătile procesatoare de zahăr pot să asigure (contra cost):

• sământa de sfeclă de zahăr necesară înfiintării culturii, pentru suprafata contractată, direct sau prin societăti comerciale specializate;

• serviciile de îndrumare tehnologică a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractată.

7.2. Sământa de sfeclă de zahăr asigurată de către societatea procesatoare de zahăr va fi pusă la dispozitia cultivatorului si va fi tratată standard cu insecticide si fungicide.

7.3. Cultivatorii se obligă să respecte tehnologia recomandată de societatea procesatoare de zahăr si să permită accesul reprezentantilor acesteia, pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligându-se să execute lucrările tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.

7.4. Periodic, de la începerea contractării si până la terminarea recoltării si prelucrării sfeclei de zahăr, societătile procesatoare de zahăr se obligă să transmită datele statistice specifice către MAPDR, Patronatul Zahărului din România, Asociatia Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România si F.C.S.Z.R. Ca un minim de informatii necesar, fiecare societate procesatoare de zahăr are obligatia transmiterii de date privind cantitătile de zahăr din sfeclă de zahăr din cotă, pentru care s-au încheiat contracte de livrare, continutul de zahăr stipulat si estimat, precum si randamentul preconizat. Autoritătile competente au dreptul să ceară si să obtină si alte informatii pe care le consideră necesare.

 

ARTICOLUL 8

Recoltarea sfeclei de zahăr

 

8.1. Recoltarea sfeclei de zahăr se face din initiativa societătii procesatoare de zahăr care va notifica cultivatorii.

8.2. Cultivatorii se obligă să respecte datele de începere a recoltării si de punere la dispozitie a sfeclei de zahăr, dacă acestea le-au fost aduse la cunostintă, conform graficelor convenite. Societătile procesatoare de zahăr pot acorda o bonificatie pentru sfecla de zahăr din cota recoltată timpuriu sau târziu. În functie de zona si de specificul culturii, definitiile recoltării timpurii si recoltării târzii se vor stabili bilateral prin CPCLP.

8.3. Societatea procesatoare de zahăr poate stabili data-limită a terminării recoltatului si a receptiei.

8.4. Depăsirea cu două zile a datei-limită de receptie poate atrage refuzul societătii procesatoare de zahăr de a receptiona sfecla de zahăr, cantitătile aferente decăzând din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva întelegerilor particulare ale părtilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

 

ARTICOLUL 9

Transportul sfeclei de zahăr

 

9.1. Transportul sfeclei de zahăr de pe câmp la bazele de preluare pentru transport cu mijloacele societătii procesatoare de zahăr se efectuează si se suportă de cultivator. Transportul sfeclei de zahăr de la bazele de preluare la societatea procesatoare de zahăr se efectuează si se suportă de către societatea procesatoare de zahăr.

9.2. În vederea eficientizării si viabilizării productiei de zahăr, prin intermediul CPCLP, părtile pot conveni asupra unei metode de partajare a costurilor cu transportul sfeclei de zahăr (procentual, cost fix/tonă eto).

9.3. Sub rezerva conventiilor particulare răspunzând regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2009/2010, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 9.1 si 9.2.

 

ARTICOLUL 10

Receptia sfeclei de zahăr

 

10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahăr din recolta anului de comercializare 2009/2010 să fie efectuată cantitativ si calitativ, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene în vigoare [Regulamentul Consiliului (CE) nr. 318/2006].

10.2. CPCLP va preciza modul în care se face receptia sfeclei de zahăr, atât calitativ, cât si cantitativ.

Pentru recolta anului de comercializare 2009/2010, sfecla de zahăr de calitate standard trebuie să fie:

• de calitate bună, sănătoasă si prezentată în conditii acceptabile de comercializare;

• cu un continut de zahăr de 16% la punctul de receptie.

 

ARTICOLUL 11

Pretul sfeclei de zahăr

 

            Sfecla de zahăr din cotă

11.1. Părtile au convenit că pentru recolta anului de comercializare 2009/2010 pretul minim pentru sfecla de zahăr din cotă, de calitate standard, să fie de 26,29 euro/tonă, în conditia de livrare ex-loc de receptie convenit cu procesatorul. Pretul se calculează si se plăteste în lei, la cursul de schimb stabilit de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 163/2006.

11.2. Pretul sfeclei de zahăr se poate majora/diminua, în functie de continutul în zahăr, astfel:

a) pentru fiecare 0,1% continut de zaharoză pretul se majorează cu minimum:

(i) 0,9% pentru continut de zaharoză peste 16%, dar nu mai mult de 18%;

(ii) 0,7% pentru continut de zaharoză peste 18%, dar nu mai mult de 19%;

(iii) 0,5% pentru continut de zaharoză peste 19%, dar nu mai mult de 20%;

b) pentru fiecare 0,1% continut de zaharoză pretul se diminuează cu maximum:

(i) 0,9% pentru continut de zaharoză sub 16%, dar nu mai putin de 15,5%;

(ii) 1% pentru continut de zaharoză sub 15,5%, dar nu mai putin de 14,5%.

11.3. Pretul pentru sfecla de zahăr cu un continut de zaharoză peste 20% nu trebuie să fie mai mic decât pretul minim ajustat conform lit. a)(iii).

11.4. În completarea datelor de mai sus, pentru sfecla de zahăr cu un continut de zaharoză peste 20% si sub 14,5%, CPCLP poate stipula alte procente de crestere/diminuare.

11.5. Preturile minime sus-mentionate se aplică cantitătilor neto de sfeclă de zahăr predate si receptionate de societătile procesatoare de zahăr, în conformitate cu stipulatiile CPCLP privind continutul de corpuri străine si de pământ aderent.

Se stabileste ca sfecla de zahăr acceptabilă pentru prelucrare să aibă un continut minim de zaharoză de 13,5%. Pentru sfecla de zahăr cu un continut de zaharoză sub pragul minim acceptabil mentionat mai sus, societătile procesatoare de zahăr au dreptul de a refuza preluarea acesteia.

 

            Sfecla de zahăr din afara cotei

11.6. Pentru cantitătile de sfeclă de zahăr din afara cotei, pretul si conditiile de achizitie sunt stipulate separat în CPCLP si se negociază fără restrictii între părtile implicate. Societatea procesatoare de zahăr are dreptul de a decide dacă si în ce conditii acceptă o cantitate de sfeclă de zahăr în afara cotei de productie.

Dacă societatea procesatoare de zahăr nu a încheiat CPCLP (până la data-limită mentionată la art. 2 pct. 2.4), pentru întreaga cantitate de sfeclă de zahăr necesară producerii cotei de productie alocate si la pretul minim, aceasta este obligată să plătească pretul minim stipulat mai sus pentru întreaga cantitate de sfeclă de zahăr pe care o procesează în anul de comercializare 2009/2010.

11.7. Echivalenta pretului minim pe tona de sfeclă de zahăr, în functie de continutul de zaharoză determinat la punctul de colectare este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul AIP

ARTICOLUL 12 Plata materiei prime

12.1. Părtile au convenit ca plata materiei prime receptionate să se facă astfel:

- o treime până la data de 20 decembrie 2009;

- o treime până la data de 31 ianuarie 2010;

- integral până la data de 31 martie 2010.

12.2. Sub rezerva conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2009/2010, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 12.1.

12.3. Modalitatea de plată convenită de părti se negociază între părti si se va stipula în CPCLP.

 

ARTICOLUL 13

Alte drepturi ale cultivatorilor

 

13. În privinta borhotului rezultat în urma procesării sfeclei de zahăr, CPCLP poate prevedea ca:

a) borhotul umed corespunzător prelucrării întregii cantităti de sfeclă de zahăr livrate către societatea procesatoare de zahăr să fie livrat gratuit către furnizorii de sfeclă de zahăr în conditia de livrare ex-fabrică;

b) numai o parte a borhotului, presat, uscat sau uscat si amestecat cu melasa să fie livrată gratuit de societatea procesatoare de zahăr către furnizorii de sfeclă de zahăr în conditia de livrare ex-fabrică;

c) borhotul presat sau uscat să fie livrat gratuit către furnizorii de sfeclă de zahăr în conditia de livrare ex-fabrică, dar cu plata costurilor de presare sau uscare;

d) societatea procesatoare de zahăr să plătească furnizorului de sfeclă de zahăr compensatii care să tină cont de posibilitătile de vânzare a borhotului.

În cazul în care mai multe prevederi se pot aplica cantitătilor de sfeclă de zahăr livrabile, CPCLP trebuie să mentioneze toate punctele care se pot aplica.

 

ARTICOLUL 14

Alocarea cotei de cultivare a sfeclei de zahăr în cotă

 

14.1. Societătile procesatoare de zahăr vor încheia contracte de livrare de sfeclă de zahăr în cotă, luând în considerare eficienta agricolă în ceea ce priveste costurile de transport si randamentul culturii sfeclei de zahăr. Având în vedere cresterea competitivitătii în acest sector si necesitatea de a atinge performantele agriculturii europene, procesatorii de zahăr din sfeclă de zahăr, în consultare cu asociatiile cultivatorilor de sfeclă de zahăr, au posibilitatea de a-si modifica politica de achizitie a sfeclei de zahăr după fiecare an de comercializare si de a reconsidera contractele de livrare a sfeclei de zahăr pentru furnizorii care nu sunt competitivi.

14.2. Cotele de productie de zahăr si, implicit, cele de cultivare a sfeclei de zahăr pot suferi modificări de la un an la altul si, în consecintă, societătile procesatoare de zahăr pot modifica cantitătile de sfeclă de zahăr în functie de modificările de cotă impuse de regulamentele europene.

14.3. În cazul în care procesatorii de zahăr din sfeclă de zahăr vor apela la procesarea cotei în afara unitătii producătoare respective [conform art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006], părtile semnatare ale prezentului AIP se obligă ca prima optiune pentru procesare să fie o unitate de productie din România si numai în cazul refuzului acesteia sau al unei oferte necompetitive procesarea să se facă în alte tări ale Uniunii Europene. Acceptul sau refuzul unui contract de procesare se face în maximum 3 zile lucrătoare de la cererea scrisă, lipsa unui răspuns va fi considerată ca refuz. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va asigura punerea în practică a acestui punct, prin conditionarea acordului de procesare.

 

ARTICOLUL 15

Taxe si alte obligatii financiare

 

Ambele părti se obligă să plătească la timp si în cuantumul cerut taxele sau alte obligatii financiare care provin din aplicarea politicilor agricole ale Uniunii Europene si care vor fi stipulate de regulamentele si legislatia românească, cum ar fi taxa de productie, achizitia de noi cote de productie etc. CPCLP trebuie să prevadă modul de colectare si repartizare a acestor obligatii financiare în conformitate cu prevederile legale si/sau cu întelegerea dintre părti.

Încheiat astăzi, 15 ianuarie 2009, în 4 exemplare.

 

Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România,

Presedinte,

dr. ing. loan Gherman

Patronatul Zahărului din România,

Presedinte,

ing. Emilian Dobrescu

Asociatia Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România,

Presedinte,

ing. loan Armenean

 

Organizatia Interprofesională Natională „Zahărul” din România,

Presedinte,

ing. Emilian Dobrescu

 

ANEXA Nr. 1 la AlP

 

CONTRACT

de producere, cumpărare, livrare si plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr (CPCLP)

 

Prezentul CPCLP este încheiat în baza art. 1 pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2009/2010 {MP).

Între:

Beneficiar: Societatea Comercială........................................................ - S.A., cu sediul în................................................, str. ............................. nr. .........., reprezentată prin...............................................................................................................; (numele, prenumele si functia)

si

....................................................................................................................................................................................................; (numele, prenumele si functia)

având contul........................, deschis la......................................................., înregistrată în registrul comertului sub nr..................,

si

Furnizor:......................................../Proprietar........................., cu sediul/domiciliul în............................, str........................... nr. .........., telefon/fax......................., reprezentat prin......................................................................................................................; (numele, prenumele si functia)

si

....................................................................................................................................................................................................; (numele, prenumele si functia)

având contul.................., deschis la..................................., înregistrată în registrul comertului la pozitia....................nr..................., a intervenit următorul CPCLP, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr. Cursul de schimb se stabileste în conformitate cu regulamentele europene în vigoare.

Sfecla de zahăr din cotă

Furnizorul se obligă să cultive o suprafată de.......ha cu sfeclă de zahăr, în scopul realizării unei productii nete de plată de............tone, care va fi predată beneficiarului, conform graficului de livrare care va fi comunicat de către beneficiar.

Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor o cantitate de.............tone rădăcini de sfeclă de zahăr, la un pret de.............euro/tona de sfeclă de zahăr, în conditiile calitătii standard (de calitate bună, sănătoasă si prezentată în conditii acceptabile de comercializare, cu un continut de zahăr de 16% la punctul de receptie).

Pretul mentionat mai sus se poate modifica în functie de continutul de zaharoză la punctul de livrare, conform tabelului anexat la prezentul contract.

Continutul de zahăr minim acceptabil pentru sfecla de zahăr destinată procesării este de 13,5%. Beneficiarul are dreptul să refuze orice cantitate de sfeclă de zahăr livrată si având sub continutul minim de zaharoză mentionat mai sus.

Sfecla de zahăr în afara cotei (dacă este cazul)

Beneficiarul se angajează să cumpere o cantitate de....................sfeclă de zahăr în afara cotei de productie, la pretul de..........euro/tonă, în conditiile de livrare............., pusă la dispozitie de furnizor.

Punctele de colectare pentru sfecla de zahăr a anului de comercializare 2009/2010 sunt:..................

Livrările de sfeclă se desfăsoară, de regulă, în perioada...............................................

Receptia cantitativă si controlul calitătii sfeclei de zahăr

Receptia cantitativă si controlul calitătii sfeclei de zahăr se fac la................., de către............................................., prin metoda...................................., în prezenta.....................

Datele se vor consemna/înregistra în...................................................................................................................................

Alte drepturi ale cultivatorilor

Beneficiarul va livra, iar furnizorul de sfeclă de zahăr va primi o cantitate de borhot (tăitei) în următoarele conditii:

Plata taxelor si obligatiilor financiare

....................................................................................................................................................................................................

Furnizorul de sfeclă de zahăr mandatează beneficiarul ca la plata sfeclei de zahăr să îi retină cotizatia de membru al Federatiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (F.C.S.Z.R.) în valoare de 0,8 lei/tona de sfeclă predată neto de plată si să verse aceste sume în contul si pe cheltuiala F.C.S.Z.R (în conformitate cu art. 6 pct. 6.1 din AIP).

Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declarăm că avem cunostintă despre stipulatiile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2009/2010 si prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 318/2006 (anexa nr. 2) - campania agricolă a anului de comercializare 2009/2010 si ne angajăm să le respectăm în litera si în spiritul lor.

Încheiat astăzi,...................., în......exemplare, toate cu valoare de original.

 

Beneficiar,

........................................

Furnizor,

........................................

(numele, prenumele si semnătura)

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 2 la AlP

 

            Tabel de echivalentă a pretului minim pe tona de sfeclă de zahăr, în functie de continutul de zaharoză determinat la punctul de colectare

 

Nr. crt.

Continutul de sucroză (%) la punctul de colectare

Pretul minim (€/tonă de sfeclă)

Nr. crt.

Continutul de sucroză (%) la punctul de colectare

Pretul minim (€/tonă de sfeclă)

1.

13,5

CPCLP

35.

16,9

28,42

2.

13,6

CPCLP

36.

17,0

28,66

3.

13,7

CPCLP

37.

17,1

28,89

4.

13,8

CPCLP

38.

17,2

29,13

5.

13,9

CPCLP

39.

17,3

29,37

6.

14,0

CPCLP

40.

17,4

29,60

7.

14,1

CPCLP

41.

17,5

29,84

8.

14,2

CPCLP

42.

17,6

30,08

9.

14,3

CPCLP

43.

17,7

30,31

10.

14,4

CPCLP

44.

17,8

30,55

11.

14,5

22,48

45.

17,9

30,79

12.

14,6

22,74

46.

18,0

31,02

13.

14,7

23,00

47.

18,1

31,21

14.

14,8

23,27

48.

18,2

31,39

15.

14,9

23,53

49.

18,3

31,57

16.

15,0

23,79

50.

18,4

31,76

17.

15,1

24,06

51.

18,5

31,94

18.

15,2

24,32

52.

18,6

32,13

19.

15,3

24,58

53.

18,7

32,31

20.

15,4

24,84

54.

18,8

32,49

21.

15,5

25,11

55.

18,9

32,68

22.

15,6

25,34

56.

19,0

32,86

23.

15,7

25,58

57.

19,1

32,99

24.

15,8

25,82

58.

19,2

33,13

25.

15,9

26,05

59.

19,3

33,26

26.

16,0

26,29

60.

19,4

33,39

27.

16,1

26,53

61.

19,5

33,52

28.

16,2

26,76

62.

19,6

33,65

29.

16,3

27,00

63.

19,7

33,78

30.

16,4

27,24

64.

19,8

33,91

31.

16,5

27,47

65.

19,9

34,05

32.

16,6

27,71

66.

20

34,18

33.

16,7

27,95

67.

>20

CPCLP

34.

16,8

28,18

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.