MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 171/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 171             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 19 martie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

41. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

424. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

42. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval

 

425. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval

 

43. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

 

426. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

 

44. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

427. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 261 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

Decizia nr. 262 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

Decizia nr. 274 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 310/2006 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Decizia nr. 276 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (12) si art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, precum si ale art. 1 alin. (3), art. 257 si art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 281 din 26 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            228. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            352. - Decizie privind promovarea temporară a doamnei Reia Nicoleta Stefănescu în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            167. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            3. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.356/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.455/C/2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71 din 4 iunie 2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, după alineatul (1) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) De drepturile conferite de prezenta ordonantă de urgentă nu beneficiază personalul armatei devenit invalid din cauza participării la actiuni militare, în situatia în care invaliditatea s-a produs ca urmare a săvârsirii, cu intentie, a unei infractiuni pedepsite potrivit legii române.

(3) De drepturile conferite de prezenta ordonantă de urgentă nu beneficiază nici urmasii celui decedat în conditiile prevăzute la alin. (2).”

2. La articolul I punctul 4, litera e) a articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) urmasii personalului armatei decedat - sotia sau sotul supravietuitor, precum si copiii personalului armatei prevăzut la lit. a), până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îsi continuă studiile într-o formă de învătământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăsi vârsta de 26 de ani;”.

3. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Titlurile onorifice de «Militar Veteran» si de «Veteran» se acordă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării nationale, si personalului care, pe timpul misiunii, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj si devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul actiunilor de luptă/ordinul de zi pe unitate.”

4. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Mentinerea, încadrarea sau reîncadrarea în functii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării nationale, pe baza propunerii comandantului unitătii/ detasamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al sefului Statului Major General, care vor cerceta conditiile în care s-au produs evenimentele, si a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii si al medicului de expertiza capacitătii de muncă, după caz.”

5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Comisiile de expertiză medico-militară, medicul de medicina muncii si medicul de expertiza capacitătii de muncă constată dacă atributiile functiilor prevăzute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea dată de afectiunea fizică/psihică si pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.»“

6. La articolul I punctul 8, titlul capitolului III1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III1

Drepturile personalului armatei participant la actiuni militare si ale urmasilor celor decedati”

7. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 81 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Membrii familiei si/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului armatei prevăzut la alin. (1) pot utiliza gratuit spatiile de cazare din căminele militare, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă acestia nu au domiciliul în garnizoana în care se află institutia medicală. Aprobarea pentru cazarea acestor persoane se acordă în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.”

8. La articolul I punctul 8, partea introductivă si litera b) ale alineatului (1) al articolului 85 se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 85. - (1) Urmasii personalului armatei decedat ca urmare a participării lâ actiuni militare beneficiază de următoarele drepturi:

b) o indemnizatie lunară egală cu solda lunară brută/salariul de bază brut pe care cel decedat l-a avut la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, care se actualizează potrivit legii, pentru urmasii soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai personalului civil, care nu realizează venituri din salarii sau din activităti independente, indiferent de numărul acestora.”

9. La articolul I punctul 8, articolul 87 se abrogă.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Nationale va elabora normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

PRESEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 41.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului

armatei participant la actiuni militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 424.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70 din 4 iunie 2008 pentru modificarea unor acte normativeprivind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

PRESEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 42.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 425.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72 din 4 iunie 2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

PRESEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 43.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 426.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99 din 27 august 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 44.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 427.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 261

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, exceptie ridicată de Valerica Mirea în dosarele nr. 4.075/1/2008 si nr. 4.076/1/2008 ale înaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul de 9 judecători.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent-sef referă asupra cauzei si arată că autorul exceptiei a depus la dosar note scrise, prin care solicită efectuarea controlului de constitutionalitate asupra dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, astfel cum erau în vigoare la data sesizării Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public, tinând seama de dispozitiile art. 29 din Legea nr. 47/1992, solicită respingerea cererii formulate de autorul exceptiei.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulată de autorul exceptiei.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.950D/2008 si nr. 1.951 D/2008, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 1.951D/2008 la Dosarul nr. 1.950D/2008, care este primul înregistrat. Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece textul de lege astfel cum a fost modificat nu mai păstrează solutia legislativă criticată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 7 iulie 2008, pronuntate în dosarele nr. 4.075/1/2008 si nr. 4.076/1/2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Valerica Mirea, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, cu ocazia solutionării recursurilor declarate împotriva hotărârilor nr. 2/P si nr. 3/P din 20 februarie 2008, pronuntate de Consiliul Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori, în dosarele nr. 26/P/2006 si nr. 68/P/2006.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 contravin prevederilor constitutionale ale art. 124 alin. (2) potrivit cărora justitia este unică, impartială si egală pentru toti si ale art. 134 alin. (2) teza întâi referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii, precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si libertătilor fundamentale. În acest sens, în esentă, arată că, în conditiile în care 2 dintre procurori au avut atât calitatea de membri ai comisiei de disciplină pentru procurori, fiind semnatarii actiunilor disciplinare exercitate împotriva sa, cât si calitatea de membri ai completului de judecată, autorul exceptiei nu a beneficiat de o judecată impartială.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise ale autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, modificate prin art. II pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, dispozitii care au următorul cuprins: „Actiunea disciplinară se exercită de comisiile de disciplină ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciară pentru judecători si, respectiv, 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciară pentru procurori.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 124 alin. (2) potrivit cărora justitia este unică, impartială si egală pentru toti si ale art. 134 alin. (2) teza întâi referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii, precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si libertătilor fundamentale care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege modificate nu mai păstrează solutia legislativă criticată, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect, devenind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, exceptie ridicată de Valerica Mirea în dosarele nr. 4.075/1/2008 si nr. 4.076/1/2008 ale înaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul de 9 judecători.

Definitivă si general obligatorie.Î

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 262

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, exceptie ridicată de Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă în dosarele nr. 8.029/302/2008, nr. 4.639/302/2008, nr. 6.248/302/2008, nr. 3.718/302/2008 si nr. 4.261/302/2008.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.969D/2008, nr. 1.970D/2008, nr. 1.971 D/2008, nr. 2.027D/2008 si nr. 2.028D/2008, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 1.970D/2008, nr. 1.971 D/2008, nr. 2.027D/2008 si nr. 2.028D/2008 la Dosarul nr. 1.969D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece textul de lege astfel cum a fost modificat nu mai păstrează solutia legislativă criticată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 17 septembrie 2008, 26 septembrie 2008, 3 octombrie 2008 si 10 octombrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 8.029/302/2008, nr. 4.639/302/2008, nr. 6.248/302/2008, nr. 3.718/302/2008 si nr. 4.261/302/2008, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în cauze civile având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie, în acest sens, se arată că textul de lege criticat, „prin modul nediferentiat de abordare a cuantumului indemnizatiei lunare de crestere a copilului în functie de veniturile profesionale supuse impozitului pe venit sau de contributiile vărsate la bugetul asigurărilor sociale de stat, discriminează diferitele categorii profesionale, prin neaplicarea unui tratament diferentiat acestora, fără a exista justificări rezonabile si obiective.”

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece stabileste „un tratament egal pentru persoane care prin veniturile profesionale realizate si prin contributiile diferite la bugetul asigurărilor sociale de stat se află în situatii distincte”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007.

Aceste dispozitii de lege au fost modificate prin art. 12 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008, fără să se păstreze însă solutia legislativă criticată, art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, având în prezent următoarea redactare: „începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunară în cuantum de 600 lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege modificate nu mai păstrează solutia legislativă criticată, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect, devenind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, exceptie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă în dosarele nr. 8.029/302/2008, nr. 4.639/302/2008, nr. 6.248/302/2008, nr. 3.718/302/2008 si nr. 4.261/302/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 274

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 310/2006 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 310/2006 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Corneliu Liviu Popescu în Dosarul nr. 24.760/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte.

Având în vedere cererea autorului exceptiei pentru a se reface procedura de citare cu partea lipsă, Curtea a amânat judecarea cauzei la 10 februarie 2009, dezbaterile publice fiind consemnate în încheierea din aceeasi dată, când Curtea a amânat pronuntarea la 17 februarie 2009 si, apoi, la 24 februarie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 3 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 24.760/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 310/2006, exceptie ridicată de Corneliu Liviu Popescu în cauza ce are ca obiect judecarea cererii de pretentii formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile articolului unic din Legea nr. 310/2006 contravin prevederilor art. 15 alin. (2) si art. 115 alin. (7) si (8) din Constitutie. Se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 a fost abrogată prin Legea nr. 95/2006, cu efect din data de 28 mai 2006. Articolul unic din Legea nr. 310/2006, care respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005, a fost adoptat ulterior, si anume la data de 12 iulie 2006, intrând în vigoare la trei zile de la publicare.

Având în vedere că legea de respingere a unei ordonante produce efecte numai pentru viitor, respingerea unei ordonante abrogate „lasă impresia că ordonanta ar fi în vigoare până la respingerea ei”. În acest mod, legea de respingere a unei ordonante deja abrogate anterior si care nu contine nicio precizare în sensul că ordonanta respinsă nu mai era în vigoare din momentul abrogării sale este retroactivă. Se apreciază că, în cauză, este aplicabil rationamentul Curtii Constitutionale din Decizia nr. 98 din 5 aprilie 2001.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia este întemeiată. Se arată că lipsa oricărei precizări din cuprinsul Legii nr. 310/2006 în sensul recunoasterii ca valide a abrogării prin dispozitiile Legii nr. 95/2006 a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, se interpretează că legiuitorul a dorit respingerea cu efect retroactiv.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece aspectele invocate de autorul exceptiei vizează, în realitate, probleme legate de modul de interpretare si de aplicare în perioada 1 februarie 2006-26 mai 2006, a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, care erau în vigoare în acea perioadă.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale. Se arată că prevederile articolului unic din Legea nr. 310/2006 au caracter retroactiv, întrucât Legea nr. 310/2006 nu mentionează dacă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 si-a încetat aplicabilitatea de la data abrogării ei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile articolului unic din Legea nr. 310/2006 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 24 iulie 2006, cu următorul cuprins: „Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.”

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii si ale art. 115 alin. (7) si (8) referitor la aprobarea sau respingerea ordonantelor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, la data de 28 mai 2006, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată expres prin art. 317 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare. Ca urmare, implicit a fost abrogată si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. Ulterior, prin Legea nr. 310/2006 a fost respinsă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005.

Se sustine, de către autorul exceptiei, că respingerea prin lege a unei ordonante abrogate „lasă impresia că ordonanta ar fi în vigoare până la respingerea ei”.

Fată de sustinerile autorului exceptiei, Curtea retine că aspectele invocate de acesta vizează, în realitate, probleme legate de modul de interpretare a legii. Astfel, întrucât Legea nr. 310/2006 nu mentionează că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 si-a încetat aplicabilitatea la data abrogării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, se poate interpreta, în opinia autorului exceptiei, că această ordonantă de urgentă, si anume Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2005, ar fi în vigoare la data respingerii ei.

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, tinând cont de considerentele expuse, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 310/2006 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Corneliu Liviu Popescu în Dosarul nr. 24.760/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 276

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (12) si art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, precum si ale art. 1 alin. (3), art. 257 si art. 285

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, art. 16 si 41 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, art. 1 alin. (3), art. 257 si 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Consiliul Local - Directia Taxe si Impozite a Municipiului Piatra-Neamt în Dosarul nr. 991/32/2007 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 12 februarie 2009 si au fost consemnate în încheierea din acea dată, iar, în urma deliberărilor, Curtea a dispus amânarea pronuntării pentru data de 19 februarie 2009 si apoi pentru data de 24 februarie 2009, pronuntând prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 991/32/2007, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, art. 16 si art. 41 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, art. 1 alin. (3), art. 257 si art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Consiliul Local - Directia Taxe si Impozite a Municipiului Piatra-Neamt într-o cauză privind solutionarea recursurilor declarate împotriva sentintei prin care a fost anulată în parte o decizie de impunere.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate creează un tratament juridic fiscal privilegiat în favoarea titularilor de licente de capacităti energetice, întrucât acestia sunt scutiti de plata de taxe, impozite si alte obligatii de plată, instituite de autoritătile publice centrale si locale. Se sustine că în acest mod este afectată concurenta loială. De asemenea, se solicită Curtii Constitutionale să se pronunte asupra faptului dacă dispozitiile criticate din Codul fiscal prevalează în fata celor cuprinse în Legea nr. 13/2007.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtilor, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 16 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003, art. 16 si 41 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, art. 1 alin. (3), art. 257 si 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare. În realitate, Curtea observă că Legea nr. 318/2003 a fost abrogată prin dispozitiile art. 90 alin. (2) din Legea nr. 13/2007, însă solutia legislativă cuprinsă în art. 16 al Legii nr. 318/2003 a fost reluată de prevederile art. 16 din Legea nr. 13/2007, astfel încât, potrivit jurisprudentei sale, Curtea Constitutională, prin prezenta decizie, se va pronunta numai asupra acestui ultim text de lege. De asemenea, critica autorului exceptiei nu vizează în întregul lor art. 16 si 41 din Legea nr 13/2007,ci numai art. 16 alin. (12) si art. 41 alin. (4) din lege. În aceste conditii, Curtea urmează să retină ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate dispozitiile art. 16 alin. (12) si art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, precum si pe cele ale art. 1 alin. (3), art. 257 si 285 din Legea nr. 571/2003. Textele legale criticate au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (12) din Legea nr. 13/2007: „Titularii de autorizatii si licente, beneficiari ai drepturilor de uz si de servitute asupra proprietătii publice sau private a statului si a unitătilor administrativ-teritoriale, sunt scutiti de plata de taxe, impozite si alte obligatii de plată, instituite de autoritătile publice centrale si locale”;

- Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007: „Terenurile pe care se situează retelele electrice de distributie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt si rămân în proprietatea publică a statului”;

- Art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003: „în materie fiscală, dispozitiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozitiile Codului fiscal”.

Prevederile art. 257 si 285 din Legea nr. 571/2003 prevăd scutirile ce se acordă pentru plata impozitului pe teren, precum si facilitătile acordate persoanelor juridice în materie de impozite.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă textele constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 56 alin. (1) privind contributiile financiare si ale art. 135 alin. (2) lit. a), e) si f) privind economia. Totodată, se sustine că sunt încălcate si prevederile art. 5 din Legea concurentei nr. 21/1996.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Prin Decizia nr. 40 din 24 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 21 februarie 2006, si Decizia nr. 246 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 11 aprilie 2006, raportat la solutia legislativă cuprinsă actualmente în art. 16 alin. (12) din Legea nr. 13/2007, Curtea a statuat constant că stabilirea prin lege a obligatiei de plată a anumitor impozite sau taxe, ca si a eventualelor scutiri de la plata acestora, tine de optiunea exclusivă a legiuitorului, cu conditia ca aceste reglementări să se aplice în mod uniform pentru situatii egale.

Pe de altă parte, autoritătile administratiei publice locale nu au totală independentă în privinta stabilirii impozitelor si taxelor locale, ele fiind obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul tării si dispozitiilor legale adoptate pentru protejarea intereselor nationale. Astfel, potrivit art. 139 alin. (2) din Constitutie, „Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii”. Această prevedere constitutională obligă legiuitorul să determine, la modul general, domeniile, activitătile si veniturile pentru care consiliile locale sau judetene sunt competente să stabilească impozite si taxe locale. In acelasi sens, legea poate prevedea domeniile, activitătile, veniturile sau categoriile de persoane scutite de la plata impozitelor ori taxelor locale.

Stabilirea obligatiei de plată a impozitelor si taxelor locale, precum si scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri ori venituri sau pentru anumite categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul asezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 alin. (2) din Constitutie.

Prin Decizia nr. 232 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 23 iunie 2005, si Decizia nr. 272 din 16 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 aprilie 2006, raportat la solutia legislativă cuprinsă actualmente în art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, Curtea a retinut că încadrarea prin lege organică a terenurilor pe care se situează retelele energetice de distributie în categoria terenurilor cu destinatie specială, precum si reglementarea unui regim juridic special al acestora, propriu domeniului public al statului, se justifică prin caracterul de bun public de interes national al fondului energetic.

Referitor la constitutionalitatea solutiei legislative cuprinse în momentul de fată de art. 16 alin. (12) si art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, se observă că, fată de solutiile anterioare ale Curtii Constitutionale, nu au intervenit elemente noi, care să conducă la schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia din deciziile amintite îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

II. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a textului art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, Curtea observă că autorul exceptiei este nemultumit de modul în care acesta a fost interpretat si aplicat de către instanta de judecată a cărei sentintă a recurat-o. În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât se pun probleme de interpretare si aplicare a legii. Aceeasi solutie se impune si cu privire la dispozitiile art. 257 si art. 285 din Legea nr. 571/2003, întrucât aspectele ridicate tin de sfera de competentă a instantelor de judecată si a Parlamentului, autorul exceptiei fiind nemultumit de faptul că instantele de judecată nu aplică aceste texte în mod exclusiv, fără a le mai corobora cu prevederile art. 16 alin. (12) din Legea nr. 13/2007, si de faptul că orice exceptie de la plata taxelor si impozitelor trebuie prevăzută prin Codul fiscal si nu si prin alte legi.

De asemenea, Curtea nu poate retine critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor contestate pe care o face autorul exceptiei în raport cu prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, întrucât, în cadrul exercitării controlului de constitutionalitate, Curtea trebuie să se raporteze numai la un text constitutional.

Solutionarea cererii autorului exceptiei adresate Curtii Constitutionale, în sensul ca aceasta să se pronunte dacă dispozitiile criticate din Codul fiscal prevalează în fata celor cuprinse în Legea nr. 13/2007, nu intră în sfera de competentă a instantei constitutionale, ci tine, de asemenea, de modul de aplicare si interpretare a legii, competentă ce constituie apanajul instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi în ceea ce priveste respingerea ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (12) si art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007 si cu unanimitate de voturi cu privire la respingerea ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 257 si art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (12) si art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, exceptie ridicată de Consiliul Local - Directia Taxe si Impozite a Municipiului Piatra-Neamt în Dosarul nr. 991/32/2007 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

II. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 257 si art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 281

din 26 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată, din oficiu, de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală în dosarele nr. 2.908/116/2007, 388/116/2008, 2.914/36/2007, 2.182/87/2007, 7.630/86/2007, 39.889/3/2007, 245/86/2008, 606/174/2007, 2.421/99/2008, 7.503/86/2007, 483/84/2008, 3.702/107/2008, 4.377/97/2007, 767/114/2008, 2.336/87/2007, 1.715/86/2008, 2.967/98/2007, 5.091/103/2007, 670/33/2008, 598/98/2008, 27.129/3/2007, 4.759/117/2007, 85/103/2008, 94/103/2008, 1.116/62/2008, 1.030/98/2008, 1.720/62/2008, 1.293/107/2008, 134/90/2008, 697/86/2008, 2.865/62/2008, 865/86/2008, 1.106/86/2008, 3.321/98/2007, 5.050/103/2007, 1.437/335/2007, 6.095/1/2008, 2.988/116/2007, 4.810/40/2007, 12.896/63/2007, 213/109/2008, 2.837/86/2008, 3.991/40/2007, 1.458/335/2007, 3.719/63/2007, 6.020/1/2008, 139/119/2008, 511/122/2008, 5.919/110/2007, 2.922/109/2007, 5.159/103/2007, 33.960/3/2007, 1.275/86/2008, 5.959/1/2008, 21.661/63/2007, 2.741/62/2008, 682/90/2008, 2.450/62/2008, 537/103/2008 si 625/114/2008.

La apelul nominal răspunde consilierul juridic Gabriela Sârbu, pentru Ministerul Apărării Nationale, parte în dosarele nr. 2.412D/2008 si nr. 2.414D/2008. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.340D/2008- 2.350D/2008, nr. 2.359D/2008—2.360D/2008, nr. 2.373D/2008- 2.382D/2008, nr. 2.411 D/2008—2.426D/2008 si nr. 2.482D/2008- 2.502D/2008, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul părtii prezente nu se opune conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 2.341D/2008- 2.350D/2008, nr. 2.359D/2008—2.360D/2008, nr. 2.373D/2008- 2.382D/2008, nr. 2.411D/2008—2.426D/2008 si nr. 2.482D/2008- 2.502D/2008 la Dosarul nr. 2.340D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerul Apărării Nationale solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2008, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din octombrie—noiembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 2.908/116/2007, 388/116/2008, 2.914/36/2007, 2.182/87/2007, 7.630/86/2007, 39.889/3/2007, 245/86/2008, 606/174/2007, 2.421/99/2008, 7.503/86/2007, 483/84/2008, 3.702/107/2008, 4.377/97/2007, 767/114/2008, 2.336/87/2007, 1.715/86/2008, 2.967/98/2007, 5.091/103/2007, 670/33/2008, 598/98/2008, 27.129/3/2007, 4.759/117/2007, 85/103/2008, 94/103/2008, 1.116/62/2008, 1.030/98/2008, 1.720/62/2008, 1.293/107/2008, 134/90/2008, 697/86/2008, 2.865/62/2008, 865/86/2008, 1.106/86/2008, 3.321/98/2007, 5.050/103/2007, 1.437/335/2007, 6.095/1/2008, 2.988/116/2007, 4.810/40/2007, 12.896/63/2007, 213/109/2008, 2.837/86/2008, 3.991/40/2007, 1.458/335/2007, 3.719/63/2007, 6.020/1/2008, 139/119/2008, 511/122/2008, 5.919/110/2007, 2.922/109/2007, 5.159/103/2007, 33.960/3/2007, 1.275/86/2008, 5.959/1/2008, 21.661/63/2007, 2.741/62/2008, 682/90/2008, 2.450/62/2008, 537/103/2008 si nr. 625/114/2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei.

Exceptia a fost ridicată din oficiu de instanta de judecată cu ocazia solutionării unor recursuri formulate împotriva unor sentinte pronuntate de sectiile civile ale tribunalelor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6) si ale art. 21 alin. (3), pentru următoarele motive:

1. Dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoarece nu există o situatie extraordinară legată de competenta de solutionare a cauzelor a cărei reglementare să nu poată fi amânată. Aceste dispozitii de lege cuprind norme de procedură referitoare la competenta de solutionare a cauzelor în primă instantă si în recurs; or, aspectele si implicatiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti nu îsi pot găsi o solutie în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obisnuite sau de urgentă. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competentei de solutionare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispozitia judecătorului de Codul de procedură civilă, legea de organizare judecătorească si regulamentul de organizare si functionare a instantelor judecătoresti. Astfel art. 329 din Codul de procedură civilă, reglementând institutia recursului în interesul legii, dă dreptul procurorului general si colegiilor de conducere ale curtilor de apel să solicite înaltei Curti de Casatie si Justitie să se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătoresti, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României. În ceea ce priveste drepturile salariale ale personalului din sistemul justitiei, instanta supremă s-a pronuntat deja prin mai multe decizii date de Sectiile Unite în temeiul art. 329 din Codul de procedură civilă.

2. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 este neconstitutională, deoarece a nesocotit limitele prevăzute de art. 115 alin. (6) din Constitutie, prin efectele păgubitoare asupra unei institutii fundamentale a statului, Înalta Curte de Casatie si Justitie. Astfel, desi scopul declarat al ordonantei este reglementarea anumitor aspecte financiare în sistemul justitiei, dispozitiile acesteia cuprind norme de procedură civilă referitoare la competenta de solutionare în primă instantă si în recurs a cererilor ce au ca obiect acordarea unor drepturi salariale. Or, normele de competentă nu oferă nicio solutie aspectelor financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti, dar, prin reglementarea oferită, afectează grav Înalta Curte de Casatie si Justitie prin supradimensionarea activitătii, consecintele pe termen lung repercutându-se asupra celeritătii si calitătii actului de justitie.

3. Interventia Guvernului prin această ordonantă de urgentă contravine art. 21 alin. (3) din Constitutie, în conditiile supraîncărcării instantei supreme, care nu are o sectie specializată în solutionarea litigiilor de muncă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că „prin prevederile legale supuse controlului de constitutionalitate a fost creat un sistem juridic intern capabil să garanteze executarea hotărârilor pronuntate de instante. Mai mult, prin aceste prevederi legale statul îsi manifestă responsabilitatea de a crea un arsenal juridic adecvat si suficient pentru a asigura respectarea obligatiilor pozitive care îi revin”.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, dispozitii care au următorul cuprins:

Art. I. - (1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, sunt solutionate, în primă instantă, de curtile de apel.

(2) Recursul împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de curtile de apel se judecă de Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. II. - (1) Dispozitiile art. I se aplică si proceselor în curs de judecată, având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei, începute sub legea anterioară.

(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi trimise de îndată spre solutionare curtilor de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronuntate cu privire la cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se trimit de îndată la Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.”

În sustinerea neconstitutionalitătii ordonantei, instanta supremă invocă înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6) si ale art. 21 alin. (3), potrivit cărora:

- Art. 115 alin. (4) si (6): „(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora. [...]

(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.”;

- Art. 21 alin. (3): „Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

Prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale.

Deoarece decizia mentionată a fost pronuntată ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în prezentele dosare, urmează ca, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată, din oficiu, de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală în dosarele nr. 2.908/116/2007, 388/116/2008, 2.914/36/2007, 2.182/87/2007, 7.630/86/2007, 39.889/3/2007, 245/86/2008, 606/174/2007, 2.421/99/2008, 7.503/86/2007, 483/84/2008, 3.702/107/2008, 4.377/97/2007, 767/114/2008, 2.336/87/2007, 1.715/86/2008, 2.967/98/2007, 5.091/103/2007, 670/33/2008, 598/98/2008, 27.129/3/2007, 4.759/117/2007, 85/103/2008, 94/103/2008, 1.116/62/2008, 1.030/98/2008, 1.720/62/2008, 1.293/107/2008, 134/90/2008, 697/86/2008, 2.865/62/2008, 865/86/2008, 1.106/86/2008, 3.321/98/2007, 5.050/103/2007, 1.437/335/2007, 6.095/1/2008, 2.988/116/2007, 4.810/40/2007, 12.896/63/2007, 213/109/2008, 2.837/86/2008, 3.991/40/2007, 1.458/335/2007, 3.719/63/2007, 6.020/1/2008, 139/119/2008, 511/122/2008, 5.919/110/2007, 2.922/109/2007, 5.159/103/2007, 33.960/3/2007, 1.275/86/2008, 5.959/1/2008, 21.661/63/2007, 2.741/62/2008, 682/90/2008, 2.450/62/2008, 537/103/2008 si 625/114/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu

si al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1, si al Administratiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 2, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, finantată din venituri proprii.

Art. 2. - Deficitul pe anul 2009 al bugetului Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu se acoperă integral din sumele rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2008.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile în bani prevăzute la codul 10.01 din anexa nr. 2 vor putea fi consumate numai proportional cu numărul de personal angajat, în limita posturilor aprobate.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 martie 2009.

Nr. 228.

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

Fondul pentru mediu

 

(Cheltuieli pentru finantarea proiectelor de mediu - 97%)

 

 

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

BVC 2009

A

B

C

TOTAL VENITURI

 

1.799.67333

I. VENITURI CURENTE

 

1.799.673,33

A. VENITURI FISCALE

 

1.785.770,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

16.10

1.644.150,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

16.10.50

1.644.150,00

taxă poluare pentru autovehicule conf O.U.G 50/2008

16.10.50.01

1.644.150,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

141.620,00

Alte impozite si taxe

18.10.50

141.620,00

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de câne detinătorul deseurilor, respectiv detinătorul bunurilor, persoane fizice ti/sau juridice

18.10.50.01

58.200.00

taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu

18.10.50.02

19.400.00

taxe încasate de la operatori economici utilizatori dc noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valori ficabile

18.10.50.03

14,55

o contributie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevăzute în legislatia în vigoare

18J0.50.04

29.423,33

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin aete normative ea fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piată de către producători si importatori, eu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor

18.10.50.05

2.910.00

în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute în urma exploatării, contributia la Fondul pentru Mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de l% la valoarea de vânzare

18.10.50.06

2.425.00

o taxă de l leu/Kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării

18.10.50.07

533,50

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

(8.10.50.08

58.20

0,2 lei taxă, denumită în continuare ecotaxă. În valoare de 0,2 lei/bucală pentru pungile de lip sacosa banană, cu mâner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile

18.10.50.09

4.850.00

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu

18.10.50.10

582.00

taxe si contributii conform Legii nr. 73/2000, republicată cu modificările si completările ulterioare (abrogată)

18J0.50.11

23.223,42

 

Denumire indicator

Cod

BVC 2009

A

B

C

C. VENITURI NEFISCALE

 

13.903,33

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

13.903,33

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

13.903,33

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

13.903.33

TOTAL CHELTUIELI

 

1.799.673,33

CHELTUIELI CURENTE

0 I

1.799.673,33

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

BUNURI SI SERVICII

20

1.799.673,33

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

CAPITOLUL 74.01

 

1.799.673,33

Subcapitolul 74.01.50 Alte servicii în domeniul protectiei mediului

74.01.50

1.799.673,33

Paragraful 74.01,50.01 Cheltuieli privind finantarea proiectelor de mediu conform O.U.G 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006

74.01.50.01

656.368,06

prevenirea poluării

20.30.30.01.01

45.000,00

reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului

20.30.30.01.02

40.545.07

reducerea nivelurilor de zgomot

20.30.30.01.03

3.000.00

utilizarea de tehnologii curate

20.30.30.01.04

9.000.00

gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase

20.30.30.01.05

255.000.00

protectia resurselor de apă. statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale

20.30.30.01.06

70.000.00

gospodărirea integrată a zonei costiere

20.30.30.01.07

15.000.00

conservarea btodiversitătii

20.30.30.01.08

7.559.36

administrarea ariilor naturale protejate

20.30.30.01.09

5.000.00

educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

20.30.30.01.10

10,763.63

cresterea productiei de energie din surse regenerabile

20.30.30.01.11

160.000.00

reducerea emisiilor dc gaze cu efect de seră

20.30.30.01.12

0.00

reconstructia ecologică si gospodărirea durabilă a pădurilor

20.30.30.01.13

5.500.00

împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii

20.30.30.01.14

10.000.00

închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

20.30.30.01.15

0.00

lucrări destinate prevenirii. Înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

20.30.30.01.16

20.000.00

Paragraful 74.01.50.01 Cheltuieli privind finantarea programelor si proiectelor pentru protectia mediului conform O.U.G 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule

74.01.50.01

1.143.305,27

programul de stimulare a înnoirii parcului auto national

20.30.30.01.17

228.000.00

programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

20.30.30.01.18

200.000.00

proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solara, energia geotermală si energia eoliană

20.30.30.01.19

310.000,00

proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală solară, biotnasă, micron idrocentrale

20.30.30.01.20

305.055,27

proiecte privind împădurirea terenurilor degradate sau defrisate

20.30.30.01.21

100.250.00

proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natura!

20.30.30.01.22

0.00

proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti

20.30.30.01.23

0,00

EXCEDENT/DEFICIT

-

0,00

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

Administratia Fondului pentru Mediu

(Cheltuieli proprii de functionare - 3%)

 

 

 

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

BVC 2009

A

B

C

TOTAL VENITURI

 

55.660,00

1. VENITURI CURENTE

 

55.660,00

A. VENITURI FISCALE

 

55.230,00

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII

16.10

50.850,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

16.10.50

50,850,00

taxă poluare pentru autovehicule conf O.U.G 50/2008

16.10.50.01

50.850.00

A6. ALTE IMPOZITE Sl TAXE

18.10

4.380,00

Alte impozite si taxe

18.10.50

4.380,00

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de către detinătorul deseurilor, respectiv detinătorii! bunurilor, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

1.800.00

taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu

18.10.50.02

600,00

taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificatii le

18.10.50.03

0,45

o contributie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare eu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevăzute în legislatia în vigoare

18.10.50.04

910,00

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piată de către producători st importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor

18.10.50.05

90,00

în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute în urma exploatării, contributia la Fondul pentru Mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea dc vânzare

18.10.50.06

75,00

o taxă de 1 leu/Kg anvelopă. Încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reulilizării

18.10.50.07

16,50

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor dc vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor dc vânătoare

18.10,50.08

1,80

0,2 lei taxă. denumită în continuare ecotaxa, în valoare de 0.2 lei/bucată pentru pungile de lip sacosă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile

18.10.50.09

150,00

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu

18.10.50.10

18,00

taxe si contributii conform Legii nr. 73/2000, republicata cu modificările si completările ulterioare (abrogata)

18.10,50,11

718,25

C. VENITURI NEFISCALE

 

430,00

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

 

430,00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

430,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

430,00

TOTAL CHELTUIELI

 

55.660,00

CHELTUIELI CURENTE

0 1

16.733,25

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.125,25

BUNURI Sl SERVICII

20

4.608.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

38.926,75

ACTIVE NEFINANCIARE

71

38.926,75

CAPITOLUL 74.01

 

55.660,00

Subcapitolul 74.01.50 Alte servicii în domeniul protectiei mediului

74.01.50

55.660,00

Paragraful 74.01.50.02 Cheltuieli proprii de functionare

74.01.50.02

55.660,00

CHELTUIELI CURENTE

01

16.733,25

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.125,25

Cheltuieli salariale în bani

10.01

9.129,58

Salariu de bază

10.01.01

4.931,86

Spor de vechime

10.01.04

831,44

Alte sporuri

10.01.06

213,08

Ore suplimentare

10.01.07

53,25

Fond de premii

10.(11.08

1.875.00

Prima de vacantă

10.01.09

456,66

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

338.88

 

Denumire indicator

Cod

BVC 2009

A

B

C

Indemnizatii de delegare

10.01.13

100,00

Alte drepturi salariale

10.01.30

329,41

Cheltuieli salariale în natură

10.02

383,04

Tichete de masă

10.02.01

383,04

Contributii

10.03

2.612,63

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.950,39

Contributii pentru asigurările de somaj

10.03.02

45,36

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

10.03.03

471,73

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

45,36

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

77,11

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

10.03.07

22,68

BUNURI Sl SERVICII

20

4.608,00

Bunuri si servicii

20.01

836,00

Furnituri de birou

20.01.01

100,00

Materiale pentru curătenie

20.01.02

13,00

Încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

130,00

Apă canal si salubritate

20.01.04

15,00

Carburanti si lubrifiant!

20.01.05

100,00

Piese de schimb

20.01.06

30,00

Transport

20.01.07

50,00

Postă, telecomunicatii, radio, tv., internet

20.01.08

150,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

58,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

190,00

Reparatii curente

20.02

1.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

180,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

180.00

Deplasări detasări transferări

20.06

1.200,00

Deplasări interne detasări transferări

20.06.01

900,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

300,00

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

45,00

Consultantă si expertiză

20.12

40,00

Pregătire profesională

20,13

10.00

Potectia muncii

20.14

21,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

300,00

 

Denumire indicator

Cod

BVC 2009

A

6

C

Alte cheltuieli

20.30

976,00

Reclame si publicitate

20.30.01

500.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

80.00

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

16,00

Chirii

20.30.04

200.00

Fondul conducătorilor institutiilor publice

20.30.07

20,00

Executarea silita a creantelor bugetare

20.30.09

90,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30.02

70,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

38.926,75

ACTIVE NEFINANCIARE

71

38.926,75

Active fixe

7E01

19.752,25

Constructii

71.01.01

18.525,71

Masini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

300.00

Mobilier aparatură birotică si alte active corporale

7 1.0 1.03

544,20

Alte active fixe

71.01.30

382.34

Reparatii capitale aferente activelor fixe

7E03

19.174,50

DEFICIT/EXCEDENT

-

0,00

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a doamnei Reia Nicoleta Stefănescu în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Mediului formulată prin Adresa nr. 766/NN din 17 februarie 2009;

- acordul Ministerului Administratiei si Internelor privind detasarea doamnei Reia Nicoleta Stefănescu, director al Directiei pentru serviciile publice deconcentrate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, la Ministerul Mediului, pentru a exercita functia publică de secretar general adjunct, conform solicitării Ministerului Mediului formulate prin Adresa nr. 670/NN din 13 februarie 2009;

- Avizul favorabil nr. 1.882.372 din 17 februarie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea de către doamna Reia Nicoleta Stefănescu, cu caracter temporar (maximum 6 luni), a functiei publice de secretar general adjunct,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul ministru emite prezenta decizie

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Reia Nicoleta Stefănescu se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului.

 

PRIMUL MINISTRU

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 martie 2009.

Nr. 352.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

 

În temeiul dispozitiilor art. 6 alin. (2) pct. 17 si ale art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 32 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată, cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se identifică pietele relevante din sectorul concurentiale si al impunerii, mentinerii, modificării sau retragerii comunicatiilor electronice ale serviciilor de terminare a apelurilor obligatiilor specifice prevăzute la cap. II din Ordonanta la puncte mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată.

Art. 2. - Pe pietele identificate în conformitate cu dispozitiile art. 1, Autoritatea Natională pentru Comunicatii realizează periodic analize de piată, în scopul determinării situatiei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Dorin Liviu Nistoran

 

Bucuresti, 10 martie 2009.

Nr. 167.

 

ANEXĂ

 

PIETELE RELEVANTE

din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

 

a) Pietele relevante ale produsului

Pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în retelele publice de telefonie operate de fiecare dintre următorii furnizori de retele publice de comunicatii electronice:

1. Societatea Comercială „Cosmote Romanian Mobile Telecommunications” - S.A.

2. Societatea Comercială „Orange România” - S.A.

3. Societatea Comercială „RCS & RDS” - S.A.

4. Societatea Comercială „Telemobil” - S.A.

5. Societatea Comercială „Vodafone România” - S.A. Pietele cuprind serviciile de terminare a apelurilor de voce la numere nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile, în fiecare retea publică de telefonie, indiferent de tehnologia sau de mediul de transmisie utilizat ori de originea natională sau internatională a apelurilor, inclusiv a apelurilor furnizate prin reteaua proprie.

Pietele identificate sunt piete de gros, supuse prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

b) Pietele geografice relevante

Pietele nationale determinate de teritoriul României.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 24 februarie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Primele raportări în baza prezentului ordin, transmise de către brokerii de asigurare si/sau reasigurare, vor fi cele aferente trimestrului I al anului 2009.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.

Art. 4. - Directia generală stabilitate financiară si actuariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească

brokerii de asigurare si/sau reasigurare

 

Art. 1. - (1) Brokerii de asigurare si/sau reasigurare au obligatia de a pune la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informatiile solicitate, care să permită acesteia efectuarea unei analize fundamentate a situatiei financiare de care dispun la un moment dat si urmărirea evolutiei în timp a principalilor indicatori privind activitatea desfăsurata.

(2) Raportările transmise de către brokerii de asigurare si/sau reasigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentelor norme, trebuie să contină informatii care să corespundă cu evidentele financiar-contabile si tehnico-operative ale brokerilor de asigurare si/sau reasigurare.

(3) în conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) si ale art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita prezentarea oricăror informatii si documente necesare în vederea clarificării unor aspecte rezultate din analiza raportărilor prevăzute de reglementările legale în vigoare, inclusiv a datelor înregistrate în evidenta operativă si a documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, sau pentru actualizarea conditiilor în baza cărora s-a acordat autorizarea.

Art. 2. - (1) Raportările pe care brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să le întocmească si să le transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform prevederilor prezentelor norme, se semnează de către persoanele abilitate în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale prevederilor art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund atât de realitatea si exactitatea datelor cuprinse în raportări, cât si de respectarea termenelor de transmitere a acestora către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Raportările incluse în prezentele norme vor fi transmise de către brokerii de asigurare si/sau reasigurare atât în format letric, cât si electronic (on-line) în aplicatia CSA-EWS. Pentru transmiterea on-line, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au obligatia de a se înregistra ca utilizatori în aplicatia CSA-EWS, în baza formularului de înregistrare existent pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 3. - Raportările pe care brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să le întocmească si termenele de transmitere a acestora către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt următoarele:

I - raportări anuale:

a) situatiile financiare anuale, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;

b) raportarea privind angajatii si persoanele cu contract de mandat, în forma prevăzută în anexa nr. 1;

c) raportarea privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat si/sau a prospectului de pensii facultative, în forma prevăzută în anexa nr. 2. Mentionăm că această raportare se va transmite numai de către brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au aprobare pentru această activitate, având înscris si codul CAEN 6629 - alte activităti auxiliare de asigurări si fonduri de pensii;

d) raportarea privind evolutia si structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nf. 3.

Termen de transmitere

Situatiile financiare prevăzute la pct. I lit. a) se vor transmite până la termenul stabilit prin normele metodologice pentru încheierea exercitiului financiar.

Raportările anuale prevăzute la pct. I lit. b)-d) se vor transmite odată cu situatiile financiare anuale.

II - raportări semestriale:

a) raportări contabile, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;

b) raportarea privind evolutia si structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nf. 3.

Termen de transmitere

Raportările semestriale prevăzute la pct. II se vor transmite până la termenul stabilit prin sistemul de raportare contabilă semestrială.

III - raportări trimestriale:

a) raportarea privind activitatea desfăsurată de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 4;

b) raportarea privind veniturile obtinute de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 5;

c) raportarea privind situatia elementelor de activ si pasiv din evidentele contabile ale brokerilor de asigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 6;

d) raportarea privind situatia modificării capitalurilor proprii, în forma prevăzută în anexa nr. 7;

e) raportarea privind taxa de functionare pentru activitatea de brokeraj, în forma prevăzută în anexa nr. 8;

e1) raportarea prevăzută la litera e) se va transmite indiferent dacă pentru perioada raportată veniturile din activitatea de brokeraj, respectiv valoarea taxei de functionare datorate, sunt zero;

e2) în cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 9;

e3) situatiile rectificative privind taxa de functionare se întocmesc si se transmit la data constatării si înregistrării diferentelor fată de raportarea initială;

e4) brokeriide asigurare si/sau reasigurare au obligatia de a urmări ca volumul total al veniturilor realizate din activitatea de brokeraj, aferent perioadei de raportare, să corespundă cu cel evidentiat în anexele la raportarea contabilă semestrială, respectiv situatiile financiare anuale;

e5) brokerii de asigurare si/sau reasigurare pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate, pe baza documentelor justificative, cu notificarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

e6) sumele reprezentând taxa de functionare datorată se virează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului, în contul nr. RO 57 TREZ 700 5025 XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;

e7) pentru nevirarea la termen a taxei de functionare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare sunt obligati să plătească majorări de întârziere, conform prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Majorările de întârziere se evidentiază separat pe ordinul de plată prin care se achită taxa de functionare.

Termen de transmitere

Raportările trimestriale se transmit până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului. Eventualele rectificări la raportările trimestriale, aferente trimestrului IV, prevăzute la lit. a)-d), se vor transmite odată cu situatiile financiare anuale.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Raportare anuală

 

SITUATIA

privind angajatii si persoanele cu contract de mandat la data de.......

 

 

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Cu carte de muncă pe perioadă nedeterminată

Cu carte de muncă pe perioadă determinată

Cu contract de mandat*

0

1

2

3

4

5

1.

Număr total de persoane, din care:

nr.

 

 

 

- în conducerea executivă

nr.

 

 

 

- în conducerea operativă

nr.

 

 

 

 

* Definit conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Raportare anuală

 

SITUATIA

privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat si/sau a prospectului de pensii facultative

la data de......

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Specificatii referitoare la fondul de pensii

Total comision încasat la sfârsitul perioadei de raportare

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Raportare anuală/semestrială

 

SITUATIA

privind evolutia si structura capitalului social la data de ........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Date informative

Sold initial

(la începutul exercitiului financiar)

Majorări efectuate în perioada de raportare

Diminuări efectuate în perioada de raportare

Sold final

(la sfârsitul perioadei de raportare)

0

1

2

3

4

5=2+3-4

I.

Capital social subscris - total, din care:

 

 

 

 

1

- în numerar

 

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

- cota de participare (%)/investitor străin

 

 

 

 

2

- în natură

 

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

- cota de participare (%)/investitor străin

 

 

 

 

II.

Capital social vărsat - total, din care:

 

 

 

 

1

- în numerar

 

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

- cota de participare (%)/investitor

 

 

 

 

2

- în natură

 

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

- cota de participare (%)/investitor străin

 

 

 

 

III.

Actionari/Asociati semnificativi - cu peste 10% cotă de participare (defalcati pe fiecare persoană juridică sau fizică, după caz) - valoare

 

 

 

 

 

- cota de participare (%)/actionari semnificativi

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Raportare trimestrială

 

SITUATIA

privind activitatea de brokeraj la data de...............

 

- lei -

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea asigurătorului

Clasa de asigurare*

Valoarea primelor intermediate**

Valoarea daunelor regularizate (aferentă dosarelor solutionate)

cumulat de la începutul exercitiului financiar

din care: în perioada de raportare

Total daune regularizate (de la începutul exercitiului financiar)

din care: în perioada de raportare

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se vor raporta clasele de asigurare asa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, respectiv cele 18 clase pentru asigurări generale si cele 4 clase pentru asigurări de viată.

** Prime intermediate = valoarea primelor de asigurare intermediate, aferente comisionului cuvenit.

Datele aferente acestui formular vor fi preluate din evidenta tehnico-operativă a brokerului de asigurare. Pentru asigurătorii care nu se regăsesc în listă se vor transmite informatii suplimentare.

 

ANEXA Nr. 5

 la norme

 

Raportare trimestrială

 

SITUATIA

veniturilor obtinute de brokerii de asigurare si/sau reasigurare la data de..............

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea asigurătorului

Venituri din activitatea de brokeraj

Venituri din subventii de

exploatare (ct. 741)

Alte venituri*

Total venituri (conform balantei de verificare)

Total venituri din activitatea de brokeraj

Din care:

Total alte venituri

din care:

a) negocierea contractelor de asigurare si reasigurare

(ct. 7071)

b) efectuarea inspectiilor

de risc

(ct. 7072)

c) regularizări în caz de daune

(ct. 7073)

d) comisariat de avarii

(ct. 7074)

e) alte activităti în legătură cu obiectul de activitate

(ct. 7075)

venituri din chirii

0

1

2=3+4+5+6+7

3

4

5

6

7

8

9

10

11=2+8+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alte venituri (coloana 10) cuprinde: alte venituri din exploatare, venituri financiare si venituri extraordinare.

Pentru valorile înscrise în coloanele 3-8, se va specifica denumirea asigurătorului în coloana 1. Pentru asigurătorii care nu se regăsesc în listă se vor transmite informatii suplimentare.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Raportare trimestrială

 

SITUATIA

elementelor de activ si pasiv din evidentele brokerilor de asigurare

la data de............

 

 

 

 

 

- lei -

Elemente de activ

Nr. rd. din bilant

Sold la

începutul exercitiului financiar

sfârsitul perioadei de raportare

A

B

1

2

A. III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

împrumuturi acordate societătilor afiliate (ct. 2671+2672-2964), din care:

13

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)**

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)**

 

 

 

Interese de participare (ct. 263-2962), din care:

14

 

 

- societăti nefinanciare

 

 

 

- societăti de intermediere financiară

 

 

 

- societăti auxiliari financiari

 

 

 

- societăti de asigurare

 

 

 

împrumuturi acordate societătilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965), din care:

15

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)**

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)**

 

 

 

A

B

1

2

Investitii detinute ca imobilizări (ct. 265-2963), din care:

16

 

 

- actiuni cotate

 

 

 

- actiuni necotate

 

 

 

- titluri de natura datoriei emise pe termen scurt

 

 

 

- obligatiuni cotate

 

 

 

- obligatiuni necotate

 

 

 

- actiuni/unităti de fond emise de fondurile de investitii

 

 

 

Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968), din care:

17

 

 

- împrumuturi acordate pe termen lung (2675+2676)

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)**

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)**

 

 

 

- alte creante imobilizate (2678+2679)

 

 

 

B.II. CREANTE

 

 

 

Creante legate de activitatea de intermediere (ct. 403*+411+412-491)

23

 

 

- decontări din activitatea de despăgubire în numele asigurătorilor externi (ct. 403), din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)**

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)**

 

 

 

- decontări privind comisioanele cuvenite din operatiuni de intermediere (ct. 441+412)

 

 

 

Sume de încasat de la societătile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 452-495), din care:

25

 

 

- societăti nefinanciare

 

 

 

- societăti de intermediere financiară

 

 

 

- societăti auxiliari financiari

 

 

 

- societăti de asigurare

 

 

 

(ct. 425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443+444*+445*+446*+447* +4482+4581+461+464+473*-496+5182), din care:

26

 

 

- aferente personalului (ct. 425+4282)

 

 

 

- diverse decontări (+4482+4581+461+464+473*-496+5182)

 

 

 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

 

 

 

Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5112+5113), din care:

30

 

 

- obligatiuni emise si răscumpărate (ct. 505)

 

 

 

- investitii în titluri cu venit fix (ct. 506+5064), din care:

 

 

 

- obligatiuni cotate (5061)

 

 

 

- obligatiuni necotate (ct. 5062)

 

 

 

- alte titluri cu venit fix (ct. 5063)

 

 

 

- alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (5081+5088)

 

 

 

- efecte comerciale (ct. 5112+5113)

 

 

 

A

B

1

2

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5111+512+531+532+541+542)

32

 

 

- casa (ct. 531), din care:

 

 

 

- casa în lei (ct. 5311)

 

 

 

- casa în valută (ct. 5314)**

 

 

 

- cecuri (ct. 5111)

 

 

 

- conturi curente la bănci în lei (ct. 5121)

 

 

 

- conturi curente la bănci în valută (ct. 5124)

 

 

 

- alte valori (ct. 532+541+542), din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în valută (ct. 5412)**

 

 

 

 

 

 

Elemente de pasiv

Nr. rd. din bilant

Sold la

începutul exercitiului financiar

sfârsitul perioadei de raportare

A

B

1

2

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

împrumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169)

35

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)**

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)**

 

 

 

Sume datorate institutiilor de credit

(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+5191+5192+5198), din care:

36

 

 

- credite pe termen scurt (ct. 5191+5192+5198), din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)

 

 

 

- credite pe termen lung (ct. 1621+1628), din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)

 

 

 

- credite pe termen lung nerambursate la scadentă (ct. 1622), din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)

 

 

 

- credite interne cu garantia statului (ct. 1627), din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)

 

 

 

- credite acordate de nerezidenti (ct. 1624+1625), din care:

 

 

 

- în lei

 

 

 

- în euro (echivalent lei)

 

 

 

- în alte valute (echivalent lei)

 

 

 

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale, din care:

40

 

 

- credite externe guvernamentale (ct. 1623+5194+5195)

 

 

 

- credite de la Trezoreria Statului (ct. 1626+5196+5197)

 

 

 

- alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167+1687)

 

 

 

- personal si conturi asigurate (ct. 421+423+425+426+427+4281)

 

 

 

- decontări diverse (ct. 455+456**+457+4582+462+463+473**+509)

 

 

 

A

B

1

2

J. CAPITAL Sl REZERVE

 

 

 

1. CAPITAL SUBSCRIS

 

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012) de:

58

 

 

S11: societăti nefinanciare

 

 

 

S12: alte institutii monetar-financiare

 

 

 

S123: alti intermediari financiari

 

 

 

S124: auxiliari financiari*

 

 

 

S125: societăti de asigurare

 

 

 

S13: administratii publice

 

 

 

S14: gospodăriile populatiei

 

 

 

S15: institutiile nonprofit ce deservesc gospodăriile populatiei

 

 

 

S2: Altele

 

 

 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care ale:

74

 

 

S11: societăti nefinanciare

 

 

 

S12: alte institutii monetar-financiare

 

 

 

S123: alti intermediari financiari

 

 

 

S124: auxiliari financiari*)

 

 

 

S125: societăti de asigurare

 

 

 

S13: administratii publice

 

 

 

S14: gospodăriile populatiei

 

 

 

S15: institutiile nonprofit ce deservesc gospodăriile populatiei

 

 

 

S2: Altele

 

 

 

 

* La rândurile 58 si 74, brokerii de asigurare vor înregistra datele aferente capitalului subscris vărsat, respectiv ale capitalurilor proprii, la S124, auxiliari financiari, asa cum se prevede în Norma Băncii Nationale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilantului monetar.

** în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României si valabil la data pentru care se face raportarea.

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

Raportare trimestrială

SITUATIA

modificărilor capitalurilor proprii la data de ....

 

- lei -

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea elementului

Sold la începutul exercitiului financiar

Cresteri

Reduceri

Sold la sfârsitul perioadei de raportare

0

1

2

3

4

5=2+3-4

1.

Capitaluri proprii*:

X

X

X

X

- capitaluri proprii ale societătilor cu răspundere limitată

 

 

 

 

- capitaluri proprii ale societătilor pe actiuni

 

 

 

 

2.

Capital social subscris:

X

X

X

X

- capital subscris de societătile cu răspundere limitată

 

 

 

 

- capital subscris de societătile pe actiuni

 

 

 

 

3.

Capital social vărsat**:

X

X

X

X

- capital social vărsat de societătile cu răspundere limitată

 

 

 

 

- capital social vărsat de societătile pe actiuni

 

 

 

 

 

* Valoarea capitalurilor proprii de la rd. 74 din formularul de bilant.

** Valoarea capitalului social de la rd. 58 din formularul de bilant.

 

ANEXA Nr. 8

 la norme

 

S.C.....................................................................SA/SRL

Str.............................................................nr........, bl.....,

sc. ap........, sectorul/judetul..............................................

Localitatea......................................................................,

telefon.........................../fax..........................,

Persoană de contact.......................................................,

telefon.........................., e-mail.......................................

 

Raportare trimestrială

 

SITUATIA

privind taxa de functionare pentru activitatea de brokeraj pentru trimestrul................

 

- lei -

 

Nr. crt.

Specificatii

Total* cumulat de la începutul anului

Din care, pentru trimestrul de raportare**

Nr. si data documentului de plată***

0

1

2

3

4

1.

Total venituri din activitatea de brokeraj

 

 

X

2.

Cota procentuală stabilită de CSA

 

 

X

3.

Taxa de functionare datorată

 

 

X

4.

Majorări de întârziere datorate

 

 

X

5.

Suma virată, total, din care:

 

 

 

 

- aferentă taxei de functionare

 

 

 

- aferentă majorărilor de întârziere

 

 

 

 

* În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente trimestrului pentru care se face raportarea.

** În col. 3 se înscriu numai sumele aferente trimestrului pentru care se face raportarea.

*** Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite si copia documentului de plată, cu următoarele specificatii: suma virată, total, din care:

- taxa de functionare;

- majorări de întârziere;

- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.

Datele raportate de brokerii de asigurare la rd. 1 col. 2 trebuie să corespundă, la sfârsitul fiecărui trimestru, cu cele raportate în anexa nr. 5, total, col. 2.

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

 

S.C.....................................................................SA/SRL

Str.............................................................nr........, bl.....,

sc. ap........, sectorul/judetul.......................................

Localitatea.......................................................................,

telefon.........................../fax..........................,

Persoană de contact.......................................................,

telefon.........................., e-mail.................................

 

Raportare trimestrială

 

SITUATIA RECTIFICATIVĂ

privind taxa de functionare pentru activitatea de brokeraj pentru trimestrul.............

 

- lei -

 

Nr. crt.

Specificatii

Suma raportată initial*

Suma rectificată**

Diferente (+/-)

Nr. si data documentului de plată***

0

1

2

3

4 = col.3-col.2

5

1.

Total venituri din activitatea de brokeraj

 

 

 

 

2.

Cota procentuală stabilită de CSA

 

 

 

X

3.

Taxa de functionare datorată

 

 

 

X

4.

Majorări de întârziere datorate

 

 

 

X

5.

Sumă virată, total din care:

 

 

 

 

 

- aferentă taxei de functionare

 

 

 

 

- aferentă majorărilor de întârziere

 

 

 

 

 

* În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate initial pentru trimestrul respectiv.

** În col. 3 se înscriu sumele rectificate aferente numai trimestrului pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate initial. *** Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite si copia documentului de plată, cu următoarele specificatii: suma virată, total, din care:

- taxa de functionare;

- majorări de întârziere;

- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Partidul Conservator- Filiala Judeteană Mures

1. Cuantumul total al veniturilor provenite din cotizatii: 61.301 lei

2. Membrii de partid care au plătit într-un an cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară în anul 2008:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

C.N.P.

Valoarea cotizatiei

Data depunerii

1.

Cornaciu Marian

Română

1460814400684

500

21 ianuarie 2008

1.700

30 ianuarie 2008

535

13 februarie 2008

600

7 martie 2008

150

10 aprilie 2008

5.000

16 iunie 2008

5.000

17 iunie 2008

5.000

19 iunie 2008

5.000

23 iunie 2008

TOTAL:

23.485

 

2.

Berindeie Maria

Română

2631017264360

210

10 aprilie 2008

5.000

17 iunie 2008

5.000

19 iunie 2008

5.000

23 iunie 2008

2.856

23 decembrie 2008

TOTAL:

18.066

 

3.

Berindeie Remus Dănut

Română

1620815264419

210

10 aprilie 2008

5.000

17 iunie 2008

5.000

19 iunie 2008

5.000

23 iunie 2008

TOTAL:

15.210

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.356/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 17, în loc de: „17. Cecan Onufrie, fiul lui Fiodor (născut la 17.07.1935 în localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 25 iunie 1968 în localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Aivazovschi nr. 20, bl. A (7.026/2003). Copii minori: Cecan Daria, născută la data de 17.02.1996.” se va citi: 17. Cecan Onufrie, fiul lui Fiodor (născut la 27.07.1935 în localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 25 iunie 1968 în localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Aivazovschi nr. 20, bl. A (7.026/2003). Copii minori: Cecan Daria, născută la data de 17.02.1996.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 18, în loc de: „18. Cecan Vasile, fiul lui Fiodor (născut la 17.07.1935 în localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 1 iunie 1966 în localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chitcani, str. Lenina nr. 2, raionul Căuseni. (7.025/2003)”se va citi: „18. Cecan Vasile, fiul lui Fiodor (născut la 27.07.1935 în localitatea Petrunea) si Daria, născut la data de 1 iunie 1966 în localitatea Petrunea, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chitcani, str. Lenina nr. 2, raionul Căuseni. (7.025/2003)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 23, în loc de: „23. Cujba Natalia, fiica lui Constantin si Stepanida (fiica lui lurcu Ivan, născut în anul 1926 în Chisinău), născută la data de 11 iulie 1984 în localitatea Cărbuna, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cărbuna, judetul laloveni. (3.263/2005)”se va citi: „23. Cujbă Natalia, fiica lui Constantin si Stepanida (fiica lui lurcu Ivan, născut în anul 1926 în Chisinău), născută la data de 11 iulie 1984 în localitatea Cărbuna, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cărbuna, judetul laloveni. (3.263/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 88, în loc de: „88. Rusu Ion, fiul lui Rusu Ion si Valentina (fiica lui Crudu Alexei, născut la 5.10.1913în localitatea Nisporeni), născut la data de 23 iulie 1986 în localitatea llenuta, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. C. Stamatinr. 5, ap. 17. (1.834/2006)” se va citi: „88. Rusu Ion, fiul lui Rusu Ion si Valentina (fiica lui Crudu Alexei, născut la 5.10.1913 în localitatea Nisporeni), născut la data de 23 iulie 1986 în localitatea Fălesti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. C. Stamati nr. 5, ap. 17. (1.834/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.455/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 105, în loc de: „105. Vacula Alexandru, fiul lui Vacula Mihai (fiul lui Vacula Andrei, născut la 4.11.1930 în localitatea Gangura) si Vacula Vera, născut la data de 24 aprilie 1985 în localitatea Gangura, judetul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gangura, raionul Căinări. (346/2008)” se va citi: „105. Vacula Alexandru, fiul lui Vacula Mihail (fiul lui Vacula Andrei, născut la 4.11.1930 în localitatea Gangura) si Vacula Vera, născut la data de 24 aprilie 1985 în localitatea Gangura, judetul Căinări, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gangura, raionul Căinări. (346/2008)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 6, în loc de: „6. Barabur Diana, fiica lui lonită Vasile (fiul lui lonită Măria, născută la 10.09.1929 în localitatea Bobeica) si lonită Raisa, născută la data de 23 septembrie 1980 în localitatea Bobeica, judetul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bobeica, judetul Hîncesti. (261/2008)” se va citi: „6. Barbur Diana, fiica lui lonită Vasile (fiul lui lonită Măria, născută la 10.09.1929 în localitatea Bobeica) si lonită Raisa, născută la data de 23 septembrie 1980 în localitatea Bobeica, judetul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bobeica, judetul Hîncesti. (261/2008)”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.