MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 179/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 179             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 23 martie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERKlULUI ROMÂNIEI

 

            25. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

            311. - Hotărâre pentru revocarea si numirea presedintelui si a unor membri ai Consiliului de supraveghere si fndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

            312. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale fn domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            8. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general

 

            Rectificări la:

             - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 351/2009

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

Având în vedere că transpunerea în legislatia natională a Directivei 2007/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei Consiliului 92/49/CEE si a directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE si 2006/48/CE în ceea ce priveste normele de procedură si criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudentiale a achizitiilor si a majorărilor de participatii în sectorul financiar trebuie realizată până la data de 21 martie 2009, termen stabilit la art. 7 din directivă, astfel încât până la acea dată să poată fi derulată si procedura de informare a Comisiei Europene în legătură cu adoptarea actelor normative interne necesare pentru asigurarea transpunerii acestei directive,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Se interzice oricărei persoane juridice care nu este institutie de credit autorizată, precum si oricărei persoane fizice sau entităti fără personalitate juridică să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective si acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de către membrii acestora.”

2. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) În cazurile expres prevăzute de legislatia românească sau de legislatia comunitară, cu conditia ca aceste activităti să fie reglementate si supravegheate corespunzător, în scopul protejării deponentilor si investitorilor.”

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (1), entitătile, persoane juridice române, din grupul din care face parte o institutie de credit pot utiliza în denumirea acestora initialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare utilizate la nivel de grup.”

4. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 si 12, cu următorul cuprins:

„V. achizitor potential - orice persoană fizică sau juridică ori grupul de astfel de persoane care actionează concertat în legătură cu o achizitie propusă;

12. achizitie propusă - decizia luată de un achizitor potential de a achizitiona, direct sau indirect, o participatie calificată într-o institutie de credit, persoană juridică română, ori de a-si majora participatia calificată astfel încât proportia drepturilor sale de vot sau a detinerii la capitalul social să atingă ori să depăsească nivelul de 20%, o treime sau 50% ori astfel încât institutia de credit să devină o filială a sa;”.

5. Articolul 9 se abrogă.

6. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) La constituirea unei institutii de credit, persoană juridică română, capitalul initial este reprezentat de capitalul social, cu exceptia cazurilor în care institutia de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare ori dintr-un proces de transformare conform sectiunii a 2-a a cap. VII - Transformarea unei alte entităti în institutie de credit.”

7. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se au în vedere prevederile art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) si (4) si cele ale art. 262.”

8. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1), modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabileste de Banca Natională a României prin reglementări, cu respectarea prevederilor referitoare la obligatiile de transparentă a informatiilor privind emitentii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată.”

9. La articolul 21, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - în afară de operatiunile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), institutiile de credit se pot angaja în operatiuni cu bunuri mobile si imobile dacă:”.

10. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Orice achizitor potential trebuie să notifice în prealabil, în scris, Băncii Nationale a României în legătură cu orice achizitie propusă, cu indicarea valorii participatiei vizate si furnizarea informatiilor relevante la care se face referire în art. 26 alin. (4).

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), conditiile în care se consideră că mai multe persoane actionează concertat în calitate de achizitor potential se stabilesc prin reglementări emise de Banca Natională a României.

(3) Banca Natională a României confirmă în scris achizitorului potential, de îndată, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare, primirea notificării si, dacă este cazul, primirea ulterioară a oricăror informatii suplimentare solicitate în conditiile alin. (5) si comunică achizitorului potential, în fiecare caz, data la care expiră termenul de evaluare.

(4) Banca Natională a României realizează evaluarea prevăzută la art. 26 alin. (1) În termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii notificării si a tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia pe baza listei informatiilor la care se face referire la art. 26 alin. (4). Dacă notificarea nu este însotită de toate documentele cerute potrivit reglementărilor aplicabile, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Natională a României a primirii tuturor documentelor respective.

(5) Dacă este necesar, Banca Natională a României poate solicita în scris, dar nu mai târziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin. (4), orice informatii suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, cu indicarea informatiilor cerute.

(6) Achizitorul potential trebuie să transmită informatiile suplimentare solicitate în termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, în cazul neîndeplinirii acestei obligatii fiind incidente prevederile art. 26 alin. (2). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin. (4) se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Nationale a României de completare sau de clarificare a informatiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.

(7) Banca Natională a României poate hotărî prelungirea perioadei de suspendare a termenului, prevăzută la alin. (6), până la 30 de zile lucrătoare, dacă achizitorul potential este:

a) situat sau reglementat într-un stat tert;

b) o persoană fizică sau juridică ori o altă entitate situată într-un stat membru si care nu este supusă supravegherii prudentiale aplicabile institutiilor de credit, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, societătilor de asigurări de viată, de asigurări generale, pietei de capital sau intermediarilor în asigurări.

(8) Dacă la finalizarea evaluării Banca Natională a României hotărăste să se opună achizitiei propuse, comunică în scris achizitorului potential hotărârea sa, în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării acesteia si fără a depăsi termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, indicând si motivele care au stat la baza hotărârii. La cererea achizitorului potential, poate fi făcută publică o motivatie corespunzătoare a hotărârii.

(9) Dacă până la expirarea termenului de evaluare Banca Natională a României nu se opune în scris achizitiei propuse, aceasta se consideră aprobată.

(10) În cazul aprobării achizitiei propuse, Banca Natională a României poate stabili un termen maxim pentru finalizarea acesteia si poate prelungi acest termen dacă este necesar.”

11. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) La examinarea notificării prevăzute la art. 25 alin. (1) si a informatiilor suplimentare prevăzute la art. 25 alin. (5), în vederea asigurării unui management prudent si sănătos al institutiei de credit vizate de achizitia propusă si luând în considerare posibila influentă a achizitorului potential asupra institutiei de credit, Banca Natională a României evaluează în ce măsură calitatea achizitorului potential este adecvată, precum si soliditatea financiară a acestuia în raport cu achizitia propusă, pe baza următoarelor criterii îndeplinite cumulativ:

a) reputatia achizitorului potential, respectiv integritatea si competenta profesională a acestuia;

b) reputatia si experienta oricărei persoane care va exercita responsabilităti de administrare si/sau de conducere a institutiei de credit, ca rezultat al achizitiei propuse;

c) soliditatea financiară a achizitorului potential, în special în raport cu tipul de activitate desfăsurată în prezent si cu cea preconizată a fi desfăsurată de institutia de credit vizată de achizitia propusă;

d) capacitatea institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de reglementările emise în aplicarea acesteia si, după caz, prevăzute de alte acte normative aplicabile, în special de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 152/2007, si de Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv reglementările emise în aplicarea acestora, precum si de a se conforma permanent acestor cerinte si, în special, cerintei ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informatii între autoritătile competente si împărtirea responsabilitătilor între aceste autorităti;

e) existenta unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveste achizitia propusă, este sau a fost săvârsită o infractiune ori o tentativă a infractiunii de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, sau că achizitia propusă ar putea creste un astfel de risc.

(2) Banca Natională a României se poate opune achizitiei propuse numai dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), sau dacă informatiile furnizate de achizitorul potential sunt incomplete.

(3) Banca Natională a României nu poate impune nicio conditie prealabilă privind nivelul participatiei care trebuie să fie achizitionată si nici nu poate evalua achizitia propusă pe criteriul necesitătilor economice ale pietei.

(4) Banca Natională a României face publică o listă cuprinzând informatiile necesare pentru realizarea evaluării, care trebuie să îi fie furnizate la momentul notificării prevăzute la art. 25 alin. (1). Informatiile solicitate trebuie să fie proportionale si adaptate la natura achizitorului potential si a achizitiei propuse si să prezinte relevantă din perspectiva unei evaluări prudentiale.

(5) Criteriile prevăzute la alin. (1), lista de informatii prevăzută la alin. (4) pentru realizarea evaluării si documentatia aferentă se detaliază de Banca Natională a României prin reglementări.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 25 alin. (3)-(7), în cazul în care Banca Natională a României este notificată în legătură cu două sau mai multe intentii de achizitie a unor participatii calificate sau de majorare a unor astfel de participatii în aceeasi institutie de credit, aceasta asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potentiali.”

12. După articolul 26 se introduc două noi articole, articolele 261 si 262, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) În realizarea evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1), Banca Natională a României colaborează prin consultare reciprocă în toate privintele cu alte autorităti de supraveghere nationale sau din alte state membre implicate, în cazurile în care achizitorul potential este:

a) o institutie de credit, o societate de asigurări de viată, o societate de asigurări generale, o societate de reasigurare, o firmă de investitii sau o societate de administrare a investitiilor, autorizată într-un alt stat membru ori în alt sector al sistemului financiar;

b) societatea-mamă a unei entităti din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar;

c) o persoană fizică sau juridică ce controlează o entitate din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Natională a României asigură, fără întârziere, schimbul de informatii care sunt esentiale si relevante pentru realizarea evaluării cu autoritătile de supraveghere implicate. În calitate de autoritate competentă a institutiei de credit vizate de achizitia propusă, Banca Natională a României ia în considerare toate informatiile esentiale furnizate de autoritătile de supraveghere în cauză si poate solicita acestora toate informatiile pe care le consideră relevante pentru realizarea evaluării. Hotărârea Băncii Nationale a României cu privire la achizitia propusă trebuie să indice orice opinie sau rezervă exprimată de autoritatea competentă a achizitorului potential.

Art. 262. - (1) In cazurile în care achizitorul potential este o entitate reglementată dintr-un stat tert, Banca Natională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) cadrul de supraveghere din statul tert poate fi considerat echivalent de către Banca Natională a României;

b) nu există legi, reglementări sau măsuri de natură administrativă din statul tert care să împiedice schimbul de informatii;

c) autoritatea de supraveghere din statul tert si-a exprimat disponibilitatea privind încheierea unui acord de colaborare cu Banca Natională a României pentru asigurarea schimbului de informatii.

(2) Entitate reglementată reprezintă o entitate reglementată în sensul art. 2 alin. (1) pct. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 152/2007, precum si orice entitate similară dintr-un stat tert.”

13. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Orice persoană fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o participatie calificată într-o institutie de credit, persoană juridică română, sau să îsi reducă participatia calificată astfel încât proportia drepturilor sale de vot ori a detinerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât institutia de credit în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei în cauză trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Natională a României în legătură cu această decizie, conform reglementărilor emise în acest sens.”

14. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - în aplicarea prevederilor art. 25 si 27, pentru calculul drepturilor de vot se au în vedere reglementările emise de Banca Natională a României în temeiul art. 16.”

15. Articolul 30 se abrogă.

16. La articolul 31, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Banca Natională a României nu poate stabili prin reglementări cerinte mai stricte decât cele prevăzute în prezenta subsectiune pentru efectuarea notificării si pentru evaluarea achizitiilor directe sau indirecte de participatii calificate la o institutie de credit, persoană juridică română.”

17. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Banca Natională a României hotărăste cu privire la o cerere de autorizare a unei institutii de credit, în sensul acordării aprobării de constituire a institutiei de credit sau al respingerii cererii, în termen de 4 luni de la data primirii cererii de autorizare însotite de documentatia stabilită potrivit prevederilor art. 10 alin. (2).

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Natională a României comunică titularului, dacă este cazul, documentele care nu au fost prezentate conform alin. (1), în vederea depunerii de îndată a acestora.

(3) Banca Natională a României poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de autorizare, orice informatii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentatia prezintă alte deficiente.

(4) Titularul cererii are la dispozitie un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (3), pentru prezentarea informatiilor si/sau a documentelor cerute, respectiv pentru remedierea deficientelor constatate, perioadă pe parcursul căreia termenul de 4 luni prevăzut la alin. (1) se suspendă. Titularul poate furniza din proprie initiativă orice alte informatii si/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului în care Banca Natională a României trebuie să se pronunte asupra cererii de autorizare.

(5) Dacă Banca Natională a României hotărăste acordarea aprobării de constituire, pentru obtinerea autorizatiei de functionare, institutia de credit trebuie ca în cel mult două luni de la data comunicării hotărârii Băncii Nationale a României să îi prezinte acesteia documentele care atestă constituirea legală a institutiei de credit, conform dispozitiilor aplicabile si proiectului prezentat.

(6) Banca Natională a României hotărăste cu privire la acordarea autorizatiei de functionare a institutiei de credit în termen de cel mult 3 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (5).

(7) Banca Natională a României poate solicita în scris orice informatii si documente suplimentare necesare evaluării si/sau, după caz, remedierea altor deficiente constatate, în termen de o lună de la data primirii documentatiei prevăzute la alin. (5), iar titularul are la dispozitie un termen de o lună de la data comunicării solicitării pentru prezentarea acestora. Titularul poate furniza din proprie initiativă orice alte informatii si documente considerate relevante, dar acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului prevăzut la alin. (6).

(8) Informatiile si documentele prezentate cu depăsirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare si se restituie titularului cererii.

(9) În oricare dintre etapele procesului de autorizare prevăzute la alin. (1) si (6), Banca Natională a României comunică în scris titularului cererii hotărârea sa, indicând si motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de autorizare.”

18. La articolul 38 alineatul (1), literele a) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) documentatia prezentată este incompletă ori nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si/sau informatiile furnizate nu prezintă relevantă ori sunt insuficiente pentru evaluarea respectării conditiilor prevăzute pentru acordarea autorizatiei;

f) calitatea actionarilor/membrilor institutiei de credit nu corespunde cerintelor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si în reglementările emise în aplicarea acesteia.”

19. La articolul 107, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Directorii institutiei de credit sau, după caz, membrii directoratului trebuie să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti, cu exceptia directorilor institutiei de credit care a optat pentru sistemul unitar de administrare, care pot fi si administratori, si a situatiei în care persoana în cauză îndeplineste alte functii în cadrul entitătilor aflate în acelasi perimetru de consolidare prudentială cu institutia de credit.”

20. La articolul 107, alineatul (4) se abrogă.

21. La articolul 108, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 108. - (1) Membrii consiliului de administratie si directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului unei institutii de credit, precum si persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitătile de administrare si control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum si orice alte activităti care pot expune institutia de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună de o bună reputatie si experientă adecvată naturii, extinderii si complexitătii activitătii institutiei de credit si responsabilitătilor încredintate si trebuie să îsi desfăsoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sănătoase.

(3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobată de Banca Natională a României înainte de începerea exercitării responsabilitătilor, potrivit reglementărilor emise în acest sens.”

22. La articolul 108, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Persoanele desemnate în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să exercite efectiv responsabilitătile de administrare si/sau de conducere ce le revin.”

23. Articolul 118 se abrogă.

24. La articolul 146, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care entitatea din statul tert prevăzută la alin. (1) este entitate reglementată, Banca Natională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată, în conditiile prevăzute la art. 262.”

25. La articolul 147, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul în care o institutie de credit, persoană juridică română, sau, după caz, societatea-mamă a acesteia ori persoana fizică sau juridică ce controlează institutia de credit decide să achizitioneze ori să majoreze o participatie calificată, direct sau indirect, într-o altă institutie de credit, o societate de asigurări de viată, o societate de asigurări generale, o societate de reasigurare, o firmă de investitii sau o societate de administrare a investitiilor, autorizată într-un alt stat membru sau, după caz, în alt sector al sistemului financiar, Banca Natională a României asigură colaborarea prin consultare reciprocă în toate privintele cu celelalte autorităti de supraveghere nationale sau din alte state membre implicate, la sesizarea acestora. În acest sens, Banca Natională a României furnizează la cerere orice informatie relevantă si din oficiu orice informatie esentială si comunică celorlalte autorităti de supraveghere implicate opinia sa si orice rezervă cu privire la decizia de achizitie.”

26. La articolul 163, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) modalitătile si formele de publicare, altele decât situatiile financiare;”.

27. La articolul 168, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 168. - (1) Banca Natională a României poate face recomandări institutiei de credit, persoană juridică română, în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către aceasta pentru îmbunătătirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor si mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activitătii desfăsurate ori pentru restabilirea sau sustinerea situatiei sale financiare, inclusiv în cazul constatării deteriorării indicatorilor financiari si de prudentă ai acesteia. Institutia de credit trebuie să comunice Băncii Nationale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.”

28. La articolul 182, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Deciziile luate în conformitate cu prevederile alin. (3), precum si cele luate de autoritătile competente cu supravegherea pe bază consolidată, în situatia în care nu s-a ajuns la o decizie comună, sunt definitive si opozabile Băncii Nationale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător.”

29. După articolul 222 se introduc două noi articole, articolele 2221 si 2222, cu următorul cuprins:

„Art. 2221. - (1) Fără a se aduce atingere dispozitiilor art. 214 si 216, Banca Natională a României poate furniza anumite informatii departamentelor din administratia centrală responsabile cu legislatia în domeniul supravegherii institutiilor de credit, institutiilor financiare, serviciilor de investitii financiare si societătilor de asigurări, precum si inspectorilor care actionează în numele acestor departamente.

(2) Furnizarea informatiilor prevăzută la alin. (1) poate fi făcută numai pentru scopuri de control prudential.

Art. 2222. _în situatia prevăzută la art. 2221, informatiile primite de Banca Natională a României potrivit art. 215 si 218 si cele obtinute ca urmare a verificărilor la fata locului, efectuate în conditiile art. 174 alin. (1), nu pot fi divulgate de către aceasta fără acordul expres al autoritătii competente de la care s-au primit informatiile, respectiv al autoritătii competente din statul membru în care a fost efectuată verificarea la fata locului.”

30. La articolul 226 alineatul (2), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) să dispună institutiei de credit înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit;”.

31. La articolul 228, partea introductivă se modifică după cum urmează:

„Art. 228. - Banca Natională a României poate aplica sanctiuni, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, în cazurile în care constată că o institutie de credit, persoană juridică română, si/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte:”.

32. La articolul 228, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) periclitarea credibilitătii si/sau viabilitătii institutiei de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor.”

33. La articolul 229 alineatul (1), literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) amendă aplicabilă persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1) si persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit, între 1-6 salarii medii nete pe institutia de credit, conform situatiei salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;

d) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1);”.

34. La articolul 229, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective si-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitătile care decurg din îndatoririle functiei lor stabilite conform legislatiei aplicabile societătilor comerciale, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă si cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privinta cărora Banca Natională a României constată că acestea nu îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sănătoase si/sau că nu mai corespund cerintelor de reputatie si competentă adecvată naturii, extinderii si complexitătii activitătii institutiei de credit si responsabilitătilor încredintate.”

35. La articolul 275, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 275. - (1) Actele adoptate de Banca Natională a României conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, cu privire la o institutie de credit, inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori la persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor institutiei de credit si actele cu privire la actionarii acesteia, pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, care se pronuntă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.”

36. La articolul 292, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Garantarea creantelor decurgând din creditele acordate potrivit alin. (1) lit. a)-c) se realizează în conditiile prevăzute prin reglementările Băncii Nationale a României.”

37. Articolul 367 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 367. - (1) Persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitătile de administrare si control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum si orice alte activităti care pot expune cooperativele de credit unor riscuri semnificative, în măsura în care aceste activităti nu sunt conduse la nivel centralizat, trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilitătilor, în conditiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de aceasta.

(2) Casa centrală poate retrage aprobarea acordată, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 229 alin. (4).”

38. Articolul 413 se abrogă.

Art. II. - (1) Banca Natională a României asigură emiterea reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Cererile de autorizare si notificările de achizitii propuse, nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, urmează regimul prevăzut de reglementările în vigoare la data depunerii acestora la Banca Natională a României.

Art. III. - (1) Banca Natională a României evaluează calitatea persoanelor care asigură conducerea structurilor care privesc activitătile de administrare si control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum si orice alte activităti care pot expune institutia de credit unor riscuri semnificative, în cadrul institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte si întreprinde măsurile necesare, astfel încât, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, să se asigure îndeplinirea cerintelor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă de urgentă, si a celor cuprinse în reglementările emise în aplicarea acesteia.

(2) Pentru motive justificate, Banca Natională a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) o singură dată, dar nu mai mult de 3 luni.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au obtinut aprobarea Băncii Nationale a României nu mai pot exercita responsabilitătile încredintate, institutiile de credit fiind obligate să procedeze la înlocuirea acestor persoane în termenele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2).

(4) Pentru cooperativele de credit, evaluarea persoanelor prevăzute la art. 367 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă de urgentă, intră în competenta casei centrale la care acestea sunt afiliate, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozitiilor alin. (1)-(3).

Art. IV. - Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă au calitatea de membri ai consiliului de administratie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere al cooperativelor de credit se consideră că detin aprobarea Băncii Nationale a României, conform prevederilor legale.

Prezenta ordonantă de urgentă transpune dispozitiile art. 5 paragrafele 2-4 si ale art. 8 paragraful 2 din Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei Consiliului 92/49/CEE si a directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE si 2006/48/CE în ceea ce priveste normele de procedură si criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudentiale a achizitiilor si a majorărilor de participatii în sectorul financiar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 247 din 21 septembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea si numirea presedintelui si a unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din functia de presedinte al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului domnul Eugen Ciorici.

(2) Se numeste în functia de presedinte al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului doamna Gratiela Denisa lordache, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - (1) Se revocă din functia de membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului:

a) domnul Horia Vladimir Ursu;

b) doamna Măria Cristina Manda;

c) doamna Anna Horvâth;

d) domnul Emanoil Negut;

e) domnul Răzvan Orăsanu;

f) domnul Jozsef Csâka.

(2) Se numesc în functia de membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului:

a) doamna Cristina Oprea - reprezentant al Ministerului Economiei;

b) domnul Nicolae Chesnoiu - reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

c) doamna Elena Petrascu - reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei;

d) domnul Sorin Alăzăroaie - reprezentant al Corpului de control al primului-ministru;

e) doamna Daniela Nicoleta Andreescu - reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

f) domnul loan Hidegcuti - reprezentant al Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 3. -Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 311.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004)

 

COMPONENTA

Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.

Gratiela Denisa lordache

presedinte, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

2.

Cristina Oprea

membru, reprezentant al Ministerului Economiei

3.

Alexandru Nicolae Păunescu

membru, reprezentant al Băncii Nationale a României

4.

Nicolae Chesnoiu

membru, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor

5.

Elena Petrascu

membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

6.

Radu Constantin Ragea

membru, reprezentant al Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

7.

Sorin Alăzăroaie

membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru

8.

Daniela Nicoleta Andreescu

membru, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

9.

loan Hidegcuti

membru, reprezentant al Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil, constituit din teren si constructii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj.

(2) Imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) va fi utilizat pentru realizarea unor obiective de interes public.

(3) Primăria Municipiului Cluj-Napoca si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu Consiliul Judetean Cluj, se obligă ca până la realizarea transferului, de comun acord cu Ministerul Apărării Nationale, să asigure un nou sediu, cu spatiu si dotări corespunzătoare, pentru functionarea Centrului Militar Zonal Cluj si a Biroului informare-recrutare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 312.

 

ANEXĂ

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul publicai statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Cluj-Napoca,

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 106,

judetul Cluj

Statul român,

din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul   Cluj-Napoca,

în  administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

- imobil 666

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.666

- suprafata construită = 6.014 m2

- suprafata desfăsurată = 6.928 m2

- suprafata totală a terenului

(inclusiv constructiile) = 12.989 m2

Nr. CF 1.431 Cluj

Nr. top 4.799/1/1

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE  ADMINISTRATIEI   PUBLICE   CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI Sl INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul. ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general, prevăzut în  anexa care face  parte  integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Mihai Viorel Fifor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 martie 2009.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Directia pentru servicii de interes general, denumită în continuare D.S.I.G., este constituită si functionează în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) D.S.I.G. este structura de specialitate, fără personalitate juridică, organizată în cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, desemnată cu exercitarea atributiilor si responsabilitătilor ce revin ministerului în calitate de autoritate competentă pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) D.S.I.G. exercită functia de analiză, sinteză, coordonare, monitorizare si evaluare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, denumite în continuare S.C.U.P., si are competentă teritorială generală în domeniul său de activitate.

(3) D.S.I.G. supraveghează, coordonează, sprijină si îndrumă pe linie de specialitate activitatea structurilor de profil din teritoriu si a autoritătilor aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Directiei pentru servicii de interes general

 

Art. 3. - (1) D.S.I.G. se organizează la nivel de directie.

(2) Activitatea D.S.I.G. este coordonată de secretarul de stat pentru comunitătile locale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Organigrama D.S.I.G. este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor sale, D.S.I.G. colaborează cu unitătile din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cu institutiile si structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia.

(2) În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, D.S.I.G. Îndrumă si sprijină activitatea autoritătilor administratiei publice locale, supraveghează si coordonează activitatea institutiei prefectului pe domeniul S.C.U.P. si cooperează cu ministerele, cu autoritătile nationale de reglementare, cu autoritătile de management al programelor operationale sectoriale, cu alte institutii si organisme cu atributii si responsabilităti în dezvoltarea si finantarea S.C.U.P. si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cu utilizatorii si structurile asociative ale acestora, cu structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, precum si cu operatorii furnizori/prestatori ai S.C.U.P si organizatiile profesionale si patronale ale acestora.

(3) Diagrama de relatii a D.S.I.G. este prezentată în anexa nr. 2.

 

CAPITOLULUI

Atributiile Directiei pentru servicii de interes general

 

Art. 5. - (1) Obiectivul general al D.S.I.G. este dezvoltarea armonioasă, durabilă si sustenabilă a domeniului S.C.U.P, atingerea conformitătii acestuia din punct de vedere calitativ si cantitativ cu standardele europene, precum si modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în concordantă cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană cu privire la acest domeniu.

(2) Corespunzător obiectivului său general, D.S.I.G. are următoarele obiective specifice:

a) reglementarea coerentă si unitară a sectorului S.C.U.P. si implementarea acquis-ului comunitar aplicabil acestora;

b) reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente S.C.U.P;

c) implementarea standardelor de cost si a indicatorilor de performantă în activitatea curentă a autoritătilor administratiei publice locale, a institutiilor publice subordonate acestora si a operatorilor furnizori/prestatori ai S.C.U.P;

d) monitorizarea, centralizarea si evaluarea evolutiei la nivel national a indicatorilor de performantă pentru domeniul S.C.U.P;

e) constituirea unei baze de date privind infrastructura tehnico-edilitară aferentă S.C.U.R si evolutia indicatorilor de performantă ai acestora;

f) generalizarea accesului membrilor colectivitătilor locale la facilitătile S.C.U.R si cresterea calitătii serviciilor la standardele din Uniunea Europeană;

g) optimizarea si eficientizarea gestiunii S.C.U.R, respectiv a functionării si exploatării sistemelor de utilităti publice aferente;

h) perfectionarea cadrului legislativ si institutional necesar întăririi capacitătii decizionale si manageriale a autoritătilor administratiei publice locale cu privire la înfiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea si controlul functionării S.C.U.P si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

i) îmbunătătirea capacitătii autoritătilor administratiei publice locale de a initia, promova si implementa proiecte de investitii publice de interes local, sustenabile din punct de vedere tehnico-economic si care să răspundă nevoilor si posibilitătilor comunitătilor locale;

j) crearea si perfectionarea cadrului institutional si a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de investitii publice, inclusiv a fondurilor comunitare, destinate modernizării, dezvoltării si eficientizării S.C.U.P. si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora;

k) sustinerea efectivă si coerentă prin politici, programe si planuri de actiuni guvernamentale specifice, a reabilitării, modernizării si dezvoltării la standardele Uniunii Europene a S.C.U.P, în special în zonele defavorizate, ca suport esential pentru mentinerea si întărirea coeziunii economico-sociale.

Art. 6. - În vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor sale generale si specifice, D.S.I.G. actionează ca structură specializată a Ministerului Administratiei si Internelor si are următoarele atributii:

a) initiază, elaborează si promovează spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniului său de activitate;

b) analizează si avizează propuneri de reglementări elaborate de alte autorităti ale administratiei publice centrale cu impact asupra domeniului său de activitate;

c) elaborează si promovează spre aprobare Strategia natională a serviciilor comunitare de utilităti publice si strategiile sectoriale specifice domeniului său de activitate;

d) asigură transpunerea legislatiei comunitare în legislatia internă si monitorizează respectarea si aplicarea acesteia în sfera S.C.U.P, inclusiv a celei referitoare la mediu si dezvoltarea durabilă;

e) monitorizează permanent starea S.C.U.P. si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, urmăreste îndeplinirea obiectivelor Strategiei nationale a serviciilor comunitare de utilităti publice si sprijină autoritătile administratiei publice locale pentru elaborarea propriilor strategii si programe pentru implementarea acestora;

f) actionează pentru instituirea si implementarea, la nivel national, a unui sistem de benchmarking specific sectorului S.C.U.P, bazat pe un set de indicatori de performantă unitar;

g) coordonează si monitorizează implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti publice;

h) reprezintă interesele utilizatorilor S.C.U.P. În raporturile cu structurile administratiei publice centrale si locale, cu regiile si societătile comerciale de interes national furnizoare/prestatoare de utilităti primare (energie electrică, combustibili, apă brută), precum si cu sindicatele si patronatele din sector;

i) reprezintă interesele sectorului S.C.U.P. În raporturile cu structurile similare din alte tări si cu cele existente la nivel comunitar, în vederea îndeplinirii cerintelor impuse de reglementările europene;

j) actionează pentru echilibrarea relatiilor contractuale dintre regiile autonome si/sau societătile nationale furnizoare de utilităti primare, pe de o parte, si operatorii S.C.U.P, pe de altă parte;

k) acordă sprijin si asistentă de specialitate autoritătilor administratiei publice locale în vederea implementării formelor de gestiune delegată a S.C.U.P;

l) monitorizează problemele asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P;

m) monitorizează Programul de transport public local 2008- 2011, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

n) monitorizează problemele asociatiilor de proprietari, în conformitate cu Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si cu Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

o) monitorizează derularea programului „Lapte-corn,” în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare;

p) acordă consultantă si asistentă de specialitate autoritătilor administratiei publice locale cu privire la: implementarea legislatiei specifice domeniului S.C.U.P; întocmirea strategiilor locale de dezvoltare a S.C.U.P. si a planurilor de implementare aferente; organizarea si functionarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P; organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; organizarea si functionarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate; implementarea programului „Lapte-corn”;

q) asigură participarea specialistilor directiei la activitătile unor comitete si comisii care functionează pe lângă alte autorităti ale administratiei publice centrale si/sau locale, inclusiv în consilii de administratie ale operatorilor;

r) asigură legătura si dialogul permanent cu societatea civilă, cu autoritătile administratiei publice locale, cu structurile asociative ale acestora, cu organizatiile sindicale, patronale si profesionale din domeniu, precum si cu organizatiile utilizatorilor S.C.U.P;

s) verifică, singură sau în colaborare cu alte structuri specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor, respectarea aplicării de către autoritătile administratiei publice locale a prevederilor legale în vigoare privind domeniul său de activitate.

Art. 7. - Pentru ducerea la îndeplinire a atributiilor si responsabilitătilor ce îi revin, D.S.I.G. este organizată si structurată pe următoarele grupe de activităti principale:

a) monitorizarea serviciilor comunitare de utilităti publice;

b) reglementarea domeniului S.C.U.P, transpunerea si armonizarea cu acquis-ul comunitar;

c) reglementarea si monitorizarea programului „Lapte-corn”;

d) reglementarea si monitorizarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P, a asociatiilor de proprietari/locatari, parteneriatul si dialogul cu societatea civilă.

Art. 8. - Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităti publice este organizată si functionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 si cuprinde următoarele activităti specifice:

a) monitorizarea si evaluarea implementării Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2006;

b) coordonarea si sprijinirea metodologică a autoritătilor administratiei publice locale pentru elaborarea si adoptarea propriilor strategii privind accelerarea dezvoltării S.C.U.P. si a planurilor de implementare aferente acestora;

c) monitorizarea elaborării, aprobării si implementării la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale a strategiilor locale si a planurilor de implementare aferente privind dezvoltarea S.C.U.P.;

d) monitorizarea si evaluarea implementării programelor de investitii din domeniul S.C.U.R, pe baza strategiilor judetene privind accelerarea dezvoltării S.C.U.R si a planurilor de implementare aferente acestora;

e) coordonarea aplicării în teritoriu a măsurilor cu impact asupra S.C.U.R, adoptate la nivel central, si verificarea transpunerii acestora la nivelul strategiilor locale si al planurilor de implementare aferente;

f) asigurarea comunicării interministeriale si inter-institutionale privind derularea procedurilor si mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare;

g) sprijinirea si monitorizarea autoritătilor administratiei publice locale în utilizarea instrumentelor structurale destinate dezvoltării si modernizării infrastructurii S.C.U.R;

h) colaborarea cu celelalte institutii si autorităti centrale sau locale care au atributii si responsabilităti în implementarea măsurilor si a programelor finantate din fonduri comunitare;

i) promovarea la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale a procedurilor si mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare si a metodologiilor privind întocmirea documentelor de programare si a cererilor de finantare.

Art. 9. - (1) Reglementarea domeniului S.C.U.R, transpunerea si armonizarea cu acquis-ul comunitar cuprind următoarele activităti specifice:

a) elaborarea si promovarea la avizare si/sau aprobare a proiectelor de legi, hotărâri ale Guvernului si alte acte normative pentru domeniul S.C.U.R;

b) corelarea, armonizarea si transpunerea în legislatia internă a acquis-ului comunitar specific domeniului S.C.U.R;

c) transpunerea legislatiei comunitate de mediu si dezvoltare durabilă în legislatia internă referitoare la S.C.U.R si monitorizarea aplicării si respectării acesteia de către factorii implicati: autorităti ale administratiei publice locale, operatori, respectiv utilizatori;

d) crearea cadrului legal si asigurarea consultantei necesare pentru atragerea si participarea capitalului privat la finantarea modernizării si dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente S.C.U.R;

e) avizarea proiectelor de acte normative cu impact asupra activitătilor specifice S.C.U.R, elaborate de alte structuri din cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv de alte autorităti ale administratiei publice centrale;

f) elaborarea strategiilor, programelor si politicilor publice pentru domeniul S.C.U.R;

g) elaborarea planurilor de actiune si a măsurilor guvernamentale privind modernizarea si dezvoltarea domeniului S.C.U.R;

h) Întocmirea bazei de date referitoare la sectorul S.C.U.R si la infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestuia si punerea acestor informatii la dispozitia autoritătilor implicate;

i) colaborarea cu organizatiile si autoritătile competente similare din tările Uniunii Europene pentru reglementarea unitară a modului de organizare si functionare a S.C.U.R, cu avizul sau prin intermediul Directiei generale afaceri europene si relatii internationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

j) reprezentarea Ministerului Administratiei si Internelor, alături de Directia generală afaceri europene si relatii internationale, în relatiile internationale pe domeniul S.C.U.R

(2) Pe durata derulării programelor de investitii publice în domeniul infrastructurii S.C.U.P, finantate din fonduri europene si împrumuturi de la institutiile financiare internationale, D.S.I.G. poate actiona potrivit atributiilor delegate de autoritătile de management al instrumentelor structurale în calitatea de organism intermediar, având ca principală sarcină de serviciu îndeplinirea activitătilor ce tin de initierea, fundamentarea si promovarea programelor de investitii, respectiv monitorizarea progresului implementării acestora, si anume:

a) sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale pentru pregătirea proiectelor de investitii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă S.C.U.P. fezabile, finantate prin instrumentele structurale, având ca scop dezvoltarea si modernizarea acesteia si, implicit, cresterea calitătii S.C.U.P;

b) monitorizarea si evaluarea procedurilor de implementare a programelor de asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor finantate din fonduri comunitare prin intermediul diferitelor programe operationale sectoriale, în contextul accesării si asigurării absorbtiei fondurilor europene alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;

c) pregătirea portofoliului de proiecte finantabile prin diverse programe operationale sectoriale, prin împrumuturi de la institutii financiare internationale sau prin asociere cu capitalul privat;

d) analiza si evaluarea portofoliului de proiecte fezabile, cu studii tehnico-economice si detalii de executie corespunzătoare, pregătite de autoritătile administratiei publice locale pentru implementare;

e) asigurarea procesului de selectie a proiectelor finantabile din fonduri comunitare si/sau din împrumuturi de la institutiile financiare internationale, cu respectarea procedurilor specifice acestor fonduri.

Art. 10. - Reglementarea si monitorizarea programului „Lapte-corn” cuprind următoarele activităti specifice:

a) elaborarea si actualizarea actelor normative care asigură cadrul juridic si institutional necesar aplicării programului;

b) colaborarea cu alte ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale pentru fundamentarea altor programe de suplimente alimentare distribuite gratuit copiilor;

c) elaborarea actelor normative pentru institutionalizarea si implementarea unor programe similare;

d) monitorizarea pregătirii, organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie în cadrul programului;

e) monitorizarea respectării, prin intermediul consiliilor judetene, a institutiei prefectului si a oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, a calitătii produselor, a conditiilor de transport al produselor, a conditiilor igienico-sanitare la productia, transportul si distributia produselor, a graficului de livrare a produselor, a normelor de etichetare, marcare si ambalare a produselor;

f) centralizarea informatiilor necesare fundamentării bugetului aferent programului si transmiterea acestora Ministerului Finantelor Publice, în vederea defalcării pe judete;

g) colaborarea cu alte ministere pentru accesarea fondurilor europene si utilizarea acestora pentru finantarea programului.

Art. 11. - Monitorizarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P, a asociatiilor de proprietari/locatari, parteneriatul si dialogul cu societatea civilă includ următoarele activităti specifice:

a) elaborarea cadrului juridic necesar înregistrării, organizării si functionării asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P;

b) Îndrumarea si asistarea autoritătilor administratiei publice locale în constituirea, înregistrarea, organizarea si managementul asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate S.C.U.P, inclusiv prin elaborarea si difuzarea unorghiduri si instructiuni;

c) monitorizarea aplicării si respectării de către autoritătile administratiei publice locale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităti publice;

d) sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale pentru stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare si acordare de asistentă tehnică de specialitate, asociatiilor de locatari si proprietari;

e) verificarea respectării si aplicării metodologiilor de repartizare între proprietătile individuale din cadrul condominiilor a consumurilor de utilităti elaborate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C.), precum si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2007, la sesizarea asociatiilor de proprietari/locatari;

f) organizarea si participarea la întâlniri si consultări cu asociatiile de proprietari/locatari în vederea îmbunătătirii legislatiei si a modului în care sunt aplicate actele normative în vigoare referitoare la asociatiile de proprietari;

g) colaborarea cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti pentru elaborarea actelor normative necesare aplicării Legii nr. 230/2007;

h) consultarea si dialogul permanent pe domeniul S.C.U.P. cu structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, în baza prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

i) contactul si dialogul permanente cu partenerii din domeniul S.C.U.P: patronate, sindicate, asociatii profesionale si asociatii ale utilizatorilor;

j) gestionarea contactului si dialogului cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, respectiv ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Directiei pentru servicii de interes general

 

Art. 12. - (1) Conducerea D.S.I.G. este asigurată de director. Directorul se subordonează direct secretarului de stat pentru comunitătile locale.

(2) Directorul conduce întreaga activitate a D.S.I.G. si răspunde în fata conducerii ministerului de întreaga activitate pe care directia si personalul acesteia o desfăsoară.

(3) Directorul îndeplineste atributiile stipulate în fisa postului prevăzută în anexa nr.3.

Art. 13. - (1) Directorul reprezintă D.S.I.G., potrivit competentelor legale si mandatului primit din partea conducerii ministerului, în relatiile cu alte structuri, directii, compartimente sau servicii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, cu autoritătile administratiei publice locale si institutia prefectului, cu operatorii furnizori/prestatori ai S.C.U.P. si cu organizatiile profesionale si patronale ale acestora, cu sindicatele, cu ministerele si cu alte autorităti, organisme sau institutii ale administratiei publice centrale cu atributii si responsabilităti adiacente domeniului de competentă al D.S.I.G.

(2) Directorul poate delega, în conditiile legii, atributii din competenta sa sau poate încredinta mandatul de reprezentare unor persoane din subordine.

(3) În exercitarea atributiilor sale de conducere, directorul emite dispozitii scrise sau verbale, obligatorii pentru personalul din subordine, sub rezerva legalitătii.

Art. 14. - (1) Personalul D.S.I.G. este format din functionari publici si personal contractual, repartizati pe domenii de activitate.

(2) Întregul personal al D.S.I.G este subordonat directorului.

(3) Personalul D.S.I.G. răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredintate, potrivit fisei postului.

(4) Fisa postului pentru personalul D.S.I.G. va fi întocmită de către director, se contrasemnează de secretarul de stat coordonator si se aprobă de către ministrul administratiei si internelor.

Art. 15. - (1) În scopul realizării obiectivelor sale, D.S.I.G. poate angaja colaboratori externi, inclusiv firme de consultantă, pe bază de contract.

(2) Pe parcursul desfăsurării activitătii proprii, personalul D.S.I.G. aplică prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale legislatiei românesti si comunitare adiacente domeniului său de activitate si se supune ordinelor ministrului administratiei si internelor si dispozitiilor secretarului de stat pentru comunitătile locale.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Personalul D.S.I.G. poate beneficia, în conditiile legii, pe durata derulării programelor de investitii, de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - (1) După aprobare, Regulamentul de organizare si functionare a D.S.I.G. se aduce la cunostinta personalului propriu. Personalul D.S.I.G. este obligat să cunoască si să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, precum si prevederile legislatiei interne si europene care reglementează domeniul S.C.U.P.

(2) Personalul D.S.I.G. are obligatia să respecte confidentialitatea datelor în exercitarea atributiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Directiei pentru servicii de interes general

 

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELATII

a Directiei pentru servicii de interes general

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 la regulament

 

Ministerul Administratiei si Internelor

Directia nentru servirii de interes general

Aprob

 

FISA POSTULUI

Nr.    .........................

 

Informatii generale privind postul

1. Denumirea postului: director

2. Nivelul postului: functie publică de conducere

3. Scopul principal al postului: conducerea, coordonarea, îndrumarea, verificarea si controlul întregii activitătii a Directiei pentru servicii de interes general

 

Conditii specifice pentru ocuparea postului

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul tehnic

2. Perfectionări (specializări): studii de masterat sau cursuri postuniversitare în domeniul administratiei publice

3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Windows, Microsoft (Word, Excel, Power Point), nivel mediu

4. Limbi străine (necesitate si nivel de cunoastere): cunoasterea - citit, vorbit, scris - la nivel mediu a unei limbi de circulatie europeană

5. Abilităti, calităti si aptitudini necesare:

• capacitate de analiză si sinteză;

• capacitate de planificare si de a actiona strategic;

• adaptabilitate, creativitate si spirit de initiativă;

• capacitate de a îndeplini atributiile corespunzătoare functiei, atributiile delegate, precum si activitătile cu caracter neplanificat;

• capacitate de a anticipa problemele si de a propune si pune în practică solutii proprii, precum si pe cele dispuse, în scopul rezolvării în timp util a acestora;

• asumarea responsabilitătilor si a eventualelor consecinte ale măsurilor adoptate;

• capacitate de a actiona individual si în echipă pentru rezolvarea problemelor si realizarea obiectivelor directiei;

• capacitate de a anticipa cerintele, oportunitătile si constrângerile viitoare si de identifica posibilele riscuri, de a selecta aspectele esentiale ale activitătii directiei;

• aptitudine de a comunica în scris si verbal, de a transmite si de a recepta cu usurintă informatiile;

• capacitate de consiliere si îndrumare a personalului din subordine si de valorificare a potentialului personalului din subordine.

6. Cerinte specifice:

• cunoasterea legislatiei în domeniu;

• disponibilitate pentru lucru peste program;

• disponibilitate pentru deplasări frecvente în interesul serviciului;

• respect si loialitate fată de lege si fată de interesele institutiei;

• respectarea normelor de conduită si a normelor de etică profesională în relatiile cu ceilalti functionari publici, cu cetătenii etc.

7. Competenta managerială (cunostinte, calităti si aptitudini manageriale):

• capacitate organizatorică;

• capacitate de conducere, coordonare si control;

• capacitate de a actiona în conditii de stres, rapiditate în luarea deciziilor;

• abilităti în gestionarea resurselor umane si de a dezvolta calitătile profesionale ale subordonatilor;

• abilităti de mediere, negociere si gestionare a situatiilor conflictuale apărute în cadrul colectivului;

• obiectivitate în aprecierea si stabilirea recompenselor materiale acordate personalului din subordine.

 

Atributiile postului:

• conduce întreaga activitate a D.S.I.G.;

• coordonează si controlează activitatea structurilor organizatorice ale directiei;

• întocmeste planurile de muncă, planifică si repartizează sarcinile pe structuri functionale în cadrul directiei;

• primeste si repartizează documentele adresate directiei;

• verifică termenele, stadiul si calitatea executiei sarcinilor transmise personalului din subordine;

• asigură sprijin si îndrumare personalului din subordine pentru realizarea sarcinilor complexe;

• participă direct si efectiv la activitatea colectivelor/cadrelor cărora li s-au repartizat sarcini complexe si/sau de mare importantă;

• rezolvă sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informări, analize, sinteze etc;

• avizează documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor sau ale administratiei publice centrale si locale, potrivit competentelor si atributiilor functionale;

• evaluează, raportează si propune conducerii Ministerului Administratiei si Internelor măsuri în domeniul serviciilor de interes general;

• colaborează cu celelalte directii din cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cu alte institutii guvernamentale si/sau neguvernamentale pe domeniul serviciilor publice de interes general;

• reprezintă Ministerul Administratiei si Internelor la actiunile organizate de institutiile guvernamentale si/sau neguvernamentale, conform ariei de competentă;

• colaborează cu alte directii din cadrul ministerului, cu alte ministere sau institutii publice în vederea identificării si asigurării surselor de finantare a programelor de investitii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităti publice;

• acordă sprijin si asistentă tehnică de specialitate autoritătilor administratiei publice locale pe domeniul serviciilor publice de interes general;

• asigură reprezentarea intereselor autoritătilor publice locale legate de modul de organizare, functionare si gestionare a serviciilor publice de interes general în raport cu alte autorităti centrale, respectiv: Parlament, ministere, autorităti de reglementare, agentii guvernamentale;

• asigură sprijin autoritătilor administratiei publice locale în stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare si acordare de asistentă tehnică de specialitate asociatiilor de locatari si proprietari;

• initiază, coordonează si monitorizează programe si proiecte guvernamentale cu finantare internă si internatională privind dezvoltarea durabilă socioeconomică a localitătilor, cresterea eficientei serviciilor de utilităti publice si a infrastructurii publice, protectia mediului;

• monitorizează actiunile ce privesc organizarea si asigurarea unor forme diverse de asistentă tehnică pentru autoritătile administratiei publice locale, precum si pentru structurile lor asociative, în vederea accesării fondurilor comunitare destinate comunitătilor locale;

• monitorizează dialogul permanent al structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale cu ministerele si cu celelalte institutii ale administratiei publice centrale pe domeniul S.C.U.P;

• reprezintă Ministerul Administratiei si Internelor la actiunile organizate de structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale pe domeniul S.C.U.P;

• reprezintă Ministerul Administratiei si Internelor în relatiile cu organismele si structurile europene - Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale si Regionale din Europa, Comisia Europeană si Comitetul Regiunilor - pe domeniul S.C.U.P;

• monitorizează actiunile ce privesc colaborarea cu directiile de resort din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale cu privire la stabilirea si derularea unor actiuni de cooperare transfrontalieră, interregională, de înfrătire între localităti, de asociere si cooperare cu autorităti similare din alte tări pe domeniul S.C.U.P;

• monitorizează actiunile ce privesc dialogul si parteneriatul social cu federatiile sindicale si patronatul din serviciile publice de interes general, în cadrul Comisiei de dialog social a ministerului, respectiv a subcomisiei pentru domeniul serviciilor publice de interes general; asigură si monitorizează activitătile subcomisiilor de dialog social de la nivelul prefecturilor.

 

Identificarea functiei publice corespunzătoare postului

Denumire: director Clasă:

Grad profesional:

Vechimea în specialitate necesară: 5 ani

 

Sfera relatională a titularului postului

1. Sfera relatională internă

a) Relatii ierarhice:

- subordonat direct fată de: secretarul de stat pentru comunitătile locale si ministrului administratiei si internelor

- superior pentru: întregul personal al directiei

b) Relatii functionale: colaborează cu toate structurile din cadrul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv cu autoritătile si institutiile aflate în subordonare/coordonare

c) Relatii de control: verifică si controlează activitatea întregului personal al directiei

d) Relatii de reprezentare: reprezintă directia în raporturile cu celelalte structuri/unităti din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

2. Sfera relatională externă:

a) cu autorităti si institutii publice: colaborează pe domeniul S.C.U.P. cu alte institutii publice si autorităti ale administratiei publice centrale si locale

b) cu organizatii internationale: colaborează pe domeniul S.C.U.P. cu institutii similare din străinătate, organizatii internationale etc, în limita mandatului primit de la conducerea ministerului

c) cu persoane juridice private: colaborează cu persoane juridice private pentru atingerea obiectivelor Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul S.C.U.P, în limita mandatului acordat de conducerea ministerului

3. Limite de competentă: conform atributiilor încredintate

4. Delegarea de atributii si competentă: poate delega atributii din competenta sa unor categorii de personal din cadrul directiei

 

Întocmit de:

1. Numele si prenumele:

2. Functia publică de conducere:

3. Semnătura:............................

4. Data întocmirii:.....................

 

Luat la cunostintă de către ocupantul postului

1. Numele si prenumele:

2. Semnătura......................................................

3. Data................................................................

 

Contrasemnează:

1. Numele si prenumele:

2. Functia publică de conducere:

3. Semnătura:.........................

4. Data întocmirii:.....................................................


RECTIFICĂRI

 

            În cuprinsul anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 351/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

            - în tabelul de la art. 1, cod ISIN RO0912DBN076, coloana „Dobânda acumulată - lei/titlu -”, în loc de: „465,41”se va citi: „459,25”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.