MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 182/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 182             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 24 martie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

36. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si fn tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

419. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

37. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice

 

420. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice

 

38. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

421. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 84 din 20 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53, art. 54 si art. 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            284. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

362. - Decizie privind revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului

 

363. - Decizie privind eliberarea domnului Eugen Coifan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

364. - Decizie privind numirea doamnei Iustina Radu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

365. - Decizie privind numirea domnului Cătălin Florin Teodorescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            180. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76 din 18 iunie 2008 privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 23 iunie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) organisme de punere în aplicare - organismele selectate printr-o procedură concurentială de organizatiile care propun programe sau de autoritatea natională competentă, după caz, si cărora li se încredintează implementarea tuturor actiunilor de informare si promovare ori o parte a acestora. Organismele de punere în aplicare trebuie să aibă competenta necesară în sectorul produselor si al pietelor în cauză si să dispună de mijloacele necesare pentru a asigura punerea cât mai eficientă în aplicare a actiunilor, tinând seama de dimensiunea comunitară a programelor în cauză;”.

2. La articolul 4, literele d), e), g), i), j) si o) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) elaborează si actualizează manualul operational privind programele de informare si promovare pentru produse agricole pe piata internă si în tări terte;

e) elaborează anual caietele de sarcini privind programele de informare si promovare pentru produse agricole pe piata internă si în tări terte;

g) desemnează experti care compun, alături de reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si ai organizatiilor care au propus programele, grupul de monitorizare a punerii în aplicare a programelor selectate;

i) elaborează si transmite Comisiei Europene, la termenele si în conditiile stabilite de reglementările comunitare în vigoare, lista programelor preselectate la nivel national, o copie a acestor programe, precum si lista privind organismele de punere în aplicare selectate, după caz;

j) verifică, aprobă si comunică Comisiei Europene procedura privind selectarea organismului/organismelor de punere în aplicare;

o) asigură colaborarea administrativă cu unul sau mai multe state membre, după caz, în scopul coordonării, gestionării, monitorizării si controlului programului de informare si promovare a produselor agricole;”.

3. La articolul 5, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:”.

4. La articolul 5, după partea introductivă se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:

„1. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:”.

5. La articolul 5 punctul 1, alineatul (1) al articolului 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Se desemnează Agentia ca autoritate natională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă si transparentă a operatiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru monitorizarea si controlul punerii adecvate în aplicare a programelor selectate.”

6. La articolul 5 punctul 1, literele a)-c) si g)-i) ale alineatului (2) al articolului 32 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) asigură respectarea reglementărilor comunitare în vigoare privind garantiile pentru buna executare a contractelor pentru punerea în aplicare a programelor de promovare, precum si privind garantiile aferente solicitărilor de plată a avansului;

b) asigură încheierea cu organizatiile contractante a contractelor pentru punerea în aplicare a programelor selectate de Comisia Europeană, în conformitate cu reglementările comunitare;

c) transmite Comisiei Europene copii ale contractelor pentru programele de promovare încheiate, precum si copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garantiilor aferente acestor contracte;

g) primeste, înregistrează, verifică si avizează rapoartele intermediare, anuale si finale, primite de la organizatiile contractante;

h) transmite Comisiei Europene rapoartele prevăzute la lit. g), precum si situatiile privind cheltuielile eligibile aferente realizării actiunilor de informare si promovare efectuate de organizatiile contractante si organismele de punere în aplicare, în conformitate cu prevederile contractuale;

i) verifică prin controale tehnice, contabile si administrative beneficiarii si organismele de punere în aplicare si informează Comisia Europeană în cel mai scurt timp, cu privire la controalele planificate si efectuate, precum si asupra rezultatelor obtinute în urma măsurilor de verificare si control;”.

7. La articolul 5, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 2, cu următorul cuprins:

„2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

«Art. 71. - (1) Personalul de conducere care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 7, aflat în posturi sensibile, este evaluat anual în baza indicatorilor de performantă. Modalitatea de evaluare a personalului de conducere, organizarea si functionarea comisiei de evaluare a acestuia, precum si indicatorii de performantă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) În întelesul prezentei legi, prin post sensibil se întelege acel post al cărui titular participă la luarea deciziei finale asupra sistemului de implementare si de plată, în următoarele situatii:

a) evaluarea si selectarea cererilor de plată;

b) verificarea tehnică;

c) verificarea cererilor de plată, autorizarea, contabilizarea si efectuarea plătii;

d) administrarea sistemului informatic.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 36.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autoritătilor nationale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea si derularea fondurilor nerambursabile destinate finantării programelor de informare si promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte, precum si pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 419.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) este cetătean român sau cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European;”.

2. La articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) cunoaste limba română;”.

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Cetăteanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si cetăteanul român care au obtinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar în România, potrivit prezentei ordonante, în aceleasi conditii ca si cetătenii români.

(2) Recunoasterea diplomelor si a calificărilor profesionale obtinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, necesare dobândirii în România a calitătii de expert tehnic judiciar, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cetăteanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si cetăteanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând expertii tehnici judiciari, întocmit pe specialităti si pe judete de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, în vederea exercitării profesiei în România, în conditiile legii, fiind exceptati de la procedura de examinare prevăzută la art. 7.

(4) În baza cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti recunoaste, fără efectuarea vreunei formalităti de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine si îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând expertii tehnici judiciari. în vederea înscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, odată cu cererea, copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calitătii de expert tehnic judiciar în statul de origine, precum si documente care certifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), a1), b) si f), ce pot fi emise sau eliberate de autoritătile competente române ori de cele din statul de origine.

(5) Cetăteanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si cetăteanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România si în mod temporar sau ocazional. în această situatie, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând expertii tehnici judiciari.

(6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicatie în România ori dacă intervine o modificare substantială a situatiei sale, acesta va înainta Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti o declaratie privind serviciile pe care le va presta, însotită de următoarele documente:

a) dovada cetăteniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

b) atestatul de cunoastere a limbii române;

c) dovada calificării profesionale;

d) atestatul care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European în scopul desfăsurării de astfel de activităti si că nu îi este interzis să practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului;

e) dovada că a desfăsurat o activitate specifică profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel putin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit.

(7) Declaratia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace si se reînnoieste anual, dacă solicitantul intentionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert tehnic judiciar în România.”

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) în lipsa expertilor tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate si de alti specialisti care nu au calitatea de expert tehnicjudiciar, dacă au cetătenia română sau cetătenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a1)-f).”

5. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. a) si ai) si, respectiv, cele ale art. 101, cu exceptia înscrierii în Tabelul nominal cuprinzând expertii tehnici judiciari, se aplică, în mod corespunzător, si pentru dobândirea si exercitarea în România a profesiei de expert tehnic extrajudiciar. Recunoasterea, fără efectuarea vreunei formalităti de verificare, a documentelor de atestare profesională emise de autoritatea competentă din statul de origine, prin care se certifică specializarea în această profesie a cetăteanului unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, precum si a cetăteanului român care au dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European, revine ministerelor de resort si celorlalte institutii centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, dovezile urmând a le fi înaintate acestora.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) este cetătean român sau cetătean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) cunoaste limba română;”.

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Cetăteanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si cetăteanul român care au obtinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European pot dobândi calitatea de expert criminalist în România, potrivit prezentei ordonante, în aceleasi conditii ca si cetătenii români.

(2) Recunoasterea diplomelor si a calificărilor profesionale obtinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, necesare dobândirii în România a calitătii de expert criminalist, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cetăteanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si cetăteanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati, întocmit pe specialităti de Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, în vederea exercitării profesiei în România, în conditiile legii, fiind exceptati de la procedura de examinare prevăzută la art. 2 alin. (1).

(4) În temeiul cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti recunoaste, fără efectuarea vreunei formalităti de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine si îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati. în vederea înscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, odată cu cererea, copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calitătii de expert criminalist în statul de origine, precum si documente care certifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4 lit. a), a1), b) si f), ce pot fi emise sau eliberate de autoritătile competente române ori de cele din statul de origine.

(5) Cetăteanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si cetăteanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European si exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România si în mod temporar sau ocazional. în această situatie, expertul criminalist este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati.

(6) în cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicatie în România sau dacă intervine o modificare substantială a situatiei sale, acesta va înainta Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti o declaratie privind serviciile pe care le va presta, însotită de următoarele documente:

a) dovada cetăteniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

b) atestatul de cunoastere a limbii române;

c) dovada calificării profesionale;

d) un atestat care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European în scopul desfăsurării de astfel de activităti si că nu îi este interzis să practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului;

e) dovada că a desfăsurat o activitate specifică profesiei de expert criminalist timp de cel putin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit.

(7) Declaratia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace si se reînnoieste anual, dacă solicitantul intentionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert criminalist în România.”

Art. III. - Prezenta lege transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 255 din 30 septembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 37.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară si a Ordonantei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de părti să participe la efectuarea expertizelor criminalistice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 420.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) în situatia aparitiei unui litigiu între furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice în legătură cu obligatiile impuse acestora prin dispozitiile prezentei ordonante de urgentă, ale legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice sau impuse de către ANC în conformitate cu aceste dispozitii, partea interesată poate sesiza ANC în vederea solutionării litigiului sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanta competentă. ANC solutionează litigiul în termen de 4 luni de la data sesizării, în afara situatiilor exceptionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.”

            2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al articolului 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) verificarea respectării obligatiilor prevăzute de dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale sau impuse de ANC si MCSI în conformitate cu aceste dispozitii, precum si punerea în aplicare si executarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice, în special în ceea ce priveste monitorizarea pietei si verificarea respectării obligatiilor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din aceste regulamente, acolo unde se stabileste competenta autoritătii nationale de reglementare în acest scop;”.

3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 52, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(9) ANC publică informatiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei piete deschise si concurentiale, inclusiv informatii actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare, cu respectarea principiului confidentialitătii si a prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public, precizând si conditiile si procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informatii.»“

4. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, al respectării obligatiilor impuse prin autorizatia generală si prin licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, precum si a obligatiilor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabileste competenta de monitorizare sau de verificare a respectării acestor obligatii de către autoritatea natională de reglementare, revine ANC, care actionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop.”

5. La articolul I punctul 6, articolul 592 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 592. - (1) în situatia descoperirii nerespectării de către un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii care decurge din regulamentele comunitare, în cazurile în care competenta de monitorizare si verificare a acestor obligatii apartine autoritătii nationale de reglementare, ANC va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunostintă intentia aplicării sanctiunii prevăzute de lege si îi va solicita încetarea imediată a încălcării săvârsite.

(2) Dacă furnizorul nu încetează încălcarea săvârsită, în conformitate cu notificarea transmisă conform dispozitiilor alin. (1), ANC va aplica sanctiunea corespunzătoare si va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligatiei încălcate si remedierii încălcării săvârsite.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se dispun prin actul de aplicare a sanctiunii, emis de presedintele ANC. Transmiterea actului prin care se aplică sanctiunea si se dispun măsuri în vederea asigurării respectării obligatiei încălcate se realizează de îndată.

(4) Dispozitiile art. 59 alin. (4) si (5) se aplică în mod corespunzător.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 38.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2009.

Nr. 421.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 84

din 20 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53, art. 54 si art. 55

din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Vladimir V. Vavilin în Dosarul nr. 21.470/301/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.463D/2008 si nr. 1.545D/2008.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea acestor dosare având în vedere obiectul partial identic al exceptiilor de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord ca aceste dosare să fie conexate.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.463D/2008 si nr. 1.545D/2008 la Dosarul nr. 1.441 D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele :

Prin încheierea din 25 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 21.470/301/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Vladimir V. Vavilin.

Prin încheierea din 12 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.415/336/2007, Tribunalul Maramures - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53, art. 54 si art. 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de lanos luga.

Prin încheierea din 20 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 39.682/3/2006, Judecătoria Zimnicea - Sectia mixtă fond a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Sunrise Fish Prod” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece pentru constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate În temeiul Legii nr. 18/1991 este prevăzută o procedură administrativă obligatorie, iar neparcurgerea ei atrage sanctionarea fără o justificare rezonabilă. Este îngrădit astfel dreptul de a se adresa justitiei al persoanelor prejudiciate de hotărârea comisiei judetene de fond funciar în cazul în care a expirat termenul înăuntrul căruia poate fi contestată hotărârea acestei comisii. Această limitare a termenului de contestare a hotărârii comisiei judetene reprezintă „o veritabilă expropriere”, constituind totodată o restrângere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă consideră că textul de lege criticat nu contravine normelor constitutionale.

Tribunalul Maramures - Sectia civilă apreciază exceptia ca întemeiată, fără a-si motiva opinia.

Judecătoria Zimnicea - Sectia mixtă fond consideră că textul legal criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale. Invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 53, 54 si 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul continut:

- Art. 53: „(1) Hotărârile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse în cap. II, si cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesati prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Împotriva hotărârii comisiei judetene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.”;

- Art. 54: „(1) Dispozitiile art. 53 alin. (1) se aplică si în cazul în care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în conditiile prevăzute în cap. III.

(2) Dispozitiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile.”;

- Art. 55: „(1) Poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei hotărâri de către comisie.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si în cazul în care comisia judeteană a emis, după încheierea procedurii de definitivare a activitătii sale, acte administrative contrare propriei hotărâri, dispozitiile art. 53 alin. (2) rămânând aplicabile.”

Textele constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 51 referitor la dreptul de petitionare, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi si al unor libertăti si art. 126 alin. (2) si (6) privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. 53 si 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în mai multe cauze cu o motivare similară.

Astfel, prin Decizia nr. 110 din 11 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 4 mai 2004, Decizia nr. 1.179 din 13 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2008, Decizia nr. 60 din 31 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 14 februarie 2008, si Decizia nr. 376 din 25 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 30 mai 2008, Curtea a decis că atributiile pe care le au comisiile judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole si forestiere se referă strict la solutionarea contestatiilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor locale si la validarea cererilor privind reconstituirea si constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar, ale Legii nr. 169/1997, precum si ale Legii nr. 1/2000, acestea exercitând, în acest sens, atributii administrativ-jurisdictionale.

Asadar, atributiile pe care Legea fondului funciar nr. 18/1991 le dă în competenta comisiilor judetene se referă la măsuri de aplicare a acestora si nu sunt de natură a îngrădi accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, precum si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, potrivit prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, hotărârile comisiei judetene pot fi supuse cenzurii instantelor de judecată, prin formularea unei plângeri la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, textul criticat fiind astfel în acord si cu dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutie.

Totodată, Curtea constată că aceste argumente sunt valabile si în ceea ce priveste neconstitutionalitatea prevederilor art. 54 din Legea nr. 18/1991.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele deciziilor mentionate sunt valabile si în cauza de fată.

În ceea ce priveste celelalte dispozitii constitutionale considerate a fi încălcate, Curtea constată că nu au incidentă în cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, În temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53, art. 54 si art. 55 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Vladimir V. Vavilin în Dosarul nr. 21.470/301/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, de lanos luga în Dosarul nr. 3.415/336/2007 al Tribunalului Maramures - Sectia civilă si de Societatea Comercială „Sunrise Fish Prod” - S.R.L.din Bucuresti în Dosarul nr. 39.682/3/2006 al Judecătoriei Zimnicea - Sectia mixtă fond.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.

(3) Finantarea Autoritătii se realizează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2. - (1) Autoritatea coordonează si realizează strategia si politica Guvernului în domeniul protectiei consumatorilor, actionează pentru prevenirea si combaterea practicilor care dăunează vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor.

(2) Autoritatea are ca principale obiective:

a) armonizarea protectiei directe a statului cu cea oferită de formele de protectie asociativă pentru apărarea drepturilor consumatorilor;

b) stimularea capacitătii de autoprotectie individuală si asociativă a consumatorilor, astfel încât aceasta să devină calea principală de protectie;

c) eficientizarea activitătii statului în materie de protectie directă si indirectă a consumatorilor prin cercetarea pietei, informarea si educarea consumatorilor si întărirea capacitătii decizionale;

d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte si promovarea bunelor practici comerciale.

Art. 3. - (1) Autoritatea are următoarele atributii principale:

1. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii în domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protectiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

2. asigură armonizarea cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protectiei consumatorilor;

3. propune Guvernului spre adoptare si avizează proiecte de acte normative în domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, serviciilor financiare, precum si interzicerea penalitătilor asimetrice dintre client si prestatorul de servicii publice si alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale si garantarea compensării prejudiciilor suferite de beneficiar, astfel încât acestea să nu pună în pericol viata, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile si interesele lor legitime;

4. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare în desfăsurarea activitătii de protectie a consumatorilor;

5. participă la realizarea programelor interne si internationale în domeniul protectiei consumatorilor, colaborând cu organizatii si institutii din tară si din străinătate, conform competentelor ce îi revin potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

6. prezintă informări periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

7. evaluează efectele pe piată ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

8. controlează respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piată la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, si în unitătile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea, exceptie făcând controalele igienico-sanitare si sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

9. constată contraventii si dispune măsuri de limitare a consecintelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare si servicii care nu sunt în concordantă cu dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritătii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

10. controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piată sunt însotite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

11. solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, în conditiile legii;

12. coordonează schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea si securitatea consumatorilor;

13. sesizează factorii de decizie si operatorii implicati în sistemul de certificare a calitătii produselor si serviciilor, în baza constatărilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitătile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei în raport cu documentele de certificare si propune îmbunătătirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;

14. efectuează analize si încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;

15. efectuează sau finantează studii, teste comparative si cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;

16. stabileste relatii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare si certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări si teste comparative;

17. desfăsoară activităti de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editează publicatii de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor;

18. sprijină asociatiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

19. sprijină asociatiile de consumatori în actiunea de înfiintare si functionare a centrelor de consultantă, informare si educare a consumatorilor;

20. sustine înfiintarea unor organisme de mediere în domeniul protectiei consumatorilor;

21. informează permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

22. primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în conditiile legii;

23. desfăsoară activităti de pregătire a specialistilor în domeniul protectiei consumatorilor;

24. acordă consultantă de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor pentru operatorii economici;

25. stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultantă, cursuri de pregătire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate în conditiile legii;

26. fundamentează si propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă;

27. urmăreste, potrivit legii, legalitatea publicitătii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;

28. asigură aplicarea Programului de atestare a procesului Kimberley, ca autoritate desemnată;

29. autorizează operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

30. stabileste si aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianti, pe bază de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

31. efectuează expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

32. acordă consultantă de specialitate si sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici;

33. instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;

34. comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu organismele neguvernamentale.

Art. 5. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Functiile de presedinte si vicepresedinte sunt asimilate cu functia de secretar de stat si, respectiv, subsecretar de stat.

(3) Presedintele Autoritătii este ordonator secundar de credite.

(4) Presedintele Autoritătii conduce activitatea acesteia si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, cu institutii nationale si internationale si cu persoane juridice si fizice române si străine.

(5) în exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

(6) Vicepresedintii îndeplinesc atributiile si însărcinările care le sunt delegate de presedinte prin ordin.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1. în cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza si alte servicii, compartimente, precum si birouri si colective temporare, conform actelor normative în vigoare.

(2) Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, compartimentelor si unitătilor subordonate din aparatul Autoritătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

(3) Numărul maxim de posturi în Autoritate este de 825, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 136, iar pentru comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor, 689.

(4) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii, care îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii încredintate de presedinte, conform actelor normative în vigoare.

(5) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita atributiile curente, acestea sunt îndeplinite de către unul dintre vicepresedinti, desemnat prin ordin de către presedinte.

Art. 7. - (1) Autoritatea are în subordine 12 comisariate regionale pentru protectia consumatorilor, ca entităti cu personalitate juridică, a căror structură organizatorică include comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, ca entităti fără personalitate juridică, si Centrul National pentru încercarea si Expertizarea Produselor „Larex” Bucuresti. Entitătile cu personalitate juridică din subordinea Autoritătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor sunt conduse de comisari-sefi, care au calitatea de ordonatori tertiari de credite, fiind asimilati cu functia de director executiv.

(3) Comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor si Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti sunt coordonate de comisari-sefi adjuncti, asimilati cu functia de sef serviciu.

(4) În structura Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti—Ilfov functionează Laboratorul pentru analiza calitătii vinurilor si băuturilor alcoolice.

(5) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitătile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii, conform actelor normative în vigoare.

Art. 8. - (1) Autoritatea are în dotare 5 autoturisme, cu un consum lunar normat de 360 litri/autoturism.

(2) Comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor împreună cu comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor din structura acestora pot detine în dotare, pentru desfăsurarea activitătilor specifice, un număr total de 95 de autoturisme, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.

(3) Directia metale pretioase si pietre pretioase poate avea în dotare 3 autoturisme si o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.

Art. 9. - În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autoritătii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 10. - Personalul Autoritătii împuternicit să efectueze controale si verificări este obligat să păstreze secretul profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostintă în exercitarea atributiilor de serviciu, conform actelor normative în vigoare.

Art. 11. - Contravaloarea mărfurilor si a esantioanelor prelevate în cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri, precum si a cheltuielilor ocazionate de încercarea si verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovătia operatorului economic. în caz contrar, cheltuielile se suportă de operatorul economic.

Art. 12. - În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultantă si asistentă din tară sau din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din tară ori din străinătate, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Ca urmare a reorganizării Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, personalul acesteia va fi preluat, în conditiile legii, în noua structură organizatorică, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 6 alin. (3).

(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - La litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - ANPC - 825 de posturi, exclusiv demnitarii, cu finantare din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.”

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 18 iulie 2007, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Nită

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 martie 2009.

Nr. 284.

 

ANEXA Nr. V

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

            Număr total de posturi = 136, exclusiv demnitarii

 

ANEXA Nr. 2

 

ENTITĂTI

cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

I. Unităti finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat:

1. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Iasi, care grupează judetele Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, cu sediul în municipiul Iasi;

2. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Galati, care grupează judetele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galati, cu sediul în municipiul Galati;

3. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Constanta, care grupează judetele Constanta, Tulcea, Brăila, cu sediul în municipiul Constanta;

4. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Prahova, care grupează judetele Ialomita, Călărasi, Buzău, Prahova, cu sediul în municipiul Ploiesti;

5. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Arges, care grupează judetele Arges, Dâmbovita, Teleorman, Giurgiu, cu sediul în municipiul Pitesti;

6. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Dolj, care grupează judetele Vâlcea, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt, cu sediul în municipiul Craiova;

7. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Arad, care grupează judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, cu sediul în municipiul Arad;

8. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Sibiu, care grupează judetele Alba, Sibiu, Brasov, cu sediul în municipiul Sibiu;

9. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Satu Mare, care grupează judetele Bihor, Satu Mare, Maramures, cu sediul în municipiul Satu Mare;

10. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Cluj, care grupează judetele Bistrita-Năsăud, Cluj, Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca;

11. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Mures, care grupează judetele Harghita, Covasna si Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures;

12. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, care grupează municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cu sediul în municipiul Bucuresti.

II. Institutii finantate din venituri proprii:

- Centrul National pentru încercarea si Expertizarea Produselor „Larex” Bucuresti.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de h/luncă a unor reprezentanti ai Guvernului

Având în vedere:

- Decizia primului-ministru nr. 162/2007 privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului;

- Adresa Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.044/MSdin 10 martie 2009, prin care se propune numirea unor noi reprezentanti ai Guvernului în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si din care rezultă implicit propunerea de revocare a unora dintre reprezentantiiGuvernului în acest consiliu, numiti prin Decizia primului-ministru nr. 162/2007,

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 alin. (2) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se revocă din calitatea de membri în Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă următorii reprezentanti ai Guvernului:

- domnul Eugen Blaga;

- domnul Victor lliescu;

- domnul Paul Zai;

- doamna Anisoara Popa-Gheorghe.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 362.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Eugen Coifan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, âl Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Coifan se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 363.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Iustina Radu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Iustina Radu se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 364.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cătălin Florin Teodorescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Florin Teodorescu se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 365.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

În baza Referatului de aprobare al Directiei politici de piată în horticultura si industrie alimentară nr. 129.144 din 4 martie 2009, având în vedere prevederile lit. f) pct. 1 din anexa nr. 1 si ale lit. a) pct. 4 din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si al Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 123, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Se acordă sprijin financiar pentru sustinerea costurilor cu energia termică si electrică producătorilor agricoli prevăzuti la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare, care produc legume si ciuperci în sere si solarii încălzite, precum si ciuperci în spatii climatizate.”

2. La articolul 123, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 180.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.