MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 201/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 201             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 30 martie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.405 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

317. - Hotărâre pentru aprobarea închirierii unui spatiu de către Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

 

318. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Serviciului de Informatii Externe în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

326. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului General al Guvernului, în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Mărăcineni

 

8. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Setu

 

9. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Vernesti II

 

46. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea contravalorii serviciului de transport al energiei electrice pe care are dreptul să o recupereze un producător de energie electrică prin fiecare contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între acesta si un furnizor implicit, respectiv un operator de distributie

 

104/508. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005

 

541. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003

 

A/1.869. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.844 (2008) privind situatia din Somalia

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.011/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.589/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.455/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.405

din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Constantin Gheara în Dosarul nr. 8.721/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât aceasta nu este motivată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.721/302/2008, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Constantin Gheara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Autorul exceptiei nu arată motivele pentru care sustine că textele constitutionale, respectiv conventionale mentionate au fost încălcate.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins: „Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.”

Textul constitutional considerat a fi încălcat este cel al art. 21 privind liberul acces la justitie. Este invocată si încălcarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei nu formulează motive de neconstitutionalitate cu privire la art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, ci doar invocă în acest sens texte din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit art. 10 alin. (2) si art. 29 din Legea nr. 47/1992, „Sesizările trebuie făcute fn formă scrisă si motivate”, iar conform art. 146 lit. d) din Legea fundamentală, Curtea este competentă să se pronunte numai în limitele sesizării. Prin urmare, Curtea Constitutională nu se poate substitui părtii cât priveste invocarea motivului de neconstitutionalitate, întrucât acest fapt ar avea semnificatia exercitării unui control de constitutionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Constantin Gheara în Dosarul nr. 8.721/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea închirierii unui spatiu de către Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul instalării de aparatură pentru investigatii medicale de înaltă performantă în domeniul imagistică medicală, se aprobă închirierea de către Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti a unui spatiu de 137,6 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în imobilul aflat în proprietatea publică a statului în care îsi desfăsoară activitatea Spitalul „Prof. dr. Constantin Angelescu”.

Art. 2. - Închirierea spatiului prevăzut la art. 1 se face prin licitatie publică, în conditiile legii. Contractul de închiriere se încheie de către Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, în calitate de titular al dreptului de administrare a imobilului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - O cotă-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 rămâne la dispozitia Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti pentru întretinerea imobilului la subsolul căruia se află spatiul prevăzut la art. 1, iar restul de 80% se virează la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 317.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului în care se află spatiul în suprafată de 137,6 m2 care poate fi închiriat

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Numărul de identificare a imobilului

Caracteristicile spatiului care poate fi închiriat

Bucuresti,

str. Mircea Vodă nr. 49,

sectorul 3

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

Număr M.F. 35256

Subsolul imobilului = 137,6 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Serviciului de Informatii Externe în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Serviciului de Informatii Externe în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intram in vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cuprins în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Silviu Predoiu

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 318.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din proprietatea privată a statului si din administrarea Serviciului de Informatii Externe

în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Imobil situat în str. Poligon nr. 11 A,

Municipiul Iasi,

judetul Iasi

Statul român,

Serviciul de Informatii Externe

Statul român, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Teren:

Suprafată = 504 m2

Clădire D+P+1E

Suprafata construită = 104,8 m2

Suprafata desfăsurată = 234,8 m2

Număr cadastral = 19.570

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului si administrarea Secretariatului General al Guvernului, în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului General al Guvernului, în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.


Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din clădirea prevăzută la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 326.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea

Secretariatului General al Guvernului în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

Locul unde este situată clădirea care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite clădirea

Persoana juridică la care se transmite clădirea

Caracteristicile tehnice ale clădirii

Municipiul Bucuresti,

str. Caransebes nr. 1,

sectorul 1

Statul român,

Secretariatul General al Guvernului

Statul român,

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Etajele 9, 10, 11 si 12, având suprafata construită de

3.440 m2 si suprafata utilă de 2.400 m2.

Imobil

Nr. atribuit de Ministerul Finantelor Publice - 399

Cod de clasificare - 8.29.06

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Mărăcineni

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 401.271 din 17 martie 2009;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare din perimetrul Mărăcineni, judetul Buzău, convenită prin Licenta de concesiune nr. 2.375/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială STRABAG - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu-Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 7.

 


AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Setu

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 401.271 din 17 martie 2009;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare din perimetrul Setu, judetul Buzău, convenită prin Licenta de concesiune nr. 2.377/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială STRABAG - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu-Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 8.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Vernesti II

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 401.271 din 17 martie 2009;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare din perimetrul Vernesti II, judetul Buzău, convenită prin Licenta de concesiune nr. 2.379/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială STRABAG - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu-Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 20 martie 2009.

Nr. 9.

 


AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind determinarea contravalorii serviciului de transport al energiei electrice pe care are dreptul să o recupereze un producător de energie electrică prin fiecare contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat

între acesta si un furnizor implicit, respectiv un operator de distributie

 

Având în vedere art. 9 alin. (2) si (6), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si [client], ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizorul consumatorilor captivi], cu modificările ulterioare, ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie încheiat între [producător de energie] si [operator de distributie], cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în baza căruia presedintele emite ordine si decizii,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Obligatia de plată reprezentând contravaloarea lunară a serviciului de transport al energiei electrice pe care un producător de energie electrică, denumit în continuare producător, trebuie să o achite către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. se recuperează de către producător prin intermediul:

a) fiecărui contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între acesta si un furnizor, respectiv un operator de distributie;

b) tranzactiilor de vânzare a energiei electrice pe piata pentru ziua următoare si piata de echilibrare.

Art. 2. - (1) În prezentul ordin, prin parte contractantă se întelege fiecare furnizor implicit, respectiv fiecare operator de distributie cu care un producător a încheiat contracte reglementate de vânzare-cumpărare a energiei electrice.

(2) Obligatia de plată mentionată la art. 1 se recuperează distinct de către producător de la fiecare parte contractantă, astfel:

 

Vi = TG*Eic lei (1)

 

în care:

Vj - suma de bani pe care producătorul o recuperează de la partea contractantă i; TG - tariful mediu al producătorului pentru introducerea de energie electrică în retea, determinat de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. astfel:

 

 

 

6

 

6

TG =

Σ

(TGz x Ez)/

Σ

 

Z = 1

 

Z = 1

 

în care:

Tqz - tariful zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în zona Z a retelei, de către producător, publicat în ordinul în vigoare al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în lei/MWh;

Ez - energia electrică introdusă de producător în zona Z de tarifare a serviciului de transport, pentru care producătorul plăteste serviciul de transport al energiei electrice, în MWh;

Ejc - energia electrică vândută de producător părtii contractante si, conform prevederilor contractului reglementat si ale deciziei în vigoare a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind cantitătile de energie electrică din contractul reglementat, în MWh.

(3) Suma de bani pe care producătorul o recuperează de la fiecare parte contractantă, determinată conform formulei (1), precum si tariful mediu al producătorului pentru introducerea de energie electrică în retea, determinat de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. conform formulei (2), sunt specificate de producător în factura care cuprinde obligatia de plată a părtii contractante către producător ca urmare a vânzării cantitătii de energie electrică în baza contractelor reglementate de vânzare-cumpărare a energiei electrice.

(4) Pentru producătorul care introduce energie electrică în mai mult de o zonă tarifară aferentă serviciului de transport, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA. calculează valoarea Tq aplicând formula (2) si o transmite producătorului, în anexa la factura care cuprinde obligatia de plată a producătorului către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. ca urmare a prestării de către aceasta a serviciului de transport al energiei electrice.

(5) La solicitarea unei părtii contractante, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA. transmite acesteia, imediat ce a primit solicitarea, o notificare ce cuprinde numai valoarea tarifului mediu al respectivului producător pentru introducerea de energie electrică în retea.

(6) În cazul în care într-o lună producătorul nu introduce energie electrică în retea, acesta recuperează de la partea contractantă /suma de bani Vj, calculată pe baza formulei (1), în care valoarea Tq se consideră egală cu tariful mediu al producătorului pentru introducerea de energie electrică în retea, calculat de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. pentru prima lună anterioară celei de facturare în care producătorul a introdus energie electrică în retea, în Iei/MWh.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2005 privind cadrul de functionare al pietei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 28 iunie 2005, cu modificările aduse prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005, conform cărora Societatea Comercială „Opcom” - S.A.:

a) întocmeste si transmite lunar fiecărui participant la piata angro de energie electrică notele de informare pentru decontarea lunii precedente, care cuprind situatiile centralizate privind tranzactiile efectuate de acesta în baza contractelor bilaterale încheiate pe piata angro de energie electrică, situatiile privind tranzactiile efectuate pe piata pentru ziua următoare, contravaloarea serviciului de transport pe care acesta are dreptul să o recupereze prin contractele bilaterale de vânzare a energiei electrice;

b) determină contravaloarea serviciului de transport corespunzătoare fiecărui contract de vânzare a energiei electrice pe piata angro al unui producător, ca o cotă-parte din obligatiile de plată ale respectivului producător către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., egală cu raportul dintre cantitatea de energie electrică vândută prin respectivul contract si cantitatea de energie electrică livrată în retele de producător în luna respectivă, pentru care s-a plătit serviciul de transport

(2) Pentru tranzactiile aferente lunii martie 2009, efectuate de fiecare participant la piata angro de energie electrică pe piata pentru ziua următoare, în baza contractelor bilaterale încheiate pe piata angro de energie electrică, precum si pentru determinarea contravalorii serviciului de transport pe care are dreptul să o recupereze un producător prin fiecare contract de vânzare a energiei electrice pe piata angro, Societatea Comercială „Opcom” - S.A.:

a) întocmeste si transmite fiecărui participant la piata angro de energie electrică note de informare pentru decontare, care vor cuprinde situatiile centralizate privind respectivele tranzactii, precum si contravaloarea serviciului de transport pe care are dreptul să o recupereze un producător prin fiecare contract de vânzare a energiei electrice pe piata angro;

b) determină contravaloarea serviciului de transport corespunzătoare fiecărui contract de vânzare a energiei electrice pe piata angro al unui producător, ca o cotă-parte din obligatiile de plată ale respectivului producător către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., egală cu raportul dintre cantitatea de energie electrică vândută prin respectivul contract si cantitatea de energie electrică livrată în retele de producător în luna respectivă, pentru care s-a plătit serviciul de transport.

Art. 4. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., producătorii, furnizorii impliciti si operatorii de distributie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 24 martie 2009.

Nr. 46.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 104 din 2 martie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 508 din 16 martie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii

si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,

pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 430 din 11 februarie 2009 întocmit de Agentia Domeniilor Statului, în temeiul art. 18 din titlul XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările si

completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Beneficiază de rentă viageră agricolă persoana fizică care are vârsta de peste 62 de ani si care detine în proprietate până la 10 ha teren cu destinatie agricolă situat în extravilan, care


înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenurile cu destinatie agricolă ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 4, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) Beneficiază de rentă viageră agricolă si persoana pensionată pe caz de boală, gradele I si II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îsi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu exceptia celei ce apartine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează «nerevizuibil», si care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Persoanele care solicită renta viageră agricolă pot să depună personal ori prin mandatar la orice birou judetean o cerere, conform anexei nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

b) copie de pe actul de înstrăinare autentificat sau, după caz, de pe titlul de proprietate al arendatorului si de pe contractul de arendare încheiat cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, sau copie de pe acordul încheiat cu investitorul, înregistrat la comisia judeteană de fond funciar.

c) copie de pe decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitantii pensionati pe caz de boală.”

4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Solicitantii vor prezenta la birourile judetene documentele mentionate la alin. (1) lit. a), b) si c), în original, pe baza cărora functionarii birourilor judetene vor certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitantilor.”

5. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.

6. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. —în termen de maximum 30 de zile, Oficiul national propune spre aprobare documentatia primită de la birourile judetene, urmând ca după solutionare să comunice solicitantului si birourilor judetene dacă dosarul a fost aprobat, emitând totodată si carnetul de rentier, dacă trebuie completat sau dacă a fost respins.”

7. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, până la data de 30 iunie a fiecărui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la orice birou judetean de rentă viageră agricolă în vederea vizării carnetelor de rentier agricol, în baza cărora Agentia Domeniilor Statului va plăti renta viageră agricolă.

(2) La vizarea carnetelor, rentierii se vor prezenta la orice birou judetean cu actul de identitate în original si vor depune următoarele declaratii:

a) o declaratie pe propria răspundere privind situatia contractelor de arendare, conform anexei nr. 3, precizând dacă acestea au fost în vigoare la sfârsitul anului pentru care se acordă renta (în cazul arendării);

b) o declaratie pe propria răspundere potrivit căreia, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, în continuare nu a detinut în proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate în timp, să depăsească suprafata de 10 ha, conform anexei nr. 4.”

8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Prin grija Oficiului national se vor emite carnetele de rentier agricol, având următoarele elemente:

1. dimensiune: 13x10 cm;

2. coperte tari de culoare portocalie pe care este inscriptionată cu negru mentiunea «Carnet de rentier agricol»;

3. coperta interioară va contine: - antet - Oficiul National de Rentă Viageră Agricolă;

- stema tării, plasată central;

4. prima pagină va contine:

- numele si prenumele rentierului, cu datele de identificare ale acestuia;

- suprafata înstrăinată sau arendată.”

9. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Renta viageră agricolă este personală si netransmisibilă si se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul său cu procură specială autentificată ori de către mostenitorul rentierului (în cazul decesului acestuia).

(2) După decesul rentierului, mostenitorii vor încasa renta datorată până la data de 31 august a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces în original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.

(3) Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 31 august, însă acestea nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua si după acest termen, inclusiv în caz de deces, către mostenitorii acestora.”

10. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

11. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

12. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având continutul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sîrbu

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CERERE

 

Subsemnatul(a),.................................................., domiciliat(ă)în localitatea......................................., str. ............................................ nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judetul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a B.l./C.l. seria .... nr......................, eliberat/eliberată de .................................., născut(ă) la data de ................., CNP....................., având vârsta de ......ani, solicit acordarea rentei viagere agricole, în conformitate cu prevederile titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare.

Detin/am detinut în proprietate suprafata agricolă de.............ha, din care:

- suprafata vândută:.............ha;

- suprafata arendată:.............ha.

Terenul pentru care solicit rentă viageră agricolă a fost dobândit prin.....

Anexez:

- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe actul de înstrăinare/copie de pe contractul de arendă;

- copie de pe acordul încheiat cu investitorul;

- copie de pe titlul de proprietate al arendatorului/extras de carte funciară;

- copie de pe decizia de la comisia de expertiză medicală (pentru solicitantii pensionati pe caz de boală);

- declaratie pe propria răspundere din care rezultă faptul că, începând cu data intrării în vigoare a titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, nu am avut în proprietate, cumulate în timp, suprafete de teren agricol extravilan mai mari de 10 ha.

 

Data .........................

Semnătura...........................

Biroului Judetean de Rentă Viageră Agricolă.................

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul(a),................................................, domiciliat(ă)în localitatea......................................., str. ...................nr....., bl....., se....., et....., ap....., judetul/sectorul.............., posesor/posesoare al/a B.l./C.l. seria .... nr..............., eliberat/eliberată de......................., născut(ă) la data de...........................,

CNP..............................., având Carnetul de rentier nr.................., cunoscând consecintele falsului în declaratii prevăzute la art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, în continuare nu am detinut în proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate în timp, să depăsească suprafata de 10 ha.

 

Data ...........................

Semnătura ........................................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,

aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003

 

În baza prevederilor art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După punctul 8.2.2.2 se introduce un nou punct, punctul 8.2.3, cu următorul cuprins:


„8.2.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la institutii de credit sau alte institutii financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.

8.2.3.1. Tranzactiile desfăsurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anuntate public. Sunt tranzactii care se efectuează prin negociere directă între Ministerul Finantelor Publice si institutia de credit respectivă, fără a se apela la mecanismul licitatiei.

8.2.3.2. Tranzactionarea se poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.

8.2.3.3. Decizia privind atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la institutii de credit este luată în următoarele situatii:

a) în urma organizării licitatiei de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate lichiditătile necesare efectuării plătilor sau, desi oferta totală a institutiilor de credit depăseste necesarul de finantat, ratele dobânzilor oferite de institutiile de credit sunt superioare cotatiilor din piată;

b) în cazul unei lipse de lichidităti pe piata monetară, confirmată de către Banca Natională a României.

8.2.3.3.1. Limitele de negociere privind suma atrasă, perioada si nivelul maxim al ratei dobânzii se stabilesc în ziua respectivă în functie de conditiile pietei si de necesarul de atras pentru asigurarea lichiditătilor în contul curent general al Trezoreriei Statului.

8.2.3.3.2. Negocierea elementelor de referintă (nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras depozitul si scadenta acestuia) se efectuează având la bază ca element de referintă tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzactionează în piată, oferite (BID) si cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate să poată fi comparabile cu acestea.

Toate aceste elemente se prevăd expres si se aprobă prin «Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite». 8.2.3.3.3. Pe baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, institutiile de credit vor transmite prin fax ofertele ce vor contine elementele de referintă de la punctul anterior, ofertele atestând astfel cotatia fermă din partea acestora, pe baza cărora se vor încheia conventiile de atragere de depozite.

8.2.3.4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o conventie între Ministerul Finantelor Publice si institutia de credit respectivă, în care se mentionează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenta, precum si contul în care se efectuează rambursarea capitalului si plata dobânzii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

8.2.3.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

8.2.3.6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu conventia efectiv/360, si se plăteste la scadenta depozitului, în cazul în care scadenta depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.

8.2.3.7. La scadentă, pentru rambursarea sumelor si plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea Fisei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras (anexa nr. 8), a «Notei de rambursare a plasamentului», «Notei de lichidare» si a «Ordonantării la plată» pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.

8.2.3.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul Trezoreriei Statului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 martie 2009.

Nr. 541.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.844 (2008)

privind situatia din Somalia

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.844 (2008) privind situatia din Somalia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 2 martie 2009.

Nr. A/1.869.

 


ANEXĂ

 

REZOLUTIA Nr. 1.844(2008)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.019-a întruniri, la 20 noiembrie 2008

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare referitoare la situatia din Somalia, mai ales Rezolutia nr. 733 (1992), Rezolutia nr. 751 (1992), Rezolutia nr. 1.356 (2001), Rezolutia nr. 1.425 (2002), Rezolutia nr. 1.519 (2003), Rezolutia nr. 1.676 (2006), Rezolutia nr. 1.725 (2006), Rezolutia nr. 1.744 (2007*), Rezolutia nr. 1.772 (2007), Rezolutia nr. 1.801 (2008), Rezolutia nr. 1.811 (2008), Rezolutia nr. 1.814 (2008), precum si declaratiile presedintelui Consiliului, în special cele din 13 iulie 2006(S/PRST/2006/31), 22 decembrie 2006 (S/PRST/2006/59), 30 aprilie 2007 (S/PRST/2007/13) si 14 iunie 2007 (S/PRST/2007/19), amintind si Rezolutia sa nr. 1.730 (2006) privind chestiuni generale legate de sanctiuni,

reafirmându-si respectul pentru suveranitatea, integritatea teritorială, independenta politică si unitatea Somaliei,

subliniind importanta asigurării si mentinerii stabilitătii si securitătii pe întregul teritoriu al Somaliei,

reafirmând condamnarea tuturor actelor de violentă din Somalia si a incitării la violentă pe teritoriul Somaliei, exprimându-si îngrijorarea fată de toate actele menite să împiedice sau să blocheze procesul politic pasnic,

exprimându-si serioasa îngrijorare în privinta cresterii recente a numărului de acte de piraterie si jaf armat pe mare îndreptate împotriva vaselor aflate lângă coasta Somaliei si observând contributia pe care pirateria o poate avea la finantarea încălcărilor embargoului comise de către grupările armate, conform Declaratiei dela 9 octombrie 2008 a presedintelui Comitetului înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 751 (1992) (denumit în continuare Comitetul), declaratie adresată Consiliului de Securitate,

subliniind contributia permanentă la pacea si securitatea din Somalia a embargoului asupra armelor impus prin paragraful 5 al Rezolutiei nr. 733 (1992), conform extinderii si amendamentelor aduse în rezolutiile nr. 1.356 (2001), 1.425 (2002), 1.725 (2006), 1.744 (2007) si 1.772 (2007), reiterându-si cererea ca toate statele membre, mai ales cele din regiune, să respecte pe deplin cerintele acestor rezolutii,

amintind intentia sa, rezumată în paragraful 6 al Rezolutiei nr. 1.814 (2008), de a adopta măsuri împotriva celor care încearcă să împiedice sau să blocheze procesul politic pasnic, împotriva celor care amenintă prin fortă institutiile federale de tranzitie (IFT) din Somalia, Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM) ori care întreprind actiuni ce subminează stabilitatea din Somalia sau din regiune,

amintind în continuare intentia sa de a consolida eficacitatea embargoului asupra armelor impus Somaliei de Organizatia Natiunilor Unite, prezentat în paragraful 7 al Rezolutiei nr. 1.814 (2008), si de a adopta măsuri împotriva celor care încalcă embargoul asupra armelor si a celor care îi sprijină în aceasta,

amintind, de asemenea, cererea sa, prezentată în paragrafele 6 si 7 ale Rezolutiei nr. 1.814 (2008), cerere adresată Comitetului ca acesta să ofere recomandări privind măsuri tintite specifice care să fie adoptate împotriva unor asemenea persoane sau entităti,

luând notă de scrisoarea din 1 august2008 din partea vicepresedintelui Comitetului, adresată presedintelui Consiliului de Securitate,

stabilind că situatia din Somalia continuă să constituie o amenintare la adresa păcii internationale si a securitătii din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite,

1. hotărăste că toate statele vor adopta măsurile necesare pentru a preveni intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea teritoriilor lor de câtre persoane desemnate de Comitet potrivit paragrafului 8 de mai jos, cu conditia ca nimic din acest paragraf să nu oblige un stat să refuze intrarea cetătenilor săi pe teritoriul său;

2. hotărăste că măsurile impuse de paragraful 1 de mai sus nu se vor aplica:

(a) în cazul în care Comitetul hotărăste pentru fiecare caz în parte că o asemenea călătorie este justificată pentru ratiuni umanitare, inclusiv obligatii religioase;

(b) în cazul în care Comitetul hotărăste pentru fiecare caz în parte că o derogare ar sprijini instaurarea păcii si reconcilierii nationale în Somalia, precum si a stabilitătii tn regiune;

3. hotărăste că toate statele vor îngheta fără întârziere fondurile, alte valori financiare si resurse economice aflate pe teritoriile lor, detinute sau controlate, direct ori indirect, de către persoane sau entităti desemnate de Comitet potrivit paragrafului 8 de mai jos ori de către persoane sau entităti care actionează în numele ori potrivit instructiunilor acestora, de către entităti detinute sau controlate de acestea, conform desemnării realizate de Comitet, si hotărăste în continuare că toate statele se vor asigura că niciun fond, nicio valoare financiară sau resursă economică nu vor fi oferite de către cetătenii lor ori de către persoane sau entităti aflate pe teritoriile lor unor astfel de persoane ori entităti sau spre folosul acestora;

4. hotărăste că măsurile impuse prin paragraful 3 de mai sus nu se aplică fondurilor, altor valori financiare si resurse economice despre care statele membre relevante au stabilit că:

(a) sunt necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata hranei, chiriei, ipotecii, medicamentelor si tratamentului medical, impozitelor, primelor de asigurare si taxelor pentru utilităti publice sau exclusiv pentru plata unor taxe profesionale rezonabile si rambursarea cheltuielilor asociate furnizării de servicii juridice ori pentru taxe sau onorarii pentru servicii, potrivit legilor nationale, pentru detinerea si administrarea de rutină a fondurilor înghetate, a altor valori financiare sau resurse economice, după notificarea Comitetului de către statul relevant privind intentia sa de a autoriza, după necesitate, accesul la asemenea fonduri, alte valori financiare si resurse economice si în absenta unei decizii negative a Comitetului în termen de 3 zile lucrătoare de la o astfel de notificare;

(b) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, dacă statele relevante au anuntat Comitetul în legătură cu această decizie si ea a fost aprobată de Comitet; sau

(c) fac obiectul unui drept de sechestru sau al unei decizii judiciare, administrative ori arbitrale, caz în care fondurile, alte valori financiare si resurse economice pot fi utilizate pentru a satisface acel drept sau acea decizie, cu conditia ca acel drept ori acea decizie să fie anterior/anterioară datei prezentei rezolutii, ca beneficiarul lor să nu fie o persoană sau entitate desemnată potrivit paragrafului 3 de mai sus si acestea să fi fost comunicate Comitetului de către statul sau statele membru/membre relevant/relevante;

5. hotărăste că statele membre pot permite adăugarea la conturile înghetate potrivit prevederilor paragrafului 3 de mai sus a dobânzilor sau a altor câstiguri aferente respectivelor conturi, a plătilor încasate potrivit unor contracte, acorduri ori obligatii apărute înaintea datei de la care respectivele conturi au devenit obiectul prevederilor prezentei rezolutii, cu conditia ca orice astfel de dobândă, câstig sau plată să continue să facă obiectul acestor prevederi si să fie înghetate;

6. reafirmă embargoul general si total asupra armelor în Somalia impus prin Rezoiutia nr. 733 (1992), conform extinderii si amendamentelor aduse prin rezolutiile nr. 1.356 (2001), 1.425 (2002), 1.725 (2006), 1.744 (2007) si 1.772 (2007);


7. hotărăste că toate statele membre vor adopta măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea directă sau indirectă, vânzarea ori transferul de arme si echipament militar, precum si furnizarea directă sau indirectă de asistentă ori instruire tehnice, de asistentă financiară sau de alt tip, inclusiv prin investitii, brokeraj ori alte servicii financiare, legate de activitătile militare sau de furnizarea,vânzarea, transferul, fabricarea, întretinerea ori utilizarea armelor si echipamentului militar în folosul persoanelor sau entitătilor desemnate de Comitet potrivit paragrafului 8 de mai jos;

8. hotărăste că prevederile paragrafelor 1, 3 si 7 de mai sus se vor aplica persoanelor desemnate de Comitet si că prevederile paragrafelor 3 si 7 de mai sus se vor aplica entitătilor desemnate de Comitet, despre care s-a stabilit că:

(a) angajează sau furnizează sprijin actiunilor care amenintă pacea, securitatea ori stabilitatea în Somalia, inclusiv actiunilor care amenintă Acordul de la Djibouti de la 18 august 2008, procesul politic sau care amenintă IFT ori AMISOM cu forta;

(b) au încălcat embargoul general si total asupra armelor, reafirmat în paragraful 6 de mai sus;

(c) au împiedicat furnizarea de asistentă umanitară în Somalia, accesul la aceasta sau distribuirea de asistentă umanitară în Somalia;

9. hotărăste că măsurile prezentate în paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus vor înceta să se aplice persoanelor sau entitătilor dacă si în momentul în care Comitetul le va exclude de pe lista persoanelor si entitătilor desemnate;

10. subliniază importanta colaborării dintre comitet, celelalte comitete pentrusanctiuni ale Organizatiei Natiunilor Unite si reprezentantul special al secretarului general;

11. hotărăste în continuare să extindă mandatul Comitetului stabilit în Rezolutia nr. 751 (1992), cu includerea următoarelor sarcini:

(a) monitorizarea, cu sprijinul Grupului de monitorizare înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.519 (2003), a implementării măsurilor impuse prin paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus, pe lângă embargoul general si total asupra armelor, reafirmat în paragraful 6 de mai sus;

(b) solicitarea de latoate statele membre, în special de la celedin regiune, de informatii privind actiunile întreprinse de acestea în vederea implementării efective a măsurilor impuse prin paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus si orice aite informatii pe care le consideră utile în această privintă;

(c) examinarea informatiilor privind presupusele încălcări ale măsurilor impuse prin paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus, prin paragraful 5 al Rezolutiei nr. 733 (1992) si paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei nr. 1.425 (2002) si adoptarea de măsuri adecvate, după necesitate;

(d) desemnarea persoanelor si entitătilor potrivit paragrafelor 3 si 8 de mai sus, la cererea statelor membre, după cum se mentionează în paragraful 12 de mai jos;

(e) analizarea si rezolvarea cererilor de derogare stabilite în paragrafele 2 si 4 de mai sus;

(f) revizuirea regulată a listei persoanelor si entitătilor desemnate de Comitet potrivit paragrafelor 3 si 8 de mai sus, în vederea actualizării listei si mentinerii exactitătii acesteia, pentru a confirma faptul că includerea în listă rămâne adecvată si pentru a încuraja statele membre să furnizeze informatii suplimentare ori de câte ori acestea sunt disponibile;

(g) prezentarea de rapoarte Consiliului de Securitate, cel putin la intervale de 120 de zile, privind activitatea sa si implementarea prezentei rezolutii, incluzând observatii si recomandări rriai ales în ceea ce priveste modalitătile de eficientizare a măsurilor impuse prin paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus;

(h) identificarea posibilelor cazuri de nerespectare a măsurilor impuse prin paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus si stabilirea actiunilor adecvate în fiecare caz, cerând presedintelui să prezinte Consiliului de Securitate rapoarte periodice privind progresele înregistrate în activitatea Comitetului vizând această chestiune, conform lit. (g) a prezentului paragraf;

(i) amendarea recomandărilor existente în vederea facilitării implementării măsurilor impuse prin prezenta rezolutie si revizuirea permanentă a acestor recomandări după necesitate;

Includerea în listă

12. încurajează statele membre să prezinte Comitetului, în vederea includerii în lista celor desemnati, numele persoanelor sau entitătilor care îndeplinesc criteriile stabilite în paragraful 8 de mai sus, precum si oricare alte entităti detinute ori controlate, direct sau indirect, de persoanele ori entitătile prezentate sau de persoanele ori entitătile care actionează în numele sau potrivit instructiunilor entitătilor prezentate;

13. hotărăste că statele membre, atunci când propun nume Comitetului pentru a fi incluse în listă, vor furniza o declaratie de caz detaliată, precum si suficiente informatii de identificare care să permită identificarea sigură a persoanelor si entitătilor de către statele membre si hotărăste în continuare că, pentru fiecare astfel de propunere, statele membre vor identifica acele sectiuni ale declaratiei de caz care pot fi făcute publice, inclusiv în vederea utilizării de către Comitet la elaborarea rezumatului descris în paragraful 14 de mai jos sau în vederea notificării ori informării persoanelor sau entitătilor incluse în listă, precum si acele sectiuni care pot fi comunicate statelor interesate, la cerere;

14. îndeamnă Comitetul ca, în colaborare cu statele autoare ale desemnării relevante si cu asistenta Grupului de monitorizare, după ce un nume este adăugat pe listă, să includă pe website-ul Comitetului un rezumat narativ al motivatiilor pentru includerea în listă;

15. hotărăste că Secretariatul, după publicare, dar în termen de o săptămână de la adăugarea unui nume pe lista persoanelor si entitătilor, va notifica misiunea permanentă a tării sau a tărilor în care se presupune că este localizată persoana ori entitatea, iarîn cazul persoanelor, tările ai căror cetăteni sunt (în măsura în care aceste informatii sunt cunoscute) si va atasa acestei notificări o copie a sectiunii care poate fi făcută publică din declaratia de caz, toate informatiile privind motivele includerii în listă aflate pe website-ul Comitetului, o descriere a consecintelor desemnării, procedurile Comitetului privind analizarea cererilor de excludere de pe listă si prevederile privind derogările disponibile;

16. cere ca statele membre notificate potrivit paragrafului 15 de mai sus să adopte, potrivit legislatiei si practicilor nationale, toate măsurile posibile în vederea notificării sau informării la timp a persoanelor ori entitătilor incluse în listă cu privire la desemnare, aducându-le la cunostintă informatiile furnizate de Secretariat potrivit paragrafului 15 de mai sus;

17. încurajează statele membre notificate potrivit paragrafului 15 de mai sus să informeze Comitetul privind măsurile adoptate în vederea implementării măsurilor prevăzute în paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus;

Excluderea de pe listă

18. salută înfiintarea în cadrul Secretariatului a unui punct focal, potrivit Rezolutiei nr. 1.730 (2006), care oferă persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entitătilor incluse în listă posibilitatea înaintării unei cereri de excludere de pe listă direct către punctul focal;

19. îndeamnă statele desemnante si statele de cetătenie si rezidentă să analizeze la timp cererile de excludere de pe listă primite prin punctul focal, potrivit procedurilor descrise în anexa la Rezolutia nr. 1.730 (2006), si să mentioneze dacă sprijină sau se opun cererii, pentru a facilita analiza Comitetului;


20. instruieste Comitetul să analizeze cererile, potrivit recomandărilor sale, în vederea excluderii din lista persoanelor si entitătilor desemnate, întocmită de Comitet, a celor care nu mai îndeplinesc criteriile potrivit prezentei rezolutii;

21. hotărăste că, în termen de o săptămână de la excluderea unui nume de pe lista persoanelor si entitătilor desemnate întocmită de Comitet, Secretariatul va notifica misiunea permanentă a tării sau tărilor în care se crede că sunt localizate respectivele persoane ori entităti, iar în cazul persoanelor, tările ai căror cetăteni sunt (în măsura în care sunt cunoscute aceste informatii) si cere ca statele astfel notificate să adopte măsuri, potrivit legislatiei si practicilor nationale, vizând notificarea sau informarea la timp a persoanelor ori entitătilor respective cu privire la excluderea de pe listă;

22. încurajează Comitetul să se asigure că există proceduri juste si clare pentru includerea persoanelor si entitătilor în lista persoanelor si entitătilor desemnate întocmită de Comitet si pentru excluderea lor de pe listă, precum si pentru acordarea derogărilor umanitare;

23. hotărăste că mandatul Grupului de monitorizare stabilit în paragraful 3 al Rezolutiei nr. 1.811 (2008) va include, de asemenea, sarcinile rezumate mai jos:

(a) asistarea Comitetului în ceea ce priveste monitorizarea implementării prezentei rezolutii, prin furnizarea de informatii despre încălcări ale măsurilor impuse prin paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus, pe lângă cele despre încălcarea embargoului general si total asupra armelor, reafirmat în paragraful 6 de mai sus;

(b) includerea în rapoartele sale către Comitet a oricăror informatii relevante pentru desemnarea de către Comitet a persoanelor sau entitătilor descrise în paragraful 8 de mai sus;

(c) asistarea Comitetului în ceea ce priveste alcătuirea rezumatelor narative mentionate în paragraful 14 de mai sus;

24. aminteste tuturor statelor membre obligatia lor de a implementa cu strictete măsurile impuse prin prezenta rezolutie si prin toate rezolutiile relevante;

25. hotărăste că toate statele membre vor prezenta rapoarte Comitetului, în termen de 120 de zile de la adoptarea prezentei rezolutii, privind măsurile adoptate în vederea implementării efective a paragrafelor 1-7 de mai sus;

26. hotărăste să revizuiască măsurile rezumate în paragrafele 1, 3 si 7 de mai sus în termen de 12 luni;

27. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006

privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Uniunea Sârbilor din România

 

- Cotizatii, donatii si venituri primite în anul 2008

 

Nr. crt.

Institutia/Persoana

Destinatia

Valoarea

- lei -

1.

Cotizanti

Cotizatii

367

 

Nr. crt.

Institutia/Persoana

Destinatia

Valoarea

- lei -

1.

Stoici Zdravco, cetătean american, de nationalitate sârbă, domiciliat în: 3273 Ward Street, RÂ. Pitsburgh, 5213S.U.A.

Donatii pentru copiii sârbi fără posibilităti materiale

740

2.

Dusan Popov, cetătean român, de nationalitate sârbă, CNP 1480728354789, domiciliat în Timisoara

Donatie pentru campania electorală privind alegerile parlamentare uninominale din 30 noiembrie 2008

4.993

3.

Societatea Comercială „Complet Trade” - S.R.L., cu sediul în Timisoara, C.F.17671655, persoană juridică română, de nationalitate sârbă

Donatii pentru copiii sârbi fără posibilităti materiale

300

4.

Cabinet individual de avocatură Meici Simona, cu sediul în Timisoara, C.R 23051984, persoană juridică română, de nationalitate sârbă

Donatii pentru copiii sârbi fără posibilităti materiale

50

5.

Societatea Comercială „Dren Company” - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, C.R 5990723, persoană juridică română, de nationalitate sârbă

Sponsorizare

1.000

6.

Societatea Comercială „Agrirom” - S.R.L., cu sediul în Arad, C.R 9140172, persoană juridică română, de nationalitate sârbă

Sponsorizare

1.000


Nr. crt.

Institutia/Persoana

Destinatia

Valoarea

- lei -

1.

Vânzare cărti si publicatii

Alte surse de venituri 31.736 (ianuarie-decembrie 2008)

 

2.

Actiunea „Sfântul Sava - 2007”

Actiune culturală

9.482

3.

Anunturi decese si comemorări Alte surse de venituri

7.549

 

4.

Sume privind 2 % din impozitul pe venitul destinate sustinerii entitătilor nonprofit global

Alte surse de venituri

113

1.

Ministerul Culturii din Serbia (Str. Vlajkoviceva nr. 3-11000 Belgrad)

Subventie - proiecte etno-culturale

3.990 euro sau 14.220,36 lei la cursul Băncii Nationale a României din data de 22 aprilie 2008 de 3,564 lei/1 euro

2.

Ministerul Culturii din Serbia (Str. Vlajkoviceva nr. 3-11000 Belgrad)

Subventie - proiecte etno-culturale

2.537 euro sau 8.967,79 lei la cursul Băncii Nationale a României din data de 31 iulie 2008 de 3,5348 lei/1 euro

3.

Ministerul Culturii din Serbia (Str. Vlajkoviceva nr. 3-11000 Belgrad)

Subventie - proiecte etno-culturale

3.809 euro sau 13.464,05 lei la cursul Băncii Nationale a României din data de 31 iulie 2008 de 3,5348 lei/1 euro

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.011/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 21 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 81, în loc de: „81. Zarisneac Alexandru, fiul lui Boris (fiul lui Gheorghe, născut la 22.11.1930 în localitatea Sturzovca, judetul Bălti, si Emilia) si Liuba, născut la data de 18 septembrie 1980 în localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Dunării nr. 7, ap. 51. (10.424/2003)” se va citi: „81. Zarisneac Alexandru, fiul lui Boris (fiul lui Gheorghe, născut la 22.11.1930 în localitatea Sturzovca, judetul Bălti, si Emilia) si Liubovi, născut la data de 18 septembrie 1980 în localitatea Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Dunării nr. 7, ap. 51. (10.424/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.589/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 38, în loc de: „38. Schachter Simion, fiul lui Nuchim si Ietti, născut la data de 28 noiembrie 1930 în localitatea Putna, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Yelin nr. 15 Petah Tiqwa. (Dosar nr. 3.801/RD/2005)” se va citi: „38. Schachter Simon, fiul lui Nuchim si letti, născut la data de 28 noiembrie 1930 în localitatea Putna, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Yelin nr. 15 Petah Tiqwa. (Dosar nr. 3.801/RD/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.455/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 77, în loc de: „77. Osoianu Eugeniu, fiul lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Gîrlovanu Vasile, născut la data de 2.06.1928 în localitatea Copăceni, raionul Bălti), născut la data de 1 august 1977 în localitatea Pepeni, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. B, ap. 53. (2.292/2006)” se va citi: „77. Osoianu Eugeniu, fiul lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Gîrlovanu Vasile, născut la data de 2.06.1928 în localitatea Copăceni, raionul Bălti), născut la data de 1 mai 1977 în localitatea Pepeni, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ginta Latină nr. 5, bl. B, ap. 53. (2.292/2006)”.

 


La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 141, în loc de: „141. Frunză Ion, fiul lui Constantin si Nina (născută la 14.01.1940 în localitatea Negureni), născut la data de 12 ianuarie 1976 în localitatea Sărăteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Scorteni, judetul Orhei. (2.098/2003) Copii minori: Frunză Liviana, născută la data de 11.07.2001, si Frunză Vasile, născut la data de 14.01.2005.” se va citi: „141. Frunză Ion, fiul lui Constantin si Nina (născută la 14.01.1940 în localitatea Negureni), născut la data de 12 ianuarie 1976 în localitatea Scorteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Scorteni, judetul Orhei. (2.098/2003) Copii minori: Frunză Liviana, născută la data de 11.07.2001, si Frunză Vasile, născut la data de 14.01.2005.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 296, în loc de: „296. Stavilă Vitalie, fiul lui Fiodor (fiul lui Gavril, născut la 3.04.1912 în localitatea Cicîlteni, judetul Orhei) si Svetlana, născut la data de 17 aprilie 1982 în localitatea Caraus, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Scrisului Latin nr. 6, ap. 37. (3.165/2004)” se va citi: „296. Stavilă Vitalie, fiul lui Fiodor (fiul lui Gavril, născut la 3.04.1912 în localitatea Cicîlteni, judetul Orhei) si Svetlana, născut la data de 17 aprilie 1982 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Scrisului Latin nr. 6, ap. 37. (3.165/2004)”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.