MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 202/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 202             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 31 martie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            366. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 

            367. - Hotărâre pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care furnizorii intră în relatii contractuale cu aceeasi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru."

2. La articolul 8, alineatul (1) ultima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sumele încasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent se raportează în conturile de executie bugetară (partea de cheltuieli) cu semnul minus si nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăti."

3. La articolul 8, alineatul (2) ultima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sumele restituite către casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, pentru perioadele anterioare anului curent, se raportează în conturile de executie bugetară (partea de cheltuieli) cu semnul minus si nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăti."

4. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizati conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiintare si organizare, respectiv actul de înfiintare sau organizare în concordantă cu tipurile de activităti pe care le desfăsoară, după caz;".

5. La articolul 14, literele e), I) si u) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăsurării activitătii în asistenta medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de servicii medicale pentru îndeplinirea acestei obligatii;

l) să utilizeze formularul de prescriptie medicală pentru medicamente cu si fără contributie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe tară, să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele sub forma denumirilor comune internationale (DCI), astfel cum acestea sunt prevăzute în Lista

denumirilor comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii cu si fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu exceptia cazurilor justificate medical în fisa medicală a pacientului, situatie în care medicul prescrie medicamentele necesare pe denumire comercială, în concordantă cu diagnosticul;

u) să raporteze casei de asigurări de sănătate serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale, începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de servicii medicale pentru îndeplinirea acestei obligatii;".

6. La articolul 15, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să primească contravaloarea serviciilor medicale contractate, realizate si raportate, validate conform normelor, în limita valorii de contract încheiat cu casele de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract;".

7. La articolul 16, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizati si evaluati si să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afisare pe pagina web si la sediul casei de asigurări de sănătate, lista acestora, pentru informarea asiguratilor, precum si valoarea de contract în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract;".

8. La articolul 17 alineatul (1), litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia grefelor prevăzute în norme, a serviciilor medicale aferente stării posttransplant si a cazurilor prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009;".

9. La articolul 18, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive."

10. La articolul 22, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Necesarul de medici de familie cu liste proprii de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, atât pentru mediul urban, cât si pentru mediul rural, precum si numărul minim de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară între furnizori si casele de asigurări de sănătate, se stabilesc pe localităti, avându-se în vedere populatia aferentă acestora, de către o comisie paritară, formată din reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate si ai directiilor de sănătate publică, împreună cu reprezentantii colegiilor teritoriale ale medicilor, cu exceptia cabinetelor medicale care functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie."

11. La articolul 28, alineatul (1) teza a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„în cabinetele medicale si/sau în localitătile unde îsi desfăsoară activitatea cel putin 2 medici de familie cu listă proprie de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, acordarea asistentei medicale se va asigura atât dimineata, cât si după-amiaza."

12. La articolul 28, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Asistenta medicală în afara programului de lucru este asigurată, după caz, de:

a) medicii de familie asociati în centre de permanentă care acordă asistentă medicală în baza unui contract distinct încheiat între medic si casa de asigurări de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare;

b) unităti medicale specializate care asigură serviciile medicale de urgentă prespitalicească, transport medical si consultatii de urgentă la domiciliu.

(12) Centrele de permanentă prevăzute la alin. (11) lit. a) functionează în regim de gardă care se instituie între orele 15,00-8,00 în zilele lucrătoare si permanent în zilele nelucrătoare, conform prevederilor legale în vigoare."

13. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale acordate în conditiile prevăzute la alin. (11) lit. a) este stabilită prin Normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.024/496/2008."

14. La articolul 30, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă la sfârsitul celor 3 luni medicul de familie nou-venit nu a înscris numărul minim de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) si (4), casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta pentru lista pe care si-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligatia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 6 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) si (4). În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit si casa de asigurări de sănătate va înceta la expirarea celor 6 luni."

15. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Medicul de familie care preia un praxis de medicină de familie existent, în conditiile legii, preia drepturile si obligatiile contractuale în aceleasi conditii ca si detinătorul anterior de praxis, la data preluării acestuia."

16. La articolul 33, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) să deconteze contravaloarea investigatiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenta legală necesară si au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în conditiile prevăzute în norme."

17. La articolul 35, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) plata prin tarif pe persoană asigurată; suma cuvenită se stabileste în raport cu numărul de puncte, calculat în functie de numărul asiguratilor înscrisi pe lista proprie - conform structurii pe grupe de vârstă, ajustat în conditiile prevăzute prin norme, numărul de puncte aferent fiecărei grupe de vârstă, ajustat în functie de gradul profesional si de conditiile în care se desfăsoară activitatea si cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Numărul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgentă si a unor activităti de suport. Serviciile medicale care se asigură prin plata per capita si conditiile în care acestea se acordă se stabilesc prin norme. Numărul de puncte acordat pe durata unui an în functie de numărul de asigurati înscrisi pe lista proprie se ajustează gradual, cu exceptia zonelor defavorizate, în conditiile prevăzute în norme. Valoarea definitivă a punctului este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru; această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct. Valoarea minimă garantată se calculează trimestrial, în functie de fondurile aprobate cu această destinatie, si va fi prevăzută în norme;

b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit în functie de numărul de servicii medicale si de valoarea unui punct. Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct si nivelul valorii minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui punct este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct. Valoarea minimă garantată se calculează trimestrial, în functie de fondurile aprobate cu această destinatie, si va fi prevăzută în norme."

18. La articolul 38 alineatul (1), literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) la prima constatare, cu 10%;

b) la a doua constatare, cu 20%;

c) la a treia constatare, cu 30%."

19. La articolul 38 alineatul (2), literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) la prima constatare, cu 10%;

b) la a doua constatare, cu 20%;

c) la a treia constatare, cu 30%."

20. La articolul 43, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Furnizorii de servicii medicale pentru specialitătile paraclinice încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în baza specialitătii obtinute de medicii pe care îi reprezintă si confirmate prin ordin al ministrului sănătătii. În situatia în care un medic are mai multe specialităti paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătătii, acesta îsi poate desfăsura activitatea în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, putând acorda si raporta servicii medicale aferente specialitătilor respective, în conditiile în care furnizorul este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităti."

21. La articolul 44, alineatul (2) teza a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare-reabilitare încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul, filiale sau puncte de lucru furnizorul de servicii medicale si/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor."

22. La articolul 47 alineatul (3), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cabinetele de medicină dentară si laboratoarele medicale îsi vor stabili programul de activitate în functie de volumul serviciilor de medicină dentară si al serviciilor medicale paraclinice contractate. Medicii de specialitate din specialitătile paraclinice îsi pot desfăsura activitatea la cel mult 2 furnizori aflati în relatie contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:".

23. La articolul 47, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Medicul de specialitate care are contract individual de muncă cu normă întreagă sau, după caz, integrare clinică într-o sectie a unui spital aflat în relatie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate într-un cabinet medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care să nu depăsească maximum 17,5 ore pe săptămână. În situatia în care medicul de specialitate din spital are contract individual de muncă cu timp partial, acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care poate fi de până la 35 de ore pe săptămână."

24. La articolul 48 alineatul (1), literele f), g) si h) se abrogă.

25. La articolul 48 alineatul (2), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să efectueze investigatiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu conditia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi desfăsoară activitatea sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, iar furnizorul de servicii medicale paraclinice să se afle în relatie contractuală cu oricare dintre casele de asigurări de sănătate enumerate anterior;

b) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveste datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare; în situatia în care biletele de trimitere nu sunt completate cu datele obligatorii pe care acestea

trebuie să le cuprindă, furnizorii de servicii medicale paraclinice refuză efectuarea investigatiilor paraclinice recomandate prin biletele de trimitere respective;".

26. La articolul 48 alineatul (2), după litera b) se introduc trei noi litere, literele c), d) si e), cu următorul cuprins:

,,c) să utilizeze reactivi care au declaratii de conformitate CE emise de producători si să practice o evidentă de gestiune cantitativ-valorică corectă si la zi pentru reactivi la nivelul furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator;

d) să calibreze si să spele aparatele din laboratoarele de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator conform specificatiilor tehnice din cărtile tehnice ale acestora;

e) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selectie, în conditiile prevăzute în norme - pentru furnizorii de investigatii medicale paraclinice."

27. La articolul 50 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să nu deconteze contravaloarea investigatiilor medicale paraclinice dacă biletele de trimitere nu sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si nu contin datele obligatorii privind prescrierea acestora;".

28. La articolul 50 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale si contravaloarea investigatiilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competenta legală necesară si au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, în conditiile prevăzute în norme."

29. La articolul 52 alineatul (2), litera i) se abrogă.

30. La articolul 52, alineatele (3), (4) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale de recuperare-reabilitare, în conditiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere, care sunt formulare cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital, aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(4) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare în statiunile balneoclimatice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu si medicii din spital, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare.

(6) Trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate către un alt medic de specialitate din ambulatoriu aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numai în situatia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv."

31. La articolul 52, alineatul (5) se abrogă.

32. Articolul 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

 „Art. 53. - Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii si casele de asigurări de sănătate, pe baza documentelor prezentate de furnizori în primele 7 zile lucrătoare ale lunii următoare lunii pentru care se face plata. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunară se face la valoarea minimă garantată pentru un punct, unică pe tară si prevăzută în norme, iar regularizarea trimestrială, la valoarea definitivă, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori în primele 7 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor. Valoarea definitivă a unui punct nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct. Valoarea minimă garantată se calculează trimestrial, în functie de fondurile aprobate cu această destinatie, si va fi prevăzută în norme."

33. La articolul 55 alineatul (1), literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) la prima constatare, cu 10%;

b) la a doua constatare, cu 20%;

c) la a treia constatare, cu 30%."

34. La articolul 55 alineatul (2), literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) la prima constatare, cu 10%;

b) la a doua constatare, cu 20%;

c) la a treia constatare, cu 30%."

35. La articolul 60 alineatul (5), literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) listei de servicii medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu si impun internarea conform prevederilor alin. (4);

b) listei materialelor sanitare si a denumirilor comune internationale (DCI) utilizate pe perioada spitalizării, mentionându-se care DCI-uri pot fi recomandate pacientilor internati, care dintre acestea pot fi prescrise de orice medic din spitalul respectiv si care DCI-uri pot fi prescrise cu aprobarea medicului sef de sectie sau cu aprobarea consiliului medical. Lista materialelor sanitare si a DCI-urilor prezentată de spitale la încheierea contractului cuprinde lista cu DCI-urile medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii în tratamentul spitalicesc, care se va aproba prin hotărâre a Guvernului, precum si DCI-urile din lista prevăzută la art. 94 alin. (1) pentru asigurarea continuitătii tratamentului în ambulatoriu si are ca scop asigurarea tratamentului pacientilor internati si monitorizarea consumului de medicamente pentru întocmirea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului;

c) structurii organizatorice aprobate sau avizate, după caz, de Ministerul Sănătătii, în vigoare la data încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate."

36. La articolul 64 alineatul (2), literele e) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice si în cabinetele de planificare familială în care îsi desfăsoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, precum si în cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitătile clinice;

g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească, în conditiile prevăzute prin norme, a căror plată se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat;".

37. La articolul 64, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile ocazionate de activitătile desfăsurate în camerele de gardă si în structurile asimilate acestora, din cadrul spitalelor, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă, sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă si sunt decontate prin tarif/caz rezolvat."

38. La articolul 64, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Numărul de cazuri si tariful aferent serviciilor de spitalizare de zi se negociază cu casele de asigurări de sănătate, fiind suportate din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, în conditiile prevăzute în norme."

39. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins:

„Art. 641. - (1) La contractarea serviciilor medicale spitalicesti, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 95% din fondurile alocate cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de unitătile sanitare cu paturi.

(2) Diferenta de 5% din fondul cu destinatie servicii medicale spitalicesti ce nu a fost contractată initial se utilizează pentru decontarea cazurilor externate prevăzute la art. 74, precum si pentru decontarea sumelor reprezentând depăsirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele clinice de urgentă care au peste 5.000 de cazuri externate/lună, respectiv 60.000 de cazuri externate/an, cât si pentru alte situatii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, după caz."

40. La articolul 65 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici stabiliti prin norme, precum si nivelul indicatorilor de performantă ai managementului spitalului public asumati prin contractul de management, cu exceptia spitalelor care au manageri interimari, numiti prin ordin al ministrului sănătătii în cazul spitalelor publice din reteaua Ministerului Sănătătii sau, în cazul ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, prin act administrativ al institutiilor respective;".

41. La articolul 65 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) să afiseze pe pagina web a Ministerului Sănătătii, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, conform machetei prevăzute în norme.".

42. La articolul 65, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În vederea contractării serviciilor de spitalizare de zi, spitalele au obligatia să solicite acordul directiilor de sănătate publică pentru organizarea acestui tip de activitate, în situatia în care structura organizatorică a spitalului, aprobată în conditiile legii, nu cuprinde structuri pentru spitalizare de zi."

43. La articolul 67, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să deconteze, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, dar numai după îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. e), contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor în luna precedentă, pe baza facturii si a documentelor însotitoare, cu încadrarea în sumele contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate, pe baza facturii si a documentelor însotitoare;".

44. La articolul 69, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi si au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi, diferenta fiind suportată de asigurat."

45. La articolul 70, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate în alte unităti spitalicesti sau în unităti ambulatorii de specialitate, în situatiile în care spitalul respectiv nu detine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este functională, în conditiile stabilite prin norme;".

46. Articolul 74 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unitătile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii - boli profesionale si din sectiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor, pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională, în conditiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. 60 alin. (4) si în conditiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 50% din cazurile externate din unitătile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii - boli profesionale si din sectiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor."

47. La articolul 75 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) la a treia constatare si la următoarele constatări după aceasta, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunară."

48. La articolul 75 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) una sau mai multe sectii nu mai îndeplinesc conditiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea conditiilor obligatorii pentru reluarea activitătii;".

49. Articolul 79 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - Modalitătile de plată a serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar sunt:

1. pentru unitătile medicale specializate publice autorizate si evaluate: buget global stabilit pe baza indicatorilor si, după caz, a coeficientilor de ajustare corespunzători timpilor de asteptare, în conditiile stabilite în norme;

2. pentru unitătile specializate autorizate si evaluate private, pe baza apelurilor primite prin sistemul 112, dispecerizate de dispeceratul medical public sau cel integrat, pentru cazurile prevăzute în norme:

a) pentru plata consultatiilor de urgentă la domiciliu:

a1) tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural sau milă parcursă pentru serviciile de transport medical;

a2) tarif pe solicitare;

b) pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizează tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural sau milă parcursă, după caz."

50. La articolul 82 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) la a treia constatare si la următoarele constatări după aceasta, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunară."

51. La articolul 86, literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) la prima constatare, cu 10%;

b) la a doua constatare, cu 20%;

c) la a treia constatare, cu 30%."

52. La articolul 89, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să acorde servicii medicale asiguratilor numai pe bază de bilet de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;".

53. La articolul 91, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare-reabilitare în statiunile balneoclimatice se acordă de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu si medicii din spital, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare."

54. La articolul 91, alineatul (2) se abrogă.

55. La articolul 92 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) la a treia constatare si la următoarele constatări după aceasta, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunară."

56. La articolul 95, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) În contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ se va specifica valoarea orientativă, defalcată pe trimestre si luni. Valoarea orientativă a contractului se va stabili în conditiile prevăzute prin norme atât pentru medicamentele eliberate cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cât si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente unor programe de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis. Valoarea orientativă a contractelor pentru farmaciile din reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, care intră în relatie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, se stabileste prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru.

(5) Contractele pot fi încheiate de reprezentantul legal al societătii comerciale farmaceutice cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social al societătii respective si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. În situatia în care în cadrul aceleiasi societăti comerciale farmaceutice functionează mai multe farmacii, situate în judete diferite, reprezentantul legal al societătii comerciale încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective si/sau


Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. În situatia în care o societate comercială farmaceutică are deschise puncte de lucru, înfiintate conform prevederilor legale în vigoare, în alte judete, aceasta va încheia contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află punctul de lucru, în conditiile stabilite prin norme. Un farmacist îsi poate desfăsura activitatea la cel mult 2 furnizori aflati în relatie contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate."

57. La articolul 96, literele f), g), i), m), n), r), t) si y) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, utilizând Sistemul informatic unic integrat. În situatia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligati să asigure confidentialitatea în procesul de transmitere a datelor. Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluati pentru îndeplinirea acestei obligatii;

g) să întocmească si să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ - factură, borderou-centralizator, prescriptii medicale -, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele si materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile stabilite prin norme; sumele prevăzute în factură si medicamentele si materialele sanitare din documentele justificative însotitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să corespundă cu datele raportate conform prevederilor lit. y). Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluati pentru îndeplinirea acestei obligatii;

i) să functioneze cu personal farmaceutic autorizat conform legii;

m) să elibereze medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicală a încheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevăzute în norme;

n) să anuleze DCI-urile/medicamentele si/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale, în conditiile stabilite prin norme;

r) să depună, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate;

t) să elibereze medicamentul care dă pretul de referintă în cadrul denumirii comune internationale prescrise de medic si, numai cu acordul asiguratului, să elibereze orice alte medicamente din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale, cu exceptia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială, în conditiile prezentei hotărâri;

y) să transmită caselor de asigurări de sănătate, în format electronic, medicamentele si materialele sanitare eliberate conform machetei si la termenele prevăzute în norme. Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluati pentru îndeplinirea acestei obligatii;".

58. La articolul 96, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

,,z) să nu elibereze prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, precum si dacă nu au fost respectate conditiile prevăzute în norme privind eliberarea prescriptiilor medicale, referitoare la numărul de medicamente si la durata terapiei, exceptie făcând situatiile prevăzute la art. 98 lit. c)."

59. La articolul 97, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie, atât pentru medicamentele eliberate cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cât si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente unor programe nationale de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis;".

60. La articolul 97, litera e) se abrogă.

61. La articolul 98, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, în limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinatie consum de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală, precum si a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente unor programe nationale de sănătate a căror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis, la termenele prevăzute în norme."

62. La articolul 100, alineatul (1), partea introductivă si literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 100. - (1) Modalitătile de prescriere, de eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamente sub forma denumirii comune internationale (DCI), cu exceptia cazurilor justificate medical în fisa medicală a pacientului. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu si fără contributie personală, cu următoarele restrictii:

a) pentru sublistele A si B - o singură prescriptie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B cu procent de compensare 50% din pretul de referintă. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul pretului de referintă, este de până la 300 lei pe lună;

b) în situatia în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună, calculată la nivelul pretului de referintă, mai mare de 300 lei, nu se mai prescriu în luna respectivă si alte medicamente din sublista B;".

63. La articolul 102, literele h), i) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,h) în cazul nerespectării prevederilor art. 96 lit. c), f), h), m), o), q), u), v), x) si z);

i) la a patra constatare a nerespectării termenului de 5 zile lucrătoare pentru remedierea situatiilor prevăzute la art. 96 lit. a), b), n), r), s) si t);

j) la a patra constatare a nerespectării în cursul unui an a oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 96 lit. e), g), j), k), I),

p) si y);"-

64. La articolul 105, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Pentru societătile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functionează mai multe farmacii/puncte de lucru, conditiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 102 lit. f), g) si h) - pentru nerespectarea prevederilor art. 96 lit. f), m) si v), conditiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 102 lit. i) - pentru nerespectarea prevederilor art. 96 lit. r) si conditiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 102 lit. j) - pentru nerespectarea prevederilor art. 96 lit. g) si y) - se aplică la nivel de societate; restul conditiilor de reziliere prevăzute la art. 102 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre farmaciile/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situatii, prin excluderea lor din contract si modificarea contractului în mod corespunzător. Prevederile art. 103 si 104 referitoare la conditiile de suspendare, respectiv încetare se aplică societătii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv punctelor de lucru, după caz."

65. La articolul 106 alineatul (1), literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) cu 10 % la prima constatare;

b) cu 20% la a doua constatare;

c) cu 30% la a treia constatare."

66. La articolul 106, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 96 lit. e), g), j), k), I), p) si y) si în cazul nerespectării termenului de 5 zile pentru remedierea situatiilor prevăzute la art. 96 lit. a), b), n), r), s) si t), suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situatii se diminuează după cum urmează:

a) la prima constatare, cu 10 %;

b) la a doua constatare, cu 20%;

c) la a treia constatare, cu 30%."

67. La articolul 110, literele h) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,h) să emită, în vederea decontării, facturile însotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate după protezarea auditivă de un furnizor autorizat si evaluat, aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinentă urinară, fotoliile rulante si aparatele pentru administrare continuă cu oxigen, după caz, dovada verificării tehnice sau a verificării după reparare, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de dispozitive medicale evaluati pentru îndeplinirea acestei obligatii;

k) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situatia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz în care furnizorii sunt obligati să asigure confidentialitatea în procesul de transmitere a datelor. Începând cu data implementării sistemului de raportare în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de dispozitive medicale evaluati pentru îndeplinirea acestei obligatii;".

68. La articolul 120 teza întâi, literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) la prima constatare, cu 10%;

b) la a doua constatare, cu 20%;

c) la a treia constatare, cu 30%."

69. La articolul 128, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 128. - (1) Sunt incluse în lista de medicamente (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, numai medicamentele cu studii de bioechivalentă, cu exceptia situatiilor în care medicamentul respectiv nu este inclus în lista medicamentelor care necesită studii de bioechivalentă conform normelor în vigoare si a situatiilor în care, pentru o anumită denumire comună internatională, nu există medicamente care detin astfel de studii."

Art. II. - în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, sintagmele „Ministerul Sănătătii Publice", „ministrul sănătătii publice" si „autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti" se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Sănătătii", „ministrul sănătătii" si, respectiv, „directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 366.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În anul 2009, programele nationale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, după caz.

(2) Programele nationale de sănătate se finantează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizări, în conditiile legii.

(3) Programele nationale de sănătate prevăzute în anexă reprezintă un ansamblu de actiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului si controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei.

Art. 2. - (1) Structura programelor nationale de sănătate, obiectivele anuale si necesarul de resurse ale acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - (1) Programele nationale de sănătate prevăzute în anexă sunt elaborate, implementate si coordonate la nivel national de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii.

(2) Atributiile structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii cu privire la elaborarea, implementarea si coordonarea programelor nationale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate implementează si derulează programele nationale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătătii.

Art. 4. - (1) Coordonatorii regionali si locali din cadrul institutelor si centrelor de sănătate publică, respectiv din cadrul directiilor de sănătate publică asigură implementarea si monitorizarea la nivel regional, respectiv local a programelor prevăzute la lit. A din anexă.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidentierea si controlul utilizării fondurilor aprobate, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate, lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă, indicatorii fizici si de eficientă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.

Art. 5. - Repartizarea fondurilor destinate programelor nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii se face în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Din sumele alocate programelor nationale de sănătate prevăzute în anexă se finantează lunar institutiile si furnizorii de servicii medicale prin care se derulează programele si subprogramele, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari si tertiari, însotite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate si în limita fondurilor aprobate.

(2) Pentru realizarea atributiilor referitoare la programele nationale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, directiile de sănătate publică pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale autorizati si evaluati, după caz.

(3) Sumele prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă după cum urmează:

a) în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale sau cu farmaciile cu circuit deschis prin care se derulează aceste programe;

b) în baza contractelor încheiate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru servicii de hemodializa si dializă peritoneală cu centre-pilot sau/si altii cu alti furnizori privati de servicii medicale de hemodializa si dializă peritoneală;

c) între casele de asigurări de sănătate si ofertantii desemnati câstigători ai procedurilor de achizitie publica organizate la nivel national, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Sumele alocate pentru programele nationale de sănătate se cuprind în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privati de servicii medicale prin care acestea se derulează si se utilizează potrivit destinatiilor stabilite.

(2) Unitătile si institutiile sanitare publice care derulează programe nationale de sănătate au obligatia gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si a organizării evidentei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si a organizării evidentei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

(3) Furnizorii privati de servicii medicale care derulează programe nationale de sănătate au obligatia gestionării eficiente a mijloacelor materiale si bănesti si a organizării evidentei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.

Art. 8. - (1) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în unele programe nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din venituri proprii, Ministerul Sănătătii organizează la nivel national proceduri de achizitie publică, în conditiile legii. Programele nationale de sănătate pentru care se organizează la nivel national proceduri de achizitie publică sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(2) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în programele nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat, din venituri proprii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează proceduri de achizitie publică la nivel national, achizitionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altele asemenea se face de institutiile/unitătile sanitare care derulează programele respective.

(3) Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în cadrul unor programe nationale de' sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează proceduri de achizitie publică la nivel national. Modalitatea de contractare si decontare a produselor achizitionate se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Până la finalizarea procedurii' de achizitie publică prin semnarea contractelor cu ofertantii desemnati câstigători, achizitia produselor se realizează la nivel local'de unitătile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii.

(4) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor, precum si pacientilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, se suportă la nivelul pretului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii. Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internatională, cu exceptia cazurilor justificate medical în fisa medicală a pacientului, când prescrierea se face pe denumire comercială.

(5) Pretul de decontare prevăzut la alin. (3), stabilit pentru medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care se acordă bolnavilor si pacientilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, si aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii, este pretul de vânzare stabilit conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si reprezintă totodată tariful maximal stabilit pentru acestea.

(6) Pentru medicamentele utilizate în cadrul programelor nationale de sănătate care se importă cu avizul Ministerului Sănătătii, pretul de decontare se stabileste în conditiile legii.

(7) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea care se acordă, pe perioada spitalizării, bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate, se achizitionează de unitătile sanitare, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii.

(8) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, al celor care au efectuat transplant si al pacientilor cu unele boli rare aprobate prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate, medicamentele antidiabetice specifice - antidiabetice orale si de tipul insulinelor, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, precum si medicamentele pentru unele boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de'sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz.

(9) Medicamentele pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacientii cu transplant hepatic se asigură prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează programul. Contravaloarea acestor medicamente se asigură din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(10) Sumele aferente testelor de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii insulinotratati se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(11) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice, eliberarea medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(12) Contravaloarea medicamentelor necesare atât pentru tratamentul în ambulatoriu, cât si în spital al bolnavilor cu afectiuni oncologice se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(13) Medicamentele si testele de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii cu HIV/SIDA cuprinsi în Programul national de boli transmisibile se achizitionează prin licitatie la nivel national, organizată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice. Contravaloarea acestora se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(14) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinsi în Programul national de boli transmisibile se eliberează prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează acest program, pe bază de prescriptie medicală, în conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate. În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, aceste prescriptii se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator si cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

(15) Materiale sanitare necesare bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinsi în Programul national de boli transmisibile se achizitionează prin licitatie organizată de unitătile sanitare cu paturi prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice. Contravaloarea acestora se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(16) Testele de diagnostic rapide si ELISA necesare bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinsi în Programul national de boli transmisibile se achizitionează prin licitatie la nivel national organizată de Ministerul Sănătătii, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice. Contravaloarea acestora se suportă din bugetul Ministerului Sănătătii.

Art. 9. - (1) Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. b) din structura Programului national de boli cardiovasculare, Programului national de oncologie, Programului de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performantă, la lit. c) din structura Programului national de diabet zaharat si la lit. g) din structura Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, programe cuprinse în cadrul Programelor nationale privind bolile netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. II din anexă, se asigură din bugetul Ministerului Sănătătii prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. h) din structura Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană, program prevăzut la lit. A pct. II din anexă, se asigură din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Sumele pentru controlul bolnavilor cu diabet zaharat, constând în efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c), aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din cadrul Programului national de diabet zaharat din structura Programelor nationale privind bolile netransmisibile, prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz.

(4) Sumele necesare pentru asigurarea testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat, aferente obiectivului prevăzut la lit. d) din cadrul aceluiasi program prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. Testele se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza actelor aditionale la contractele pentru furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, încheiate de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile. Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să elibereze testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat la pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii. Conditiile de acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.


(5) Testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat achizitionate de directiile de sănătate publică si unitătile sanitare se eliberează, până la epuizarea stocurilor, prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare.

(6) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din structura Programului national de boii rare si sepsis sever cuprins în cadrul Programelor nationale' privind bolile netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. II din anexă, se asigură din bugetul Ministerului Sănătătii. Sumele necesare pentru tratamentul medicamentos al unora dintre bolile rare prevăzute în cuprinsul normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate se asigură din bugetul Ministerului Sănătătii prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(7) Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. a) si b) din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, prevăzut la lit. A pct. X din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(8) Valabilitatea contractelor de comodat încheiate între directiile de sănătate publică si cabinetele de medicină de familie, prin care au fost atribuite'în folosintă gratuită tehnica de calcul si programele informatice necesare derulării Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, se prelungeste până la data de 31 decembrie 2009, prin acte aditionale încheiate în termenul de valabilitate a contractelor.

(9) Tehnica de calcul si programele informatice existente la nivelul directiilor de sănătate publică se atribuie în folosintă gratuită cabinetelor de medicină de familie care sunt în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate si care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu au încheiate contracte de comodat cu directiile de sănătate publică pentru acestea.

(10) Tehnica de calcul si programele informatice atribuite în folosintă gratuită cabinetelor de medicină de familie în conditiile prevăzute la alin. (8) si (9) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse fn programele nationale de sănătate, precum si pentru derularea unor programe nationale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.

Art. 10. - (1) Pentru realizarea unor activităti specifice programelor nationale de sănătate derulate de' Ministerul Sănătătii, unitătile sanitare finantate integral din venituri proprii si institutiile publice care derulează programe de sănătate pot finanta cheltuieli de personal.

(2) Activitătile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice de realizare a programelor, aprobate în conditiile legii.

(3) Pentru realizarea activitătilor si obiectivelor cuprinse în cadrul programelor nationale de sănătate ca actiuni muitianuale, unitătile de specialitate prin care se derulează programe pot angaja personal pe toată perioada de derulare a acestora.

Art. 11. - în sumele prevăzute pentru finantarea programelor nationale de sănătate se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora.'

Art. 12. - (1) Ministerul Sănătătii poate realiza studii, activităti si lucrări aferente programelor nationale de sănătate, prin contracte încheiate, în conditiile prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice, cu unitătile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa.

(2) În contractele încheiate cu unitătile prevăzute la alin. (1) se vor preciza următoarele: activitătile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităti, modul de raportare si valorificare a rezultatelor, termenele intermediare si termenul final de predare. În functie de îndeplinirea acestor cerinte va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau a prestatiilor, după caz.

(3) Contractele prevăzute la alin. (1), încheiate între Ministerul Sănătătii si unitătile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, precum si contractele încheiate pentru produsele si serviciile necesare realizării obiectivelor si activitătilor cuprinse fn unele programe nationale de sănătate pentru care Ministerul Sănătătii organizează' licitatii la nivel national sunt atribuite de compartimentul intern specializat în domeniul achizitiilor publice. După atribuire, monitorizarea si derularea contractelor se realizează de către structurile' de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, în conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

Art. 13. - (1) Sumele utilizate de Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2009 până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt cuprinse în sumele aprobate pe anul 2009 pentru programele respective.

(2) Cheltuielile angajate, lichidate si ordonantate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele nationale de sănătate în anul 2008 si neplătite până la data de 31 decembrie

2008 se vor plăti în contul bugetului pe anul 2009.

(3) Serviciile medicale acordate în cadrul Programului national de evaluare a stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară de către furnizorii de servicii medicale, rămase nedecontate la finele anului 2008, se vor deconta în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 martie 2009 din fondurile prevăzute pentru Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară.

(4) Cheltuielile angajate în cadrul programelor nationale de sănătate din creditele de angajament aprobate prin bugetul anului 2008 se plătesc din creditele bugetare aprobate în anul

2009 pentru programele nationale de sănătate.

Art. 14. -în vederea derulării în bune conditii a programelor nationale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici si în functie de realizarea obiectivelor si activitătilor propuse se stabileste modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.

Art. 15. - în cadrul programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, modalitatea de plată a serviciilor de dializă este tarif pe sedinta de hemodializă si tarif/pacient cu dializă peritoneală/an, tarife care sunt exprimate în lei si sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor'nationale de sănătate.

Art. 16. - Institutiile, furnizorii publici si privati de servicii medicale, precum si farmaciile cu circuit deschis cafe derulează programe nationale de sănătate au obligatia să respecte prevederile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire ia prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 17. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 367.


 

ANEXĂ

 

STRUCTURA

programelor nationale de sănătate, obiectivele anuale si necesarul de resurse

 

A. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂTII

Necesar de resurse:

1. Buget de stat

 

- credite de angajament

406.813 mii lei

- credite bugetare

406.813 mii lei

din care:

 

a) bunuri si servicii:

 

- credite de angajament

50.960 mii lei

- credite bugetare

50.960 mii lei

b) transferuri:

 

- credite de angajament

355.853 mii lei

- credite bugetare

355.853 mii lei

din care:

 

Transferuri FNUASS:

 

- credite de angajament

208.833 mii lei

- credite bugetare

208.833 mii lei

 

            2. Venituri proprii:

 

- credite de angajament

932.534 mii lei

- credite bugetare

932.534 mii lei

din care:

 

a) bunuri si servicii:

 

- credite de angajament

220.891 mii lei

- credite bugetare

220.891 mii lei

b) transferuri:

 

- credite de angajament

711.643 mii lei

- credite bugetare

711.643 mii lei

din care:

 

Transferuri FNUASS:

 

- credite de angajament

644.143 mii lei

- credite bugetare

644.143 mii lei


STRUCTURA:

I. Programele nationale privind bolile transmisibile

1. Programul national de imunizare

Obiectiv:

Protejarea sănătătii populatiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.

2. Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)

Obiectiv:

Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA, tuberculozei, infectiilor cu transmitere sexuală si ale altor boli transmisibile prioritare.

Structura:

2.1. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare;

2.2. Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV;

2.3. Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei;

2.4. Subprogramul de supraveghere si control al bolilor cu transmitere sexuală.

3. Programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale

Obiectiv:

Cresterea calitătii serviciilor medicale în unitătile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infectie nosocomială.

4. Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă

Obiectiv:

Protejarea sănătătii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanti din mediul de viată si muncă.

5. Programul national de hematologie si securitate transfuzională

Obiectiv:

Asigurarea cu sânge si componente sanguine, în conditii de maximă sigurantă si cost-eficientă.

6. Programul national pentru asigurarea managementului programelor nationale privind bolile transmisibile

Obiective:

a) asigurarea coordonării tehnice a programelor nationale privind bolile transmisibile la nivel national, regional si local;

b) asigurarea pregătirii si formării profesionale corespunzătoare a personalului cu responsabilităti în derularea programelor nationale de sănătate privind bolile transmisibile;

c) asigurarea sistemului informational si informatic, national si international.

II. Programele nationale privind bolile netransmisibile 1. Programul national de boli cardiovasculare

Obiective:

a) preventia bolilor cardiovasculare;

b) tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare;

c) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli cardiovasculare.

Structura:

1.1. Subprogramul de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovasculari;

1.2. Tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare prin:

a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale;

b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor;

c) proceduri de chirurgie cardiovasculară;

d) implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii;

e) implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament conventional;

f) implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă în insuficienta cardiacă severă.

2. Programul national de oncologie

Obiective:

a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populatiei feminine eligibile;

b) tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice;

c) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de cancer.

3. Programul national de sănătate mintală

Obiective:

a) asigurarea accesibilitătii, continuitătii si calitătii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sănătate mintală;

b) asigurarea accesibilitătii, continuitătii si calitătii serviciilor pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de substante psihoactive;

c) prevenirea consumului de droguri si asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependentă;

d) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de psihiatrie.

Structura:

3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială;

3.2. Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor.

4. Programul national de diabet zaharat

Obiective:

a) depistarea precoce a copiilor cu diabet zaharat si a adultilor cu diabet zaharat;

b) preventia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicatiilor acestuia [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];

c) tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat;

d) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati;

e) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de diabet zaharat.

5. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Obiective:

a) cresterea numărului de donatori vii, donatori aflati în moarte cerebrală, precum si de donatori fără activitate cardiacă;

b) coordonarea activitătilor de transplant;

c) asigurarea testării imunologice si virusologice a potentialilor donatori, precum si a receptorilor;

d) mentinerea în conditii fiziologice a donatorilor decedati;

e) realizarea interventiilor chirurgicale si/sau a procedurilor terapeutice necesare efectuării procedurilor de transplant;

f) asigurarea îngrijirilor postoperatorii necesare bolnavilor transplantati;

g) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant;

h) tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacientii cu transplant hepatic;

i) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de transplant.

6. Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performantă

Obiectiv:

a) asigurarea investigatiilor diagnostice si a tratamentului chirurgical al unor afectiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performantă;

b) tratamentul surditătii prin proteze auditive implantabile.


Structura:

6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afectiuni complexe prin chirurgie minim invazivă asistată robotic;

6.2. Subprogramul de radiologie interventională;

6.3. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia generală;

6.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietală abdominală deschisă si laparoscopică;

6.5. Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive).

7. Programul national de boli endocrine

Obiective:

Prevenirea si depistarea precoce a afectiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei în scopul:

a) cresterii calitătii vietii la climacterium si profilaxiei osteoporozei;

b) scăderii morbiditătii prin gusa datorată carentei de iod si a complicatiilor sale;

c) diagnosticării precoce a tumorilor endocrine evolutive si delimitării lor de incidentaloame.

8. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever

Obiective:

a) diagnosticarea precoce si prevenirea complicatiilor la bolnavii cu boli rare si sepsis sever;

b)tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare si sepsis sever;

c) realizarea, implementarea si managementul Registrului national de hemofilie si talasemie, Registrului national de hipertensiune arterială pulmonară, Registrului national al bolilor rare si Registrului national de sepsis.

9. Programul national de urgentă prespitalicească

Obiective:

a) cresterea calitătii serviciilor medicale de urgentă prin formarea continuă a personalului din cadrul serviciilor de urgentă;

b) cresterea accesului populatiei la servicii medicale de urgentă adecvate, indiferent de zona de resedintă;

c) crearea capacitătii de răspuns din punct de vedere medical la situatii de urgentă majore (accidente colective, nucleare, biologice, chimice, dezastre naturale) si organizarea unui sistem eficient de colaborare a unitătilor sanitare implicate în servicii de urgentă cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă.

III. Programul national de depistare precoce activă a afectiunilor oncologice

Obiectiv:

Diagnosticarea în stadii incipiente a afectiunilor oncologice (cancer de col uterin, mamar) Structura:

1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;

2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar.

IV. Programul national de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

Obiectiv:

îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei prin promovarea unui stil de viată sănătos si combaterea principalilor factori de risc.

Structură:

1. Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea bolilor cardiovasculare;

2. Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea cancerului de col uterin;

3. Subprogramul de promovare a unui stil de viată sănătos;

4. Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun.

V. Programul national de sănătate a femeii si copilului

Obiective:

a) cresterea accesului si calitătii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbiditătii si mortalitătii materne;

b) regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la nastere sau alte patologii grave în perioada perinatală;

c) realizarea screeningului la nastere al unor afectiuni cu un potential invalidantsi posibilităti de preventie a handicapului;

d) ameliorarea stării de nutritie a gravidei si a copilului sub un an;

e) depistarea precoce si prevenirea secundară a unor complicatii la unele boli cronice ale copilului.

Structura:

1. Subprogramul de crestere a accesului la servicii moderne de planificare familială;

2. Subprogramul de crestere a accesului, calitătii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravidă si lăuză;

3. Subprogramul de profilaxie si diagnostic pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice;

4. Subprogramul de profilaxie a sindromului de izoimunizare Rh;

5. Subprogramul de prevenire a deceselor neonatale prin cresterea accesului la îngrijiri adecvate în unităti regionale si de evaluare a mortalitătii neonatale;

6. Subprogramul de screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital, precum si confirmarea diagnosticului si tratamentul specific al cazurilor depistate;

7. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce a deficientelor de auz;

8. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul si dispensarizarea bolnavilor;

9. Subprogramul de promovare a alăptării;

10. Subprogramul de profilaxie a distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf;

11. Subprogramul de profilaxie a malnutritiei la copii cu greutate mică la nastere;

12. Subprogramul de profilaxie a anemiei feriprive la gravidă;

13. Subprogramul de profilaxie a anemiei feriprive la sugar;

14. Subprogramul de profilaxie a rahitismului carential al copilului;

15. Subprogramul de diagnostic precoce, preventie primară si secundară, precum si de monitorizare a unor afectiuni cronice la copil;

16. Subprogramul de prevenire a complicatiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific si recuperare neuropsihomotorie pentru următoarele afectiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale;

17. Subprogramul de profilaxie a infectiei cu virusul respirator sincitial la copiii cu risc crescut de infectie;

18. Subprogramul de monitorizare si evaluare a Programului national de sănătate a femeii si copilului.

VI. Programul national de administratie sanitară

Obiective:

a) realizarea descentralizării sistemului sanitar în scopul asigurării accesului egal al persoanelor la îngrijiri de sănătate de bază si al cresterii calitătii vietii prin îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei;


b) evaluarea performantei spitalelor în scopul îmbunătătirii asistentei spitalicesti si a performantei sistemului spitalicesc din România;

c) realizarea si implementarea la nivel national a ghidurilor clinice pentru afectiunile cu impact major asupra serviciilor de sănătate;

d) evaluarea si îmbunătătirea managementului programelor nationale de sănătate.

Structura:

1. Subprogramul de descentralizare a sistemului sanitar;

2. Subprogramul de evaluare a performantei spitalelor;

3. Subprogramul de dezvoltare a ghidurilor clinice;

4. Subprogramul de evaluare si îmbunătătire a managementului programelor nationale de sănătate.

VII. Programul national de tratament în străinătate

Obiectiv:

Asigurarea accesului la investigatii si tratament în străinătate pentru afectiunile care nu pot fi tratate în tară.

VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

Obiectiv:

Asigurarea compensării cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună.

IX. Programul national de asistentă medicală comunitară si actiuni pentru sănătate

Obiective:

a) îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei, prin cresterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populatiei vulnerabile, din zone defavorizate;

b) constituirea echipelor multidisciplinare care se vor implica în desfăsurarea activitătilor din domeniul asistentei medicale comunitare, adaptate nevoilor acestora;

c) implicarea comunitătii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia.

X. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

Obiective:

a) decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu medicii de familie care au fost efectuate până la data de 31 decembrie 2008;

b) decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care au fost efectuate până la data de 31 ianuarie 2009;

c) evaluarea finală a datelor obtinute.

 

B. PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE Şl CU SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Necesar resurse:

 

Bugetul FNUASS:

 

- credite de angajament

2.217.276 mii lei

- credite bugetare

2.217.276 mii lei

din care:

 

Transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii

 

- credite de angajament

852.976 mii lei

- credite bugetare

852.976 mii lei

 

STRUCTURA:

I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ

1. Programul national de boli transmisibile:

Obiective:

a) tratamentul si monitorizarea persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere;

b) tratamentul bolnavilor cu tuberculoză. Structura:

1.1. Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere;

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.

2. Programul national de boli cardiovasculare

Obiectiv:

Tratamentul pacientilor cu afectiuni cardiovasculare prin:

a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale;

b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor;

c) proceduri de chirurgie cardiovasculară;

d) implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii;

e) implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament conventional;

f) resincronizare cardiacă în insuficienta cardiacă severă.

3. Programul national de oncologie

Obiectiv:

Tratamentul pacientilor cu afectiuni oncologice.

4. Programul national de boli neurologice

Structură:

4.1. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple;

4.2. Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive).


5. Programul national de diabet zaharat

Obiective:

a) preventia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)];

b) tratamentul medicamentos al pacientilor cu diabet zaharat;

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati.

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate.

7. Programul national de boli endocrine

Obiectiv:

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gusă datorată carentei de iod si proliferări maligne

8. Programul national de ortopedie

Obiectiv:

Tratamentul

a) bolnavilor cu afectiuni articulare prin endoprotezare;

b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală endoproteze articulare tumorale;

c) bolnavilor cu diformităti de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană.

9. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

Obiective:

a) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant;

b) tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacientii cu transplant hepatic.

10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Obiectiv:

Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodilizati de la si la domiciliul pacientilor, transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor.

11. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

Obiective:

a) decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu medicii de familie care au fost efectuate până la data de 31 decembrie 2008;

b) decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care au fost efectuate până la data de 31 ianuarie 2009;

c) evaluarea finală a datelor obtinute.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

            FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA FORUMUL JUDETEAN SATU MARE

            Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2008 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul

Nationalitatea

CUI

Reprezentant legal

Felul donatiei

Suma donatiilor

1.

FSTNCI

Satu Mare

română

4960996

Holczli losif

în bani

26.100 lei

2.

S.C. Schwab -S.R.L.

Satu Mare

română

R0642582

Merker losif

în bani

38.819,12 lei

3.

Comuna Urziceni

Urziceni, judetul Satu Mare

română

3963676

Mellau losif

în bani

8.000,00 lei

4.

Institutul pentru relatii externe

Germania

germană

 

Rainer Nolte

în bani

7.207.935 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.