MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 742/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 742         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.589. - Decret privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

 

1.590. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

1.591. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 21 din 29 octombrie 2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Hotărârea nr. 22 din 29 octombrie 2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Hotărârea nr. 23 din 29 octombrie 2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului George-Crin-Laurentiu Antonescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            747. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 418/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.345. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului

 

1.352. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

1.531. - Ordin al ministrului afacerilor externe, interimar, privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

2.405. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa C-tin Rădulescu” din Calea Grivitei nr. 80, sectorul 1, Bucuresti

 

2.406. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Uzinele Timpuri Noi” din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, Bucuresti

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            4. - Hotărâre privind interpretarea sintagmelor „partid politic parlamentar” si „formatiune politică reprezentată în Parlament” din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            40. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2009


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru rezultatele obtinute la Campionatele Europene de Judo de la Tbilisi - 2009, pentru dăruirea si profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv, clasa a II-a, domnului Brata Daniel, sportiv.

Art. 2. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv, clasa a III-a, domnului Morar Emil, antrenor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.589.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cuitural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiintare, în semn de apreciere deosebită pentru întreaga activitate desfăsurată de personalul unitătii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalin grad de Comandor, categoria H „Cercetare stiintifică”, Directiei topografice militare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.590.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de apreciere deosebită a activitătii profesionale, precum si pentru sprijinul constant acordat României de specialisti americani,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler persoanei prevăzute în anexa* care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.591.


* Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 21

din 29 octombrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

La data de 28 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Adrian Munteanu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 17/D din 21 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.927F/2009, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. J6.008 din 28 octombrie 2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea hr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Adrian Munteanu sustine că propunerea de candidatură a domnului Kelemen Hunor la functia de Presedinte al României nu ar trebui înregistrată sau ar trebui amânată, întrucât Uniunea Democrată Maghiară din România nu întruneste cerintele impuse de lege pentru a putea propune candidati la alegerile pentru functia de Presedinte al României, nefiind partid politic. De asemenea, arată că propunerea de candidatură contine declaratii neconforme cu realitatea prin care se încearcă acoperirea tuturor conditiilor legale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a fost depusă la Curtea Constitutională cu depăsirea termenului prevăzut de dispozitiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 17/D din 21 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.


Examinând contestatia, Curtea constată că\, potrivit dispozitiilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, „In cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), [...] candidatii, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestatiile se fac în scris si se depun la Curtea Constitutională.”, iar, în conformitate qu dispozitiile art. 11 alin. (2) din acelasi act normativ, „înregistrarea si respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora.”

Asa cum rezultă din actele dosarului, Uniunea Democrată Maghiară din România a depus la Biroul Electoral Central, la data de 20 octombrie 2009, cererea de înregistrare a candidaturii domnului Kelemen Hunor, candidatură înregistrată prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 17/D din 21 octombrie 2009, iar împotriva acestei înregistrări domnul Adrian Munteanu a depus contestatie la Curtea Constitutională la data de 28 octombrie 2009, după expirarea termenului de 24 de ore prevăzut de art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

Fată de prevederile de lege citate si situatia mai sus arătată, Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestatia formulată de domnul Adrian Munteanu împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor si urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 a|in. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată de domnul Adrian Munteanu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 17/D din 21 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 22

din 29 octombrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

La data de 28 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Stefan Dită împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 21/D din 22 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.928F/2009, la care au fost atasate propunerea de candidatură a domnului Mircea-Dan Geoană, împreună cu decizia contestată, transmise de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. J5.841 din 22 octombrie 2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea hr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Stefan Dită îsi exprimă o serie de nemultumiri referitoare la modul de functionare a sistemului judiciar, respectiv la activitatea desfăsurată de anumiti magistrati într-o serie de cauze care le-au revenit spre solutionare. În acest sens, arată că formulează contestatie împotriva înregistrării candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană „pe fondul Dosarului penal politic cu nr. 456/228/2008 al Judecătoriei Făurei, judetul Brăila, cât si pe fondul Dosarului înregistrat sub nr. 1/11.342/1.154 din 14 aprilie 2009 la Consiliul Superior al Magistraturii, care dosar a fost transmis pentru verificare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galati”.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a fost depusă la Curtea Constitutională cu depăsirea termenului prevăzut de dispozitiile art. 112alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 21/D din 22 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009. Examinând contestatia, Curtea constată următoarele: Potrivit dispozitiilor art. 112 a|in. (1) din Legea nr. 370/2004, „în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), [...] candidatii, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestatiile se fac în scris si se depun la Curtea Constitutională.”, iar, în conformitate ou dispozitiile art. 11 alin. (2) din acelasi act normativ, „înregistrarea si respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora”.

Asa cum rezultă din actele dosarului, Alianta Politică PSD+PC a depus la Biroul Electoral Central, la 21 octombrie 2009, propunerea de înregistrare a candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană, candidatură înregistrată prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 21/D din 22 octombrie 2009, iar împotriva acestei înregistrări domnul Stefan Dită a transmis contestatie, prin postă, la 26 octombrie 2009, la Biroul Electoral Central, după expirarea termenului de 24 de ore prevăzut de art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, contestatie care a fost înregistrată la Curtea Constitutională la 28 octombrie 2009.

Fată de prevederile de lege citate si situatia mai sus arătată, Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestatia formulată de domnul Stefan Dită împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană si urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 a|in. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată de domnul Stefan Dită împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 21/D din 22 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii domnului Mircea-DanGeoană la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 23

din 29 octombrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului George-Crin-Laurentiu Antonescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

La data de 28 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Stefan Dită împotriva înregistrării candidaturii domnului George-Crin-Laurentiu Antonescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.929F/2009, fiind transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. J6.010 din 28 octombrie 2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor,

cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei formulate, domnul Stefan Dită îsi exprimă nemultumirile fată de modul de functionare a sistemului administratiei publice locale si a sistemului judiciar. În acest sens, indică o serie de acte administrative emise de Institutia Prefectului judetului Brăila, precum si hotărâri judecătoresti pronuntate în cauze în care a avut calitatea de parte, toate acestea fiind apreciate de contestator ca fiind acte lovite de nulitate, emise în mod abuziv, cu rea-credintă si pentru inducerea sa în eroare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, considerând, fată de termenele prevăzute de art. 11 alin. (2) si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, că aceasta a fost tardiv introdusă.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului George-Crin-Laurentiu Antonescu pentru functia de Presedinte al României.

Examinând contestatia, Curtea constată că, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturilor la functia de Presedinte al României, Biroul Electoral Central decide în sensul înregistrării sau respingerii înregistrării acestora. Prevederile art. 112 alin. (1) din aceeasi lege dau dreptul candidatilor, partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si alegătorilor de a contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor. Contestatiile pot fi formulate în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 11 alin. (2) din aceeasi lege.

Biroul Electoral Central a decis înregistrarea candidaturii domnului George-Crin-Laurentiu Antonescu pe data de 17 octombrie 2009. Contestatia formulată de domnul Stefan Dită împotriva înregistrării candidaturii domnului George-Crin-Laurentiu Antonescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 a fost înregistrată la Biroul Electoral Central pe data de 28 octombrie 2009, fiind transmisă Curtii Constitutionale în aceeasi zi.

Fată de aceste aspecte, Curtea constată că a fost tardiv introdusă contestatia formulată de domnul Stefan Dită, fiind depăsit termenul în care Legea nr. 370/2004 permite depunerea acestui tip de contestatii.

Pentru considerentele arătate, in temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) ht. B. a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată de domnul Stefan Dită privind înregistrarea candidaturii domnului George-Crin-Laurentiu Antonescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 418/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Izină Ionel, inspector guvernamental, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/20.536/D.N.A. din 26 octombrie 2009, precum si prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 418/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Giurgiu, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere aatributiilorsi responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2009.

Nr. 747.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. AV.832/2009, întocmit de Directia generală strategii si politica medicamentului din cadrul Ministerului Sănătătii,

având în vedere art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Agentiei Nationale a Medicamentului, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 948/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agentiei Nationale a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 3 august 2009.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Agentia Natională a Medicamentului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2009.

Nr. 1.345.

 

ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Medicamentului

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. A.V. 887 din 27 octombrie 2009,

având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) si (9), cu următorul cuprins:

„(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, presedintii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligati să se prezinte la Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii pentru analizarea tuturor proceselor-verbale medicale întocmite si care nu au fost aprobate până la data publicării prezentului ordin, în vederea stabilirii punctajului corespunzător fiecărui bolnav în conditiile prezentului ordin.

(8) Ca urmare a analizării proceselor-verbale medicale conform prevederilor alin. (7), presedintii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligati să întocmească o situatie centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(9) În situatii temeinic justificate din punct de vedere medical, care necesită aprobarea solicitării în regim de urgentă, comisiile de specialitate teritoriale care recomandă trimiterea bolnavului pentru tratament în străinătate sunt obligate să mentioneze această situatie în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit, precum si să precizeze, în scris, motivele medicale care au stat ia baza acestei recomandări.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora, de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătătii, formată din:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe, în calitate de presedinte al comisiei;

b) 2 reprezentanti ai Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe, dintre care unul va avea calitatea de secretar al comisiei;

c) un reprezentant al Directiei generale buget si credite externe;

d) un reprezentant al Directiei legislative si asistentă juridică.

(2) Componenta nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligatia să se întrunească în primele 5 zile ale fiecărei luni, precum si ori de câte ori este nevoie, în vederea analizării solicitărilor transmise în conditiile prezentului ordin.

(4) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare analizării solicitărilor depuse, comisia prevăzută la alin. (1) are obligatia să întocmească un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care este semnat de membrii prezenti ai acesteia.

(5) În cazul în care solicitările de finantare a tratamentelor în străinătate depăsesc fondurile stabilite lunar cu această destinatie, comisia constituita la nivelul Ministerului Sănătătii aprobă finantarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:

- risc major (mare) = 10 puncte;

- risc mediu = 5 puncte;

- risc scăzut (mic) = 0 puncte;

b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:

- foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;

- satisfăcător (recuperare partială) = 5 puncte;

- nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte;

c) beneficiul tratamentului estimat pentru societate:

- reintegrare socială si reinsertie profesională totală = 10 puncte;

- reintegrare socială si reinsertie profesională partială = 5 puncte;

- fără reintegrare socială si reinsertie profesională = 0 puncte;

d) vârsta pacientului:

- 0-26 de ani = 10 puncte;

- 27-60 de ani = 5 puncte;

- peste 60 de ani = 0 puncte.

(6) După stabilirea, de către comisiile de specialitate teritoriale, a punctajului total pentru fiecare bolnav, calculat prin însumarea punctajelor acordate conform prevederilor alin. (5), comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătătii determină punctajul total final corespunzător fiecărui bolnav prin aplicarea următoarelor criterii suplimentare:

a) costul estimat al tratamentului solicitat:

- sub 25.000 lei = 20 puncte;

- 25.000-50.000 lei = 15 puncte;

- 50.000-75.000 lei = 10 puncte;

- 75.000-100.000 lei = 5 puncte;

- peste 100.000 lei = 0 puncte;

b) perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării la nivelul Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe, calculată începând cu data de la care dosarul transmis este complet si îndeplineste toate conditiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin:

- sub 1 lună = 0 puncte;

- 1 lună-3 luni = 5 puncte;

- 3 luni-6 luni = 10 puncte;

- 6 luni-12 luni = 15 puncte;

- peste 12 luni = 20 puncte.


(7) Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate «Urgentă medicală», criteriile suplimentare nu se aplică.

(8) Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătătii determină punctajul total final, pentru fiecare bolnav, prin însumarea punctajului total consemnat în procesul-verbal medical întocmit de către comisiile de specialitate teritoriale si punctajele acordate la criteriile suplimentare prevăzute la alin. (6).

(9) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate conditiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin, în limita fondurilor stabilite lunar cu această destinatie si în ordinea descrescătoare a punctajelor totale finale obtinute în conditiile prezentului ordin.

(10) În situatia în care ca urmare a aplicării criteriilor prevăzute la alin. (5) si (6) se obtin punctaje totale finale egale, au prioritate bolnavii cu risc vital major în lipsa tratamentului.”

3. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 5 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 si 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 si 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică, precum si persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 octombrie 2009.

Nr. 1.352.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 50/2004)

 

PROCES-VERBAL MEDICAL

pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de.............

 

Membrii Comisiei medicale de specialitate:

1........................................................................................................................................................, presedintele comisiei;

2............................................................................................................................................................................, membru;

3............................................................................................................................................................................., membru;

4............................................................................................................................................................................., membru;

5............................................................................................................................................................................., membru.

În conformitate cu prevederile ..................................................................., ne-am întrunit în comisie si am examinat bolnavul/bolnava .............................................................., având ocupatia .........................................., buletin/carte de identitate seria .......... nr............, domiciliat/domiciliată în ................................................., telefon ......................................, stabilind următoarele:

Concluzii

1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. Tratamentul efectuat până în prezent în tară:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:

a) locul...................................................................................................................................................................................;

b) perioada............................................................................................................................................................................;

c) în ce a constat tratamentul

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

4. Starea actuală a afectiunii:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în tară:


.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

6. Motivatia completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în tară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte motivatii):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):

a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: interventie chirurgicală, protezare, continuare tratament etc.)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

b) clinicile recomandate

(Se vor mentiona, obligatoriu, minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratamentul în străinătate, inclusiv datele de contact ale acestora: tara, orasul, telefon, fax)

-clinica 1........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

-clinica 2........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

-clinica 3........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

d) dacă bolnavul are nevoie de însotitor- motivare...............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

8. Estimarea riscului vital legat de evolutia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate:

a) risc major (mare)..............................................................................................................................................10 puncte;

b) risc mediu......................................................................................................................................................... 5 puncte;

c) risc scăzut (mic)................................................................................................................................................ 0 puncte.

9. Estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate:

a) foarte mare (recuperare totală)........................................................................................................................10 puncte;

b) satisfăcător (recuperare partială)..................................................................................................................... 5 puncte;

c) nesatisfăcător (fără beneficii evidente)............................................................................................................. 0 puncte.

10. Estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat în străinătate:

a) reintegrare socială si reinsertie profesională totală.........................................................................................10 puncte;

b) reintegrare socială si reinsertie profesională partială......................................................................................... 5 puncte;

c) fără reintegrare socială si reinsertie profesională............................................................................................. 0 puncte.

11. Vârsta pacientului:

a) 0-26 de ani.........................................................................................................................................................10 puncte;

b) 27-60 de ani....................................................................................................................................................... 5 puncte;

c) peste 60 de ani.................................................................................................................................................... 0 puncte.

PUNCTAJ TOTAL:

(reprezentând suma punctajelor acordate la criteriile 8, 9, 10 si 11) =....................puncte

Nivel de prioritate:

A. Urgentă medicală, din următoarele motive medicale:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

B. Procedura curentă:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Semnăturile membrilor comisiei:

1...............................................................................................

2...............................................................................................

3...............................................................................................

4...............................................................................................

5...............................................................................................

 

Presedinte,

.......................

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 50/2004)

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ........................................

(adresă, telefon, fax) Nr............../.............

 

Către:

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe

 

Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului.................................., cu diagnosticul......................................................, care are recomandarea Comisiei medicale de...........................................................................pentru trimiterea la tratament medical în...............................................................,

având:

punctaj total de .....................................................................puncte, în vederea efectuării.......................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Vă rugăm să analizati si să dispuneti finantarea cu echivalentul în lei al sumei de......................................, din care:

cheltuieli de tratament =.....................................................................lei;

cheltuieli de spitalizare =.................................................................lei;

cheltuieli de transport =......................................................................lei.

 

Director coordonator,

.......................................................

(numele în clar si semnătura)

 

Director coordonator adjunct financiar-contabil,

.......................................................

(numele în clar si semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 50/2004)

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

cu privire la analiza proceselor-verbale medicale întocmite în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate la data.....................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Diagnosticul complet *

Vârsta

Estimarea riscului vital

Estimarea beneficiului pentru bolnav

Estimarea beneficiului pentru societate

Vârsta

PUNCTAJ TOTAL

Major

Mediu

Scăzut

FM**

S ***

NS ****

T *****

P ******

F *******

0-26 de ani

27-60 de ani

peste 60 de ani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se va mentiona diagnosticul asa cum este consemnat în procesul-verbal întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.

** Foarte mare (recuperare totală).

*** Satisfăcător (recuperare partială).

**** Nesatisfăcător (fără beneficii evidente).

***** Reintegrare socială si reinsertie profesională totală.

****** Reintegrare socială si reinsertie profesională partială.

******* Fără reintegrare socială si reinsertie profesională.

 

NOTĂ:

Punctajul total mentionat în coloana 16 se va calcula ca sumă a punctajelor acordate la următoarele criterii:

a) estimarea riscului vital legat de evolutia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate;

b) estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate;

c) estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat în străinătate;

d) vârsta pacientului.

 

Presedintele comisiei,

...........................................

(numele în clar si semnătura)


 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)

 

PROCES-VERBAL

Nr...............din data.............

 

            Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătătii, numită prin Ordinul ministrului sănătătii nr................din..................., a analizat următoarele solicitări de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele bolnavului

Diagnostic complet*

Numărul/ Data înregistrării

solicitării

PUNCTAJ TOTAL**

Punctaj pentru costul estimat

al tratamentului solicitat***

Punctaj pentru perioada

de timp****

PUNCTAJ TOTAL FINAL

Decizia comisiei aprobat/

neaprobat

0

1

2

3

4

5

6

7 = 4+5+6

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se va mentiona diagnosticul asa cum este consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.

** Se va mentiona punctajul total consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.

*** Se va mentiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătătii pentru criteriul „costul estimat al tratamentului solicitat”, în conditiile prevederilor ordinului.

**** Se va mentiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătătii pentru criteriul „perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării”, în conditiile prevederilor ordinului.

 

NOTE:

Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate „Urgentă medicală”, nu se aplică criteriile suplimentare si nu se completează coloanele 5 si 6.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la nivelul Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe si alt exemplar de către presedintele comisiei.

 

1. Presedinte - secretar de stat:

.............................................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura

.............................................................

2. Membri:

Reprezentantul Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe,

.............................................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura

.............................................................

 

Reprezentantul Directiei generale buget si credite externe

.............................................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura

.............................................................

 

Reprezentantul Directiei legislative si asistentă juridică,

.............................................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura

.............................................................

 

3. Secretar,

.............................................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura

............................................................

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

Constatând că părtile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

în temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internationale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

ministrul afacerilor externe, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 17 iulie 2009 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 noiembrie 1993, ratificat prin Legea nr. 17/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 20 februarie 2009.

Art. 2. - La data de 30 septembrie 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sănătătii si medicinei, semnat la Bucuresti la 5 martie 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 627/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008.

Art. 3. - La data de 8 octombrie 2009 a intrat în vigoare întelegerea generală de securitate între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă privind protectia informatiilor clasificate schimbate, semnat ia Bucuresti la 13 iunie 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.628 din 2 septembrie 2003.

Art. 4. - La data de 1 mai 2009 a intrat în vigoare Amendamentul, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1998, ratificat prin Legea nr. 111/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 aprilie 2009.

Art. 5. - La data de 29 aprilie 2009 a intrat în vigoare Acordul de reglementare a datoriei dintre Guvernul României si Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008, ratificat prin Legea nr. 95/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 17 aprilie 2009.

Art. 6. - La data de 10 iulie 2008 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România, semnat la Bucuresti la 21 mai 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 30 august 2007.

Art. 7. - La data de 1 octombrie 2009 a intrat în vigoare Acordul de securitate dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Norvegiei privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 29 mai 2008, ratificat prin Legea nr. 279/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 28 iulie 2009.

Art. 8. - La data de 1 iunie 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Republica Portugheză în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 1 august 2006, ratificat prin Legea nr. 327/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 30 noiembrie 2007.

Art. 9. - La data de 25 iunie 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare în Federatia Rusă, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 664/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 15 iunie 2009.

Art. 10. - La data de 8 iunie 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperarea economică si tehnico-stiintifică, semnat la Belgrad la 24 octombrie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 28 mai 2009.

Art. 11. - La data de 26 iulie 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Damasc la 24 iunie 2008, ratificat prin Legea nr. 73/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2009.

Art. 12. - La data de 18 august 2009 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 9 noiembrie 2007 si la Stockholm la 20 noiembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 164/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 21 octombrie 2008.

Art. 13. - La data de 21 august 2009 a intrat în vigoare Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 16 iulie 2008, ratificată prin Legea nr. 107/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009.

 

Ministrul afacerilor externe,

interimar,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.531.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa C-tin Rădulescu” din Calea Grivitei nr. 80, sectorul 1, Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 218/E din 24 iunie 2009,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul „Casa C-tin Rădulescu” din Calea Grivitei nr. 80, sectorul 1, Bucuresti, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-II-m-B-18876, se declasează partial.

(2) Se mentine regimul de monument istoric pentru fatadele dinspre Calea Grivitei si str. Buzesti.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2009.

Nr. 2.405.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Uzinele Timpuri Noi” din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 193/E din 24 iunie 2009,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul „Uzinele Timpuri Noi” din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, Bucuresti, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-II-m-B-19823, se declasează partial.

(2) Se mentine regimul de monument istoric pentru imobilul „Birouri” - fostul centru de calcul.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2009.

Nr. 2.406.


 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2009

Sl PENTRU REFERENDUMUL NATIONAL DIN 22 NOIEMBRIE 2009

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea sintagmelor „partid politic parlamentar” si „formatiune politică reprezentată în Parlament” din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (2) si art. 77 alin. (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, care utilizează sintagma „partid politic parlamentar”,

tinând cont de prevederile art. 78 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (3) si art. 713 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, care utilizează sintagma „formatiuni politice reprezentate în Parlament”,

văzând dispozitiile art. 2 pct. 61 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora prin partide politice parlamentare se întelege partidele politice si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului,

în temeiul prevederilor art. 41 alin. (2), art. 77 alin. (4), art. 78 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (3), art. 713 alin. (3), precum si ale art. 78 alin. (2) si (4) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Prin sintagmele „partid politic parlamentar” si „formatiune politică reprezentată în Parlament” se întelege partidele politice si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului României.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina lancu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2009.

Nr. 4.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2009

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna noiembrie 2009, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,00% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2009.

Nr. 40.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.