MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 747/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 747         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

326. - Lege privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996

 

Protocol între Guvernul României si Guvernul Malaeziei pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996

 

1.585. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            980. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernuluinr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            644. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricolă ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 354/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 804/2005

 

            1.518. - Ordin al ministrului afacerilor externe, interimar, privind publicarea Programului de colaborare culturală dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2009-2012, semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2009

 

            Program de colaborare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2009-2012

 

            5.720. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996, ratificat prin Legea nr. 25/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 17 martie 1997.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2009.

Nr. 326.

 

PROTOCOL

între Guvernul României si Guvernul Malaeziei pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996

 

Guvernul României si Guvernul Malaeziei, denumite în cele ce urmează părtile contractante,

recunoscând că România, conform art. 307 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană si art. 6.10 din Actul privind aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre dreptul comunitar si toate acordurile internationale încheiate, inclusiv Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996 (denumit în cele ce urmează Acordul),

luând act de necesitatea amendării Acordului în conformitate cu art. 11 alin. 2 din acesta,

au convenit să încheie următorul protocol:

ARTICOLUL I

Articolul 1 va fi amendat prin înlocuirea alineatului 1e) cu următoarea formulare:

,,1e) valută liber convertibilă înseamnă orice valută care este în mod frecvent utilizată pentru efectuarea plătilor în tranzactiile internationale si comercializată pe principalele piete valutare internationale."

ARTICOLUL II

Articolul 2 va fi amendat după cum urmează: „1. Fiecare parte contractantă va încuraja si va crea conditii favorabile pentru investitorii celeilalte părti contractante în vederea efectuării de investitii pe teritoriul său si va admite aceste investitii în conformitate cu legile, reglementările si politicile sale nationale.

2. Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, care sunt obligatorii pentru România, investitiile investitorilor fiecărei părti contractante vor beneficia permanent de un tratament echitabil si se vor bucura de o deplină si

adecvată protectie si sigurantă pe teritoriul celeilalte părti contractante."

ARTICOLUL III

Articolul 3 va fi amendat după cum urmează:

a) Titlul articolului 3 se va citi: „Tratamentul natiunii celei mai favorizate".

b) Alineatul 3 se va citi după cum urmează:

„3. Prevederile acestui acord referitoare la acordarea unui tratament nu mai putin favorabil decât cel acordat investitorilor oricărui stat tert nu vor fi interpretate astfel încât să oblige o parte contractantă să extindă asupra investitorilor celeilalte părti contractante avantajele oricărui tratament, oricărei preferinte sau oricărui privilegiu acordat de cea dintâi parte contractantă investitorilor săi si investitorilor oricărui stat tert, în virtutea apartenentei sale la orice:

a) uniune vamală sau zonă de comert liber, existentă ori viitoare, sau o piată comună ori o uniune monetară si economică sau un acord international similar ori alte forme de cooperare regională; sau


b) acord international sau întelegere referitoare în totalitate ori în principal la impozitare sau orice prevedere legislativă internă referitoare în totalitate ori în principal la impozitare."

ARTICOLUL IV

Articolul 5 va fi amendat după cum urmează:

a) Titlul articolului 5 se va citi: „Transfer".

b) Prima frază a alineatului 1 se va citi după cum urmează: „1. Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, care sunt obligatorii pentru România, si în conformitate cu angajamentele asumate de părtile contractante potrivit Statutului Fondului Monetar International, fiecare parte contractantă va permite, în conformitate cu legile, reglementările si politicile sale nationale referitoare la investitiile investitorilor celeilalte părti contractante, transferul fără întârziere nejustificată al:".

ARTICOLUL V

            Prezentul protocol va face parte integrantă din Acord si va fi supus procedurilor constitutionale cerute de legile nationale ale părtilor contractante.

ARTICOLUL VI

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat acest protocol.

Semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, malaeză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Claudiu Doltu,

secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice

Pentru Guvernul Malaeziei,

Rafidah Aziz,

ministrul comertului international si industriei

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Malaeziei privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 25 iunie 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2009.

Nr. 1.585.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Chitila" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se abrogă pozitia 47;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.350x11 - 440 ml x 11 B.A., 400 ml x 11 B.C., 510x11 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „891.886,34 lei";

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „276 x 10 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.328,48 lei";

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „576,50 x 12 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „73.512,75 lei";

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „250,50 x 12 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.942,67 lei";

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „254,10 x 6 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.200,87 lei";

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „266,50 x 6 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.991,46 lei";

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „510 x 10 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.194,14 lei";

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.652 x 11 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „637.352,37 lei";

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.207,50 x 9 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „285.783,90 lei";

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „938,50 x 8 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.245,35 lei";

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „335 x 8 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „113.913,97 lei";

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „172,50 x 9 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „65.989,34 lei";

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „648,50 x 10 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „551.292,60 lei";

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „129 x 8 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.966,34 lei";

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: Intr. Alexandru loan Cuza";

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „387 x 10 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „41.123,80 lei";

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.793,50 x 12 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.418,73 lei";

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „650 x 11 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.978,07 lei";

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „621 x 11 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „72.588,27 lei";

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „482,50 x 8 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „41.017,53 lei";

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „912 x 12 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „116.294,27 lei";

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „126 x 9 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.050,21 lei";

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Ana Ipătescu - parcela 14.703, suprafată totală 5.236 mp, N - Biserica Sfântul Gheorghe, V - str. A. I. Cuza, E - str. Ana Ipătescu, S - Str. Narciselor", coloana 5 va avea următorul cuprins: „239.986,00 lei";

- la pozitia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „254 x 7 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.893,57 lei";

- la pozitia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.120 x 7 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „83.310,22 lei";

- la pozitia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „231 x 7 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.182,74 lei";

- la pozitia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: „331 x 12 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.207,67 lei";

- la pozitia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: „266,50 x 12 P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.982,91 lei";

- la pozitia nr. 136, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Rudeni", coloana 3 va avea următorul cuprins: „2.697 x 12 - 2.647 m x 12 BA., 50 m x 12 m P", coloana 5 va avea următorul cuprins: „925.764,30 lei";

- la pozitia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „168 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.430,08 lei";


- la pozitia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „115 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.699,40";

- la pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: „123 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.689,88 lei";

- la pozitia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: „202 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.767,12";

- la pozitia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: „150,50 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.197,78";

- la pozitia nr. 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: „165 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.047,40";

- la pozitia nr. 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: „146 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.623,76";

- la pozitia nr. 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: „554,50 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.732,02";

- la pozitia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: „141,50 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.049,74";

- la pozitia nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „147 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.750,77";

- la pozitia nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 159,00 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.294,27";

- la pozitia nr. 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 173,50 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.377,22";

- la pozitia nr. 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 454 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.782,14";

- la pozitia nr. 160, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 311 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.148,95";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 162 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 163-167, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 980.

 

ANEXĂ

 

Completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

lungime x lătime

(ml)

Anul dobândirii sau, după   caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

163.

 

Teren

5.000 mp -83,14 m/ 104,58 m/23,07 m/118,94 m

2004

1.265.250

Domeniul public al orasului Chitila, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009

164.

 

Teren

2.000 mp - 50 m x 40 m

2004

337.000

Domeniul public al orasului Chitila, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009

165.

1.3.7.1.

Str. Lotusului

151x 10 P

2003

28.431,26

Domeniul public al orasului Chitila, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2009

166.

1.3.7.1.

Str. Liliacului

240x10P

2003

47.159,01

Domeniul public al orasului Chitila, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2009

167.

1.3.7.1.

Str. Trandafirilor

157x10P

2003

39.784,35

Domeniul public al orasului Chitila, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2009


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricolă ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 354/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 804/2005

 

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Agentia Domeniilor Statului cu nr. 3.590 din 15 octombrie 2009, în baza prevederilor art. 772 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Instructiunile privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricolă ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 354/2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 804/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul I „Temei juridic", după a cincea liniută se introduce o nouă liniută, cu următorul cuprins:

„- Hotărârea Guvernului nr. 859/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 10 august 2009."

2. Capitolul II „Aplicabilitate" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezentele instructiuni se aplică pentru concesionarea terenurilor cu destinatie agricolă, aflate în exploatarea societătilor comerciale din portofoliul Agentiei Domeniilor Statului, către investitorii care au cumpărat actiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinatie agricolă, conform prevederilor Legii nr. 249/2003, după cum urmează: plantatii de vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii hamei si duzi, sere, solarii, răsadnite, capacităti de productie din zootehnie, platforme betonate si spatii de depozitare, fabrici de nutreturi combinate dezafectate sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinatie agricolă, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice, amenajări piscicole."

3. La capitolul III „Suprafetele de teren cu destinatie agricolă ce vor fi atribuite direct spre concesionare", punctele 1,2 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. Pentru plantatii de orice fel (vii, livezi, pepiniere viticole, plantatii de hamei si duzi, sere, solarii, răsadnite, altele asemenea) se va concesiona terenul cu destinatie agricolă productiv-arabil, precum si terenul cu destinatie agricolă aflat sub vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii de hamei si duzi, păsuni, fânete, sere, solarii, răsadnite, altele asemenea, curti constructii, drumuri tehnologice si de exploatare si terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolă si enclavele de teren cu destinatie agricolă necesare exploatării plantatiilor, precum si suprafetele de teren cu destinatie agricolă pe care au fost executate lucrări de combatere a eroziunii solului.

2. Pentru capacităti de productie din zootehnie, suprafata de teren cu destinatie agricolă atribuită direct prin concesionare se stabileste în functie de efectivul mediu de animale detinut si de capacitatea de exploatare, avându-se în vedere coeficientii de transformare în Unitate Vită Mare (U.V.M.), după cum urmează:

 

Nr. crt.

Specie de animale

Coeficient de transformare

în U.V.M.

A

Bovine - total

0,8

B

Ovine, caprine - total

0,15

C

Porcine - total

0,30

D

Păsări - total

0,85

- 500 de capete tineret aviar cu greutatea până la 1 kg

1,0

- 275 de găini ouătoare cu greutatea de minimum 1,8 kg

1,0

E

Cabaline - total

0,85

F

Struti

0,30

 

Suprafata de teren ce se va concesiona prin atribuire directă se determină prin înmultirea coeficientului de transformare în U.V.M. corespunzător speciei de animale cu numărul de animale din fiecare specie detinut si cu suprafata de 1 ha, în limita capacitătii activului. Majorarea suprafetei de teren se va realiza prin încheierea unui act aditional la contractul de concesiune, la solicitarea expresă a concesionarului, în functie de efectivul mediu anual de animale detinut, în limita capacitătii activului zootehnic si a suprafetelor de teren disponibile la Agentia Domeniilor Statului. Datele furnizate de către concesionar cu privire la efectivul mediu anual de animale vor fi certificate în mod obligatoriu de către primăriile la care s-au efectuat înscrierile în registrele agricole.

4. Pentru platforme betonate si spatii de depozitare, fabrici de nutreturi combinate dezafectate sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinatie agricolă, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice, se va concesiona prin atribuire directă terenul cu destinatie agricolă din incinta acestora, aferent activului."

4. La capitolul III punctele 3 si 5 se abrogă.

5. La capitolul III după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. Pentru detinătorii de active piscicole (diguri, călugări, statii pompare, canale desecare, canale drenoare, platforme puiet, magazii furaje etc.) se vor concesiona prin atribuire directă terenul aflat permanent sub luciu de apă aferent activului, precum si terenul cu destinatie agricolă, necesar exploatării acestuia."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2009.

Nr. 644.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de colaborare culturală dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2009-2012, semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2009

 

În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe, interimar, emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de colaborare culturală dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2009-2012, semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2009.

 

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 1.518.

 

PROGRAM

de colaborare culturală între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2009-2012

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze, denumite în continuare părti, animate de dorinta de a dezvolta si întări relatiile de prietenie si colaborare,

în conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învătământului, stiintei si sportului, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994, au convenit următorul program de colaborare culturală pentru anii 2009-2012:

 

CAPITOLUL I

Cultură

 

ARTICOLUL 1

 

            În cadrul valabilitătii acestui program, părtile trimit delegatii formate din 5 persoane pe perioade de 7 zile, în conformitate cu principiul egalitătii.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Părtile sprijină colaborarea dintre diverse uniuni de creatie din cele două state (de scriitori, artisti plastici, muzicieni, oameni de teatru etc), asociatii de artă si centre de cultură, prin schimb de materiale documentare si specialisti.

(2) Detaliile colaborării dintre uniunile de creatie vor fi stabilite prin întelegeri directe între respectivele uniuni.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile sprijină colaborarea dintre bibliotecile nationale din cele două state, prin schimbul de cărti, publicatii, materiale audiovizuale si de vizite reciproce de specialisti, pe o durată de maximum sapte (7) zile.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părtile încurajează traducerile reciproce de lucrări de specialitate si beletristică ale autorilor celeilalte părti, precum si schimburi de traducători, editori, restauratori de carte.

 

ARTICOLUL 5

 

            Părtile sprijină participarea la târgurile internationale de carte din statele lor si vor organiza expozitii de carte, cu posibilitatea oferirii ulterioare a exponatelor unor institutii de cultură din statul-gazdă.


 

ARTICOLUL 6

 

            Părtile încurajează colaborări directe între editurile prestigioase din statele lor, precum si între editurile subordonate direct Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National din România si cele mai reprezentative edituri ale Ministerului Culturii din China, pentru a face schimburi de drepturi de publicare si pentru a publica în comun.

 

ARTICOLUL 7

 

            Părtile se informează reciproc asupra manifestărilor cu caracter international din domeniul filmului, teatrului, muzicii, folclorului, dansului clasic si modern, artelor plastice si vor sprijini participarea la cele de interes comun, promovând în acest sens relatii directe între formatiile artistice profesioniste si de amatori din cele două state.

 

ARTICOLUL 8

 

            Pe durata aplicării prezentului program, părtile facilitează schimbul a două formatii artistice (cu un număr de cel mult 30 de membri), pe bază de reciprocitate, pe o perioadă de cel mult 12 zile, pentru a sustine spectacole. Detaliile privind tipurile de formatie vor fi stabilite ulterior.

 

ARTICOLUL 9

 

            Părtile stimulează dezvoltarea relatiilor de colaborare existente între Institutul Cultural Român si Federatia Cercurilor de Artă si Literatură a Republicii Populare Chineze.

 

ARTICOLUL 10

 

            Părtile stimulează participarea reciprocă la concursuri, festivaluri, tabere muzicale sau de artă plastică, pe bază de invitatii.

 

ARTICOLUL 11

 

            Părtile încurajează colaborarea dintre judete si orase din cele două state, cu scopul de a promova schimburile culturale si de a dezvolta relatii de prietenie.

 

ARTICOLUL 12

 

            Părtile iau în considerare organizarea a 1-2 expozitii de artă, pe bază de reciprocitate, pe perioada valabilitătii programului. Durata expozitiilor este de 14 zile, iar expozitia va fi însotită de un număr de două persoane. Profilul si perioada expozitiilor urmează a fi stabilite ulterior.

 

ARTICOLUL 13

 

            Pe baza principiului reciprocitătii, părtile încurajează schimbul de specialisti pentru stagii de documentare si schimb de experientă în domeniul muzeelor si monumentelor.

 

ARTICOLUL 14

 

            Părtile încurajează schimbul de publicatii pe teme privind legislatia, cercetarea, conservarea, restaurarea monumentelor istorice, tehnologiile si materialele de constructie.

 

CAPITOLUL II

Stiintă

 

ARTICOLUL 15

 

            Părtile încurajează colaborarea pe baza întelegerilor convenite între Academia Română si Academia de Stiinte a Chinei, Academia de Stiinte Sociale a Chinei si alte organizatii asemănătoare.

 

CAPITOLUL III

Arhive

 

ARTICOLUL 16

 

            Părtile continuă colaborarea în domeniul arhivelor, pe baza Protocolului de colaborare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale ale României si Directia de Stat pentru Arhivele Nationale din Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 19 aprilie 2000.

 

CAPITOLUL IV

Mass-media

 

ARTICOLUL 17

 

            Părtile sprijină colaborarea dintre Agentia Natională de Presă AGERPRES si Agentia de Presă Xinhua, în baza protocolului de colaborare dintre cele două agentii.

 

ARTICOLUL 18

 

            Părtile sprijină dezvoltarea continuă a relatiilor profesionale dintre institutiile de radio din cele două state, bazate pe acordurile de colaborare bilaterală semnate.

 

ARTICOLUL 19

 

            Părtile încurajează colaborarea dintre Societatea Română de Televiziune (TVR) si Televiziunea Centrală din China (CCTV), pe baza acordului de colaborare dintre cele două institutii, prin schimburi de programe culturale, istorice, economice si de divertisment, în limitele legale impuse de drepturile de autor, dar si prin schimbul de vizite de specialisti si de realizatori de programe, în functie de disponibilitătile financiare si logistice ale partenerilor.

 

ARTICOLUL 20

 

Părtile convin să sprijine colaborarea dintre institutiile si specialistii din domeniul cinematografiei, prin:

1. participarea la festivaluri;

2. schimb de informatii si material audiovizual între arhivele cinematografice ale celor două state;

3. organizarea de săptămâni ale filmului, pe bază de reciprocitate;

4. schimburi de specialisti în domeniul cinematografiei.

 

CAPITOLUL V

Tineret si sport

 

ARTICOLUL 21

 

            Părtile sprijină schimburile si colaborarea între institutii si organizatii de tineret, pe baza întelegerilor convenite între acestea.

 

ARTICOLUL 22

 

            Părtile sprijină si stimulează colaborarea si schimburile sportive bilaterale. Detaliile actiunilor vor fi stabilite direct de organizatiile sau asociatiile competente din domeniu.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 23

 

(1) Părtile se informează reciproc cu privire la congresele, conferintele, festivalurile, concursurile internationale si alte manifestări culturale si stiintifice prevăzute să aibă loc pe teritoriul statelor părtilor si care prezintă interes pentru cealaltă parte, cu cel putin 3 luni înainte.


(2) Invitatiile de participare la manifestările nationale si internationale mai importante vor fi transmise cu cel putin două luni înainte de data actiunii. În invitatii se va preciza cine suportă cheltuielile de transport, cazare si masă pe timpul vizitei, precum si durata acesteia.

(3) Partea invitată va comunica acceptarea sau declinarea invitatiei cu cel putin o lună înainte de desfăsurarea actiunii. Taxele de participare la congrese, conferinte, simpozioane etc. sunt suportate conform prevederilor regulamentelor acestor manifestări, cu exceptia cazurilor în care partea primitoare oferă conditii speciale.

 

ARTICOLUL 24

 

(1) Părtile comunică, cu cel putin două luni înainte de trimiterea delegatilor la care se face referire în prezentul program, datele lor personale, prezentarea evenimentului, temele comunicărilor, precum si limbile străine cunoscute.

(2) Partea primitoare comunică în timp util dacă este de acord cu primirea persoanelor respective. Partea trimitătoare va preciza data sosirii si mijloacele de transport cu cel putin două săptămâni înainte de începerea vizitei.

 

ARTICOLUL 25

 

            Fiecare parte facilitează activitatea de cercetare în bibliotecile si institutiile sale stiintifice, a delegatiilor celeilalte părti, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu reglementările în vigoare în statul primitor.

 

ARTICOLUL 26

 

(1) Pentru pregătirea si instalarea expozitiilor, partea trimitătoare pune la dispozitie cu cel putin 6 luni înaintea deschiderii expozitiei materialele necesare catalogului care va fi tipărit de partea primitoare.

(2) Exponatele vor fi transportate de către partea primitoare de la punctul de vamă la locul de expunere cu cel putin 5 zile înainte de data deschiderii expozitiei.

(3) Partea primitoare trebuie să asigure conditiile tehnice pentru organizarea si securitatea expozitiei, precum si publicitatea necesară (cataloage, afise etc).

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii financiare

 

ARTICOLUL 27

 

Pentru vizitele de scurtă durată ale delegatiilor din orice domeniu de activitate, cuprinse în prezentul program, inclusiv membrii formatiilor artistice si comisarii expozitiilor, cheltuielile se vor suporta după cum urmează:

1. partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport international dus-întors, până si din capitala statului părtii primitoare;

2. partea primitoare va suporta cheltuielile pentru sejur (cazare, masă, transport intern);

3. partea primitoare va asigura asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic, în conformitate cu legislatia internă în vigoare.

 

ARTICOLUL 28

 

Cheltuielile pentru schimburile de expozitii se vor suporta, după cum urmează:

1. partea trimitătoare va suporta transportul international dus-întors, până si din capitala statului părtii primitoare, precum si asigurarea exponatelor;

2. partea primitoare va suporta toate cheltuielile legate de organizarea expozitiei, spatiu, reclamă, precum si cheltuieli de transport intern;

3. În cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii de exponate, partea primitoare e obligată să remită părtii trimitătoare documentele referitoare la pagubele suferite în tara-gazdă, pentru a facilita părtii trimitătoare obtinerea plătii de compensare din partea societătii de asigurări.

 

ARTICOLUL 29

 

(1) Partea trimitătoare suportă cheltuielile legate de transportul international dus-întors pentru decorurile, recuzita si instrumentele muzicale ale ansamblurilor artistice.

(2) Partea primitoare suportă cheltuielile de organizare a spectacolelor, spatiu, reclamă, precum si cheltuielile de transport intern.

 

ARTICOLUL 30

 

            Costul materialelor pentru schimburile prevăzute în prezentul program (partituri, piese de teatru, manuale, publicatii, benzi de magnetofon, discuri, microfilme, fotografii etc), inclusiv cel al transportului acestora, este suportat de partea trimitătoare.

 

ARTICOLUL 31

 

(1) Modalitătile de suportare a cheltuielilor legate de realizarea altor schimburi decât cele prevăzute în mod expres sunt stabilite prin întelegeri separate între institutiile de resort ale celor două părti.

(2) În cazul călătoriilor realizate în contul părtii trimitătoare, aceasta suportă toate cheltuielile aferente (cazare, masă, transport intern, transport international dus-întors). Partea primitoare, la cererea părtii trimitătoare, poate asigura rezervarea de camere la hotel, bilete de avion sau tren, programe de actiuni, precum si facilitătile necesare desfăsurării activitătilor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 32

 

            Prezentul program nu exclude posibilitatea realizării altor activităti si schimburi, inclusiv la cererea si pe cheltuiala părtii trimitătoare, asupra cărora părtile vor cădea de acord.

 

ARTICOLUL 33

 

(1) Prezentul program intră în vigoare la data semnării sale si este valabil până la 31 decembrie 2012.

(2) Prezentul program poate fi modificat prin acordul părtilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1).

Semnat la 15 septembrie 2009 la Bucuresti, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si chineză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Theodor Paleologu,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Ouyang Jian,

ministrul adjunct al culturii


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 bis din 13 iulie 1998.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală formare continuă din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare, casele corpului didactic, institutiile de învătământ - centre de perfectionare a personalului didactic din învătământul preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si inovam, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 octombrie 2009.

Nr. 5.720.

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează cadrul general, institutional, conceptual si procedural prin care se realizează formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, îndrumare si control din unitătile si institutiile de învătământ preuniversitar si din unitătile conexe ale acestuia, precum si din alte institutii sau organizatii de educatie, componente ale sistemului de învătământ din România, potrivit legii.

Art. 2. - Personalul încadrat în învătământul preuniversitar pe functiile didactice si didactice auxiliare potrivit art. 5 si 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de dreptul de a participa la oricare dintre formele de organizare a perfectionării/formării continue prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 3. - (1) Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu si cumulativ de dobândire si dezvoltare a competentelor personalului didactic, care se întemeiază pe conceptul educatiei permanente si cuprinde două componente fundamentale: formarea initială si formarea continuă.

(2) Formarea initială asigură dobândirea competentelor si a certificărilor oficiale necesare accesului la exercitarea calificată a profesiei didactice. Acest nivel cuprinde:

a) formarea de specialitate, asigurată si certificată prin promovarea programelor de studii universitare sau, după caz, a studiilor de specialitate de nivel liceal ori postliceal, oferite de institutii de învătământ autorizate sau acreditate, potrivit legii;

b) formarea psihopedagogică si didactică, de specialitate, teoretică si practică, asigurată si certificată prin promovarea programelor de studii psihopedagogice oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, respectiv de facultătile care au în structura lor specializarea Pedagogia învătământului primar si prescolar, din institutiile de învătământ superior, sau, după caz, a programelor de pregătire psihopedagogică, didactică si de specialitate organizate în institutii de învătământ de nivel liceal sau postliceal, abilitate să organizeze aceste programe, potrivit legii.

(3) Formarea continuă asigură actualizarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competente, în functie de evolutiile din planul nevoilor de educatie si al curriculum-ului educational, precum si în functie de exigentele privind adaptarea competentelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educatie. Potrivit principalelor sale destinatii, formarea continuă vizează:

a) actualizarea si dezvoltarea, prin programe de formare/ perfectionare periodică, a competentelor în domeniul/domeniile de specializare corespunzător functiilor didactice obtinute prin formarea initială;


b) dezvoltarea competentelor pentru evolutia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire si obtinere a gradelor didactice;

c) dobândirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în structurile si organizatiile din sistemul de educatie;

d) dobândirea de noi competente, prin programe de reconversie/readaptare a calificării pentru noi specializări sau/si noi functii didactice, altele decât cele obtinute prin formarea initială;

e) dobândirea unor competente complementare sau de extensie care lărgesc gama activitătilor si functiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv predarea în sistemul E-learning, predarea în limbi străine, consiliere educatională si orientare în carieră, educatia adultilor etc;

f) dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind rolurile sociale si dezvoltarea personală si profesională, interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităti privind organizarea, conducerea si îmbunătătirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexivă a propriei activităti etc.

(4) Formarea continuă se realizează în principal prin:

a) programe si activităti de perfectionare a pregătirii stiintifice, psihopedagogice si didactice sau în domeniile conducerii, îndrumării si evaluării învătământului;

b) cursuri de pregătire si examene pentru acordarea definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I;

c) programe de conversie profesională.

(5) Formarea initială si formarea continuă sunt concepute ca procese interdependente, între care se stabilesc interactiuni si pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea personalului didactic la dinamica evolutiilor proceselor/ sistemelor de educatie.

Art. 4. - (1) Potrivit prezentei metodologii, formarea continuă a personalului didactic se întemeiază pe modelul abordării prin competente si pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competentă a personalului didactic. Nivelul de competentă vizat prin programele si activitătile de formare continuă/ perfectionare este evaluat în functie de:

a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina si a utiliza în mod autonom capacitătile de cunoastere, deprinderile si competentele generale si cele profesionale în acord cu diversele cerinte specifice unui anumit context, situatii sau probleme;

b) capacitatea cadrului didactic de a face fată schimbării, situatiilor complexe si neprevăzute.

(2) Descrierea competentelor, pe domenii si categorii, este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL II

Sistemul national de formare continuă a personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

SECTIUNEA 1

Institutii, organizatii si structuri

 

Art. 5. - (1) Formarea continuă a personalului didactic din învătământul preuniversitar se realizează printr-un sistem de institutii, organizatii si structuri ale acestora, între care se stabilesc relatii ierarhice si relatii functionale menite să asigure coerenta, compatibilitatea si respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea si evaluarea programelor de formare continuă la nivel national.

(2) Din punctul de vedere al pozitiei si functiilor cu care sunt abilitate institutiile, organizatiile si structurile ce îl alcătuiesc,

sistemul national de formare continuă a personalului didactic din învătământul preuniversitar cuprinde:

a) institutii si structuri ale acestora cu functii de reglementare, coordonare, finantare, evaluare, acreditare si monitorizare a programelor de formare continuă, mentionate la alin. (3) lit. a) sib);

b) institutii, organizatii si structuri ale acestora cu functii de organizare si realizare a programelor si activitătilor de formare continuă, având statut de furnizori de programe de formare continuă a personalului didactic, mentionate la alin. (3) lit. c)-n).

(3) Sistemul national al institutiilor, organizatiilor si structurilor prin care se realizează formarea continuă a personalului didactic din învătământul preuniversitar cuprinde:

a) Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin directiile de profil;

b) Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar;

c) Institutul de Stiinte ale Educatiei;

d) Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar;

e) Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic;

f) institutiile de învătământ superior acreditate, centre de formare/perfectionare a personalului didactic din învătământul preuniversitar;

g) inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti;

h) casele corpului didactic din judete si din municipiul Bucuresti;

i) unitătile de învătământ preuniversitar - centre de perfectionare abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

j) Palatul National al Copiilor, palatele judetene si cluburile copiilor si elevilor;

k) federatiile sportive nationale;

l) fundatii, asociatii profesionale si organizatii nonguvernamentale care au ca obiect de activitate pregătirea, perfectionarea si dezvoltarea profesională a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar;

m) structurile organizatorice/institutionale abilitate pentru implementarea programelor internationale la care România este parte sau a programelor cu finantare internatională al căror beneficiar este Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

n) alti furnizori de programe de formare continuă, acreditati potrivit legii.

(4) Formarea continuă a personalului didactic poate fi realizată si prin structuri institutionale internationale recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, care au ca obiect de activitate pregătirea, perfectionarea si dezvoltarea profesională a personalului didactic din învătământul preuniversitar.

Art. 6. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin directiile si structurile de specialitate, are următoarele atributii:

a) elaborează politici si strategii în domeniul formării initiale si continue a cadrelor didactice;

b) elaborează metodologii specifice evolutiei si dezvoltării în cariera didactică;

c) evaluează, acreditează, finantează si monitorizează programele si activitătile de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare si control/consiliere si evaluare din învătământul preuniversitar.

Art. 7. - (1) Institutiile de învătământ superior, centre de formare/perfectionare a personalului didactic din învătământul preuniversitar, abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, realizează formarea continuă prin următoarele tipuri de programe si activităti:


a) examenele de definitivare în învătământ si de obtinere a gradelor didactice II si I, inclusiv prin cursurile de pregătire a acestora;

b) programe/stagii de perfectionare periodică, o dată la 5 ani, prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru personalul didactic din învătământul prescolar, primar, secundar si postliceal;

c) programe de formare/dezvoltare a competentelor personalului de conducere, de îndrumare si control din învătământul preuniversitar;

d) programe de dezvoltare profesional-stiintifică a personalului didactic, prin studii universitare de masterat si doctorat, autorizate sau acreditate potrivit legii;

e) programe de conversie profesională pentru personalul didactic cu studii superioare, prin cursuri de nivel universitar sau postuniversitar, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

f) alte programe de perfectionare stiintifică, didactică si psihopedagogică sau pentru dobândirea unor competente complementare care lărgesc gama activitătilor si functiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv consiliere educatională si orientare în carieră, asistentă socială scolară, educatia adultilor, expertiză în evaluarea educatională etc.

(2) În institutiile de învătământ superior, centre de formare/perfectionare, programele de formare continuă a personalului didactic se realizează după cum urmează:

a) prin facultătile, departamentele si catedrele de profil, pentru perfectionarea pregătirii de specialitate;

b) prin departamentele sau catedrele de pregătire a personalului didactic, pentru perfectionarea pregătirii metodice si psihopedagogice;

c) prin departamentele pentru pedagogia învătământului primar si prescolar si prin facultătile care au în structura lor specializarea Pedagogia învătământului primar si prescolar, pentru perfectionarea personalului didactic din învătământul primar si prescolar.

(3) Institutiile de învătământ superior, centre de formare/perfectionare, pot organiza programele enumerate la alin. (1) în domeniile de specializare si pentru categoriile de personal didactic pentru care au obtinut aprobările legale, respectiv:

a) pentru organizarea examenelor de definitivare în învătământ si de obtinere a gradelor didactice II si I, precum si a programelor prevăzute la alin. (1) lit. c), e) si f) este necesară aprobarea din partea directiei de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

b) pentru organizarea programelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sau a programelor mentionate la lit. c) si f) si care sunt recunoscute cu credite profesionale transferabile în sistemul de perfectionare periodică, o dată la 5 ani, este necesară acreditarea din partea Centrului National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar.

Art. 8. - Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti coordonează, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, activitatea de formare continuă/perfectionare a personalului didactic, realizată prin:

a) activităti metodico-stiintifice si psihopedagogice, organizate la nivelul unitătilor de învătământ sau pe grupe de unităti, respectiv comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice;

b) sesiuni metodico-stiintifice de comunicări;

c) schimburi de experientă pe probleme de specialitate si psihopedagogice;

d) inspectii curente si inspectii speciale pentru definitivarea în învătământ si acordarea gradele didactice II si I.

Art. 9. - (1) Casa corpului didactic, centru de resurse si documentare, organizează activităti de formare a personalului didactic, didactic auxiliar si a personalului de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar.

(2) La nivelul fiecărui judet, casa corpului didactic initiază si organizează activităti de formare continuă, stiintifice, metodice si culturale incluse în oferta de programe a institutiei, avizată anual de directia de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

(3) Casa corpului didactic, în calitate de furnizor de programe de formare continuă, propune spre acreditare la Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar programe de perfectionare proprii sau/si în parteneriat cu institutii cu atributii în domeniul educatiei si cercetării.

(4) La solicitarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, casa corpului didactic organizează si realizează diferite tipuri de programe: stagii, cursuri, sesiuni pentru formarea personalului didactic, didactic auxiliar si a personalului de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar.

Art. 10. - (1) Institutiile/unitătile de învătământ liceal si postliceal, centre de formare/perfectionare, abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, realizează formarea continuă prin:

a) examenele de definitivare în învătământ si de obtinere a gradelor didactice II si I, inclusiv prin cursurile de pregătire a acestora, pentru personalul didactic cu studii de nivel liceal sau postliceal;

b) stagii de formare continuă pe parcursul a 5 ani, prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru personalul didactic cu studii de nivel liceal sau postliceal;

c) programe de conversie profesională pentru personalul didactic cu studii de nivel liceal si postliceal, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

d) alte programe de perfectionare de specialitate, metodică si psihopedagogică a personalului didactic.

(2) Institutiile de învătământ liceal sau postliceal, centre de formare/perfectionare, pot organiza programele enumerate la alin. (1) în domeniile de specializare si pentru categoriile de personal didactic pentru care au obtinut aprobarea din partea directiei de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării sau, după caz, acreditarea din partea Centrului National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar.

Art. 11. - (1) Palatul National al Copiilor organizează programe de perfectionare specifice pentru personalul didactic din palatele judetene si cluburile copiilor si elevilor, inclusiv programe de perfectionare periodică, o dată la 5 ani, cu conditia de a obtine acreditarea din partea Centrului National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar.

(2) Palatele judetene si cluburile copiilor si elevilor pot organiza programe de perfectionare a personalului didactic din aceste institutii pentru acele domenii de activitate în care au performante deosebite si dispun de resursele umane si logistice necesare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Forme de organizare

 

Art. 12. - (1) Principalele forme de organizare a formării continue/perfectionării personalului didactic din învătământul preuniversitar sunt:

a) activitătile metodico-stiintifice si psihopedagogice, realizate la nivelul unitătii de învătământ sau pe grupe de unităti, respectiv comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice;

b) sesiunile metodico-stiintifice de comunicări, simpozioane si schimburi de experientă pe probleme de specialitate si psihopedagogice;

c) stagiile periodice de informare stiintifică de specialitate si în domeniul stiintelor educatiei;


d) cursurile organizate de societăti stiintifice si alte organizatii profesionale ale personalului didactic;

e) cursurile de perfectionare a pregătirii de specialitate, metodice si psihopedagogice;

f) stagii/programe realizate prin activităti de mentorat pentru dezvoltarea profesională;

g) cursurile de pregătire si examenele pentru obtinerea definitivării în învătământ sau a gradelor didactice;

h) cursurile de pregătire si perfectionare pentru personalul de conducere, de îndrumare si de control, potrivit unor programe specifice;

i) bursele de perfectionare si stagiile de studiu si documentare, realizate în tară si în străinătate;

j) cursurile postuniversitare de specializare;

k) studiile universitare de masterat;

l) studiile universitare de doctorat.

(2) Programele de conversie profesională intră în atributiile institutiilor de învătământ superior si se desfăsoară în baza unor norme metodologice specifice.

(3) Evaluarea si validarea achizitiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe si forme de organizare a formării continue/perfectionării se efectuează prin sistemul de recunoastere, echivalare si acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Art. 13. - (1) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de îndrumare si control din învătământul preuniversitar participă o dată la 5 ani la un program de perfectionare.

(2) Pentru îndeplinirea conditiei mentionate la alin. (1), personalul didactic din învătământul preuniversitar trebuie să acumuleze la intervale de 5 ani un minim de 90 de credite profesionale transferabile. Acestea se pot obtine prin:

a) participarea la un program de perfectionare o dată la 5 ani, de 30-90 de credite, acreditat de Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar;

b) participarea la alte programe si forme de organizare a perfectionării/formării continue a personalului didactic, dintre cele prevăzute la art. 12 alin. (1) si (2).

Art. 14. - (1) Programele de perfectionare o dată la 5 ani, prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, asigură dezvoltarea profesională sistematică a personalului didactic si sunt integrate în sistemul de recunoastere, echivalare si acumulare a creditelor profesionale transferabile.

(2) Conditia participării la un program de perfectionare o dată la 5 ani se consideră integral îndeplinită în următoarele situatii:

a) pentru personalul didactic care a obtinut în intervalul respectiv definitivarea în învătământ sau un grad didactic;

b) pentru personalul didactic din învătământul prescolar si din învătământul general obligatoriu care a absolvit în intervalul respectiv studii universitare de masterat, în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiintele educatiei, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, cu conditia ca suma creditelor la licentă si masterat să fie de cel putin 300 de credite;

c) pentru personalul didactic din învătământul prescolar si din învătământul general obligatoriu care a absolvit în intervalul respectiv studii universitare de masterat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiintele educatiei pentru care nu este mentionat numărul de credite;

d) pentru personalul didactic care a absolvit în intervalul respectiv studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiintele educatiei, conform Legii nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare;

e) pentru personalul didactic care a absolvit în intervalul respectiv un program de conversie profesională în învătământ prin studii postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre;

f) pentru personalul didactic care a absolvit în intervalul respectiv un curs postuniversitar didactic cu durata de 3 semestre.

(3) În cazul personalului didactic care nu se află în niciuna dintre situatiile mentionate la alin. (2) este obligatorie obtinerea, în intervalul de 5 ani, a cel putin 30 de credite dintr-un program de formare continuă acreditat de Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar. Diferenta până la cele 90 de credite mentionate la art. 13 alin. (2) poate fi acoperită prin acumularea de credite profesionale pe baza următoarelor echivalări:

a) se echivalează cu 60 de credite absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar didactic cu durata de două semestre;

b) se echivalează cu 45 de credite absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar profesional în specialitate cu durata de 3 semestre;

c) se echivalează cu 30 de credite absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar profesional în specialitate cu durata de două semestre sau a unui curs postuniversitar didactic cu durata de un semestru;

d) se echivalează cu 10 credite absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar profesional în specialitate cu durata de un semestru.

Art. 15. - (1) Programele si activitătile de perfectionare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c)-i) pot fi organizate în forme de învătământ flexibile, adaptate obiectivelor si continuturilor formării, precum si posibilitătilor si cerintelor participantilor, respectiv:

a) prin cursuri cu frecventă, organizate modular, în perioada vacantelor scolare, în zilele nelucrătoare sau în zile lucrătoare alocate în mod special activitătilor de perfectionare;

b) în sistemul învătământului la distantă, prin utilizarea platformelor E-learning si a suporturilor electronice, combinate cu orientarea si asistarea învătării prin procedurile de tutoriat;

c) prin cursuri fără frecventă organizate de institutii de învătământ superior, combinate cu consultatii periodice, potrivit optiunilor participantilor;

d) prin alte forme de organizare care combină învătarea asistată de formatori prin cursuri, seminarii, laboratoare si activităti practice comune, cu învătarea prin studiul individual si activitatea independentă a participantilor.

(2) Programele de studii universitare de masterat si doctorat se desfăsoară în formele de învătământ pentru care institutia de învătământ superior a obtinut acreditarea.

(3) Pachetul, respectiv numărul de credite profesionale transferabile corespunzător unui anumit tip de program este acelasi, indiferent de forma de învătământ în care se desfăsoară programul respectiv.

Art. 16. - (1) Activitătile metodico-stiintifice si psihopedagogice la nivelul unitătii de învătământ sunt organizate si realizate prin catedre si comisii metodice.

(2) În învătământul secundar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe discipline de studiu, pe grupuri de discipline înrudite sau pe arii curriculare.

(3) O catedră/comisie metodică se constituie, în cadrul aceleiasi unităti de învătământ, din cel putin 4 cadre didactice. Atunci când numărul cadrelor didactice din unitatea de învătământ este mai mic, catedra/comisia metodică se constituie pe grupuri de scoli.

(4) În învătământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe clase, respectiv ani de studiu, pe grupuri de clase sau pe întregul ciclu de învătământ. O catedră/comisie metodică se constituie, în cadrul aceleiasi unităti de învătământ, din cel putin 4 cadre didactice. Atunci când numărul cadrelor didactice din unitatea de învătământ este mai mic, catedra/comisia metodică se constituie pe grupuri de scoli.


(5) În învătământul prescolar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe de prescolari sau pe întregul ciclu de învătământ. O catedră/comisie metodică se constituie, în cadrul aceleiasi unităti de învătământ, din cel putin 4 cadre didactice, în grădinitele din mediul urban cu număr mare de cadre didactice, comisiile metodice se organizează, de preferintă, cu educatoarele care functionează la aceleasi grupe de copii. Atunci când numărul cadrelor didactice din unitatea de învătământ este mic, catedra/comisia metodică se constituie pe grupuri de grădinite.

(6) Activitătile metodico-stiintifice desfăsurate în cadrul catedrelor/comisiilor metodice vizează obiective si continuturi care au impact nemijlocit asupra procesului de învătământ desfăsurat în scoală si sunt centrate pe principalele demersuri pedagogice, respectiv: analiza, proiectarea, realizarea, evaluarea si ameliorarea/dezvoltarea procesului. Principalele demersuri si activităti prin care catedrele/comisiile metodice contribuie la formarea continuă/perfectionarea personalului didactic constau în:

a) analiza nevoilor de educatie, generale si specifice, comune si speciale, si stabilirea prioritătilor pe baza cărora se proiectează procesul de învătământ;

b) analiza resurselor educationale si formularea modului în care acestea vor fi distribuite si utilizate la nivelul concret al scolii si al claselor de elevi/grupelor de prescolari;

c) analiza contextului social si pedagogic specific în care se desfăsoară procesul de învătământ;

d) analiza claselor de elevi/grupelor de prescolari sub aspectul rezultatelor anterioare ale învătării si determinarea conditiilor initiale de la care se porneste în fiecare etapă a procesului de învătământ, respectiv la început de ciclu, de an scolar, de semestru, la începutul unui capitol nou din programa scolară;

e) definirea operatională a obiectivelor educationale sau/si a competentelor vizate prin procesul de învătământ;

f) organizarea, structurarea logică si transpunerea psihopedagogică a continuturilor predării si învătării, în functie de particularitătile vârstei psihologice si scolare a elevilor si de particularitătile fiecărei clase de elevi/grupe de prescolari;

g) alegerea, analiza si evaluarea strategiilor didactice, a metodelor, tehnicilor si instrumentelor de predare-învătare si aplicarea acestora la particularitătile disciplinelor de învătământ si ale claselor de elevi/grupelor de prescolari;

h) alegerea, construirea si validarea metodelor si instrumentelor de evaluare formativă si de evaluare sumativă a elevilor si de evaluare a rezultatelor procesului de învătământ;

i) stabilirea si aplicarea pârghiilor si mijloacelor de autoreglare si ameliorare a procesului de învătământ, în functie de rezultatele evaluării din fiecare etapă;

j) extinderea si aprofundarea cunostintelor de specialitate si psihopedagogice si integrarea acestora în demersuri de investigare, de evaluare si analiză critică a teoriilor, abordărilor si principiilor privind educatia.

(7) Principalele modalităti de organizare si desfăsurare a activitătii catedrelor/comisiilor metodice sunt:

a) dezbaterile de grup;

b) întocmirea si prezentarea de referate cu continut de specialitate, didactic sau psihopedagogie;

c) elaborarea, punerea în practică si valorificarea unor proiecte de cercetare realizate individual sau în echipă;

d) recenzii si prezentare de carte;

e) sesiuni de comunicări stiintifice;

f) schimburi de experientă, asistarea si evaluarea lectiilor;

g) activităti practice cu rol demonstrativ sau aplicativ.

(8) Activitătile de perfectionare sunt incluse în programul de activitate al catedrei/comisiei metodice, întocmit anual si actualizat semestrial. În cazul catedrelor/comisiilor metodice constituite pe grupuri de scoli, programul de activitate trebuie să cuprindă activităti organizate succesiv, în mod echilibrat, în fiecare dintre unitătile de învătământ componente.

(9) Celelalte aspecte privind organizarea, functionarea si conducerea catedrelor/comisiilor metodice sunt reglementate prin Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor din învătământul preuniversitar.

Art. 17. - (1) Activitătile metodico-stiintifice si psihopedagogice la nivel local, zonal sau judetean sunt organizate si realizate prin cercurile pedagogice. Acestea reunesc educatoare, învătători, maistri-instructori, profesori, responsabili ai comisiilor metodice, directori, cadre didactice încadrate în centrele de asistentă psihopedagogică, în casele corpului didactic, în învătământul special, în palate si cluburi ale copiilor etc. dintr-o localitate, dintr-o zonă sau la nivel de judet.

(2) Un cerc pedagogic se constituie ca structură distinctă, cu conditia ca numărul membrilor să nu fie mai mic de 25 si mai mare de 50 de cadre didactice.

(3) În functie de numărul cadrelor didactice si de structura retelei scolare, cercurile pedagogice se pot constitui pe cicluri de învătământ, respectiv prescolar, primar, gimnazial etc, pe tipuri sau profiluri de unităti, respectiv învătământ special, învătământ tehnic si profesional, învătământ de artă si sportiv, cluburi ale elevilor etc, iar în cadrul acestora pe discipline sau grupuri de discipline.

(4) Stabilirea structurii si coordonarea activitătii cercurilor pedagogice sunt atributii ale inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(5) Activitatea cercurilor pedagogice se desfăsoară în sesiuni, de două ori în cursul unui an scolar.

(6) Cercurile pedagogice sunt foruri de sinteză, de evaluare a rezultatelor procesului de învătământ si a factorilor care determină eficienta acestuia, de comunicare si valorificare a experientelor didactice si concluziilor cercetării pedagogice efectuate de cadrele didactice, de evaluare critică si constructivă a metodelor de predare-învătare, a continuturilor si modurilor de organizare a procesului educational, de lansare a unor proiecte educationale cu impact la nivel zonal si judetean.

 

CAPITOLUL III

Evolutia în carieră prin definitivarea în învătământ si obtinerea gradelor didactice II si I

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 18. - (1) Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evolutia în carieră a personalului didactic în acord cu noul Cadru national al calificărilor si cu standardele ocupationale asociate specializărilor didactice, precum si în conformitate cu noile tendinte privind dezvoltarea resurselor umane si asigurarea calitătii în educatie.

(2) Acordarea definitivării în învătământ semnifică recunoasterea competentelor minime acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică si care garantează în acest fel că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice si poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă.

(3) Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat de rezultatele obtinute la probe special concepute pentru a pune în evidentă valoarea adăugată achizitionată în intervalul parcurs de la obtinerea definitivării.


(4) Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate profesională si expertiză, care îl recomandă ca pe un generator de bune practici în mediul educational scolar.

Art. 19. - (1) Definitivarea în învătământ si gradele didactice II si I pot fi obtinute de personalul didactic de predare care îndeplineste conditiile privind studiile de specialitate, pregătirea psihopedagogică, vechimea la catedră si performantele profesionale, conform art. 7, 34, 35, 36, 37, 42 si 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În stabilirea vechimii efective la catedră se vor avea în vedere următoarele precizări cu caracter general:

a) conditiile de vechime necesare înscrierii la examenele de definitivare si grade didactice se referă la vechimea la catedră si nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învătământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomă sau de licentă, după caz, si îndeplinirea conditiei impuse de art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) cadrele didactice încadrate în învătământul preuniversitar particular beneficiază de recunoasterea vechimii la catedră, necesară pentru obtinerea definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I, de la data obtinerii autorizatiei de functionare provizorie de către unitatea scolară respectivă, conform legislatiei în vigoare;

c) pentru functia didactică de maistru-instructor vechimea de predare la catedră, necesară înscrierii la examenul pentru obtinerea definitivării în învătământ, se calculează de la data absolvirii cu diplomă a unei scoli postliceale în domeniu/scoli de maistri;

d) perioada de suspendare a contractului individual de muncă nu se consideră vechime la catedră, ci doar vechime în învătământ;

e) perioada concediului de maternitate este considerată vechime la catedră.

(3) Educatoarelor si învătătorilor cu studii medii, absolventi de licee pedagogice sau scoli postliceale, institutorilor, precum si profesorilor din învătământul primar si prescolar, absolventi ai studiilor de licentă în specializarea Pedagogia învătământului primar si prescolar, li se consideră îndeplinită conditia prevăzută ia art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă îndeplinesc conditiile Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.

Art. 20. - (1) Examenele pentru obtinerea definitivării în învătământ si a gradelor didactice se organizează distinct pentru fiecare functie didactică de predare dintre functiile didactice stabilite pe niveluri de învătământ si pe tipuri de unităti scolare sau conexe, potrivit prevederilor art. 151 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Se consideră functie didactică de predare acea functie didactică pentru care se constituie normă didactică de predare-învătare, de instruire practică si de evaluare potrivit art. 42 si 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. - (1) Definitivarea în învătământ si gradele didactice II si I pot fi obtinute, în cadrul fiecărei functii didactice, la specializarea pe care cadrul didactic o predă sau la una dintre specializările înscrise pe diplomele pe care le detine, conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(2) În cazul în care cadrul didactic a dobândit două sau mai multe specializări, definitivarea în învătământ si gradele didactice obtinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specializările înscrise pe diplome. Cadrul didactic se poate înscrie la obtinerea gradului didactic superior în una dintre specializările detinute, indiferent de specializările la care a obtinut gradele inferioare, conform Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.561/2005 privind recunoasterea definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I, potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Personalului didactic de predare cu diplomă de absolvire a învătământului universitar de scurtă durată, precum si educatoarelor, învătătorilor, institutorilor si maistrilor instructori care, ulterior obtinerii gradelor didactice, au absolvit studii universitare cu diplomă de licentă, respectiv de master, li se recunosc gradele didactice obtinute, inclusiv în cazul în care au trecut prin concurs în învătământul liceal sau postliceal ori ca urmare a pretransferării la cerere si transferării personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiintarea unor unităti scolare.

(4) Personalului didactic care a obtinut definitivarea în învătământ pentru o anumită functie didactică i se recunoaste definitivarea pentru oricare dintre celelalte functii didactice, dacă îndeplineste conditiile de studii necesare ocupării functiilor didactice respective.

(5) Cadrele didactice încadrate în scolile de aplicatie si în centrele de limbi străine, care îndeplinesc conditiile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pot obtine definitivarea în învătământ sau gradele didactice în conditiile stabilite de lege si de ordinele ministrului educatiei, cercetării si inovării. Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti iau în evidentă cadrele didactice din scolile de aplicatie si din centrele de limbi străine care doresc să obtină definitivarea în învătământ sau gradele didactice II si I.

(6) Aprecierea anuală si calificativul acordate pentru activitatea managerială nu reprezintă o conditie pentru înscrierea si sustinerea examenelor de acordare a definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I, pentru personalul didactic care îndeplineste functii de conducere, îndrumare si control în sistemul de învătământ preuniversitar sau functii publice. În acest caz vor fi luate în considerare calificativele acordate pentru functia didactică de predare.

Art. 22. - (1) Probele de examen pentru obtinerea definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I se stabilesc pe functii didactice, stabilite potrivit legii, si sunt unice la nivel national si obligatorii pentru toate institutiile/centrele de perfectionare abilitate să organizeze aceste examene.

(2) Programele pe baza cărora se desfăsoară probele de examen se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării si sunt valabile la nivel national. În cazul în care la anumite discipline cu un caracter specific pronuntat nu există programe aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, institutiile/centrele organizatoare de examene vor propune spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării programele pentru disciplinele respective.

Art. 23. - (1) Cadrele didactice înscrise la examenele pentru acordarea definitivării si gradelor didactice pot participa la programe de pregătire organizate de centrele de perfectionare, în vederea sustinerii acestor examene.

(2) Programele de pregătire pentru examenele de acordare a definitivării în învătământ si a gradului didactic II cuprind cursuri si activităti aplicative, respectiv seminarii, laboratoare, în


domeniile specialitătii, didacticii specialitătii si pedagogiei si psihologiei educatiei, în concordantă cu programele disciplinelor pe baza cărora se desfăsoară examenele.

(3) Pentru gradul didactic I, programele de pregătire cuprind teme privind abordările actuale în specialitate si didactica specialitătii, precum si un modul tematic privind metodologia cercetării si managementul proiectelor de cercetare în stiintele educatiei.

(4) Programele de pregătire se organizează pe durata a două săptămâni, cu o medie de 40 de ore de activităti didactice pe săptămână, repartizate în una sau două etape în perioada vacantelor scolare. Pentru definitivarea în învătământ si gradul didactic II, aceste programe se organizează în anul scolar în care se desfăsoară examenele. Pentru gradul didactic I, aceste programe se organizează după desfăsurarea colocviului de admitere, până la începutul anului scolar următor.

(5) În institutiile de învătământ superior - centre de perfectionare, finantarea programelor de pregătire pentru examenele de acordare a definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat, corespunzătoare coeficientului de 0,4 aplicat la numărul de studenti echivalenti, potrivit procedurilor aplicate de Consiliul National pentru Finantarea învătământului Superior (CNFIS), în limita sumelor disponibile.

(6) În institutiile de învătământ preuniversitar - centre de perfectionare, finantarea programelor de pregătire pentru examenele de acordare a definitivării în învătământ si a gradelor didactice II si I se asigură din fondurile alocate inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru activitătile de perfectionare a personalului didactic, în limita sumelor disponibile.

Art. 24. - (1) Toate operatiile privind desfăsurarea si evaluarea probelor scrise si orale din cadrul examenelor pentru acordarea definitivării în învătământ si a gradului didactic II se efectuează numai în institutia de învătământ - centru de perfectionare, care organizează examenele, sub coordonarea comisiilor de examinare din centrul de perfectionare respectiv. Accesul altor persoane la examene este permis numai în baza unei împuterniciri date de conducerea centrului de perfectionare organizator sau de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării si numai pentru a se urmări procesul de organizare si de desfăsurare a examenelor, fără a se interveni în desfăsurarea acestora.

(2) Răspunderea pentru respectarea procedurilor de desfăsurare a probelor de examen pentru definitivarea în învătământ si acordarea gradelor didactice II si I revine presedintelui comisiei de examinare si fiecărui membru al acesteia.

Art. 25. - (1) Documentele primare ale examenelor pentru definitivarea în învătământ si acordarea gradului didactic II, respectiv subiectele si baremele la probele scrise, lucrările scrise ale candidatilor, borderourile cu notele acordate de profesorii examinatori, biletele la probele orale, sunt păstrate la secretariatele institutiilor de învătământ organizatoare pe o durată de un an de la data desfăsurării examenelor.

(2) Lucrările metodico-stiintifice pentru gradul didactic I sunt păstrate în arhiva catedrelor, departamentelor sau, după caz, a facultătilor din cadrul institutiilor de învătământ organizatoare pe o durată de minimum 5 ani de la data desfăsurării probei de sustinere publică a acestora.

(3) Documentele care atestă rezultatele examenelor si pe baza cărora se acordă certificatele de acordare a definitivării în învătământ si a gradelor didactice, precum si documentele de evidentă a eliberării certificatelor se păstrează în arhiva institutiilor de învătământ organizatoare pe o durată cuprinsă între 5 si 50 de ani sau permanent. Din această categorie fac parte:

a) tabelele nominale cu componenta comisiilor de examinare pentru probele orale si scrise din cadrul examenului pentru definitivarea în învătământ si gradul didactic II si pentru inspectia specială si sustinerea lucrării metodico-stiintifice pentru gradul didactic I;

b) copiile autentificate de conducerea unitătii de învătământ ce detine registrul de inspectii care contine originalul după procesele-verbale de inspectie specială pentru definitivarea în învătământ si gradul didactic II si după rapoartele scrise întocmite la inspectia specială si sustinerea lucrării metodico-stiintifice pentru gradul didactic I;

c) referatele de acceptare a lucrărilor metodico-stiintifice;

d) cataloagele de examen;

e) tabelele nominale cu personalul didactic care a promovat examenele pentru acordarea definitivării în învătământ sau a gradelor didactice II si I, întocmite de centrele de perfectionare si înaintate spre validare prin ordin al ministrului Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării;

f) documentele primite de la Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării privind validarea prin ordin al ministrului a acordării definitivării si gradelor didactice;

g) registrul de evidentă a eliberării certificatelor; h) cotoarele certificatelor eliberate.

(4) Termenele de păstrare a documentelor mentionate la alin. (3) se stabilesc prin nomenclatorul arhivistic al institutiilor de învătământ - centre de perfectionare, aprobat de conducerea acestora si avizat de directiile judetene/a municipiului Bucuresti ale Arhivelor Nationale, potrivit Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acordarea definitivării în învătământ

 

Art. 26. - (1) Pentru înscrierea la examenul de acordare a definitivării în învătământ, candidatii trebuie să îndeplinească conditiile privind vechimea la catedră, după cum urmează:

a) pentru personalul didactic cu functia de bază în învătământ si cu normă întreagă, se cere un stagiu efectiv de cel putin 2 ani la catedră;

b) pentru personalul didactic asociat cu cel putin 1/2 normă didactică în specialitate, care îndeplineste conditiile de studii prevăzute de lege, se cere un stagiu efectiv la catedră de cel putin 3 ani.

(2) Pentru personalul didactic care nu se încadrează în niciuna dintre conditiile mentionate la alin. (1), se calculează un coeficient anual de stagiu la catedră prin împărtirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător functiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului scolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de functionare la catedră. Stagiul de activitate la catedră prevăzut la lit. a) se consideră îndeplinit atunci când suma coeficientilor anuali astfel calculati este de cel putin 2.

(3) Preparatorilor universitari care trec în învătământul preuniversitar cu o vechime mai mică de 3 ani li se recunoaste ca stagiu la catedră perioada în care au functionat în această calitate, conform art. 34 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Asistentilor si preparatorilor universitari cu o vechime la catedră de cel putin 3 ani, care trec în învătământul preuniversitar, li se acordă definitivarea în învătământ pe baza unei inspectii speciale, conform art. 34 alin. (7) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(5) În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data încadrării în învătământ până la data de 31 august a anului scolar în care se sustin inspectia specială si probele scrise si orale.

Art. 27. - Pentru înscrierea la examenul de acordare a definitivării în învătământ, candidatii trebuie să obtină cel putin calificativul „bine" la aprecierile anuale si la inspectiile scolare din anii anteriori înscrierii, dacă acestea au avut loc.

Art. 28. - (1) Prezentarea la examenul de definitivare în învătământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. a) din prezenta metodologie. Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani.

(2) Personalul didactic titular care nu obtine în termenele prevăzute de lege definitivarea în învătământ pierde calitatea de titular si, ca urmare, contractul de muncă individual al acestuia se desface, potrivit legii. Personalul didactic căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă drept urmare a neobtinerii definitivării în învătământ în termenele prevăzute de lege, după obtinerea unei noi titularizări se poate înscrie la examenul de definitivare cu conditia de a efectua un nou stagiu la catedră de cel putin 2 ani.

(3) Personalul didactic încadrat pe o perioadă determinată, care nu a obtinut definitivarea în învătământ în termenele prevăzute de lege, se poate înscrie la acest examen după titularizare, cu conditia de a efectua un nou stagiu la catedră de cel putin 2 ani.

(4) Cadrul didactic înscris la examenul pentru definitivarea în învătământ care nu a putut sustine probele de examen datorită unor motive temeinice, sustinute cu documente, poate să sustină probele respective în sesiunea din anul scolar următor, cu aprobarea inspectoratului scolar. În acest caz, sesiunea de examen la care nu s-a putut prezenta nu se însumează la cele 3 sesiuni permise în cel mult 5 ani, prevăzute la alin. (1).

Art. 29. - (1) Înscrierea la examenul pentru acordarea definitivării în învătământ se face pe bază de cerere, însotită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1 octombrie - 31 octombrie, pentru sesiunea din anul scolar respectiv, la conducerile unitătilor de învătământ. Dosarul de înscriere trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea-tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care candidatii vor nominaliza institutia de învătământ - centru de perfectionare la care doresc să sustină examenul;

b) fisa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;

c) copia legalizată a certificatului de nastere;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul schimbării numelui de familie; în caz de divort sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

e) copia legalizată a diplomei de studii, însotită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

f) recomandare scrisă asupra activitătii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitătii de învătământ unde este încadrat;

g) dovada privind calificativele acordate în ultimii 2 ani scolari;

h) document legalizat din care să rezulte că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Conducerile unitătilor de învătământ verifică existenta si legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, îndeplinirea conditiilor de înscriere, respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învătământ, care îndeplinesc conditiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unitătilor de învătământ inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate oficial cu număr si dată.

(4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administratie al inspectoratelor scolare de către inspectorul cu probleme de perfectionare si formare continuă.

(5) Înstiintarea candidatilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează de către inspectorul de perfectionare si formare continuă, prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înstiintat si în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens, până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

Art. 30. - (1) Procedura de finalizare a înscrierii candidatilor din seria curentă, corespunzătoare anului scolar în care se desfăsoară probele scrise si orale, cuprinde următoarele actiuni si termene:

a) inspectorul de perfectionare si formare continuă trimite în fiecare an, până la data de 12 decembrie, institutiilor de învătământ - centre de perfectionare listele candidatilor care vor sustine examenul pentru acordarea definitivării în învătământ în anul scolar respectiv;

b) directorii unitătilor de învătământ vor transmite în perioada 7-14 iunie a fiecărui an procesele-verbale de la inspectiile speciale derulate în anul scolar respectiv, în copie autentificată prin stampila si semnătura conducătorului unitătii scolare în care s-a efectuat inspectia; fiecare proces-verbal va fi însotit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic.

(2) Pentru finalizarea demersurilor premergătoare obligatorii pentru admiterea candidatilor la sustinerea probelor scrise si orale din cadrul examenului pentru acordarea definitivării în învătământ, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectorul de perfectionare si formare continuă, vor transmite institutiilor de învătământ - centre de perfectionare, până la data de 1 iulie, următoarele documente:

a) fisele sintetice cu datele candidatilor admisi spre a participa la sustinerea probelor scrise si orale, potrivit specializării pentru care a optat fiecare candidat;

b) dosarele candidatilor, inclusiv procesele-verbale ale inspectiilor speciale;

c) un document cu informatii privind vechimea la catedră, în ani, luni si zile, pentru candidatii care au beneficiat de concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului ori pentru orice alte situatii care ridică probleme privind vechimea la catedră a candidatilor.

Art. 31. - Probele examenului pentru definitivarea în învătământ constau în:

a) inspectie specială;

b) probe scrise si orale la disciplinele prevăzute în prezenta metodologie.

Art. 32. - (1) Inspectia specială pentru acordarea definitivării în învătământ se realizează în unitatea scolară unde este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate, cu avizul inspectorului de perfectionare si al directorului unitătii scolare respective, în perioada 1 octombrie - 5 iunie a fiecărui an scolar.

(2) Inspectia specială se efectuează la 4 activităti didactice si este valabilă numai pentru anul scolar în care a fost efectuată.

(3) În situatia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, inspectia specială se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul scolar respectiv.

(4) În situatia în care candidatul nu este încadrat pe una dintre specializările înscrise pe diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, inspectia specială se efectuează la două activităti didactice în specializarea pe care este încadrat în anul scolar respectiv si la două activităti didactice în specializarea la care sustine examenul de definitivare în învătământ.

(5) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectia specială este efectuată de un inspector de specialitate de la inspectoratele scolare sau de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării sau un cadru didactic metodist repartizat cu delegatie. Cadrul didactic care efectuează inspectia specială trebuie să aibă cel putin gradul didactic II si aceeasi specializare cu aceea în care candidatul îsi sustine inspectia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(6) Inspectia specială se notează cu o singură notă, de la 10 la 1, acordată de cadrul didactic care efectuează inspectia, exprimată prin numere întregi sau cu zecimale. Nota minimă de promovare a inspectiei speciale este 7. Candidatii care nu au primit nota minimă se consideră respinsi la examenul de acordare a definitivării în învătământ si nu se vor putea prezenta la probele scrise si orale din cadrul examenului. Nota acordată la inspectia specială nu poate fi contestată.

(7) La inspectia specială poate să asiste si directorul unitătii de învătământ în care aceasta se desfăsoară. Acesta poate să poate să facă observatii si aprecieri privind activitătile didactice asistate, dar nu participă la acordarea notei.

Art. 33. - (1) Probele scrise si orale din cadrul examenului de definitivare în învătământ, pe categorii de personal didactic, sunt următoarele:

1. Pentru profesori din învătământul de masă si învătământul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare:

a) disciplina de specialitate si didactica acesteia, scris;

b) disciplina de specialitate si didactica acesteia, oral;

c) pedagogie si elemente de psihologie a educatiei, scris.

2. Pentru învătători si profesori din învătământul primar din unitătile scolare cu limba de predare română:

a) limba si literatura română si metodica predării acesteia, scris;

b) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei, scris;

c) matematică si metodica predării acesteia, oral.

3. Pentru învătători si profesori din învătământul primar din unitătile scolare cu limba de predare în una dintre limbile minoritătilor:

a) limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor, scris;

b) limba si literatura maternă si metodica predării acesteia, scris;

c) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei, scris;

d) matematică si metodica predării acesteia, oral.

4. Pentru educatoare si profesori din învătământul prescolar din unitătile prescolare cu predare în limba română:

a) limba română si literatura pentru copii, scris;

b) pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educatiei, scris;

c) metodica activitătii instructiv-educative din învătământul prescolar, oral.

5. Pentru educatoare si profesori din învătământul prescolar din unitătile prescolare cu limba de predare în una dintre limbile minoritătilor:

a) limba si literatura română si universală pentru copii, scris;

b) limba si literatura maternă si metodica predării acesteia, scris;

c) pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educatiei, scris;

d) metodica activitătii instructiv-educative din învătământul prescolar, oral.

6. Pentru învătători-educatori din învătământul special:

a) terapie educatională complexă si integrată, scris;

b) terapie educatională complexă si integrată, oral;

c) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru învătătorii-institutorii din învătământul de masă), scris.

7. Pentru învătător, învătător itinerant, institutor în învătământul special cu predare în limba română:

a) limba română si literatura pentru copii si metodica predării acestora, scris;

b) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru învătători-institutori din învătământul de masă) sau psihopedagogie specială, scris;

c) matematica si metodica predării acesteia, oral.

8. Pentru învătător, învătător itinerant, institutor în învătământul special cu predare în una dintre limbile minoritătilor:

a) limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor, scris;

b) limba si literatura maternă si metodica predării acesteia, scris;

c) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru învătători-institutori din învătământul de masă) sau psihopedagogie specială, scris;

d) matematica si metodica predării acesteia, oral.

9. Pentru educatoare-institutori în învătământul special cu predare în limba română:

a) limba română si literatura pentru copii, scris;

b) pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru educatoare-institutori din învătământul de masă) sau psihopedagogie specială, scris;

c) metodica activitătii instructiv-educative în învătământul prescolar, oral.

10. Pentru educatoare-institutori în învătământul special cu predare în una dintre limbile minoritătilor:

a) limba si literatura română si universală pentru copii, scris;

b) limba si literatura maternă si metodica predării acesteia, scris;

c) pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru educatoare-institutori din învătământul de masă) sau psihopedagogie specială, scris;

d) metodica activitătii instructiv-educative în învătământul prescolar, oral.

11. Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii:

a) disciplina de specialitate si didactica acesteia, scris;

b) disciplina de specialitate si didactica acesteia, oral;

c) pedagogie si elemente de psihologie a educatiei, scris.

(2) Perioada de sustinere a probelor scrise si orale pentru

toate categoriile de cadre didactice este penultima săptămână din luna august. Unitătile de învătământ - centre de perfectionare vor stabili si afisa anual în această perioadă graficul desfăsurării probelor de examen.


Art. 34. - (1) Componenta comisiei de examinare la probele scrise si orale din cadrul examenului pentru definitivarea în învătământ, pe categorii de personal didactic, este următoarea:

1. Pentru profesori din învătământul de masă si învătământul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea la care candidatii sustin examenul. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa;

b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari universitari sau lectori universitari doctori sau doctoranzi de specialitatea la care candidatii sustin examenul si pedagogie. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare probă scrisă.

2. Pentru educatoare, învătători si profesori pentru învătământul prescolar/primar din unitătile de învătământ cu predare în limba română sau în una dintre limbile minoritătilor:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar, lector universitar doctor, profesor gradul I, având specialitatea pedagogie sau specialitatea limba si literatura română ori matematică, dacă au desfăsurat activităti de formare initială sau de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul prescolar si primar. Presedintele comisiei poate fi si examinator la specialitatea sa;

b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari universitari sau lectori universitari doctori ori doctoranzi, având specialitatea pedagogie, limba si literatura română sau matematică. Din comisie pot face parte si profesori din învătământul liceal cu specialitatea pedagogie, limba si literatura română sau matematică, având gradul didactic I sau II. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare probă scrisă. Acestia trebuie să aibă specializarea corespunzătoare disciplinei la care se sustin examenele.

3. Pentru învătători-educatori, învătători, învătători-itineranti, institutori si educatoare-institutori din învătământul special:

a) presedinte: profesor universitar sau conferentiar universitar ori lector universitar doctor, profesor gradul I, având specializarea la care candidatii sustin examenele sau pedagogie. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa;

b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari sau lectori doctori ori doctoranzi, având specializarea la care candidatii sustin examenele si pedagogie. Din comisie pot face parte profesori din învătământul special, având gradul didactic I sau II, care au predat discipline de specialitate si metodică, au îndrumat practica pedagogică ori au condus activităti de perfectionare pentru învătători-educatori, învătători, învătători itineranti, institutori si educatoare/institutori din învătământul special. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare probă scrisă.

4. Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii:

a) presedinte: profesor din învătământul liceal, având specializarea la care candidatii sustin examenul sau pedagogie, cu gradul didactic I, care a predat în specialitate si a condus activităti de perfectionare a maistrilor-instructori sau, după caz, a antrenorilor ori cadrelor medicale. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa;

b) membri examinatori: cadre didactice având specializarea la care candidatii sustin examenul si pedagogie, având cel putin gradul didactic II, care au condus activităti de perfectionare a maistrilor-instructori sau, după caz, a antrenorilor sau cadrelor medicale. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare probă scrisă.

(2) Componenta comisiilor de examinare se propune de centrele de perfectionare, cu acordul conducerii acestora, si se înaintează spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, directia de specialitate, până la data de 1 iunie a fiecărui an.

Art. 35. - (1) Subiectele pentru probele scrise se stabilesc în plenul comisiei sau comisiilor de examinare, după caz, pe baza programelor aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării. În acest scop, membrii comisiei/comisiilor de examinare se întrunesc cu cel putin o oră înaintea desfăsurării fiecărei probe scrise si propun minimum 3 variante de subiecte. Pentru probele scrise care cuprind atât disciplina de specialitate, cât si didactica acesteia, fiecare variantă va contine 1/2 subiecte de specialitate si 1/2 subiecte de didactica specialitătii.

(2) Presedintele comisiei de examinare extrage o variantă de subiecte dintre cele 3 propuse, care va constitui subiectul de examen pentru toti candidatii de aceeasi specializare si din aceeasi categorie de personal didactic. Una dintre cele două variante rămase este considerată varianta de rezervă.

(3) Varianta extrasă este multiplicată într-un număr de exemplare egal cu numărul sălilor de examen. Acestea sunt închise în plicuri pe care se aplică stampila facultătii/ departamentului/unitătii de învătământ si pe care se scrie ora la care vor fi desfăcute. Plicurile sunt preluate de către profesorii supraveghetori responsabili de sală si transmise în fiecare sală de examen. Subiectele sunt transcrise pe tablă de către unul dintre profesorii supraveghetori, după care se scrie pe tablă ora de începere si ora de încheiere a probei.

(4) Presedintele comisiei, însotit de un membru examinator de specialitate, se deplasează în fiecare sală de examen si verifică exactitatea transcrierii subiectelor pe tablă. În cazul în care se constată erori, candidatii primesc coli noi de examen iar ora de începere a probei se modifică.

(5) Comisiile de examinare pot să opteze si pentru varianta multiplicării subiectelor într-un număr egal cu numărul candidatilor si distribuirea acestora pentru fiecare candidat. În acest caz, nu mai este necesară verificarea transcrierii subiectelor.

(6) În perioada de desfăsurare a probei scrise, membrii examinatori de specialitate elaborează baremul de evaluare. Acesta va fi afisat imediat după încheierea probei.

Art. 36. - (1) Probele scrise se desfăsoară în săli de examen adecvate sub aspectul suprafetei si numărului de locuri, respectiv cel putin dublu în raport cu numărul de candidati. Pentru fiecare sală se vor asigura cel putin 2 profesori supraveghetori, cu specializări diferite de cele ale candidatilor. Acestia pot fi desemnati dintre membrii celorlalte comisii de examen sau dintre cadrele didactice titulare ale institutiei de învătământ - centru de perfectionare. Unul dintre supraveghetori va fi desemnat ca responsabil de sală.

(2) La examen, candidatii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate. Accesul candidatilor în sala de examen se face pe bază de tabel nominal, sub controlul responsabilului de sală. La intrarea în sală, candidatii nu trebuie să aibă asupra lor niciun material, respectiv cărti, caiete, notite etc. sau obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită. În timpul examenului, telefoanele mobile se închid.

(3) După intrarea tuturor candidatilor, responsabilul de sală distribuie colile de examen si face un scurt instructaj privind cerintele desfăsurării probei, asa cum rezultă din prevederile prezentului articol.

(4) Lucrările scrise se efectuează pe coli de hârtie, de preferintă format A4, pe care se aplică stampila departamentului/facultătii/institutiei de învătământ în care se desfăsoară examenul. Lucrările scrise au caracter secret. Fiecare candidat îsi scrie numele si prenumele cu majuscule pe coltul din partea dreaptă a lucrării. După verificarea conformitătii cu buletinul/cartea de identitate de către responsabilul de sală, coltul colii se îndoaie si se lipeste cu o etichetă pe care se aplică stampila departamentului/facultătii/institutiei de învătământ si semnătura presedintelui comisiei. Această procedură se aplică si pentru colile de examen suplimentare solicitate de candidati.


(5) Pentru scrierea textului, candidatii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul acromatic.

(6) Ciornele se fac numai pe coli de hârtie care poartă stampila departamentului/facultătii/institutiei de învătământ în care se desfăsoară examenul, puse la dispozitie la solicitarea candidatilor. Acestea nu se semnează si sunt preluate de responsabilul de sală separat de colile de examen.

(7) Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 ore din momentul scrierii subiectelor pe tablă sau după primirea subiectelor. La încheierea probei, responsabilii de sală vor asigura ca numărul ultimilor candidati prezenti în sală să nu fie mai mic de 3.

(8) La încheierea probei, candidatii predau lucrările scrise responsabilului de sală, pe bază de borderou în care se completează, sub semnătura fiecărui candidat, numărul de pagini al lucrării.

(9) Frauda si tentativa de fraudă se sanctionează cu excluderea din examen.

Art. 37. - (1) Verificarea si evaluarea lucrărilor scrise se efectuează în mod independent de către cei 2 examinatori, cu note de la 10 la 1, exprimate prin numere întregi sau cu zecimale. Pentru validarea evaluărilor, diferenta dintre notele celor 2 examinatori nu trebuie să fie mai mare de un punct. Notele astfel acordate se trec în borderouri în care se mentionează numărul lucrării si nota acordată de fiecare examinator.

(2) În cazul în care apar lucrări pentru care diferenta dintre notele acordate de cei 2 examinatori este mai mare de un punct, presedintele comisiei dispune reverificarea, în prezenta sa, de către cei 2 examinatori a lucrărilor respective, prin raportare la fiecare dintre reperele baremului de notare. În functie de rezultatele reverificării, se decide, prin consens, care dintre notele acordate trebuie ajustată.

(3) După finalizarea operatiilor de evaluare, notele înscrise în borderouri se trec pe lucrări de către fiecare examinator, care semnează în dreptul notei acordate. Se calculează si se scrie pe fiecare lucrare media aritmetică a celor două note, aceasta reprezentând nota obtinută de candidat la proba scrisă. Lucrările se deschid în prezenta presedintelui comisiei, după care notele se înscriu în catalogul de examen.

Art. 38. - (1) Probele orale se desfăsoară pe bază de bilete de examen, unice la aceeasi disciplină pentru toate comisiile dintr-un centru de examen. Biletele pentru examenul oral au caracter secret.

(2) Biletele de examen sunt stabilite de profesorul(profesorii) examinator(i) si verificate de presedintele(presedintii) comisiei(comisiilor) de examen, în conformitate cu programele aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării. Fiecare bilet contine, de regulă, două subiecte. Pentru probele orale care cuprind atât disciplina de specialitate, cât si didactica acesteia, fiecare bilet va contine cel putin două subiecte: unul de specialitate si unul de didactica specialitătii.

(3) La probele orale examinează un singur profesor de specialitate, în prezenta presedintelui comisiei. Examinarea orală se realizează individual. În orice moment al desfăsurării probei în sală trebuie să fie cel putin 3 candidati.

(4) Examenul oral se desfăsoară pe baza unui program stabilit de comisie, astfel încât un candidat să nu sustină mai mult de o probă de examen pe zi. Examinarea candidatilor se desfăsoară între orele 8,00 si 20,00.

(5) Fiecărui candidat i se va acorda timpul necesar pentru a-si pregăti răspunsul, dar nu mai mult de 30 de minute.

(6) Proba orală se notează cu o singură notă, de la 10 la 1, exprimată prin numere întregi sau cu zecimale.

Art. 39. - (1) Candidatii care consideră că au fost subevaluati pot să depună contestatii. Acestea se adresează, în scris, presedintelui comisiei de examinare, în termen de cel mult 24 de ore de la data si ora afisării rezultatelor.

(2) Se pot depune contestatii numai privind evaluarea la probele scrise. Nu se admit contestatii privind evaluarea la probele orale.

(3) În contestatie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, mentionându-se subiectele si punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.

(4) Lucrările scrise ale candidatilor care au depus contestatii suntsecretizate prin acoperirea zonei în care este scris numele si prenumele candidatului si în care sunt trecute notele initiale. Lucrările sunt verificate si evaluate de cei 2 examinatori, în prezenta presedintelui comisiei de examinare, prin raportare la reperele baremului de notare si la elementele sesizate în contestatie. Notele acordate de cei 2 examinatori, precum si nota acordată pe lucrare, calculată ca medie aritmetică a celor două note, se scriu pe borderou si pe fiecare lucrare, potrivit procedurii aplicate la prima evaluare.

(5) Solutionarea fiecărei contestatii se decide si se comunică prin calificativul „admisă" sau „respinsă". Contestatia este admisă în cazul în care nota acordată după contestatie este mai mare sau mai mică cu mai mult de un punct decât nota acordată la prima evaluare.

În caz contrar, contestatia este respinsă si rămâne valabilă nota initială. Pentru lucrările care au primit initial note cuprinse între 5,50 si 5,99, inclusiv notele de 5,50 si 5,99, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestatii.

(6) Termenul de solutionare a contestatiilor trebuie să asigure candidatilor ale căror contestatii au fost admise prezenta la probele următoare ale examenului.

Art. 40. - (1) Pentru promovarea examenului de definitivare în învătământ, candidatul trebuie să obtină cel putin nota 7 la inspectia specială si cel putin nota 6 la fiecare dintre probele scrise si orale din cadrul examenului. Candidatii care nu obtin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare.

(2) Media generală de promovare a examenului de definitivare în învătământ este media aritmetică a mediei la specialitate si la metodică, obtinută din notele acordate de cei 2 profesori, si a notei, după caz, de la pedagogie. Pentru învătători, media obtinută la examenul de definitivare în învătământ se calculează astfel: se adună nota obtinută la proba scrisă de limba si literatura română si metodica predării acesteia cu nota obtinută la proba orală de matematică si metodica predării acesteia, se împarte la 2 si se obtine media la specialitate. Nota medie obtinută la specialitate se adună cu nota medie obtinută la proba de pedagogie, se împarte la 2 si se obtine media finală de absolvire a examenului de definitivare în învătământ.

(3) Media generală de promovare a examenului de definitivare în învătământ este de cel putin 6 (sase).

Art. 41. - (1) Pentru validarea rezultatelor examenului, institutiile de învătământ - centre de perfectionare transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, în termen de 15 zile de la încheierea examenului, tabelele nominale cu candidatii admisi, întocmite după situatia extrasă din cataloagele de examen, în două exemplare, atât pe suport de hârtie, cât si în format electronic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Acestea vor fi însotite de:

a) subiectele de examen la probele scrise si baremele de evaluare;

b) o informare sintetică privind modul de organizare si desfăsurare a examenului, precum si propuneri pentru optimizarea activitătii de perfectionare prin definitivarea în învătământ.


(2) Validarea rezultatelor examenului pentru definitivarea în învătământ se face de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin ordin al ministrului, pe baza tabelelor primite de la centrele de perfectionare, aplicându-se o cheie numerică pentru verificarea exactitătii datelor.

(3) Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea definitivării în învătământ se face de centrele de perfectionare, după comunicarea primită de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, directia de profil, privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor sustinute de candidati.

(4) Situatia privind rezultatele examenului pentru definitivarea în învătământ, respectiv admisi, respinsi, neprezentati, nevalidati, va fi transmisă de către centrele de perfectionare inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti în termen de 15 zile de la data comunicării validării. Inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti va tine evidenta actualizată a situatiei candidatilor din zona de actiune a fiecărui inspectorat. Cadrele didactice nevalidate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării vor fi înstiintate în scris de către inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(5) Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul de definitivare în învătământ se acordă după validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, începând cu data de 1 septembrie a anului scolar următor celui în care s-a desfăsurat examenul.

Art. 42. - (1) Asistentilor universitari si preparatorilor universitari cu o vechime la catedră de cel putin 3 ani, care trec în învătământul preuniversitar, li se acordă definitivarea în învătământ pe baza unei inspectii scolare speciale, conform prevederilor art. 34 alin. (7) din Legea nr. 128/1997, cu completările si modificările ulterioare.

(2) Cadrul didactic care îndeplineste conditiile prevăzute de lege solicită, în scris, inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti acordarea definitivării în învătământ pe baza functiei didactice de preparator/asistent universitar. Solicitarea scrisă va fi însotită de documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, respectiv:

a) conditia prevăzută la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) conditia privind vechimea la catedră de cel putin 3 ani în functia didactică de preparator sau asistent universitar;

c) conditia privind încadrarea în învătământul preuniversitar.

(3) Inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă verifică dacă sunt îndeplinite conditiile legale de acordare a definitivării în învătământ pe baza functiei didactice de preparator/asistent universitar.

(4) În baza documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la alineatul precedent, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti decid aprobarea acordării definitivării în învătământ pe baza unei inspectii speciale.

(5) Inspectia specială de acordare a definitivării în învătământ pe baza functiei didactice de preparator/asistent universitar se desfăsoară potrivit procedurii prevăzute la art. 32. Nota minimă de promovare a inspectiei speciale este 7. Nota la inspectia specială este echivalată cu media generală de promovare a examenului de definitivare în învătământ.

(6) După efectuarea inspectiei speciale, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti transmite institutiilor de învătământ superior - centre de perfectionare dosarul fiecărui candidat, cuprinzând următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) fisa de înscriere completată, confirmată de conducerea scolii;

c) diploma de studii în copie legalizată, însotită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

d) copie legalizată a certificatului de nastere;

e) copie legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul schimbării numelui; în caz de divort sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

f) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) document din care să rezulte încadrarea candidatului ca preparator universitar sau asistent universitar în învătământul superior cel putin 3 ani;

h) document din care să rezulte încadrarea cu functia de bază în învătământul preuniversitar;

i) procesul-verbal de efectuare a inspectiei speciale de acordare a definitivării în învătământ pe baza functiei didactice de preparator universitar sau asistent universitar, certificat conform cu originalul de directorul unitătii de învătământ în care s-a desfăsurat inspectia.

(7) Institutiile de învătământ superior - centre de perfectionare înregistrează dosarele candidatilor în propriile documente de evidentă si transmit Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării documentele necesare emiterii ordinului de acordare a definitivării în învătământ.

(8) Pe baza comunicării primite de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării privind ordinul de acordare a definitivării în învătământ, institutiile de învătământ superior - centre de perfectionare eliberează certificatul corespunzător.

(9) Drepturile salariale se acordă candidatilor începând cu data emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea definitivării în învătământ pe baza functiei didactice de preparator sau asistent universitar.

Art. 43. - (1) Se recunoaste definitivarea în învătământ cadrelor didactice repatriate din Republica Moldova, care au fost încadrate în sistemul national de învătământ din România, cărora li s-au atestat diplomele prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării si care au obtinut în învătământul din Republica Moldova certificat de gradul didactic II.

(2) Cadrele didactice încadrate în sistemul de învătământ preuniversitar din România, care au obtinut în învătământul din Republica Moldova certificat de gradul didactic II, pot solicita, în scris, inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti acordarea definitivării în învătământ în sistemul de învătământ din România pe baza gradului didactic II obtinut în sistemul de învătământ din Republica Moldova.

(3) Inspectorul responsabil cu perfectionarea verifică dacă sunt îndeplinite conditiile legale de acordare a definitivării în învătământ, respectiv:

a) repatrierea;

b) încadrarea cu functia de bază în sistemul de învătământ preuniversitar din România;

c) atestarea diplomei de licentă;

d) certificarea/atestarea gradului didactic II obtinut în sistemul de învătământ din Republica Moldova.

(4) În cazul în care conditiile prevăzute la alin. (3) sunt îndeplinite, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti transmite Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării solicitarea de emitere a ordinului ministrului de recunoastere a definitivării în învătământ, însotită de dosarele candidatilor. Fiecare dosar va cuprinde:

a) cerere/adresă;

b) copie legalizată de pe certificatul de gradul II obtinut în sistemul de învătământ din Republica Moldova;

c) copie legalizată de pe atestatul diplomei de licentă;

d) document din care să reiasă încadrarea în sistemul de învătământ din România;

e) copie legalizată de pe certificatul de nastere;

f) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui; în caz de divort sau recăsătorie, se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens.


(5) După emiterea ordinului ministrului de acordare a definitivării în învătământ, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării înstiintează, în scris, inspectoratul scolar/candidatul despre aceasta.

(6) Drepturile salariale se acordă de la data emiterii ordinului ministrului de acordare a definitivării în învătământ.

 

SECTIUNEA a 3-a

Acordarea gradului didactic II

 

Art. 44. - (1) Pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II, candidatii trebuie să îndeplinească conditiile privind vechimea la catedră, potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru acordarea gradului didactic II personalului didactic cu functia de bază în învătământ si cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivării în învătământ sau de cel putin 3 ani pentru personalul didactic care a obtinut definitivatul cu media 10.

(3) Pentru personalul didactic asociat sau suplinitor care nu a functionat pe o normă întreagă, se calculează un coeficient anual de vechime la catedră prin împărtirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător functiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului scolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de functionare la catedră după obtinerea definitivatului. Conditia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficientilor anuali astfel calculati este de cel putin 4, respectiv 3 în cazul candidatilor care au obtinut media 10 la examenul de definitivare în învătământ.

(4) Pentru personalul didactic titular care ocupă functii cu drept de rezervare a postului didactic în conditiile stabilite prin art. 101 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime la catedră. Cadrele didactice aflate în această situatie trebuie să aibă cel putin 4 ore de predare săptămânal în anul în care li se efectuează inspectia specială.

(5) În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obtinerii definitivatului până la data de 31 august a anului scolar în care se sustine examenul pentru gradul didactic II.

Art. 45. - (1) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic II, candidatii trebuie să obtină calificativul de cel putin „Bine" la aprecierile anuale si la inspectiile scolare, dacă acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate premergători înscrierii.

(2) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic II, cadrul didactic trebuie să se remarce prin prestatii didactice de calitate, prin conduită deontologică ireprosabilă, prin competentă didactică de înalt nivel, dovedită prin rezultatele obtinute în procesul de învătământ.

Art. 46. - (1) Pentru înscrierea si participarea la probele examenului de acordare a gradului didactic II, candidatilor trebuie să li se efectueze cel putin două inspectii scolare curente prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, programate după cum urmează:

a) prima dintre cele două inspectii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, înainte de înscrierea pentru sustinerea gradului didactic II;

b) a doua inspectie curentă se va programa în intervalul de la înscriere până la sustinerea inspectiei speciale.

(2) Cadrele didactice care îndeplinesc conditiile legale si doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita efectuarea primei inspectii curente, printr-o cerere-tip, în perioada 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere. Conducerile unitătilor de învătământ vor înainta cererile către inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, unde vor fi înregistrate oficial si supuse validării consiliului de administratie.

(3) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectiile curente se efectuează de către inspectori scolari de specialitate de la inspectoratele scolare sau cadre didactice din corpul de metodisti al inspectoratului scolar, repartizati cu delegatie. Cadrele didactice care efectuează inspectiile curente trebuie să aibă cel putin gradul didactic II si aceeasi specializare cu aceea în care candidatul îsi sustine inspectia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(4) Inspectiile curente constau în asistenta si evaluarea a 4 activităti didactice la una dintre specializările de pe diplomă/diplome sau la specializarea/specializările pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului.

(5) Calificativul minim de promovare la inspectia curentă este „bine". Inspectiile curente promovate sunt valabile 4 ani.

(6) Fisa de evaluare a activitătii didactice în cadrul inspectiilor curente este prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

(7) Răspunderea pentru planificarea, monitorizarea si evidenta efectuării inspectiilor scolare curente revine inspectoratelor scolare, prin inspectorii scolari pentru perfectionare si formare continuă si prin inspectorii de specialitate.

Art. 47. - (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II în învătământ se face pe bază de cerere, însotită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1-31 octombrie, pentru sesiunea din anul scolar următor, la conducerile unitătilor de învătământ. Dosarul de înscriere trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea-tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care candidatii vor nominaliza institutia de învătământ - centru de perfectionare la care doresc să sustină examenul;

b) fisa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie;

c) copia legalizată a certificatului de nastere;

d) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de divort sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

e) copia legalizată a diplomei de studii însotită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

f) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învătământ, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii;

g) recomandare scrisă asupra activitătii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitătii de învătământ unde este încadrat;

h) dovada privind calificativele acordate în ultimii 2 ani scolari;

i) dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare în ultimii 4 ani scolari;

j) copia procesului-verbal al inspectiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii.

(2) Conducerile unitătilor de învătământ verifică existenta si legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, îndeplinirea conditiilor de înscriere, respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care îndeplinesc conditiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unitătilor de învătământ inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate.

(4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administratie al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti de către inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă.

(5) Înstiintarea candidatilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înstiintat si în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens, până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

Art. 48. - (1) Procedura de finalizare a înscrierii candidatilor din seria curentă, corespunzătoare anului scolar în care se desfăsoară probele scrise si orale, cuprinde următoarele actiuni si termene:

a) inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă trimite în fiecare an, până la data de 12 decembrie, institutiilor de învătământ - centre de perfectionare, listele candidatilor care vor sustine examenul pentru acordarea gradului didactic II în anul scolar respectiv;

b) directorii unitătilor de învătământ vor transmite inspectoratelor scolare, în perioada 7-14 iunie a fiecărui an, procesele-verbale de inspectii curente si speciale derulate în anul scolar respectiv, în copie autentificată prin stampila si semnătura conducătorului unitătii scolare în care s-a efectuat inspectia; fiecare proces-verbal va fi însotit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic.

(2) Pentru finalizarea demersurilor premergătoare obligatorii pentru admiterea candidatilor la sustinerea probelor scrise si orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă, vor transmite institutiilor de învătământ - centre de perfectionare, până la data de 1 iulie, următoarele documente:

a) fisele sintetice cu datele candidatilor admisi spre a participa la sustinerea probelor scrise si orale, potrivit specializării pentru care a optat fiecare candidat;

b) dosarele candidatilor, inclusiv procesele-verbale ale inspectiilor curente si ale inspectiei speciale, în copie autentificată prin stampila si semnătura conducătorului unitătii scolare în care s-a efectuat inspectia;

c) un document cu informatii privind vechimea la catedră în ani, luni si zile, pentru candidatii care au beneficiat de concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului ori pentru orice alte situatii care ridică probleme privind vechimea la catedră a candidatilor.

Art. 49. - (1) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care până la obtinerea acestui grad nu obtin cel putin calificativul „bine" la aprecierile anuale si la a doua inspectie scolară curentă, precum si cadrele didactice care au fost sanctionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic II.

(2) Pentru cadrele didactice aflate în situatiile mentionate la alin. (1), inspectia specială si, prin urmare, participarea la examen se amână cu un an. Inspectoratul scolar reprogramează a doua inspectie scolară curentă pe parcursul anului de amânare.

(3) În cazul sanctiunii, cadrele didactice îsi pot finaliza obtinerea gradului didactic în anul scolar următor, numai după ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unitătii de învătământ unde sunt încadrate si cu acordul inspectoratului scolar.

(4) În cazul în care, pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu reuseste să întrunească conditiile precizate în prezentul articol pierde dreptul de a se mai prezenta la examene. El se poate reînscrie pentru o altă sesiune de examen atunci când întruneste conditiile de înscriere.

(5) Inspectoratele scolare au obligatia de a informa operativ, prin documente scrise, institutiile de învătământ - centre de perfectionare asupra aparitiei situatiilor mentionate în prezentul articol.

Art. 50. - Probele examenului pentru acordarea gradului didactic II constau în:

a) inspectie specială, precedată de cel putin două inspectii scolare curente efectuate si evaluate potrivit prevederilor art. 46;

b) probe scrise si orale la disciplinele prevăzute în prezenta metodologie.

Art. 51. - (1) Inspectia specială pentru acordarea gradului didactic II se realizează în unitatea scolară unde este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate, cu avizul inspectorului de perfectionare si al directorului unitătii scolare respective în perioada 1 octombrie - 5 iunie a fiecărui an scolar.

(2) Inspectia specială se efectuează la 4 activităti didactice si este valabilă numai pentru anul scolar în care a fost efectuată.

(3) În situatia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, inspectia specială se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul scolar respectiv.

(4) În situatia în care candidatul nu este încadrat pe una dintre specializările înscrise pe diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, inspectia specială se efectuează la două activităti didactice în specializarea pe care este încadrat în anul scolar respectiv si la două activităti didactice în specializarea la care sustine examenul pentru gradul didactic II.

(5) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectia specială este efectuată de un inspector de specialitate de la inspectoratele scolare sau de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării ori de un cadru didactic metodist repartizat cu delegatie. Cadrul didactic care efectuează inspectia specială trebuie să aibă cel putin gradul didactic I si aceeasi specializare cu aceea în care candidatul îsi sustine inspectia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(6) Inspectia specială se notează cu o singură notă, de la 10 la 1, acordată de cadrul didactic care efectuează inspectia, exprimată prin numere întregi sau cu zecimale. Nota minimă de promovare a inspectiei speciale este 8 (opt). Candidatii care nu au primit nota minimă se consideră respinsi la examenul de acordare a gradului didactic II si nu se vor putea prezenta la probele scrise si orale din cadrul examenului. Nota acordată la inspectia specială nu poate fi contestată.

(7) La inspectia specială poate să asiste si directorul unitătii de învătământ în care aceasta se desfăsoară. Acesta poate să facă observatii si aprecieri privind activitătile didactice asistate, dar nu participă la acordarea notei.


Art. 52. - Probele scrise si orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, pe categorii de personal didactic, sunt următoarele:

- un test de specialitate si metodica specialitătii;

- probă orală de pedagogie.

1. Pentru profesori din învătământul de masă si învătământul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare:

a) disciplina de specialitate si didactica acesteia, scris;

b) disciplina de specialitate si didactica acesteia, oral;

c) pedagogie si elemente de psihologie a educatiei, oral.

2. Pentru învătători si profesori pentru învătământul primar din unitătile scolare cu limba de predare română:

a) limba română si literatura pentru copii si metodica predării acestora, scris;

b) matematică si metodica predării acesteia, scris;

c) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei, oral.

3. Pentru învătători si profesori pentru învătământul primar din unitătile scolare cu limba de predare în una dintre limbile minoritătilor:

a) limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor, scris;

b) limba si literatura maternă si metodica predării acestora, scris;

c) matematică si metodica predării acesteia, scris;

d) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei, oral.

4. Pentru educatoare si profesori pentru învătământul prescolar din unitătile prescolare cu predare în limba română:

a) limba română si literatura pentru copii, scris;

b) metodica activitătii instructiv-educative din învătământul prescolar, scris;

c) pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educatiei, oral.

5. Pentru educatoare si profesori pentru învătământul prescolar din unitătile prescolare cu predare în una dintre limbile minoritătilor:

a) limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării activitătilor de limba română, scris;

b) limba si literatura maternă si metodica predării acesteia, scris;

c) metodica activitătii instructiv-educative din învătământul prescolar, scris;

d) pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educatiei, oral.

6. Pentru învătători-educatori în învătământul special:

a) terapie educatională complexă si integrată, scris;

b) terapie educatională complexă si integrată, oral;

c) pedagogie si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru învătătorii-institutorii din învătământul de masă), oral.

7. Pentru învătători, învătători itineranti, institutori în învătământul special cu predare în limba română:

a) limba română si literatura pentru copii si metodica predării acestora, scris;

b) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru învătătorii si institutorii din învătământul de masă) sau psihopedagogie specială, oral;

c) matematică si metodica predării acesteia, scris.

8. Pentru învătători, învătători itineranti, institutori în învătământul special cu predare în una dintre limbile minoritătilor:

a) limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării limbii si literaturii române la clasele cu predare în limbile minoritătilor, scris;

b) limba maternă si literatura pentru copii si metodica predării acesteia, scris;

c) pedagogie scolară si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru învătătorii si institutorii din învătământul de masă) sau psihopedagogie specială, oral;

d) matematica si metodica predării acesteia, scris.

9. Pentru educatoare, educatoare-institutori în învătământul special cu predare în limba română:

a) limba română si literatura pentru copii, scris;

b) pedagogie prescolară si probleme de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru educatoarele din învătământul de masă) sau psihopedagogie specială, oral;

c) metodica activitătii instructiv-educative în învătământul prescolar, oral.

10. Pentru educatoare, educatoare-institutori în învătământul special cu predare în una dintre limbile minoritătilor:

a) limba si literatura română si universală pentru copii si metodica predării activitătilor de limba română, scris;

b) limba maternă si literatura pentru copii, scris;

c) pedagogie prescolară si probleme de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru educatoarele din învătământul de masă) sau psihopedagogie specială, oral;

d) metodica activitătii instructiv-educative în învătământul prescolar, oral.

11. Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii:

a) disciplina de specialitate si didactica acesteia, scris;

b) disciplina de specialitate si didactica acesteia, oral

c) pedagogie si elemente de psihologie a educatiei, oral. Art. 53. - (1) Componenta comisiei de examinare la probele

scrise si orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, pe categorii de personal didactic, este următoarea:

1. Pentru profesori din învătământul de masă si învătământul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea la care candidatii sustin examenul. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa;

b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari universitari sau lectori universitari doctori sau doctoranzi, având specialitatea la care candidatii sustin examenul si pedagogie. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare probă scrisă.

2. Pentru educatoare, învătători si profesori pentru învătământul prescolar/primar din unitătile de învătământ cu predare în limba română sau în una dintre limbile minoritătilor:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor ori profesor din învătământul liceal cu gradul I, având specialitatea pedagogie ori specialitatea limba si literatura română ori matematică, dacă au desfăsurat activităti de formare initială sau de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul prescolar si primar. Presedintele comisiei poate fi si examinator la specialitatea sa;

b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari universitari sau lectori universitari doctori ori doctoranzi, având specialitatea pedagogie, limba si literatura română sau matematică. Din comisie pot face parte si profesori din învătământul liceal cu specialitatea pedagogie, limba si literatura română sau matematică, având gradul didactic I. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare probă scrisă. Acestia trebuie să aibă specializarea corespunzătoare disciplinei la care se sustine examenele.

3. Pentru învătători-educatori, învătători, învătători itineranti, institutori si educatoare-institutori din învătământul special:

a) presedinte: profesor universitar sau conferentiar universitar, lector universitar doctor, profesor gradul I, având specializarea la care candidatii sustin examenele sau pedagogie. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa.

b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari sau lectori doctori ori doctoranzi având specializarea la care candidatii sustin examenele si pedagogie. Din comisie pot face parte profesori din învătământul special, având gradul didactic I, care au predat discipline de specialitate si metodică, au îndrumat practica pedagogică sau au condus activităti de perfectionare pentru învătători-educatori, învătători, învătători-itineranti, institutori si educatoare/institutori din învătământul special (2 examinatori pentru fiecare probă scrisă).

4. Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii:

a) presedinte: profesor din învătământul liceal având specializarea la care candidatii sustin examenul sau specializarea pedagogie, cu gradul didactic I, care a predat în specialitate si a condus activităti de perfectionare a maistrilor-instructori sau, după caz, a antrenorilor sau cadrelor medicale. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa;

b) membri examinatori: cadre didactice având specializarea la care candidatii sustin examenul si de pedagogie, cu gradul didactic I, care au condus activităti de perfectionare a maistrilor-instructori sau, după caz, a antrenorilor sau cadrelor medicale. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare probă scrisă.

(2) Componenta comisiilor de examinare se propune de centrele de perfectionare, cu acordul conducerii acestora, si se înaintează spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, directia de profil, până la data de 1 iunie a fiecărui an.

Art. 54. - În cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, procedurile si conditiile privind stabilirea subiectelor, organizarea si desfăsurarea probelor scrise si orale, verificarea si evaluarea, depunerea si solutionarea contestatiilor sunt aceleasi cu cele aplicate la examenul pentru definitivarea în învătământ, potrivit prevederilor art. 35, 36, 37, 38 si 39 din prezenta metodologie.

Art. 55. - (1) Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obtină cel putin nota 8 la inspectia specială si cel putin nota 7 la fiecare dintre probele scrise si orale din cadrul examenului. Candidatii care nu obtin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare.

(2) Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează la fel ca media de la examenul de definitivare în învătământ.

(3) Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel putin 7 (sapte).

(4) Candidatii declarati respinsi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie pentru sustinerea examenului după trecerea unui an scolar, prin depunerea unui nou dosar de înscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie. Acestia se pot prezenta la probele de examen în sesiunea din anul scolar următor celui în care s-au reînscris.

(5) Candidatii înscrisi la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut sustine probele de examen datorită unor motive obiective, sustinute cu documente, si au fost declarati neprezentati, se pot reînscrie pentru sustinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu respectarea conditiilor legale si cu aprobarea inspectoratului scolar. În aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa institutiile de învătământ - centre de perfectionare cu privire aprobarea/neaprobarea amânării sustinerii probelor.

Art. 56. - (1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic II, institutiile de învătământ - centre de perfectionare transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, în termen de 15 zile de la încheierea examenului, tabelele nominale cu candidatii admisi, întocmite după situatia extrasă din cataloagele de examen, în două exemplare, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Acestea vor fi însotite de:

a) subiectele de examen la probele scrise si baremele de evaluare;

b) o informare sintetică privind modul de organizare si desfăsurare a examenului, precum si propuneri pentru optimizarea activitătii de perfectionare prin acordarea gradului didactic II.

(2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic II se face de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin ordin al ministrului, pe baza tabelelor primite de la centrele de perfectionare, aplicându-se o cheie numerică pentru verificarea exactitătii datelor.

(3) Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic II se face de centrele de perfectionare, după comunicarea primită de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, directia de profil, privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor sustinute de candidati.

(4) Situatia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic II, respectiv admisi, respinsi, neprezentati, nevalidati, va fi transmisă de către centrele de perfectionare inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, în termen de 15 zile de la data comunicării validării. Inspectorul de perfectionare de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti va tine evidenta actualizată a situatiei candidatilor din zona de actiune a fiecărui inspectorat. Cadrele didactice nevalidate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării vor fi înstiintate în scris de către inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(5) Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul de acordare a gradului didactic II se acordă după validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, începând cu data de 1 septembrie a anului scolar următor celui în care s-a desfăsurat examenul.

Art. 57. - (1) Lectorilor universitari/Sefilor de lucrări, care au avut functia de bază în învătământul superior si o vechime la catedră de cel putin 6 ani, la încadrarea în învătământul preuniversitar li se acordă gradul didactic II, pe baza unei inspectii speciale, conform prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cadrul didactic care îndeplineste conditiile prevăzute de lege solicită, în scris, inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti acordarea gradului didactic II pe baza functiei didactice de lector universitar/sef de lucrări. Solicitarea scrisă va fi însotită de documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, respectiv:

a) conditia prevăzută la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) conditia privind vechimea la catedră de cel putin 6 ani în functia didactică de lector universitar;

c) conditia privind încadrarea în învătământul preuniversitar.

(3) Inspectorul scolar responsabil cu perfectionarea verifică dacă sunt îndeplinite conditiile legale de acordare a gradului didactic II pe baza functiei didactice de lector universitar.

(4) În baza documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2), inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti decid aprobarea acordării gradului didactic II pe baza unei inspectii speciale.

(5) Inspectia specială de acordare a gradului didactic II pe baza functiei didactice de lector universitar/sef de lucrări se desfăsoară potrivit procedurii prevăzute la art. 51. Nota minimă de promovare a inspectiei speciale este 8.

(6) După efectuarea inspectiei speciale, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti transmite institutiilor de învătământ superior - centre de perfectionare dosarul fiecărui candidat, cuprinzând următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) fisa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii;

c) diploma de studii în copie legalizată, însotită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

d) copie legalizată după certificatul de nastere;

e) copie legalizată după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui; în caz de divort sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

f) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) document din care să rezulte încadrarea candidatului ca lector universitar/sef de lucrări în învătământul superior cel putin 6 ani;

h) document din care să rezulte încadrarea cu functia de bază în învătământul preuniversitar;

i) document din care să rezulte calificativele obtinute la aprecierile anuale în ultimii 4 ani;

j) recomandare scrisă asupra activitătii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitătii de învătământ în care este încadrat;

k) procesul-verbal de efectuare a inspectiei speciale, certificat conform cu originalul de directorul unitătii de învătământ în care s-a desfăsurat inspectia.

(7) Institutiile de învătământ superior - centre de perfectionare înregistrează dosarele candidatilor în propriile documente de evidentă si transmit Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării documentele necesare emiterii ordinului de acordare a gradului didactic II.

(8) Pe baza comunicării primite de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării privind ordinul de acordare a gradului didactic II, institutiile de învătământ superior - centre de perfectionare eliberează certificatul corespunzător.

(9) Drepturile salariale se acordă candidatilor începând cu data emiterii ordinului ministrului privind acordarea gradului didactic II pe baza functiei didactice de lector universitar/sef de lucrări.

Art. 58. - (1) Se recunoaste gradul didactic II cadrelor didactice repatriate din Republica Moldova, care au fost încadrate în sistemul national de învătământ din România, cărora li s-au atestat diplomele prin ordin al ministrului, care au obtinut în învătământul din Republica Moldova certificat de gradul didactic I.

(2) Cadrele didactice încadrate în sistemul de învătământ preuniversitar din România, care au obtinut în învătământul din Republica Moldova certificat de gradul didactic I, pot solicita, în scris, inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti acordarea gradului didactic II în sistemul de învătământ din România pe baza gradului didactic I obtinut în sistemul de învătământ din Republica Moldova.

(3) Inspectorul responsabil cu perfectionarea verifică dacă sunt îndeplinite conditiile legale de acordare a gradului didactic II, respectiv:

a) repatrierea;

b) încadrarea cu functia de bază în sistemul de învătământ preuniversitar din România;

c) atestarea diplomei de licentă;

d) certificarea/atestarea gradului didactic I obtinut în sistemul de învătământ din Republica Moldova.

(4) În cazul în care conditiile prezentate la alin. (3) sunt îndeplinite, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti transmite Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării solicitarea de emitere a ordinului ministrului de recunoastere a gradului didactic II, însotită de dosarele candidatilor.

Fiecare dosar va cuprinde:

a) cerere/adresă;

b) copie legalizată de pe certificatul de gradul I obtinut în sistemul de învătământ din Republica Moldova;

c) copie legalizată de pe atestatul diplomei de licentă;

d) document din care să rezulte încadrarea în sistemul de învătământ din România;

e) copie legalizată de pe certificatul de nastere;

f) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui; în caz de divort sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens.

(5) După emiterea ordinului ministrului de acordare a gradului didactic II, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării înstiintează, în scris, inspectoratul scolar/candidatul despre aceasta.

(6) Drepturile salariale se acordă de la data emiterii ordinului ministrului de acordare a definitivării în învătământ.

 

SECTIUNEA a 4-a

Acordarea gradului didactic I

 

Art. 59. - (1) Pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, candidatii trebuie să îndeplinească conditiile privind vechimea la catedră, potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru acordarea gradului didactic I personalului didactic cu functia de bază în învătământ si cu normă întreagă se cere o vechime la catedră de cel putin 4 ani de la obtinerea gradului didactic II sau de cel putin 3 ani pentru personalul didactic care a obtinut gradul didactic II cu media 10.

(3) Pentru personalul didactic asociat sau suplinitor care nu a functionat pe o normă întreagă se calculează un coeficient anual de vechime la catedră prin împărtirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv lanumărul anual de ore corespunzător functiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului scolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de functionare la catedră după obtinerea gradului didactic II. Conditia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficientilor anuali astfel calculati este de cel putin 4, respectiv 3 în cazul candidatilor care au obtinut media 10 la examenul de acordare a gradului didactic II.

(4) Pentru personalul didactic titular care ocupă functii cu drept de rezervare a postului didactic în conditiile stabilite prin art. 101 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime la catedră. Cadrele didactice aflate în această situatie trebuie să aibă cel putin 4 ore de predare săptămânal în anul în care li se efectuează inspectia specială.

(5) În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obtinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului scolar următor sustinerii examenului, până la data de 31 august a anului scolar în care se sustin inspectia specială si lucrarea metodico-stiintifică.

Art. 60. - (1) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie să obtină calificativul de cel putin „foarte bine" la aprecierile anuale, la inspectia curentă si la inspectiile scolare, dacă acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate premergători înscrierii.

(2) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie să se remarce prin prestatii didactice de calitate, prin competentă didactică de înalt nivel, dovedită prin rezultatele obtinute în procesul de învătământ, prin preocupări si realizări de cercetare si inovare a procesului de învătământ, prin initiativă si responsabilitate în dezvoltarea culturii calitătii în organizatia scolară, prin conduită etică si deontologică ireprosabilă. Îndeplinirea acestor conditii trebuie să rezulte din memoriul de activitate întocmit de candidat si atasat la cererea de înscriere.

(3) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie să aibă recomandarea consiliului profesoral al unitătii de învătământ în care este încadrat sau/si în care si-a desfăsurat activitatea în ultimii 2 ani premergători înscrierii. In cazul în care a desfăsurat activităti în mai multe unităti de învătământ, poate să includă în dosarul de înscriere recomandări de la fiecare unitate.

Art. 61. - (1) Pentru înscrierea si participarea la probele examenului de acordare a gradului didactic I, candidatilor trebuie să li se efectueze cel putin două inspectii scolare curente prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, programate după cum urmează:

a) prima dintre cele două inspectii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, înainte de înscrierea pentru sustinerea gradului didactic I;

b) a doua inspectie curentă se va programa în intervalul de la înscriere până la sustinerea inspectiei speciale.

(2) Cadrele didactice care îndeplinesc conditiile legale si doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor solicita efectuarea primei inspectii curente printr-o cerere-tip în perioada 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere. Conducerile unitătilor de învătământ vor înainta cererile către inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, unde vor fi înregistrate oficial si supuse validării consiliului de administratie.

(3) Inspectiile curente se efectuează de către inspectori scolari de specialitate de la inspectoratele scolare sau cadre didactice din corpul de metodisti al inspectoratului scolar, repartizati cu delegatie. Cadrele didactice care efectuează inspectiile curente trebuie să aibă cel putin gradul didactic I, aceeasi specializare cu aceea în care candidatul îsi sustine inspectia specială si cel putin acelasi nivel de studii cu acesta.

(4) Inspectiile curente constau în asistenta si evaluarea a 4 activităti didactice la una dintre specializările de pe diplomă/diplome sau la specializarea/specializările pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului.

(5) Calificativul de promovare la inspectia curentă este „foarte bine". Inspectiile curente promovate sunt valabile 4 ani.

(6) Răspunderea pentru planificarea, monitorizarea si evidenta efectuării inspectiilor scolare curente revine inspectoratelor scolare, prin inspectorii scolari pentru perfectionare si formare continuă si prin inspectorii de specialitate.

Art. 62. - (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe bază de cerere, însotită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1 octombrie-31 octombrie a anului scolar în care se sustine colocviul de admitere, la conducerile unitătilor de învătământ. Dosarul de înscriere trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea-tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului scolar, în care candidatii vor nominaliza institutia de învătământ - centru de perfectionare la care doresc să sustină examenul;

b) fisa de înscriere, completată, confirmată de conducerea scolii, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie;

c) copia legalizată a certificatului de nastere;

d) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de divort sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

e) copia legalizată a diplomei de studii însotită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

f) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii;

g) document din care să rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii 2 ani scolari;

h) document din care să rezulte calificativele acordate la inspectiile scolare în ultimii 2 ani scolari;

i) copia procesului-verbal al inspectiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea scolii;

j) recomandare scrisă asupra activitătii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitătii de învătământ unde este încadrat;

k) memoriul de activitate profesională, avizat de conducătorul unitătii scolare în care candidatul este încadrat.

(2) Conducerile unitătilor de învătământ verifică existenta si legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, îndeplinirea conditiilor de înscriere, respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc conditiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unitătilor de învătământ inspectoratelor scolare, unde vor fi înregistrate.

(4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administratie al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti de către inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă.

(5) Înstiintarea candidatilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează de către inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă, prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înstiintat si în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

Art. 63. - (1) Procedura de finalizare a înscrierii candidatilor din seria curentă, corespunzătoare anului scolar în care se desfăsoară colocviul de admitere, cuprinde următoarele actiuni si termene:

a) inspectorul de perfectionare si formare continuă trimite în fiecare an, până la data de 15 ianuarie a anului în care se sustine colocviul de admitere, institutiilor de învătământ - centre de perfectionare, listele nominale cu cadrele didactice aprobate pentru a fi înscrise la examenul de acordare a gradului didactic I, însotite de dosarele candidatilor;

b) directorii unitătilor de învătământ vor transmite inspectoratelor scolare, în perioada 7-14 iunie a fiecărui an, procesele-verbale de inspectii curente derulate în anul scolar respectiv, în copie autentificată prin stampila si semnătura conducătorului unitătii scolare în care s-a efectuat inspectia; fiecare proces-verbal va fi însotit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic.

(2) Directorii unitătilor de învătământ au obligatia să monitorizeze până la sfârsitul anului scolar în care se sustin inspectia specială si lucrarea metodico-stiintifică, respectarea de către cadrele didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic I a conditiilor de vechime efectivă la catedră, precum si a conditiilor privind obtinerea calificativului „foarte bine" la aprecierile anuale si la a doua inspectie curentă. Inspectoratele scolare vor fi informate operativ asupra situatiilor de nerespectare a acestor conditii.

(3) Inspectoratele scolare au obligatia să informeze operativ institutiile de învătământ - centre de perfectionare asupra aparitiei unor situatii de neîndeplinire a conditiilor mentionate la alin. (2). Ultima informare va fi transmisă în mod obligatoriu până la data de 1 iulie a anului scolar în care s-au sustinut inspectiile speciale si lucrările metodico-stiintifice.

Art. 64. - (1) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obtinerea acestui grad, nu obtin calificativul „foarte bine" la aprecierile anuale si la a doua inspectie scolară curentă, precum si cadrele didactice care au fost sanctionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic I.

(2) Pentru cadrele didactice aflate în situatiile mentionate la alin. (1), probele si, după caz, finalizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I se amână cu un an. Inspectoratul scolar reprogramează a doua inspectie scolară curentă pe parcursul anului de amânare.

(3) În cazul sanctiunii, cadrele didactice îsi pot finaliza obtinerea gradului didactic I în anul scolar următor, numai după ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unitătii de învătământ unde sunt încadrate si cu acordul inspectoratului scolar.

(4) În cazul în care, pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu reuseste să întrunească conditiile precizate în acest articol, pierde examenul de acordare a gradului didactic I, inclusiv în situatia în care a sustinut si a promovat inspectia specială si lucrarea metodico-stiintifică. El se poate reînscrie pentru o altă sesiune de examen, atunci când întruneste conditiile de înscriere.

(5) Inspectoratele scolare au obligatia de a informa operativ, prin documente scrise, institutiile de învătământ - centre de perfectionare asupra aparitiei situatiilor mentionate în prezentul articol.

Art. 65. - Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I constau în:

a) colocviu de admitere;

b) elaborarea unei lucrări metodico-stiintifice;

c) inspectie specială precedată de două inspectii curente;

d) sustinerea lucrării metodico-stiintifice.

Art. 66. - (1) Colocviul de admitere la gradul didactic I se organizează în fiecare an în perioada 15 ianuarie-15 februarie, conform procedurii de organizare si desfăsurare a colocviului de admitere la gradul didactic I, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.

(2) Colocviul de admitere se sustine pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate anual de fiecare centru de perfectionare abilitat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru fiecare specialitate în parte. Tematica va fi alcătuită, în mod echilibrat, din două arii tematice, respectiv:

a) teme privind metodologia cercetării pedagogice si tehnica elaborării unei lucrări metodico-stiintifice;

b) teme privind domeniul de specialitate si didactica acestuia.

(3) Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis/respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidatii declarati respinsi la colocviul de admitere se pot reînscrie pentru sustinerea examenului după 3 ani. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar si parcurgerea etapelor precizate în prezenta metodologie.

(4) Componenta comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pe functii didactice, este următoarea:

a) Pentru profesori din învătământul de masă si învătământul special, antrenori si cadre medicale cu studii superioare:

- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie;

- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care candidatii sustin examenul, dacă a desfăsurat activităti de formare initială sau de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul respectiv de

specializare ori a finalizat studii de doctorat sau masterat în stiintele educatiei.

b) Pentru profesorii cu specialitatea pedagogie:

- 2 profesori universitari, conferentiari universitari sau lectori universitari doctori, având specialitatea pedagogie.

c) Pentru educatoare/învătători si profesori pentru învătământul prescolar/primar:

- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie;

- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor ori doctorand sau un profesor cu gradul didactic I, având specializarea limba română, matematică, istorie, geografie ori o altă specializare care corespunde disciplinelor din planul de învătământ al specializării de licentă Pedagogia învătământului primar si prescolar, dacă a desfăsurat activităti de formare initială sau continuă a personalului didactic din învătământul primar si prescolar.

d) Pentru învătători-educatori, învătători, învătători itineranti, institutori si educatoare-institutori în învătământul special:

- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie;

- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea psihopedagogie specială ori un profesor cu gradul didactic I, având specializarea pedagogie sau psihopedagogie specială, dacă a predat discipline stiintifice ori metodice din domeniul învătământului special sau a participat ca formator în cadrul programelor de perfectionare/formare continuă a personalului didactic din învătământul special.

e) Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre medicale cu studii medii:

- un cadru didactic universitar având specialitatea în care candidatul sustine examenul, respectiv profesor, conferentiar, lector doctor sau doctorand ori un inspector de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, cu gradul didactic I, având specialitatea în domeniul de specializare în care candidatii sustin examenul;

- un cadru didactic metodist cu gradul didactic I în specialitatea candidatului.

(5) Componenta comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic se stabileste de către institutiile de învătământ - centre de perfectionare si se aprobă de către conducerile acestora.

Art. 67. - (1) Elaborarea lucrării metodico-stiintifice este o probă menită să pună în evidentă capacitatea candidatului de a evalua si a valorifica experienta didactică acumulată la catedră, de a investiga, folosind adecvat metodologia cercetării pedagogice, fenomenele educationale si de a identifica astfel factorii, sensurile si modalitătile de ameliorare/inovare/ dezvoltare a procesului educational. Elaborarea lucrării trebuie să releve preocuparea candidatului de a-si actualiza sistematic cunostintele de specialitate si psihopedagogice, de a analiza si a evalua critic diferitele abordări privind didactica specialitătii.

(2) Lucrarea metodico-stiintifică se elaborează în perioada cuprinsă între data de 15 februarie a anului scolar în care se sustine colocviul de admitere si data de 31 august a anului scolar următor.

(3) Lucrarea metodico-stiintifică se elaborează sub conducerea unui conducător stiintific desemnat de institutia de învătământ - centru de perfectionare care organizează examenul. Conducătorul stiintific poate fi:

a) Pentru profesori din învătământul de masă si învătământul special, antrenori si cadre medicale cu studii superioare: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie sau având specialitatea în care candidatii sustin examenul, dacă a desfăsurat activităti de formare initială sau de formare continuă


a cadrelor didactice în domeniul respectiv de specializare sau a finalizat studii de doctorat ori masterat în stiintele educatiei.

b) Pentru educatoare/învătători si profesori pentru învătământul prescolar/primar: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, cadre didactice din învătământul liceal cu gradul I, având specialitatea pedagogie sau având specialitatea corespunzătoare disciplinelor din planul de învătământ al specializării de licentă Pedagogia învătământului primar si prescolar, dacă a desfăsurat activităti de formare initială sau de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul primar sau prescolar.

c) Pentru învătători-educatori, învătători, învătători itineranti, institutori si educatoare/institutori din învătământul special: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie sau psihopedagogie specială, sau un profesor cu gradul didactic I având specializarea pedagogie sau psihopedagogie specială care a predat în învătământul special sau a participat ca formator în cadrul programelor de perfectionare/formare continuă a personalului didactic din învătământul special.

d) Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor ori doctorand având specialitatea în care candidatii sustin examenul ori o specializare din acelasi domeniu sau un cadru didactic din învătământul secundar, cu studii superioare în domeniul de specializare în care candidatii sustin examenul si cu gradul didactic I.

(4) Desemnarea conducătorilor stiintifici se face de către centrul de perfectionare, în functie de două criterii, respectiv:

a) corespondenta dintre domeniul tematic al lucrării metodico-stiintifice si domeniul de competentă al coordonatorului;

b) optiunea scrisă a candidatilor, în limita numărului maxim de coordonări aprobate de centrul de perfectionare pentru fiecare profesor coordonator.

(5) Repartizarea pe conducători stiintifici a candidatilor admisi la colocviul de admitere se efectuează, într-o primă etapă, imediat după desfăsurarea colocviului, prin consultarea candidatilor, avându-se în vedere criteriile mentionate la alin. (4), precum si distribuirea ratională a numărului de lucrări pe fiecare profesor conducător. Situatia definitivă a repartizării candidatilor pe conducători este stabilită de conducerea centrului de perfectionare si este comunicată candidatilor în termen de cel mult 10 zile de la desfăsurarea colocviului de admitere.

(6) Candidatul are obligatia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul are dreptul să nu-si dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit prin prezenta metodologie.

(7) Conducătorii stiintifici au obligatia de a asigura candidatilor coordonati consilierea metodico-stiintifică necesară în procesul elaborării lucrării si de a oferi acestora reperele pentru monitorizarea si autoevaluarea gradului în care lucrarea corespunde standardelor de calitate. Conducătorii care nu îsi realizează atributiile pot fi sanctionati prin anularea acestui drept pe o perioadă stabilită de conducerea centrelor de perfectionare, în cazul centrelor de perfectionare din învătământul preuniversitar, sanctiunea se stabileste cu acordul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(8) Răspunderea pentru continutul si calitatea lucrării metodico-stiintifice, precum si pentru respectarea normelor juridice si deontologice privind creatia stiintifică si drepturile de autor revine integral candidatului.

(9) Conducătorului stiintific nu i se pot imputa erorile, abordările de slabă calitate, preluările fără citări din literatura de specialitate sau din alte surse.

(10) Nota acordată pe lucrare de către conducătorul stiintific reflectă calitatea lucrării si, respectiv, calitatea prestatiei metodico-stiintifice a candidatului si nu calitatea conducerii stiintifice.

(11) Criteriile de elaborare si evaluare a lucrării metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I sunt prezentate în anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

(12) Depunerea lucrărilor metodico-stiintifice se face la institutiile de învătământ - centre de perfectionare până la data de 31 august a anului scolar următor celui în care s-a sustinut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte si pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaratia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

a) lucrarea a fost elaborată personal si apartine în întregime candidatului;

b) nu au fost folosite alte surse decât cele mentionate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

(13) Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului stiintific. În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul stiintific are obligatia de a preciza motivele respingerii. Candidatii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestatie în termen de două zile de la data-limită de depunere a lucrărilor. Contestatiile se rezolvă în termen de 3 zile de la data depunerii.

(14) Lucrările metodico-stiintifice depuse se înregistrează, cu număr si dată, la secretariatul institutiei de învătământ - centru de perfectionare. Candidatul are obligatia de a depune un exemplar din lucrare si la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul institutiei de învătământ unde urmează să se desfăsoare inspectia specială si sustinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

(15) Conducătorii stiintifici au obligatia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi sustinută. Referatele se depun la institutia de învătământ - centru de perfectionare până la data de 10 septembrie a anului scolar în care se sustine lucrarea.

(16) Proba de elaborare a lucrării metodico-stiintifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul stiintific si este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la sustinere, lucrarea trebuie să primească cel putin nota 8 (opt). Candidatii care nu au primit nota minimă se consideră respinsi la examenul pentru gradul didactic I si nu pot sustine probele următoare, respectiv inspectia specială si sustinerea lucrării.

(17) Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-stiintifice se aduc la cunostinta candidatilor, prin afisare, cu mentiunea acceptată/neacceptată la sustinere. Candidatii respinsi la proba de elaborare a lucrării metodico-stiintifice pot să depună contestatie în termen de 48 de ore de la data si ora afisării rezultatelor. Contestatiile se rezolvă în termen de 3 zile de la data depunerii.

(18) Contestatiile mentionate la alin. (13) si (17) se analizează si se rezolvă de către comisii constituite în mod special în acest scop. O comisie de contestatie este alcătuită din 3 cadre didactice, desemnate dintre cadrele didactice care au calitatea de conducător stiintific sau care îndeplinesc conditiile de conducători stiintifici potrivit precizărilor mentionate la alin. (3), în acelasi domeniu de specializare sau în domenii înrudite cu domeniul lucrării contestate. Rezolutiile comisiei de contestatii sunt definitive.

(19) În cazul candidatilor respinsi la proba de elaborare a lucrării metodico-stiintifice, probele de sustinere a inspectiei speciale si a lucrării metodico-stiintifice se pot amâna, la cerere, cu un an scolar. Ei vor putea sustine aceste probe în anul scolar următor, cu conditia să obtină avizul pentru depunerea lucrării, respectiv referatul de acceptare la sustinere a lucrării din partea conducătorului stiintific. Candidatii care după anul de amânare nu întrunesc conditia de avizare/acceptare la sustinere a lucrării metodico-stiintifice din partea conducătorului stiintific se consideră respinsi la examenul pentru acordarea gradului didactic I si se pot reînscrie pentru sustinerea examenului după 3 ani scolari, prin depunerea unui nou dosar de înscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.

(20) Candidatii admisi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora si depune în termen lucrarea metodico-stiintifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reînscrie pentru sustinerea acestei probe în anul scolar următor, fără un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului scolar. În aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa institutiile de învătământ - centre de perfectionare cu privire la aprobarea/neaprobarea amânării sustinerii acestei probe.

Art. 68. - (1) Inspectia specială si sustinerea lucrării metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se desfăsoară în unitatea scolară în care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate scolară, cu avizul inspectorului de perfectionare si al directorului unitătii scolare respective, în perioada 1 octombrie-5 iunie a anului scolar următor celui în care s-a elaborat lucrarea metodico-stiintifică.

(2) Inspectia specială si sustinerea lucrării metodico-stiintifice se desfăsoară în aceeasi zi, în prezenta unei comisii de examinare alcătuite din presedinte si 2 membri, potrivit precizărilor mentionate la art. 69. Componenta comisiilor pentru efectuarea inspectiei speciale si pentru sustinerea lucrării metodico-stiintifice, pe categorii de personal didactic si pe specializări, se propune de către conducerea institutiei de învătământ - centru de perfectionare care organizează examenul si se aprobă de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării. Pentru aprobare, propunerile de comisii vor fi înaintate Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării până la data de 20 septembrie a anului scolar în care se efectuează inspectia specială.

Art. 69. - Componenta comisiei de examinare pentru inspectia specială si sustinerea lucrării metodico-stiintifice, pe categorii de personal didactic, este următoarea:

1. Pentru profesori din învătământul de masă si învătământul special, antrenori si cadre medicale cu studii superioare:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială sau având specialitatea pedagogie;

b) conducătorul stiintific al lucrării metodico-stiintifice;

c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială, precum si gradul didactic I în învătământul preuniversitarsau functia didactică de cel putin lector universitar doctor în domeniul respectiv de specializare.

2. Pentru educatoare/învătători si profesori pentru învătământul prescolar/primar:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor ori profesor din învătământul preuniversitar cu gradul didactic I, având specialitatea pedagogie sau specialitatea limba si literatura română ori matematică, dacă a desfăsurat activităti de formare initială sau de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul prescolar si primar;

b) conducătorul stiintific al lucrării metodico-stiintifice;

c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială si cel putin acelasi nivel de studii în domeniul învătământului primar si prescolar cu cel al candidatului, precum si gradul didactic I în învătământul preuniversitar sau functia didactică de cel putin lector universitar doctor în domeniul respectiv de specializare.

3. Pentru învătători-educatori, învătători, învătători itineranti, institutori si educatoare/institutori în învătământul special:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie sau psihopedagogie specială, ori profesor cu gradul didactic I, având specializarea pedagogie sau psihopedagogie specială, dacă a predat în învătământul special sau a participat ca formator în cadrul programelor de perfectionare/formare continuă a personalului didactic din învătământul special;

b) conducătorul stiintific al lucrării metodico-stiintifice;

c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială si cel putin acelasi nivel de studii în domeniul învătământului special cu cel al candidatului, precum si gradul didactic I în învătământul preuniversitar sau functia didactică de cel putin lector universitar doctor în domeniul stiintele educatiei, respectiv pedagogie, psihopedagogie.

4. Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială sau având specialitatea pedagogie, ori profesor cu gradul didactic I, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială, dacă a predat în specialitate cel putin 3 ani scolari;

b) conducătorul stiintific al lucrării metodico-stiintifice;

c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială, precum si gradul didactic I în învătământul preuniversitarsau functia didactică de cel putin lector universitar doctor în domeniul respectiv de specializare.

Art. 70. - (1) Inspectia specială pentru acordarea gradului didactic I se efectuează ia 4 activităti didactice si este valabilă numai pentru anul scolar în care a fost efectuată.

(2) În situatia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, inspectia specială se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul scolar respectiv.

(3) În situatia în care candidatul nu este încadrat pe una dintre specializările înscrise pe diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, inspectia specială se efectuează la două activităti didactice în specializarea pe care este încadrat în anul scolar respectiv si la două activităti didactice în specializarea la care sustine examenul pentru gradul didactic I.

(4) Criteriile principale privind evaluarea activitătilor în cadrul inspectiei speciale pentru obtinerea gradului didactic I sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezenta metodologie.

(5) Nota la inspectia specială se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare, ca număr întreg sau cu zecimale. Nota minimă de promovare a acestei probe este 8 (opt). Candidatii care nu au primit nota minimă se consideră respinsi la examenul de acordare a gradului didactic I si nu vor putea sustine lucrarea metodico-stiintifică. Nota acordată la inspectia specială nu poate fi contestată.

(6) La inspectia specială poate să asiste si directorul unitătii de învătământ în care aceasta se desfăsoară. Acesta poate să facă observatii si aprecieri privind activitătile didactice asistate, dar nu participă la acordarea notei.

Art. 71. - (1) Sustinerea lucrării metodico-stiintifice se organizează după desfăsurarea si evaluarea inspectiei speciale, în aceeasi zi si în aceeasi unitate scolară, în fata comisiei de examinare instituite în acest scop, având componenta precizată la art. 69.

(2) Sustinerea lucrării metodico-stiintifice se desfăsoară în sedinte publice, organizate în cadrul comisiei metodice din care candidatul face parte. Locul, data si ora la care se organizează sedinta publică de sustinere a lucrării metodico-stiintifice se anuntă prin afisare la sediul unitătii scolare, cu cel putin 3 zile înaintea desfăsurării acesteia.

(3) Pe lângă membrii comisiei metodice, la sedinta publică de sustinere a lucrării pot să participe:

a) directorul unitătii scolare sau un reprezentant al acestuia;

b) alte cadre didactice din unitatea scolară în care s-a efectuat inspectia specială;

c) cadre didactice care fac parte din cercul pedagogic de profil din zona căreia îi este arondată unitatea scolară;

d) cadre didactice din unitatea/unitătile scolară/scolare în care candidatul a functionat, dacă este cazul;

e) alte cadre didactice sau alte persoane interesate ori invitate de candidat, respectiv reprezentanti ai părintilor, ai administratiei publice locale sau ai altor institutii etc.

(4) Pentru a putea să participe la sedinta publică de sustinere a lucrării metodico-stiintifice, cadrele didactice si celelalte persoane mentionate la alin. (2) trebuie să îsi anunte participarea la responsabilul comisiei metodice cu cei putin o zi înaintea desfăsurării sedintei publice.

(5) Responsabilul comisiei metodice întocmeste tabelul nominal cu participantii la sedinta publică de sustinere a lucrării metodico-stiintifice, pe care îl anexează procesului-verbal al sedintei respective.

(6) Sedinta publică de sustinere se desfăsoară potrivit următorului program:

a) prezentarea referatului de către conducătorul stiintific, care va releva sintetic contributiile si limitele lucrării si argumentele acordării notei;

b) prezentarea sintetică de către candidat a continutului lucrării, cu accent pe contributiile personale si pe latura aplicativă a investigatiilor efectuate, cu referire la aspectele de inovare si dezvoltare a procesului educational;

c) adresarea de întrebări candidatului de către membrii comisiei de examinare;

d) întrebări, observatii si aprecieri ale cadrelor didactice prezente la sedinta publică de sustinere, cu referire la lucrarea metodico-stiintifică sustinută;

e) etapa de deliberare, în care comisia de examinare se retrage pentru 10-15 minute, acordă notele si completează raportul scris privind sustinerea lucrării metodico-stiintifice;

f) prezentarea de către presedintele comisiei a aprecierilor sintetice privind sustinerea lucrării metodico-stiintifice si anuntarea notei finale acordate candidatului.

(7) Nota la proba de sustinere a lucrării metodico-stiintifice se calculează ca medie aritmetică a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei, ca număr întreg sau cu zecimale. Nota acordată nu poate fi contestată. Nota minimă de promovare a acestei probe este 8 (opt).

(8) Nota finală pentru lucrarea metodico-stiintifică se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul stiintific si a notei obtinute de candidat la proba de sustinere a lucrării.

(9) Raportul scris încheiat la sustinerea lucrării metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I va fi întocmit conform anexei nr. 9 la prezenta metodologie.

Art. 72. - (1) Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I se calculează ca medie aritmetică a următoarelor note:

a) nota obtinută la inspectia specială;

b) nota finală obtinută pentru lucrarea metodico-stiintifică.

(2) Media generală de promovare a examenului de obtinere a gradului didactic I este de cel putin 8 (opt), cu conditia ca la fiecare dintre probe candidatul să obtină cel putin nota minimă, potrivit precizărilor din prezenta metodologie.

(3) Candidatii declarati respinsi la inspectia specială sau/si la sustinerea lucrării metodico-stiintifice se pot reînscrie pentru sustinerea examenului după 3 ani scolari, prin depunerea unui nou dosar de înscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.

(4) Candidatii care nu au putut sustine inspectia specială si lucrarea metodico-stiintifică datorită unor motive obiective argumentate cu documente si au fost declarati neprezentati se pot reînscrie pentru sustinerea acestor probe în anul scolar următor, cu respectarea conditiilor legale si cu aprobarea inspectoratului scolar. În aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa institutiile de învătământ - centre de perfectionare cu privire la aprobarea/neaprobarea amânării sustinerii probelor.

Art. 73. - (1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic I, institutiile de învătământ - centre de perfectionare transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, până la data de 1 iulie a anului scolar în care s-au desfăsurat inspectia specială si sustinerea lucrării metodico-stiintifice, tabelele nominale cu candidatii admisi, în două exemplare, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta metodologie. Acestea vor fi însotite de o informare sintetică privind modul de organizare si desfăsurare a examenului, precum si de propuneri pentru optimizarea activitătii de perfectionare prin acordarea gradului didactic I.

(2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I se face de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin ordin al ministrului, pe baza tabelelor primite de la centrele de perfectionare, aplicându-se o cheie numerică pentru verificarea exactitătii datelor.

(3) Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic I se face de centrele de perfectionare, după comunicarea primită de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, directia de profil, privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor sustinute de candidati.


(4) Situatia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic I, respectiv admisi, respinsi, neprezentati, nevalidati, va fi transmisă de către centrele de perfectionare inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, în termen de 15 zile de la data comunicării validării. Inspectorul de perfectionare de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti va tine evidenta actualizată a situatiei candidatilor din zona de actiune a fiecărui inspectorat. Cadrele didactice nevalidate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării vor fi înstiintate în scris de către inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(5) Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul de acordare a gradului didactic I se acordă după validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării începând cu data de 1 septembrie a anului scolar următor celui în care s-au desfăsurat inspectia specială si sustinerea lucrării metodico-stiintifice.

Art. 74. - (1) Personalului didactic încadrat în învătământul preuniversitar care a obtinut titlul de doctor în domeniul fundamental sau în specialitatea pe care o predă i se poate acorda gradul didactic I pe baza unei inspectii scolare speciale, conform prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cadrelor didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor li se poate acorda gradul didactic I pe baza unei inspectii scolare speciale, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

a) conditia prevăzută la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) conditia de a fi obtinut doctoratul în domeniul fundamental sau în specialitatea pe care o predă.

(3) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor si a unei inspectii scolare speciale, candidatul trebuie să obtină cel putin calificativul „foarte bine" la aprecierile anuale din ultimii 2 ani de activitate premergători înscrierii si să aibă recomandarea consiliului profesoral al unitătii de învătământ în care este încadrat sau/si în care si-a desfăsurat activitatea în ultimii 2 ani premergători înscrierii. In cazul în care a desfăsurat activităti în mai multe unităti de învătământ, candidatul poate să includă în dosarul de înscriere aprecieri anuale si recomandări de la fiecare unitate.

(4) Candidatul care îndeplineste conditiile mentionate la alin. (2) si (3) depune la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti cererea de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor, însotită de dosarul de înscriere cuprinzând următoarele documente:

a) cerere adresată conducerii inspectoratului scolar;

b) copia legalizată a certificatului de nastere;

c) copia certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui de familie; în caz de divort sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

d) copia legalizată a diplomei de studii însotită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

e) copia legalizată a diplomei de doctor;

f) document legalizat din care să rezulte că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv certificatul de absolvire a DPPD sau certificatul de definitivare în învătământ;

g) document din care să rezulte încadrarea cu functia de bază în învătământul preuniversitar, precum si structura pe discipline si număr de ore a postului didactic pe care candidatul este încadrat;

h) document din care să rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii 2 ani scolari;

i) recomandare scrisă asupra activitătii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitătii de învătământ unde este încadrat;

j) memoriul de activitate profesională, avizat de conducătorul unitătii scolare în care candidatul este încadrat.

(5) În baza documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2) si (3), verificate de inspectorul scolar responsabil cu perfectionarea, inspectoratele scolare judetene/ al municipiului Bucuresti decid aprobarea acordării gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor si a unei inspectii scolare speciale si transmit dosarele candidatilor la institutiile de învătământ superior - centre de perfectionare.

(6) Institutiile de învătământ superior - centre de perfectionare înregistrează dosarele candidatilor în propriile documente de evidentă si transmit spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării propunerile de comisii pentru efectuarea inspectiei speciale. Comisiile au următoarea componentă:

a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială sau având specialitatea pedagogie;

b) membru: un inspector scolar de specialitate de la inspectoratele scolare sau din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării ori un cadru didactic metodist cu delegatie, având specialitatea în care candidatul sustine inspectia specială, precum si gradul didactic I în învătământul preuniversitar sau functia didactică de cel putin lector universitar doctor în domeniul respectiv de specializare.

(7) Inspectia specială de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se efectuează în prezenta comisiei aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, în unitatea de învătământ în care candidatul este încadrat sau, după caz, într-o altă unitate, cu avizul inspectorului de perfectionare si al directorului unitătii scolare respective. Inspectia specială se desfăsoară potrivit prevederilor art. 70.

(8) Nota minimă de promovare a inspectiei speciale este 8 (opt). În cazul în care candidatul nu obtine media minimă de promovare la inspectia specială, aceasta poate fi reprogramată în anul scolar următor. Inspectia scolară poate fi sustinută de cel mult 3 ori în 3 ani consecutivi. Dacă, după expirarea acestor termene, candidatul nu promovează inspectia specială este considerat respins la examenul pentru acordarea gradului didactic I si se poate reînscrie după 3 ani scolari de la ultima inspectie specială nepromovată.

(9) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se face de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin ordin al ministrului, pe baza documentelor primite de la centrele de perfectionare. Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic I se face de centrele de perfectionare, după comunicarea primită de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, directia de profil, privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor sustinute de candidati.

(10) Drepturile salariale se acordă de la data emiterii ordinului de ministru de acordare a gradului didactic I în învătământ pe baza titlului stiintific de doctor. În cazul cadrelor didactice cu o vechime în învătământ mai mică de 6 ani, salarizarea se face la nivelul corespunzător transei de vechime 6-10 ani.

(11) Cadrelor didactice cărora li s-a acordat gradul didactic I pe baza titlului stiintific de doctor li se consideră îndeplinită conditia de a participa o dată la 5 ani la un program de perfectionare, prevăzută la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

 


ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

DESCRIEREA COMPETENTELOR

 

- Proiectarea, implementarea si evaluarea programelor de formare initială si continuă a personalului didactic se întemeiază pe modelul abordării prin competente, ca modalitate de definire si de recunoastere a rezultatelor formării.

- Competentele sunt definite ca ansambluri integrative de cunostinte, deprinderi, motivatii si atitudini care mijlocesc comportamentul profesional si garantează actiunea expertă în domenii si în contexte specifice de activitate pentru profesia didactică. Principalele domenii în care se definesc competentele corespunzătoare profesiei didactice si în functie de care sunt proiectate, realizate si evaluate programele de formare continuă, sunt:

a) domeniul specialitătii, corespunzător disciplinelor de învătământ si functiei didactice detinute de cadrul didactic;

b) domeniul pedagogiei si psihologiei educatiei;

c) domeniul didacticii/didacticilor de specialitate;

d) domeniul managementului educational si al legislatiei scolare;

e) domeniul tehnicilor de informare si comunicare aplicate în procesele de predare si învătare, în managementul institutional si gestionarea datelor;

f) domenii inter- si transdisciplinare vizând strategiile alternative si complementare de instruire, cercetarea si inovarea, comunicarea si parteneriatele cu mediul social etc.

- Sistemul de competente pe care se întemeiază prezenta metodologie preia si adaptează la specificul profesiei didactice si la cerintele învătământului preuniversitar românesc categoriile si nivelurile de competentă cu care operează Cadrul european al calificărilor si Cadrul national al calificărilor din învătământul superior. Sistemul operează cu două categorii fundamentale de competente:

a) competente profesionale:

- competente cognitive;

- competente functional-actionale;

b) competente transversale:

- competente de rol;

- competente de dezvoltare personală si profesională.

Domeniile si categoriile de competente se operationalizează prin descriptori generali si specifici, respectiv:

a) descriptori generali de competentă:

- capacitatea de a învăta;

- capacitatea de a opera cu conceptele si metodologia din stiintele educatiei;

- capacităti si atitudini de relationare si comunicare cu mediul social si cu cel profesional;

- capacitatea de analiză cognitivă si evaluare axiologică a mediilor socioculturale si politice, a evenimentelor si conjuncturilor ce au loc în viata comunitătii sociale;

- abilităti de operare pe calculator si de acces la retelele informatice de comunicatii;

b) descriptori privind competente profesionale:

- capacităti de proiectare, realizare si evaluare a procesului educational din învătământul preuniversitar;

- capacităti de proiectare, realizare si evaluare a procesului educational din învătământul preuniversitar;

- capacităti de structurare logică si transpunere psihopedagogică a continuturilor predării si învătării în specializarea obtinută prin studiile de licentă sau, după caz, prin studiile de specializare de nivel liceal sau postliceal;

- cunostinte, capacităti si atitudini necesare activitătilor de consiliere a elevilor si familiilor;

- capacitatea de a investiga si solutiona problemele specifice ale scolii si educatiei;

c) descriptori privind competente transversale:

- autonomie si responsabilitate;

- atitudine de relationare si comunicare deschisă, sinceră, cooperantă, receptivă;

- disponibilitate de analiză si interpretare a valorilor ce descriu o situatie, un eveniment sau un comportament;

- imaginatie substitutivă, disponibilitatea de autoreglare a comportamentului în raport cu ceilalti pe bază empatică si de a recepta mesajele cu continut afectiv;

- acceptarea evaluării din partea celorlalti;

- integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică si fortă de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunitătii sociale.

- Potrivit prezentei metodologii, formarea continuă a personalului didactic se întemeiază pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competentă a personalului didactic. Nivelul de competentă vizat si atins prin programele si activitătile de formare continuă/perfectionare este evaluat în functie de:

a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina si a utiliza în mod autonom capacitătile de cunoastere, deprinderile si competentele generale si cele profesionale în acord cu diversele cerinte specifice unui anumit context, situatii sau probleme;

b) capacitatea cadrului didactic de a face fată schimbării, situatiilor complexe si neprevăzute.

- Formarea continuă a personalului didactic din învătământul preuniversitar se fundamentează pe conceptele Cadrului european al calificărilor privind învătarea pe parcursul întregii vieti si centrarea pe rezultatele învătării.

- Aplicarea principiului învătării pe parcursul întregii vieti presupune recunoasterea si integrarea în sistemul si în strategiile de formare continuă a achizitiilor dobândite de personalul didactic în contexte formale, nonformale si informale.

a) Contextele formale de învătare, care includ si locul de muncă, constau în programe si activităti de învătare asistată de formatori abilitati în acest sens, în institutii de formare acreditate, în acest caz, validarea si recunoasterea oficială a rezultatelor învătării sunt asigurate prin parcurgerea si promovarea programelor si activitătilor respective.

b) Contextele nonformale si informale de învătare constau în activităti de învătare realizate individual sau în grupuri informale, fără asistare si în afara programelor si activitătilor de învătare formală, prin autoinstruire sau schimburi de experientă, prin activităti de cercetare, prin participare la actiuni stiintifice, psihopedagogice si metodice etc. În acest caz, pentru validarea si recunoasterea oficială a achizitiilor este necesară evaluarea rezultatelor învătării de către organisme si structuri abilitate, de regulă din institutiile care organizează programe de învătare formală.

c) Integrarea achizitiilor dobândite, în diferite contexte, în sistemul si strategiile de formare continuă a personalului didactic se realizează prin sistemul de recunoastere, transfer si acumulare a creditelor profesionale.

- Rezultatele învătării reprezintă setul de cunostinte, deprinderi si/sau competente generale, profesionale si personale pe care cadrul didactic Ie-a dobândit si este capabil să ie demonstreze după finalizarea procesului de învătare. Centrarea pe rezultatele învătării presupune că acestea sunt reperul principal în functie de care achizitiile se validează si se recunosc oficial, indiferent de natura contextelor în care s-a produs învătarea.


 

ANEXA Nr. 2
la metodologie

 

FISĂ DE ÎNSCRIERE

la examenul de definitivare în învătământ

………………………..

(Unitatea de învătământ)

Judetul...........................

 

Inspectoratul Scolar al Judetului.................................................................

La data sustinerii examenului de definitivare în învătământ candidatul(a) are o vechime la catedră de..................ani, luni,.............zile*).

Inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă

Numele si prenumele................................................

Semnătura...........................................................

Data...................................................................

 

FISĂ DE ÎNSCRIERE

 

La probele pentru definitivarea în învătământ în anul (sesiunea) .........., în functia didactică de**) ....................................  

.................................................................., specialitatea ......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

(numele, initiala tatălui, prenumele - cu majuscule)

Institutia de învătământ absolvită***) ........................................................, cu durata de ................... ani. Specializările obtinute prin studii  

................................................................................................................................................................................

Apromovat examenul de****).............................................în anul.........., sesiunea................................

Stagiul efectiv în activitatea didactică de predare la data înscrierii:..........ani,..........luni,..........zile.

S-a prezentat la examen în cele 3 sesiuni consecutive:

sesiunea I................, sesiunea a II-a............., sesiunea a III-a................

 

Optez pentru participarea la cursurile de pregătire în vederea sustinerii examenului de definitivare în învătământ la centrul de perfectionare .................................................................................................................................................................................

 

Data ..................................

Semnătura ..................................


*) De la data încadrării în învătământ, după obtinerea examenului de absolvire sau de licentă si cu normă întreagă si/sau cadru asociat cu ..........ore/săptămână.

**) Educatoare, învătător, maistru-instructor, institutor, profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor II, profesor I.

***) Se indică institutia de învătământ. ****) Bacalaureat, absolvire, diplomă/licentă.


 

Se certifică datele din prezenta fisă de înscriere si se adevereste că, potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă, dl/dna ......................................................................................................................... a functionat în învătământ de la data obtinerii examenului de*) ................................., după cum urmează:

 

Nr. crt.

Unitatea de învătământ

Functia didactică

Perioada:

de la...............

până la...........

Vechimea la catedră**)

Observatii

ani

luni

zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

            În anul scolar***) ................................... este încadrat/ă la unitatea noastră în functia didactică de****) .........................................., cu activitatea de bază (normă întreagă)*****)...............................................

 

Director,

Data.............................

 

Optez pentru centrul de perfectionare............................si pentru participarea la cursurile de pregătire pentru examen.

Semnătura.....................................


*) Bacalaureat, absolvire, diplomă/licentă.

**) Se mentionează numai vechimea la catedră, realizată între data obtinerii examenului de absolvire/licentă, cu certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau, după caz, cu atestat de institutor (pentru functia de institutor), si data de 1 septembrie a anului în care se sustine examenul de definitivare în învătământ.

***) Se indică anul scolar curent.

****) Educatoare, învătător, maistru-instructor, institutor, profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor II, profesor I. *)în învătământ sau cadru didactic asociat cu..........ore/săptămână.


 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

FISA DE ÎNSCRIERE

la examenul de obtinere a gradului didactic

…………………….

(Unitatea de învătământ)

Judetul..........................

 

Inspectoratul Scolar al Judetului....................................

La data sustinerii examenului pentru obtinerea gradului didactic II, candidatul(a) are, de la obtinerea definitivării în învătământ, o vechime la catedră de......................ani,..............luni,.............zile.

Inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă

Numele si prenumele................................................

Semnătura..............................................

Data...................................................

 

FISĂ DE ÎNSCRIERE

 

La probele pentru obtinerea gradului didactic II în anul .................., în functia didactică de*) ............................................... ........................................., specialitatea .................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... (numele, initiala tatălui, prenumele - cu majuscule)

Institutia de învătământ absolvită**) ........................................................, cu durata de ................... ani. Specializările înscrise pe diplomă ...........................................................................................................

Anul obtinerii examenului de***).................................................................., în sesiunea****).........................

Anul obtinerii examenului de definitivare în învătământ............................

Media obtinută la examenul de definitivare în învătământ....................

Anii si sesiunile în care s-a mai prezentat la probele pentru obtinerea gradului didactic II...................................................

 

Data................................

Semnătura


*) Educatoare, învătător, maistru-instructor, institutor, profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor II, profesor I.

**) Liceul cu profilul......................; Scoala de maistri cu profilul........................................; Scoala normală de..............; Institutul Pedagogic de 3 ani, Universitatea.....................

***) Bacalaureat, absolvire, licentă/diplomă.

****) Luna si anul.


 

            Se certifică datele din prezenta fisă de înscriere si se adevereste că, potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă, dl/dna ...........................................................................................................a functionat în învătământ de la data obtinerii examenului de*) .................................., după cum urmează:

 

Nr. crt.

Unitatea de învătământ

Functia didactică

Perioada:

de la...............

până la...........

Vechimea la catedră**)

Observatii

ani

luni

zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

            În anul scolar***) ................................... si la data examenului este încadrat/ă în****) ..................................., în functia didactică de *****) ................................., cu activitatea de bază******) ..............................................

 

Director,

Data.............................

 

Optez pentru centrul de perfectionare .................................................................................................... si cursuri de pregătire pentru examen.


*) Bacalaureat, absolvire, licentă.

**) Vechimea la catedră, realizată între data obtinerii examenului de diplomă si data de 1 septembrie a anului în care se sustine examenul.

***) Anul scolar în care se desfăsoară sesiunea de examene.

****) Se indică unitatea de învătământ.

*****) Educatoare, învătător, maistru-instructor, institutor, profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor II, profesor I, director.

******) În învătământ sau cadru didactic asociat cu..........ore/săptămână.


 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

FISA DE ÎNSCRIERE

la examenul de obtinere a gradului didactic I

…………………….

(Unitatea de învătământ)

Judetul...........................

 

Inspectoratul Scolar al Judetului....................................

La 31 august*) ...................... candidatul(a) are, de la obtinerea gradului didactic II, o vechime la catedră de .............. ani, luni, ........ zile.

Inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continuă

Numele si prenumele ................................................

Semnătura ..............................................

Data ...................................................

 

FISĂ DE ÎNSCRIERE

 

La probele pentru obtinerea gradului didactic I în seria (sesiunea)**) ........., în functia didactică de***)

...................................................................................................., specialitatea.....................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. (numele, initiala tatălui, prenumele - cu majuscule)

Institutia de învătământ absolvită.........................................................., cu durata de ................... ani. Specializările obtinute prin studii ..........................................................................................................

Apromovat: examenul de****)........................................................................................., în anul .......................................; examenul de definitivare în învătământ în anul ................................., cu media ...............................; examenul pentru obtinerea gradului didactic II în anul .............., cu media .........................

Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obtinerea gradului didactic I ..................................................................

 

Data.................................

Semnătura.......................................................


*) Se indică anul în care se va finaliza obtinerea gradului didactic I.

**) Se indică intervalul de 2 ani în care este cuprins pentru perfectionare în vederea obtinerii gradului didactic I.

***) Educatoare, învătător, institutor, profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, maistru-instructor, profesor II, profesor I.

****) Bacalaureat, absolvire, licentă.


 

            Se certifică datele din prezenta fisă de înscriere si se adevereste că, potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă, dl/dna ..................................................................... a functionat de la data obtinerii examenului de*) .............................. în învătământ, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Unitatea de învătământ

Functia didactică

Perioada:

de la...............

până la...........

Vechimea la catedră**)

Observatii

ani

luni

zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

            În anul scolar***)..........................este încadrat la unitatea noastră în functia didactică de ****)..............................., cu activitatea de bază******).............................................

 

Director,

Data.............................

 

Optez pentru centrul de perfectionare............................................................................


*) Bacalaureat, absolvire, licentă.

**) Se mentionează numai vechimea la catedră, realizată între data obtinerii examenului de grad didactic II si data de 1 septembrie a anului în care se finalizează examenul de obtinere a gradului didactic I.

***) Se indică anul scolar curent.

****) Educatoare, învătător, institutor, profesor pentru învătământul prescolar/primar, maistru-instructor, profesor II, profesor I, director.

*****) În învătământ: activitate de predare, de conducere, control si îndrumare sau cadru didactic asociat cu..............ore/săptămână.


 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

PROCEDURA

de organizare si desfăsurare a colocviului de admitere la gradul didactic I

 

Scopul:

Colocviul de admitere la gradul didactic I trebuie să fie o probă autentică de competentă pedagogică, selectivă si relevantă, menită să promoveze cadrele didactice care manifestă disponibilităti pentru inovarea procesului de învătământ, creativitate în modul de gândire si actiune pedagogică, rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă.

Continutul colocviului

Candidatii vor fi examinati din următoarele domenii:

1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-stiintifice

Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea si precizia delimitării temei, importanta teoretică si practică a temei alese, actualitatea si oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic si practic-actional, continutul semnificativ al unora dintre lucrările mentionate în bibliografie, cunoasterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.

2. Metodologia specifică cercetării stiintifice, psihopedagogice si metodice, pe care o implică elaborarea lucrării

Examinarea aspectelor referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care candidatul intentionează să o realizeze (sau pe care a initiat-o deja), metodologia de explorare propusă, preocupările si intentiile referitoare la realizarea lucrării, experienta personală acumulată de candidat în domeniul temei, modalitătile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării etc.

3. Domeniul proiectării pedagogice proprii specialitătii respective, cu referire specială la conceperea, realizarea, evaluarea si reglarea-autoreglarea activitătii de predare-învătare specifice temei propuse.

Alte precizări cu privire la colocviul de admitere

1. Membrii comisiei vor fi numiti dintre cadrele didactice care desfăsoară activitate permanentă în aceste institutii de învătământ sau în altele de acelasi profil.

2. Comisia va fi propusă de centrul de perfectionare si avizată, după caz, de conducerea universitătii respective sau de inspectoratul scolar judetean.

3. Candidatii vor fi grupati pe comisii, în functie de domeniile stiintifice în care se încadrează tema lucrării (de aceeasi specialitate sau de specialităti înrudite).

4. Membrii comisiei vor cunoaste, în timp util, temele si bibliografiile selective propuse de candidatii repartizati spre a fi examinati de comisia respectivă.

5. Comisia de examinare nu are presedinte. De întreaga desfăsurare a colocviului răspunde conducerea centrului de perfectionare/unitătii de învătământ unde acesta are loc.

6. Cei 2 membri ai comisiei aprobate vor rămâne aceiasi pe toată durata desfăsurării colocviului (nu vor fi înlocuiti cu alte cadre didactice, indiferent de provenienta acordului dat candidatilor pentru tema lucrării metodico-stiintifice) si vor examina toti candidatii repartizati comisiei respective.

7. Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacitătii candidatilor de a sesiza si de a solutiona implicatiile pedagogice practice ale temei tratate.

8. Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.

9. Evaluarea candidatilor se va realiza prin calificativul „admis" sau „respins".

10. Rezultatele obtinute de candidati la colocviu vor fi afisate după terminarea verificării candidatilor din ziua respectivă.

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

CRITERII

de elaborare si evaluare a lucrării metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I

 

Domenii/Criterii

Indicatori

I. Tema

- Importanta teoretică si practico-aplicativă a temei tratate

- Rigurozitatea si precizia delimitării problemei

- Abordarea unei probleme de interes major pentru practica scolară sau pentru cunoasterea unor fenomene pedagogice

II. Documentarea stiintifică

- Oportunitatea bibliografiei si actualitatea în raport cu tema lucrării - Actualitatea informatiilor

- Prelucrarea informatiilor

- Citarea corectă a surselor bibliografice

- Consemnarea bibliografiei, conform normei metodologice

III. Ipoteza (ipotezele) de lucru

- Identificarea si formularea clară si corectă a ceea ce se urmăreste a se demonstra în lucrare, în functie de tipul cercetării (constatativă, experimentală, orientată, operatională etc.)

IV. Structura

- Concordanta structurii cu tema tratată

- Delimitarea cadrului conceptual si a domeniului teoretic al temei

- Succesiunea logică a capitolelor si a subcapitolelor

- Caracterul unitar al lucrării si al fiecărui capitol

- Ponderea aspectelor practice

- Proportia părtilor lucrării

V. Continutul

- Fundamentarea teoretică (stiintifică, psihologică, pedagogică, sociologică, filosofică etc.) a

problemei abordate

- încadrarea temei în teoria pedagogică

- Corelarea organizării si metodologiei cu specificul lucrării (bazată pe cercetări ameliorativ-

experimentale, constatativ-ameliorative, orientate, operationale, lucrări de sinteză, monografii etc.)

- Caracterul sistematic, cu obiective clare, al tratării

- Ordinea logică si cronologică a cercetării sau a tratării

- Reprezentativitatea colectivelor de experimentare si control

- Rigurozitatea si valoarea experimentelor si/sau a observatiilor efectuate în scopul verificării

ipotezelor

- înregistrarea, măsurarea si prezentarea riguros stiintifică a datelor culese

- Prelucrarea si corelarea datelor

- Evaluarea si compararea rezultatelor initiale si finale (pretest si posttest)

- Interpretarea corectă a rezultatelor

- Formularea clară a concluziei lucrării (confirmarea sau infirmarea ipotezei ori a ipotezelor de

lucru)

- Aplicabilitatea rezultatelor lucrării

- Contributia personală a autorului lucrării

- Legătura organică a concluziilor lucrării cu continutul

- Oportunitatea propunerilor si a perspectivelor formulate de autor

- Claritatea probelor si a datelor prezentate în anexă

- Corelarea lor cu tratarea problemei

VI. Forma

- Stilul si prezentarea

- Corectitudinea exprimării

- Aspectul estetic, sublinieri în text, ilustratii, tabele, grafice etc.

- Respectarea conditiilor de tehnoredactare date (TNR 12, A4, la un rând si jumătate, setări pagina

sus, jos, dreapta 2,5 cm, stânga 3 cm)

 

Criterii pentru aprecierea sustinerii lucrării:

1. demonstrarea capacitătii de sinteză, a cunoasterii temeinice, aprofundate a problemei tratate;

2. sustinerea într-o manieră problematizată, nu descriptivă;

3. prezentarea si sustinerea ideilor majore din punct de vedere teoretic;

4. sublinierea valorii practico-aplicative a demersului întreprins;

5. capacitatea de valorificare a continutului lucrărilor bibliografice mai importante în argumentarea ideilor si a concluziilor;

6. capacitatea de argumentare a valorii lucrării (modul de abordare, relevarea unor aspecte, alcătuirea unor modele de lucru, ameliorarea practicii scolare);

7. utilizarea mijloacelor moderne pentru sustinerea lucrării.

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

FISA DE EVALUARE

a activitătii didactice în cadrul inspectiilor curente

 

A. Proiectarea lectiei - 10%

- Documentare stiintifică

- Oportunitatea surselor bibliografice în raport cu continutul tratat

- Aplicarea creatoare a informatiilor în conceperea proiectului

- Respectarea normelor metodologice de consemnare a bibliografiei

- Definirea obiectivelor si obiectivele operationale

- Definirea obiectivelor informative, formative si educative

- Definirea obiectivelor operationale (de învătare, de transfer, de exprimare)

- Precizarea comportamentelor la nivelurile taxonomice, corelate cu continutul si cu posibilitătile elevilor (diferentiat)

- Precizarea conditiilor psihologice ale învătării si a celor materiale

- Specificarea criteriilor de reusită

- Corelatia dintre obiectivele si celelalte componente ale actului didactic (continut, strategie, mijloace de învătământ, forme de organizare si evaluare etc.)

- Definirea obiectivelor în corelatie cu componentele implicate în continutul respectiv

- Corelatia obiective-strategie didactică-mijloace de învătare

- Corelatia obiective-evaluare

- Concordanta dintre itemii de evaluare si obiective


- Diferentierea solicitărilor, avându-se în vedere comportamente ierarhizate, de la cunoastere, întelegere, aplicare, la analiză, sinteză, evaluare si creativitate

- Corelarea volumului si a gradului de dificultate al cerintelor cu particularitătile psihice, de vârstă si individuale si cu durata activitătii de rezolvare a cerintelor

- Corelarea continutului probelor de evaluare cu formele de evaluare (predictivă, formativă, sumativă) si cu scopul dominant al acestora

- Valorificarea rezultatelor evaluării permanente pentru compensare sau dezvoltare, după caz

B. Desfăsurarea lectiei (activitătii) - 25%

- Reprezentarea continutului: activă, iconică, simbolică, după caz

- Economia (esentializarea) continutului

- Gradul de structurare si organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)

- Puterea efectivă a continutului (de a genera idei noi, opinii, solutii etc.)

- Caracterul stiintific si practico-aplicativ

- Corelatii intra- si interdisciplinare

- Corelatia continutului cu strategia didactică si cu tipul de interactiune

- Corelatia dintre gradul de complexitate al continutului si tipul de interactiune profesor-elev

- Corelatia dintre caracterul dominant al continutului (descriptiv, teoretic, experimental) si strategia didactică

- Corelatia modului de abordare logică a continutului (inductivă, deductivă, analogică etc.) cu strategia didactică

- Legătura dintre caracterul cel mai probabil al activitătilor cognitive (reproductiv, investigativ, reproductiv-investigativ etc.) si strategia didactică

- Corelatia dintre noutatea continutului si tipul de interactiune didactică

C. Activizarea elevilor - 25%

- Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor si cea afectată explicatiilor, în functie de specificul continutului, de tipul si de varianta lectiei, de particularitătile dezvoltării psihointelectuale etc.

- Concordanta naturii solicitărilor cu particularitătile continutului si ale elevilor

- Raportul dintre activitatea personală a elevilor si activitatea frontală, în contextul dat

- Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări

D. Evaluarea permanentă - 20%

- Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)

- Realizarea evaluării formative

- Relatia cerinte-obiective

- Realizarea progresului scolar (raportul dintre rezultatele obtinute de elevi la începutul si la finalul unei secvente de învătare)

- Preocuparea pentru motivarea notei si formarea capacitătii de autoevaluare

- Raportul dintre continutul evaluării si continutul învătării (cunostinte, priceperi, deprinderi, capacităti, aptitudini, atitudini, interese etc.)

- Raportul dintre notarea profesorului si norma docimologică

- Relatia dintre predare-învătare, evaluare si (compensare) ameliorare, pe parcursul activitătii didactice

E. Comportamentul - 10%

- Organizarea colectivului si a activitătii

-Asigurarea conditiilor psihoenergonomice pentru învătare

- Crearea climatului afectiv-emotional

- Organizarea debutului activitătii

- Actiuni logice de organizare si prelucrare a informatiei

- Planificarea, structurarea, esentializarea, analiza, discriminarea, corelarea, asocierea, definirea, evidentierea, explicarea, compensarea, inferenta, demonstrarea, generalizarea, concretizarea, ilustrarea, argumentarea, sintetizarea, interpretarea etc.

- Actiuni strategice de dezvoltare

- Orientarea actiunii si gândirii elevilor

- Motivarea activitătii

- Lauda, dezaprobarea

- Favorizarea exprimării opiniei personale

- Adresarea de întrebări

- Solicitarea elevilor să formuleze întrebări

- Clarificarea problemelor

- Acceptarea atitudinii elevilor

- Valorificarea experientei elevilor

- Exemplificarea continutului nou, împreună cu propriile opinii

- Crearea de situatii-problemă

- Propunerea verificării practice experimentale

- Impunere

- Formulare de directive, ordine sau comenzi

- Impunerea receptionării informatiei, a problemelor, a căilor de rezolvare, a opiniei personale sau a unor judecăti de valoare

- Diferentiere

- Acordare de ajutor, îndrumare diferentiată

- Diferentierea instruirii pe grupe structurate, nestructurate

- Individualizarea instruirii

- Alternarea activitătii frontale, pe grupe independente

- Evaluarea

- Aprobarea comportamentului elevilor (stereotipă, specifică, diferentiată, repetă răspunsul elevilor etc.)

- Dezaprobarea atitudinii elevilor (stereotipă, ironică, acuzatoare, specifică, diferentiată)

- încurajează autoaprecierea si aprecierea reciprocă a elevilor

- Solicită motivarea aprecierii

- Raportează aprecierea la obiective

- Raportează aprecierea la posibilitătile fiecărui elev si la rezultatele anterioare

- Raportează aprecierea la rezultatele celorlalti elevi

- Crearea climatului afectiv-emotional

- Stimulează interesul pentru cunoastere

- Favorizează satisfacerea reusitei fiecărui elev

- Creează un climat de dialog autentic, de cooperare, de actiune în grup etc.

- încurajează manifestarea independentei, originalitătii, gândirii nonconformiste, creatoare

- Laudă, evidentiază, recunoaste meritele

- Valorifică ceea ce este pozitiv la fiecare elev

- Manifestă afectiune fată de elevi si fată de obiectul de învătământ

- Comunică semantic si ectosemantic

- Manifestă simtul echilibrului si al umorului

- Creează un climat nefavorabil

- Respinge manifestarea autonomiei elevilor

- Amenintă, acuză, critică, ignoră

- Pedepseste

F. Autoevaluarea - 10% Autoanaliza si aprecierea obiectivă


 

ANEXA Nr. 8
la metodologie

 

RAPORT SCRIS

încheiat la inspectia curentă/specială

......................................................................................................................

(Unitatea de învătământ - Centrul de perfectionare)

 

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat.................................................................................................................

Functia didactică si specialitatea...........................................................................................................................................

Unitatea de învătământ..........................................................................................................................................................

Data efectuării inspectiei......................................................................................................................................................

Comisia numită prin adresa Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării nr.........................................

1..............................................................................................................................................................................................

(numele si prenumele, functia, gradul didactic, unitatea de la care provine)

2...............................................................................................................................................................................................

3.............................................................................................................................................................................................

 

Constatări si aprecieri:

1. Activitatea didactică:

a) Activităti verificate;

b) Proiectarea activitătilor (creativitate în conceperea lectiilor/activitătilor, corelatia dintre componentele actului didactic, strategii didactice si evaluare);

c) Desfăsurarea activitătilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învătământ în lectie, creativitate în conducerea lectiilor si orientarea actiunilor si gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performantei etc):

d) Evaluarea randamentului scolar (metode si tehnici de evaluare a rezultatelor învătării):

e) Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observatiei directe, a probelor de control aplicate si a evaluării longitudinale:


f) Cunoasterea elevilor (strategii de diferentiere si individualizare, continutul fiselor psihopedagogice):

g) Competente psihorelationale (în raporturile cu elevii, cu părintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locală): h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigentele unui stil didactic elevat):

2. Activitatea educativă în scoală si în afara ei:

3. Activitatea de perfectionare (metodică si stiintifică):

4. Aprecierea consiliului de administratie al unitătii de învătământ cu privire la activitatea didactică si la conduita în cadrul scolii si al comunitătii scolare:

5. Concluzii (puncte forte, puncte slabe):

 

Membri:

1......................................................................................................

…………………………..

…………………………..

 

(numele si prenumele)

(nota)

(semnătura)

 

2......................................................................................................

…………………………..

…………………………..

 

(numele si prenumele)

(nota)

(semnătura)

 

3......................................................................................................

…………………………..

…………………………..

 

(numele si prenumele)

(nota)

(semnătura)

 

Nota medie............................................

Data întocmirii raportului scris..............................................

Pentru conformitate,

Director,


 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

 

RAPORT SCRIS

încheiat la sustinerea lucrării metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I

…………………………..…………………………..…………………………..

(Unitatea de învătământ- Centrul de perfectionare)

 

Comisia numită de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării prin Adresa nr. ............................... a dezbătut în sesiune publică la*) .......................................................................................... lucrarea intitulată: ......................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................,

elaborată si prezentată de:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

(numele si prenumele, functia didactică, specialitatea si locul de muncă)

 

În urma sustinerii lucrării se acordă nota:

 

Presedinte:

…………………………..

…………………………..

…………………………..

 

(numele si prenumele)

(semnătura)

(nota acordată)

Delegat ISJ/ISMB

…………………………..

…………………………..

…………………………..

 

(numele si prenumele)

(semnătura)

(nota acordată)

Conducător stiintific:

…………………………..

…………………………..

…………………………..

 

(numele si prenumele)

(semnătura)

(nota acordată)

 

Motivarea aprecierii sustinerii lucrării metodico-stiintifice:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Nota acordată la recenzarea lucrării metodico-stiintifice

Nota medie acordată pentru sustinerea lucrării

Media generală

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Presedintele comisiei,

 

Pentru conformitate,

Director,


*) Denumirea centrului de perfectionare (facultatea, grupul scolar etc).


 

ANEXA Nr. 10

la metodologie

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând personalul didactic care a promovat probele de examen pentru definitivarea în învătământ

 

………………………………………

(Unitatea de învătământ - Centrul de perfectionare)

Anul scolar........................................................

Sesiunea...........................................................

Categoria de personal didactic*)......................

Specializarea....................................................

 

Nr. crt.

Numele, initiala

prenumelui

tatălui si prenumele

Unitatea de învătământ  la care functionează si

localitatea

Anul si luna

obtinerii examenului de diplomă

Vechimea la catedră

la data examenului

(1 septembrie)

Inspectia specială

Note obtinute la examen

Observatii, mentiuni

Data efectuării

Nota

Pedagogie - oral -

Specialitatea si metodica predării specialitătii

- scris -

Specialitatea si metodica predării specialitătii

- oral -

Media generală

Ani

Luni

Zile

Anul

Luna

Ziua

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector,

Director,

 

Tabelele nominale, întocmite în două exemplare si însotite de adresă, vor fi înaintate Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.


*) Educatoare, învătător, institutor, profesor pentru învătământul prescolar/primar, maistru-instructor, profesor II, profesor I.

 

ANEXA Nr. 11

la metodologie

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând personalul didactic care a promovat examenele pentru obtinerea gradului didactic II

 

………………………………………

(Unitatea de învătământ - Centrul de perfectionare)

Anul scolar........................................................

Sesiunea...........................................................

Categoria de personal didactic*)......................

Specializarea....................................................

 

 

Nr. crt.

Numele, initiala

Prenumelui tatălui si prenumele

Unitatea de învătământ

la care functionează si

localitatea

Definitivarea în învătământ obtinută

Inspectia specială

Note obtinute la examen

Observatii, mentiuni

Data efectuării

Nota

Pedagogie

- scris -

Specialitatea si metodica predării specialitătii

- scris -

Specialitatea si metodica predării specialitătii

- oral -

Media generală

În anul

Sesiunea

Cu media

Anul

Luna

Ziua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabelele nominale, întocmite în două exemplare si însotite de adresă, vor fi înaintate Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.


*) Educatoare, învătător, institutor, profesor pentru învătământul prescolar/primar, maistru-instructor, profesor II, profesor I.


 

ANEXA Nr. 12

la metodologie

 

TABEL NOMINAL

cuprinzând personalul didactic care a promovat probele pentru obtinerea gradului didactic I

 

………………………………………

(Unitatea de învătământ - Centrul de perfectionare)

Nr. .................. / ................

 

Anul scolar........................................................

Sesiunea...........................................................

Categoria de personal didactic*)......................

Specializarea....................................................

 

Nr. crt.

Numele,

initiala prenumelui

tatălui si prenumele

Unitatea de învătământ

la care functionează si localitatea

Gradul didactic II obtinut

Vechimea efectivă la catedră (ani, luni)

de la obtinerea

gradului didactic II

la 1 septembrie**)

Inspectia specială

Recenzia

lucrării metodico-stiintifice

Sustinerea lucrării metodico-stiintifice

Media generală

Observatii, mentiuni

Data efectuării

Media obtinută

Nota acordată

Data

Nota acordată

În anul

Cu media

 

Ziua

Luna

Anul

Ziua

Luna

Anul

1)

2)

3)

Nota medie

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector,

 

Director,

Secretar-sef,

 

            Tabelul nominal este alcătuit în conformitate cu datele din procesele-verbale de inspectie specială, cu fisele de înscriere si cu catalogul candidatilor care au promovat probele pentru obtinerea gradului didactic I si se înaintează Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, în două exemplare, însotit de adresă, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.


*) Educatoare, învătător, institutor, profesor pentru învătământul prescolar/primar, maistru-instructor, profesor II, profesor I; se trec si se numerotează pe specializări si pe judete.

**) Anul în care finalizează perioada de 2 ani de cuprindere la gradul didactic I.

 

1) Presedinte.

2) Vicepresedinte.

3) Conducător stiintific.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.