MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 752/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

51. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

52. - Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.275. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu b populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

1.277. - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

1.278. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Centrului de Conferinte, aflat în subordinea Institutului National de Statistică

 

1.281. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Constructia variantei de ocolire a municipiului Sibiu la standard de autostradă, km 0+000 - km 17+500 si reabilitare DJ 106B, km 0+000 - km 3+600”

 

1.287. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.355. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

1.369. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate

 

4.848. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011, precum si a Calendarului admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008

pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) si (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Cristina Elena Dobre, fără apartenentă la un grup parlamentar, trece de la Comisia pentru sănătate si familie la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 noiembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 51.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada

ianuarie 2005-decembrie 2008

 

În temeiul art. 67 din Constitutia României, republicată, si al art. 71, 78, 79 si 85 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2009 privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008, cu modificările ulterioare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Camera Deputatilor aprobă concluziile si propunerile formulate în raportul depus de Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008.

Art. 2. - Camera Deputatilor solicită Guvernului României, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si Consiliului Superior al Magistraturii să analizeze concluziile si propunerile formulate de Comisia parlamentară de anchetă cu privire la faptele ce au făcut obiectul cercetărilor sale si să adopte măsurile necesare, potrivit competentelor ce le revin.

Art. 3. - (1) În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul României si celelalte autorităti sesizate cu hotărârea Camerei Deputatilor si cu raportul comisiei parlamentare de anchetă vor informa Biroul permanent al Camerei Deputatilor cu privire la măsurile adoptate.

(2) Biroul permanent va prezenta plenului Camerei Deputatilor informarea primită de la autoritătile sesizate.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 noiembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 52.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, cu completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând 4 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1-2/4*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/4, se face din credite externe, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, inter

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.275.


*) Anexele nr. 2/1-2/4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând 4 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

1.

Bistrita-Năsăud

Năsăud

2.

Bistrita-Năsăud

Sângeorz-Băi

3.

Dâmbovita

Titu

4.

Mures

Reghin


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2009, se rectifică potrivit anexelor nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbala

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.277.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

 

Cap. 51.10.01.03 Autorităti executive

 

mii lei

 

Cap. / titlu

Subcap. /art.

Paragraf /alineat

Denumirea indicatorilor

BVC aprobat

2009

Influente

BVC

rectificat

2009

 

 

 

 

TOTAL VENITURI

49.024

90

49.114

I

 

 

 

VENITURI CURENTE

49.024

0

49.024

 

C

 

 

VENITURI NEFISCALE-TOTAL

49.024

0

49.024

 

C1

31.10

 

Venituri din dobânzi

200

0

200

 

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

200

0

200

 

C2

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

48.724

0

48.724

 

 

 

33.10.07

Venituri realizate cu ocazia participării la actiuni sub egida organizatiilor internationale

32.775

0

32.775

 

 

 

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

15.949

0

15.949

 

 

36.10

 

Diverse venituri

40

0

40

 

 

 

36.10.50

Alte venituri

40

0

40

 

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

60

0

60

 

 

 

39.10.50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

60

0

60

IV

 

 

 

SUBVENTII

0

90

90

 

 

45.10

 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si pre finantări

0

90

90

 

 

 

45.10.18

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila

0

90

90

 

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

48.724

90

48.814

 

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+55+56+59)

47.240

90

47.330

 

10

 

 

TITLUL I

CHELTUIELI DE PERSONAL

10.564

0

10.564

 

 

10.01

 

CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI

8.102

-117

7.985

 

 

10.02

 

CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ

280

0

280

 

 

10.03

 

CONTRIBUTII

2.182

117

2.381

 

 

 

10.03.01

Contributii de asigurări sociale de stat

1.647

0

1.647

 

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

40

0

40

 

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

413

0

413

 

 

 

10.03.04

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

14

0

14

 

 

 

10.03.06

Contributii pentru concedii si îndemn izatii

68

117

185


mii lei

 

Cap. / titlu

Subcap. /art.

Paragraf / alineat

Denumirea indicatorilor

BVC

aprobat

2009

Influente

BVC

rectificat

2009

 

20

 

 

TITLUL II

BUNURI SI SERVICII

3.865

0

3.865

 

 

20.01

 

Bunuri si servicii

1.874

0

1.874

 

 

20.02

 

Reparatii curente

40

0

40

 

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

7

0

7

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

117

0

117

 

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

1.020

0

1.020

 

 

20.09

 

Materiale de laborator

4

0

4

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

6

0

6

 

 

20.13

 

Pregătire profesională

80

0

80

 

 

20.14

 

Protectia muncii

10

0

10

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

707

0

707

 

55

 

 

TITLUL VII

ALTE TRANSFERURI

32.791

-145

32.646

 

 

55.01

 

A. Transferuri interne

5.318

-145

5.173

 

 

55.02

 

B. Transferuri curente în străinătate (către organizatii internationale)

27.473

0

27.473

 

56

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

0

235

235

 

 

56.18

 

Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila

0

235

235

 

59

 

 

TITLUL X

ALTE CHELTUIELI

20

0

20

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

20

0

20

 

 

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (71+72)

1.484

0

1.484

 

71

 

 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.484

0

1.484

 

 

71.01

 

Active fixe

1.449

0

1.449

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

35

0

35

 

90

 

 

TITLUL XVIII REZERVE/EXCEDENT/DEFICIT

300

0

300

 

 

92.01

 

Excedent

300

0

300

 

ANEXA Nr. 2

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2009

 

Cap. 51.08.01.03 Autorităti executive

 

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

Cod

BVC

aprobat

2009

Influente

BVC

rectificat

2009

TOTAL VENITURI

 

15.190

0

15.190

IV. SUBVENTII

 

15.190

0

15.190

Donatii din străinătate

44.08

15.190

0

15.190

Donatii din străinătate

44.08.01

15.190

0

15.190

CHELTUIELI TOTALE

51.08

15.190

0

15.190

CHELTUIELI CURENTE

01

15.190

0

15.190

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI

55

10.870

0

10.870

Transferuri interne

55.01

10.870

0

10.870

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

55.01.08

10.870

0

10.870

TITLUL VIII - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

4.320

0

4.320

Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie

56.14

4.320

0

4.320

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Centrului de Conferinte, aflat în subordinea Institutului National de Statistică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (2) din Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Centrul de Conferinte, denumit în continuare Centrul, este institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului National de Statistică, finantată integral din venituri proprii.

(2) Sediul Centrului este în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 16, sectorul 5, în spatiul în suprafată de 2.292 m2 din imobilul proprietate publică a statului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Spatiul în suprafată de 2.292 m2 prevăzut la alin. (2) si dotările actuale se transmit din administrarea Institutului National de Statistică în administrarea Centrului. Predarea-preluarea acestora se face pe bază de protocol încheiat între Institutul National de Statistică si Centru, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Centrul poate utiliza în comun cu Institutul National de Statistică spatiul în suprafată de 783 m2 din imobilul prevăzut la alin. (2), spatiu aflat în administrarea Institutului National de Statistică si care reprezintă holuri de intrare si iesire si scări de acces la intrare si iesire, pentru spatiul care se transmite în administrarea Centrului.

Art. 2. - (1) Activitatea Centrului are ca scop utilizarea eficientă a sălii de conferinte si a spatiilor adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului National de Statistică, si se realizează prin:

a) organizarea de conferinte, simpozioane, întruniri, seminarii, expozitii, evenimente festive si altele asemenea;


b) utilizarea sălii de mese si a spatiilor adiacente acesteia;

c) alte prestări de servicii legate de activitătile care se pot desfăsura de către Centru.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se execută la cererea persoanelor juridice sau fizice, române ori străine.

Art. 3. - (1) Finantarea activitătilor prevăzute în obiectul de activitate al Centrului se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale Centrului se constituie din:

a) încasările obtinute din activitătile prevăzute în obiectul de activitate;

b) dobânzile încasate, în conditiile legii, la disponibilitătile bănesti si la depozitele constituite din veniturile proprii;

c) donatii si sponsorizări, potrivit legii.

(3) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se asigură integral din venituri proprii.

(4) Disponibilitătile rămase neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 4. - (1) Centrul este condus de un director numit prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(2) Directorul organizează si asigură conducerea curentă a activitătii Centrului si reprezintă Centrul în raporturile cu Institutul National de Statistică, cu beneficiarii serviciilor prestate si cu furnizorii de lucrări, bunuri si servicii.

Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 15.

(2) Atributiile si sarcinile Centrului se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(3) Structura organizatorică si statul de functii ale Centrului se aprobă prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(4) Angajarea si salarizarea personalului Centrului se fac potrivit dispozitiilor legale în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Art. 6. - (1) La data încetării activitătii „Centrul de conferinte”, personalul angajat la această activitate este preluat de Centru.

(2) La aceeasi dată, activele si pasivele activitătii „Centrul de conferinte” sunt preluate de Centru, pe bază de protocol încheiat între Institutul National de Statistică si Centru.

Art. 7. - Centrul poate utiliza un autoturism de transport de persoane cu un consum lunar de 150 litri carburant.

Art. 8. - Pe durata functionării Centrului, acesta beneficiază de posesia si folosinta spatiului dat în administrare si suportă toate cheltuielile legate de întretinerea si repararea acestui spatiu, precum si cota-parte din cheltuielile legate de spatiul utilizat în comun, cotă-parte care se stabileste prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.278.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii din imobilul proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea

Institutului National de Statistică în administrarea Centrului de Conferinte

 

Locul unde este situat imobilul

Nr. MFP

Modul de preluare a părtii din imobil care se transmite

Caracteristicile tehnice ale părtii din imobil care se transmite

Municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 16, sectorul 5

34135

Administrare

Suprafata = 2.292 m2 Săli de conferinte Sală de mese Birouri

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Constructia variantei

de ocolire a municipiului Sibiu la standard de autostradă, km 0+000 - km 17+500

si reabilitare DJ 106B, km 0+000 - km 3+600”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Constructia variantei de ocolire a municipiului Sibiu la standard de autostradă, km 0+000 - km 17+500 si reabilitare DJ 106B, km 0+000 - km 3+600”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile ISPAÎn proportie de 75% si 25% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.281.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Premiile nationale pentru arte se acordă de către primul-ministru, în cadrul unei festivităti anuale, organizată la o dată stabilită prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.287.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.448/2005

privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate

în compozitia produselor cosmetice

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe si al Directiei de control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii nr. AV/903 din 28 octombrie 2009,

în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din titlul I „Sănătatea publică” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 26 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa III, partea 1 „Substantele care pot fi folosite numai în anumite conditii si limite de admisibilitate”, după pozitia 188 se introduc saptesprezece noi pozitii, pozitiile 189-205, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa III, partea 2 „Lista substantelor admise provizoriu” se modifică după cum urmează:

a) la pozitia 55 se abrogă prevederile lit. b) din coloana 2 „Domeniul de aplicare” si, respectiv, din coloana 3 „Concentratia maximă admisă”;

b) pozitiile 7, 9, 14,18, 24, 28, 47 si 58 se abrogă.

Art. II. - Dispozitiile prezentului ordin intră în vigoare la data de 15 mai 2010.

Art. III. - După data prevăzută la art. II este interzisă punerea pe piată, vânzarea sau punerea la dispozitia consumatorului final a produselor cosmetice care nu se conformează prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 2009/36/CE din 16 aprilie 2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III la progresul tehnic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98 din 17 aprilie 2009, si prevederile rectificării la Directiva 2009/36/CE, publicată în jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 103 din 23 aprilie 2009.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian-Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.355.

 

ANEXA

 

„Nr. crt.

Substanta/Denumirea INCI

Domeniul de aplicare

Concentratia

maximă admisă

în produsul

cosmetic finit

Alte limitări si exigente

Conditiile de folosire si precautiile care trebuie mentionate pe etichetă

0

1

2

3

4

5

189

5-hidroxi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-

sulfofenilazo) pirazol-3-

carboxilat trisodic si lacul de

aluminiu (9)

Acid Yellow 23

CAS 1934-21-0 EINECS

217-699-5

Acid Yellow 23 Aluminum lake

CAS 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CM9140

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5%

 

 

190

N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-

sulfofenil)-metil]-amino]-fenil]

[2-sulfofenil) metilen]-2,5-

ciclohexadien-1 -iliden]-3-sulfo

benzenemetanaminiu, sare

internă, sare disodică si

sărurile sale de amoniu si de

aluminiu (9)

Acid Blue 9

CAS 3844-45-9

EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt

CAS 2650-18-2

EINECS 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake

CAS 68921-42-6

EINECS 272-939-6

CI 42090

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5%

 

 

191

6-hidroxi-5-[ (2-metoxi-4-

sulfonato-m-tolil) azo]naftalen-

2-sulfonat disodic (9) Curry

Red

CAS 25956-17-6

EINECS 247-368-0

CI 16035

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,4%

 

 

192

1-(1-naftilazo)-2-

hidroxinaftalen-4,6,8-trisulfonat

trisodic si lacul de aluminiu (9)

Acid Red 18

CAS 2611-82-7

EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake

CAS 12227-64-4

EINECS 235-438-3

CI 16255

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5%

 

 

193

Sarea de sodiu a hidrogeno-3,6-bis

(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil) xantiliului (9) Acid Red 52 CAS 3520-42-1 EINECS 222-529-8 CI 45100

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 0,6%

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,5%.

a) Proportia amestecului trebuie să fie tipărită pe etichetă.

194

5-amino-4-hidroxi-3-(fenilazo)-naftalen-2,7-disulfonat disodic (9)Acid Red 33 CAS 3567-66-6 EINECS 222-656-9 CI 17200

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5%

 

 

195

1 -amino-4-(ciclohexilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioxoantrac en-2-sulfonat de sodiu (9) Acid Blue 62 CAS 4368-56-3 EINECS 224-460-9 CI 62045

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5%

A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

 

196

1-[(2-metoxietil) amino]-2-nitro-4-[di-(2-hidroxietil) amino] benzen (9) HC Blue No 11 CAS 23920-15-2 EINECS 459-980-7

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

2,0%

A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

 


0

1

2

3

4

5

197

1,5-Di-(6-hidroxietilamino)-2-nitro-4-clorbenzen (9) HCYellowNolO CAS 109023-83-8 EINECS 416-940-3

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,1%

A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

 

198

3-Metilamino-4-nitrofenoxietanol (9) 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) CAS 59820-63-2 EINECS 261-940-7

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,15%

A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

 

199

2,2-[[4-[(2-hidroxietil)amino]-3-nitrofenil]imino] bisetanol

O)

HC Blue No 2 CAS 33229-34-4 EINECS 251-410-3

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

2,8%

A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

Poate cauza reactie alergică.

200

3-[[4-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-nitrofenil] amino] 1-propanol

O)

HC Violet No 2 CAS 104226-19-9 EINECS 410-910-3

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

2,0%

A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

Poate cauza reactie alergică.

201

2-clor-6-(etilamino)-4-nitro-fenol (9)

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol CAS 131657-78-8 EINECS 411-440-1

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

3,0%

A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

Poate cauza reactie alergică.

202

4,4-[1,3-

propandiilbis(oxi)]bisbenzen-

1,3-diamină si sarea sa

tetraclorhidrat (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminofenoxi)-

propan

CAS 81892-72-0

EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminofenoxi)-

propan HCI

CAS 74918-21-1

EINECS 278-022-7

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 1,2% ca bază liberă (1,8% ca tetraclorhidrat)

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 1,2% calculat ca bază liberă (1,8% ca tetraclorhidrat).

a) Proportia

amestecului trebuie

să fie tipărită pe

etichetă.

a) si b): Poate

cauza reactie

alergică.

203

Clorhidrat de 6-metoxi-N2-metil-2,3-piridindiamină si sarea sa diclorhidrat (9) 6-Metoxi-2-metilamino-3-aminopiridina HCI CAS 90817-34-8 (HCI) CAS 83732-72-3 (2HCI) EINECS 280-622-9 (2HCI)

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 0,68% ca bază liberă (1,0% ca diclorhidrat)

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 0,68% calculat ca bază liberă (1,0% ca diclorhidrat). a) si b): A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

a) Proportia

amestecului trebuie

să fie tipărită pe

etichetă.

a) si b): Poate

cauza reactie

alergică.


0

1

2

3

4

5

204

2,3-Dihidro-1 H-indol-5,6-diol si sarea sa bromhidrat (9) Dihidroxiindolina CAS 29539-03-5 Dihidroxiindolina HBr CAS 138937-28-7 EINECS 421-170-6

Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

2,0%

 

Poate cauza reactie alergică.

205

4-Hidroxipropilamino-3-nitrofenol (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI) CAS 92952-81-3 EINECS 406-305-9

a) Substantă colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

b) Substantă colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

b) 2,6%

a) După amestecare în conditii de oxidare, concentratia maximă aplicată pe păr nu trebuie să depăsească 2,6% calculat ca bază liberă.

a) si b) A nu se folosi cu sisteme nitrozante. Continut maxim de nitrozamină: 50 ug/kg

A se păstra în recipiente fără nitriti.

a) Proportia amestecului trebuie să fie tipărită pe etichetă.

(9) Baza liberă si sărurile acestui ingredient de colorare a părului sunt autorizate pentru utilizare, cu exceptia cazului în care sunt interzise în temeiul anexei II.”

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale

pentru activitătile desfăsurate

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei pentru infrastructura sanitară, logistică si dispozitive medicale nr. A.V. 1.012 din 30 octombrie 2009,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004,

în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, articolul 9, anexa nr. 4 „Tarifele practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale în cazul controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale” la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în functiune si aflate în utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 1 noiembrie 2007, precum si Ordinul ministrului sănătătii nr. 608/2005 privind aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 24 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian-Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 octombrie 2009.

Nr. 1.369.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate

 

1. Încercări în vederea emiterii avizului de utilizare după punere în functiune/buletinului de verificare periodică

 

1.1. Pentru dispozitive medicale (DM)

Nr. crt.

Tipul activitătii

Tarif

- lei -

1.

Încercări de electrosecuritate pentru dispozitive electromedicale

280

2.

Încercări de electrosecuritate pentru sisteme electromedicale continând n dispozitive

280+(18xn)

3.

Încercări de performante pentru dispozitive electromedicale

180

4.

Încercări de performante pentru sisteme electromedicale continând n dispozitive

180+(10xn)

5.

Încercări de performante pentru dispozitive medicale neelectrice

220

6.

Emiterea sau modificarea avizului de utilizare/buletinului de verificare periodică

20

7.

Eliberarea la cererea clientului a unui exemplar original al raportului de încercări

40

 

1.2. Pentru dispozitive medicale cu generator de radiatii (DM-GR)

Nr. crt.

Tipul activitătii

Tarif

- lei -

1.

Încercări de electrosecuritate pentru dispozitive electromedicale

320

2.

Încercări de electrosecuritate pentru sisteme electromedicale continând n dispozitive

320+(18xn)

3.

încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru:

Rxfix post grafie

Rx fix post scopie

Rxfix două posturi

Rx mobil grafie

Rx mobil C-arm (inclusiv pentru litotriptor)

Rx mamografie

RxAngiograf

Rx dentar panoramic

Osteodensitometru

Simulator de iradiere în terapie

1.800

4.

Încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru:

- aparat de radiografie dentară intraorală

1.200

5.

Încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru:

- computer tomograf

- echipament rezonantă magnetică nucleară

- simulator computer tomograf

- echipamente pentru imagistică direct digitală

2.000

6.

Încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru:

- accelerator liniar

- cobaltron

- echipament brahiterapie HDR

- echipament brahiterapie cu debit de doză redus

- iradiator

1.800

7.

Încercări conform criteriilor de acceptabilitate ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru dispozitive medicale de medicină nucleară

1.200

8.

Verificare echipament de radioprotectie

100

9.

Executie radiografie pentru echipament de radioprotectie

180

10.

Încercări de performantă pentru laser terapeutic

800


Nr. crt.

Tipul activitătii

Tarif

- lei -

11.

Încercări de performantă pentru laser chirurgical

1.200

12.

Încercări de performantă pentru dispozitive medicale electrice conexe DM-GR

180

13.

Încercări de performantă pentru dispozitive medicale neelectrice conexe DM-GR

180

14.

Verificări pentru autorizare/reautorizare Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

30% din valoarea tarifului de bază

15.

Emiterea sau modificarea avizului de utilizare/buletinului de verificare periodică

20

16.

Eliberarea unui exemplar original al raportului de încercări

40

 

NOTA:

n reprezintă numărul de dispozitive medicale din sistem.

 

1.3. Alte verificări si încercări

Nr. crt.

Tipul activitătii

Tarif

- lei -

1.

Verificarea periodică a parametrilor de sterilizare ai sterilizatoarelor

140

2.

Încercări climatice: umiditate 48 de ore

320

3.

Încercări climatice: umiditate 7 zile

400

4.

Depozitare

240

5.

Ceată salină

240

6.

Verificări performante în domeniul nominal

160

7.

Măsurare nivel zgomot

160

 

1.4. Pentru dispozitivele medicale din dotarea unitătilor mobile de interventie se aplică în mod corespunzător tarifele de lapct. 1.1

În situatia în care se impune si verificarea sistemelor de mentinere si fixare a echipamentelor în compartimentul pacientului, se adaugă tariful de 400 lei pentru această încercare.

 

1.5. Negatii, avize de vamă

Nr. crt.

Tipul activitătii

Tarif

- lei -

1.

Negatii

60

2.

Aviz de vamă

60

3.

Aviz vamă pentru donatii consumabile

20

 

1.6. Orice altă activitate care nu este enumerată mai sus se tarifează la ore efectiv lucrate la tariful de 80 lei/oră.

 

NOTĂ:

Tarifele mentionate la pct. 1.1, 1.2, 1.3 si 1.4 nu includ cheltuielile de deplasare. Cheltuielile de deplasare se suportă de unitatea pentru care se execută activitătile privind dispozitivele medicale specificate în prezentul ordin.

Pentru unele activităti de control prin verificare periodică se pot încheia si abonamente, pe bază de contract, având la bază contracte în urma negocierii clauzelor privind obligatiile părtilor.

Pentru retragerea cererilor de efectuare a lucrărilor înainte cu 10 zile fată de data programată pentru efectuarea lucrării, se vor retine 50% din valoarea totală calculată.

 

2. Auditul unitătilor care prestează servicii în domeniul dispozitivelor medicale

Nr. crt.

Tipul activitătii

Tarif

- lei -

1.

Evaluare dosar pentru audit

120

2.

Unităti cu maximum 3 angajati

700

3.

Unităti cu 3-5 angajati

1.000

4.

Unităti cu 6-10 angajati

1.200

5.

Unităti cu 11-20 angajati

1.400

6.

Unităti cu peste 21 angajati

1.600


Tarifele de mai sus sunt valabile pentru o singură activitate. Pentru fiecare activitate suplimentară se majorează tariful cu 50% din tariful de bază. Pentru punctele de lucru teritoriale se percep 50% din tariful de bază pentru primul punct de lucru si câte 25% din tariful de bază pentru fiecare din celelalte puncte de lucru de pe aceeasi cerere.

Tariful pentru reevaluarea activitătii în cazul unui „raport de inspectie nefavorabil” este de 50% din tariful de bază stabilit pentru evaluare.

Valoarea tarifului pentru supravegherea unitătii va fi de 50% din tariful de bază stabilit pentru evaluarea initială.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011, precum si a Calendarului admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011 în baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011. Metodologia este prevăzută în anexa nr. I.

Art. 2. - Se aprobă Calendarul admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011. Calendarul este prevăzut în anexa nr. II.

Art. 3. - Se aprobă continutul probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocationale, prevăzute în anexa nr. III.

Art. 4. - Se aprobă continutul probei de verificare a cunostintelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internatională, prevăzut în anexa nr. IV

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală informatizare si resurse, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, precum si conducerile scolilor gimnaziale si ale liceelor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 31 august 2009.

Nr. 4.848.


*) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.