MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 754/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 noiembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.174 din 17 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 1.273 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.286. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală cursuri pregătire centru de perfectionare Voina - judetul Arges”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            648. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 498/2008

 

REPUBLICĂRI

 

            Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.174

din 17 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tomis Team” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 25.813/212/2008 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat Corina Mardale, cu împuternicire avocatială depusă la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul părtii prezente. Aceasta depune mai întâi la dosarul cauzei o copie a unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si a unei autorizatii de construire emise pe numele autorului exceptiei. Sustine, apoi, că dispozitiile art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii încalcă art. 44 si art. 45 din Constitutie, arătând că în litigiul supus judecătii au avut loc abuzuri din partea primarului comunei Cogealac, care, în calitate de agent constatator, a aplicat o sanctiune contraventională constând în amendă contraventională si oprirea executării lucrărilor, desi s-a făcut dovada detinerii autorizatiei de construire pentru lucrările în cauză. Se arată că măsura sistării executării lucrărilor era, potrivit legislatiei anterioare în materie, dispusă numai prin ordonantă presedintială, si nu de agentul constatator, si că, desi este o măsură complementară, nu poate fi suspendată prin depunerea unei plângeri contraventionale, aceasta având grave consecinte asupra dreptului de proprietate si libertătii economice a titularului autorizatiei de construire.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât în cauză se invocă probleme de interpretare si aplicare a textelor de lege criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 11 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 25.813/212/2008, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Tomis Team” - S.R.L. din Constanta într-o cauză având ca obiect o cerere de ordonantă presedintială.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii restrâng exercitiul dreptului de proprietate, deoarece fac posibilă sistarea pe cale administrativă a lucrărilor de constructii, fără ca o instantă judecătorească să poată cenzura un posibil abuz al agentului constatator, care poate aplica această sanctiune si în absenta contravenientului si chiar în conditiile existentei unei autorizatii de construire valabile. Totodată, în absenta controlului judecătoresc asupra legalitătii sanctiunii, textul legal criticat afectează libertatea economică a titularului autorizatiei de construire. Cât priveste art. 35 alin. (2) din aceeasi lege, autorul exceptiei arată că si acesta contravine dreptului de proprietate privată si libertătii economice, deoarece plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei suspendă doar sanctiunea principală, cea a amenzii, nu si pe cea complementară, a sistării executării lucrărilor de construire.

Judecătoria Constanta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, deoarece regimul legal al constructiilor nu are legătură cu ocrotirea dreptului de proprietate, iar libertatea economică, pretins încălcată, este conditionată, potrivit art. 45 din Constitutie, de principiul respectării legii.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textele de lege criticate nu contravin prevederilor art. 44 alin. (2) si art. 45 din Constitutie, astfel cum a statuat Curtea Constitutională prin deciziile nr. 409/2005, nr. 1.029/2007 si nr. 119/2006.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt constitutionale, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, de pildă Decizia nr. 336/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, având următorul continut:

- Art. 28 alin. (1): „O dată cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum si, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrărilor executate fără autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei.”

Dispozitiile art. 26 alin. (1) lit. a) si b), la care textul citat face trimitere, prevăd următoarele: „(1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totală ori partială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de către investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor prevăzute la lit. b), precum si continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizatii de construire în situatiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor si executant.”

- Art. 35 alin. (2): „împotriva procesului-verbalde constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sanctiunii contraventionale, în conditiile art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (2).”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate invocă prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (2) care consacră principiul garantării si ocrotirii în mod egal de lege a proprietătii private, indiferent de titular, si ale art. 45 privind libertatea economică.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Critica autorului exceptiei constă în aceea că, potrivit dispozitiilor art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, agentul constatator dispune, odată cu aplicarea amenzii contraventionale pentru anumite contraventii prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) din aceeasi lege, si oprirea executării lucrărilor, măsură complementară a cărei executare nu este suspendată de jure prin depunerea plângerii contraventionale la instanta de judecată competentă. Curtea constată, fată de aceste critici, că dreptul de proprietate, invocat ca fiind încălcat, nu poate fi protejat decât în conditiile respectării legii. Or, măsura opririi executării lucrărilor este prevăzută de lege ca fiind complementară amenzii contraventionale, aplicate ca urmare a constatării săvârsirii unor contraventii în privinta regimului lucrărilor de constructii sau a nerespectării prevederilor din autorizatia de construire. În acest sens, Curtea s-a pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 159 din 28 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 24 martie 2006, că „în ceea ce priveste edificarea de constructii, nu se poate sustine că prin desfiintarea unei constructii nelegal executate s-ar încălca dreptul de proprietate, întrucât demolarea, dispusă de o instantă judecătorească la finalul unui proces în care s-au putut formula apărări si administra probe, este consecinta nerespectării de către constructor a prevederilor imperative ale legii privitoare la autorizările necesare edificării imobilului respectiv”.

Este de remarcat, totodată, că procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor poate fi atacat în fata instantei de judecată competente, iar cererea de suspendare a măsurii de oprire a lucrărilor poate fi formulată pe calea ordonantei presedintiale, astfel cum a si procedat, de altfel, autorul exceptiei în cauza în cadrul căreia a invocat exceptia de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste art. 45 din Constitutie, invocat, referitor la libertatea economică, Curtea constată că aceste norme nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) si ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tomis Team” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 25.813/212/2008 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 septembrie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.273

din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercială „Bliss Group” - S.R.L. în Dosarul nr. 409/115/2009 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 409/115/2009, Tribunalul Caras-Severin - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercială „Bliss Group” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că judecarea cererii în anulare de către aceeasi instantă care a pronuntat hotărârea atacată afectează în mod decisiv impartialitatea judecătorului, si anume impartialitatea obiectivă. Se arată în acest sens că în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a hotărât în mod constant că existenta unor legături institutionale este un factor de natură să afecteze impartialitatea obiectivă. Astfel, „indiferent de atitudinea concretă a persoanei judecătorului desemnat să judece calea de atac, într-o astfel de situatie lipseste aparenta impartialitătii, datorită faptului că cei doi fac parte din aceeasi institutie”.

Tribunalul Caras-Severin - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul cuprins: „Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil si, respectiv, dreptul la un recurs efectiv, raportate la art. 20 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea retine că s-a pronuntat în numeroase cauze asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, constatând că acestea sunt constitutionale.

În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 427 din 26 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 24 aprilie 2009, si Decizia nr. 1.050 din 9 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate invocată.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie invocată de Societatea Comercială „Bliss Group” - S.R.L. în Dosarul nr. 409/115/2009 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală cursuri pregătire centru de perfectionare Voina - judetul Arges”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală cursuri pregătire centru de perfectionare Voina - judetul Arges”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională de Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în buget, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Explicatierasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.286.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 498/2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget finante si fonduri europene din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 156.825 din 29 octombrie 2009,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit si Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. - Planurile de conturi si monografiile pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 498/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 si 730 bis din 28 octombrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1.7 se adaugă următoarele conturi contabile:

 

„Simbol cont

Denumire cont

401

Furnizori

4505.1

Sume de primit de la Comisia Europeană, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat

4505.2

Sume de primit de la Comisia Europeană, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local

4507

Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăti comerciale etc.

4546

Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget local

4555

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - buget de stat

473.3

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente sumelor de primit de la MAPDR”

 

2. La anexa nr. 1.8, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Plăti intermediare primite de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1.1. Fonduri externe nerambursabile A. Operatii cu beneficiarii finantati integral din buget

1.2. 1.1.1. Înregistrarea creantei cu Comisia Europeană si a sumelor datorate bugetului de stat pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Cereri de plată

Sume de primit de la Comisia Europeană, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat

4505.1

X

 

 

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - buget de stat

4555/beneficiar

 

X


            1.1.2. Corectarea creantei cu Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului de stat, după autorizarea cheltuielilor, în rosu

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Cereri de plată

Sume de primit de la Comisia Europeană, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat

4505.1

X

 

 

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - buget de stat

4555/beneficiar

 

X

           

            1.1.3. Solicitarea de sume reprezentând finantare externă FEADRde la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Solicitare de plată

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

X

 

 

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente sumelor de primit de la MAPDR

473.3

 

X

           

            1.1.4. Încasarea sumelor de la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

 

X

           

            1.1.5. Plata sumelor către beneficiarii finantati integral din bugetul de stat

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - buget de stat

4555/beneficiar

X

 

 

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

 

X

           

            1.1.6. Stingerea creantei cu Comisia Europeană, odată cu virarea sumelor datorate bugetului de stat

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Notă contabilă

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente sumelor de primit de la MAPDR

473.3

X

 

 

Sume de primit de la Comisia Europeană, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat

4505.1

 

X

           

            B. Operatii cu beneficiarii institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii, institutii publice finantate din bugetul local

            1.1.7. Înregistrarea creantei cu Comisia Europeană si a sumelor datorate bugetului de stat pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Cereri de plată

Sume de primit de la Comisia Europeană, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local

4505.2

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget local

4546/beneficiar

 

X

 

            1.1.8. Corectarea creantei cu Comisia Europeană, reprezentând sume datorate bugetului local, după autorizarea cheltuielilor, în rosu

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Cereri de plată

Sume de primit de la Comisia Europeană, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local

4505.2

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget local

4546/beneficiar

 

X


            1.1.9. Solicitarea de sume reprezentând finantare externă FEADRde la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Solicitare de plată

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

X

 

 

 

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente sumelor de primit de la MAPDR

473.3

 

X

           

            1.1.10. Încasarea sumelor de la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

X

 

 

 

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

 

X

           

            1.1.11. Plata sumelor către beneficiari

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget local

4546/beneficiar

X

 

 

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

 

X

           

            1.1.12. Stingerea creantei cu Comisia Europeană, odată cu virarea sumelor datorate bugetului de stat

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Notă contabilă

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente sumelor de primit de la MAPDR

473.3

X

 

 

Sume de primit de la Comisia Europeană, reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local

4505.2

 

X

           

C. Operatii cu beneficiari (ONG-uri, societăti comerciale etc.)

1.1.13. Înregistrarea creantei cu Comisia Europeană si a sumelor datorate beneficiarilor pe baza cererilor de plată depuse de către acestia

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Cereri de plată

Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăti comerciale etc.

4507

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile FEADR

4544.1/beneficiar

 

X

           

            1.1.14. Corectarea creantei cu Comisia Europeană, reprezentând sume datorate beneficiarilor, după autorizarea cheltuielilor, în rosu

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Cereri de plată

Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăti comerciale etc.

4507

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile FEADR

4544.1/beneficiar

 

X

           

            1.1.15. Solicitarea de sume reprezentând finantare externă FEADRde la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Solicitare de plată

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

X

 

 

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente sumelor de primit de la MAPDR

473.3

 

X


            1.1.16. Încasarea sumelor de la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

 

X

           

            1.1.17. Plata sumelor către beneficiari

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile FEADR

4544.1/beneficiar

X

 

 

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

 

X

           

            1.1.18. Stingerea creantei cu Comisia Europeană, odată cu virarea sumelor datorate beneficiarilor

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Notă contabilă

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente sumelor de primit de la MAPDR

473.3

X

 

 

Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăti comerciale etc.

4507

 

X

           

            D. Rambursarea plătilor nationale directe complementare si axa 2 din Programul National de Dezvoltare Rurală către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA)

            1.1.19. Solicitarea de sume reprezentând finantare externă FEADR aferente plătilor nationale directe complementare si axa 2 din Programul National de Dezvoltare Rurală si crearea obligatiei de plată către APIA

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Certificat de plată

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

X

 

 

Sume datorate agentiilor de plată - APIA

4522

 

X

           

            1.1.20. Încasarea sumelor de la MAPDR în contul de disponibil 54.04.01.32 - fonduri externe nerambursabile – FEADR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

 

X

           

            1.1.21. Plata sumelor din contul de disponibil 54.04.01.32 - fonduri externe nerambursabile - FEADR către APIA

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate agentiilor de plată - APIA

4522

X

 

 

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

 

X

           

1.3. Sume alocate de la bugetul de stat reprezentând cofinantare FEADR si în cazul indisponibilitătilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

1.4. 1.2.1. Solicitarea de sume reprezentând cofinantare FEADR si crearea obligatiei de plată către beneficiari

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Certificat de plată

Sume de primit de la MAPDR din cofinantare FEADR

4513.2

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor - cofinantare FEADR

4544.2/beneficiar

 

X


           

            1.2.2. Solicitarea de sume din fonduri de la bugetul statului în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR si crearea obligatiei de plată către beneficiari

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Certificat de plată

Sume de primit de la MAPDR din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

4513.3

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor - din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

4544.3/beneficiar

 

X

 

            1.2.3. Încasarea sumelor reprezentând cofinantare FEADR în contul 54.04.02.32

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de fonduri pentru cofinantare

5581

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din cofinantare FEADR

4513.2

 

X

 

            1.2.4. Încasarea sumelor din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR în contul 54.04.03.32

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil reprezentând alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente

559

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

4513.3

 

X

 

            1.2.5. Plata sumelor reprezentând plăti intermediare acordate beneficiarilor din contul cofinantare FEADR - 54.04.02.32 către beneficiarii finali

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor - cofinantare FEADR

4544.2/beneficiar

X

 

 

Disponibil de fonduri pentru cofinantare

5581

 

X

 

            1.2.6. Plata sumelor din fonduri de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană, aferente FEADR, acordate beneficiarilor din contul de disponibil - 54.04.03.32

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate beneficiarilor - din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

4544.3/beneficiar

X

 

 

Disponibil reprezentând alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente

559

 

X

 

            1.2.7. Solicitarea de sume reprezentând cofinantare FEADR aferente plătilor nationale directe complementare si axa 2 din Programul National de Dezvoltare Rurală si crearea obligatiei de plată către APIA

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Certificat de plată

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.2

X

 

 

Sume datorate agentiilor de plată - APIA

4522

 

X

 

            1.2.8. Încasarea sumelor reprezentând cofinantare FEADR de la MAPDR în contul 54.04.02.32

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de fonduri pentru cofinantare

5581

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din cofinantare FEADR

4513.2

 

X


            1.2.9. Virarea sumelor încasate de la MAPDR în contul 54.04.02.32 la APIA reprezentând plăti nationale directe complementare si axa 2 din Programul National de Dezvoltare Rurală

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Sume datorate agentiilor de plată - APIA

4522

X

 

 

Disponibil de fonduri pentru cofinantare

5581

 

X”

 

3. La anexa nr. 1.8, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Avansuri acordate beneficiarilor

3.1. Solicitarea de sume de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale (MAPDR) pentru plata avansului către beneficiari

3.1.1. Solicitarea de sume de la MAPDR pentru plata avansului către beneficiari din fonduri externe nerambursabile - FEADR din contul de disponibil 54.04.01.32

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Documente justificative

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

X

 

 

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente avansului FEADR

473.1

 

X

 

            3.1.2. Solicitarea de sume de la MAPDR pentru plata avansului către beneficiari din fonduri de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană din contul 54.04.03.32

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Documente justificative

Sume de primit de la MAPDR din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

4513.3

X

 

 

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente avansului FEADR

473.1

 

X

 

            3.2. Primirea sumelor de la MAPDR pentru plata avansului către beneficiari

            3.2.1. Încasarea sumelor de la MAPDR în contul de disponibil 54.04.01.32, pentru plata avansului către beneficiari, componenta finantare externă nerambursabilă

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

 

X

 

            3.2.2. Încasarea sumelor de la MAPDR în contul de disponibil 54.04.03.32, pentru plata avansului către beneficiari, reprezentând fonduri de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil reprezentând alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente

559

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

4513.3

 

X

 

            3.3. Plata avansului către beneficiari

            3.3.1. Plata avansului către beneficiari din contul de disponibil - 54.04.01.32 - finantare externă nerambursabilă

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Avansuri acordate beneficiarilor

4545

X

 

 

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

 

X


            3.3.2. Plata avansului către beneficiari din contul de disponibil 54.04.03.32, reprezentând fonduri alocate de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Avansuri acordate beneficiarilor

4545

X

 

 

Disponibil reprezentând alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente

559

 

X

 

            3.4. Justificarea avansului de către beneficiari

            3.4.1. Justificarea avansului de către beneficiari finantati de la bugetul de stat în situatia în care finantarea s-a efectuat din fonduri externe nerambursabile sau din sume alocate de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Decizie internă de justificare a avansului

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul de stat

4505.1

X

 

 

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - buget de stat

4555/beneficiar

 

X

 

            3.4.2. Justificarea avansului de către beneficiari finantati din venituri proprii/venituri proprii si subventii, institutii publice finantate din bugetul local, în situatia în care finantarea s-a efectuat din fonduri externe nerambursabile sau din sume alocate de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Decizie internă de justificare a avansului

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local

4505.2

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget local

4546/beneficiar

 

X

 

            3.4.3. Justificarea avansului de către beneficiari (ONG-uri, societăti comerciale etc.) finantati în situatia în care finantarea s-a efectuat din fonduri externe nerambursabile sau din sume alocate de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Decizie internă de justificare a avansului

Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăti comerciale etc.

4507

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile FEADR

4544.1/beneficiar

 

X

 

3.5. Stingerea avansului acordat beneficiarilor

3.5.1. Stingerea avansului acordat beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile sau din sume alocate de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii fondurilor comunitare

3.5.1.1. Stingerea avansului acordat beneficiarilor finantati de la bugetul de stat

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Decizie internă de justificare a avansului

Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plătilor efectuate - buget de stat

4555/beneficiar

X

 

 

Avansuri acordate beneficiarilor

4545

 

X

 

            3.5.1.2. Concomitent, stingerea creantei cu Comisia Europeană

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Notă contabilă

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente avansului FEADR

473.1

X

 

 

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul de stat

4505.1

 

X


            3.5.1.3. Stingerea avansului acordat beneficiarilor finantati din venituri proprii/venituri proprii si subventii, institutii publice finantate din bugetul local

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Decizie internă de justificare a avansului

Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local

4546/beneficiar

X

 

 

Avansuri acordate beneficiarilor

4545

 

X

 

            3.5.1.4. Concomitent, stingerea creantei cu Comisia Europeană

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Notă contabilă

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente avansului FEADR

473.1

X

 

 

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local

4505.2

 

X

 

            3.5.1.5. Stingerea avansului acordat beneficiarilor (ONG-uri, societăti comerciale etc.)

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Decizie internă de justificare a avansului

Sume datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile FEADR

4544.1/beneficiar

X

 

 

Avansuri acordate beneficiarilor

4545

 

X

 

            3.5.1.6. Concomitent, stingerea creantei cu Comisia Europeană

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Notă contabilă

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente avansului FEADR

473.1

X

 

 

Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăti comerciale etc.

4507

 

X

 

            3.6. Solicitarea de sume de la MAPDR pentru plata avansului către beneficiari reprezentând cofinantare - FEADR din contul de disponibil 54.04.02.32

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Documente justificative

Sume de primit de la MAPDR din cofinantare

4513.2

X

 

 

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente avansului FEADR

473.1

 

X

 

            3.7. Încasarea sumelor de la MAPDR în contul de disponibil 54.04.02.32, pentru plata avansului către beneficiari, componenta cofinantare

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de fonduri pentru cofinantare

5581

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din cofinantare

4513.2

 

X

 

            3.8. Plata avansului către beneficiari din contul de disponibil - 54.04.02.32 - cofinantare FEADR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Avansuri acordate beneficiarilor

4545

X

 

 

Disponibil de fonduri pentru cofinantare

5581

 

X


            3.9. Justificarea avansului de către beneficiari

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Decizie internă de justificare a avansului

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente avansului FEADR

473.1

X

 

 

Sume datorate beneficiarilor - din cofinantare FEADR

4544.2/beneficiar

 

X

 

3.10. Stingerea avansului acordat beneficiarilor

3.10.1. Stingerea avansului acordat beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Decizie internă de justificare a avansului

Sume datorate beneficiarilor - din cofinantare FEADR

4544.2/beneficiar

X

 

 

Avansuri acordate beneficiarilor

4545

 

X”

 

4. La anexa nr. 1.8, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. Finantarea cheltuielilor privind «Asistenta tehnică»

8.1. Cheltuieli directe 8.1.1. Înregistrarea cererii de plată primită de la MAPDR pentru componenta de finantare externă nerambursabilă

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Cerere de plată

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat

4505.1

X

 

 

Sume de restituit MAPDR

4514

 

X

 

            8.1.2. Corectarea creantei cu Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului de stat, după autorizarea cheltuielilor, în rosu

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Cerere de plată

Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat

4505.1

X

 

 

Sume de restituit MAPDR

4514

 

X

 

            8.1.3. Solicitarea de sume reprezentând finantare externă FEADR de la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Solicitare de plată

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

X

 

 

Decontări din operatii în curs de clarificare aferente sumelor de primit de la MAPDR

473.3

 

X

 

            8.1.4. Încasarea sumelor de la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile

4513.1

 

X

 

            8.1.5. Virarea sumelor la MAPDR

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Sume de restituit MAPDR

4514

X

 

 

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

 

X


            8.2. Proiecte finantate din măsura de „Asistentă tehnică”

            8.2.1. Înregistrarea facturilor primite de la furnizori

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Factura

Sume de primit de la MAPDR din fonduri externe nerambursabile - FEADR

4513.1

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din cofinantare

4513.2

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

4513.3

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR pentru cheltuieli neeligibile - FEADR

4513.4

X

 

 

Furnizori

401

 

X

 

8.2.2. Încasarea sumelor solicitate de la MAPDR

8.2.2.1. Încasarea sumelor reprezentând componenta de finantare externă

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR - FEADR

4513.1

 

X

 

            8.2.2.2. Încasarea sumelor reprezentând componenta cofinantare

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de fonduri pentru cofinantare

5581

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din cofinantare

4513.2

 

X

 

            8.2.2.3. Încasarea sumelor reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil reprezentând alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

559

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR din alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente FEADR

4513.3

 

X

 

            8.2.2.4. Încasarea sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil de fonduri pentru cheltuieli neeligibile - TVA

5582

X

 

 

Sume de primit de la MAPDR pentru cheltuieli neeligibile - FEADR

4513.4

 

X

 

            8.2.3. Efectuarea plătilor către furnizori

 

Document contabil

Explicatie

Explicatie

Debit

Credit

Extras de cont

Disponibil din fonduri externe nerambursabile

5151.1

 

X

 

Disponibil de fonduri pentru cofinantare

5581

 

X

 

Disponibil de fonduri pentru cheltuieli neeligibile - TVA

5582

 

X

 

Disponibil reprezentând alocări bugetare în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri de la Comisia Europeană aferente

559

 

X

 

Furnizori

401

X”

 

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 octombrie 2009.

Nr. 648.

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1.061/2002

privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti*)

 


*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 683/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, a fost rectificată în Monitoarele Oficiale ale României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007 si nr. 612 din 9 septembrie 2009 si a mai fost modificată si completată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 697/2003 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2003 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 120/2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 171/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 494/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2007.

 

Art. 1. - Se aprobă modelul uniformelor pentru efectivele de politisti din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si din institutiile si structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma si echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) însemnele pentru gradele profesionale si culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor si accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de politie, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabileste anual, în functie de preturile la care se achizitionează articolele cuprinse în norme, si se aprobă de ministrul administratiei si internelor.

(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părti anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activitătii, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului tinuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, si diferenta în articole de echipament pentru completarea uniformei.

(4) Restantele de echipament se pot acorda si sub forma bănească dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restantelor se calculează în functie de preturile la care se achizitionează articolele pentru anul în care se acordă.

(5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum si urmasii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum si valoarea cotei-părti anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenta nu se restituie. La solicitarea urmasilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.

Art. 4. - Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Valoarea articolelor introduse în normă nu va depăsi valoarea articolelor scoase din normă.

Art. 5. - (1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de sigurantă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăsi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.

(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achizitionat cu un an înainte, în proportie de până la 50% din necesar.

Art. 6. - Regulamentul pentru compunerea si portul uniformelor, precum si regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 7. - Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 si echipamentul specific se achizitionează conform legislatiei privind achizitiile de bunuri si servicii.

Art. 8. - Producerea si comercializarea unor articole din compunerea uniformelor prevăzute la art. 7, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achizitie, sunt interzise.

Art. 9. - Normele de echipare si de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, pot fi aplicate si pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situatii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.

Art. 10. - (1) Pentru activităti culturale si filmări uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formatiunile de logistică si se aprobă de ministrul administratiei si internelor.

(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul din care au fost finantate structurile prevăzute la art. 1.

Art. 11. - Insigna si documentele de legitimare pentru efectivele mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3, cu exceptia efectivelor din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si a structurilor subordonate acestuia, care sunt prevăzute în anexa nr. 3A.

Art. 12. - Anexele nr. 1, 2, 3 si 3Afac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Modificările intervenite în uniformele functionarilor publici cu statut special se vor realiza esalonat, mentinându-se criteriul de tranzitie până la data de 31 decembrie 2011.

 

ANEXA Nr. 1

 

DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale si a culorilor din compunerea uniformelor pentru politisti

 

Gradele profesionale ale politistilor sunt reprezentate prin stele în 6 colturi, de diferite mărimi, pentru corpul ofiterilor si barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agentilor, brodate pe un suport textil care se aplică pe umăr, precum si prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului si ale scurtei din stofă.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentant prin 1-3 benzi, de diferite dimensiuni, pentru ofiterii de politie si o bandă pentru agentii de politie, brodate pe suport textil.

Pe gulerul sacourilor se aplică petlite, care reprezintă un număr diferit de ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc. Sunt realizate prin brodare pe suport textil.

Uniforma de ceremonie

Pentru ofiterii de politie, pe suportul textil de formă dreptunghiulară, confectionat din material tesut cu fir metalizat de culoare argintie, se brodează stele de culoare gri argintiu.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni si linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare rosie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:

a) chestor de politie - o stea;

b) chestor principal de politie - două stele;

c) chestor sef de politie - 3 stele;

d) chestor general de politie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:

a) subcomisar de politie - o stea;

b) comisar de politie - două stele;

c) comisar sef de politie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:

a) subinspector de politie - o stea;

b) inspector de politie - două stele;

c) inspector principal de politie - 3 stele.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în functie de categoriile de ofiteri, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm;

b) corpul comisarilor - două benzi, cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm;

c) corpul inspectorilor - o bandă cu lătimea de 2 cm. Petlitele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în functie de categoriile de ofiteri, astfel:

a) corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) corpul inspectorilor - 3 ramuri.

Uniforma de reprezentare si serviciu

Stelele si baretele sunt brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, având formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.

Pentru corpul chestorilor de politie se brodează si ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.

Broderia este de culoare argintie.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni si linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare rosie, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 30 mm, după cum urmează:

a) chestor de politie - o stea;

b) chestor principal de politie - două stele;

c) chestor sef de politie - 3 stele;

d) chestor general de politie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 20 mm, după cum urmează:

a) subcomisar de politie - o stea;

b) comisar de politie - două stele;

c) comisar sef de politie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm, după cum urmează:

a) subinspector de politie - o stea;

b) inspector de politie - două stele;

c) inspector principal de politie - 3 stele;

- pentru corpul agentilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:

a) agent de politie - o baretă;

b) agent principal de politie - două barete;

c) agent sef adjunct de politie - 3 barete;

d) agent sef de politie - 4 barete;

e) agent sef principal - 5 barete.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de culoare argintie pentru ofiterii de politie si o bandă pentru agentii de politie, brodate pe suport textil bleumarin-indigo.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în functie de categoriile de politisti, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 3 benzi, cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm;

b) corpul comisarilor - două benzi, cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm;

c) corpul inspectorilor - o bandă cu lătimea de 2 cm;

d) corpul agentilor de politie - o bandă cu lătimea de 0,5 cm. Petlitele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate de culoare argintie, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil bleumarin- indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în functie de categoriile de politisti, după cum urmează:

a) corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) corpul inspectorilor - 3 ramuri;

d) corpul agentilor de politie - două ramuri.

 

TABELUL Nr. 1

cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

 

CATEGORII

DE EFECTIVE

TINUTA

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Sapcă, sepcută

Căciulă

Sacou

Scurtă exterioară,

bluzon

(modul),

bluză matlasată

Pantalon

Pulover

Cămasă

Cămasă-bluză

Cravată

Fular

Scurtă, imper­meabil

Pantofi, ghete cu siret

Centură, curea

Accesorii

Ofiteri

Cere­monie

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo

-

Bleumarin-indigo

-

Alb

-

Bleumarin-indigo

Bleu- marin-

indigo

Bleu- marin-

indigo

Negru

Negru

Argintiu

Ofiteri si agenti

Serviciu

Bleumarin-indigo

Gri

-

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

-

-

Bleu

-

-

-

Negru

Negru

Argintiu

Ofiteri si agenti

Repre­zentare

Bleumarin-indigo

Gri

Bleumarin-indigo

 

Bleumarin-indigo

Bleumarin-indigo

Bleu, alb

Bleu; alb - pentru chestori

Bleumarin-indigo

Bleu- marin-

indigo

Bleu- marin-

indigo

Negru

Negru

Argintiu

 

ARMASI SPECIALITATEA

TINUTA

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Sapcă,

sepcută,

basc

Sacou

Complet modular,

Bluză matlasată,

bluzon

Pantaloni

Pulover

Cămasă

Cămasă-bluză

Cravată

Fular

Scurtă, imper­meabil

Pantofi, ghete cu siret si carâmb înalt

Centură, curea

Accesorii

I. Studenti si elevi

Academia de Politie

Oras

Toate specialitătile

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

-

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleu-marin-

Indigo

Bleu-marin-

Indigo

Bleu-marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Clasa

Toate specialitătile

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu

Bleu

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Instruire

Toate specialitătile

Bleu-marin-

indigo

-

Bleu-marin-indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

-

Bleu

-

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Scoli pentru formarea

politistilor

Oras

Toate specialitătile

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

-

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Instruire

Toate specialitătile

Bleu-marin-

indigo

-

Bleu-marin-indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Bleu

Bleu

-

Bleu-marin-

indigo

Bleu-marin-

indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

 

ANEXA Nr. 2

NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE POLITIE

 

NORMA Nr. 1

pentru asigurarea uniformei de ceremonie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

 

a) Coifură

 

 

 

 

1.

Sapcă din stofă

buc.

2

8

Se asigură una de vară si una de iarnă.

 

b) Îmbrăcăminte

 

 

 

 

1.

Costum din stofă:

- sacou cu pantalon lung

buc.

2

8

Se asigură unul de vară si unul de iarnă.

2.

Scurtă din stofă

buc.

1

8

 

 

c) Lenjerie

 

 

 

 

1.

Cămasă albă

buc.

2

8

 

 

d) Încăltăminte

 

 

 

 

1.

Pantofi din piele

pereche

2

8

Se asigură o pereche pentru vară si o pereche pentru iarnă.

 

e) Echipament divers

 

 

 

 

1.

Cravată

buc.

1

4

 

 

f) Epoleti si accesorii

 

 

 

 

1.

Epoleti cu grad profesional

pereche

3

8

 

2.

Petlite

pereche

2

8

 

3.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

3

8

 

4.

Eghilet cu accesorii

buc.

2

8

 

 

notă:

1. De prevederile normei beneficiază ofiterii cu functii de conducere, până la sef de serviciu - similari, inclusiv.

2. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.

 

NORMA Nr. 2

pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiterii de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT

 

a) Coifură

1.

Sapcă din stofă, pentru iarnă

buc.

1

3

 

2.

Sapcă din stofă, pentru vară

buc.

1

3

 

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

6

Pentru comisari-sefi si chestori se asigură din blană caracul.

 

b) Îmbrăcăminte

 

 

 

 

1.

Costum din stofă, pentru iarnă: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

 

2.

Costum din stofă, pentru vară: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

 

3.

Pulover cu ancheor

buc.

1

3

 

4.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă si guler din blană naturală

buc.

1

6

Pentru comisari-sefi si chestori se asigură cu guler din blană caracul.

5.

Impermeabil pentru ploaie

buc.

1

4

 

 

c) Lenjerie

 

 

 

 

1.

Cămasă

buc.

4

2

 

2.

Cămasă albă

buc.

2

8

Se asigură numai ofiterilor fără drept de uniformă de ceremonie.

3.

Cămasă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

4

4

 

4.

Cămasă-bluză cu mânecă lungă

buc.

2

2

 

 

d) Încăltăminte

 

 

 

 

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

 

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

2

 

3.

Gheată scurtă cu siret

pereche

1

3

Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.

 

e) Echipament divers

 

 

 

 

1.

Cravată

buc.

2

4

 

2.

Fular din lână

buc.

1

6

 

3.

Mănusi din piele

pereche

1

2

 

4.

Curea din piele, pentru pantaloni

buc.

1

6

 

5.

Ciorapi

pereche

6

1

 

 

f) Accesorii

 

 

 

 

1.

Suport cu grad profesional

pereche

5

3

 

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

3

 

3.

Ecuson nominal

buc.

1

10

 

4.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

2

3

 

5.

Epoleti cu grad profesional

pereche

1

3

Pentru fiecare sacou

6.

Petlite

pereche

1

3

7.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

3

Se asigură numai ofiterilor fără drept de uniformă de ceremonie.

B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZĂ CONTRA COST

1.

Scurtă din piele

buc.

1

 

Aceste articole se confectionează în acelasi model si se achizitionează contra cost, la pret de aprovizionare, de către politisti, în afara prevederilor normei.

2.

Bluzon din piele

buc.

1

-

 

NOTĂ:

1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.

2. Uniformele de vară si de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.

3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională: o sapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăsi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearsafuri, două fete de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului si accesoriile aferente (suport cu grad profesional, suport de grad pentru mânecă, epoleti, petlite, ecusoane eto).

 

NORMA Nr. 3

pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiterii de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

 

a) Coifură

 

 

 

 

1.

Sepcută de vară

buc.

1

3

 

2.

Sapcă din tercot

buc.

1

4

 

3.

Căciulă

buc.

1

6

Pentru politia rutieră se poate asigura de culoare albă.

 

b) Îmbrăcăminte

 

 

 

 

1.

Complet modular din tesătură impermeabilă: - scurtă exterioară si bluzon interior

buc.

1

3

Părtile componente se pot asigura si separat.

2.

Bluză matlasată cu mâneci detasabile

buc.

1

3

 

3.

Pantalon din tercot pentru vară

buc.

2

3

 

4.

Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă

buc.

2

3

 

 

c) Lenjerie

 

 

 

 

1.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

2

2

 

2.

Cămasă-bluză

buc.

4

2

Se asigură două cu mânecă lungă si două cu mânecă scurtă.

 

d) Încăltăminte

 

 

 

 

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

 

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

1

 

3.

Ghete cu siret, pentru iarnă

pereche

1

3

 

4.

Ghete cu siret, pentru vară

pereche

1

3

 

 

e) Echipament divers

 

 

 

 

1.

Centură

buc.

1

6

Se poate asigura din piele sau tip chingă, în functie de nevoi.

2.

Ciorapi

pereche

6

1

 

 

f) Accesorii

 

 

 

 

1.

Suport cu grad profesional

pereche

6

3

 

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

3

 

 

NOTĂ:

Sapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în functie de nevoile activitătii desfăsurate.

 

NORMA Nr. 4

pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agentii de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT

 

a) Coifură

1.

Sapcă din stofă, pentru iarnă

buc.

1

4

 

2.

Sapcă din stofă, pentru vară

buc.

1

4

 

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

6

 

 

b) Îmbrăcăminte

1.

Costum din stofă pentru iarnă: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

4

 

2.

Costum din stofă pentru vară: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

4

 

3.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă si guler din blană

buc.

1

6

 

4.

Pulover cu anchior

buc.

1

3

 

5.

Impermeabil pentru ploaie

buc.

1

4

 

 

c) Lenjerie

 

 

 

 

1.

Cămasă

buc.

2

3

 

2.

Cămasă albă

buc.

2

8

Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.

3.

Cămasă-bluză cu mânecă lungă

buc.

3

2

 

4.

Cămasă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

3

2

 

 

d) Încăltăminte

 

 

 

 

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

 

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

2

 

3.

Ghete scurte cu siret

pereche

1

3

Pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte.

 

e) Echipament divers

 

 

 

 

1.

Cravată

buc.

2

4

 

2.

Fular din lână

buc.

1

6

 

3.

Mănusi din piele

pereche

1

2

 

4.

Curea din piele, pentru pantaloni

buc.

1

6

 

5.

Ciorapi

pereche

6

1

 

 

f) Accesorii

 

 

 

 

1.

Suport cu grad profesional

pereche

5

4

 

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

4

 

3.

Ecuson nominal

buc.

1

10

 

4.

Epoleti cu grad profesional

pereche

1

4

Pentru fiecare sacou

5.

Petlite

pereche

1

4

6.

Suport de grad pentru mânecă

garnitură

2

4

 

7.

Snur pentru ceremonie

buc.

1

3

Se asigură pentru constituirea unei uniforme de ceremonie.

B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZĂ CONTRA COST

1.

Scurtă din piele

buc.

1

-

Aceste articole se confectionează în acelasi model si se achizitionează contra cost, la pret de aprovizionare, de către politisti, în afara prevederilor normei.

2.

Bluzon din piele

buc.

1

 

 

NOTĂ:

1. Femeile primesc o fustă în loc de un pantalon lung.

2. Uniformele de vară si de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin ordin.

3. La prima încadrare-acordare a gradului se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională: o sapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu 2 pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăsi, 6 perechi de ciorapi, 4 cearsafuri, două fete de pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului si accesoriile aferente (suport cu grad profesional, epoleti, petlite, ecusoane eto).

 

NORMA Nr. 5

pentru asigurarea uniformei de serviciu la agentii de politie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

 

a) Coifură

 

 

 

 

1.

Sepcută de vară

buc.

2

3

 

2.

Sapcă din tercot

buc.

1

4

 

3.

Căciulă

buc.

1

5

Pentru politia rutieră se poate asigura de culoare albă.

 

b) Îmbrăcăminte

 

 

 

 

1.

Complet modular din tesătură impermeabilă: - scurtă exterioară si bluzon interior

buc.

1

2

Părtile componente se pot asigura si separat.

2.

Bluză matlasată cu mâneci detasabile

buc.

1

2

 

3.

Pantalon din tercot pentru vară

buc.

2

3

 

4.

Pantalon din tercot, cu mesadă, pentru iarnă

buc.

2

4

 

 

c) Lenjerie

 

 

 

 

1.

Tricou cu mânecă scurtă

buc.

2

1

 

2.

Cămasă-bluză cu mânecă scurtă

buc.

6

2

 

3.

Cămasă-bluză cu mânecă lungă

buc.

6

2

 

 

d) Încăltăminte

 

 

 

 

1.

Pantofi din piele, pentru iarnă

pereche

1

2

 

2.

Pantofi din piele, pentru vară

pereche

1

1

 

3.

Ghete cu siret, pentru iarnă

pereche

1

3

 

4.

Ghete cu siret, pentru vară

pereche

1

2

 

 

e) Echipament divers

 

 

 

 

1.

Centură

buc.

1

6

Se poate asigura din piele sau tip chingă, în functie de nevoi.

2.

Ciorapi

pereche

10

1

 

 

f) Accesorii

 

 

 

 

1.

Suport cu grad profesional

pereche

6

2

 

2.

Ecuson pentru mânecă

cpl.

7

2

 

 

NOTĂ:

Sapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în functie de nevoile activitătii desfăsurate.

 

NORMA Nr. 6

pentru echiparea politistilor după încetarea raporturilor de serviciu

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Pentru echiparea chestorilor si ofiterilor care au avut functii de conducere la data încetării raporturilor de serviciu

1.

Sapcă pentru ceremonie

buc.

2

10

Se asigură una de vară si una de iarnă.

2.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

-

 

3.

Costum din stofă pentru ceremonie - sacou cu un pantalon lung

buc.

2

10

Se asigură unul de vară si unul de iarnă.

4.

Scurtă din stofă

buc.

1

-

 

5.

Cămăsi albe

buc.

3

10

 

6.

Pantofi pentru ceremonie

pereche

2

10

 

7.

Cravată pentru ceremonie

buc.

2

10

 

8.

Fular

buc.

1

10

 

9.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

10

 

b) Pentru echiparea politistilor care au făcut parte din corpul ofiterilor sau agentilor

1.

Sapcă din stofă pentru iarnă

buc.

1

10

 

2.

Sapcă din stofă pentru vară

buc.

1

10

 

3.

Căciulă din blană naturală

buc.

1

---

 

4.

Costum din stofă pentru iarnă - sacou cu un pantalon lung

buc.

1

10

 

5.

Costum din stofă pentru vară - sacou cu un pantalon lung

buc.

1

10

 

6.

Scurtă pentru iarnă, cu mesadă si guler din blană naturală

buc.

1

 

 

7.

Cămasă

buc.

3

10

La cerere, se poate asigura de culoare albă.

8.

Pantofi

pereche

2

10

 

9.

Cravată

buc.

2

10

 

10.

Fular

buc.

1

10

 

11.

Eghilet cu accesorii

buc.

1

10

Pentru agenti se asigură snur pentru ceremonie.

 

NOTĂ:

1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea politistilor din corpul ofiterilor si agentilor de politie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.

2. Odată cu echipamentul prevăzut de prezenta normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte si însemnele gradelor profesionale aferente (epoleti cu grad profesional, suporturi de grad pentru mânecă, ecusoane pentru mânecă, petlite).

3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.

4. Comisarii-sefi avansati chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi de epoleti cu grad profesional, două perechi de petlite, paspoal pentru vipuscă si lampas pentru două costume, două sepci complete.

5. Accesoriile de îmbrăcăminte si însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum si alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la pretul de achizitie. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.


 

NORMA Nr. 7

pentru echiparea studentilor din Academia de Politie „ALEXANDRU IOAN CUZA”

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U.M.

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata în ani

0

1

2

3

4

5

a) Coifură

1.

Sepcută cu cozoroc, completă

buc.

2

3

 

2.

Sapcă completă

buc.

2

3

Se asigură 1 buc. din stofă de iarnă si 1 buc. din stofă de vară.

3.

Basc complet

buc.

2

3

 

4.

Căciulă completă

buc.

1

3

 

b) Îmbrăcăminte

1.

Costum pentru instruire: - bluză cu 2 pantaloni

buc.

1

3

 

2.

Costum pentru clasă: - bluzon din tercot cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

Se asigură un pantalon din stofă pentru iarnă si un pantalon din stofă pentru vară.

3.

Costum de oras: - sacou cu un pantalon

buc.

2

3

Se asigură un costum din stofă pentru iarnă si un costum din stofă pentru vară.

4.

Pulover

buc.

1

3

 

5.

Scurtă îmblănită pentru oras

buc.

1

3

 

6.

Scurtă pentru instruire

buc.

1

3

 

7.

Manta pentru ploaie

buc.

1

3

 

c) Lenjerie

1.

Batistă

buc.

3

3

 

2.

Cămasă

buc.

3

3

 

3.

Cămasă-bluză

buc.

6

3

Se asigură 3 buc. cu mânecă lungă si 3 buc. cu mânecă scurtă.

4.

Chiloti

buc.

3

3

 

5.

Izmene flanelate

buc.

3

3

 

6.

Bluză flanelată

buc.

3

3

 

7.

Tricou (maiou)

buc.

3

3

 

8.

Sosete

pereche

3

1

 

9.

Ciorapi

pereche

6

1

Pentru studente se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).

10.

Pijama

buc.

3

3

 

d) Încăltăminte

1.

Pantofi pentru oras

pereche

4

3

Se asigură două perechi de vară si două perechi de iarnă.

2.

Ghete cu fermoar

pereche

1

3

Pentru studente se asigură cizme scurte.

3.

Bocanci cu siret

pereche

2

3

Pentru