MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 761/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 761         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            329. - Lege privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

            1.644. - Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.283. - Hotărâre privind modificarea traseului drumului national DN 1A, km 185+933 - km 190+070, din municipiul Săcele, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

            1.285. - Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea proiectului „Monitorizarea radioactivitătii si a continutului de metale grele a principalilor factori de mediu si influenta lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crisul Negru în Euroregiunea Bihor-Bekes", din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, PHARE CBC RO-HU 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006, prioritatea 1 „Dezvoltarea integritătii spatiale, fizice si de infrastructură"

 

            1.289. - Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea proiectului „Management comun România-Republica Moldova pentru protectia calitătii aerului", din cadrul Programului de vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006, prioritatea 1 „Dezvoltare economică si socială"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.373. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 431/2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate în reteaua Ministerului Sănătătii

 

            5.097. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea programelor scolare pentru disciplinele de studiu din învătământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÂRILOR

 

            804. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează:

a) reorganizarea unor autorităti si institutii publice;

b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;

c) conditiile exercitării cumulului pensiei din sistemul public de pensii si sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităti profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de numire în functie, în cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si în cadrul regiilor autonome, societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este actionar unic sau majoritar;

d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, al societătilor comerciale la care statul sau unitătile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic ori majoritar, precum si al filialelor acestora;

e) măsuri pentru sustinerea mediului de afaceri în scopul depăsirii dificultătilor financiare si relansării circuitului comercial.

Art. 2. - Măsurile instituite de prezenta lege au caracter exceptional si urmăresc reducerea efectelor crizei economice si îndeplinirea obligatiilor ce rezultă din Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, încheiat la Bucuresti si BruxeIIes la data de 23 iunie 2009, si din Acordul stand-by încheiat între România si Fondul Monetar International.

 

CAPITOLUL II

Măsuri de reorganizare a unor autorităti si institutii Publice

 

Art. 3. - Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalităti:

a) desfiintarea autoritătii sau institutiei publice, ca urmare a comasării prin absorbtie, si preluarea activitătii acesteia de către o altă autoritate sau institutie publică existentă;

b) desfiintarea autoritătii sau institutiei publice, ca urmare a comasării prin absorbtie, si preluarea activitătii acesteia de către un compartiment nou-înfiintat în cadrul altor autorităti sau institutii publice;

c) desfiintarea autoritătilor sau institutiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, si constituirea unei noi persoane juridice;

d) desfiintarea unei autorităti sau institutii publice, ca urmare a divizării, si preluarea activitătii acesteia de către două sau mai multe entităti existente ori care iau astfel fiintă;

e) reducerea de posturi din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice;

f) schimbarea regimului de finantare a unor autorităti sau institutii publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat si finantarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

Art. 4. - (1) Autoritătile si institutiile publice înfiintate prin lege, ordonantă de urgentă a Guvernului sau ordonantă a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Autoritătile si institutiile publice înfiintate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Înfiintarea, organizarea si functionarea, atributiile structurilor sau, după caz, ale entitătilor rezultate din reorganizarea autoritătilor si institutiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 si 2, precum si alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(2) Desfiintarea, realizată prin prezenta lege, a autoritătilor sau institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare.

(3) Desfiintarea autoritătilor si institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înfiintare a noii entităti rezultate din reorganizare.

(4) În situatia în care, prin reorganizare, autoritatea sau institutia publică se desfiintează si activitătile sunt preluate de o autoritate ori institutie publică existentă, actul normativ privind organizarea si functionarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător.

(5) Actele normative prevăzute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului autoritătilor si institutiilor publice reorganizate, precum si, după caz, a entitătilor aflate în subordinea acestora.

Art. 6. - (1) Personalul autoritătilor si institutiilor publice care se desfiintează în urma reorganizării se preia de autoritătile si institutiile publice la care trece activitatea acestora.

(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptati politistii din cadrul structurii înfiintate în Inspectoratul General al Politiei Române, ca urmare a reorganizării Agentiei Nationale Antidrog, potrivit dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificareaart. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităti din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Personalul institutiilor desfiintate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru institutia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul autoritătii sau institutiei publice.

(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care îl preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de functii.

(5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autoritătii ori institutiei publice si reprezentantii salariatilor sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1J-(4).

(6) În absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:

a) dacă sunt îndeplinite conditiile de pensionare, prevăzute de lege;

b) calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, realizată în conditiile legii;

c) existenta unor sanctiuni disciplinare, aplicate în conditiile legii;

d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întretinere;

e) dacă măsura ar afecta 2 soti care lucrează în aceeasi unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al sotului care are venitul cel mai mic;

f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întretinătorii de familie, precum si salariatii bărbati sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea conditiilor de pensionare;

g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.

Art. 7. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2, se fac venit la bugetul de stat.

(2) Disponibilitătile în lei si în valută ale autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăsurată de autoritătile si institutiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) În situatia autoritătilor prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiasi ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finantelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.

Art. 8. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subventiilor primite si neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autoritătile si institutiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârsitul anului.

(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finantarea acestora.

(3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul si în structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activitătilor finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum si modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autoritătilor si institutiilor publice prevăzute de prezenta lege.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) si să le introducă în bugetele lor si în anexele la acestea.

(5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 si cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.

(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finantarea autoritătilor si institutiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea si personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise si repartizate.

Art. 9. - Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilităti deschise pe numele institutiilor si autoritătilor care se reorganizează în conditiile prevăzute de prezenta lege.

 

CAPITOLUL III

Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar

 

Art. 10. - (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situatia de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:

a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;

b) să reducă programul de lucru;

c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) si b);

d) altă măsură cu efect echivalent.

(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritătile si institutiile publice au obligatia de a-si organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.

(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabileste cu acordul salariatului, după consultarea organizatiilor sindicale sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor.

(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a optiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul si numărul de zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducătorul institutiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depăsească nivelul prevăzut la alin. (1).

(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.

(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) si la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual si sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.

(7) Pentru personalul militar din institutiile din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.

Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, si până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.

Art. 12. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările si completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizatia lunară a presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză.

Art. 13. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizatia secretarului de stat, în lunile în care au loc sedinte ale comisiei. Indemnizatia se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 14. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizatia secretarului de stat.

Art. 15. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 16. - Prima de care beneficiază angajatii la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autoritătilor si institutiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariate, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare

 

Art. 17. - (1) Beneficiarii dreptului la pensie apartinând atât sistemului public de pensii, cât si sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităti pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si în cadrul regiilor autonome, societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care: a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;

b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.

Art. 18. - (1) Pensionarii prevăzuti la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfăsoară activităti profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în functie au obligatia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îsi exprime în scris optiunea între suspendarea plătii pensiei pe durata exercitării activitătii si încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în functie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat ia fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligatia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, să îsi exprime în scris optiunea între suspendarea plătii pensiei pe durata exercitării activitătii si încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în functie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 19. - (1) În situatia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât si/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.

(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activităti pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în functie, potrivit legii, în cadrul entitătilor prevăzute la art. 17 alin. (1).

(3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligatia de a-si exprima optiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la mentinerea în plată a pensiei fată de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligatia de a-si exprima optiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de imposibilitate a exercitării cumulului.

Art. 20. - Neîndeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii în termenul prevăzut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în functie, precum si a raporturilor de serviciu.

Art. 21. - În cazul în care optiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată optiunea pentru continuarea activitătii.

Art. 22. - Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie.

Art. 23. - (1) Angajatorul are obligatia de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4).

(2) Încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.


Art. 24. - Contraventiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 25. - Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător si beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.

Art. 26. - În aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaborează instructiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici

 

Art. 27. - (1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc si obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, ale societătilor comerciale la care statul ori unitătile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, precum si ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

(2) Reprezentantii statului, respectiv ai autoritătilor administrativ-teritoriale sunt mandatati să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare si de conducere ale operatorilor economici.

Art. 28. - (1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri si cheltuieli organelor administratiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora functionează sau în al căror portofoliu se află, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) constituie cauză de diminuare a remuneratiei directorului operatorului economic, în conditiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, sau, după caz, constituie cauză de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate în acesta.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau apartinând unitătilor administrativ-teritoriale ale căror actiuni sunt tranzactionate pe o piată reglementată.

Art. 29. - (1) Organele administratiei publice centrale sau, după caz, locale care au în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici au obligatia ca, în termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri si cheltuieli, să elaboreze documentatia necesară aprobării, în conditiile legii, a acestora.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de către functionarul desemnat să elaboreze documentatia necesară aprobării constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit legii.

Art. 30. - Contractele colective de muncă se negociază, în conditiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele si în conditiile stabilite prin bugete.

Art. 31. - Dispozitiile prezentului capitol nu se aplică societătilor financiar-bancare si de asigurări si Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A.

 

CAPITOLUL VI

Măsuri pentru sustinerea mediului de afaceri în scopul depăsirii dificultătilor financiare si relansării circuitului comercial

 

Art. 32. - După articolul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 192, cu următorul cuprins:

„Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Art. 192. - (1) Profitul investit în productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.

(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investitiei. Scutirea de impozit pe profit aferentă investitiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilitătii se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 si investit în activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate după aceeasi dată.

(4) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situatia în care se efectuează investitii în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

(5) În cazul contribuabililor prevăzuti la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 1071, pentru aplicarea facilitătii se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele mentionate la alin. (1), produse si/sau achizitionate începând cu trimestrul în care acestia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilitătii este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.

(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurenta profitului contabil înregistrat la sfârsitul exercitiului financiar. În cazul în care la sfârsitul exercitiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.

(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situatii partiale de lucrări, pentru investitiile puse în functiune partial în anul respectiv.

(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.

(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligatia de a păstra în patrimoniu activele respective cel putin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de functionare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei conditii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit si se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilitătii, potrivit legii. Nu intră sub incidenta acestor prevederi activele transferate în cadrul operatiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-si astfel drepturile si obligatiile societătii cedente, precum si activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.


(10) În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).

(11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

(12) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de productie si/sau de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).

(13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv."

 

CAPITOLUL VII

Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto national, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole

 

Art. 33. - (1) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonante de urgentă îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor si autoutilitarelor usoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice si juridice române."

2. La articolul 3, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) proprietar.

1. orice persoană fizică având domiciliul sau resedinta în România, care detine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum si mostenitorii săi;

2. orice persoană juridică română, care detine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;".

3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) si j), cu următorul cuprins:

,,i) primă de casare - parte din pretul de achizitie a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;

j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare."

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinând un certificat de distrugere si tichetul valoric;

b) a radiat autovehiculul uzat.

(2) În situatia în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) doreste să achizitioneze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat.

(3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelorse scade din pretul de achizitie al autovehiculului nou."

5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (2) si aplicarea sanctiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finantelor Publice."

6. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonante de urgentă se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei."

7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

„Art. 13. - Modelul, procedura de confectionare, eliberare si valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului si al ministrului finantelor publice."

(2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national la data intrării în vigoare a prezentei legi si care nu au obtinut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în conditiile prevăzute de aceasta.

(3) Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 34. - La articolul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Metodologia de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national destinat persoanelor juridice se stabileste prin ghidul de finantare aferent programului, care se elaborează de Administratia Fondului pentru Mediu si se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat."

Art. 35. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestionează de Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonante de urgentă se finantează programe si proiecte pentru protectia mediului."

2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum si autovehiculele special modificate în scopul preluării si transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;".

3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la si de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile masinilor mobile nerutiere."

4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Exceptia prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achizitionarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani si atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.

(4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei."

Art. 36. - (1) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (3), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli;

c) analizează, selectează si finantează programe si proiecte pentru protectia mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;".

2. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Comitetul de avizare are următoarea componentă:

a) 2 reprezentanti din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, împuterniciti prin ordin al ministrului;

b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, împuternicit prin decizie a presedintelui;

c) 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale administratiei publice locale;

d) câte un reprezentant din cadrul autoritătii publice centrale pentru finante, autoritătii publice centrale pentru economie, autoritătii publice centrale pentru transporturi, autoritătii publice centrale pentru dezvoltare regională, lucrări publice si locuinte, autoritătii publice centrale pentru sănătate publică, autoritătii publice centrale pentru agricultură, păduri si dezvoltare rurală, autoritătii publice centrale pentru întreprinderi mici si mijlocii, autoritătii publice centrale pentru administratie si interne, împuterniciti prin ordin al ministrului de resort;

e) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;

f) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea;

g) presedintele Administratiei Fondului.

(3) Comitetul de avizare analizează si aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director."

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Comitetul director are următoarele atributii:

a) avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului;

b) avizează si propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectionate pentru a fi finantate din Fondul pentru mediu;

c) aprobă situatiile financiare si conturile de executie trimestriale si anuale, pe care le înaintează autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

d) urmăreste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;

e) urmăreste implementarea proiectelor finantate;

f) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;

g) avizează ghidurile de finantare aferente fiecărui program si proiect pentru protectia mediului."

4. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului.

(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare vizează îmbunătătirea performantei de mediu privind:

a) prevenirea poluării;

b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;

c) reducerea nivelurilor de zgomot;

d) utilizarea de tehnologii curate;

e) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, si închiderea depozitelor de deseuri;

f) protectia resurselor de apă, statiilor de tratare, statiilor de epurare pentru comunităti locale;

g) gospodărirea integrată a zonei costiere; h) conservarea biodiversitătii;

i) administrarea ariilor naturale protejate;

j) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;

k) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;

l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

m) reconstructia ecologică si gospodărirea durabilă a pădurilor;

n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii, a terenurilor din fondul forestier national afectate de calamităti naturale;

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului;

q) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national;

r) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti;

s) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului;

s) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro;

t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

t) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti;

u) Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate;

v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale;

x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărtilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;

y) înlocuirea acoperisurilor din azbest.

(3) Proiectele din categoriile prevăzute la alin. (2) aprobate în Comitetul de avizare sunt finantate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalităti:

a) sustinerea financiară a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabilă;

b) cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.

(4) Se acordă sustinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unităti administrativ-teritoriale, institutii publice, unităti si institutii de învătământ, organizatii neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice.

(5) Analiza, selectarea, finantarea, urmărirea si controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile ghidurilor de finantare si ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o)sip).


(6) Categoriile de lucrări care se pot finanta conform prevederilor alin. (2) lit. o) si p), precum si sumele destinate finantării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(7) Pentru achizitionarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) si a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice referitoare la situatiile de fortă majoră.

(8) Finantarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.

(9) Contractele de finantare, împreună cu actele prin care se constituie garantii ale rambursării finantării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

(10) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si legislatiei comunitare în domeniu.

(11) Ajutoarele de stat individuale si schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligatia notificării, cât si cele supuse obligatiei de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administratiei Fondului.

(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului.

(13) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeasi destinatie."

5. Articolul 131 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Din sumele provenind din Fondul pentru mediu se finantează programe si proiecte pentru protectia mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2).

(2) Beneficiari ai programelor si proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n) si q)-x) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n), s), v) si y) beneficiari pot fi si persoanele fizice si asociatiile de proprietari, iar pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. q), u) si v) beneficiari pot fi si persoanele fizice.

(3) Metodologia de finantare si categoriile de beneficiari pentru programele si proiectele pentru protectia mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2), se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administratia Fondului si se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

(4) Prevederile art. 13 alin. (8)-(13) si ale art. 14 alin. (1)se aplică în mod corespunzător."

(2) Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modifică în mod corespunzător, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol.

Art. 37. - Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în conditiile stabilite prin prezentul capitol.

Art. 38. - Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depăsită, precum si cresterea productivitătii activitătii din agricultură.

Art. 39. - În sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. Autoritate - Administratia Fondului pentru Mediu;

2. tractor - vehicul cu motor, cu roti sau senile, având cel putin două axe, a cărui functie principală rezultă din puterea sa de tractiune si care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau actiona diverse utilaje si masini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;

3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat si care nu a fost utilizat potrivit destinatiei acestuia;

5. masină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel putin două axe, destinat din fabricatie utilizării în agricultură;

6. masină agricolă autopropulsată uzată - orice masină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel putin 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

7. masină agricolă autopropulsată nouă - masină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată si care nu a fost utilizată potrivit destinatiei acesteia;

8. proprietar.

a) orice persoană fizică cu domiciliul sau resedinta în România, care detine în proprietate un tractor uzat sau o masină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum si mostenitorii acestuia;

b) orice persoană juridică română care detine în proprietate un tractor uzat sau o masină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;

9. primă de casare - parte din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei masini agricole autopropulsate uzate;

10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;

11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.

Art. 40. - Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care doreste înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 41. - (1) Autoritatea analizează documentatia depusă si, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.

(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validati prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.

Art. 42. - (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depăsească:

a) pentru persoana fizică 50% din pretul de achizitie al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi;

b) pentru persoana juridică 40% din pretul de achizitie fără TVA al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.

(2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei masini agricole autopropulsate uzate, care întruneste cumulativ următoarele conditii:

a) s-a înscris la un producător validat pentru achizitionarea unui tractor nou sau a unei masini agricole autopropulsate noi;


b) a predat tractorul uzat sau masina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinând un certificat de distrugere;

c) a radiat tractorul uzat sau masina agricolă autopropulsată uzată;

d) achizitionează un tractor nou sau o masină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.

Art. 43. - Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole autopropulsate noi.

Art. 44. - (1) Se interzic omologarea pentru circulatie si reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora.

(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizati, prevăzuti la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 45. - Contraventiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 46. - Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului.

Art. 47. - Metodologia de finantare si categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finantare aferent programului, care se elaborează de Administratia Fondului si se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VIII

Măsuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar

 

Art. 48. - (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alocă fondurile necesare garantării finantărilor, acordate potrivit legii, de către institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru finantarea capitalului de lucru.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă fondurile necesare fondurilor de garantare. Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.

(3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza conventiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si fondurile de garantare.

(4) În întelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se întelege institutia financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garantii si asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Nationale a României, conform legii.

Art. 49. - Fondurile alocate si dobânzile aferente acestora se evidentiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, asa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Nationale a României.

Art. 50. - Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare si/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, conform art. 48, reîntregeste suma alocată fondurilor de garantare în vederea garantării finantărilor pentru fermieri si procesatori de produse agricole.

Art. 51. - Fondurile alocate si dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;

b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama acestor sume, prin plata valorii garantiei, în cazul contractelor de garantare executate de institutiile finantatoare pentru împrumutatii care nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.

Art. 52. - (1) Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:

a) societăti comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) persoane fizice autorizate si asociatii de fermieri, constituite conform legii.

(2) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, respectiv să aibă mai putin de 250 de angajati si o cifră de afaceri anuală netă care să nu depăsească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilantului contabil care să nu depăsească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri si al numărului de salariati se face tinându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definitia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.

Art. 53. - Fondurile de garantare acordă garantii beneficiarilor prevăzuti la art. 52, care îndeplinesc conditiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garantii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:

a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definitiei „firmei în dificultate" mentionată în sectiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;

b) garantia este legată de o tranzactie financiară specifică, respectiv finantarea acordată de o institutie finantatoare, de o sumă maximă fixată si o durată limitată;

c) garantia acoperă maximum 80% din valoarea finantării acordate de către institutiile finantatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:

- atunci când valoarea finantării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proportional, astfel încât, în orice moment, garantia să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finantării;

- pierderile trebuie suportate proportional si în acelasi mod de către institutiile finantatoare si de către fondurile de garantare;


d) beneficiarul plăteste anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de institutia finantatoare în functie de suma efectiv garantată.

Art. 54. - Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei si datorate de institutiile finantatoare pentru garantiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuti la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.

Art. 55. - În situatia în care plătile efectuate de fondurile de garantare, ca urmare a executării de către institutiile finantatoare a contractelor de garantare, depăsesc nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare si al dobânzilor acumulate, diferenta se acoperă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 56. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 57. - De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiintarea, organizarea si functionarea noilor entităti rezultate din reorganizarea autoritătilor si institutiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 si 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii si denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) sintagmele „Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor" si „Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma „Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date";

b) sintagma „Institutul National de Administratie" se înlocuieste cu sintagma „Agentia Natională a Functionarilor Publici";

c) sintagmele „Administratia Natională a Rezervelor de Stat" si „Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma „Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale";

d) sintagma „directorul general al Arhivelor Nationale" se înlocuieste cu sintagma „directorul Arhivelor Nationale";

e) sintagma „directorii directiilor judetene ale Arhivelor Nationale" se înlocuieste cu sintagma „sefii serviciilor judetene ale Arhivelor Nationale";

f) sintagma „directiile judetene ale Arhivelor Nationale" se înlocuieste cu sintagma „serviciile judetene ale Arhivelor Nationale", respectiv sintagma „Directia Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale" se înlocuieste cu sintagma „Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale";

g) în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare, termenul „Inspectorat" se înlocuieste cu termenul „Directia";

h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul „Oficiu" se înlocuieste cu sintagma „Administratia Natională";

i) sintagma „Oficiul National al Monumentelor Istorice" si sintagma „Institutul National al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma „Institutul National al Patrimoniului";

j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unorsituri arheologice ca zone de interes national, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma „Institutul de Memorie Culturală" se înlocuieste cu sintagma „Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";

k) sintagma „Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuieste cu sintagma „Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";

l) sintagma „Centrul de Consultantă pentru Programe Culturale Europene" si sintagma „Centrul de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma „Centrul de Cercetare si Consultantă în Domeniul Culturii";

m) în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „Agentia Nucleară" se înlocuieste cu sintagma „Agentia Nucleară si pentru Deseuri Radioactive";

n) în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma „Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive" se înlocuieste cu sintagma „Agentia Nucleară si pentru Deseuri Radioactive";

o) sintagma „Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar" se înlocuieste cu sintagma „Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti";

p) în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „Agentia Natională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Mediului";

q) în cuprinsul Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele „Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" si „Oficiul National al Viei si Vinului" se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole";

r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „Autoritatea Hipică Natională" se înlocuieste cu sintagma „Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie";

s) sintagma „Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială" se înlocuieste cu sintagma „Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială";

s) sintagma „Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuieste cu sintagma „Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc";

t) sintagma „Agentia Română pentru Investitii Străine" se înlocuieste cu sintagma „Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine".

Art. 58. - Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, se înfiintează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, denumită în continuare Administratia Natională."


2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autoritătile administratiei publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici si a institutiilor publice."

Art. 59. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului si se administrează de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, care se înfiintează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite."

2. La articolul 11, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) stoc intangibil- cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".

3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum si nivelurile acestora se stabilesc de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale."

4. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Numărul unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, înfiintarea, desfiintarea, reorganizarea, precum si amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale."

5. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Organizarea, functionarea si administrarea rezervelor de stat în conditiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului."

Art. 60. - Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Administrarea, supravegherea si protectia specială a Fondului Arhivistic National al României se realizează de către Arhivele Nationale, care se înfiintează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de directie, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor."

Art. 61. - Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Directorul general este ordonator de credite si reprezintă Agentia Natională pe plan intern si international. În îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

2. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitătilor subordonate este finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Agentia Natională poate beneficia de programe cu finantare internatională.

(2) Toate încasările Agentiei Nationale si ale unitătilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Natională si unitătile subordonate încasează sume din:

a) servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spatii si aparatură;

d) alte sume încasate în conditiile legii."

3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.

Art. 62. - Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internatională. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizatiilor, tarifele pentru consultantă si prestări de servicii acordate la cerere, contributii ale operatorilor de servicii de utilităti publice aflati în sfera sa de reglementare si orice alte sume încasate în conditiile legii se fac venit la bugetul de stat."

2. La articolul 15, alineatele (3) si (4) se abrogă.

3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) În exercitarea prerogativelor sale, presedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine si decizii."

Art. 63. - Alineatele (1)-(3)ale articolului 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1,nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 13. - (1) În domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, Directia Generală de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor si Arhivele Nationale.

(2) Structurile de ordine si sigurantă publică din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Politia Română, Jandarmeria Română, Politia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor. Aceste structuri au în compunere unităti centrale de specialitate, care, după caz, în functie de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, directii generale, directii, servicii, mari unităti, unităti si/sau subunităti operative, de instructie, medicale si de învătământ, precum si de asigurare a actiunilor si suport logistic.

(3) Managementul integrat în domeniul ordinii si sigurantei publice se realizează de Departamentul ordine si sigurantă publică. Departamentul ordine si sigurantă publică este structură operatională fără personalitate juridică si este format din următoarele componente de ordine si sigurantă publică subordonate ministerului: Politia Română, Jandarmeria Română, Politia de Frontieră Română, Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine si sigurantă publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."


Art. 64. - (1) Legea nr. 181/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională a Zonei Montane, denumită în continuare Agentia, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, finantată integral de la bugetul de stat.

(2) Agentia preia în structura sa Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati, denumit în continuare CEFIDEC.

(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.

(4) Agentia are sediul central în municipiul Alba Iulia, judetul Alba."

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Judetele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Structura organizatorică, statul de functii, numărul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Numărul de posturi pentru Agentie se stabileste din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale."

4. Articolul 6 se abrogă.

5. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se abrogă.

6. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Personalul din cadrul Agentiei va urma cursuri de perfectionare în specialitate."

7. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Conducerea Agentiei se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în conditiile legii.

(2) În exercitarea functiei, directorul general al Agentiei emite decizii si instructiuni.

(3) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator secundar de credite."

8. Articolul 10 se abrogă.

9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

10. Articolul 12 se abrogă.

11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

12. Articolul 14 se abrogă.

(2) Agentia preia patrimoniul, posturile, drepturile si îndatoririle Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 65. - (1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Se înfiintează Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Organizarea si functionarea, precum si stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării nationale, în conformitate cu dispozitiile legale.

(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării nationale.

(5) Oficiul National pentru Cultul Eroilor întocmeste proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Nationale.

(6) Finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale."

2. La articolul 26, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) propune Ministerului Apărării Nationale initierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".

(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului National pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Nationale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat si în volumul, structura si anexele bugetelor Ministerului Apărării Nationale si Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.

(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 66. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă pentru executarea operatiunilor compensatorii;".

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Oficiul este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei."

3. La articolul 8, alineatele (11), (14) si (15) se abrogă.

Art. 67. - Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat. Subventiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013."

Art. 68. - La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiintarea, organizarea si functionarea noilor entităti rezultate din reorganizarea autoritătilor si institutiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 si 2 se abrogă:

a) art. 11, 12, 14, 15, 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. Xdin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) art. 12alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;

f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2007;

g) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare;

h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;

i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;

j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;

k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a si alin. (3), art. 689, 690 si art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;

m) art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare;

n) art. 8-11, art. 111 si art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare;

o) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare;

p) art. 4 alin. (2) si (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;

q) art. 5 si anexele nr. 2 si 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

r) Ordonanta Guvernului nr. 5/2009 privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009;

s) Legea nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

s) art. 2 alin. (1) lit. c), e) si j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare;

t) art. 27 si 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;

t) art. 21 lit. c), liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

u) orice dispozitie contrară prevederilor prezentei legi.

Art. 69. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 70. - (1) Dispozitiile cap. IV si V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

 

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedinta comună din data de 15 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2009.

Nr. 329.


ANEXA Nr. 1

 

LISTA

institutiilor si autoritătilor publice înfiintate prin lege, ordonantă de urgentă a Guvernului si ordonantă a Guvernului, supuse reorganizării

 

Nr. crt.

Autoritatea coordonatoare

Institutia supusă reorganizării/sursa de finantare

Actul normativ de înfiintare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/entitatea rezultată/sursa de finantare/ministerul sau autoritatea coordonatoare

Observatii/ Reducere de posturi

1

2

3

4

5

6

7

1.

În subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat

Agentia Română pentru Investitii Străine Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Legea nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin fuziune, cu Centrul Român pentru Promovarea Comertului si constituirea unei noi persoane juridice (pozitia 6, anexa nr. 2)

Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine, în subordinea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

10

2.

În coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Institutie autonomă

Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

Finantată integral din venituri proprii

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 354/2004, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintarea si preluarea activitătii de către oficiul nou-înfiintat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei

Schimbarea regimului de finantare

Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, în subordinea Ministerului Economiei

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei

10

3.

În subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Finantată integral din venituri proprii

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

88

4.

În subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat

Agentia Natională pentru Resurse Minerale Finantată integral de la bugetul de stat

Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

8

5.

În subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat

Inspectoratul de Stat în Constructii

Finantat integral din venituri proprii

Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Inspectoratul de Stat în Constructii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

50

6.

În subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat

Agentia pentru Strategii Guvernamentale Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintarea institutiei publicesi preluarea activitătii de un departament din cadrul Secretariatului General al Guvernului

Departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

21

7.

În subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat

Agentia Natională Anti-Doping

Finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009

Reducere de posturi

Agentia Natională Anti-Doping Finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

17

8.

În subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

Finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

920

9.

Aparatul de lucru al primului-ministru

Agentia Natională pentru Romi

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005

Reducere de posturi

Agentia Natională pentru Romi Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

8

10.

Institutie publică autonomă de interes national, în coordonarea directă a viceprim-ministrului

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - AN RE

Finantată integral din venituri proprii

Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările ulterioare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009

Preia Agentia Română pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finantare Reducere de posturi

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - AN RE

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

97


1

2

3

4

5

6

7

11.

În subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

Finantată integral din venituri proprii

Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006 Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

34

12.

Ministerul Finantelor Publice

Comisia Natională de Prognoză

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice

Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările si completările ulterioare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2007 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei si Finantelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008

Reducere de posturi

Comisia Natională de Prognoză

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice

15

13.

În subordinea Guvernului si coordonarea Secretariatului General al Guvernului

Oficiul Român pentru Adoptii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Legea nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Oficiul Român pentru

Adoptii

Finantat integral de la

bugetul de stat, prin

bugetul Secretariatului

General al Guvernului

6

14.

În subordinea Guvernului si coordonarea Secretariatului General al Guvernului

Oficiul National pentru Cultul Eroilor

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare

Desfiintarea institutiei publicesi preluarea activitătii în cadrul unui oficiu cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Nationale

Oficiul National pentru Cultul Eroilor, în subordinea Ministerului Apărării Nationale Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale

12

15.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

Finantat integral din venituri proprii

Ordonanta Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară -  CENAFER, aprobată cu modificări si completări prin Legeanr. 408/2004 Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea si functionarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară -  CENAFER (în aplicarea art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 58/2604 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER)

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

22

16.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare [art. 14 alin. (2)]

Se propune:

- desfiintarea prin divizare;

- preluarea activitătii sanitar-veterinare de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Animalelor;

- preluarea activitătii de medicină preventivă, avizare si autorizare sanitară si inspectia sanitară de stat, de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Nu rezultă entitate nouă Entitătile absorbante sunt Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Animalelor - finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - finantat integral de la bugetul de stat

212

17.

Ministerul Afacerilor Externe

Agentia Natională de Control al Exporturilor Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2007

Desfiintarea institutiei publice si preluarea activitătii de către o directie generală, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Directie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

25

18.

Ministerul Afacerilor Externe

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009

Reducere de posturi

Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

19

19.

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

Oficiul National al Registrului Comertului Finantat din venituri proprii

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Oficiul National al Registrului Comertului Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

513

20.

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Finantat integral de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare)

Reducere de posturi

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale Finantat integral de la bugetul de stat

58


1

2

3

4

5

6

7

21.

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale

Finantată din venituri proprii

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2057 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societătii Informationale, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a divizării: o parte din activitate va fi preluată de către Centrul National de Management pentru Societatea

Informatională, iar o altă parte de Centrul National „România Digitală" (două persoane juridice nou-înfiintate) Schimbarea regimului de finantare

Centrul National de Management pentru Societatea

Informatională si Centrul National „România Digitală", institutii cu personalitate juridică a căror înfiintare se doreste în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale Finantate integralele la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

200

22.

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Finantat integral de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri)

Reducere de posturi

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Finantat integral de la bugetul de stat

10

23.

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

40

24.

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci

Finantat integral din venituri proprii

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007

Reducere de posturi

Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci Finantatintegral din venituri proprii

63

25.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării Finantat integral de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării Finantat integral de la bugetul de stat

40

26.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Agentia de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Ordonanta Guvernului nr. 5/2009 privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate, aprobată prin Legea nr. 265/2009

Desfiintare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate si înfiintarea Agentiei de Credite si Bursede Studii

Agentia de Credite si Burse de Studii Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

10

27.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar

Finantată integral din venituri proprii

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

10

28.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

15

29.

Ministerul Tineretului si Sportului

Ministerul Tineretului si Sportului

Finantat integral de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi

Ministerul Tineretului si

Sportului

Finantat integral de la

bugetul de stat

139

30.

Ministerul Tineretului si Sportului

Institutul National de Cercetare pentru Sport

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului

Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Institutul National de Cercetare pentru Sport Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului

27

31.

Ministerul Mediului

Agentia Natională pentru Arii Naturale Protejate

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat, prin bugetul Ministerului Mediului

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintarea si preluarea activitătii de către un compartiment nou-înfiintat în cadrul Ministerului Mediului

Directie în cadrul Ministerului Mediului Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului

85

32.

Ministerul Economiei

Agentia Română pentru Conservarea Energiei

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

Desfiintare prin comasare - absorbtie si preluarea activitătii de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - AN RE

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - AN RE

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

18

33.

Ministerul Economiei

Agentia Nucleară

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei

Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive Schimbarea regimului de finantare

Agentia Nucleară si pentru Deseuri Radioactive Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat, prin bugetul Ministerului Economiei

12


1

2

3

4

5

6

7

34.

Ministerul Economiei

Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive

Finantată integral din venituri proprii

Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, republicată

Desfiintare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agentia Nucleară Schimbarea regimului de finantare

Agentia Nucleară si pentru Deseuri Radioactive Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat, prin bugetul Ministerului Economiei

2

35.

Ministerul Economiei

Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2009

Reducerea numărului de posturi

Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei

20

36.

Ministerul Economiei

Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

Finantat integral din venituri proprii

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001

Reducerea numărului de posturi Schimbarea regimului de finantare

Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie Finantat integral de la bugetul de stat, prin

bugetul Ministerului

Economiei

25

37.

Ministerul Administratiei si Internelor

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, prin comasare cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, si înfiintarea unei entităti noi, Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, care va prelua activitatea celor două institutii supuse reorganizării

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

40

38.

Ministerul Administratiei si Internelor

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

Desfiintare, prin comasare cu Administratia Natională a Rezervelor de Stat, si preluarea activitătii de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

65

39.

Ministerul Administratiei si Internelor

Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, si constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor- Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

21

40.

Ministerul Administratiei si Internelor

Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări si completări prin Legeanr. 520/2004, cu completările ulterioare,

Desfiintare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, si constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor-Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

60

41.

Ministerul Administratiei si Internelor

Institutul National de Administratie (INA)

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare prin comasare prin absorbtie si preluarea activitătii de către o directie nouă în cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP)

Directie nou-înfiintată în cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

18

(aparatul central)

42.

Ministerul Administratiei si Internelor

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate

Imobiliară(ANCPl)

Finantată integral din venituri proprii

Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate

Imobiliară(ANCPl) Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

252

Institutia îsi păstrează denumirea

43.

Ministerul Administratiei si Internelor

Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

Finantată integral din venituri proprii

Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

63

Institutia îsi păstrează denumirea

44.

Ministerul Administratiei si Internelor

Arhivele Nationale

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi Reorganizarea aparatului central al Arhivelor Nationale la nivel de directie cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

Reorganizarea directiilor judetene ale Arhivelor Nationale si a Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale la nivel de servicii

Arhivele Nationale Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

548

Institutia îsi păstrează denumirea


1

2

3

4

5

6

7

45.

Ministerul Administratiei si Internelor

Agentia Natională a Functionarilor Publici (ANFP)

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Agentia Natională a Functionarilor Publici Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

20

46.

Ministerul Administratiei si Internelor Coordonarea metodologică a Institutului National de Administratie

Centrele regionale de formare continuă pentru

administratia publică locală

Finantate din venituri proprii

Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare si preluarea activitătii de către institutii nou-înfiintate în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Reducere de posturi

Centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală se înfiintează în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

38

47.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Agentia Natională pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (ANES) Finantată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007

Reducere de posturi

Agentia Natională pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (ANES) Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

26

48.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Agentia Natională pentru Prestatii Sociale Finantată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Art. 30 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 239 din 16 martie 2006

Reducere de posturi Preia activitatea Directiei de muncă si protectie socială

Agentia Natională pentru Prestatii Sociale Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

201

49.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Agentia Natională pentru Protectia Familiei Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării cu Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului, cu constituirea unei noi persoane juridice

Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

7

50.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare

Desfiintare ca urmare a comasării cu Agentia Natională pentru Protectia Familiei Activitatea Centrului-pilot de asistentă si protectie a victimelor violentei în familie si cea a Centrului de Informare si Consultantă pentru Familie vor fi preluate de Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului, nou-înfiintată.

Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

13

51

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Inspectia Muncii

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002

Reducere de posturi Preia Inspectia socială

Inspectia Muncii Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

400

52.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Inspectia socială

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Art. 29 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006

Desfiintare, ca urmare a comasării prin absorbtie, si preluarea activitătii de către Inspectia Muncii

Inspectia Muncii Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

80

53.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legeanr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

21

54.

Ministerul Sănătătii

Ministerul Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat

Art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Ministerul Sănătătii Finantat integral de la bugetul de stat

29

55.

Ministerul Sănătătii

Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti

Finantată din venituri proprii

Art. 682 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ca efect al reorganizării Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, care s-a desfiintat

Desfiintare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, si constituirea unei noi persoane juridice

Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

Persoană juridică în subordinea Universitătii de Medicină si Farmacie „Carol Davila" si în coordonarea Ministerului Sănătătii

Finantată integral din venituri proprii

7


1

2

3

4

5

6

7

56.

Ministerul Sănătătii

Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti

Finantată din venituri proprii

Art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti, în subordinea Ministerului Sănătătii Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

151

57.

Ministerul Sănătătii

Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, din subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat din venituri proprii

Art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005 Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale [art. 6 alin. (3) din Legea nr. 176/2000, republicată]

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

29

58.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

Centrul National pentru ReducereaRiscului Seismic

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Ordonanta Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 614/2002

Denumirea „Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic" se înlocuieste cu denumirea „Centrul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismicesi Alunecări de Teren - CNRRS" Reducere de posturi

Centrul National de Cercetare-bezvoltare pentru Protectia Constructiilor ia Actiuni Seismicesi Alunecări de Teren - (ÎNRRS (denumire nouă, fără a deveni entitate nouă) Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

14

59.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

Agentia Natională pentru Locuinte

Finantată din venituri proprii

Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Agentia Natională pentru Locuinte

Finantată din venituri proprii

33

60.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării

Rurale

Finantat integral de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Finantat integral de la bugetul de stat

136

61.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Agentia Domeniilor Statului

Finantată integral din venituri proprii

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Agentia Domeniilor Statufui

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

94

62.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009

Desfiintare, ca urmare a comasării prin absorbtie, si preluarea atributiilor de către Agentia Natională a Zonei Montane

Agentia Natională a Zonei Montane Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

63.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Agentia Natională de Consultanta Agricolă Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat

Ordonanta Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activitătii de consultantă agricola, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare

Oficiile judetene de consultantă agricolă se transforma în camere agricole

Camerele agricole, institutii publice descentralizate Finantate din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

1092

64.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Autoritatea Hipică Natională

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetulde stat

Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, prin preluarea atributiilor de către Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie„Praf. dr. G.K. Constantinescu" Schimbarea regimului de finantare

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie„Prof. dr. G.K. Constantinescu"

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

65.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002

Preia Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, care se desfiintează. Schimbarea regimului de finantare

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

66.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri Finantat integral din venituri proprii

Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007

Desfiintare prin comasare cu Oficiul National al Viei si Vinului si constituirea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole Schimbarea regimului de finantare

Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole Finantat prin venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0


1

2

3

4

5

6

7

67.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Oficiul National al Viei si Vinului

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007

Desfiintare prin comasare cu Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si constituirea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole

Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

68.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Finantat integral de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2009)

Reducere de posturi

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Finantat integral de la bugetul de stat

25

69.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Oficiul National al Monumentelor Istorice Finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat

Art. 28 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea

monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice

Reorganizare prin comasare cu Institutul National al

Monumentelor Istorice, care se desfiintează.

Institutul National al Patrimoniului

Finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

22

70.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Institutul National al Monumentelor Istorice Finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat

Art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea

monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 261/2002 privind organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice

Desfiintare cu preluarea activitătii de către Oficiul National al Monumentelor Istorice

Institutul National al Patrimoniului

Finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

16

71.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Institutul National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării

Finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat

Art. 59 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil

Desfiintare si organizare ca sectie a Muzeului National de Istorie a României

Sectie în cadrul Muzeului National de Istorie a României

Finantată din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

5,5

72.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

Finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

20

73.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în coordonarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

19

74.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Institutul de Memorie Culturală

Finantat integral din venituri proprii

Art. 60 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin absorbtie cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (acesta din urmă va prelua si Centrul European de Cultură Sinaia)

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finantat integral din venituri proprii

15


ANEXA Nr. 2

 

LISTA

institutiilor si autoritătilor publice înfiintate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării

 

Nr. crt.

Autoritatea coordonatoare

Institutia supusă reorganizării/sursa de finantare

Actul normativ de înfiintare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/entitatea rezultată/sursa de finantare/ministerul sau autoritatea

coordonatoare

Observatii/ Reducere de posturi

1

2

3

4

5

6

7

1.

În subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 30 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare

Comasare cu Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc (pozitia 44) si constituirea unei noi persoane juridice

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, în subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

4

2.

Ministerul Afacerilor Externe

Redactia Publicatiilor pentru Străinătate Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

Hotărârea Guvernului nr. 331/1991 privind functionarea Redactiei Publicatiilor pentru Străinătate, nepublicată, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare si preluarea activitătii de către o directie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Directie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

18

3.

Ministerul Afacerilor Externe

Institutul Diplomatic Român

Finantat din venituri

proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea si functionarea Institutului Diplomatic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Institutul Diplomatic Român

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

24

4.

Ministerul Administratiei si Internelor

Academia de Politie „Alexandru loan Cuza" Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie „Alexandru loan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007

Reducere de posturi

Academia de Politie „Alexandru loan Cuza" Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor

100

5.

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Anexa nr. 2 lit. B.II.1 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009

Reducere de posturi

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

10

(aparatul  central)

65

(oficii)

6.

Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Centrul Român pentru Promovarea Comertului Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Hotărârea Guvernului nr. 892/2004 privind organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iunie 2004

Desfiintare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agentia Română pentru Investitii Străine si constituirea unei noi persoane juridice Schimbarea regimului de finantare

Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

70

7.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Agentia Natională pentru Calificările din învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social - ACPART

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Calificările din învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social - ACPART, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005

Reducere de posturi

Agentia Natională pentru Calificările din învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social - ACPART

Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

6

8.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiintarea Centrului National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Centrul National de pezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

10


1

2

3

4

5

6

7

9.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi

Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

8

10.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009

Desfiintare prin comasare prin fuziune cu Agentia de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate si înfiintarea Agentiei de Credite si Burse de Studii

Agentia de Credite si Burse de Studii Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

1

11.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înfiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din

16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

5

12.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Institutul Limbii Române

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Institutul Limbii Române Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

1

13.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 9 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar

Directie generală în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

6

14.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si

Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2007

Desfiintare si preluarea activitătii de curriculum si a celei pentru manuale de către Institutul de Stiinte ale Educatiei Activitatea de evaluare este preluată

de Centrul National de Evaluare si Examinare.

Institutul de Stiinte ale Educatiei si Centrul National de Evaluare si Examinare Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

47

(reducere totală de personal)

15.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Comisia Natională a României pentru UNESCO

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind  organizarea si functionarea Comisiei Nationale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995

Reducere de posturi

Comisia Natională a României pentru UNESCO

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

1

16.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Federatia Sportului Scolar si Universitar Finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare Notă: Potrivit acestei hotărâri a Guvernului, Federatia este unitate autonomă cu personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Educatiei Cercetării si Inovării, însă potrivit pct.Xdelalit.A din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, Federatia este trecută la unităti în coordonarea sau în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Federatia Sportului Scolar si Universitar Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

1


1

2

3

4

5

6

7

17.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009, cu modificările ulterioare (prinart. 142 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inspectoratele scolare suntînsubordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării)

Reducere de posturi

Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

239

18.

Ministerul Mediului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" -I.N.C.D.M. Constanta

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului

Hotărârea Guvernului nr. 686/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 6 septembrie 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin absorbtie

si preluarea activitătii de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului

107

(în total)

 

 

19.

Ministerul Mediului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D.Tulcea

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului

Hotărârea Guvernului nr. 409/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare „Delta Dunării" -I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin absorbtie

si preluarea activitătii de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului

20.

Ministerul Mediului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului

Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, prin comasare prin absorbtie si preluarea activitătii de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului

 

21.

Ministerul Economiei

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazaneior, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat –ISCIR

Finantată integral din venituri proprii

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazaneior, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazaneior, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat -ISCIR Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei

135

22.

Ministerul Economiei

Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Finantat integral din venituri proprii

Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei

195

23.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Directia de Muncă si Protectie Socială Finantată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin absorbtie cu Agentia Natională pentru Prestatii Sociale

Agentia Natională pentru Prestatii Sociale Finantată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

143


1

2

3

4

5

6

7

24.

Ministerul Sănătătii

Directiile de sănătate publică judetene si a

municipiului Bucuresti

Finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în subordinea Ministerului Sănătătii Finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

304

25.

Ministerul Sănătătii

Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

Finantat integral din venituri proprii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Comasare prin fuziune cu Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti

O parte din activitatea Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se preia de către Ministerul Sănătătii, iar o altă parte de către Institutul National de Sănătate Publică, nou-înfiintat

Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

Persoană juridică în subordinea Universitătii de Medicină si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti si în coordonarea Ministerului Sănătătii Finantată integral din venituri proprii

30

26.

Ministerul Sănătătii

Centrul National de Sănătate Mintală Bucuresti, aflat în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi si reorganizare, ca urmare a preluării atributiilor de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române

Centrul National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog, aflat în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

5

27.

Ministerul Sănătătii

Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, din subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Comasare prin fuziune cu entitătile de la poz. 28-32 si constituirea unei noi persoane juridice, Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti

Institutul National de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

8

28.

Ministerul Sănătătii

Institutul de Sănătate Publică lasi, din subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Comasare prin fuziune cu entitătile de la poz. 27, 29-32, si constituirea unei noi persoane juridice, Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti

Institutul National de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

15

29.

Ministerul Sănătătii

Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. luliu Moldovan" Cluj-Napoca, din subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Comasare prin fuziune cu entitătile de la poz. 27, 28 si 30-32 si constituirea unei noi persoane juridice, Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti

Institutul National de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

8

30.

Ministerul Sănătătii

Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Leonida Georgescu" Timisoara, din subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Comasare prin fuziune cu entitătile de la poz. 27-29, 31 si 32 si constituirea unei noi persoane juridice, Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti

Institutul National de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

12,5

31.

Ministerul Sănătătii

Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures, din subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Comasare prin fuziune cu entitătile de la poz. 27-30 si 32 si constituirea unei noi persoane juridice, Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti

Institutul National de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

6,5

32.

Ministerul Sănătătii

Centrul de Sănătate Publică Sibiu, din subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Comasare prin fuziune cu entitătile de la poz. 27-31 si constituirea unei noi persoane juridice, Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti

Institutul National de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

0

33.

Ministerul Sănătătii

Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti, din subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti, în subordinea Ministerului Sănătătii

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii

22


1

2

3

4

5

6

7

34.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu"

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 27 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare

Preia Autoritatea Hipică Natională

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu" Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

35.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

Finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009

Desfiintare si preluare a activitătii de către Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

36.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitătii si igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare

Preia atributiile Laboratorului Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Blaj si Laboratorului Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Odobesti

Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

37.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Blaj

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitătii si igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare prin preluarea atributiilor de către Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească

Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

38.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Odobesti

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitătii si igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare prin preluarea atributiilor de către Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească

Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

0

39.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Centrul de Consultantă pentru Programe Culturale Europene

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 68/2005 privind înfiintarea Centrului de Consultantă pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin absorbtie cu Centrul de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii

Centrul de Cercetare si Consultantă în Domeniul Culturii

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

6

40.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Centrul de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiintarea Centrului de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările ulterioare

Preia Centrul de Consultantă pentru Programe Culturale Europene

Centrul de Cercetare si Consultantă în Domeniul Culturii

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

0

41.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finantat din venituri proprii

Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiintarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006

Preia Centrul European de Cultură din Sinaia si Institutul de Memorie Culturală

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Finantat din venituri proprii

9

42.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Centrul European de Cultură din Sinaia

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare

Desfiintare, ca urmare a comasării prin absorbtie cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Schimbarea regimului de finantare

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Finantat din venituri proprii

8

43.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiintarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005

Reducere de posturi Schimbarea regimului de finantare

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

3,5


1

2

3

4

5

6

7

44.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 656/2003 privind înfiintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003, cu modificările ulterioare

Desfiintare, cu preluarea activitătii de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din subordinea

Secretariatului General al Guvernului

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, în subordinea Guvernului si coordonarea primului-ministru

Finantat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

9

45.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Centrul Cultural „Sala Palatului"

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiintarea Centrului Cultural „Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările si completările ulterioare

Reducere de posturi

Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului"

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

10

46.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Centrul National al Cinematografiei

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005

Reducere de posturi

Centrul National al Cinematografiei

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

13

47.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Centrul National al Dansului Bucuresti

Finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiintarea Centrului National al Dansului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi

Centrul National al Dansului Bucuresti

Finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

2

48.

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Administratia Fondului Cultural National Finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificările ulterioare

Reducere de posturi

Administratia Fondului Cultural National

Finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

6

49.

Ministerul Tineretului si Sportului

Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor

Finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului

Art. 21 din Hotărârea Guvernului

nr. 1.721/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2009, cu completările ulterioare

Reducere de posturi

Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului

3

50.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Aeroclubul României

Finantat integral de la bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare

Schimbarea regimului de finantare

Aeroclubul României

Finantat din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

0

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2009.

Nr. 1.644.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea traseului drumului national DN 1A, km 185+933 - km 190+070, din municipiul Săcele, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes local si judetean din municipiul Săcele, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecute din domeniul public al municipiului Săcele, respectiv din domeniul public al judetului Brasov, în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

(2) Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor nationale a sectoarelor de drum de interes local, respectiv judetean, prevăzute la alin. (1), precum si modificarea traseului drumului national DN 1A pe sectoarele de drum corespunzătoare Str. Câmpului si Str. Zizinului (DJ 103B, km 0+000-km 0+290), potrivit anexei nr. 1.

(3) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unui sector de drum national din municipiul Săcele, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, pozitia 3, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea sectorului de drum national DN 1A, km 185+933 - km 190+070, din municipiul Săcele, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Săcele în domeniul public al municipiului Săcele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Săcele, în vederea realizării de municipalitate a activitătilor de interes local si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor nationale în categoria functională a drumurilor de interes local.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.283.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor sectoare de drum de interes local si judetean, trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si modificarea traseului drumului national DN 1A, km 185+933-km 190+070, pe sectoarele de drum corespunzătoare Str. Câmpului si Str. Zizinului, în vederea realizării activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr. crt.

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite

Persoana juridică la care se transmite

Lungimea totală

(km)

Indicativul vechi

Indicativul nou

Nr. M.F.P

1.

Str. Câmpului

Consiliul Local al Municipiului Săcele

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

L=4,206

Str. Câmpului

DN 1A

 

2.

Str. Zizinului

DJ 103B, km 0+000-km 0+290

Consiliul Local al Municipiului Săcele

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

L=0,290

Str. Zizinului

DJ103B, km 0+000-km 0+290

DN 1A

 

3.

DN 1A, km 181+950-km185+933

Consiliul Local al Municipiului Săcele

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA

L=3,983

DN 1A

DN 1A

12144 (partial)

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui sector de drum national care se transmite în domeniul public al municipiului Săcele si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Săcele, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes local, în vederea realizării de municipalitate a activitătilor de interes local

 

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Lungimea totală (km)

Indicativul vechi

Indicativul nou

Nr. M.F.P.

DN 1A,

km 185+933-km 190+070,

bd. George Moroianu si Str. Brasovului

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Consiliul Local al Municipiului Săcele

L= 4,137

DN 1A, km 185+933-km190+070

stradă

12144 (partial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea proiectului „Monitorizarea radioactivitătii si a continutului de metale grele a principalilor factori de mediu si influenta lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crisul Negru în Euroregiunea Bihor-Bekes", din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, PHARE CBC RO-HU 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006, prioritatea 1 „Dezvoltarea integritătii spatiale, fizice si de infrastructură"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina, aprobată prin Legea nr. 359/2007, si având în vedere prevederile acordurilor de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind programele de cooperare transfrontalieră ale României pentru 2006: Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Bulgaria 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Serbia 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Moldova 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Ucraina 2006, publicate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.022/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat în limita echivalentului în lei a sumei de 67.813,60 euro, pentru realizarea proiectului PHARE CBC RO 2006/018-446.01.01.01.10, măsura 1.2 -înlăturarea unor amenintări comune din partea factorilor de mediu, actionând pentru protectia mediului si prevenirea inundatiilor, „Monitorizarea radioactivitătii si a continutului de metale grele a principalilor factori de mediu si influenta lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crisul Negru în Euroregiunea Bihor-Bekes" al cărui cost eligibil total este estimat la 168.888 euro.

(2) Suma de 67.813,60 euro reprezintă:

- 18.645 euro - cofinantare de 11,04% din costul total eligibil, aferentă contributiei proprii a beneficiarului;

- 19.120 euro - acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente costurilor proiectului;

- 30.048,60 euro - estimare plată finală, reprezentând 20% din finantarea nerambursabilă, care se va plăti de către beneficiar, urmând a se recupera de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei după aprobarea raportului final al proiectului.

Art. 2. - (1) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 alin. (2) se asigură din bugetul Ministerului Mediului, titlul „Alte transferuri", articolul „Transferuri interne", aprobat pentru anul 2009 potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 alin. (2) se calculează pe baza cursului inforeuro lunar în vigoare la data plătii.

Art. 3. - Implementarea proiectului PHARE CBC RO 2006/018-446.01.01.01.10, măsura 1.2 - Înlăturarea unor amenintări comune din partea factorilor de mediu, actionând pentru protectia mediului si prevenirea inundatiilor, „Monitorizarea radioactivitătii si a continutului de metale grele a principalilor factori de mediu si influenta lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crisul Negru în Euroregiunea Bihor - Bekes" va fi realizată de Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, institutie publică aflată în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.285.

 

ANEXA

 

Titlul proiectului

Valoarea sumei

prefinantate

(echivalent în euro)

Anul 2009

Valoarea cofinantării de 11,04% din costul total eligibil

aferent contributiei proprii a beneficiarului

(echivalent în euro)

Valoarea cheltuielilor neeligibile

(echivalent în euro)

Estimarea plătii finale

(20% din finantarea nerambursabilă - echivalent în euro)

Monitorizarea radioactivitătii si a continutului de metale grele a principalilor factori de mediu si influenta lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crisul Negru în Euroregiunea Bihor-Bekes

120.194,40

18.645

19.120

30.048,60

Valoare totală (echivalent în euro)

 

67.813,60

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea proiectului „Management comun România-Republica Moldova pentru protectia calitătii aerului", din cadrul Programului de vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006, prioritatea 1 „Dezvoltare economică si socială"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina, aprobată prin Legea nr. 359/2007, si având în vedere prevederile acordurilor de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind programele de cooperare transfrontalieră ale României pentru 2006: Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Bulgaria 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Serbia 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Moldova 2006, Programul de cooperare transfrontalieră a României cu Ucraina 2006, publicate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.022/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat în limita echivalentului în lei al sumei de 143.348 euro, pentru realizarea proiectului PHARE CBC RO 2006/018-447.01.01.06, componenta B 22.02.02 „Management comun România-Republica Moldova pentru protectia calitătii aerului", cu o perioadă de implementare de 14 luni, al cărui cost eligibil total este estimat la 547.000 euro.

(2) Suma de 143.348 euro reprezintă:

- 55.150 euro - cofinantare de 10,08% din costul total eligibil;

- 88.198 euro - contravaloare TVA, aferent costurilor proiectului.

Art. 2. - (1) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 alin. (2) se asigură din bugetul Ministerului Mediului, titlul „Alte transferuri", articolul „Transferuri interne", aprobat pe anul 2009, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 alin. (2) se calculează pe baza cursului inforeuro lunar în vigoare la data plătii.

Art. 3. - Implementarea proiectului PHARE CBC RO 2006/018-447.01.01.06, componenta B 22.02.02 „Management comun România-Republica Moldova pentru protectia calitătii aerului" va fi realizată de Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, institutie publică aflată în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, interimar,

Dan Cârlan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.289.

 

ANEXA

 

Titlul proiectului

Valoarea grantului

Valoarea contributiei Ministerului Mediului pentru anul 2009

(echivalent în euro)

Valoarea TVA pentru anul 2009

(echivalent în euro)

Management comun România - Republica Moldova pentru protectia calitătii aerului

491.850

55.150

88.198

Valoare totală

143.348


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 431/2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate în reteaua Ministerului Sănătătii

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. A.V. 1.045 din 2 noiembrie 2009,

în conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) si j), art. 6 lit. e) si f), art. 10 alin. (2) lit. a), b) si h) din titlul I „Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 39 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 431/2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate în reteaua Ministerului Sănătătii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 27 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Costurile asistentei de specialitate prestate de laboratorul teritorial de igiena radiatiilor ionizante în judetele arondate unde nu există laborator de igiena radiatiilor ionizante se suportă de către directia de sănătate publică cu un astfel de laborator."

2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Resursele financiare aferente activitătilor derulate în cadrul componentei privind sănătatea si radiatiile ionizante din cadrul programului national destinate Laboratorului de Igiena Radiatiilor Ionizante din cadrul Directiei de Sănătate Publică a Judetului Neamt vor fi redistribuite către Directia de Sănătate Publică a Judetului lasi.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se realizează predarea inventarului Laboratorului de Igiena Radiatiilor Ionizante din cadrul Directiei de Sănătate Publică a Judetului Neamt si preluarea de către Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizante din cadrul Directiei de Sănătate Publică a Judetului lasi.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian-Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2009.

Nr. 1.373.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 431/2004)

 

DIRECTIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

ce au în structura lor laboratoare de igiena radiatiilor ionizante

 

1. Directia de Sănătate Publică a Judetului Arges

2. Directia de Sănătate Publică a Judetului Bacău

3. Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor

4. Directia de Sănătate Publică a Judetului Brasov

5. Directia de Sănătate Publică a Judetului Caras-Severin

6. Directia de Sănătate Publică a Judetului Cluj

7. Directia de Sănătate Publică a Judetului Constanta

8. Directia de Sănătate Publică a Judetului Dolj

9. Directia de Sănătate Publică a Judetului Galati

10. Directia de Sănătate Publică a Judetului Harghita

11. Directia de Sănătate Publică a Judetului lasi

12. Directia de Sănătate Publică a Judetului Maramures

13. Directia de Sănătate Publică a Judetului Mures

14. Directia de Sănătate Publică a Judetului Prahova

15. Directia de Sănătate Publică a Judetului Sibiu

16. Directia de Sănătate Publică a Judetului Suceava

17. Directia de Sănătate Publică a Judetului Timis

18. Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 431/2004)

 

ARONDAREA TERITORIALĂ

a directiilor de sănătate publică ce nu au în structura lor laboratoare de igiena radiatiilor ionizante

 

Laboratoare LIRI

DSP cu laborator LIRI

Judete arondate

1.

Arges

Arges, Vâlcea

2.

Bacău

Bacău

3.

Bihor

Bihor

4.

Brasov

Brasov, Covasna

5.

Caras-Severin

Caras-Severin, Hunedoara

6.

Cluj

Cluj, Sălaj

7.

Constanta

Constanta, Tulcea

8.

Dolj

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt

9.

Galati

Galati, Brăila, Vrancea

10.

Harghita

Harghita

11.

Iasi

Iasi, Neamt, Vaslui

12.

Maramures

Maramures, Satu Mare

13.

Mures

Mures, Bistrita-Năsăud

14.

Prahova

Prahova, Buzău, Dâmbovita

15.

Sibiu

Sibiu, Alba

16.

Suceava

Suceava, Botosani

17.

Timis

Timis, Arad

18.

Bucuresti

Municipiul Bucuresti, Ilfov, Călărasi, Giurgiu, Ialomita, Teleorman

 

NOTE:

1. Se abreviază directia de sănătate publică prin DSP.

2. Se abreviază laboratorul de igiena radiatiilor ionizante prin LIRI.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare pentru disciplinele de studiu din învătământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele scolare pentru disciplinele de studiu din aria curriculară „Limbă si comunicare", clasele a V-a - a VIII-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă programele scolare pentru disciplinele de studiu din aria curriculară „Matematică si Stiinte ale naturii", clasele a V-a - a VIII-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă programele scolare pentru disciplinele de studiu din aria curriculară „Om si societate", clasele a V-a - a VIII-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă programele scolare pentru disciplinele de studiu din aria curriculară „Arte", clasele a V-a - a VIII-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă programele scolare pentru disciplina de studiu Educatie fizică din aria curriculară „Educatie fizică si sport", clasele a V-a - a VIII-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă programele scolare pentru disciplina Educatie tehnologică din aria curriculară „Tehnologii", clasele a V-a - a VIII-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 6.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul scolar 2009-2010 în învătământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară privind programele scolare mentionate la art. 1-6 se abrogă.

Art. 9. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 5.097.


*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 bis din 9 noiembrie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii a Societătii Comerciale „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 6 octombrie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei IX. 812 din 5 octombrie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L.,

în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control inopinat la Societatea Comercială „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, corp B3, et. 1, cam. 29, sectorul 1, număr de ordine în registrul comertului J40/417/11.01.2007, cod unic de înregistrare 20493248, înmatriculată în Registrul brokerilorde asigurare cu nr. RBK - 429/22.08. 2007, reprezentată de domnul Petredeanu lulius Cezar Nicolae - director general.


Controlul efectuat de către organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a avut la bază verificarea situatiei financiare a societătii, precum si verificarea respectării obiectului de activitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor emise în aplicarea acesteia.

Societatea a fost reprezentată la data începerii controlului de către domnul lonescu Daniel Laurentiu, în calitate de asociat, iar până la finalul controlului acesta nu a pus la dispozitia echipei de control niciun document, refuzând să răspundă solicitărilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si/sau să dea informatii cu privire la activitatea societătii, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Din documentele aflate în evidenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor s-au constatat următoarele:

Societatea nu detine sediu social, faptă ce încalcă prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările si completările ulterioare, si constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a transmis către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nicio raportare cu privire la activitatea de intermediere si/sau la situatiile financiare, fiind încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f), art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile art. 3 din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, fapte ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Începând cu data de 20 februarie 2009, societatea nu a detinut un contract de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare, fapt care reprezintă o încălcare a prevederilor art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările si completările ulterioare, si constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea s-a constatat că societatea nu a comunicat către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numele si functia persoanei care să aibă responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, astfel fiind încălcate prevederile art. 5 alin. (10) si ale art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, coroborat cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, fapte ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 6 octombrie 2009, sanctionarea Societătii Comerciale „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii pe o perioadă de 30 de zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si stabilirea în sarcina societătii a unor obligatii,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, corp B3, et. 1, cam. 29, sectorul 1, număr de ordine în registrul comertului J40/417/11.01.2007, cod unic de înregistrare 20493248, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK - 429/22.08.2007, reprezentată legal de domnul Petredeanu lulius Cezar Nicolae - director general, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea activitătii de asigurare în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Societatea Comercială „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligatia ca în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii să restituie societătilor de asigurare toate documentele de asigurare aflate în gestiunea acesteia.

Art. 4. - În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii prezentei decizii, Societatea Comercială „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L., reprezentată legal de domnul Petredeanu lulius Cezar Nicolae - director general, are obligatia să transmită către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) documente privind detinerea unui sediu social permanent unde îsi desfăsoară activitatea;

b) contractele de intermediere încheiate cu societătile de asigurare;

c) balantele de verificare analitice aferente perioadei decembrie 2008-august 2009;

d) contractul de asigurare de răspundere civilă profesională;

e) numele persoanei/persoanelor desemnată(e) a avea responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, precum si politicile, procedurile si mecanismele adecvate în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor;

f) raportările periodice (anuale, semestriale, trimestriale si lunare) aferente perioadei decembrie 2008-august 2009;

g) situatia litigiilor cu tertii.

Art. 5. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 804.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.