MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 764/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 764         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.288. - Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Natiunile Unite si Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009

 

Memorandum de întelegere între Natiunile Unite si Guvernul României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.943. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal

 

5.099. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea de programe scolare pentru discipline de studiu din învătământul liceal

 

5.793. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone în vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

92.131/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Croatilor din România

 

92.139/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat, organizatia judeteană Bacău

 

92.140/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat, organizatia judeteană Vâlcea

 

92.141/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal, organizatia judeteană Galati

 

92.144/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat, organizatia judeteană Ilfov

 

92.170/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare

 

92.174/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal

 

92.447/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator

 

92.449/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat

 

92.453/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România

 

92.454/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal

 

92.455/1.- Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal, organizatia judeteană Brasov

 

93.865/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat, organizatia judeteană Dâmbovita

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

 

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitătilor


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Natiunile Unite si Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Natiunile Unite si Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009, privind desfăsurarea unui program comun de pregătire a personalului de securitate al Natiunilor Unite în domeniul protectiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelentă pentru Protectie si Securitate al Serviciului de Protectie si Pază, ce se va înfiinta la Bucuresti.

Art. 2. - În aplicarea memorandumului aprobat potrivit art. 1 se va înfiinta, conform legii, Centrul de Excelentă pentru Protectie si Securitate în cadrul Serviciului de Protectie si Pază.

Art. 3. - Activitatea Centrului de Excelentă pentru Protectie si Securitate se va desfăsura în anul 2009, cu încadrarea în bugetul si indicatorii de personal aprobati Serviciului de Protectie si Pază.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe, interimar,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.288.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Natiunile Unite si Guvernul României*)

 


*) Traducere.

 

Având în vedere cerintele Natiunilor Unite privind pregătirea personalului de securitate al Natiunilor Unite din domeniul protectiei nemijlocite, pentru ca acesta să poată răspunde cerintelor de securitate la nivel global,

tinând seama că Guvernul României (denumit în continuare Guvern), prin Serviciul de Protectie si Pază (denumit în continuare SPP), a sprijinit Natiunile Unite, începând cu anul 2004, prin furnizarea de personal de protectie nemijlocită din partea SPP,

având în vedere că Natiunile Unite si Guvernul au convenit să desfăsoare un program comun de pregătire a personalului de securitate al Natiunilor Unite din domeniul protectiei nemijlocite, în conformitate cu cerintele de securitate ale Natiunilor Unite la nivel global,

în consecintă, Natiunile Unite, reprezentate de Departamentul de Sigurantă si Securitate (denumit în continuare DSS), si Guvernul, reprezentat de SPP (denumite în continuare părti), convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

            1. Acest memorandum de întelegere (denumit în continuare MOU) stabileste modalitătile de desfăsurare a unui program comun de pregătire a personalului de securitate al Natiunilor Unite în domeniul protectiei nemijlocite (denumit în continuare Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită sau Programul), care să se desfăsoare, în cadrul planificatului Centru de Excelentă pentru Protectie si Securitate al SPP (denumit în continuare CEPS).

 

ARTICOLUL 2

Implementare si desfăsurare

 

2.1. Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită va fi implementat în comun de către Natiunile Unite, prin DSS, si de către Guvern, prin SPP. Programul va fi dezvoltat în parteneriat între DSS si SPP.

2.2. Programul se va desfăsura în cadrul sediului existent al SPP din Bucuresti, România, inclusiv în cadrul sediului planificatului CEPS, sau în cadrul altor astfel de obiective din România, după cum se poate conveni, în scris, între DSS si SPP.

 

ARTICOLUL 3

Coordonare

 

3.1. Natiunile Unite si Guvernul vor desemna, fiecare, câte un oficial (denumit în continuare persoană desemnată oficial), care va fi responsabil cu implementarea Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită.

3.1.1. În scopurile acestui MOU, persoana desemnată oficial din partea Natiunilor Unite va fi seful sectiunii de instruire si dezvoltare din Departamentul de Sigurantă si Securitate, iar persoana desemnată oficial din partea Guvernului va fi seful Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită.

3.2. Persoanele desemnate oficial vor coordona în mod regulat Programul, pentru a revizui si evalua toate aspectele acestuia si pentru a prevedea cerintele viitoare.

 

ARTICOLUL 4

Programul-pilot si graficul Programului

 

4. În functie de fondurile disponibile si de clauzele stabilite în acest MOU:

4.1. Programul-pilot de pregătire pentru 12 cursanti va avea loc la sediul SPP din Bucuresti, România, în perioada septembrie/octombrie 2009.

4.2. Persoanele desemnate oficial de către părti vor stabili împreună un calendar detaliat pentru viitoarele cursuri de pregătire ale Programului. Părtile anticipează că în fiecare an calendaristic vor avea loc patru (4) cursuri de pregătire în cadrul Programului, fiecare curs cuprinzând 28 de zile de instruire si sapte (7) zile de pregătire premergătoare cursului.

 

ARTICOLUL 5

Programul

 

5.1. Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită va fi implementat în conformitate cu toate standardele si procedurile de sigurantă si securitate aplicabile ale Natiunilor Unite. DSS va transmite SPP toate politicile actualizate ale DSS în domeniul sigurantei si securitătii, standardele si procedurile, inclusiv evaluările de securitate aplicabile.

5.2. Programa detaliată de pregătire si materialele de curs pentru Program vor fi concepute în comun de către DSS si SPP, în conformitate cu obiectivele stabilite în Programul cursului de pregătire pentru protectie nemijlocită DSS-SPP, prevăzut în anexa nr. 1. Continutul tuturor programelor de pregătire si al materialelor de curs va fi supus aprobării generale a persoanelor desemnate oficial de către părti.

5.3. Toate cursurile din cadrul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită si materialele de pregătire vor fi prezentate si predate în limba engleză.

 

ARTICOLUL 6

Participantii la program

 

6.1. Instructorii pentru Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită vor fi selectionati din cadrul listelor preselectate de candidati propusi, în scris, de către DSS si, respectiv, SPP. Numai personalul Natiunilor Unite si angajatii Guvernului sunt eligibili sau autorizati să participe ca instructori în cadrul Programului.

6.2. DSS si SPP se vor asigura că toti candidatii pe care îi propun întrunesc cele mai înalte standarde de competentă profesională si tehnică si posedă calificările si experienta minime, prevăzute în anexa nr. 2, asa cum aceasta va fi actualizată periodic, în formă scrisă, de către persoanele desemnate oficial de către părti.

6.3. Persoanele desemnate oficial de către părti pot, în mod discretionar, să solicite ca orice candidat/ă propus/ă pentru a fi instructor să fie intervievat/ă si să îi fie verificate calificările înainte de selectie. Selectia întregului personal de pregătire va fi supusă aprobării persoanelor desemnate oficial de către părti.

6.4. Cursantii Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită vor fi nominalizati, în scris, de către DSS si, respectiv, SPP. Numai personalul Natiunilor Unite si angajatii Guvernului sunt eligibili sau autorizati să participe la acest Program în calitate de cursanti.

6.5. Toti cursantii nominalizati de către Guvern si care finalizează cu succes Programul pot fi pusi la dispozitie de către Guvern, în functie de disponibilităti, pentru a servi ca ofiteri de protectie nemijlocită ai Natiunilor Unite, în cazul în care se va solicita astfel, în scris, de către Natiunile Unite.

 

ARTICOLUL 7

Responsabilităti ale personalului

 

7.1. Natiunile Unite si Guvernul sunt responsabile fiecare pentru personalul pe care îl asigură pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită, în calitate de instructori sau de cursanti. Guvernul este, de asemenea, deplin responsabil pentru orice alt fel de personal, inclusiv contractanti, pusi la dispozitie de către Guvern, pentru a desfăsura orice fel de servicii conform acestui MOU. Nimic din cadrul acestui MOU nu va fi interpretat ca sursă a vreunei responsabilităti a unei părti, cu privire la personalul pus la dispozitie de către cealaltă parte sau în numele celeilalte părti; de asemenea, orice fel de personal pus la dispozitie de către o parte sau în numele unei părti nu va fi considerat agent al celeilalte părti.

7.2. Părtile trebuie să se asigure că tot personalul pus la dispozitie de ele sau în numele lor, conform acestui MOU: (i) este calificat din punct de vedere tehnic si este competent pentru a îndeplini functiile destinate, după cum este prevăzut în acest MOU; (ii) că acesta îsi îndeplineste functiile cu diligentă, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale; si (iii) întruneste cele mai înalte standarde de conduită morală si etică si respectă toate legile si obiceiurile locale.

7.3. Persoanele desemnate oficial de către părti pot, în orice moment, cu o justificare rezonabilă, să convină asupra retragerii sau înlocuirii oricărei persoane care este parte a programului de pregătire pentru protectie nemijlocită sau care participă la orice activitate legată de prezentul MOU.

 

ARTICOLUL 8

Responsabilităti ale Natiunilor Unite

 

8.1. Natiunile Unite, pe propria cheltuială, vor fi responsabile de următoarele:

8.1.1. propunerea si punerea la dispozitie de personal din cadrul Natiunilor Unite, pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită, în calitate de instructori si cursanti;

8.1.2. toate salariile, asigurările, costurile de călătorie, precum si diurnele care includ cheltuielile de cazare, pentru personalul Natiunilor Unite care participă la Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită, în calitate de instructori si cursanti;

8.1.3. elaborarea si asigurarea materialelor de pregătire si instruire, conform celor convenite între DSS si SPP;


8.1.4. asigurarea armelor si munitiei standard ONU în scopuri de pregătire, precum si a altor echipamente de pregătire, după cum se va conveni de către părti.

 

ARTICOLUL 9

Responsabilităti ale Guvernului

 

9.1. Guvernul, pe propria cheltuială, va fi responsabil de următoarele:

9.1.1. nominalizarea si punerea la dispozitie a personalului din partea Guvernului, pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită, în calitate de instructori si cursanti;

9.1.2. toate salariile, asigurările, costurile de călătorie si cazare, diurnele si alte alocatii pentru personalul Guvernului care participă la Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită, în calitate de instructori si cursanti; si

9.1.3. dezvoltarea si asigurarea materialelor de pregătire si instruire, conform celor convenite între DSS si SPP, inclusiv traducerea acestora în limba engleză.

9.2. Guvernul, pe propria cheltuială, va asigura obiectivele adecvate, în scopul desfăsurării Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită, fie la obiectivele existente ale SPP din Bucuresti, România, fie în cadrul altor obiective adecvate, alternative, după cum va fi convenit, în scris, de către SPP si DSS. În mod special, Guvernul, prin SPP, asigură:

9.2.1. locatii adecvate pentru conferintă/sală de clasă, inclusiv tot mobilierul, echipamentul de instruire (de exemplu, proiectoare etc), articole de papetărie si consumabile, după cum se impune pentru desfăsurarea eficientă a cursurilor de pregătire, în conformitate cu anexa nr. 3;

9.2.2. locatii de pregătire în teren, adecvate si corect echipate, inclusiv poligoane de tragere, pentru desfăsurarea procesului de instruire, în functie de necesităti;

9.2.3. transportul pentru instructorii si cursantii care nu sunt români la/de la aeroport la sosire si plecare, precum si transportul acestora între locatiile sălilor de clasă/conferintă, locatiile de pregătire în teren si locurile de cazare, pentru toti participantii, pe durata activitătilor de pregătire;

9.2.4. cu exceptia celor prevăzute la art. 8.1.4 de mai sus, întregul echipament de pregătire necesar pentru efectuarea pregătirii la sălile de clasă si în teren, inclusiv echipament de comunicatii (inclusiv desemnarea de frecvente radio), vehicule, veste antiglont, manechine pentru demonstratii de resuscitare cardiopulmonară. Tot echipamentul de pregătire asigurat de către Guvern va fi în conformitate cu standardele de echipament ale Natiunilor Unite si cu aranjamentele financiare cuprinse în acest MOU, potrivit anexei nr. 3;

9.2.5. sprijinul administrativ pentru Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită si desfăsurarea cursurilor de pregătire, inclusiv punerea la dispozitie de spatiu adecvat pentru birouri, locatii, echipament si personal de sprijin, în functie de necesităti, în conformitate cu anexa nr. 3; si

9.2.6. spatiu de depozitare adecvat si securizat pentru toate materialele de pregătire si echipamentele depozitate în România, în special pentru toate armele, pentru munitie, precum si pentru alte echipamente asigurate de Natiunile Unite, în conformitate cu standardele si procedurile de sigurantă ale Natiunilor Unite si cu aranjamentele financiare cuprinse în MOU.

9.3. Guvernul va asigura stabilirea si mentinerea celor mai înalte standarde operationale si de sigurantă a locului de muncă, la toate obiectivele unde se execută pregătirea, inclusiv în cadrul locatiilor de pregătire în teren, si va lua toate măsurile, dacă va fi necesar, pentru a asigura desfăsurarea fără accidente a activitătii.

9.4. Guvernul va facilita intrarea si iesirea promptă în/din România pentru tot personalul Natiunilor Unite care participă la Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită, fie în calitate de instructori, fie de cursanti, precum si eliberarea promptă a vizelor si îndeplinirea tuturor procedurilor de verificare si inspectie la aeroport, în conformitate cu prevederile Conventiei privind privilegiile si imunitătile Natiunilor Unite. Fără a încălca prevederile Conventiei, în functie de necesităti, cererile de viză vor fi depuse cu cel putin 4 săptămâni în avans.

9.5. Cu conditia ca Natiunile Unite să asigure documentatia necesară pentru procedurile vamale, Guvernul va facilita îndeplinirea rapidă, fără plată, a formalitătilor vamale pentru echipamentul si materialele furnizate de Natiunile Unite, în sprijinul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită, în conformitate cu prevederile Conventiei privind privilegiile si imunitătile Natiunilor Unite.

9.6. SPP va sprijini Natiunile Unite pentru a asigura cazarea, la un hotel sau la o locatie adecvată, la preturi comerciale rezonabile, pentru tot personalul Natiunilor Unite participant la cursurile de pregătire.

9.7. În cazul rănirii oricărui membru al personalului Natiunilor Unite, participant la Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită, Guvernul facilitează transportarea si primirea imediată a persoanei rănite la cea mai apropiată unitate medicală adecvată.

9.8. Guvernul se va asigura că nivelurile de securitate pentru personalul care participă la Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită, în calitate de instructori sau de cursanti, sunt în conformitate cu Standardele minime de securitate operationale în cadrul Natiunilor Unite (MOSS) în vigoare în România, precum si cu alte proceduri si standarde de securitate ale Natiunilor Unite.

9.9. Toate cheltuielile efectuate în baza art. 9 vor fi incluse în taxa de scolarizare, în deplină concordantă cu anexa nr. 3.

 

ARTICOLUL 10

Echipamentul Natiunilor Unite

 

            10. Dreptul asupra oricăror echipamente sau materiale, incluzând, în special, toate armele de foc si munitia, furnizate de Natiunile Unite în sprijinul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită, va rămâne al Natiunilor Unite; toate aceste echipamente si materiale sunt returnate Natiunilor Unite în momentul iesirii din vigoare ori denuntării acestui MOU sau chiar mai devreme, dacă materialele si echipamentele nu mai sunt necesare pentru pregătire. În momentul returnării către Natiunile Unite, întregul echipament trebuie să fie în aceeasi stare ca la momentul livrării, conform uzurii si portului normal, iar Guvernul va despăgubi Natiunile Unite pentru orice pierdere, daune sau degradare a acestui echipament, situatii care au survenit în afara uzurii si folosirii normale, cu exceptia cazului în care orice pierdere ori daune aduse acestor echipamente au rezultat din neglijenta personalului Natiunilor Unite. Orice pierdere, daună sau degradare a echipamentului si materialelor furnizate de Natiunile Unite va fi investigată împreună de către persoanele desemnate oficial de către părti.

 

ARTICOLUL 11

Aranjamente financiare

 

            11.1. Participarea la Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită se face pe baza principiului „utilizatorul plăteste". DSS si SPP vor stabili împreună o taxă de scolarizare pentru cursanti, calculată în conformitate cu sumarul bugetului pentru Program, prevăzut în anexa nr. 3. Cheltuielile în moneda oficială


a României datorate de către Natiunile Unite în legătură cu acest MOU vor fi convertite în USD la cursul ratei operationale a Natiunilor Unite, în vigoare la data facturării de către Guvernul României. Natiunile Unite vor plăti către Guvern taxele de scolarizare aferente cursantilor Natiunilor Unite care vor urma acest Program. Guvernul va fi responsabil de taxele de scolarizare pentru personalul guvernamental care participă la Program. Părtile convin ca suma totală care poate fi plătită de Natiunile Unite, conform acestui MOU, să nu depăsească suma de 214.000 dolari (două sute paisprezece mii de dolari SUA) pentru orice perioadă de 12 luni consecutive.

            11.2. Plata taxelor de scolarizare pentru personalul Natiunilor Unite se face către Guvern, ca urmare a primirii facturilor originale, trimise de către SPP Fiecare factură va avea atasată documentatia justificativă, asa cum va fi solicitată de către Natiunile Unite si comunicată SPP, pentru a atesta faptul că serviciile mentionate în factură au fost asigurate în mod adecvat, conform prezentului MOU.

            11.3. SPP va emite o factură către Natiunile Unite după terminarea fiecărui curs din cadrul Programului. DSS si SPP se vor consulta în prealabil în legătură cu formatul si continutul facturilor, inclusiv în legătură cu documentatia justificativă solicitată. SPP va trimite facturile după cum urmează: în atentia: Ofiterului executiv, Departamentul de Sigurantă si Securitate, FF Building 1441A, United Nations Headquarters, New York, New York 10017.

            11.4. Natiunile Unite vor achita părtile necontestate din facturile emise de SPP în termen de treizeci (30) de zile de la primirea facturii originale, inclusiv a documentatiei justificative solicitate. Plătile vor fi efectuate ca urmare a certificării de către DSS, în sensul că serviciile mentionate în factură au fost asigurate în mod adecvat, în conformitate cu acest MOU.

11.5. Toate plătile datorate Guvernului în baza acestui MOU se vor face prin transfer electronic de fonduri către contul bancar al Guvernului, cont ale cărui detalii au fost notificate de către Guvern, după cum urmează:

Nume de cont: SPP-UM 0149 F BUCURESTI.......................

Moneda contului: Dolari SUA................................................

Număr de cont: R017RNCB 00820441 8533 002.................

Nume Bancă: Banca Comercială Română, Sucursala UNIREA.....................................................................................

Adresa Băncii: Bd. Unirii nr. 43-45, Bucuresti 70401, România....................................................................................

Număr SWIFT al Băncii: RNCBROBU...................................

Instructiuni speciale de Routing: JP Morgan Chase CHAUS US33, ClflBANK, New York; CITI US33.....................................

            11.6. Guvernul recunoaste si este de acord că Natiunile Unite pot să nu efectueze plata acelor părti contestate din cadrul oricărei facturi, în eventualitatea că, în opinia Natiunilor Unite, serviciile incluse în factură nu au fost asigurate în mod adecvat, în conformitate cu termenii acestui MOU, sau în cazul în care Guvernul nu a pus la dispozitie suficiente documente justificative pentru factură.

            11.7. Dacă Natiunile Unite contestă orice factură sau parte a unei facturi, Natiunile Unite trebuie să notifice Guvernul în acest sens, oferind motivele unei asemenea contestatii. În cazul în care contestatiile se referă doar la o parte a facturii, Natiunile Unite trebuie să plătească Guvernului suma aferentă părtii necontestate a facturii. Natiunile Unite si Guvernul se vor consulta, cu bună credintă, pentru a solutiona problemele nerezolvate referitoare la orice factură contestată, în conformitate cu procedurile stabilite în art. 20 din prezentul document. De îndată ce o contestatie cu privire la o factură sau o parte a facturii a fost rezolvată, Natiunile Unite vor plăti Guvernului suma aferentă cât mai curând, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la rezolvarea unei astfel de contestatii.

            11.8. Ca urmare a Conventiei privind privilegiile si imunitătile Natiunilor Unite (Conventia), Natiunile Unite, inclusiv organismele sale subsidiare, sunt scutite de la plata tuturor taxelor directe, cu exceptia plătilor pentru servicii de utilităti publice; de asemenea, sunt scutite de restrictiile vamale, taxele si cheltuielile de natură similară, cu privire la articole importate sau exportate pentru a fi folosite în mod oficial de Natiunile Unite. Toate facturile trimise de Guvern trebuie să fie în conformitate cu Conventia.

 

ARTICOLUL 12

Păstrarea evidentelor, cerinte de audit

 

12.1. SPP va păstra evidente contabile complete, corecte si detaliate pentru toate veniturile si cheltuielile legate de fondurile primite de acesta de la Natiunile Unite, conform prezentului MOU. Aceste evidente trebuie păstrate într-o formă si într-un format convenite împreună cu Natiunile Unite si vor fi puse la dispozitie pentru a fi inspectate de către Natiunile Unite, inclusiv de către auditorii săi interni sau externi, în orice moment. Guvernul trebuie să coopereze deplin pentru realizarea acestor inspectii.

12.2. Natiunile Unite sunt îndreptătite la restituirea de către Guvern a oricăror sume care, în urma inspectiilor sau a controalelor de audit, s-a dovedit a fi fost plătite de Natiunile Unite altfel decât în conformitate cu termenii acestui MOU.

12.3. Guvernul va păstra evidentele si va facilita inspectiile si înapoierea sumelor mentionate în art. 12, timp de 3 ani de la încheierea fiecărui Program anual.

 

ARTICOLUL 13

Atestare

 

13.1. SPP va pune la dispozitia DSS CV-urile tuturor instructorilor SPP pentru a fi examinate si va permite, la cerere, intervievarea instructorilor de către DSS. DSS va pune la dispozitia SPP, la cerere, CV-urile instructorilor DSS. Atestarea tuturor cursantilor trebuie să fie supusă aprobării de către persoana desemnată oficial de Natiunile Unite, în consultare cu persoana desemnată oficial de Guvern.

13.2. SPP va păstra o bază de date cu toti cursantii si punctajele obtinute de acestia la examinarea finală, pentru fiecare curs de pregătire din cadrul Programului, si va furniza aceste informatii către DSS, la cerere, în orice moment.

 

ARTICOLUL 14

Cerinte de revizuire si raportare

 

14.1. SPP va furniza DSS un raport (denumit în continuare raport de operatii) după terminarea fiecărui curs din cadrul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită. Raportul de operatii va include o prezentare detaliată a următoarelor aspecte: programul de curs; numele si particularitătile tuturor instructorilor si cursantilor participanti; detalii privind prestatiile tuturor instructorilor si cursantilor, inclusiv o notă cu privire la eventuale prestatii exceptionale, precum si explicatii pentru eventuale esecuri; declaratia persoanei desemnate oficial din partea DSS cu privire la atestările cursantilor participanti; o declaratie privind materialele de pregătire si munitia folosite pe timpul cursului; un raport sintetizând evaluarea/feedback-ul cursantilor participanti cu privire la fiecare activitate de pregătire si fiecare instructor; o evaluare a oricăror problemele sau dificultăti întâmpinate pe timpul cursului, împreună cu recomandări de îmbunătătire.

14.2. DSS si SPP vor efectua o revizuire comună a tuturor activitătilor de pregătire, a programei si a materialelor pentru curs, după finalizarea fiecărui curs de pregătire din cadrul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită, aducând modificări sau îmbunătătiri continutului sau procesului de predare, dacă acest lucru se impune.

 

ARTICOLUL 15

Asigurarea

 

15.1. Natiunile Unite si Guvernul trebuie să se asigure că întregul personal al Natiunilor Unite si al Guvernului, care participă la Program, fie ca instructori, fie în calitate de cursanti, sunt în mod corespunzător acoperiti de un sistem de compensatii al fortei de muncă, de o polită de asigurare sau echivalentul acestora. Un astfel de sistem de compensatii si o astfel de asigurare vor fi suficiente pentru a putea acoperi eventuale pretentii în caz de moarte, rănire, boală, infirmitate sau orice beneficii prevăzute de lege.

15.2. Guvernul trebuie să încheie si să mentină o polită de asigurare pentru orice fel de riscuri cu privire la obiectivele în care se execută pregătirea, la sediul, proprietatea si echipamentul asigurate de către Guvern si folosite pentru punerea în aplicare a acestui MOU.

15.3. Părtile pot îndeplini obligatiile stabilite la art. 15.1 si 15.2 prin asigurare proprie.

 

ARTICOLUL 16

Răspundere si pretentii

 

16.1. Părtile sunt, fiecare, responsabile pentru toate pretentiile formulate de către propriul lor personal, pretentii care ar putea surveni din ori în legătură cu o situatie de moarte, rănire, boală sau din pierderea de proprietăti ori din daune, suferite de personal, cu exceptia cazului în care moartea, rănirea, boala, pierderea proprietătii sau daunele au rezultat din neglijenta gravă ori din culpa celeilalte părti, a personalului sau a agentilor celeilalte părti.

16.2. Guvernul va fi singurul responsabil, va asigura si va proteja Natiunile Unite împotriva oricăror daune sau pierderi, rezultând din pretentii ale tertilor, cu exceptia cazului în care aceste pretentii rezultă din neglijenta gravă ori din culpa Natiunilor Unite sau a personalului său.

16.3. Guvernul va fi singurul responsabil pentru toate pierderile sau daunele aduse oricărei facilităti de pregătire, sediu, proprietate si echipament asigurat de către Guvern, conform acestui MOU, cu exceptia cazului în care o astfel de pierdere sau daună rezultă din neglijenta ori din culpa Natiunilor Unite sau a personalului său.

16.4. La încheierea fiecărui curs, DSS si SPP vor elabora un raport comun asupra pierderilor si daunelor aduse oricărei facilităti, sediu, proprietate sau echipament, puse la dispozitie de către părti, conform acestui MOU; DSS si SPP vor aduce modificări sau îmbunătătiri continuturilor ori proceselor de predare, dacă acest lucru se impune.

 

ARTICOLUL 17

Confidentialitatea documentelor, a materialelor de curs si a altor informatii

 

17.1. Părtile trebuie să se asigure că toate documentele, materialele de curs si alte informatii legate de activitătile în legătură cu prezentul MOU au caracter confidential si nu trebuie să fie dezvăluite niciunei alte entităti sau persoane, cu exceptia acordului scris prealabil al celeilalte părti; fac exceptie cazurile mentionate mai jos:

17.1.1. Guvernul poate dezvălui informatii, în limita prevăzută de lege, cu conditia ca, fără nicio derogare de la privilegiile si imunitătile Natiunilor Unite, Guvernul să notifice Natiunile Unite, în timp util, în legătură cu o solicitare privind această dezvăluire, în scopul de a permite Natiunilor Unite să întreprindă măsuri de protectie sau alte actiuni considerate necesare, înainte de efectuarea unei astfel de dezvăluiri; si

17.1.2. Natiunile Unite pot dezvălui informatii, în măsura în care acestea ar putea fi solicitate, ca urmare a Cartei Natiunilor Unite, a rezolutiilor sau regulamentelor Adunării Generale ori a regulilor promulgate în conformitate cu acestea. Natiunile Unite vor notifica Guvernul în timp util în legătură cu orice solicitare de dezvăluire, pentru a permite acestuia să ia măsurile necesare sau să întreprindă orice alte actiuni corespunzătoare.

17.2. Părtile vor lua măsurile necesare ca tot personalul pe care îl asigură conform acestui MOU să respecte obligatiile si restrictiile privind confidentialitatea la care s-a făcut referire în art. 17.1 de mai sus.

17.3. Obligatiile si restrictiile legate de confidentialitate stabilite în acest MOU vor rămâne în vigoare, indiferent de iesirea din vigoare sau denuntarea acestui MOU.

 

ARTICOLUL 18

Drepturi de autor

 

18.1. Natiunile Unite vor detine toate drepturile de proprietate intelectuală si alte drepturi de proprietate, incluzând, dar fără a se limita la, brevetele de inventie, drepturile de autor, mărcile, cu privire la produsele, procesele, inventiile, ideile, know-how-ul, documentele si alte materiale elaborate ca urmare a acestui MOU si care sunt legate direct de acesta sau sunt produse, pregătite ori strânse ca urmare a acestuia sau în cursul desfăsurării acestui MOU. Guvernul este de acord că aceste produse, documente si alte materiale constituie opere elaborate pentru a fi închiriate pentru Natiunile Unite.

18.2. În măsura în care orice astfel de drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate reprezintă drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale Guvernului: (i) care au existat înainte de asumarea de către Guvern a obligatiilor din cadrul acestui MOU; sau (ii) pe care Guvernul le poate dezvolta ori achizitiona sau pe care Ie-a dezvoltat ori Ie-a achizitionat deja, independent de îndeplinirea obligatiilor sale stabilite în baza acestui MOU, Natiunile Unite nu pot si nu vor revendica niciun drept de proprietate asupra acestora. Cu toate acestea, Guvernul va garanta Natiunilor Unite dreptul de utilizare perpetuă a unor astfel de drepturi de proprietate intelectuală sau a altui drept de proprietate, doar pentru scopurile si în conformitate cu cerintele acestui MOU. La cererea Natiunilor Unite, Guvernul va întreprinde toate măsurile necesare, va elabora toate documentele necesare si va ajuta la asigurarea securitătii acestor drepturi de proprietate, transferarea sau cesionarea lor către Natiunile Unite, în conformitate cu cerintele legii aplicabile si ale acestui MOU.

 

ARTICOLUL 19

Embleme oficiale si logouri

 

            19. Niciuna dintre părti nu trebuie să folosească numele, emblema sau mărcile celeilalte părti, ale diviziilor subordonate ale acesteia, ale organizatiilor afiliate si/sau agentilor autorizati, precum si orice fel de abreviere de la acestea, în nicio publicatie sau document elaborat în legătură cu acest MOU sau altfel, fără aprobarea expresă, scrisă, obtinută anterior de la cealaltă parte.


 

ARTICOLUL 20

Rezolvarea disputelor

 

20.1. Părtile vor întreprinde toate demersurile pentru a rezolva prompt si amiabil, prin consultare directă, orice fel de pretentie, dispută sau controversă care ar putea să apară în legătură cu acest MOU. În cazul în care persoanele desemnate oficial de părti nu pot să rezolve o pretentie, dispută sau controversă în timp de 60 de zile de la data la care oficialul desemnat al unei părti a înstiintat cealaltă parte cu privire la dispută sau controversă, la propunerea fiecăreia dintre părti, problema poate fi înaintată secretarului general al Natiunilor Unite si primului-ministru al României, pentru consultatii suplimentare, cu scopul de a se ajunge la o rezolvare amiabilă.

20.2. La cererea scrisă a oricărei părti, orice pretentii, dispute sau controverse care nu au fost rezolvate în conformitate cu art. 20.1 de mai sus pot fi trimise către o persoană agreată de comun acord să concilieze sau să medieze. Orice fel de pretentie sau dispută care nu a fost rezolvată nici printr-o astfel de conciliere ori mediere poate fi supusă arbitrajului de oricare dintre părti. Procedurile pentru arbitraj vor fi în conformitate cu Regulile UNCITRAL valabile în acel moment.

Hotărârile tribunalului arbitrai vor fi luate în baza principiilor generale ale dreptului comercial international. Tribunalul arbitrai nu va avea autoritatea de a acorda daune punitive. În plus, tribunalul arbitrai nu va avea autoritatea de a acorda o dobândă mai mare decât „London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR)" de la momentul respectiv si orice astfel de dobândă va fi doar una simplă. Părtile vor respecta hotărârea finală adoptată în urma arbitrajului ca pe o hotărâre definitivă în ceea ce priveste pretentia, disputa sau controversa în cauză.

 

ARTICOLUL 21

Intrarea în vigoare si durata

 

21.1. Prezentul MOU se va aplica provizoriu de la data semnării de către Natiunile Unite si Guvern, în cazul în care acesta este semnat de către părti la aceeasi dată, sau de la data ultimei semnări, în cazul în care acest MOU este semnat de către părti la date diferite. Prezentul MOU va intra în vigoare la data primirii de către Natiunile Unite a notificării scrise din partea Guvernului cu privire la îndeplinirea de către acesta a formalitătilor cerute în conformitate cu prevederile legale interne.

21.2. Acest MOU va iesi din vigoare la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia cazului în care nu va fi denuntat mai devreme sau prelungit, în conformitate cu art. 22 de mai jos.

 

ARTICOLUL 22

Modificare, prelungire si denuntare

 

22.1. Prezentul MOU poate fi modificat sau prelungit oricând prin acordul părtilor. Nicio modificare sau prelungire a acestui MOU si nicio derogare de la vreuna dintre prevederile sale nu va fi validă decât dacă va fi confirmată printr-o modificare scrisă, semnată corespunzător de către reprezentantii autorizati ai Natiunilor Unite si ai Guvernului. Modificarea sau prelungirea va intra în vigoare la data primirii de către Natiunile Unite a unei notificări scrise din partea Guvernului privind îndeplinirea de către acesta a formalitătilor cerute în conformitate cu prevederile legale interne.

22.2. Prezentul MOU poate fi oricând denuntat sau suspendat de oricare dintre părti printr-o notificare scrisă trimisă cu nu mai putin de 60 de zile înainte. Obligatiile asumate de părti, conform acestui MOU, vor rămâne valabile după denuntare, astfel încât să fie posibilă finalizarea adecvată a activitătilor, retragerea personalului, a fondurilor, a proprietătii si echipamentului, stabilirea cheltuielilor, precum si rezolvarea oricăror dispute între părti.

 

ARTICOLUL 23

Încredintarea sau subcontractarea

 

            23. Guvernul nu va încredinta, transfera, subcontracta sau dispune în orice fel de responsabilitătile sale în legătură cu acest MOU, fără acordul scris prealabil al Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 24

Observatii

 

            24. Toate cererile, observatiile si alte comunicări prevăzute sau avute în vedere în acest acord se vor face în scris si vor fi adresate către:

 

Natiunile Unite:

 

Subsecretarul general pentru sigurantă si securitate

 

Departamentul de Sigurantă si Securitate

 

New York, New York 10017

 

 

Guvernul:

 

Secretar de stat

 

Director

 

Serviciul de Protectie si Pază

Calea 13 Septembrie nr. 1-2

Palatul Parlamentului, corp B3I

Bucuresti, sectorul 5, România

 

ARTICOLUL 25

Privilegii si imunităti

 

            25. Nimic din sau în legătură cu acest MOU nu va fi considerat o derogare, expresă ori implicită, de la oricare dintre privilegiile si imunitătile Natiunilor Unite, incluzând organele sale subordonate.

 

ARTICOLUL 26

Prevederi finale

 

26.1. Anexele acestui MOU fac parte integrantă din acesta.

26.2. Nimic din continutul acestui MOU nu va fi interpretat ca limitând sau restrictionând drepturile Natiunilor Unite de a intra în acorduri ori aranjamente al căror scop este asigurarea pregătirii de securitate din alte surse.

Drept urmare, reprezentantii autorizati ai Natiunilor Unite si ai Guvernului au semnat acest MOU la New York, în două exemplare originale, în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Lucian Silvan Pahontu,

secretar de stat

Data: 5 august 2009

Pentru Natiunile Unite,

Warren Sach,

asistentul secretarului general al Serviciilor centrale de sprijin

Data: 5 august 2009

 

Anexe:

1. DSS-SPP Programă de curs pentru Programul de pregătire pentru protectie nemijlocită

2. Calificările instructorilor

3. Sumar de buget pentru Program


ANEXA Nr. 1

PROGRAMA ANALITICA A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE

 

Cursul 1/2009 din cadrul Programului DSS-SPP de pregătire pentru protectie nemijlocită Bucuresti, România

 

Cursul din cadrul Programului de pregătire pentru protectie nemijlocită este conceput astfel încât să acopere toate elementele de bază ale protectiei nemijlocite necesare personalului Natiunilor Unite care îndeplineste acest rol. Se desfăsoară pe durata a douăzeci si opt (28) de zile care cuprind opt virgulă cinci ore (8,5 ore) zilnic, pe durata unui ciclu de sapte (7) zile. Instruirea se realizează în fiecare zi a structurii cursului, pentru a optimiza timpul de pregătire disponibil si a folosi la maximum disponibilitatea personalului si fondurile alocate cursului.

Instruirea la curs în cadrul modulelor de teorie, practică, scenarii si evaluare se desfăsoară pe perioade cu durata de patruzeci si cinci (45) de minute. Acestea vor avea loc zilnic, între orele 8,00 si 17,30 (perioadele pentru modulele de scenarii si evaluare pot varia în functie de circumstante), alocându-se două (2) ore zilnic pentru deplasarea cu vehicule de la locatia de cazare până la locurile de pregătire, avându-se în vedere volumul considerabil al traficului si problemele de anticipare corectă a timpului necesar în Bucuresti.

Structura zilnică permite stabilirea următorului program orar:

7,00-8,00         - Deplasare de la locatia de cazare la locul de pregătire

8,00-8,45         - Perioada 1

8,45-9,30         - Perioada 2

9,30-10,15       - Perioada 3

10,15-10,30     - Pauză (gustare de dimineată)

10,30-11,15     - Perioada 4

11,15-12,00     - Perioada 5

12,00-12,45     - Perioada 6

12,45-13,30     - Pauză (prânz)

13,30-14,15     - Perioada 7

14,15-15,00     - Perioada 8

15,00-15,15     - Pauză (gustare de după-amiază)

15,15-16,00     - Perioada 9

16,00-16,45     - Perioada 10

16,45-17,30     - Perioada 11

17,30-18,30     - Deplasare de la locul de pregătire la locatia de cazare

 

 

Planul de învătământ al cursului prevede o sută saizeci si cinci (165) de perioade de instruire a câte patruzeci si cinci (45) de minute, pe durata a cincisprezece (15) zile. Acesta include sase (6) zile de predare pe baza unor scenarii, trei (3) zile de exercitii de remediere si închegare a echipei, pe lângă alte trei (3) zile de navigatie/deplasare în coloană si familiarizare cu zona. Totalul cursurilor predate prevede o sută patruzeci si trei (143) de perioade de instruire.

Programa analitică a cursului

Continutul cursului, materialele de instruire, teoria si practica reprezintă baza pentru următoarele module:

 

Modulul 1

Metodologia protectiei

Modulul 2

Planificarea protectiei

Modulul 3

Competente operationale

Modulul 4

Operatiuni

Modulul 5

Asigurare medicală

Modulul 6

Aspecte postoperationale

 

Toate temele sunt formulate în vederea unei dezvoltări consistente pe durata cursului si a sprijinirii obiectivelor de învătământ prestabilite.

Săptămâna unu (1) este predominant teoretică, cu un număr limitat de elemente practice.

Săptămâna doi (2) introduce un număr crescut de elemente practice si un miniexercitiu initial (MinEx) pentru a asigura o bază de evolutie a deprinderilor individuale.

Săptămâna trei (3) îmbogăteste baza de deprinderi a cursantului, prin practică lărgită, închegarea echipei, navigatie, familiarizare cu zona si un miniexercitiu (MinEx) mai complex.

Săptămâna patru (4) va permite cursantilor să finalizeze elementele teoretice si practice rămase, apoi să se concentreze asupra unui exercitiu major (MajEx) de trei (3) zile, în cadrul căruia variatele sarcini, locatii, mijloace si roluri asumate prin rotatie vor permite întregului personal să fie evaluat într-o varietate de roluri si responsabilităti, individual si ca parte din structura unei echipe.

 

Planul de învătământ al cursului permite următoarea distributie a perioadelor de curs:

 

Modulul 1

Metodologia protectiei

Perioade de instruire:

Practică:

Modulul 2

Planificarea protectiei

Perioade de instruire:

Practică:

Modulul 3

Competente operationale

Perioade de instruire:

Practică:

Modulul 4

Operatiuni

Perioade de instruire:

Practică:

Modulul 5

Asigurare medicală

Perioade de instruire:

Practică:

Modulul 6

Aspecte postoperationale

Perioade de instruire:

Practică:

 

Structura cursului


Modulul 1.

 

Metodologia protectiei

1.1.

 

Istoric si perspective

1.2.

 

Studii de caz în domeniul protectiei

1.3.

 

Istoricul Natiunilor Unite

1.4.

 

Structura Natiunilor Unite

1.5.

 

Mandatul Natiunilor Unite în domeniul protectiei

1.6.

 

Organizarea functională a protectiei în cadrul Natiunilor Unite

1.7.

 

Politicile si regulamentele Natiunilor Unite în domeniul operatiunilor de protectie nemijlocită

1.8.

 

Terminologie

1.9.

 

Selectia personalului

1.10.

 

Roluri si responsabilităti

- sef de echipă, sef de tură, ofiter de protectie principal, ofiter tactic de comandă, ofiter antemergător, ofiter de protectie, operator în postul de comandă, operator de sprijin cu armament, conducător auto pentru protectie nemijlocită

Modulul 2.

 

Planificarea protectiei

2.1.

 

Dinamica operatiunilor de protectie

2.2.

 

Planificare

2.3.

 

Antemergători

- sarcini individuale/ale echipelor de a asigura supravegherea rutei, locatiei, resedintei, biroului

2.4.

 

Ofiteri de legătură

2.5.

 

Dispozitive explozive improvizate (DEI)

2.6.

 

Dispozitive explozive improvizate amplasate pe vehicule

2.7.

 

Cunoastere/Mod de gândire

2.8.

 

Metode de operare/Informări privind situatii specifice din tară - Irak, Afganistan, Sudan, Darfur, Timor Leste/Haiti

2.9.

 

Amenintări specifice zonei/Terorism

2.10.

 

Metodologia atacului (specificul misiunii la un moment dat)

2.11.

 

Ordinul de operatii (SMEAC)

2.12.

 

Selectarea si planificarea traseului

2.13.

 

Echipele de antemergători

2.14.

 

Supravegherea locatiilor

2.15.

 

Cunoasterea si depistarea DEI

2.16.

 

Informări si prezentări (MOI)

2.17.

 

Operatiuni cu coloane de masini

Modulul 3.

 

Competente operationale

3.1.

 

Echipament

3.2.

 

Politica uzului de fortă

3.3.

 

Uzul de fortă - Test

3.4.

 

Recunoasterea uzului de fortă

3.5.

 

Reguli privind folosirea în sigurantă a armelor de foc

3.6.

 

Recunoasterea regulilor de sigurantă

3.7.

 

Pregătire si calificare în tragerea cu pistolul:

- briefing privind siguranta tragerilor;

- inspectia armelor si echipamentului;

- evaluare/pregătire în tragerea cu pistolul.

Pozitiile de tragere: în picioare/în genunchi/cu genunchii îndoiti/în pozitia culcat/pozitii neortodoxe: tragerea de sub acoperire, foc automat/exercitii de control trăgaci, tinte multiple: semiautomat si automat de la diferite distante, identificarea tintei, tragerea din miscare, fntoarceri, exercitii de instructie în echipă, desfăsurarea armelor de foc cu măsti de gaze

3.8.

 

Pregătire si calificare în tragerea cu carabina:

- briefing privind siguranta tragerii cu armele de foc, 1 oră;

- evaluare/pregătire în tragerea cu pistol automat si puscă.

Pozitiile de tragere: în picioare/în genunchi/cu genunchii îndoiti/în pozitia culcat/pozitii neortodoxe:

tragerea de sub acoperire, foc automat/exercitii de control trăgaci, tinte multiple: semiautomat si automat de la diferite distante, identificarea tintei, tragerea din miscare, întoarceri, exercitii de instructie în echipă, desfăsurarea armelor de foc cu măsti de gaze

3.9.

 

Echipament folosit în activitatea de protectie nemijlocită:

- baston ASP, cătuse flexibile, lanternă tactică, trusă medicală, tehnică de comunicatii, masca de gaze, oglinzi tactice

3.10.

 

Promptitudine de ripostă tactică

3.11.

 

Comunicatiile (comenzi verbale, comunicarea între membrii echipei, echipament de comunicatii specific protectiei nemijlocite, semnale manuale, comunicare computerizată securizată)

3.12.

 

Cunostinte tehnice (înregistrare cameră foto/cameră video, GPS, soft de localizare si detectare)

3.13.

 

Cunostinte de bază de orientare pe hartă si navigatie


Modulul 4.

 

Operatiuni

4.1.

 

Proceduri operationale standard pentru activitatea de protectie nemijlocită

4.2.

 

Operatiuni pe jos:

- exercitiu în teren, pe jos (grupuri de protectie formate din una, două, trei, patru persoane);

- formatiuni pe jos si exercitii de tragere cu munitie de război (grupuri de protectie formate din una două, trei, patru persoane si formatiuni pentru situatii cu grad ridicat de risc).

4.3.

 

Operatiuni cu vehicule

4.4.

 

Planificarea si antemergătorii

4.5.

 

Ciclul de atac

4.6.

 

Gaze lacrimogene (clor gazos)

4.7.

 

Analiza obiectivelor/Supravegherea biroului si resedintei

4.8.

 

Analiza tiparelor de deplasare

4.9.

 

Informatii pentru operatiunile de protectie nemijlocită

4.10.

 

Detectarea supravegherii

4.11.

 

Abilitătile conducătorului auto

4.12.

 

Abilităti de conducere în coloană

4.13.

 

Exercitii de sosire si plecare

4.14.

 

Vehicul avariat/Exercitii transfer

4.15.

 

Pregătire pe baza unor scenarii

4.16.

 

Planificarea complexă a misiunii - legătura operativă civilă/militară

4.17.

 

Procedurile CASEVAC (de evacuare)

4.18.

 

Marcaje ad-hoc ale zonei de aterizare si comunicatiile sol-aer

4.19.

 

Operatiuni vehicule blindate

4.20.

 

Operatiuni vehicule neblindate

4.21.

 

Exercitii vehicul avariat

4.22.

 

Exercitii tactice de rupere a contactului cu inamicul, la deplasarea pe jos

4.23.

 

Exercitii tactice de luptă cu munitie de război

4.24.

 

Scenarii de răspuns cu fortă la folosirea fortei

4.25.

 

Foc si deplasare în perechi

4.26.

 

Folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte

4.27.

 

Comunicatii B-Gan Imarsat

4.28.

 

Selectarea echipamentului personal de protectie si a armelor de foc

4.29.

 

Tactici defensive

4.30.

 

Exercitii de simulare a unui atac la adresa demnitarului - pe jos si cu masina

4.31.

 

Filaj/antifilaj/contrafilaj

4.32.

 

Deplasarea:

- pe calea aerului (cu elicopterul - mic/mediu/mare);

- pe calea aerului (cu avionul - mic/mare);

- pe mare.

4.33.

 

Familiarizarea cu sistemele de armament (prieten/dusman)

Modulul 5.

 

Asigurare medicală (continuare)

5.1.

 

Asigurarea medicală pentru actiunile de luptă/Primul ajutor

5.2.

 

CASEVAC

5.3.

 

Reactii fiziologice la stres

Modulul 6.

 

Aspecte postoperationale

6.1.

 

Informarea după misiune

6.2.

 

Evaluarea după misiune

6.3.

 

Experienta câstigată

6.4.

 

Pregătire si reevaluare

Administrare curs

 

(I)

 

Miniexercitii (2 zile)

(ii)

 

Exercitii majore (3 zile)

(iii)

 

Examinare finală, 1 oră

(iv)

 

Analiza cursului, 1 oră

(v)

 

Concluzie curs


            Apendice 1 (Prezentare modul) la anexa nr. 1 (Programa analitică a programului de pregătire) Prezentare modul

 

Modulul

Titlul

Subiectul

Durata

Module

Teorie

Practică

Locatie SPP

Instructori

Resurse necesare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Metodologia protectiei

Prezentare istoric

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protectiei

Studii de caz

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protectiei

Istoricul Natiunilor Unite

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protectiei

Structura Natiunilor Unite

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protectiei

Mandatul Natiunilor Unite în domeniul protectiei

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protectiei

Organizarea functională a protectiei în cadrul Natiunilor Unite

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protectiei

Politici si regulamente ale Natiunilor Unite în domeniul operatiunilor de protectie nemijlocită în teritoriu

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protectiei

Selectia personalului

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

1.

Metodologia protectiei

Roluri si responsabilităti

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Dinamica operatiunilor de protectie

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Planificare

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Antemergători

135 min.

3

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Ofiteri de legătură

45 min.

 

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Dispozitive explozive improvizate (DEI)

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Dispozitive explozive improvizate amplasate pe vehicule

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Cunoastere/Mod de gândire

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Metode de operare/Informări situatii specifice din tară

270 min.

6

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Amenintări specifice zonei/Terorism

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Metodologia de atac

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Ordinul de operatii (SMEAC)

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Alegerea traseului si securitatea

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Echipele de antemergători de securitate

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Supravegherea locatiilor

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Cunoasterea si depistarea DEI

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Informări si prezentări (MOI)

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

2.

Planificarea protectiei

Operatiuni cu coloane de masini

225 min.

5

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Competente operationale

Echipament

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competente operationale

Politica uzului de fortă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competente operationale

Test uzul de fortă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competente operationale

Recunoasterea uzului de fortă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competente operationale

Reguli privind folosirea în sigurantă a armelor de foc

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competente operationale

Recunoasterea regulilor de sigurantă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competente operationale

Pregătire si calificare în tragerea cu pistolul

225 min.

5

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competente operationale

Pregătire si calificare în tragerea cu carabina

225 min.

5

Da

Da

Complexele pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competente operationale

Echipament folosit în activitatea de protectie nemijlocită

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competente operationale

Promptitudine de ripostă tactică

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competente operationale

Comunicatii

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

3.

Competente operationale

Cunostinte tehnice

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

3.

Competente operationale

Cunostinte de bază de orientare pe hartă si navigatie

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Teren

4.1.

Operatiuni

Proceduri operationale standard pentru activitatea de protectie nemijlocită

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.2.

Operatiuni

Operatiuni pe jos

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Teren

4.3.

Operatiuni

Operatiuni cu vehicule

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.4.

Operatiuni

Planificare si antemergători

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.5.

Operatiuni

Ciclul de atac

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.6.

Operatiuni

Gaze lacrimogene (clor gazos)

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.7.

Operatiuni

Analiza obiectivelor/Supraveghere birou si resedintă

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.8.

Operatiuni

Analiza tiparelor de deplasare

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.9.

Operatiuni

Informatii pentru operatiunile de protectie nemijlocită

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.10.

Operatiuni

Detectarea supravegherii

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.11.

Operatiuni

Abilitătile conducătorului auto

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.12.

Operatiuni

Abilităti de conducere în coloană

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.13.

Operatiuni

Exercitii de sosire si plecare

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă


4.14.

Operatiuni

Vehicul avariat/Exercitii de transfer

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.15.

Operatiuni

Pregătire pe baza unor scenarii

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.16.

Operatiuni

Planificare complexă a misiunii

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.17.

Operatiuni

Proceduri CASEVAC (de evacuare)

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.18.

Operatiuni

Marcaje ad-hoc ale zonei de aterizare si comunicatii sol/aer

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.19.

Operatiuni

Operatiuni cu vehicule blindate

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.20.

Operatiuni

Operatiuni cu vehicule neblindate

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.21.

Operatiuni

Exercitii vehicul avariat

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.22.

Operatiuni

Exercitii tactice de rupere a contactului cu inamicul la deplasarea pe jos

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.23.

Operatiuni

Exercitii tactice de luptă cu munitie de război

135 min.

3

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.24.

Operatiuni

Scenarii de răspuns cu fortă la folosirea fortei

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.25.

Operatiuni

Foc si deplasare în perechi

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.26.

Operatiuni

Folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.27.

Operatiuni

Comunicatii B Gan si Immarsat

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.28.

Operatiuni

Selectarea echipamentului personal de protectie si a armelor de foc

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.29.

Operatiuni

Tactici defensive

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.30.

Operatiuni

Exercitii de simulare a unui atac la adresa demnitarului - pe jos si cu masina

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.31.

Operatiuni

Filaj/antifilaj/contrafilaj

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

4.32.

Operatiuni

Deplasare pe calea aerului (elicopter/avion) si pe mare

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Aeroport

4.33.

Operatiuni

Familiarizare cu sistemele de armament (prieten/ dusman)

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă Poligon

5.1.

Asigurare medicală

Asigurarea medicală pentru actiunile de luptă/Primul ajutor

1.125 min.

25

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

5.2.

Asigurare medicală

CASEVAC (evacuarea)

90 min.

2

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

5.3.

Asigurare medicală

Reactii fiziologice la stres

90 min.

2

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

6.1.

Postoperatiuni

Informarea după misiune

45 min.

1

Da

Da

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

6.2.

Postoperatiuni

Evaluarea după misiune

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

6.3.

Postoperatiuni

Experienta câstigată

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă

6.4.

Postoperatiuni

Pregătire si reevaluare

45 min.

1

Da

Nu

Complex de pregătire

ONU

Sală de clasă


            Apendice 2 (Sumar) la anexa nr. 1 (Programa analitică a programului de pregătire) Sumar

 

Zi nr.

Zi

Dată

7,00-8,00

8,00-8,45

8,45- 9,30

9,30-10,15

10,15- 10,30

10,30-11,15

11,15- 12,00

12,00-12,45

12,45-13,30

13,30-14,15

14,15-15,00

15,00-15,15

15,15- 16,00

16,00-16,45

16,45-17,30

17,30-18,30

 

Duminică

TBA

(Seva comunica)

Deplasare internatională/Transfer către locurile de cazare/Program administrativ personal

Info

Admin. curs

Admin. curs

1

Luni

TBA

Deplasare

1.1

1.2

1.3

Pauză

1.4

1.5

1.6

Pauză

1.7

1.8

Pauză

1.9

1.10

1.10

Deplasare

2

Marti

TBA

Deplasare

2.1

2.2

2.3

Pauză

2.3

2.3

2.4

Pauză

2.5

2.5

Pauză

2.6

2.7

2.7

Deplasare

3

Miercuri

TBA

Deplasare

2.8

2.8

2.8

Pauză

2.8

2.8

2.8

Pauză

2.9

2.9

Pauză

2.10

2.10

2.11

Deplasare

4

Joi

TBA

Deplasare

3.5

3.6

3.7

Pauză

3.7

3.7

3.7

Pauză

3.8

3.8

Pauză

3.8

3.8

3.8

Deplasare

5

Vineri

TBA

Deplasare

2.11

2.12

2.13

Pauză

2.14

2.15

2.16

Pauză

2.17

2.17

Pauză

2.17

2.17

2.17

Deplasare

6

Sâmbătă

TBA

Deplasare

Briefing

Exercitiu de orientare

închegarea echipei

Deplasare

7

Duminică

TBA

Instructaj de remediere

Exercitiu în echipă

Moment administrativ personal

8

Luni

TBA

Deplasare

3.1

3.2

3.3

Pauză

3.4

3.5

3.6

Pauză

3.7

3.7

Pauză

3.7

3.7

3.7

Deplasare

9

Marti

TBA

Deplasare

3.8

3.8

3.8

Pauză

3.9

3.9

3.9

Pauză

3.10

3.10

Pauză

3.11

3.11

3.12

Deplasare

10

Miercuri

TBA

Deplasare

3.13

 

 

Pauză

 

 

 

Pauză

 

 

Pauză

 

 

 

Deplasare

11

Joi

TBA

Deplasare

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

 

12

Vineri

TBA

Deplasare

 

 

 

Pauză

 

 

 

Pauză

 

 

Pauză

 

 

 

Deplasare

13

Sâmbătă

TBA

Deplasare

Briefing

Exercitiu de orientare

Închegarea echipei

Deplasare

14

Duminică

TBA

Instructaj de remediere

Exercitiu în echipă

Moment administrativ personal

Zi nr.

Zi

Dată

7,00-8,00

8,00-8,45

8,45-9,30

9,30-10,15

10,15-10,30

10,30-11,15

11,15- 12,00

12,00-12,45

12,45-13,30

13,30- 14,15

14,15- 15,00

15,00-15,15

15,15-16,00

16,00-16,45

16,45-17,30

17,30-18,30

15

Luni

TBA

Deplasare

4.1

4.2

4.2

Pauză

4.2

4.3

4.4

Pauză

4.5

4.6

Pauză

4.7

4.8

4.9

Deplasare

16

Marti

TBA

Deplasare

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

MinEx

Deplasare

17

Miercuri

TBA

Deplasare

4.10

4.11

4.11

Pauză

4.12

4.12

4.13

Pauză

4.14

4.14

Pauză

4.15

4.15

4.15

Deplasare

18

Joi

TBA

Deplasare

4.15

4.15

4.16

Pauză

4.17

4.18

4.19

Pauză

4.20

4.21

Pauză

4.22

4.23

4.24

Deplasare

19

Vineri

TBA

Deplasare

4.25

4.26

4.27

Pauză

4.28

4.29

4.30

Pauză

4.30

4.31

Pauză

4.32

4.33

4.33

Deplasare

20

Sâmbătă

TBA

Deplasare

Briefing

Exercitiu de orientare

Închegarea echipei

Deplasare

21

Duminică

TBA

Instructaj de remediere

Exercitiu în echipă

Moment administrativ personal

22

Luni

TBA

Deplasare

5.1

5.1

5.1

Pauză

5.1

5.1

5.1

Pauză

5.1

5.1

Pauză

5.1

5.1

5.1

Deplasare

23

Marti

TBA

Deplasare

5.1

5.1

5.1

Pauză

3.7/8

3.7/8

3.7/8

Pauză

5.1

5.1

Pauză

5.1

5.1

5.1

Deplasare

24

Miercuri

TBA

Deplasare

5.1

5.1

5.1

Pauză

5.2

5.2

5.3

Pauză

5.3

6.1

Pauză

6.2

6.3

6.4

Deplasare

25

Joi

TBA

Deplasare

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Deplasare

26

Vineri

TBA

Deplasare

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Deplasare

27

Sâmbătă

TBA

Deplasare

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Ex maj.

Deplasare

28

Duminică

Moment administrativ al cursului/închiderea cursului

Transport către aeroport/Deplasare internatională

ANEXA Nr. 2

 

CALIFICĂRILE INSTRUCTORILOR

 

Instructorii cuprinsi în Programul DSS-SPP de pregătire pentru protectie nemijlocită trebuie să dovedească faptul că au competentele si calificările enumerate mai jos:

Competente

Profesionalism: Cunostinte foarte bune în ceea ce priveste asigurarea protectiei nemijlocite, însotite de o experientă solidă într-o specializare militară, politienească sau altă specializare din domeniul securitătii; cunostinte foarte bune privind metodologia de instruire, însotite de o experientă solidă în activitatea de instructor de protectie nemijlocită; cunostinte tehnice bune pentru a putea întelege diverse specializări, cum sunt: electronica, comunicatiile, mecanica, armele si alte dispozitive sofisticate, întâlnite în operatiunile de protectie nemijlocită; capacitatea de a face fată factorilor de stres, atunci când acestia apar; angajamentul de a implementa ideea potrivit căreia nu există diferente între sexe, prin asigurarea unei participări egale atât a femeilor, cât si a bărbatilor în toate aspectele activitătii de instruire pe probleme de protectie nemijlocită. Comunicarea: abilităti de a comunica oral si în scris si de a sustine prezentări, abilitatea de a preda cursuri în limba engleză, potrivit cerintelor. Abilităti de interactiune cu alte persoane. Planificare si organizare: abilitatea de a formula obiective clare si de a ierarhiza activitătile; monitorizarea si adaptarea planurilor, folosirea eficientă a timpului. Cunostinte tehnice: cunostinte IT, abilitatea de a folosi hardul si softul computerului în situatii legate de rolurile si responsabilitătile implicate de operatiunile de protectie nemijlocită. Munca în echipă: colaborarea cu colegii în scopul atingerii obiectivelor didactice propuse. Evaluarea si luarea deciziilor: abilitatea de a lua decizii rapide în situatii de urgentă sau atunci când se solicită un răspuns rapid.

Calificări

 

Educatia

 

Diplomă de liceu sau echivalent. Pregătire tehnică privind procedurile militare, politienesti sau de securitate, precum si o pregătire solidă în domeniul protectiei nemijlocite, autoapărării si tehnicilor de securitate.

Experienta

Cel putin 6 ani de experientă în domeniul protectiei nemijlocite, în cadrul unei organizatii de securitate locale, nationale, private sau internationale. Cel putin un an de experientă ca instructor de protectie nemijlocită. Experientă privind folosirea armelor de protectie personală, a echipamentelor de comunicatii/supraveghere, precum si a mijloacelor de transport folosite în protectia nemijlocită. Este de dorit să aibă capacitatea de a lua decizii rapide în situatii extreme, de risc. O conditie fizică foarte bună este esentială. Experienta în domeniul protectiei nemijlocite, în cadrul misiunilor Natiunilor Unite, este de dorit.

Limbi străine

Abilitatea de a comunica verbal si în scris în limba engleză, în cadrul procesului didactic.

ANEXA Nr. 3

 

SUMAR DE BUGET PENTRU PROGRAM

Infrastructura si echipamentele principale

Pentru 12 cursanti si 5 instructori (2 DSS si 3 SPP)

 

Articol

Valoarea de piată

(începând cu 2008)

Durata de viată

(ani)

Cost de folosintă

(USD)

pe lună

Cost de întretinere

(USD)

pe lună

Cost total (USD) pe lună

Cost (USD) pe oră

Număr ore de utilizare

Cost (USD) pe sesiune

Zone de lucru

Săli de clasă

250.000

20

1.042

640

1.682

2,34

46

107,44

Poligon w/tinte

125.000

20

521

370

891

1,24

18

22,27

Birouri instructori

50.000

20

208

130

338

0,47

80

37,59

Sală sport (închiriată)

 

 

 

 

 

30,00

20

600,00

Sală de dus si toaletă

40.000

20

167

280

447

0,62

20

12,41

Mobilier

Pupitre de lucru (17)

1.500

2

63

 

63

0,09

46

3,99

Scaune 17 buc.

800

2

33

 

33

0,05

46

2,13

Catedră

200

2

8

 

8

0,01

46

0,53

Tablă albă

400

4

8

 

8

0,01

46

0,53

Ecran de protectie

1.500

2

63

 

63

0,09

46

3,99

Echipament IT

Computere cu soft 17 buc.

22.000

2

917

50

967

1,34

46

61,76

Proiector

3.000

2

125

60

185

0,26

46

11,82

Imprimantă 3 buc.

1.500

2

63

70

133

0,18

46

8,47

Server

2.500

2

104

50

154

0,21

46

9,85

Echipament de comunicatii

Statii radio mobile

26.000

3

722

 

722

1,00

4

4,01


Articol

Valoarea de piată

(începând cu 2008)

Durata de viată

(ani)

Cost de folosintă

(USD)

pe lună

Cost de întretinere

(USD)

pe lună

Cost total

(USD)

pe lună

Cost

(USD)

pe oră

Număr ore de utilizare

Cost

(USD)

pe sesiune

Telefoane fixe 4 buc.

500

3

14

30

44

0,06

20

1,22

Tehnică auto

Masini protectie 4 buc.

240.000

5

4.000

3.400

7.400

10,28

50

513,89

Microbuz

37.500

5

625

500

1.125

1,56

2

3,13

Ambulantă

85.000

5

1.417

1.150

2.567

3,56

3

10,69

Echipament de protectie fizică

Vestă antiglont 17 buc.

10.000

2

417

 

417

0,58

10

5,79

Cască 17 buc.

9.350

2

390

 

390

0,54

10

5,41

Echipament control tehnic

Detector de metale portabil

5.000

2

208

 

208

0,29

8

2,31

Minirobot interventie pirotehnică

350.000

4

7.292

330

7.622

10,59

8

84,69

Poartă mobilă de control acces 2 buc.

19.800

4

413

480

893

1,24

8

9,92

Autospecială control bagaje

310.000

5

5.167

2.400

7.567

10,51

8

84,07

Cost total per curs

 

 

23.984,03

9.940,00

33.924,03

77,12

 

1.607,91

Cost per cursant

133,99

 

Materiale si consumabile

Instructori

Pentru 12 cursanti si 5 instructori (2 DSS si 3 SPP)

Pentru 12 cursanti si 3 instructori SPP

 

Articol

Cantitate

Cost (USD)

Materiale birou

ColiA4

10.000

30

Dosare, agende

17

300

Instrumente de scris

51

250

Capsatoare

17

50

Perforatoare

17

50

Cos de hârtii

17

50

Materiale IT

BlankCD

34

5

Memorii externe

17

255

Cartus toner

10

400

Alte materiale

Manuale, documentatie

17

3.400

Baterii alcaline

72

108

Lanterne

17

170

Ecusoane

17

1.700

Plachete

17

3.200

Materiale de igienă personală

 

510

Ochelari de protectie

17

600

Mănusi de protectie

17

250

Cârduri ID

17

170

Total

 

11.498

Cost per cursant

 

958

 

Articol

Cost (USD)

1 instructor pe lună

3.000

1 instructor pe curs

4.500

3 instructori pe curs

13.500

Cost per cursant

1.125

 

Munitie (9MM 124 învelis metal) (furnizate de Natiunile Unite)

Per cursant

 

Articol

Număr de cartuse

Cost (USD) 0,60/cartus

Pistol (Glock 19C) instructie

1.000

600

Pistol (Glock 19C) calificare

250

150

HK MP5 instructie

350

210

HK MP5 calificare

100

60

Exercitii (5) (Notă: Se poate înlocui cu munitie de simulare, dacă este disponibilă.)

250

150

Total cartuse

1.950

 

Cost per cursant

 

1.170

 

            Cost total per cursant per curs

 

Articol

Cost (USD)

Infrastructură si echipament

140

Materiale

958

Instructori

1.125

Munitie

1.170

Cost per cursant

3.393

 

Cost total - 12 cursanti:

USD 40.716

Cost total - 24 cursanti:

USD 81.432

Cost total - 4 cursuri de câte 24 cursanti pe an:

USD 325.728


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal

 

Având în vedere dispozitiile art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2009,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) si (3) si ale art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:

,,f) 505 «Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent», cod MFP 14.13.43.15/3;

g) 506 «Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală», cod MFP 14.13.43.15/4;

h) 507 «Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent», cod MFP 14.13.43.15/5;

i) 508 «Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală», cod MFP 14.13.43.15/6."

2. Anexa nr. 1 se completează cu formularele 505 „Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", 506 „Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", 507 „Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" si 508 „Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", al căror model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 2 se completează cu caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor 505 „Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", 506 „Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", 507 „Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" si 508 „Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 3 se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei si Directia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 2.943.

 

ANEXA Nr. V)

 

FISA DE INSCRIERE IN CAZIERUL FISCAL

 

 

FISA DE INSCRIERE IN CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscala

 


 

FISA DE ACTUALIZARE A INSCRIERILOR IN CAZIERUL FISCAL

privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

 


 

FISA DE ACTUALIZARE A INSCRIERILOR IN CAZIERUL FISCAL

privind inactivitatea fiscala


 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor

 

Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/3

1. Denumire: Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

2. Cod: 14.13.43.15/3

3. Format: 2A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a situatiei de atragere a răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

7. Se întocmeste în: două exemplare;

                         de: compartimentul de executare silită sau de compartimentul juridic.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/4

1. Denumire: Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/4

3. Format: 2A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: înscrierea stării de inactivitate fiscală în cazierul fiscal al persoanelor juridice declarate inactive fiscal sau înscrierea în cazierul fiscal a stării de reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal.

7. Se întocmeste în: două exemplare;

                        de: compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

I. Procedura de înscriere a datelor în bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

înscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de înscriere.

A. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si a celor care privesc disciplina financiară

- un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor.

Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/5

1. Denumire: Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

2. Cod: 14.13.43.15/5

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

7. Se întocmeste într-un exemplar.

8. Circulă: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul.

9. Se arhivează: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/6

1. Denumire: Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/6

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind inactivitatea fiscală.

7. Se întocmeste într-un exemplar.

8. Circulă: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul.

9. Se arhivează: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 260/2007)

 

1. Fisele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situării domiciliului fiscal al contribuabililor, de către următoarele organe si la următoarele termene:

a) organele cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor sale teritoriale,


precum si organele cu atributii de control din afara agentiei, astfel:

- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în cazul neexercitării căii de atac;

- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice a hotărârii irevocabile prin care s-a solutionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a), pentru faptele care constituie infractiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile.

2. Se completează câte o fisă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal.

3. Fisele de înscriere completate se înregistrează si se transmit birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor competente definite potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si gestionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Fisele de înscriere primite de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal sunt înregistrate în registrul unic de evidentă.

5. Fisele de înscriere sunt analizate formal din punctul de vedere al coerentei si completitudinii de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal.

6. Fisele la care se constată neconcordante sunt restituite organelor de control sau compartimentului juridic, după caz, pentru a fi corectate.

7. Fisele valide sunt vizate de seful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

B. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

1. În cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se înscrie atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

2. În situatia în care atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin decizia privind angajarea răspunderii solidare, ca act administrativ fiscal emis în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fisele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul cu atributii de executare silită din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară.

3. În situatia prevăzută la pct. 2, fisele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc:

a) în cazul neexercitării căii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea răspunderii solidare, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a acestei căi de atac;

b) în cazul exercitării căii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea răspunderii solidare, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestatiei.

4. În situatia în care atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin hotărâre judecătorească, fisele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară.

5. În situatia prevăzută la pct. 4, fisele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoresti definitive.

6. Fisele de înscriere în cazierul fiscal, pentru situatiile prevăzute la pct. 2 si 4, se întocmesc prin completarea formularului 505 „Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent", prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

7. Dispozitiile sectiunii A pct. 3-7 se aplică în mod corespunzător.

C. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru persoanele juridice declarate inactive

1. În termen de o zi de la data intrării în vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, potrivit art. 78 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Directia generală de tehnologia informatiei transmite compartimentelor cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale lista persoanelor juridice declarate inactive aflate în administrarea lor.

2. Fisele de înscriere se întocmesc de compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor, în termen de 5 zile de la publicarea listei contribuabililor declarati inactivi, prin completarea formularului 506 „Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta „persoană juridică declarată inactivă fiscal".

3. Dispozitiile sectiunii A pct. 3-7 se aplică în mod corespunzător.

D. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive

1. În termen de o zi de la data intrării în vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, Directia generală de tehnologia informatiei solicită Oficiului National al Registrului Comertului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care figurează în lista contribuabililor declarati inactivi. Sunt solicitate informatii referitoare la reprezentantii legali care erau desemnati la data publicării listei contribuabililor declarati inactivi.

2. După primirea informatiilor solicitate, Directia generală de tehnologia informatiei sortează lista reprezentantilor legali, în functie de domiciliul fiscal al acestora si de organul fiscal în a cărui administrare fiscală se află acesti reprezentanti legali.

3. După sortare, listele cu reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive se transmit organelor fiscale competente, în vederea întocmirii fiselor de înscriere în cazierul fiscal.


4. Fisele de înscriere în cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanelor juridice declarate inactive fiscal se întocmesc de compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor, în termen de 5 zile de la primirea datelor de identificare a acestor reprezentanti legali.

5. Fisele de înscriere se întocmesc prin completarea formularului 506 „Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta „reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal".

6. Dispozitiile sectiunii A pct. 3-7 se aplică în mod corespunzător.

II. Procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de actualizare, prin completarea formularelor 501 „Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal", 507 „Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent" sau 508 „Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală", prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

A. Actualizarea datelor privind faptele sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiară, din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

1. Fisele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se întocmesc de către salariatii birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative:

a) comunicarea primită de la serviciul cu atributii în gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care cuprinde actele normative care abrogă sau modifică prevederile legale în baza cărora au fost sanctionate faptele înscrise în cazier ori în baza cărora s-a stabilit reabilitarea de drept;

b) listele primite de la compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;

c) nota de serviciu prin care se aprobă fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de conducătorul organului fiscal competent.

2. Fisele de actualizare pot fi completate si de organele cu atributii de control sau compartimentele juridice, pentru a rectifica eventualele erori din fisele de înscriere transmise de acestea.

3. Se completează câte o fisă pentru fiecare faptă care se actualizează.

4. Fisele de actualizare sunt înregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal în registrul unic de evidentă.

5. Fisele de actualizare sunt vizate de seful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

B. Actualizarea datelor privind situatiile de atragere a răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent si de inactivitate fiscală, din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

1. Fisele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal, pentru situatiile de atragere a răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent si de inactivitate fiscală, se întocmesc de către salariatii cu atributii în gestionarea cazierului fiscal, din cadrul organelor fiscale competente, pe baza:

a) notei de serviciu prin care se aprobă fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare sau a stării de inactivitate fiscală, aprobată de conducătorul organului fiscal;

b) listelor cuprinzând contribuabilii eliminati din lista contribuabililor declarati inactivi, ca urmare a unei erori materiale, precum si a reprezentantilor legali ai acestora, primite de la compartimentul cu atributii privind gestionarea Registrului contribuabililor.

2. Fisele de actualizare pentru rectificarea eventualelor erori pot fi completate si de către compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor sau de compartimentul cu atributii de executare silită ori de compartimentul juridic, după caz, pentru fisele de înscriere întocmite si transmise de către acestea.

3. În situatia aprobării unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, starea de inactivitate fiscală se elimină atât din cazierul fiscal al persoanei juridice, cât si din cel al reprezentantilor legali ai acesteia.

3.1. În termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, Directia generală de tehnologia informatiei transmite compartimentelor cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale lista persoanelor juridice eliminate din lista contribuabililor declarati inactivi, aflate în administrarea lor.

3.2. În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, Directia generală de tehnologia informatiei sortează lista reprezentantilor legali, în functie de domiciliul fiscal al acestora si de organul fiscal în a cărui administrare fiscală se află reprezentantii legali, si o transmite compartimentelor cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul acestor organe fiscale.

4. Fisele de actualizare sunt înregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal în registrul unic de evidentă.

5. Fisele de actualizare sunt vizate de seful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea de programe scolare pentru discipline de studiu din învătământul liceal

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele scolare pentru următoarele discipline de studiu din aria curriculară „Limbă si comunicare": Limba si literatura română pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba si literatura maternă maghiară pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba si literatura maternă germană pentru clasa a IX-a, Limba si literatura maternă rusă pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba modernă engleză (L2) pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba modernă franceză (L2) pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba modernă germană (L2) pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba modernă rusă (L2) pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba modernă italiană (L2) pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba modernă spaniolă (L2) pentru clasele a IX-a-a X-a, Limba modernă portugheză (L2) pentru clasele a IX-a-a X-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă programele scolare pentru următoarele discipline de studiu din aria curriculară „Matematică si Stiinte ale naturii": Matematică pentru clasa a IX-a, Matematică pentru clasa a Xl-a - Matematică - Programa 3, Chimie pentru clasele a IX-a-a XII-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă programele scolare pentru următoarele discipline de studiu din aria curriculară „Om si societate": Istorie pentru clasele a Xl-a-a XII-a, Socio-umane/Educatie pentru societate - Logică, argumentare si comunicare pentru clasa a IX-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă programele scolare pentru disciplina de studiu Educatie fizică pentru clasele a IX-a-a XII-a, din aria curriculară „Educatie fizică si sport". Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă programele scolare pentru următoarele discipline de studiu din aria curriculară „Tehnologii": Informatică pentru clasele a IX-a-a XII-a, Tehnologia informatiei si a comunicatiilor pentru clasele a IX-a-a XII-a, Procesarea computerizată a imaginii pentru clasa a Xl-a. Aceste programe scolare sunt cuprinse în anexa nr. 5.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul scolar 2009-2010, în învătământul preuniversitar secundar, ciclul inferior si ciclul superior al liceului, în conformitate cu planurile-cadru pentru învătământul liceal.

Art. 7. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară privind programele scolare mentionate la art. 1-5 se abrogă.

Art. 8. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 5.099.


*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 bis din 10 noiembrie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone în vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Acordului interguvernamental franco-român de la Bucuresti din data de 28 septembrie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Elevii din sectiile bilingve francofone, care fac parte din Proiectul „De la învătământul bilingv către filierele francofone" si care au un orar specific de cursuri în limba franceză si de discipline nonlingvistice predate în limba franceză, au dreptul de a obtine mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat.

Art. 2. - (1) Pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, elevii din sectiile bilingve francofone trebuie să sustină si să promoveze următoarele probe specifice:

a) proba anticipată;

b) proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză;

c) proba orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză.

(2) Elevii din sectiile bilingve francofone sustin proba anticipată în clasa a Xl-a, iar probele de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză si proba orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză, în clasa a XII-a.

Art. 3. - (1) Probele specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone în vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat se organizează si se desfăsoară conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Temele din programele de bacalaureat la disciplinele pentru care elevii sustin probele specifice în vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, structura probelor si structura grilelor de evaluare/baremelor de notare pentru modulul interdisciplinarde proiect si pentru proba orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Elevii care nu sustin sau nu promovează proba anticipată în clasa a Xl-a nu pot participa la probele specifice ale bacalaureatului, care se sustin în clasa a XII-a, si nu vor beneficia de mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară prevederilor prezentului ordin se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare si conducerile unitătilor de învătământ implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 octombrie 2009.

Nr. 5.793.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIA

de organizare si desfăsurare a probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone în vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie se referă la sustinerea probelor specifice de bacalaureat de către elevii din sectiile bilingve francofone, care fac parte din Proiectul „De la învătământul bilingv către filierele francofone", denumite în continuare sectii bilingve francofone.

(2) Pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, elevii din sectiile bilingve francofone trebuie să sustină si să promoveze următoarele probe specifice:

a) proba anticipată, centrată pe modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv, sustinută în clasa a Xl-a;

b) proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză, sustinută în clasa a XII-a;

c) proba orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză, sustinută în clasa a XII-a.

Art. 2. - Profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat, constituite pentru probele specifice sustinute în vederea obtinerii mentiunii „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, sunt alesi, prin tragere la sorti, dintre profesorii din liceele bilingve implicate în Proiectul „De la învătământul bilingv către filierele francofone", care au participat la stagii de formare în România si/sau în Franta.

II. Proba anticipată

Art. 3. - (1) Elevii sectiilor bilingve francofone care au frecventat modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv în timpul clasei a Xl-a sustin proba anticipată.

(2) Proba anticipată se organizează simultan, în toate liceele bilingve care fac parte din proiect, în semestrul al II-lea al clasei a Xl-a, în ultima vineri a lunii mai.

(3) În cazul în care elevul promovează proba anticipată în clasa a Xl-a, acesta are dreptul de a participa la probele specifice organizate în clasa a XII-a, pentru elevii din sectiile bilingve francofone.

(4) Elevii care nu sustin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la probele specifice, care se sustin în clasa a XII-a, si nu vor beneficia de mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat.

(5) În cazul în care un elev de la sectia bilingvă francofonă repetă clasa a Xl-a, acesta are obligatia de a repeta modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv si de a se prezenta din nou la proba anticipată de la sfârsitul clasei a Xl-a.

Art. 4. - (1) Coordonarea probei anticipate se face, la nivel national, de către Comisia Natională de Bacalaureat, iar la nivel judetean, de către comisia judeteană de bacalaureat.

(2) În fiecare unitate de învătământ liceal în care există sectie bilingvă francofonă se înfiintează Comisia de organizare si desfăsurare a probei anticipate.


(3) Comisia de organizare si desfăsurare a probei anticipate se compune din:

a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitătii de învătământ;

b) secretar - un cadru didactic cu abilităti în operarea pe calculator/informatician;

c) membri - 1-2 cadre didactice;

d) asistenti - câte două cadre didactice, de altă specialitate decât cea la care se sustine proba, pentru fiecare sală în care se desfăsoară proba de examen;

e) profesori examinatori - profesori de specialitate: un cadru didactic din scoală, ales dintre cei care au predat modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv, si un cadru didactic având specialitatea limba franceză, ales dintr-o listă de profesori care cunosc programul franco-român bilingv realizat în cadrul Acordului interguvernamental franco-român de la Bucuresti.

(4) Comisia de organizare si desfăsurare a probei anticipate are următoarele atributii:

a) organizează si răspunde de desfăsurarea probei anticipate în centrul respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

b) alcătuieste si afisează la avizierul unitătii de învătământ, cu 24 de ore înaintea probei, lista alfabetică a candidatilor pentru proba anticipată, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidatii;

c) completează cataloagele de examen;

d) examinează si evaluează candidatii, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

e) afisează rezultatele probei anticipate;

f) elaborează si transmite comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti, în termen de 4 zile de la încheierea probei anticipate, rapoarte privind organizarea si desfăsurarea acesteia.

(5) Toti profesorii din Comisia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general.

Art. 5. - (1) În cadrul modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv, elevii realizează, la nivelul clasei, un proiect, bazat pe disciplinele studiate.

(2) Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an scolar, profesorii de la disciplinele nonlingvistice predate în limba franceză vor afisa la avizierul scolii titlurile proiectelor propuse pentru proba anticipată din anul scolar respectiv.

(3) Până la data de 1 decembrie a fiecărui an scolar, elevii vor alege, la nivel de clasă, tema proiectului si o vor depune la secretariatul scolii.

(4) Pe parcursul anului scolar, elevii vor lucra la proiect în echipă si vor redacta individual un carnet de bord si o sinteză.

(5) Carnetul de bord, redactat în franceză, va contine notitele sistematice luate în timpul cursurilor alocate modulului respectiv, în cadrul fiecărei discipline nonlingvistice, precum si raportul cercetărilor documentare.

(6) Sinteza sau nota sintetică, de maximum două pagini, se elaborează în limba franceză si se referă la derularea proiectului si la contributia personală a elevului în cadrul echipei.

Art. 6. - (1) Proba anticipată constă în:

a) prezentarea orală, în fata comisiei, a carnetului de bord realizat în mod individual, pe durata modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv, si a sintezei;

b) sustinerea orală a produsului final/proiectului.

(2) Durata probei nu va depăsi 10 minute pentru fiecare elev.

Art. 7. - (1) Pentru evaluarea modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv se acordă maximum 100 de puncte, din care:

a) maximum 20 de puncte pentru activitatea desfăsurată în timpul anului;

b) maximum 80 de puncte, din care 10 puncte din oficiu, pentru examenul final sustinut prin proba anticipată.

(2) Fiecare examinator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de profesorii examinatori.

(4) Nota probei anticipate se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

Art. 8. - (1) Notele probei anticipate sustinute în clasa a Xl-a se consemnează într-un proces-verbal, elaborat în 3 exemplare, care se păstrează la secretariatul liceului până la sfârsitul clasei a XII-a.

(2) Un exemplar al procesului-verbal se arhivează, al doilea exemplar este transmis comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învătământ si va fi anexă la catalogul de examen, iar al treilea exemplar este trimis Comisiei Nationale de Bacalaureat.

(3) Procesul-verbal transmis Comisiei de bacalaureat din centrul de examen se arhivează, împreună cu celelalte documente ale examenului de bacalaureat.

III. Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză

Art. 9. - (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză se organizează si se desfăsoară în conformitate cu metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, respectând prevederile specifice, mentionate în prezenta metodologie.

(2) Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză este organizată de Comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, organizată la nivelul unitătii de învătământ liceal.

(3) Evaluarea competentelor lingvistice pentru limba franceză se face, pentru fiecare candidat, de către 2 profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic de la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeasi specialitate, din altă unitate de învătământ implicată în proiectul bilingv francofon.

Art. 10. - (1) Proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză se sustine în clasa a XII-a, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.

(2) Evaluarea competentelor lingvistice în limba franceză se face prin 3 tipuri de probe, după cum urmează:

a) probă scrisă, cu durata de 120 minute;

b) probă orală, cu durata de 20 minute;

c) probă de întelegere a unui text audiat, cu durata de 30 de minute.

(3) Pentru proba orală, fiecare elev va avea la dispozitie 30 de minute pentru pregătirea răspunsului.

Art. 11. - Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză sunt elaborate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Serviciul de Cooperare si Actiune Culturală al Ambasadei Frantei la Bucuresti, astfel încât


să permită stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzător Cadrului European Comun de Referintă pentru Limbi (CECRL).

Art. 12. - (1) În urma sustinerii probei pentru evaluarea competentelor lingvistice în limba franceză se obtine un certificat de competentă în care se mentionează nivelul de limbă corespunzător CECRL.

(2) Pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, candidatul trebuie să obtină nivelul B2.

Art. 13. - Proba de evaluare a competentei lingvistice în limba franceză, sustinută de elevii sectiilor bilingve francofone în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, reprezintă pentru acesti elevi proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, prevăzută de metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - proba C)

Art. 14. - (1) Candidatii cărora li se recunosc si li se echivalează, conform prevederilor metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limba franceză nu mai sustin proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidatii proveniti de la sectiile bilingve francofone, recunoasterea mentionată la alin. (1) conduce si la obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat numai dacă acestia au obtinut cel putin nivelul B2.

IV. Proba orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză

Art. 15. - (1) Elevii din sectiile bilingve francofone au, pe parcursul celor 4 ani de liceu, un orar specific de discipline nonlingvistice (DNL) predate în limba franceză: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Economie sau Informatică, în functie de filiera, profilul si specializarea clasei.

(2) În vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, elevii din sectiile bilingve francofone sustin o probă orală la una dintre DNL studiate în limba franceză.

(3) Proba orală la DNL studiată în limba franceză se sustine obligatoriu în limba franceză, în ultima săptămână din semestrul al II-lea al clasei a XII-a.

Art. 16. - (1) Proba orală la DNL studiată în limba franceză este organizată de Comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din unitatea de învătământ liceal.

(2) Pentru proba orală la DNL studiată în limba franceză se numesc în comisia mentionată la alin. (1)3 profesori examinatori din unitatea de învătământ: 2 profesori de DNL si un profesor de limba franceză, cu drept de notare, însărcinat să evalueze nivelul de competente de comunicare orală în limba franceză al candidatilor.

(3) Profesorii de DNL sunt alesi dintre cadrele didactice din unitatea de învătământ, implicate în Proiectul „De la învătământul bilingv către filierele francofone", dintre care unul este cel care a predat disciplina respectivă la clasă.

Art. 17. - Pentru fiecare candidat, timpul de pregătire a răspunsului este de maximum 30 minute, expunerea de 10 minute si interactiunea cu membrii comisiei de 10 minute.

Art. 18. - Pentru disciplina Informatică, rezolvările cerintelor de pe bilete se vor face pe foaia de examen; pe parcursul probei

nu se vor folosi calculatorul sau alte dispozitive electronice de calcul.

Art. 19. - (1) Proba orală de DNL este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru nivelul competentelor lingvistice de comunicare orală în limba franceză si 60 de puncte pentru cunostintele din sfera disciplinei.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjirea la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.

V. Răspunderea disciplinară

Art. 20. - Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul bacalaureatului bilingv francofon este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

Art. 21. - (1) În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei, presedintii comisiilor vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei.

(2) În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu are rudă sau afin, până la gradul al patrulea, între candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 22. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probelor sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

VI. Dispozitii finale

Art. 23. - Pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, absolventii sectiilor bilingve francofone trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să promoveze examenul de bacalaureat;

b) să participe si să obtină cel putin 50 de puncte la proba anticipată;

c) să participe si să obtină cel putin 50 de puncte la proba orală de DNL;

d) să obtină cel putin 60 de puncte ca medie a punctajului realizat la proba anticipată si la proba orală de DNL;

e) să participe si să obtină minimum nivelul B2 la proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză.

Art. 24. - (1) Absolventii sectiilor bilingve francofone care îndeplinesc conditiile mentionate la art. 23 obtin diploma de bacalaureat, prevăzută de legea română, cu mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă", precum si o diplomă specifică, eliberată de partea franceză.

(2) Absolventii sectiilor bilingve francofone care nu participă la probele specifice sau nu îndeplinesc conditiile mentionate la art. 23 participă la probele bacalaureatului românesc, obtinând, în caz de promovare, diploma de bacalaureat prevăzută de lege, fără mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă".

(3) Absolventilor sectiilor bilingve francofone care au participat la proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză, organizată conform prezentei metodologii, dar nu au obtinut nivelul B2, li se recunoaste proba de evaluare a competentelor lingvistice, cu nivelul atins, pentru obtinerea diplomei de bacalaureat românesc, fără mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă".

Art. 25. - Nu se admit contestatii la proba anticipată, la probele orale de DNL si la proba de evaluare a competentelor lingvistice în limba franceză.

Art. 26. - Nota de la proba anticipată si de la proba orală de DNL nu intră în media de bacalaureat.

Art. 27. - Fiecare unitate de învătământ are ca responsabilitate comandarea si completarea diplomelor de bacalaureat cu mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă".

 

ANEXA Nr. 2

 

Temele din programele de bacalaureat la disciplinele pentru care elevii sustin probele specifice în vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, structura probelor si structura grilelor de evaluare/baremelor de notare pentru modulul interdisciplinar de proiect si pentru proba orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză

 

DISCIPLINA MATEMATICĂ

1. Tipuri de clase

Examenul oral la matematică se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din Proiectul „De la învătământul bilingv către filierele francofone":

a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist;

b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;

c) clasă bilingvă filiera tehnologică.

2. Competente de evaluat

a) Utilizarea corectă a terminologiei specifice matematicii în diferite contexte de aplicare

b) Prelucrarea datelor de tip cantitativ, structural, contextual cuprinse în enunturi matematice

c) Utilizarea corectă a algoritmilor matematici si a rationamentelor în rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate

d) Exprimarea si redactarea corectă si într-o manieră coerentă, în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme

e) Analiza de situatii-problemă si determinarea ipotezelor necesare pentru a obtine o concluzie

f) Generalizarea unor proprietăti prin modificarea contextului initial de definire a problemei sau prin generalizarea algoritmilor.

În plus, vor fi urmărite competente specifice ale programei scolare.

3. Teme retinute

Functii:

- generalităti (a IX-a, a X-a);

- functii particulare (functia de gradul 1, functia de gradul 2, functia radical, functia exponentială, functia logaritm);

- aplicatii ale derivatelor (profil real);

- calcul integral (profil real). Combinatori că

- permutări, aranjamente, combinări;

- binomul lui Newton. Geometrie analitică în plan

- reper cartezian, dreapta;

- distanta de la un punct la o dreaptă (profilul real);

- cercul (profilul real). Numere complexe

- forma algebrică - interpretare geometrică;

- forma trigonometrică;

- operatii - adunare, scădere, înmultire, împărtire, putere, rădăcină de ordinul n;

- ecuatii binome. Siruri

- definitie, sir crescător/descrescător, siruri limitate;

- siruri particulare (siruri aritmetice, siruri geometrice);

- limita unui sir, siruri convergente (profilul real).

 

NOTĂ:

Nu va fi necesar ca totalitatea temelor să fie predate în limba franceză, dar se va urmări ca elevii să dispună de un lexic suficient pentru rezolvarea exercitiilor.

4. Structura examenului

Pe fiecare bilet vor fi câte două exercitii, unul provenit din temele combinatorică, geometrie analitică în plan sau numere complexe si celălalt din temele siruri sau functii.


 

DISCIPLINA FIZICĂ

 

1. Tipuri de clase

Examenul oral la fizică se adresează următoarelor tipuri de clase din liceele care fac parte din Proiectul „De la învătământul bilingv către filierele francofone":

a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist;

b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;

c) clasă bilingvă filiera tehnologică.

2. Competente de evaluat si teme retinute:

 

Teme propuse pentru clasa a IX-a

 

Teme retinute

Competente de evaluat

I. Energia mecanică a unui sistem

- Aplicarea legii conservării energiei în cazul sistemelor mecanice studiate

 

- Aplicarea teoremei variatiei energiei cinetice a punctului material în cazul sistemelor mecanice studiate

 

- Abordarea din perspectivă istorică si interdisciplinară a conceptului de energie si a legilor de conservare a acesteia

Teme propuse pentru clasa a XII-a

 

Teme retinute

Competente de evaluat

I. Efectul fotoelectric

- Argumentarea calitativă, din perspectivă istorică, a ipotezei naturii duale a luminii: ondulatorie si corpusculară

 

- Descrierea fotonului prin proprietătile specifice particulei (energie, impuls etc.)

 

- Folosirea ipotezei corpusculare a naturii luminii pentru explicarea efectului fotoelectric extern

 

- Enuntarea si scrierea legilor efectului fotoelectric, folosind ecuatia lui Einstein pentru efectul fotoelectric extern

 

- Utilizarea corectă si adecvată a conceptelor, a termenilor stiintifici si a mărimilor fizice cu unitătile lor de măsură

 

- Identificarea erorilor logice în afirmatii

 

- Identificarea valorii logice de adevărat/fals dintr-o suită de afirmatii referitoare la o situatie dată

 

- Argumentarea fizică/stiintifică a formei matematice a unei legi fizice

 

- Descrierea etapelor unui calcul

 

            Fiecare dintre temele studiate va putea fi abordată din mai multe perspective - experimental, istoric etc. Cunostintele cerute pe planul disciplinar pentru lucrarea orală nu sunt diferite de cele cerute pentru lucrarea scrisă.

            3. Structura examenului

            Un bilet continând 3 întrebări este tras la sorti de către candidat. O întrebare este de ordin teoretic, celelalte două sunt de ordin practic.

 

DISCIPLINA CHIMIE

 

1. Tipuri de clase

Examenul oral la chimie se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din Proiectul „De la învătământul bilingv către filierele francofone":

a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;

b) clasă bilingvă filiera tehnologică;

c) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist (pentru acest profil, un asterisc va preceda părtile din programă care îi sunt destinate).

2. Competente de evaluat si teme retinute:

 

Teme retinute

Competente de evaluat

A. Clasificarea reactiilor chimice:

- Transformări lente si rapide

-* Cupluri oxidant/reductorsi scrierea ecuatiilor acestor reactii

-* Reactii reversibile si ireversibile; exemple

- Introducerea notiunii de pH si a măsurării sale

-* Scrierea ecuatiei reactiei asociate unei transformări de oxidoreducere si identificarea în această ecuatie a celor două cupluri oxidant/reductor

-* Definirea si identificarea unui oxidant si a unui reductor

-* Definirea si identificarea unui acid sau a unei baze după Bronsted

-* Scrierea si calcularea ecuatiei reactiei asociate unei transformări acido-bazice; identificarea în această ecuatie a celor două cupluri acid-bază conjugate

- Cunoasterea definitiei pH-ului pentru solutiile apoase diluate


Teme retinute

Competente de evaluat

B. 1. Starea de echilibru a unui sistem chimic

-Constanta de echilibru K asociată ecuatiei unei reactii, la o temperatură dată - Autoprotoliza apei;

Constanta de echilibru numită produs ionic al apei si notată Ke si pKe -Scala de pH: solutie acidă, bazică si neutră

- De stiut că atunci când starea de echilibru a sistemului este atinsă cantitătile de materie nu mai evoluează si că această stare de echilibru este dinamică -De stiut că Kw este constanta de echilibru asociată autoprotolizei apei -Cunoscând valoarea pH-ului unei solutii apoase, de precizat dacă este acidă, bazică sau neutră -Plecând de la concentratia molară a ionilor H30+ sau OH-, să se deducă valoarea pH-ului solutiei.

2. Baterii electrice:

- Transferuri spontane de electroni între specii chimice (amestecate sau separate) de două cupluri oxidant/reductor de tipul ion metalic/metal, Mn+/M(S)

-Constituirea si functionarea unei baterii: observarea sensului de circulatie a curentului electric, miscarea purtătorilor de sarcini, rolul puntii de sare, reactiile la electrozi

- Exemple de baterii uzuale

-Schematizarea unei baterii

-Utilizarea criteriului de evolutie spontană pentru a determina sensul de deplasare a purtătorilor de sarcină într-o baterie -Interpretarea functionării unei baterii dispunând de o informatie: sensul de circulatie a curentului electric -Scrierea ecuatiilor reactiilor la electrozi; relatiile dintre cantitătile de materie ale categoriilor formate sau consumate de intensitatea curentului si de durata transformării într-o baterie sau în timpul unei electrolize

C. Clasificarea compusilor organici:

*Alcooli

- Esteri:

- hidroliza unui ester

- definitia randamentului unei transformări

- *Grăsimile

- *Săpunuri si detergenti: utilizări

- *Clasificarea compusilor organici după diferite criterii -*Utilizarea corectă a nomenclaturii compusilor organici

- *Aplicarea de algoritmi specifici pentru a rezolva probleme cantitative

- *Corelarea proprietătilor compusilor organici studiati cu rolul lor fiziologic

 

3. Structura examenului

Un bilet este tras la sorti de către candidat. Subiectul abordează o temă din viata cotidiană sau tratează probleme actuale (aspecte transdisciplinare).

Se pleacă de la un text de 10 rânduri la o pagină cu ilustratii, extras din reviste de popularizare stiintifică (Science et Vie, La Recherche, Sciences et avenir, Pourla Science etc), de pe internet. Aceste texte sunt în acord cu temele alese si cu notiunile abordate în programa bacalaureatului român.

Partea 1: I se cere candidatului să stabilească problematica abordată în text si să o prezinte oral juriului.

Partea 2: Un ansamblu de întrebări scurte, referitoare la fenomene prezentate în text, care solicită descrierea unor aspecte calitative si scrierea reactiilor chimice, urmate de un calcul simplu; întrebările sunt legate de aspecte din viata cotidiană si de evolutia ideilor stiintifice. Scopul este de a-i face pe elevi să vorbească despre problematica abordată în text, prin răspunsurile prezentate la diferite întrebări.

Partea 3: O problemă clasică de chimie, apropiată de exercitiile tratate în manuale, asemănătoare cu cele existente în probele scrise ale bacalaureatului românesc. Ea poate lipsi dacă subiectul nu se pretează la asa ceva.

 

DISCIPLINA BIOLOGIE

1. Tipuri de clase

Examenul oral la biologie se adresează următorului tip de clasă, care face parte din Proiectul „De la învătământul bilingv către filierele francofone":

- clasă bilingvă filiera teoretică, profil real (specialitate matematică-informatică, stiintele naturii).

2. Teme retinute

Au fost retinute 8 teme din programele de clasele a Xl-a si a XII-a.

 

Teme retinute pentru clasa a Xl-a

Tema din programa românească

Teme retinute

II. Functiile fundamentale ale organismului uman 1. Functiile de relatie: a) Sistemul nervos

Sistemul nervos somatic: actul reflex; reflexe somatice

II. Functiile fundamentale ale organismului uman 1. Functiile de relatie: b) Analizatorii

Fiziologia vederii: vederea si defectele de vedere

II. Functiile fundamentale ale organismului uman 1. Functiile de relatie: c) Glandele endocrine

Printre diferitele glande studiate vom retine:

- fiziologia glandei tiroide si disfunctii ale acesteia

- fiziologia pancreasului si disfunctii ale acestuia.


II. Functiile fundamentale ale organismului uman 2. Functiile de nutritie: a) Digestia si absorbtia

Transformări fizico-chimice ale alimentelor

Absorbtia intestinală

Notiuni elementare de igienă, patologie

II. Functiile fundamentale ale organismului uman 3. Functia de reproducere

Sisteme reproducătoare: componente, fiziologie

Teme retinute pentru clasa a XII-a

Partea din programa românească

Teme retinute

1. Genetica

- Genetica moleculară

Structura si functia acizilor nucleici

1. Genetica

- Genetica umană

Determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane

II. Ecologie umană