MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 781/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 781         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

339. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele masuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 

1.655. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă â Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 

354. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

1.689. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 30 din 12 noiembrie 2009 privind contestatia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.319. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor diri judetul Brasov

 

1.338. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

1.339. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de înot de polo - str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca, judetul Cluj” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - s.a.

 

1.342. - Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, între Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2009

 

773. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind interzicerea comercializării echipamentelor terminale de telecomunicatii neconforme de tip KX-TEB 308BX si KX-TDA100BX, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L.

 

5.794. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind aprobarea metodologiilor de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu  recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice îri limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

25. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 13 noiembrie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.CJ34/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor primari si a unui consiliu local

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 339.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.655.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul 1 al articolului 101 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - Persoanele care au dobândit cetătenia română prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetătenie Ie-a fost ridicată fără voia lor, precum si descendentii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetătenia română, cu posibilitatea păstrării cetăteniei străine si stabilirea domiciliului în tară sau cu mentinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) si e).”

2. La articolul I punctul 2, articolul 102 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 102. - Persoanele prevăzute la art. 101 care au domiciliul sau resedinta în România pot depune cererea de redobândire ori acordare a cetăteniei române la Directia cetătenie din cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, după obtinerea dreptului de sedere, potrivit legii.”

3. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 si 22, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 12, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

«În cazul cererilor de redobândire a cetăteniei române sau de acordare, întemeiate pe dispozitiile art. 10 alin. 1 si art. 101, acestea pot fi depuse si la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetătenie din cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, Directia cetătenie.»

22. La articolul 12, alineatul 3 se abrogă.”

4. La articolul I punctul 3, alineatul 3 al articolului 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un presedinte si 15 membri, personal de specialitate juridică asimilat magistratilor din cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, numiti prin ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfăsoară în prezenta a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.”

5. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 5, 6 si 7, cu următorul cuprins:

„5. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 18. - Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti, constatând îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta lege, emite de îndată ordinul de acordare sau de redobândire a cetăteniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăteniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, de la data emiterii ordinului.

În cazul în care constată neîndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetăteniei.

Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti de acordare sau de redobândire a cetăteniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetăteniei române se comunică de îndată solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăteniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ. Hotărârea curtii de apel este definitivă si poate fi supusă recursului la sectia de contencios administrativ a înaltei Curti de Casatie si Justitie.»

6. La articolul 19, alineatele 1 si 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

«Art. 19. - Cetătenia română se acordă sau se redobândeste la data depunerii jurământului de credintă.

În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti de acordare sau redobândire a cetăteniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau au redobândit cetătenia română vor depune jurământul de credintă fată de România.»

7. La articolul 30, alineatele 5, 6 si 7 se modifică si vor avea următorul cuprins:

«Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de renuntare la cetătenia română se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul de respingere a cererii de renuntare la cetătenia română poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucuresti. Hotărârea curtii de apel este definitivă si este supusă recursului la Sectia de contencios administrativ a înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Pierderea cetăteniei române prin renuntare are loc la data eliberării adeverintei de renuntare la cetătenia română.»“

6. Articolul II se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Cererile formulate în temeiul dispozitiilor art. 101 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si înregistrate la Directia cetătenie anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se solutionează în termen de 5 luni de la data rezolutiei presedintelui Comisiei pentru cetătenie asupra cererii de acordare sau redobândire a cetăteniei.”

Art. II. - Începând cu 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării cererilor de redobândire sau acordare a cetăteniei române, formulate în temeiul dispozitiilor art. 101 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor înfiinta birouri teritoriale în subordinea Directiei cetătenie din cadrul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti.

Art. III. - Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor si alineatelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 354.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea

si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.689.

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 30

din 12 noiembrie2009

privind contestatia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009,

cu privire la împiedicarea sa de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

La data de 11 noiembrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Eduard Manole prin care solicită constatarea discriminării, pe cale de consecintă, obligarea Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului si Societătii Nationale de Televiziune de a acorda aceiasi timpi de antenă si aceeasi grilă de programe precum cele acordate celorlalti candidati la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 8.048F/2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea rir. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei formulate de domnul Eduard Manole se arată că, prin Hotărârea nr. 25 din 4 noiembrie 2009, Curtea Constitutională a obligat Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului si reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune să stabilească orarul pentru campania electorală si repartizarea timpilor de antenă, fără să facă nicio mentiune care să îngrădească, să limiteze sau să cenzureze orarul si repartizarea timpilor de antenă. Motivarea solutiei pronuntate de Curte se întemeiază în mod explicit pe caracterul nediscriminatoriu al dispozitiilor privind acordarea timpilor de antenă pentru candidatii la presedintie, numai acest fapt asigurând accesul egal si gratuit al acestora, prin prezentarea platformelor, programelor politice si ofertelor electorale. Hotărârea Curtii reglementează caracterul unitar al timpilor de antenă ce trebuie acordati, astfel că drepturile conferite prin legea electorală nu pot fi limitate printr-o interpretare abuzivă a S.N.TV., potrivit căreia un candidat poate beneficia de timpi de antenă partiali.

Prin urmare, timpii de antenă pierduti printr-uh abuz de autoritate si printr-o gresită aplicare a legii de către S.N.TV. trebuie completati cu timpii de antenă rămasi, pentru că numai asa vocatia dreptului câstigat si esenta sa pot fi corect valorificate si respectate. În mod evident, acordarea timpilor de antenă diminuat cu perioada scursă până la data pronuntării hotărârii Curtii prin care este recunoscut dreptul candidatului este în mod flagrant d încălcare a dispozitiilor Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 853 din 29 septembrie 2009, care consacră principiile desfăsurării campaniei electorale: echitate, echilibru si impartialitate.

În motivarea contestatiei, autorul invocă si dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si dispozitiile Protocolului nr. 12 la Conventie referitoare la interzicerea discriminării.

În concluzie, contestatorul solicită Curtii Constitutionale să constate discriminarea al cărei subiect este, prin aplicarea Deciziei Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului din 9 noiembrie 2009, precum si a grilei de alocare a spatiilor de emisie comunicate de S.N.TV. în aceeasi dată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei ca nefondată, criticile aduse de autorul acesteia referitoare atât la intervalele orare repartizate, cât si la durata timpilor de antenă nefiind sustinute de documentele aflate la dosarul cauzei. Hotărârea Curtii Constitutionale nr. 25 din 4 noiembrie 2009 nu are caracter retroactiv, ea este obligatorie si produce efecte numai pentru viitor de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 193 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind împiedicarea unui candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009 de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii.  Examinând contestatia, Curtea constată următoarele:

Campania electorala si desfăsurarea alegerilor pentru functia de Presedinte al României sunt reglementate prin Legea nr. 370/2004. Conform art. 16 alin. (1) din lege, „Pentru candidatii la alegerea Presedintelui României, accesul la serviciile publice de radio si televiziune este egal si gratuit”. În acest sens, legea prevede că „Orarul pentru campania electorală si repartizarea timpilor de antenă [...] se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor”.

În temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul National al Audiovizualului a emis Decizia nr. 853 din 29 septembrie 2009 privind regulile de desfăsurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 5 octombrie 2009. Acest act normativ, emis în exercitarea atributiilor Consiliului National al Audiovizualului, concretizează o serie de dispozitii legale cu privire la campania electorală si, în plus, reglementează si modalitătile de acces al candidatilor la posturile publice de radio si televiziune.

Astfel, în temeiul art. 12 alin. (2) din Decizia C.N.A., „După 29 octombrie 2009, data rămânerii definitive a candidaturilor, si până la data de 31 octombrie 2009, posturile de radio si de televiziune, în functie de solicitările primite, vor stabili în grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) si le vor comunica în scris Consiliului National al Audiovizualului [...]”. Asa fiind, la data de 31 octombrie 2009, grila de program a postului public de televiziune cuprindea intervalele de timp de difuzare a emisiunilor de promovare a candidatilor si de dezbateri cu participarea acestora si/sau a reprezentantilor lor.

La data de 9 noiembrie 2009, în temeiul Hotărârii Curtii Constitutionale nr. 25 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2009, Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au examinat propunerile Societătii Române de Televiziune privind completarea orarului pentru desfăsurarea campaniei electorale si repartizarea timpilor de antenă în ceea ce îl priveste pe candidatul independent Eduard Manole la alegerile pentru Presedintele României, acceptând prin vot aceste propuneri.

În ceea ce priveste criticile aduse postului public de televiziune TVR, Curtea constată că autorul contestatiei se plânge, pe de o parte, de modul de repartizare a timpilor de antenă, si anume de durata acestora, si, pe de altă parte, de intervalele orare în care a fost repartizat în vederea aparitiilor în emisiunile televizate.

Curtea retine că, prin Hotărârea nr. 25 din 4 noiembrie 2009, a statuat că „acordarea timpilor de antenă constituie expresia recunoasterii dreptului candidatilor de a accede egal si gratuit la serviciile publice de radio si televiziune în scopul de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale, astfel că invocarea a însusi dreptului de către candidatul la alegeri în continutul cererii adresate conducerii serviciilor publice de radio si televiziune, coroborată cu îndeplinirea cumulată a celorlalte conditii impuse de lege, îndreptăteste persoana în cauză de a-si exercita dreptul câstigat în mod legitim”. Accesul egal la serviciul public de televiziune al candidatilor se manifestă inclusiv printr-o durată egală si pe intervale orare similare a timpilor de antenă, deci a spatiilor de emisie de care candidatii la alegerile pentru Presedintele României beneficiază în virtutea legii. Potrivit dispozitiile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, hotărârile Curtii Constitutionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

Pe de altă parte, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 261 lit. m) din Legea nr. 370/2004, nerespectarea hotărârilor instantei constitutionale constituie contraventie, care, în temeiul art. 262 lit. f) din lege, poate fi constatată de împuternicitii presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, în cazul în care fapta este săvârsită de autorităti ale administratiei publice centrale.

Prin urmare, aspectele privind aplicarea în concret a hotărârilor Curtii Constitutionale si constatarea unor eventuale fapte care pot fi calificate drept contraventii excedează competentei acestei instante, critica cu un astfel de obiect fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 193 alin. (7) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, contestatia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTE, AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beclean” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu 3 noi pozitii, pozitiile 85-87, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei

si internelor, interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 1.319.

 

ANEXA

 

Completări la anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beclean”, judetul Brasov

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

85.

1.3.7.2.

Teren

Comuna Beclean, localitatea Calbor

N - teren consiliul local, E - teren consiliul local, S - DE 2408, V - teren consiliul local,

S - 400 mp

1992

2.100

Domeniul public al comunei Beclean, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 35/2009

86.

1.3.7.2.

Teren

Comuna Beclean, localitatea Calbor

Parcela nr. 2.407/3, tarlaua nr. 67

N - Ps. 2.407/4, E - HPR2359, S - HPR2386, V - Ps. 2407/4,

S - 1.000 mp

1992

5.000

Domeniul public al comunei Beclean, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 35/2009

87.

1.3.7.2.

Teren

Comuna Beclean, localitatea Calbor, Parcela nr. 2.506, tarlaua nr. 71

N - A 3503, E - HPR2509, S - A 2511/1, V - A 2503,

S - 1.000 mp

1992

5.000

Domeniul public al comunei Beclean, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 35/2009


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevăzuti în anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, din credite externe, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.338.


*) Anexele nr. 1-5 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de înot de polo - str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca, judetul Cluj” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

            Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de înot de polo - str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca, judetul Cluj” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.339.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, între Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Administratiei si Internelor în bugetul pe anul 2009 cu suma de 96.000 mii lei.

Art. 2. - Se aprobă alocarea unor sume din credite externe Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în bugetul pe anul 2009, în valoare de 96.000 mii lei.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în volumul si în structura sumelor alocate din credite externe pe anul 2009 în bugetele Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.342.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2009

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată, si ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2006, republicată,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Art. 3. - (1) Comisia este formată din 5 membri, reprezentanti ai autoritătilor publice si ai Comitetului Olimpic si Sportiv Român, desemnati de acestea.”

2. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Comisia se pronuntă în sedintă secretă, în termen de maximum 30 de zile, printr-o decizie scrisă si motivată, cu respectarea dispozitiilor art. 12 alin. (1), (2) si (4).”

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 100.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind interzicerea comercializării echipamentelor terminale de telecomunicatii neconforme de tip KX-TEB 308BX si KX-TDA100BX, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), ale art. 38 alin. (1) si alin. (3) lit. c), ale art. 39 lit. b) si ale art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, precum si ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L. nu a făcut dovada respectării cerintelor esentiale prin aplicarea unei proceduri de evaluare a conformitătii, astfel cum dispune art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, republicată, încălcându-se prin aceasta si dispozitiile art. 28 din acelasi act normativ,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune interzicerea comercializării echipamentelor terminale de telecomunicatii neconforme de tip KX-TEB 308BX si KX-TDA100BX, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul social în Splaiul Independentei nr. 202 A, sectorul 6, Bucuresti.

Art. 2. - În vederea aplicării dispozitiilor prezentului ordin se notifică Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2009.

Nr. 773.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea metodologiilor de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista examenelor cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Lista este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu proba de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 octombrie 2009.

Nr. 5.794.

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIA

de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învătământului preuniversitar, examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, numite în cele ce urmează examene cu recunoastere internatională, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Recunoasterea si echivalarea prevăzute la alin. (1) se pot realiza pentru oricare dintre limbile străine care au fost studiate de către candidati pe parcursul învătământului liceal.

(3) Recunoasterea si echivalarea prevăzute la alin. (1) se fac, la cerere, pe baza unei copii legalizate a certificatului/diplomei obtinut/obtinute în urma promovării unui examen cu recunoastere internatională.

Art. 2. - (1) Se recunosc si se echivalează rezultatele obtinute la examenele mentionate în Lista examenelor cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.


(2) Lista examenelor cu recunoastere internatională, mentionată la alin. (1), a fost stabilită, după consultarea ambasadelor si/sau a serviciilor culturale ale acestora, urmărind respectarea următoarelor criterii:

a) examenul evaluează toate competentele de comunicare generală (receptarea textului audiat, receptarea textului citit, producerea de mesaje orale si interactiunea orală, producerea de mesaje scrise) în limba respectivă;

b) examenul validează un nivel de competentă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului european comun de referintă pentru limbi.

Art. 3. - Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, constituită la nivelul unitătii de învătământ liceal.

Art. 4. - (1) Candidatii care solicită recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internatională depun la secretariatul unitătii de învătământ în care functionează comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale o cerere scrisă, însotită de o copie legalizată a certificatului/diplomei mentionat/mentionate la art. 1 alin. (3).

(2) Depunerea documentelor mentionate la alin. (1) se face în perioada 1-14 mai pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, respectiv în perioada 5-9 iulie pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat.

(3) În situatii exceptionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către institutia/organizatia care administrează examenul respectiv, candidatii pot depune, în perioada mentionată la alin. (2), o adeverintă eliberată de respectiva institutie/organizatie.

(4) În situatiile mentionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoasterea si echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului/diplomei până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competentelor lingvistice în limbi străine - proba C din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. - Pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internatională, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică faptul că limba pentru care se solicită echivalarea rezultatelor obtinute la un examen cu recunoastere internatională a fost studiată de candidat pe parcursul învătământului liceal;

b) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoasterea si echivalarea rezultatelor este inclus în lista mentionată la art. 2 si dacă sunt îndeplinite conditiile minimale pentru recunoastere, mentionate în listă;

c) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoastere si echivalare depuse de candidat;

d) pentru certificatele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verifică dacă data la care se finalizează proba de evaluare a competentei lingvistice - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat - se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă.

Art. 6. - (1) În cazul candidatilor pentru care sunt îndeplinite toate conditiile mentionate la art. 5 lit. a)-d), comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale decide recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenul cu recunoastere internatională cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) În cazul candidatilor pentru care cel putin una dintre conditiile mentionate la art. 5 lit. a)-d) nu este îndeplinită, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale decide respingerea cererii de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examenul cu recunoastere internatională cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - (1) Procedura descrisă la art. 5 si rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedintele, secretarul si membrii comisiei.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele si prenumele candidatului, limba străină si denumirea examenului cu recunoastere internatională pentru care candidatul solicită recunoasterea si echivalarea, numărul si data de înregistrare a cererii de recunoastere si echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că limba străină respectivă a fost studiată pe parcursul învătământului liceal (conform registrului matricol), confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista mentionată la art. 2, existenta/inexistenta copiei legalizate a certificatului/diplomei care atestă promovarea examenului, încadrarea/neîncadrarea în termenul de valabilitate, precum si rezultatul final al procedurii - sub forma „se aprobă” sau „se respinge” cererea de recunoastere si echivalare. În cazul cererilor respinse, se mentionează explicit conditia sau conditiile care nu au fost îndeplinite.

(3) Procesul-verbal mentionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4) Un exemplar al procesului-verbal mentionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învătământ liceal si devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la un examen cu recunoastere internatională cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează si în catalogul electronic.

(6) O copie a procesului-verbal mentionat la alin. (1) se afisează la avizierul unitătii de învătământ în care functionează comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, cu cel putin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. - (1) Candidatii cărora li se recunosc si li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentei lingvistice nu mai sustin proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competentă lingvistică, prevăzut de metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat.

(3) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, textul: „examen .... (denumirea examenului)......, nivel......, recunoscut si echivalat cu proba C”.

 


ANEXA Nr. 2

 

LISTA

examenelor cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

 

            1. Limba engleză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Preliminary English Test

PET

B1

Promovat

University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL Examinations/Cambridge ESOL) www.cambridgeesol.org/exams

2.

First Certificate in English

FCE

B2

Promovat

3.

Certificate in Advanced English

CAE

C1

Promovat

4.

Certificate of Proficiency in English

CPE

C2

Promovat

5.

Business English Certificate

- Preliminary

- Vantage

- Higher

 

BEC

 

B1

B2

C1

 

Promovat

Promovat

Promovat

6.

International English Language Testing System

IELTS

Punctaj 0-9

3,5-4,5 puncte B1

5,0-6,0 puncte B2

6,5-7,0 puncte C1

7,5-9,0 puncte C2

British Council; Cambridge ESOL Examinations; IELTS Australia www.ielts.org

7.

Test of English as a Foreign Language - Internet-based Tests

TOEFL (iBT)

Reading: 0-30

Listening: 0-30

Speaking: 0-30

Writing: 0-30

Total: 0-120

Reading: minimum 15

Listening: minimum 15

Speaking: minimum 18

Writing: minimum 17

Total: minimum 65

Educational Testing Service (ETS) www.ets.org

8.

Test of English for International Communication

TOEIC

Listening: 0-495

Reading: 0-495

Speaking: 0-200

Writing: 0-200

Listening: minimum 275

Reading: minimum 275

Speaking: minimum 120

Writing: minimum 120

9.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

- English Language Skills Assessment

LCCI

ELSA

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competente si a fost obtinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

QUEST România

10.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test, Senior English Test

LCCI JETSET

- Level 4

- Level 5

- Level 6

 

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competente si a fost obtinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte

11.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for Business

LCCI

EfB - Level 1

EfB - Level 2

EfB - Level 3

B1

B2

C1

Au fost evaluate toate cele 4 competente si a fost  obtinut punctajul minim, după cum urmează:

Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte


            2. Limba franceză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diplome detudes en langue frangaise

DELF

B1

B2

Promovat

Promovat

Centre international detudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l'Education Nationale www.ciep.fr

2.

Diplome approfondi de langue frangaise

DALF

C1

C2

Promovat

Promovat

3.

Test de connaissance du frangais

TCF

A1 - C2

B1

4.

Test devaluation du frangais

TEF

A1 - C2

B1

Chambre de Commerce et dlndustrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr

 

            3. Limba germană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

DSD

B2 -C1

B2

Stăndige Konferenz der Kultusminister der Lănder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.org www.deutschessprachdiplom.de

2.

Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch

- Zertifikat Deutsch fur Jugendliche

- Zertifikat Deutsch

- Mittelstufe Deutsch

- Oberstufe Deutsch

- Wirtschaftssprache Deutsch

OSD

- /

- ZD

- MD

- /

- /

B1

B2

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)

www.osd.at

www.bmukk.gv.at

3.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jugendliche

ZDj

B1

Promovat

Goethe-Institut www.goethe.de/pruefungen

4.

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch

ZD

B1

Promovat

5.

Goethe-Zertifikat B2

-

B2

Promovat

6.

Zertifikat Deutsch fur den Beruf

ZDfB

B2

Promovat

7.

Goethe-Zertifikat C1: Zentrale Mittelstufenprufung

ZMP

C1

Promovat

8.

Prufung Wirtschaftsdeutsch International

PWD

C1

Promovat

9.

Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprufung

ZOP

C2

Promovat

10.

Kleines Deutsches Sprachdiplom

KDS

C2

Promovat

11.

GroGes Deutsches Sprachdiplom

GDS

C2+

Promovat

12.

Der Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaF

B2 -C1

B2

TestDaF-Institut www.testdaf.de


            4. Limba italiană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

- Livello Uno

- Livello Due

- Livello Tre

- Livello Quatro

CILS

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it

2.

Certificazione della lingua italiana

CELI2

CELI3

CELI4

CELI5

B1

B2

C1

C2

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it

 

            5. Limba spaniolă

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera

- Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial)

- Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio)

- Diploma de Espanol Nivel C1

- Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior)

DELE

- B1

- B2

- C1

- C2

 

B1

B2

C1

C2

 

Promovat

Promovat

Promovat

Promovat

Ministerio de Educacion - Instituto

Cervantes

http://diplomas.cervantes.es

 

            6. Limba portugheză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/nivel

Punctaj/nivel/conditii minim(e) pentru recunoastere si echivalare

Institutia/organizatia care eliberează certificatul/diploma

A

B

C

D

E

F

1.

Diploma Elementar de Portugues Lîngua Estrangeira

DEPLE

B1

Promovat

Ministerio da Educagăo - Centra de Avaliagăo de Portugues Lîngua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple

2.

Diploma Intermedio de Portugues Lîngua Estrangeira

DIPLE

B2

Promovat

3.

Diploma Avangado de Portugues Lîngua Estrangeira

DAPLE

C1

Promovat

4.

Diploma Universitârio de Portugues Lîngua Estrangeira

DUPLE

C2

Promovat

ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIA

de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu proba de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învătământului preuniversitar, examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene.

Art. 2. - Se recunosc si se echivalează cu proba de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obtinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet.

Art. 3. - Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele mentionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, constituită la nivelul unitătii de învătământ liceal.

Art. 4. - (1) Candidatii care solicită recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale depun la secretariatul unitătii de învătământ în care functionează comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale o cerere scrisă, însotită de o copie legalizată a certificatului mentionat la art. 2.

(2) Depunerea documentelor mentionate la alin. (1) se face în perioada 29 martie-5 aprilie pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, respectiv în perioada 5-9 iulie pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat.

(3) În situatii exceptionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către institutia/organizatia care administrează examenul respectiv, candidatii care au solicitat recunoastere si echivalare pot depune, în perioada mentionată la alin. (2), o adeverintă eliberată de respectiva institutie/ organizatie.

(4) În situatiile mentionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoasterea si echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Art. 5. - Pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele mentionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoasterea si echivalarea rezultatelor se află printre cele mentionate la art. 2;

b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/ diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoastere si echivalare depuse de candidat.

Art. 6. - (1) În cazul candidatilor pentru care sunt îndeplinite toate conditiile mentionate la art. 5 lit. a) si b), comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale decide recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenul mentionat la art. 2 cu proba de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) În cazul candidatilor pentru care nu este îndeplinită cel putin una dintre conditiile mentionate la art. 5 lit. a) si b), comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale decide respingerea cererii de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examenul mentionat la art. 2 cu proba de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

Art. 7. - (1) Procedura descrisă la art. 5 si rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedintele, secretarul si membrii comisiei.

(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele si prenumele candidatului, denumirea examenului cu recunoastere europeană pentru care candidatul solicită recunoasterea si echivalarea, numărul si data de înregistrare a cererii de recunoastere si echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că examenul este unul din cele mentionate la art. 2, existenta/inexistenta în termenul prevăzut a copiei legalizate a certificatului ECDL si tipul acestuia - Start sau Complet, precum si rezultatul final al procedurii - sub forma „se aprobă” sau „se respinge” cererea de recunoastere si echivalare. În cazul cererilor respinse, se mentionează explicit conditia sau conditiile care nu au fost îndeplinite.

(3) Procesul-verbal mentionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.

(4) Un exemplar al procesului-verbal mentionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învătământ liceal si devine anexă a catalogului de examen.

(5) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la unul dintre examenele mentionate la art. 2 cu proba de evaluare a competentei digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează si în catalogul electronic.

(6) O copie a procesului-verbal mentionat la alin. (1) se afisează la avizierul unitătii de învătământ în care functionează comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, cu cel putin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.

Art. 8. - (1) Candidatii cărora li se recunosc si li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obtinute la examenele cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale nu mai sustin proba de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

(2) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competentă digitală, prevăzut de metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat.

(3) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competentelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - textul: „examen....(denumirea examenului) ...... recunoscut si echivalat cu proba D”.

(4) Pentru candidatii aflati în situatia precizată la alin. (1) se mentionează pe diploma de bacalaureat si nivelul de competentă digitală, după cum urmează:

a) „utilizator de nivel mediu”, pentru candidatii care au obtinut certificatul ECDL Start;

b) „utilizator experimentat”, pentru candidatii care au obtinut certificatul ECDL Complet.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 13 noiembrie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38. alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor primari si a unui consiliu local

 

Judetul Iasi, comuna Valea Seacă

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

Bucuresti, 13 noiembrie 2009.

Nr. 25.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.