MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 794/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 794         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20  noiembrie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.349 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 1.427 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Decizia nr. 1.430 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.431 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.432 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.433 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Decizia nr. 1.455 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.323. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul transporturilor navale

 

1.343. - Hotărâre pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului a unor suprafete de teren ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari

 

1.346. - Hotărâre privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil situat în municipiul Pitesti si pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru 3 imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în localitătile Oltenita, Sinaia si Bacău


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.349 din 22 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Matdan Service” - S.R.L., din comuna Bradu, în Dosarul nr. 532/90/2009 al Tribunalului Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că părtile Societatea Comercială „Antares Transport” - SA. din Râmnicu Vâlcea si Consiliul Judetean Vâlcea au depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a mai statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 28 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 532/90/2009, Tribunalul Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Matdan Service” - S.R.L., cu sediul în comuna Bradu, într-o cauză de contencios administrativ privind suspendarea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat permite instantei de judecată să dispună suspendarea executării unui act administrativ unilateral „numai prin analizarea cazurilor bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente”, fără a examina însă „un minim de probe si fără a pune în discutie fondul cauzei”. Sunt încălcate astfel principiul egalitătii în drepturi, liberul acces la justitie, dreptul la un proces echitabil si dreptul de proprietate al pârâtului. Hotărârea de admitere a cererii de suspendare fiind executorie de drept, acesta este lipsit si de dreptul la două grade de jurisdictie.

Tribunalul Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece suspendarea actelor administrative, care se bucură de prezumtia de legalitate, reprezintă o situatie de exceptie si poate fi dispusă numai în conditiile expres prevăzute de lege, cu respectarea garantiilor părtilor la un proces echitabil.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constitutionale, astfel cum a statuat Curtea Constitutională prin deciziile nr. 259/2009, nr. 679/2009 si nr. 1.211/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 20 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textul de lege criticat are următorul cuprins:

Art. 14. - Suspendarea executării actului: „(1) În cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în conditiile art. 7, a autoritătii publice care a emis actul sau a autoritătii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instantei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronuntarea instantei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce actiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept si fără nicio formalitate.

(2) Instanta solutionează cererea de suspendare, de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor.

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

(4) Hotărârea prin care se pronuntă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.

(5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu aceIasi continut ca si cel suspendat de către instantă, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive.

(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.”

În opinia autorului exceptiei, textul de lege citat contravine următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 44 - Dreptul de proprietate privată, art. 45 - Libertatea economică si ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. În plus, autorul exceptiei invocă, prin prisma art. 20 alin. (2) din Constitutie, si încălcarea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, si ale art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie, referitoare la protectia proprietătii.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse în repetate rânduri controlului de constitutionalitate sub aceleasi aspecte ca si cele criticate de autorul prezentei exceptii. Prin Decizia nr. 1.211 din 11 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 10 decembrie 2008, sau Decizia nr. 804 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007, Curtea, pentru argumentele acolo arătate, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, stabilind conformitatea acestora fată de exigentele principiului egalitătii, liberului acces la justitie, dreptului la un proces echitabil si ale dreptului la apărare.

Curtea constată că cele retinute prin deciziile evocate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, de vreme ce nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

În plus, autorul exceptiei pretinde încălcarea dispozitiilor art. 44 si ale art. 45 din Constitutie, referitoare la dreptul de proprietate, respectiv la libertatea economică, aceste norme fundamentale neavând însă incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Matdan Service” - S.R.L., din comuna Bradu, în Dosarul nr. 532/90/2009 al Tribunalului Vâlcea - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.427

din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Nicolae

Deaconu în Dosarul nr. 10.488/95/2008 al Tribunalului Gorj - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:


Prin încheierea din 25 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.488/95/2008, Tribunalul Gorj - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii. Exceptia a fost ridicată de Nicolae Deaconu în dosarul mentionat mai sus, având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 încalcă dispozitiile constitutionale referitoare la contributiile financiare, întrucât obligă avocatii pensionari, care continuă exercitarea profesiei, la plata unei duble contributii pentru asigurările de sănătate, atât din pensie, cât si din veniturile realizate din avocatură. Consideră că o asemenea prestatie poate fi stabilită de lege numai în situatii exceptionale, ceea ce nu este cazul de fată.

Tribunalul Gorj - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile de lege criticate nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale referitoare la suportarea sarcinilor fiscale în cadrul sistemului legal de impunere.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul acesteia propune, de fapt, o altă interpretare a textului de lege criticat. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, o asemenea solicitare excedează competentei instantei de contencios constitutional.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 sunt constitutionale, întrucât nu încalcă prevederile art. 56 din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, modificate prin art. I pct. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008. Textul de lege criticat are următorul cuprins: „(3) În cazul persoanelor care realizează în aceIasi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), alin. (2”>) sila art. 213 alin. (2) lit. h), contributia se calculează asupra tuturor acestor venituri.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 56 privind contributiile financiare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală, invocate si în prezenta cauză, si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.175 din 17 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2009, Curtea a respins criticile de neconstitutionalitate aduse dispozitiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Nicolae Deaconu în Dosarul nr. 10.488/95/2008 al Tribunalului Gorj - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.430

din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de lohann Herbeck în Dosarul nr. 19.756/325/2008 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Teofil Nutu Andres, avocat Roxana Isar, cu împuternicire la dosar. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul apărătorului ales, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 19.756/325/2008, Tribunalul Timis - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de lohann Herbeck cu ocazia solutionării recursului împotriva unei sentinte penale prin care a fost respinsă ca tardiv formulată plângerea împotriva unei ordonante de scoatere de sub urmărire penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală încalcă dreptul de petitionare si dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, întrucât, în cazul în care procurorul ierarhic superior nu solutionează plângerea în termen de 20 de zile de la primire, persoana vătămată este tinută, sub sanctiunea decăderii, să se adreseze instantei în termen de 20 de zile de la expirarea termenului initial de solutionare a plângerii de către procurorul ierarhic superior, în conditiile în care petentul nu cunoaste data de la care curge acest termen înăuntrul căruia se poate adresa instantei, deoarece nu cunoaste momentul initial al primirii plângerii de către procurorul ierarhic superior. Persoana vătămată este astfel sanctionată pentru culpa procurorului ierarhic superior, în conditiile în care textul de lege criticat nu prevede nicio sanctiune pentru acesta din urmă.

Tribunalul Timis - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă prevederile din Constitutie invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 66/2005, nr. 141/2006 si nr. 36/2007.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, deoarece nu aduc nicio atingere dispozitiilor art. 52 din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 598/2005, nr. 232/2007 si nr. 667/2007. Mai arată că prevederile art. 51 alin. (4) din Constitutie nu au incidentă în cauză, întrucât dispozitiile de lege criticate reglementează norme de procedură, iar nu aspecte vizând dreptul de petitionare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul continut: „în cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului initial de 20 de zile.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 51 alin. (4) referitoare la dreptul de petitionare si ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 51 alin. (4) si ale art. 52 din Constitutie nu au incidentă în cauza de fată, întrucât prevederile de lege criticate reglementează norme de procedură, iar nu aspecte vizând dreptul de petitionare, respectiv dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de lohann Herbeckîn Dosarul nr. 19.756/325/2008 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.431

din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Tentîn Dosarul nr. 239/325/2009 al Judecătoriei Timisoara - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 22 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 239/325/2009, Judecătoria Timisoara - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Constantin Tent cu ocazia solutionării plângerii împotriva unei ordonante a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Timisoara de infirmare a unei ordonante de scoatere de sub urmărire penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală încalcă accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil si la folosirea căilor de atac, întrucât nu prevede posibilitatea atacării în fata judecătorului si a actelor procurorului ierarhic superior, atât a celor de admitere, cât si a celor de respingere a plângerii împotriva solutiilor de netrimitere în judecată date de procuror.

Judecătoria Timisoara - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu aduce nicio atingere prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 405/2005, nr. 66/2005, nr. 141/2006 si nr. 36/2007.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 524/2005 si nr. 586/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă. Plângerea poate fi făcută si împotriva dispozitiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie si ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac, precum si a prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei solicită, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul de a reglementa posibilitatea atacării în fata judecătorului nu numai a rezolutiilor sau ordonantelor de netrimitere în judecată, ci si a actelor procurorului ierarhic superior de solutionare a plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată. O asemenea solicitare nu intră însă în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Tent în Dosarul nr. 239/325/2009 al Judecătoriei Timisoara - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.432

din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabriel Virgil Păun în Dosarul nr. 7.596/315/2008 al Judecătoriei Târgoviste.

La apelul nominal răspunde partea Laurentiu lonut Pica, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul părtii prezente, care lasă la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.596/315/2008, Judecătoria Târgoviste a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Gabriel Virgil Păun cu ocazia solutionării plângerii împotriva unei ordonante de scoatere de sub urmărire penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate încalcă accesul liber la justitie, dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv, întrucât, pe de o parte, procurorul de caz, respectiv procurorul ierarhic superior nu pot fi citati în cauza dedusă spre solutionare judecătorului, iar, pe de altă parte, acesta din urmă verifică rezolutia sau ordonanta atacată doar pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate, persoana vătămată neputând solicita proba cu martori.

Judecătoria Târgoviste apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală nu aduc atingere dispozitiilor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile de lege criticate nu încalcă prevederile din Constitutie invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 354/2004 si nr. 412/2004.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, întrucât nu aduc atingere prevederilor art. 21 si 24 din Legea fundamentală, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 440/2004, nr. 580/2007 si nr. 751/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si persoana care a făcut plângerea se citează. Neprezentarea acestor persoane, legal citate, nu împiedică solutionarea cauzei. Când judecătorul consideră că este absolut necesară prezenta persoanei lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia. [...]

Judecătorul, solutionând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, precum si ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la dispozitiile art. 1 privind obligatia părtilor contractante de a respecta drepturile omului, ale art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 1.223 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2008, prin care Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor din Codul de procedură penală criticate, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4 si 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gabriel Virgil Păun în Dosarul nr. 7.596/315/2008 al Judecătoriei Târgoviste.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.433

din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de Florin Gălan în Dosarul nr. 5.165/245/2009 al Judecătoriei Iasi - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Invocă, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 25 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.165/245/2009, Judecătoria Iasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Exceptia a fost ridicată de Florin Gălan cu ocazia solutionării contestatiei împotriva unei încheieri a judecătorului delegat cu executarea pedepselor privative de libertate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 încalcă accesul liber la justitie, prezumtia de nevinovătie si dreptul la apărare, precum si dispozitiile constitutionale referitoare la înfăptuirea justitiei, întrucât, la judecarea plângerii, condamnatul nu este asistat de apărător.

Judecătoria Iasi - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 462/2007.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 sunt constitutionale, deoarece nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 462/2007, nr. 21/2008, nr. 182/2009 si nr. 225/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, care au următorul cuprins: „Persoana condamnată este ascultată la locul de detinere, în mod obligatoriu, la judecarea plângerii.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justitie, ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 124 referitoare la înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 827 din 2 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, si Decizia nr. 182 din 12 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 martie 2009, prin care Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de Florin Gălan în Dosarul nr. 5.165/245/2009 al Judecătoriei Iasi - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.455 din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Jagoda Olivera Cirici în Dosarul nr. 2438.1/30/2009, de Milorad Cirici în Dosarul nr. 2439.1/30/2009 si de Drenca Cirici în Dosarul nr. 2437.1/30/2009, toate dosare ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 5.125D/2009, nr. 5.126D/2009 si nr. 5.127D/2009 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 5.126D/2009 si nr. 5.127D/2009 la Dosarul nr. 5.125D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 14 mai 2009, pronuntate în dosarele nr. 2438.1/30/2009, nr. 2439.1/30/2009 si nr. 2437.1/30/2009, Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602alin. 1 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Jagoda Olivera Cirici, Milorad Cirici si Drenca Cirici cu ocazia solutionării recursurilor împotriva unor încheieri penale prin care au fost respinse cererile acestora de liberare provizorie sub control judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală încalcă dreptul persoanei arestate preventiv de a cere punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune, întrucât fixează o limită maximă a pedepsei închisorii în ceea ce priveste infractiunile intentionate pentru care se poate acorda liberarea provizorie sub control judiciar.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă prevederile din Constitutie invocate de autorul exceptiei.


Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, întrucât nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autori. Face trimitere, în acest sens, la Decizia Curtii Constitutionale nr. 521/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infractiunilor săvârsite din culpă, precum si în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăseste 18 ani.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 23 alin. (10) potrivit cărora persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune, precum si ale art. 11 alin. (1) si (2) privind dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 5 paragraful 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora orice persoană arestată sau detinută are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 521 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 27 mai 2009, prin care Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Jagoda Olivera Cirici în Dosarul nr. 2438.1/30/2009, de Milorad Cirici în Dosarul nr. 2439.1/30/2009 si de Drenca Cirici în Dosarul nr. 2437.1/30/2009, toate dosare ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul transporturilor navale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul transporturilor navale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 15 august 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele I) si p) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,l) lipsa de la bordul navei a registrelor ori a documentelor privind evidenta activitătilor ce se desfăsoară la bord, cu exceptia celor prevăzute ia lit. bb), cu amendă de la 500 lei la 1.000 iei;

p) nerespectarea de către comandant sau de către conducător a cerintelor si a procedurilor pentru încărcarea, descărcarea si buncherarea în sigurantă a navelor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;”.

2. La articolul 2, după litera aa) se introduc patru noi litere, literele bb)-ee), cu următorul cuprins:

,,bb) lipsa de la bordul navei a registrelor si a înscrisurilor care evidentiază activitătile desfăsurate la bordul navei privind protectia împotriva poluării apelor navigabile, cu amendă de la 1.000 iei la 3.000 lei;

cc) conducerea ambarcatiunii de agrement de către o persoană care se află sub influenta băuturilor alcoolice, dacă nu constituie infractiune, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei. În acest caz se aplică si sanctiunea complementară, respectiv suspendarea certificatului de la o lună la 12 luni, conform reglementărilor în vigoare;

dd) conducerea ambarcatiunii de agrement de către o persoană care nu posedă certificat de conducător de ambarcatiune de agrement, dacă nu constituie infractiune, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

ee) conducerea ambarcatiunii de agrement de către o persoană care nu posedă certificat de conducător de ambarcatiune de agrement corespunzător zonei de navigatie, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.”

3. La articolul 3, literele d) si p) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) operarea unei nave pentru transportul produselor petroliere sau al gazelor lichefiate de către operatorii terminalului, fără permis de operare, sau continuarea operării după terminarea perioadei de supraveghere consemnate în formularul de supraveghere al operării, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

p) încălcarea standardelor internationale pentru siguranta si securitatea navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care arborează pavilion străin, stabilite prin controlul statului portului (PSC), după cum urmează:

(i) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru maximum 5 deficiente constatate si înscrise, conform legislatiei în vigoare, în raportul de inspectie PSC, corespunzătoare codului de retinere;

(ii) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei pentru 6 până la 10 deficiente constatate si înscrise în raportul de inspectie PSC, corespunzătoare codului de retinere;

(iii) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei pentru mai mult de 11 deficiente constatate si înscrise în raportul de inspectie PSC, corespunzătoare codului de retinere.”

4. La articolul 3, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) si t), cu următorul cuprins:

,,s) omiterea transmiterii de către comandant, operator sau agentul navei a informatiilor privind navele eligibile pentru inspectiile obligatorii extinse, după cum urmează:

(i) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, dacă informatiile privind sosirea navei nu sunt transmise cu 3 zile înainte de timpul estimat de sosire a navei în unul dintre porturile românesti;

(ii) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, dacă informatiile privind sosirea navei în port nu sunt transmise la plecarea navei din ultimul port, dacă voiajul între cele două porturi durează mai putin de 3 zile;

t) efectuarea de către operatorii economici, care desfăsoară activităti de transport naval pe căile navigabile interioare, de operatiuni cu mărfurile periculoase, fără supravegherea lor de către consilierii de sigurantă pentru transportul mărfurilor periculoase, cu amendă de la5.000 lei la 10.000 lei.”

5. La articolul 4, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) poluarea de către nave a atmosferei de deasupra apelor nationale navigabile ale României, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.”

6. La articolul 6, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) neasigurarea de către formatorii de educatie, pregătire profesională si perfectionare a unui standard de calitate corespunzător si nerespectarea conditiilor prevăzute în procesul de aprobare al formelor de pregătire aprobate, potrivit prevederilor legale, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

7. La articolul 8, literele g) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,g) nedeclararea de către comandantul sau de către conducătorul unei nave a mărfurilor periculoase ori toxice de la bordul navei, dacă fapta nu constituie infractiune, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

h) neanuntarea de către comandantul sau de către conducătorul unei nave cu privire la evenimentele de navigatie ale propriei nave ori ale altor nave, cum ar fi: abordaje, coliziuni, incendii, avarii, poluare, scufundare, esuare, pierderi de vieti omenesti si altele asemenea, dacă fapta nu constituie infractiune, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;”.

8. La articolul 9, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) neraportarea sau raportarea eronată către ANR de către pilot a începerii si terminării manevrei, potrivit prevederilor iegale, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;”.

9. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - Constituie contraventii la regimul sigurantei si securitătii navelor si se sanctionează proprietarul, operatorul sau comandantul navei, potrivit obligatiilor ce le revin, după cum urmează:

a) încălcarea standardelor internationale pentru siguranta si securitatea navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care arborează pavilionul român, stabilite prin PSC, efectuate în porturi străine, după cum urmează:

(i) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru maximum 5 deficiente constatate si înscrise, conform legislatiei în vigoare, în raportul de inspectie PSC, corespunzătoare codului de retinere;

(ii) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei pentru 6 până la 10 deficiente constatate si înscrise în raportul de inspectie PSC, corespunzătoare codului de retinere;

(iii) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei pentru mai mult de 11 deficiente constatate si înscrise în raportul de inspectie PSC, corespunzătoare codului de retinere;

(iv) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei netransmiterea la ANR, în copie, a raportului de inspectie PSC, atunci când nava a fost retinută;

b) încălcarea standardelor internationale pentru siguranta si securitatea navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care arborează pavilionul român, stabilite prin controlul statului de pavilion (FSC), după cum urmează:

(i) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru maximum 5 deficiente constatate si înscrise, conform legislatiei în vigoare, în raportul de inspectie FSC, corespunzătoare codului de retinere;

(ii) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei pentru 6 până la 10 deficiente constatate si înscrise în raportul de inspectie FSC, corespunzătoare codului de retinere;

(iii) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei pentru mai mult de 11 deficiente constatate si înscrise în raportul de inspectie FSC, corespunzătoare codului de retinere.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Seful Departamentului

pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2009.

Nr. 1.323.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului a unor suprafete de teren ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului a unor suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.343.


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetelor de teren care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii

 

Locul unde este situat terenul

 

Caracteristicile tehnice ale terenulu

 

Comisia de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosintă

Suprafata

- ha -

Comuna Măicănesti, judetul Vrancea

226

1172

Arabil

49,00

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 108/2006

226

1172

Arabil

67,62

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 137/2006

 

225

1196

Arabil

47,81

229

941/1 A

Arabil

135,67

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 158/2006

187

942 A

Arabil

54,00

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 82/2007

235/2

1193

Arabil

28,50

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 200/2006

187

941/1/A

Arabil

16,60

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 299/2007

235/2

1193

Arabil

34,90

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 48/2008

 

236

1194 (partial)

Arabil

4,35

187

942 (partial)

Arabil

38,37

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 94/2008

236

1194A

Arabil

1,48

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 181/2008

Comuna Tătăranu, judetul Vrancea

187

941/1

Arabil

15,56

Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 298/2007

235/1

1193

Arabil

11,94

Total general:

 

 

505,80*)

 


*) Suprafată înregistrată la Ministerul Finantelor Publice cu nr. M.F. 145.530.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil situat în municipiul Pitesti si pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru 3 imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în localitătile Oltenita, Sinaia si Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a imobilului situat în municipiul Pitesti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru 3 imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.


Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.346.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Datele de identificare ale imobilului

Codul fiscal al ordonatorului de credite

care detine imobilul

Baza legală de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea imobilului

M.F.P. va atribui nr. În inventarul

Domeniului public

Pitesti, Aleea Negoiului nr. 2,

judetul Arges

4192782

Contract vânzare- cumpărare nr. 4648/18.12.2003

Carte funciară nr. 81760

Suprafată teren = 1.638 mp

Sc = 413,65 mp

Sd = 1.233,81 mp

Valoare imobil = 1.100.001,31 lei

Valoare teren = 346.437 lei

Valoare constructii = 1.753.564,31 lei

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor ale căror unităti de administrare s-au schimbat

 

Număr de identificare atribuit de către M.F.P.

 

 

Denumirea

imobilului transferat

Caracteristicile imobilului ce se predă

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la

care s-a transmis folosinta imobilului

Unitatea de administrare la

care s-a transmis folosinta imobilului

Valoare contabilă

- lei -

 

 

101.065

Imobil 45-264

Sc = 653,71 mp

Sd = 2.923,15 mp

St = 3.581,00 mp

Bacău, Str. Micronului nr. 5-12,

judetul Bacău

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucuresti), cod fiscal 4192782 -Ordonator tertiar de credite, U.M. 0836 Bacău, cod fiscal 4278590

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul

General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucuresti), cod fiscal 4192782 -Ordonator tertiar de credite, U.M. 0903 Bacău, cod fiscal 18262519

1.219.818,73

60.400

Imobil 45-39

Sc = 1.902,69 mp

Sd = 3.227,69 mp

St = 39.234,00 mp

Sinaia, str. Drumul Cotei 1400 nr. 6,

judetul Prahova

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucuresti), cod fiscal 4192782 -Ordonator tertiar de credite, U.M.0756 Ploiesti, cod fiscal 7977151

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucuresti), cod fiscal 4192782 -Ordonator tertiar de credite, U.M. 0849 Sinaia, cod fiscal 18168784

2.773.838,21

36.220 (partial)

Imobil 49-26

Sc = 618,97 mp

Sd = 618,97 mp

S = 618,97 mp

Oltenita, str. dr. Lucian Popescu nr. 2, judetul Călărasi

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Română, cod fiscal 4193222 -Ordonator tertiar de credite, Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi, cod fiscal 4294022

Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucuresti), cod fiscal 4192782 -Ordonator tertiar de credite, U.M. 0256 Călărasi, cod fiscal 18168784

102.934,40

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.