MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 803/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 803         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.691. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

1.721. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învătământ în grad de Mare Ofiter

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.330 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală

 

Decizia nr. 1.331 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 109 alin. (1) si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.333 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a prevederilor art. 95 alin. (2) si (4) si art. 103 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.337 din 22 octombrie 2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ale dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar si ale art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

Decizia nr. 1.347 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 1.348 din 22 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.691.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educatiei, cercetării si inovării, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiintare, în semn de recunoastere si apreciere a generatiilor de profesori care au contribuit la formarea noilor promotii de juristi, determinând astfel dezvoltarea culturii juridice la un înalt nivel academic - componentă de bază a evolutiei democratice a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Mare Ofiter Facultătii de Drept a Universitătii din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 1.721.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.330 din 22 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, exceptie ridicată de Gregorian Bivoiaru în Dosarul nr. 3.028/2/2008 (1.137/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 293 din 25 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.028/2/2008 (1.137/2008), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, exceptie ridicată de Gregorian Bivoiaru în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (2) si (3), precum si ale art. 5 paragraful 4 si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece judecătorul emite un mandat european de arestare în camera de consiliu doar în prezenta procurorului si fără ca inculpatul să fie apărat de un avocat ales ori numit din oficiu. De asemenea, textul legal criticat nu prevede o cale de atac împotriva actului de lipsire de libertate prin arestare sau detinere.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, asa cum au fost modificate prin art. I pct. 31 din Legea nr. 222/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 10 noiembrie 2008, care au următorul continut:

- Art. 81 - Procedura de emitere a mandatului european de arestare:

„(1) În situatia prevăzută la art. 661 alin. (1), se emite un mandat european de arestare ori de câte ori nu a intervenit, potrivit legii române, prescriptia răspunderii penale sau a executării pedepsei ori amnistia sau gratierea, si este îndeplinită, după caz, una dintre următoarele conditii:

a) pedeapsa prevăzută de lege este de cel putin un an, dacă arestarea si predarea se solicită în vederea exercitării urmăririi penale ori a judecătii;

b) pedeapsa sau măsura de sigurantă privativă de libertate aplicată este de cel putin 4 luni, dacă arestarea si predarea se solicită în vederea executării pedepsei sau a măsurii de sigurantă privative de libertate."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei este nemultumit de ceea ce nu contine reglementarea criticată. În acest sens, în opinia sa, art. 81 din lege ar fi trebuit să stipuleze in terminis că judecătorul român emite mandatul european de arestare în prezenta unui apărător ales sau numit din oficiu si că ar fi trebuit să se instituie o cale specială de atac împotriva acestei proceduri.

Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se pronuntă „asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".


De altfel, aspectele semnalate de autor au fost rezolvate pe calea recursului în interesul legii, sens în care înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite a statuat, prin Decizia nr. 39 din 22 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 16 martie 2009, că mandatul european de arestare are drept scop asigurarea aducerii cât mai curând în tară a persoanei suspectate de a fi comis o infractiune sau care a fost condamnată definitiv în România, lată de ce, nefiind o procedură jurisdictională, nu presupune întocmirea unei încheieri.

De altfel, ar fi fost inutilă si inoportună parcurgerea unei alte proceduri jurisdictionale în acest sens, câtă vreme însăsi dispozitia de arestare a parcurs etapele în care au fost asigurate garantiile privind dreptul la apărare si căile de atac.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, exceptie ridicată de Gregorian Bivolaru în Dosarul nr. 3.028/2/2008 (1.137/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.331 din 22 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 109 alin. (1) si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 109 alin. (1) si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Costică Enache în Dosarul nr. 5.501/231/2008 al Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curtii că partea Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea a transmis note scrise, prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând că instanta de contencios constitutional are deja în această materie o jurisprudentă care nu se impune a fi modificată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.501/231/2008, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 109 alin. (1) si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Costică Enache într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată, în esentă, că solutionarea plângerilor contraventionale în materia circulatiei rutiere nu vizează fapte care să afecteze securitatea natională, ordinea, sănătatea ori morala publică, astfel că este neconstitutională îngrădirea dreptului de a conduce autovehicule. Se sustine că atributiile de serviciu ale politistului rutier, prevăzute la art. 109 alin. (1) din ordonantă, se suprapun peste atributele puterii judecătoresti, ceea ce contravine principiului constitutional al separatiei si echilibrului puterilor în stat. În ceea ce priveste dispozitiile art. 118 alin. (1), autorul exceptiei este nemultumit, întrucât, pentru solutionarea plângerii, legiuitorul nu a avut în vedere competenta alternativă a unei alte instante în afara celei în a cărei rază a fost constatată fapta, sustinând că astfel este îngrădit accesul cetăteanului la justitie si la solutionarea cauzei „într-un termen util".

Judecătoria Focsani apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul opinează în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, amintind cele statuate de Curtea Constitutională în jurisprudenta sa referitoare la textele de lege criticate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege ce formează obiectul exceptiei sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 109 alin. (1)si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b): „(1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol si preîntâmpinarea săvârsirii altor fapte interzise de lege si se aplică prin acelasi proces-verbal prin care se aplică si sanctiunea principală a amenzii sau avertismentului.

(2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt următoarele: (...)

b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat";

- Art. 97 alin. (1) lit. a) si alin. (2): „(1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, politistul rutier dispune si una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora; (...)

(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către politistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulatie.";

- Art. 109 alin. (1): „(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de către politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către politistii de frontieră.";

- Art.118 alin. (1): „(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competentă a fost constatată fapta."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor din Legea fundamentală cuprinse în art. 1 alin. (4) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Este invocat, de asemenea, si art. 8 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitor la respectarea dreptului la viată privată si de familie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor de lege criticate în prezenta cauză, prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si prin prisma unor argumente similare, respingând exceptia prin Decizia nr. 796 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iulie 2008, pentru motivele acolo retinute. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată cu acel prilej si considerentele pe care aceasta se bazează îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 109 alin. (1) si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Costică Enache în Dosarul nr. 5.501/231/2008 al Judecătoriei Focsani.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE, NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.333 din 22 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a prevederilor art. 95 alin. (2) si (4) si art. 103 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a prevederilor art. 95 alin. (2) si (4) si art. 103 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Alin Farcas în Dosarul nr. 209/235/2009 al Judecătoriei Gherla.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 95 alin. (2) si (4) si art. 103 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, apreciază că este inadmisibilă, neîndeplinind conditiile impuse de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 209/235/2009, Judecătoria Gherla a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a prevederilor art. 95 alin. (2) si (4) si art. 103 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Exceptia de neconstitu­tionalitate a fost ridicată de Alin Farcas într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, prin utilizarea, în cuprinsul normelor juridice criticate, a denumirii de „contravenient" pentru persoana despre care se afirmă că a săvârsit o contraventie, se conferă justitiabilului în procedura contraventională semnificatia de persoană vinovată de săvârsirea unei contraventii, înainte ca actul de aplicare a sanctiunii contraventionale să rămână irevocabil si executoriu, înfrângându-se astfel prezumtia de nevinovătie. Precizează că, în procedura contraventională, sarcina probei este răsturnată, întrucât obligatia de administrare a probelor nu incumbă acuzatorului, adică organului care a aplicat sanctiunea, ci contestatorului „contravenient" care trebuie să îsi dovedească nevinovătia, fiind nesocotite în acest mod garantiile prezumtiei de nevinovătie recunoscute de Legea fundamentală si aducându-se o atingere gravă exercitării dreptului la apărare si principiului egalitătii de arme în procesul civil.

Judecătoria Gherla apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu contravin dispozitiilor constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele legale criticate fac parte din cap. II al ordonantei, intitulat „Constatarea contraventiei", cap. III, intitulat „Aplicarea sanctiunilor contraventionale" si cap. IV, intitulat „Căile de atac", iar în cuprinsul acestora sunt reglementate aspecte procedurale referitoare la cuprinsul procesului-verbal de contraventie, conditiile de întocmire a acestuia si sanctiunea aplicabilă în cazul lipsei unor mentiuni, precum si solutionarea căilor de atac.

De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si dispozitiile art. 95 alin. (2) si (4) si art. 103 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007. Aceste texte de lege au următorul cuprins:

- Art. 95 alin. (2) si (4): „(2) Avertismentul constă în atentionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însotită de recomandarea de a respecta dispozitiile legale. (...)

(4) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc si se aplică contravenientilor, persoane fizice ori juridice.";

-Art. 103 alin. (6) si (7): „(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de politie pe raza căreia domiciliază, are resedinta sau, după caz, rezidenta normală, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) si b)."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor si a obligatiilor, ale art. 21 referitor la dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (11) care consacră prezumtia de nevinovătie, ale art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare, precum si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele criticate din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, cu o motivare similară si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale ca si în cauza de fată. Prin mai multe decizii, ca, de exemplu, Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Decizia nr. 317 din 9 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 8 octombrie 2003, sau Decizia nr. 490 din 6 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 28 mai 2008, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată. În considerentele acestor decizii, instanta de contencios constitutional a retinut că utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient nu are semnificatia înfrângerii prezumtiei de nevinovătie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie. De asemenea, Curtea a statuat că din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare. Textele de lege criticate nu contravin nici dispozitiilor constitutionale care garantează dreptul de acces liber la justitie, iar dispozitiile art. 15 alin. (1) din Legea fundamentală, privind universalitatea drepturilor si obligatiilor, nu sunt incidente în cauză.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia pronuntată în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 95 alin. (2) si (4) si art. 103 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea observă că autorul acesteia formulează critici identice cu cele îndreptate împotriva prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 analizate prin deciziile amintite. Pentru identitate de ratiune, urmează ca exceptia având acest obiect să fie respinsă pentru aceleasi motive arătate mai sus.


Pentru aceste considerente, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1)si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a prevederilor art. 95 alin. (2) si (4) si art. 103 alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Alin Farcas în Dosarul nr. 209/235/2009 al Judecătoriei Gherla.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.337 din 22 octombrie 2009

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ale dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar si ale art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, precum si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Sindicatul „Spiru Haret" Mures în Dosarul nr. 461/102/2009 al Tribunalului Mures - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.922-1.930D/2009, nr. 2.004D/2009, nr. 2.114-2.116D/2009, nr. 2.124-2.135D/2009 si nr. 2.680-2.706D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 1.922-1.930D/2009, nr. 2.004D/2009, nr. 2.114-2.116D/2009, nr. 2.124-2.135D/2009 si nr. 2.680-2.706D/2009 la Dosarul nr. 1.921 D/2009, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele conexării prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.

Curtea, având în vedere obiectul dosarelor mentionate, dispune conexarea dosarelor nr. 1.922-1.930D/2009, nr. 2.004D/2009, nr. 2.114-2.116D/2009, nr. 2.124-2.135D/2009 si nr. 2.680-2.706D/2009 la Dosarul nr. 1.921 D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă în ceea ce priveste dispozitiile art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 si ca devenită inadmisibilă cu privire la celelalte prevederi legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 9 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 461/102/2009, nr. 476/102/2009, nr. 477/102/2009, nr. 483/102/2009, nr. 485/102/2009, nr. 484/102/2009, nr. 518/102/2009, nr. 521/102/2009, nr. 524/102/2009 si nr. 525/102/2009, nr. 779/102/2009, nr. 655/102/2009, nr. 652/102/2009, nr. 653/102/2009, nr. 588/102/2009, nr. 781/102/2009, nr. 780/102/2009, nr. 778/102/2009, nr. 579/102/2009, nr. 785/102/2009 si nr. 784/102/2009, Tribunalul Mures - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, precum si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.

Prin încheierea din 6 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 625/86/2009, Tribunalul Suceava - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 si ale art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008.

Prin încheierile din 18 martie 2009, pronuntate în dosarele nr. 8.636/99/2008, nr. 8.739/99/2008 si nr. 8.741/99/2008, Tribunalul lasi - Sectia civilă si de litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009, iar prin încheierile din 26 februarie 2009, 5 martie 2009, 18 martie 2009, 2 aprilie 2009, 8 aprilie 2009, 14 aprilie 2009, 15 aprilie 2009, 16 aprilie 2009 si 28 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 227/119/2009 si nr. 228/119/2009 ale Tribunalului Covasna - Sectia civilă, în dosarele nr. 535/117/2009, nr. 532/117/2009, nr. 531/117/2009, nr. 543/117/2009, nr. 542/117/2009, nr. 541/117/2009, nr. 537/117/2009, nr. 536/117/2009 si nr. 527/117/2009 ale Tribunalului Cluj - Sectia civilă si în dosarele nr. 361/85/2009, nr. 502/85/2009, nr. 468/85/2009, nr.465/85/2009, nr. 515/85/2009, nr. 516/85/2009, nr. 493/85/2009, nr. 437/85/2009, nr. 412/85/2009, nr. 499/85/2009, nr. 436/85/2009, nr. 540/85/2009, nr. 518/85/2009, nr. 542/85/2009, nr. 541/85/2009, nr. 537/85/2009 si nr. 387/85/2009 ale Tribunalului Sibiu - Sectia civilă, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 151/2008 si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009.

Exceptiile au fost ridicate de Sindicatul „Spiru Haret" Mures, Sindicatul Liber din învătământ cu sediul în Câmpulung, Uniunea Sindicatelor Libere din învătământului Preuniversitar lasi, Sindicatul Democratic al Pedagogilor Zona Târgu Secuiesc, Sindicatul Liber al învătământului Preuniversitar Clujean si Sindicatul învătământului Preuniversitar Sibiu în cauze având ca obiect pretentii bănesti.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că Guvernul si-a exercitat abuziv dreptul de apreciere asupra caracterului extraordinar al situatiei ce reclama reglementare pe calea unor ordonante de urgentă, precum si asupra necesitătii si urgentei unor astfel de reglementări, substituindu-se legiuitorului si extinzând delegarea legislativă dincolo de limitele permise de Constitutie. În opinia autorilor exceptiei, prevederile criticate din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 si din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 afectează drepturi fundamentale, respectiv dreptul la muncă si la protectia socială a muncii si dreptul la un nivel de trai decent. Sustin că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 este neconstitutională, întrucât a fost initiată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului fără consultarea federatiilor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. De asemenea, autorii exceptiei precizează că Guvernul a emis ambele ordonante în lipsa avizului consultativ al Consiliului Economic si Social. În plus, sustin că, prin adoptarea celor două ordonante de urgentă criticate, care au modificat în mod arbitrar dispozitiile Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă principiul separatiei puterilor în stat, rolul său conferit de art. 61 alin. (1) din Constitutie, dar si obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor. În mod similar este motivată si critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008.

Instantele de judecată în fata cărora au fost ridicate exceptiile de neconstitutionalitate apreciază că acestea sunt întemeiate. În ceea ce priveste dispozitiile art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008, Tribunalul Suceava - Sectia civilă apreciază că este inadmisibilă, având în vedere că au fost deja declarate neconstitutionale de către Curtea Constitutională.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 referitoare la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2008, precum si a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 este inadmisibilă, deoarece aceste texte si-au încetat aplicabilitatea. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 referitoare la art. V alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2008, consideră că este întemeiată, aceste dispozitii fiind contrare art. 1 alin. (4) si (5), art. 41 si art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie. Precizează că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 este inadmisibilă.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale criticate este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, si a dispozitiilor art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008. Acestea au următorul cuprins:

- Art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008: „Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) pentru functia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;

b) coeficientii de multiplicare prevăzuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, fată de nivelul din 31 decembrie 2007;

c) pentru functiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 si 5.»

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

«Art. V. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3, se majorează după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;

c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 si 5.»";

- Art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009:

Art. 2: „La articolul P alineatul (1), literele a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

«a) pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 aprilie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;»".

Art. 3: „Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonantă de urgentă.";

- Art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008:

Art. 1: În perioada octombrie-decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din învătământ se stabileste după cum urmează:

a) 266,026 lei pentru functia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008;

b) 299,933 lei pentru functiile didactice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008."

Art. 2: „Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor personalului didactic din învătământ, stabilită prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, se va aplica începând cu plata drepturilor salariate aferente lunii aprilie 2009, în conditiile prevăzute de legea unitară de salarizare a personalului din sectorul bugetar si tinând seama de gradul de îndeplinire a criteriilor de performantă, de cresterea competitivitătii si calitătii actului de învătământ."

Art. 4: „Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă următoarele prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008:

- liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. a);

- liniuta a 3-a de la art. 1 alin. (1) lit. c);

- referirile la «valoarea coeficientului de multiplicare 1,000» pentru perioada «octombrie-decembrie 2008» din cadrul anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3."

Prevederile din Legea fundamentală invocate în motivarea exceptiei sunt următoarele: art. 1 alin. (4) si (5) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, respectiv obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 20 alin. (1) referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului si cu celelalte tratate la care România este parte, art. 41 alin. (1), (2) si (5) privind dreptul la muncă, dreptul salariatilor la măsuri de protectie socială si dreptul la negocieri colective în materie de muncă, art. 47 alin. (1) referitoare la nivelul de trai, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, ale art. 111 alin. (1) privind obligatia Guvernului de informare a Parlamentului, art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă, precum si art. 141 privind Consiliul Economic si Social.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea retine următoarele:

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu solutionarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate, instanta de contencios constitutional a constatat, prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, caracterul neconstitutional al dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008, prin raportare la dispozitiile art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (6) din Constitutie.

Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitu­tionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale, operând o cauză de inadmisibilitate, în temeiul alin. (6) din acelasi articol. Fată de momentul la care exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată, Curtea constată că aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Aceeasi solutie se impune si în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009, prin aplicarea unui rationament similar. În acest sens, Curtea observă că si aceste dispozitii au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, iar prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 989 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, a constatat că sunt neconstitutionale, întrucât ele continuă linia trasată de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008, prin care au fost reduse majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învătământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2008.

În fine, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 este inadmisibilă, neconstitutionalitatea acestei ordonante de urgentă, în ansamblul său, fiind constatată de instanta de control constitutional prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, deci anterior sesizării Curtii Constitutionale cu solutionarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate. În considerentele acestei decizii, Curtea a retinut că adoptarea de către Guvern a ordonantei de urgentă nu a fost motivată de necesitatea reglementării într-un domeniu în care legiuitorul primar nu a intervenit, ci, dimpotrivă, de contracararea unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învătământ adoptată de Parlament, intrând în conflict cu prevederile art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării". Cu acelasi prilej, Curtea a constatat că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 înfrâng si prevederile art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, deoarece afectează drepturi fundamentale, precum dreptul la muncă si la protectia socială a muncii si dreptul la un nivelul de trai decent, asa cum sunt consfintite în prevederile constitutionale ale art. 41 si art. 47 alin. (1).


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ si a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Sindicatul „Spiru Haret" Mures, Sindicatul Liber din învătământ cu sediul în Câmpulung, Uniunea Sindicatelor Libere din învătământul Preuniversitar lasi, Sindicatul Democratic al Pedagogilor Zona Târgu Secuiesc, Sindicatul Liber al învătământului Preuniversitar Clujean si Sindicatul învătământului Preuniversitar Sibiu în dosarele nr. 461/102/2009, nr. 476/102/2009, nr. 477/102/2009, nr. 483/102/2009, nr. 485/102/2009, nr. 484/102/2009, nr. 518/102/2009, nr. 521/102/2009, nr. 524/102/2009 si nr. 525/102/2009, nr. 779/102/2009, nr. 655/102/2009, nr. 652/102/2009, nr. 653/102/2009, nr. 588/102/2009, nr. 781/102/2009, nr. 780/102/2009, nr. 778/102/2009, nr. 579/102/2009, nr. 785/102/2009, nr. 784/102/2009, nr. 625/86/2009, nr. 8.636/99/2008, nr. 8.739/99/2008 si nr. 8.741/99/2008, nr. 227/119/2009 si nr. 228/119/2009, nr. 535/117/2009, nr. 532/117/2009, nr. 531/117/2009, nr. 543/117/2009, nr. 542/117/2009, nr. 541/117/2009,nr. 537/117/2009, nr. 536/117/2009, nr. 527/117/2009, nr. 361/85/2009, nr. 502/85/2009, nr. 468/85/2009, nr. 465/85/2009, nr. 515/85/2009, nr. 516/85/2009, nr. 493/85/2009, nr. 437/85/2009, nr. 412/85/2009, nr. 499/85/2009, nr. 436/85/2009, nr. 540/85/2009, nr. 518/85/2009, nr. 542/85/2009, nr. 541/85/2009, nr. 537/85/2009 si nr. 387/85/2009 ale Tribunalului Mures - Sectia civilă, Tribunalului Suceava - Sectia civilă, Tribunalului lasi - Sectia civilă, Tribunalului Covasna - Sectia civilă, Tribunalului Cluj - Sectia civilă si Tribunalului Sibiu - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

2. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008, exceptie ridicată de Sindicatul Liber din învătământ cu sediul în Câmpulung în Dosarul nr. 625/86/2009 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.347 din 22 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. În dosarele nr. 679/85/2009, nr. 664/85/2009, nr. 666/85/2009, nr. 678/85/2009, 675/85/2009 si nr. 676/85/ale Tribunalului Sibiu - Sectia civilă, în dosarele nr. 7.658/30/2008, 5.415/30/2008,4.222/30/2008,4.047/108/2008, 104/108/2009, 17/108/2009, 95/108/2009, 7.215/30/2008, 7.792/30/2008, 7.174/30/2008, 7.149/30/2008, 7.682/30/2008, 7.793/30/2008, 7.406/30/2008, 7.665/30/2008, 7.801/30/2008, 8.441/30/2008, 8.707/30/2008, 7.733/30/2008, 4.574/30/2008, 4.496/30/2008, 4.689/30/2008, 4.904/30/2008, 7.668/30/2008, 7.811/30/2008, 7.219/30/2008, 7.667/30/2008, 7.796/30/2008, 7.806/30/2008, 7.442/30/2008, 7.443/30/2008, 7.643/30/2008, 7.694/30/2008, 7.789/30/2008, 7.766/30/2008, 7.380/30/2008, 7.413/30/2008, 7.405/30/2008, 7.394/30/2008, 7.385/30/2008, 7.383/30/2008, 7.370/30/2008, 7.329/30/2008, 7.224/30/2008, 7.764/30/2008, 7.765/30/2008, 4.523/30/2008, 7.645/30/2008, 7.671/30/2008, 7.154/30/2008, 7.715/30/2008, 7.197/30/2008, 7.680/30/2008, 7.768/30/2008, 7.777/30/2008, 7.675/30/2008, 7.659/30/2008, 7.657/30/2008, 7.147/30/2008, 7.167/30/2008, 7.171/30/2008, 7.436/30/2008, 7.137/30/2008, 7.335/30/2008, 7.691/30/2008, 7.687/30/2008, 7.205/30/2008, 7.207/30/2008, 7.678/30/2008, 7.357/30/2008, 7.417/30/2008, 7.681/30/2008, 7.769/30/2008, 7.178/30/2008, 7.685/30/2008, 7.476/30/2008, 7.673/30/2008, 4.529/30/2008, 4.905/30/2008, 4.575/30/2008, 4.521/30/2008, 4.495/30/2008, 4.006/108/2008, 4.497/108/2008, 7.805/30/2008, 7.744/30/2008, 7.702/30/2008, 7.146/30/2008, 7.408/30/2008, 7.138/30/2008, 7.695/30/2008, 7.674/30/2008, 7.989/30/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.379/87/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, în dosarele nr. 53/95/2009, nr. 139/95/2009, nr. 2.633/95/2009, nr. 57/95/2009, nr. 2.515/95/2009, nr. 894/95/2009, nr. 2.514/95/2009, nr. 58/95/2009, nr. 2.604/95/2009, nr. 2.192/95/2009, nr. 2.813/95/2009 si nr. 2.955/95/2009 ale Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale, precum si în dosarele nr. 543/122/2009, nr. 288/122/2008, nr. 3.036/122/2008 si nr. 4.446/87/2008 ale Tribunalului Giurgiu - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.639D/2009 - nr. 2.644D/2009, nr. 2.707D/2009 - nr. 2.800D/2009, nr. 2.804D/2009 - nr. 2.814D/2009, nr. 2.845D/2009 si nr. 4.074D/2009 - nr. 4.077D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 2.640D/2009 - nr. 2.644D/2009, nr. 2.707D/2009 - nr. 2.800D/2009, nr. 2.804D/2009 - nr. 2.814D/2009, nr. 2.845D/2009 si nr. 4.074D/2009 - nr. 4.077D/2009 la Dosarul nr. 2.639D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 1, 8, 14, 15, 16 si 29 aprilie 2009 si din 6, 7 si 12 mai 2009, pronuntate în dosarele nr. 679/85/2009, 664/85/2009, 666/85/2009, 678/85/2009, 675/85/2009, nr. 676/85/2009 7.658/30/2008, 5.415/30/2008, 4.222/30/2008, 4.047/108/2008, 104/108/2009, 17/108/2009, 95/108/2009, 7.215/30/2008, 7.792/30/2008, 7.174/30/2008, 7.149/30/2008, 7.682/30/2008, 7.793/30/2008, 7.406/30/2008, 7.665/30/2008, 7.801/30/2008, 8.441/30/2008, 8.707/30/2008, 7.733/30/2008, 4.574/30/2008, 4.496/30/2008, 4.689/30/2008, 4.904/30/2008, 7.668/30/2008, 7.811/30/2008, 7.219/30/2008, 7.667/30/2008, 7.796/30/2008, 7.806/30/2008, 7.442/30/2008, 7.443/30/2008, 7.643/30/2008, 7.694/30/2008, 7.789/30/2008, 7.766/30/2008, 7.380/30/2008, 7.413/30/2008, 7.405/30/2008, 7.394/30/2008, 7.385/30/2008, 7.383/30/2008, 7.370/30/2008, 7.329/30/2008, 7.224/30/2008, 7.764/30/2008, 7.765/30/2008, 4.523/30/2008, 7.645/30/2008, 7.671/30/2008, 7.154/30/2008, 7.715/30/2008, 7.197/30/2008, 7.680/30/2008, 7.768/30/2008, 7.777/30/2008, 7.675/30/2008, 7.659/30/2008, 7.657/30/2008, 7.147/30/2008, 7.167/30/2008, 7.171/30/2008, 7.436/30/2008, 7.137/30/2008, 7.335/30/2008, 7.691/30/2008, 7.687/30/2008, 7.205/30/2008, 7.207/30/2008, 7.678/30/2008, 7.357/30/2008, 7.417/30/2008, 7.681/30/2008, 7.769/30/2008 7.178/30/2008, 7.685/30/2008, 7.476/30/2008, 7.673/30/2008, 4.529/30/2008, 4.905/30/2008, 4.575/30/2008, 4.521/30/2008, 4.495/30/2008, 4.006/108/2008, 4.497/108/2008, 7.805/30/2008, 7.744/30/2008, 7.702/30/2008, 7.146/30/2008, 7.408/30/2008, 7.138/30/2008, 7.695/30/2008, 7.674/30/2008, 7.989/30/2008, 3.379/87/2007, 53/95/2009, 139/95/2009, 2.633/95/2009, 57/95/2009, 2.515/95/2009, 894/95/2009, 2.514/95/2009, 58/95/2009, 2.604/95/2009, 2.192/95/2009, 2.813/95/2009, 2.955/95/2009, 543/122/2009, 288/122/2008, 3.036/122/2008 si nr. 4.446/87/2008, Tribunalul Sibiu - Sectia civilă, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a civilă si pentru cauze privind conflictele de muncă si asigurări sociale, Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale si Tribunalul Giurgiu - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială Petrom - S.A. din Bucuresti în cauze având ca obiect solutionarea unor actiuni în pretentii privind drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate contravin art. 1 alin. (4) si (5), art. 73 alin. (3) lit. p) si art. 79 alin. (1) din Constitutie, deoarece din cuprinsul lor rezultă abrogarea implicită a Legii nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, iar acest procedeu nu este admis de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, lege obligatorie pentru toate subiectele de drept, inclusiv pentru Parlament.

Tribunalul Sibiu - Sectia civilă consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece critica de neconstitutionalitate vizează aspecte ce tin de aplicarea legii în timp.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate nu contravin Constitutiei.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a civilă si pentru cauze privind conflictele de muncă si asigurări sociale apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin Constitutiei.

Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate.

Tribunalul Giurgiu - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora „Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă: [...]- orice alte dispozitii contrare."

Autorul exceptiei consideră că textul de lege criticat este contrar următoarelor texte din Constitutie: art. 1 alin. (4) si (5) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat si obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 73 alin. (3) lit. p) care stabileste domeniul de reglementare al legii si art. 79 alin. (1) referitor la atributiile Consiliului Legislativ.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că argumentele invocate de autor nu vizează o veritabilă problemă de constitutionalitate, ci constituie o problemă de interpretare si de aplicare a legii ce tine de resortul instantelor judecătoresti, iar nu de cel al instantei de contencios constitutional.

În acest sens, asupra unor critici identice, s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 1.133 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 9 octombrie 2009.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. În dosarele nr. 679/85/2009, nr. 664/85/2009, nr. 666/85/2009, nr. 678/85/2009, 675/85/2009 si nr. 676/85/ale Tribunalului Sibiu - Sectia civilă, în Dosarele nr. 7.658/30/2008, 5.415/30/2008, 4.222/30/2008, 4.047/108/2008, 104/108/2009, 17/108/2009, 95/108/2009, 7.215/30/2008, 7.792/30/2008, 7.665/30/2008, 7.801/30/2008, 8.441/30/2008, 8.707/30/2008, 7.733/30/2008, 4.574/30/2008, 4.496/30/2008, 4.689/30/2008, 4.904/30/2008, 7.668/30/2008, 7.811/30/2008, 7.219/30/2008, 7.667/30/2008, 7.796/30/2008, 7.806/30/2008, 7.442/30/2008, 7.443/30/2008, 7.643/30/2008, 7.694/30/2008, 7.789/30/2008, 7.766/30/2008, 7.380/30/2008, 7.413/30/2008, 7.405/30/2008, 7.394/30/2008, 7.385/30/2008, 7.383/30/2008, 7.370/30/2008, 7.329/30/2008, 7.224/30/2008, 7.764/30/2008, 7.765/30/2008, 4.523/30/2008, 7.645/30/2008, 7.671/30/2008, 7.154/30/2008, 7.715/30/2008, 7.197/30/2008, 7.680/30/2008, 7.768/30/2008, 7.777/30/2008, 7.675/30/2008, 7.659/30/2008, 7.657/30/2008, 7.147/30/2008, 7.167/30/2008, 7.171/30/2008, 7.436/30/2008, 7.137/30/2008, 7.335/30/2008, 7.691/30/2008, 7.687/30/2008, 7.205/30/2008, 7.207/30/2008, 7.678/30/2008, 7.357/30/2008, 7.417/30/2008, 7.681/30/2008, 7.769/30/2008 7.178/30/2008, 7.685/30/2008, 7.476/30/2008, 7.673/30/2008, 4.529/30/2008, 4.905/30/2008, 4.575/30/2008, 4.521/30/2008, 4.495/30/2008, 4.006/108/2008, 4.497/108/2008, 7.805/30/2008, 7.744/30/2008, 7.702/30/2008, 7.146/30/2008, 7.408/30/2008, 7.138/30/2008, 7.695/30/2008, 7.674/30/2008, 7.989/30/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.379/87/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, în dosarele nr. 53/95/2009, nr. 139/95/2009, nr. 2.633/95/2009, nr. 57/95/2009, nr. 2.515/95/2009, nr. 894/95/2009, nr. 2.514/95/2009, nr. 58/95/2009, nr. 2.604/95/2009, nr. 2.192/95/2009, nr. 2.813/95/2009 si nr. 2.955/95/2009 ale Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale, precum si în dosarele nr. 543/122/2009, nr. 288/122/2008, nr. 3.036/122/2008 si nr. 4.446/87/2008 ale Tribunalului Giurgiu - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Măria Bratu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.348 din 22 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Nicolae Cochinescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 2.580/102/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.820D/2009, nr. 2.821D/2009, nr. 3.919D/2009, nr. 3.920D/2009 si nr. 3.921 D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată din oficiu îndosarele nr. 2.309/102/2008, nr. 2.164/102/2008, nr. 2.270/96/2008, nr. 2.062/96/2008 si nr. 2.227/96/2008 ale aceleiasi instante de judecată.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.921 D/2009, nr. 3.920D/2009, nr. 3.919D/2009, nr. 2.821D/2009 si nr. 2.820D/2009 la Dosarul nr. 2.819D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece critica de neconstitutionalitate formulată vizează o problemă de interpretare a textelor de lege examinate, problemă solutionată însă recent printr-o decizie a înaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntată pentru solutionarea unui recurs în interesul legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 7 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 2.580/102/2008, nr. 2.309/102/2008, nr. 2.164/102/2008, nr. 2.270/96/2008, nr. 2.062/96/2008 si nr. 2.227/96/2008, Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat din oficiu Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată din oficiu de instanta de judecată în cauze referitoare la solutionarea unor recursuri având ca obiect litigii privind drepturi salariale ale functionarilor publici.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, formulată în dosarele nr. 3.919D/2009, nr. 3.920D/2009 si nr. 3.921 D/2009, instanta de judecată arată, în esentă, că sporul constând în suplimentul postului si suplimentul corespunzător treptei de salarizare, prevăzut de art. 29 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999, devenit, ulterior renumerotării si republicării actului normativ, art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din aceasta, a fost aplicabil în diferite perioade, astfel: 1 ianuarie 2004-22 mai 2004, 1 ianuarie 2006-23 ianuarie 2006 si 1 ianuarie 2007 până la zi. Aceste sustineri sunt întărite si prin considerentele Deciziei nr. 185 din 12 februarie 2009 a Curtii Constitutionale. Legiuitorul a reglementat ipoteza normei prin art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999, nu însă si dispozitia normei, prin care să indice modul concret de aplicare a ipotezei, respectiv cuantumul si modul de calcul al acestor drepturi bănesti, acestea urmând a fi prevăzute într-un alt act normativ privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici, act normativ ce, până la data invocării exceptiei, nu a fost adoptat. Urmare a unei practici judecătoresti neunitare în această materie si a situatiei legislative arătate, la data de 13 mai 2009 Procurorul General al României a promovat un recurs în interesul legii. Deoarece înalta Curte de Casatie si Justitie nu s-a pronuntat încă în această privintă, iar judecătorul învestit cu solutionarea unor litigii în această materie nu se poate erija în legiuitor si nici nu poate refuza judecarea lor, pe motiv că legea nu prevede (fiind pasibil de denegare de dreptate), instanta de judecată apreciază că lipsa reglementării dispozitiei normei cuprinse la art. 31 alin. (1) lit. c) si d)din Legea nr. 188/1999, si anume a modalitătii concrete de calcul a drepturilor salariale reglementate doar la nivel de ipoteză a normei, duce la încălcarea următoarelor texte din Constitutie:

- art. 21 alin. (1), întrucât respingerea actiunii pe motiv că legiuitorul nu a prevăzut dispozitia normei determină ca accesul la justitie, tocmai prin denegarea de dreptate, să fie unul iluzoriu si golit de continut;

- art. 41 alin. (2), deoarece măsura de protectie socială care vizează prestarea muncii în conditii deosebite sau speciale si care se concretizează în cele două suplimente, componente ale salarizării, nu este îndeplinită, datorită lipsei dispozitivului normei juridice criticate;

- art. 44 alin. (1), prin aceea că neîndeplinirea obligatiei pozitive a statului de a consacra, alături de ipoteza normei, si dispozitia acesteia, determină atingerea dreptului de proprietate a destinatarului acelei norme;

- art. 53, întrucât, prin lipsa reglementării asupra modului de calcul a celor două suplimente, legiuitorul a restrâns exercitiul dreptului bănesc recunoscut, fără a respecta conditiile prevăzute limitativ de textul constitutional invocat.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999 sunt constitutionale, fiind conforme cu normele art. 41 alin. (2) si


ale art. 44 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, în timp ce prevederile art. 21 alin. (1) din aceasta, invocate, nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere până la data întocmirii raportului.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, având următoarea redactare:

„(1) Pentru activitatea desfăsurată, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din: (...)

c) suplimentul postului;

d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare."

Textele din Constitutie pretins încălcate sunt cele ale art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justitie, art. 41 alin. (2) referitoare la măsurile de protectie socială a salariatilor, art. 44 alin. (1) cu privire la garantarea dreptului de proprietate si ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că motivarea acesteia priveste, în realitate, aspecte legate de interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1) lit. c) si d)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, pe fondul unei lacune legislative referitoare la reglementarea cuantumului si a modului de calcul al sporurilor constând în suplimentul postului si în suplimentul corespunzător treptei de salarizare. Or, instanta de contencios constitutional nu are competente în materia legiferării, deoarece, astfel, ar încălca rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a tării, consacrat de art. 61 alin. (1) din Constitutie, si nici atributii de interpretare într-un sens pozitiv a normelor juridice pentru aplicarea unitară a acestora. Acesta este scopul promovării unui recurs în interesul legii, solutionat, potrivit competentei sale, de înalta Curte de Casatie si Justitie, si nu poate justifica invocarea în mod întemeiat a unei exceptii de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (1) lit. c) si d)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată din oficiu de Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal în dosarele nr. 2.580/102/2008, nr. 2.309/102/2008, nr. 2.164/102/2008,nr. 2.270/96/2008, nr. 2.062/96/2008 si nr. 2.227/96/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 octombrie 2009.

 

PRESEDINTE,

NICOLAE COCHINESCU

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.