MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 805/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 805         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

           

355. - Lege privind regimul stării de mobilizare partială sau totală a fortelor armate si al stării de război

 

1.706. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul stării de mobilizare partială sau totală a fortelor armate si al stării de război

 

365. - Lege privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington la data de 28 aprilie 2008, si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington la data de 5 mai 2008

 

1.718. - Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington la data de 28 aprilie 2008, si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington la data de 5 mai 2008

 

366. - Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montariologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu

 

1.719. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu

 

367. - Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

1.720. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.460 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

Decizia nr. 1.461 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin.2 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.464 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 264 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.370. - Hotărâre privind organizarea si efectuarea recensământului general agricol din România

 

1.373. - Hotărâre pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

1.376. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

204. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea si completarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor detinătoare de nave din Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 636/2008

 

1.730. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul stării de mobilizare partială sau totală a fortelor armate si al stării de război

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Starea de mobilizare reprezintă totalitatea măsurilor extraordinare care se pot institui, în principal, în domeniile politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic si militar, planificate si pregătite pe timp de pace, precum si a actiunilor desfăsurate pentru aplicarea acestora, potrivit legii, laaparitia sau iminenta unei amenintări grave care poate afecta suveranitatea, independenta si unitatea statului, integritatea teritorială a tării si democratiaconstitutională.

Art. 2. - Starea derăzboi reprezintă totalitatea măsurilor extraordinare care se pot institui, în principal, în domeniile politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic si militar, în vederea exercitării dreptului inerent al statului la autoapărare individuală sau colectivă.

Art. 3. - (1) Mobilizarea poate fi partială sau totală.

(2) Mobilizarea partială constă în aplicarea succesivă si limitată a măsurilor si a actiunilor prevăzute la art. 1, în una sau mai multe unităti administrativ-teritoriale, precum si pentru anumite elemente ale fortelor destinate apărării. Economia poate fi mobilizată în totalitate, în unitătile administrativ-teritoriale unde s-a declarat această stare. La nivel national, pot fi mobilizati operatorii economici si institutiile publice din domeniile de activitate necesare sustinerii efortului de apărare.

(3) Mobilizarea totală constă în aplicarea măsurilor si actiunilor prevăzute la art. 1 pe întregul teritoriu al statului.

Art. 4. - Pe timpul stării de mobilizare partială sau totală ori al stării de război se pot dispune, cu respectarea prevederilor Constitutiei României, republicată, măsuri pentru restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale.

 

CAPITOLUL II

Declararea stării de mobilizare partială sau totală si a stării de război, precum si încetarea acestora

 

Art. 5. - Mobilizarea partială sau totală si starea de război se declară potrivit prevederilor Constitutiei României, republicată.

Art. 6. - Parlamentul declară, prin hotărâre, în sedintă comună, mobilizarea partială, totală, demobilizarea sau, fn exclusivitate, starea de  război. Parlamentul aprobă sau respinge, anterior sau ulterior emiterii, după caz, decretul Presedintelui României de declarare a mobilizării partiale sau totaie ori a demobilizării.

Art. 7. - Presedintele României poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, prin decret, contrasemnat de primul-ministru, mobilizarea sau demobilizarea, după caz, a fortelor destinate apărării. Numai în cazuri exceptionale, hotărârea Presedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.

Art. 8. - (1) Hotărârea Parlamentului privind declararea stării de mobilizare sau a stării de război sau decretul Presedintelui României privind declararea stării de mobilizare se publică imediat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si cuprinde, după caz:

a) motivele care au impus declararea mobilizării sau a stării de război;

b) tipul mobilizării;

c) unitatea sau unitătile administrativ-teritoriale în care se declară mobilizarea, elementele fortelor destinate apărării, precum si, la nivel national, operatorii economici si institutiile publice din domeniile de activitate necesare sustinerii efortului de apărare;

d) măsurile de primă urgentă care urmează a fi luate, precum si nominalizarea documentelor care includ activitatea operatorilor economici si a institutiilor publice care se mobilizează si urmează a fi puse în aplicare;

e) drepturile si libertătile fundamentale al căror exercitiu se restrânge, conform prevederilor constitutionale, pe timpul mobilizării sau al stării de război;

f) autoritătile militare si civile desemnate pentru executarea prevederilor hotărârii Parlamentului sau ale decretului Presedintelui României si competentele acestora, inclusiv cele transferate de la alte autorităti;

g) alte prevederi, dacă se consideră necesare.

(2) Hotărârea Parlamentului sau decretul Presedintelui României, prevăzute la alin. (1), se transmite imediat Guvernului si celorlalte autorităti publice cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale, care răspund de punerea în aplicare a prevederilor acesteia/acestuia.

Art. 9. - Hotărârea Parlamentului privind declararea stării de mobilizare sau a stării de război, precum si decretul Presedintelui României privind declararea stării demobilizare se transmit, pentru informarea populatiei, imediat si în mod corect, prin toate mijloacele de comunicare în masă.

Art. 10. - Dispozitiile art. 8 si 9 se aplică în mod corespunzător si hotărârii Parlamentului privind încetarea stării de mobilizare sau a stării de război, precum si decretului Presedintelui României privind declararea încetării stării de mobilizare.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea sistemului national de mobilizare

 

Art. 11. - Sistemul national de mobilizare cuprinde structuri de conducere si de executie, cu resursele, infrastructura si relatiile aferente, care au atributii, potrivit prevederilor prezentei legi si ale altor acte normative, în domeniul mobilizării.

Art. 12. - Conducerea sistemului national de mobilizare este un atribut exclusiv al autoritătilor constitutionale ale statului, respectiv Parlamentul, Presedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Tării, Guvernul si alte autorităti publice cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale, potrivit atributiilor stabilite prin lege.

Art. 13. - Pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război, Presedintele României informează Parlamentul despre măsurile luate în calitate de comandant al fortelor armate.

Art. 14. - Ministerul Apărării Nationale coordonează unitar planificarea si evaluarea pregătirii pentru mobilizare a fortelor destinate apărării si monitorizează executarea acestor activităti, prin Statul MajorGeneral si structurile specifice din cadrul celorlalte institutii/autorităti publice cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale, îndeplinind în acest scop următoarele atributii:

a) analizează nevoile de apărare si propune Consiliului Suprem de Apărare a Tării măsurile privind organizarea si înzestrarea fortelor destinate apărării si pregătirii populatiei;

b) înaintează propuneri Consiliului Suprem de Apărarea Tării pentru declararea mobilizării si demobilizării fortelor destinate apărării;

c) planifică, organizează si desfăsoară pe timp de pace pregătirea pentru mobilizare a fortelor destinate apărării, a populatiei, a persoanelor din conducerea autoritătilor publice centrale si locale, precum si a operatorilor economici si institutiilorpublice, cu sarcini la mobilizare si război, în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin pentru apărarea tării;

d) evaluează pe timp de pace, în cooperare cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, activitatea operatorilor economici si a institutiilor publice cu sarcini si atributii pentru asigurarea Armatei României, denumită în continuare armata, cu resurse materiale la mobilizare si război;

e) monitorizează activitatea operatorilor economici militarizati pentru satisfacerea cererilor armatei;

f) asigură generarea si regenerarea fortelor armatei, potrivit actelor normative în domeniu.

Art. 15. - (1) Conducerea mobilizării fortelor destinate apărării constituie atributul fiecărei institutii cu atributii în domeniu, pentru structurile subordonate sau coordonate.

(2) Conducerea mobilizării fortelor armatei constituie atributul sefului Statului Major General si se realizează la nivel strategic din Centrul de conducere a mobilizării, constituit la Statul Major General, prin Grupa centrală de conducere a mobilizării.

Art. 16. - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale asigură punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru apărare si a sistemului de priorităti si alocare a resurselor pentru apărare, în conditiile legii.

Art. 17. - Pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război, la nivel de executie, sistemul national de mobilizare se compune din fortele destinate apărării, autoritătile publice, serviciile publice deconcentrate si serviciile comunitare, institutiile publice si operatorii economici a căror activitate este nemijlocit legată de asigurarea resurselor necesare mobilizării si ducerii războiului, precum si din resursele, infrastructura si relatiile aferente.

Art. 18. - Elementele sistemului national de mobilizare, la nivel de executie, prevăzute la art. 17, răspund de executarea măsurilor si îndeplinirea actiunilor privind starea de mobilizare sau starea de război, fiecare în domeniul său de activitate, potrivit legii. Dacă este necesar, acestea constituie structuri specifice, din aparatul propriu si/sau din unităti aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritate, pentru organizarea, coordonarea si executarea sarcinilor ce le revin.

Art. 19. - (1) în exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, următoarele autorităti militare pot emite, pe toată perioada stării de mobilizare sau a stării de război, ordonante militare, care sunt obligatorii, conform legii, astfel:

a) ministrul apărării nationale si seful Statului Major General, pe întregul teritoriu al tării;

b) comandantii militari din judete, numiti de Consiliul Suprem de Apărare a Tării, pentru judetele respective;

c) comandantii de garnizoane, pentru garnizoana respectivă.

(2) Ordonanta militară cuprinde:

a) titlul si numărul;

b) autoritatea emitentă;

c) baza legală a emiterii;

d) perioada de aplicare;

e) regulile si măsurile speciale care se dispun în zona de aplicare a acesteia, precum si sanctiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora;

f) autoritatea abilitată să asigure aplicarea si respectarea dispozitiilor acesteia;

g) modul de aducere la cunostinta populatiei;

h) data, stampila si semnătura autoritătii emitente.

(3) Pe timpul stăriide război, autoritătile militare prevăzute la alin. (1) pot dispune măsurile speciale conform atributiilor si răspunderilor prevăzute la art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu si regimul stării de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 453/2004. În plus, acestea mai pot dispune măsuri si stabili mijloace pentru:

a) interzicerea demisiei, pentru persoanele cu sarcini la mobilizare si război;

b) interzicerea accesului în zone sau obiective cu grad de risc ridicat din punct de vedere al sigurantei persoanelor, în care au loc actiuni militare;

c) obligativitatea adăpostirii populatiei în lucrările permanente sau temporare;

d) suspendarea temporară a autorizatiilor de procurare a armei si/sau a permiselor de armă, precum si suspendarea eliberării acestor documente;

e) interzicerea temporară a utilizării aparatelor de zbor si de navigatie pe apă;

f) interzicerea iluminatului si respectarea regulilor de camuflaj.

(4) Autoritătile militare prevăzute la alin. (1) sunt obligate să ia toate masurile pentru reducerea la minimum a vulnerabilitătilor asupra personalului, facilitătilor si materialelor necesare activitătilor militare fată de amenintări si riscuri.

Art. 20. - (1) La declararea stării de mobilizare sau a stării de război, unele atributii ale autoritătilor administratiei publice centrale de specialitate si ale autoritătilor administratiei publice locale pot trece în competenta autoritătilor militare, asa cum au fost prevăzute în hotărârea Parlamentului ori în decretul Presedintelui României privind declararea stării de mobilizare sau a stării de război.

(2) Autoritătile civile ale administratiei publice continuă exercitarea atributiilor care nu au fost transferate autoritătilor prevăzute la alin. (1) si au obligatia de a îndeplini întocmai prevederile ordonantelor militare.

Art. 21. - Pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război, autoritătile civile ale administratiei publice au atributii privind:

a) asigurarea îndeplinirii măsurilor stabilite si a respectării regulilor dispuse, fiecare în domeniul său de activitate;

b) punerea la dispozitia autoritătilor abilitate a evidentei salariatilor cu obligatii militare la mobilizare si război;

c) asigurarea îndeplinirii de către operatorii economici, institutiile publice si persoanele fizice a dispozitiilor si măsurilor privind pregătirea economiei, a teritoriului si a populatiei pentru apărare;

d) asigurarea îndeplinirii măsurilor pentru efectuarea rechizitiilor de bunuri si a prestărilor de servicii în interes public;

e) asigurarea reparatiei, conform planurilor existente, a resurselor de materii prime, a produselor industriale, a bunurilor alimentare, a energiei, a transporturilor, a lucrărilor publice si a comunicatiilor;

f) asigurarea punerii în aplicare a măsurilor stabilite pentru rationalizarea consumurilor.

 Art. 22. - Conducătorii autoritătilor publice care au atributii la mobilizare si război au obligatia de a pune în aplicare documentele de mobilizare, precum si ordinele si instructiunile privind modul de actiune a structurilor proprii si acelor dinsfera lor de activitate, potrivit reglementărilor legale, pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război.

 

CAPITOLUL IV

Asigurarea si utilizarea resurselor umane, materiale si financiare pe timpul stării de mobilizare si al stării de război

 

Art. 23. - (1) Pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război se utilizează resurse umane, materiale si financiare.

(2) Resursele umane provin din rândul cadrelor militare în activitate, al politistilor, al soldatilor si al gradatilor voluntari, al studentilor si al elevilor din institutiile militare de tnvătământ care au absolvit anul I, mai putin cei din colegiile militareliceale, din rândul rezervistilor, al personalului civil din cadrul autoritătilor publice care au atributii la mobilizare si război, precum si din rândul cetătenilor români care au obligatii militare sau care pot fi chemati să execute prestări de servicii în interes public, potrivit legii.

(3) Pentru asigurarea resurselor umane pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război se constituie si se instruieste, pe timp de pace, rezerva de mobilizare, care cuprinde rezerva operatională si rezerva generală, asa cum sunt reglementate în Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare. Rezervistii cuprinsi în rezerva de mobilizare participă la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la solicitarea institutiilor cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale.


(4) Resursele materiale necesare mobilizării fortelor destinate apărării se compun din:

a) rezervele proprii;

b) capacitătile pentru apărare, potrivit legii;

c) rezervele de mobilizare, potrivit legii;

d) productia curentă a operatorilor economici;

e) importuri;

f) alte resurse prevăzute de lege.

(5) Rezervele proprii, prevăzute la alin. (4) lit. a), se constituie de către fiecare institutie cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale, potrivit actelor normative specifice, statelor de organizare si normelor de înzestrare la război, si cuprind tehnică militară si materiale, în majoritate, produse greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricatie, care se asigură din productia internă sau din import.

(6) Constituirea rezervelor proprii de către institutiile cu atributii în domeniul apărării si sigurantei nationale se realizează pe baza programelor multianuale si a resurselor financiare alocate în acest sens prin bugetele anuale.

Art. 24. - Pe timpul stării de mobilizare si al stării de război se execută completarea fortelor destinate apărării potrivit statelor de organizare pentru război, instruirea acestora, precum si utilizarea resurselor materiale în vederea înzestrării conform normelor pentru război, până la realizarea nivelului de operationalizare necesar îndeplinirii misiunilor specifice primite.

Art. 25. - Resursele materiale si serviciile necesare sustinerii efortului de apărare se asigură de institutiile publice si operatorii economici, pe baza comenzilor de stat, emise de institutiile care administrează fonduri cuprinse în bugetul de stat pentru război, în conditiile legii, după punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei nationale pentru apărare. Achizitiile se pot face printr-un regim derogatoriu de la dispozitiile legale în vigoare, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

Art. 26. - (1) Chemarea rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război se face pe baza ordinelor de chemare, întocmite potrivit modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, cu decontarea cheltuielilor de transport. Decontarea cheltuielilor de transport se realizează pe baza cupoanelor din ordinul de chemare, de către institutiile cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale, potrivit procedurii stabilite prin ordin al conducătorilor acestora.

(2) Pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război, persoanele cu obligatii militare din rezerva generală pot fi chemate pentru completarea fortelor destinate apărării sau pentru prestări de servicii în interes public, potrivit legii, cu exceptia celor mobilizate la locul de muncă.

(3) Persoanele fără obligatii militare pot fi chemate numai pentru prestări de servicii în interes public, potrivit legii.

(4) Personalul operatorilor economici militarizati se supune regimului de control si disciplină militară.

(5) Personalul societătilor specializate de pază care execută paza si protectia la obiectivele clasificate de importantă deosebită la mobilizare si război se mobilizează la locul de muncă si se integrează, din punct de vedere operativ, în sistemufde pază al Jandarmeriei Române.

Art. 27. - (1) Planificarea, pregătirea si executia activitătilor pe timpul stării de mobilizare si al stării de război sunt reglementate prin ordine ale conducătorilor institutiilor cu atributii la mobilizare si război.

(2) Pe timpul stării de mobilizare si al stării de război coordonarea unitară a acestor activităti se realizează de Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

Art. 28. - Pe timpul stării demobilizare si al stării de război, centrele militare au următoarele atributii:

a) solicită structurilor Ministerului Administratiei si Internelor si operatorilor economici punerea în aplicare ă măsurilor prevăzute de documentele de mobilizare transmise pe timp de pace;

b) cooperează cu fortele destinate apărării pentru refacerea capacitătii operationale;

c) coordonează, îndrumă si verifică activitatea desfăsurată pe linia evidentei militare ă cetătenilor încorporabili si a rezervistilor, potrivit legii;

d) colaborează cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor pentru anuntarea si trimiterea cetătenilor încorporabili la recrutare-încorporăre si a rezervistilor la unitătile din compunerea institutiilor cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale;

e) colaborează cu structurile teritoriale ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru anuntarea si prezentarea cetătenilor prevăzuti a fi mobilizati la locul de muncă si a celor chemati pentru prestări de servicii fn interes public;

f) cooperează cu unitătile militare pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare al garnizoanei;

g) contribuie la punerea în aplicare a planului de asistentă familială si la rezolvarea problemelor sociale ale personalului mobilizat;

h) asigură, potrivit legii, plata ajutoarelor legale pentru familiile militarilor decedati.

Art. 29. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente stării de mobilizare si a stării de război se asigură de la bugetul de stat pentru război, elaborat si aprobat în conditiile legii.

(2) Executia bugetului de stat pentru război se aprobă de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

 (3) Presedintele României poate hotărî punerea în aplicare a executiei bugetului de stat pentru război numai în cazuri exceptionale, inclusiv de agresiune armată îndreptată împotriva tării, potrivit prevederilor constitutionale.

(4) Cheltuielile se finantează prin Trezoreria Statului, în limita bugetelor aprobate.

Art. 30. - (1) Executia de casă a bugetelor si operatiunile de încasări si plăti în lei ale structurilor din sistemul de apărare si securitatenatidnală se efectuează prin unitătile teritoriale ale trezoreriei Statului.

(2) Operatiunile de încasări si plăti în valută se efectuează prin intermediul institutiilor de credit său prin unitătile Trezoreriei Statului, după caz.

Art. 31. - Decontările între unitătile militare si alte persoane juridice sau fizice se efectuează cu sau fără numerar, prin utilizarea formelor si instrumentelor de decontare existente, pentru operatiunile respective, pe timp de pace.

Art. 32. - Persoanele fizice si juridice care au sustinut efortul de război al tării vor fi sprijinite cu prioritate de structurile autoritătilor administratiei publice centrale si locale pentru redobândirea bunurilor rechizitionate sau acordarea despăgubirilor, precum si pentru reintegrarea în societate.

 

CAPITOLUL V

Măsuri privind asistenta familială a militarilor si a personalului civil cu obligatii militare, pe timpul stării de mobilizare si al stării de război

 

Art. 33. - Asistenta familială pe timpul stării de mobilizare si al stării de război se organizează si se desfăsoară pe baza planului de sprijin familial elaborat, pe timp de pace, de comandantii structurilor militare.

Art. 34. - Coordonarea activitătii de sprijin familial se realizează la nivel central si local, potrivit normelor interne ale institutiilor din sistemul de apărare si securitate natională.

Art. 35. - Activitatea de sprijinfamilial include servicii de asistentă socială si de consiliere familială.

Art. 36. - Autoritătile administratiei publice acordă sprijin pentru rezolvarea problemelor familiale ale militarilor si personalului civil cu obligatii militare.

 

CAPITOLUL VI

Demobilizarea

 

Art. 37. - Demobilizarea reprezintă renuntarea la măsurile si activitătile desfăsurate în vederea mobilizării, ca urmare a fncetării actiunii factorilor care au generat mobilizarea si a inexistentei altor factori care să impună mentinerea stării de mobilizare partială sau totală.

Art. 38. - Demobilizarea se declară de către autoritătile publice abilitate de Constitutia României, republicată, să declare starea de mobilizare, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Tării.


Art. 39. - (1) Demobilizarea poate fi partială sau totală.

(2) Demobilizarea partială se poate executa în anumite unităti administrativ-teritoriale, în cadrul unor operatori economici si institutii publice din domeniile de activitate care au sustinut efortul de apărare, precum si în cadrul unor elemente ale fortelor destinate apărării.

(3) Demobilizarea totală se execută în toate domeniile de activitate, pe întregul teritoriu al statului.

Art. 40. - Demobilizarea cuprinde:

a) trecerea fortelor destinate apărării la încadrarea potrivit prevederilor pentru pace ale statelor de organizare si normelor de înzestrare;

b) emiterea ordinelor de demobilizare a rezervistilor;

c) completarea rezervelor materiale utilizate la mobilizare si război;

d) demilitarizarea operatorilor economici;

e) încetarea măsurilor pentru restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale;

f) desfăsurareaactivitătilor administrativ-financiare pentru solutionarea situatiei bunurilor rechizitionate, potrivit legii;

g) refacerea capacitătii operationale a fortelor destinate apărării.

Art. 41. - Autoritătile administratiei publice centrale si locale sprijină organizarea si desfăsurarea demobilizării.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 42. - (1) Refuzul persoanelor legal chemate de a presta servicii în interes public pe durata stării de mobilizare partială sau totală si a stării de război constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

(2) Actiunea penală se pune în miscare numai la sesizarea comandantului centrului militar.

Art. 43. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) îndeplinirea vădit necorespunzătoare si cu rea-credintă a prestărilor de servicii în interes public, pe durata stăriide mobilizare partială sau totală ori a stării de război;

b) refuzul operatorilor economici specializati de a transmite populatiei, imediat si în mod corect, potrivit dispozitiilor art. 9, hotărârea Parlamentului privind declararea stării de mobilizare sau a stării de război ori decretul Presedintelui României privind declararea stării de mobilizare;

c) neîndeplinirea, cu rea-credintă, a măsurilor dispuse de autoritătile militare prevăzute la art. 19 alin. (1), în măsura în care aceasta nu constituie infractiune.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei, pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele juridice.

(3) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul apărării nationale sau, după caz, de conducătorii institutiilor publice cu atributii la mobilizare si război.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 44. - Institutiile din domeniul apărării si securitătii nationale acordă drepturile bănesti, de hrană, echipare si asigurare medicală cuvenite personalului pe timpul stării de mobilizare si al stării de război, potrivit legii.

Art. 45. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Finantelor Publice, în colaborare cu institutiile cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale, elaborează, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele privind finantarea pe timpul stării de mobilizare si al stării de război, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

Art. 46. - În aplicarea prevederilor prezentei legi, conducătorii institutiilor cu atributii în domeniul apărării si securitătii nationale pot emite ordine si dispozitii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 355.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul stării de mobilizare partială sau totală a fortelor armate si al stării de război

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul stării de mobilizare partială sau totală a fortelor armate si al stării de război si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.706.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington la data de 28 aprilie 2008, si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington la data de 5 mai 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington la data de 28 aprilie 2008.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington la data de 5 mai 2008.

Art. 3. - Banca Natională a României este autorizată să notifice Fondului Monetar International acceptarea de către România a amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 365.

 

REZOLUTIA 63-2

Amendamente propuse la Statutul Fondului Monetar International pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International

 

Guvernele în numele cărora este semnat prezentul acord convin următoarele:

1. Textul articolului XII sectiunea 3(e) va fi amendat si va avea următorul continut:

„(e) Fiecare director executiv va numi un supleant care va primi mandat deplin de a actiona în numele său atunci când acesta nu este prezent, în conditiile în care Consiliul Guvernatorilor poate adopta reglementări care să îi permită unui director executiv ales de un anumit număr de membri să numească 2 supleanti. Aceste reglementări, dacă sunt adoptate, vor putea fi modificate numai în contextul alegerilor periodice de directori executivi si vor impune unui director executiv care numeste 2 supleanti să desemneze: (i) supleantul care va actiona în numele directorului executiv atunci când acesta nu este prezent si sunt prezenti ambii supleanti; si (ii) supleantul care va exercita prerogativele directorului executiv conform literei (f) de mai jos. Atunci când directorii executivi care i-au numit sunt prezenti, supleantii pot participa la întâlniri, fără a avea însă dreptul de a vota."

2. Textul articolului XII sectiunea 5(a) va fi amendat si va avea următorul continut:

„(a) Numărul total de voturi ale fiecărui membru va fi egal cu suma voturilor sale de bază si a voturilor pe bază de cotă.

(i) Voturile de bază ale fiecărui membru vor fi reprezentate de numărul de voturi ce rezultă din împărtirea egală între membri a 5,502% din suma agregată a drepturilor totale de vot ale tuturor membrilor, cu conditia să nu existe voturi de bază fractionale. (ii) Voturile pe bază de cotă ale fiecărui membru vor fi reprezentate de numărul de voturi ce rezultă din alocarea unui vot pentru fiecare parte din cota sa ce echivalează cu o sută de mii de drepturi speciale de tragere." 3. Textul paragrafului 2 din anexa L va fi amendat si va avea următorul continut:

„2. Numărul de voturi alocate unui membru nu va fi calculat în niciun organ al Fondului. Acestea nu vor fi incluse în calculul drepturilor totale de vot decât în următoarele scopuri:

(a) acceptarea unui amendament propus ce apartine exclusiv Departamentului de Drepturi Speciale de Tragere; si

(b) calcularea voturilor de bază conform articolului XII sectiunea 5(a)(i)."


 

REZOLUTIA 63-3

Amendamente propuse la Statutul Fondului Monetar International pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International

 

Guvernele în numele cărora este semnat prezentul acord convin următoarele:

1. Textul articolului XII sectiunea 6(f)(iii) va fi amendat si va avea următorul continut:

„(iii) Fondul poate utiliza moneda unui membru păstrată în Contul de investitii pentru investitiile pe care le poate decide, conform regulilor si reglementărilor adoptate de Fond cu o majoritate de 70% din totalul drepturilor de vot. Regulile si reglementările adoptate în baza acestei prevederi vor fi conforme cu punctele (vii), (viii) si (ix) de mai jos."

2. Textul articolului XII sectiunea 6(f)(vi) va fi amendat si va avea următorul continut:

„(vi) Contul de investitii va fi închis în eventualitatea lichidării Fondului, iar cu o majoritate de 70% din totalul puterii de vot poate fi lichidat sau suma investitiei poate fi redusă si înainte de lichidarea Fondului."

3. Textul articolului V sectiunea 12(h) va fi amendat si va avea următorul continut:

„(h) Până în momentul în care apare necesitatea utilizării pentru destinatiile specificate de litera (f) de mai sus, Fondul poate investi moneda unui membru, detinută în Contul de plăti speciale pentru investitiile pe care le poate decide, conform regulilor si reglementărilor adoptate de Fond cu o majoritate de

70% din totalul drepturilor de vot. Venitul din investitii si dobânda primită conform literei (f)(ii) de mai sus vor fi plasate în Contul special de tragere."

4. În Statut se va adăuga articolul V sectiunea 12(k), ce va avea următorul continut:

„(k) Ori de câte ori, în conformitate cu litera (c) de mai sus, Fondul vinde aur achizitionat de el după data celui de-al doilea amendament la acest statut, în Contul de resurse generale va fi plasată partea din venituri obtinute egală cu pretul de achizitie al aurului, surplusul fată de această parte fiind plasat în Contul de investitii pentru a fi utilizat în conformitate cu prevederile articolului XII sectiunea 6(f). Dacă orice cantitate de aur cumpărată de Fond după al doilea amendament la acest statut este vândută după data de 7 aprilie 2008, dar înaintea intrării în vigoare a acestei prevederi, atunci după intrarea în vigoare a acestei prevederi si fără a tine seama de limita prevăzută de articolul XII sectiunea 6(f)(ii), Fondul va transfera din Contul de resurse generale în Contul de investitii o sumă egală cu veniturile obtinute din aceste vânzări, după deducerea (i) pretului de achizitie al aurului vândut; si (ii) a oricărei sume din aceste venituri ce depăseste pretul de achizitie ce a fost transferată deja în Contul de investitii anterior datei de intrare în vigoare a acestei prevederi."

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington la data de 28 aprilie 2008, si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington la data de 5 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar International, propuse si aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia 63-2 pentru perfectionarea sistemului de vot si a reprezentativitătii în cadrul Fondului Monetar International, la Washington la data de 28 aprilie 2008, si, respectiv, prin Rezolutia 63-3 pentru extinderea autoritătii investitionale a Fondului Monetar International, la Washington la data de 5 mai 2008, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 1.718.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor terenuri în suprafată totală de 84,40 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Suprafata de teren care rămâne în administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu se va diminua în mod corespunzător cu suprafata de teren transmisă conform prevederilor art. 1.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 366.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu

 

Locul unde sunt situate terenurile care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor care se transmit

Pozitia în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Orasul Cisnădie,

judetul Sibiu

Statul Român - domeniul public

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti"- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Orasul Cisnădie - domeniul public

Consiliul Local al Orasului Cisnădie,

judetul Sibiu

Teren agricol si neagricol în suprafată

totală de 84,40 ha

Nr. cadastral: 1999/1/2, 1992/3, 1999/3, 2000/1, 2003/1, 2007/1, 2008/1, 2010/1/1, 2015/1, 2017/1, 2017/2, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029, 2031, 2033/1, 2033/2, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2053, 2054/1, 2054/2, 2054/3, 2056, 2057, 2058/1, 2058/3, 2060, 2062/2, 2066/4/1, 2813, 2814/1, 2816, 2817, 2818, 2819/1, 2822, 2823, 2824, 2825/1, 2825/2, 2825/3, 2826/1, 2826/2, 2828, 2829, 2830

Nr. M.F.P.: 107512


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orasului Cisnădie si în administrarea Consiliului Local al Orasului Cisnădie, judetul Sibiu, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 1.719.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 173, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităti echivalente de cel mult 250 litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu concentratia alcoolică de 100% în volum, se exceptează de la plata accizelor."

2. La articolul 178, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producători de vinuri linistite care produc în medie mai putin de 600 hi de vin pe an."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 367.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 1.720.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.460 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicată de Cezar Lungu Iulian în Dosarul nr. 2.131/91/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.131/91/2007, Curtea de Apel Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicată de Cezar Iulian Lungu în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 26 referitoare la Viata intimă, familială si privată, prin aceea că anihilează dreptul oricărei persoane de a dispune de ea însăsi.

Curtea de Apel Galati - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, modificată si completată prin Legea nr. 522/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004, care au următorul continut: „Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 334 din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 22 iulie 2005, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000, retinând în esentă c㠄viata intimă, familială si privată este protejată de lege în conditiile în care se manifestă în cadrul ordinii juridice, iar nu în afara sa. Dreptul de a dispune de propria persoană, nefiind un drept absolut, poate fi exercitat numai cu respectarea drepturilor altor persoane, a ordinii publice si a bunelor moravuri.

În acest sens, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale stabileste prin art. 8 paragraful 2 că dreptul la respectarea vietii private poate face obiectul unor restrictii dacă sunt prevăzute de lege si dacă constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea natională, siguranta publică, bunăstarea economică a tării, apărarea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sănătătii sau a moralei ori protejarea drepturilor si libertătilor altora", exigente satisfăcute pe deplin de norma contestată, care constituie un mijloc de prevenire a unor fapte penale, de natură să pună în pericol siguranta publică.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicată de Cezar Lungu Iulian în Dosarul nr. 2.131/91/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.461 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihai-Florin Radavoi în Dosarul n r. 182/39/2009 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 182/39/2009, Curtea de Apel Suceava - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihai-Florin Radavoi în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) si art. 16 alin. (1) si (2), deoarece, spre deosebire de persoanele implicate într-o cauză penală în care s-a pronuntat achitarea, condamnarea sau încetarea procesului penal de către instanta de judecată, cetătenii implicati în cauze de natura celor prevăzute de art. 278 si art. 2781 din Codul de procedură penală nu au acces la justitie. De altfel, chiar prin Decizia nr. XVII din 19 martie 2007, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, admitând recursul în interesul legii, a statuat că este inadmisibilă o cerere de revizuire formulată împotriva unei hotărâri judecătoresti definitive pronuntate în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedură penală.

Curtea de Apel Suceava - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:


Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 394 alin. 2 cu denumirea marginală Cazurile de revizuire din Codul de procedură penală, care au următorul continut: „Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare."

Art. 394 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală prevede c㠄Revizuirea poate fi cerută când:

a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instantă la solutionarea cauzei;".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 1.232 din 20 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2008, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 393 alin. 1 si art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihai-Florin Radavoi în Dosarul nr. 182/39/2009 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.464 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 264 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 264 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Constantin Duca în Dosarul nr. 4.459/190/2008 al Judecătoriei Bistrita - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.459/190/2008, Judecătoria Bistrita - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 264 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Constantin Duca în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 11 alin. (1)si (2), art. 20, art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (1) si (2), art. 131 alin. (1) si (2), art. 132 alin. (1), precum si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece obligativitatea verificării rechizitoriului, instituită de Codul de procedură penală, nu corespunde exigentelor constitutionale referitoare la rolul si statutul procurorilor, care îsi văd astfel stirbită independenta de care se bucură în exercitarea activitătilor specifice.

De asemenea, autorul, pornind de la redactarea anterioară a art. 264 alin. 4 din Codul de procedură penală, care instituia un termen în interiorul căruia procurorul ierarhic superior trebuie să verifice legalitatea si temeinicia solutiei adoptate, arată că practic acest alineat este inutil si are drept consecintă îngreunarea procesului penal, cu atât mai mult cu cât instanta de judecată verifică în prima zi de înfătisare regularitatea sesizării.

În sfârsit, autorul nu a arătat în ce constă afectarea celorlalte prevederi constitutionale invocate, limitându-se la simpla lor enuntare.

Judecătoria Bistrita - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 264 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Actul de sesizare a instantei, care au următorul continut:

„Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalitătii si temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când urmărirea este făcută de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când urmărirea penală este efectuată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, rechizitoriul este verificat de procurorul-sef de sectie, iar când urmărirea penală este efectuată de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet. În cauzele cu arestati, verificarea se face de urgentă si înainte de expirarea duratei arestării preventive.

Dacă rechizitoriul nu a fost infirmat, procurorul ierarhic care a efectuat verificarea îl înaintează instantei competente, împreună cu dosarul cauzei si cu un număr necesar de copii de pe rechizitoriu pentru a fi comunicate inculpatilor aflati în stare de detinere."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 679 din 12 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 24 iulie 2008, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 264 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 264 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Constantin Duca în Dosarul nr. 4.459/190/2008 al Judecătoriei Bistrita - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si efectuarea recensământului general agricol din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (3) si al art. 9 din Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul pregătirii, organizării, conducerii si efectuării lucrărilor recensământului general agricol, se constituie comisii teritoriale la nivel de judet, municipiu, oras, comună, precum si secretariate tehnice în componenta prevăzută în anexele nr. 1,2 si 3.

(2) Se constituie comisii teritoriale la nivelul municipiului Bucuresti si la nivelul sectoarelor acestuia.

(3) Membrii comisiilor judetene, respectiv ai comisiei municipiului Bucuresti, nominalizati de către conducătorii fiecărei institutii implicate, se aprobă prin ordin al prefectului, iar prin dispozitii ale primarilor se aprobă membrii comisiilor municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor.

(4) Comisiile teritoriale se constituie în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri si răspund de organizarea si efectuarea recensământului general agricol în cadrul unitătilor administrativ-teritoriale respective, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România si a Programului general de organizare si efectuare a Recensământului General Agricol 2010, elaborat de Secretariatul tehnic central si aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol.

(5) Atributiile comisiilor teritoriale sunt prevăzute în anexele nr. 4 si 5.

(6) Comisiile teritoriale îsi încetează activitatea odată cu publicarea rezultatelor provizorii.

Art. 2. - (1) Comisiile judetene si comisia municipiului Bucuresti organizează secretariate tehnice pe lângă unitătile teritoriale ale Institutului National de Statistică.

(2) Secretariatele tehnice ale comisiilor judetene si al comisiei municipiului Bucuresti desfăsoară activităti necesare pregătirii, conducerii si efectuării recensământului general agricol, în conformitate cu prevederile Programului general de organizare si efectuare a Recensământului General Agricol 2010, aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol.

(3) Acestea se înfiintează în termen de 5 zile de la constituirea comisiilor judetene si a comisiei municipiului Bucuresti.

(4) Componenta nominală a secretariatelor tehnice ale comisiilor judetene si componenta nominală a secretariatului tehnic al comisiei municipiului Bucuresti sunt stabilite de către comisiile judetene si de către comisia municipiului Bucuresti.

(5) Atributiile secretariatelor tehnice ale comisiilor judetene si al comisiei municipiului Bucuresti pentru recensământul general agricol sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 3. - (1) Institutiile prefectilor, consiliile judetene si al municipiului Bucuresti, precum si primăriile comunale, orăsenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti asigură conditiile tehnico-materiale necesare bunei desfăsurări a activitătilor de pregătire, organizare si efectuare a recensământului general agricol, în conformitate cu Programul general de organizare si efectuare a Recensământului General Agricol 2010, aprobat de către Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol.

(2) În acest scop, autoritătile si institutiile publice prevăzute la alin. (1) iau măsuri privind:

a) asigurarea spatiilor, mobilierului si mijloacelor de telecomunicatii necesare desfăsurării activitătii comisiilor teritoriale si a secretariatelor tehnice, depozitarea si păstrarea în conditii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum si a altor mijloace necesare efectuării în bune conditii a lucrărilor de recensământ;

b) asigurarea spatiilor necesare desfăsurării instructajelor în conditii corespunzătoare, pentru însusirea de către recenzori a instructiunilor privind înregistrarea corectă a datelor si informatiilor în chestionarele de recensământ;

c) întocmirea, verificarea si actualizarea registrului agricol, a corectitudinii datelor înscrise în acesta, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel încât, până la data de 1 iulie 2010, să devină functional si util pentru întocmirea listelor unitătilor de recenzare si corelarea cu datele declarate în chestionarele de recensământ;

d) obtinerea materialelor cartografice cu limitele unitătilor administrativ-teritoriale detinute de oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si de Fondul National Geodezic si împărtirea acestora în sectoare si sectii de recensământ, la termenele stabilite si în conformitate cu hotărârile Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol;

e) întocmirea listelor unitătilor de recenzare, la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, ale căror centralizatoare sunt înaintate comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti;

f) împărtirea localitătilor în sectoare si sectii de recensământ, pe baza listelor unitătilor de recenzare si a normelor stabilite de către Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol;

g) actualizarea nomenclaturii stradale la nivelul tuturor unitătilor administrativ-teritoriale; la nivelul comunelor, unde nu este aprobată nomenclatura stradală, aceasta se aprobă în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

h) recrutarea personalului necesar efectuării lucrărilor de recensământ, în colaborare cu comisiile teritoriale;

i) asigurarea mijloacelor de transport necesare pregătirii si efectuării recensământului general agricol, la termenele si pe duratele prevăzute în graficele elaborate de către comisiile teritoriale.

Art. 4. - În perioada 1 iulie 2010-1 mai 2011, în care se desfăsoară principalele actiuni de organizare si efectuare a recensământului general agricol, cotele lunare ale consumului de carburant pentru autoturisme, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se suplimentează cu câte 200 litri carburant pe lună, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru efectuarea recensământului general agricol al fiecărei institutii publice implicate, pentru câte un autoturism de la fiecare dintre acestea.

Art. 5. - Pentru actiunile care se desfăsoară în perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2011, referitoare la efectuarea recensământului general agricol, introducerea, prelucrarea si validarea datelor, se majorează cheltuielile aferente a câte două posturi telefonice pentru secretariatul tehnic central, care functionează la sediul Institutului National de Statistică, si pentru secretariatele tehnice ale comisiilor judetene si secretariatul tehnic al comisiei municipiului Bucuresti, care functionează pe lângă unitătile teritoriale de statistică.

Art. 6. - (1) Recenzorii, recenzorii-sefi si coordonatorii, selectati din rândul specialistilor agricoli, al specialistilor în economie, informatică, precum si al altor categorii de persoane, cu studii superioare sau medii, primesc, pentru activitatea depusă în perioada efectuării recensământului general agricol, în baza unor conventii civile, pe lângă drepturile salariale la unitătile la care sunt încadrati sau pensie, după caz, o indemnizatie brută pe zi de activitate, stabilită după cum urmează:

a) coordonatorii si recenzorii-sefi, 55 lei pe zi de activitate, pentru cel mult 25 de zile efectiv lucrate, respectiv pentru cel mult 23 de zile efectiv lucrate;

b) recenzorii, 50 lei pe zi de activitate, pentru cel mult 20 de zile efectiv lucrate.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată la încheierea actiunii si se impozitează conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Nu se retine contributia pentru asigurările sociale si de sănătate la indemnizatiile încasate potrivit alin. (1).

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) si specialistii din secretariatele tehnice sunt scutiti de toate atributiile ce le revin la institutiile unde sunt încadrati, pe perioada de activitate desfăsurată pentru efectuarea recensământului general agricol, si îsi mentin toate drepturile salariale.

(5) Coordonatorii, recenzorii-sefi si recenzorii beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasărilor pentru culegerea datelor în altă localitate decât cea de domiciliu, preluarea si predarea instrumentarului statistic si a datelor culese de la si la sediile secretariatelor tehnice de pe lângă unitătile teritoriale ale Institutului National de Statistică, precum si pentru instruirea personalului.

Art. 7. - (1) Personalul care efectuează ancheta de control a recensământului general agricol în anul 2011 beneficiază de aceleasi drepturi pe zi efectiv lucrată ca cele prevăzute la art. 6 alin. (ijlit. b).

(2) Indemnizatia se acordă o singură dată, pentru cel mult 15 zile efectiv lucrate.

Art. 8. - Având în vedere caracterul temporar al activitătii, în mod exceptional, personalul suplimentar prevăzut la art. 8 din Legea nr. 153/2008 poate fi recrutat si din rândul persoanelor pensionate.

Art. 9. - (1) Sumele necesare realizării recensământului general agricol sunt cele prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Fondurile necesare pentru pregătirea, organizarea, coordonarea si efectuarea recensământului general agricol, precum si pentru publicarea rezultatelor, prevăzute în anexa nr. 7, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Institutului National de Statistică, si din bugetele Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Ministerului Administratiei si Internelor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual.

(3) În suma prevăzută Institutului National de Statistică, pentru perioada 2010-2012, se include si finantarea de 4 milioane euro prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1.166/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură si ancheta privind metodele de productie agricolă si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului, la art. 13 „Contributia comunitară".

(4) Din suma totală prevăzută în anexa nr. 7, suma de 4 milioane euro este primită de la Uniunea Europeană, din care 2,4 milioane de euro reprezintă prefinantarea prevăzută în anul 2009, iar restul de 1,6 milioane euro este acordat în anul 2013, după încheierea recensământului.

(5) Cheltuielile efectuate în contul sumei de 1,6 milioane euro se prefinantează din bugetul de stat, prin bugetul Institutului National de Statistică, urmând ca la rambursarea sumei de la Uniunea Europeană, aceasta să se vireze ca venit la bugetul de stat.

(6) Defalcarea pe categorii de cheltuieli a sumelor prevăzute pe fiecare ordonator de credite, conform anexei nr. 7, se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la propunerea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.

Art. 10. - Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale centralizează si validează datele si informatiile rezultate în urma efectuării recensământului general agricol.

Art. 11. - Prelucrarea datelor, precum si publicarea rezultatelor finale ale recensământului general agricol se realizează de către Institutul National de Statistică, inclusiv unitătile teritoriale de statistică din subordine, pe baza Programului general de organizare si efectuarea a Recensământului General Agricol 2010, la termenele aprobate de către Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol.

Art. 12. - (1) Datele si informatiile primare culese prin chestionarele de recensământ sunt păstrate potrivit dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(2) După validarea si publicarea rezultatelor finale ale recensământului general agricol, chestionarele sunt distruse, potrivit dispozitiilor Legii nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) împiedicarea, în orice mod, a persoanelor implicate în actiunea de recensământ si în ancheta privind metodele de productie agricolă în efectuarea înregistrărilor si controlului datelor ce fac obiectul acestor două cercetări statistice;

b) refuzul furnizării informatiilor prevăzute în chestionarul de recensământ si ancheta privind metodele de productie agricolă;

c) furnizarea de date si informatii eronate sau incomplete;

d) nerespectarea dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de înregistrare si prelucrare a datelor;

e) nerespectarea dispozitiilor legale de păstrare a caracterului confidential al datelor personale declarate si înregistrate în chestionarul de recensământ si la ancheta privind metodele de productie agricolă;

f) refuzul completării si predării chestionarelor de recensământ recenzorilor-sefi sau coordonatorilor de către unitătile de recenzare, pentru care este prevăzut procedeul autoînregistrării;

g) utilizarea rezultatelor obtinute în alte scopuri decât cele statistice;

h) neactualizarea ori neaprobarea nomenclaturii stradale.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se aplică atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) si (2) se fac de către persoanele împuternicite de prefect, primar, precum si de alte persoane anume împuternicite în acest scop de către Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol.

(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - Dispozitiile art. 13 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Persoanele implicate în realizarea recensământului general agricol beneficiază, pe perioada îndeplinirii acestei activităti, de protectia legii, fiind considerate ca îndeplinind o functie publică de exercitare a autoritătii de stat.

Art. 16. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Presedintele Institutului National de Statistică,

Cristian Nicolae Stanică

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.370.

ANEXA Nr. 1

 

Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru recensământul general agricol

 

Presedinte: - prefectul judetului, prefectul municipiului Bucuresti

Vicepresedinti: - presedintele consiliului judetean, unul dintre viceprimarii municipiului Bucuresti

- directorul coordonator al directiei teritoriale a Institutului National de Statistică

- directorul coordonator al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, directorul coordonator al Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Secretari: - directorul coordonator adjunct al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, directorul coordonator adjunct al Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

- directorul coordonator adjunct al directiei teritoriale a Institutului National de Statistică Membri:

a) unul dintre cei 2 subprefecti ai judetului, respectiv ai municipiului Bucuresti;

b) secretarul judetului, secretarul general al municipiului Bucuresti;

c) câte un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România, al Asociatiei Oraselor din România si al Asociatiei Municipiilor din România, din judetul respectiv, desemnat de presedintele acestor structuri asociative;

d) directorul oficiului de cadastru si publicitate imobiliară, directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucuresti;

e) directorul coordonator al directiei generale a finantelor publice judetene, directorul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 2

 

Comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale pentru recensământul general agricol

 

Presedinte: - primarul municipiului, primarul sectorului municipiului Bucuresti, al orasului, al comunei

Vicepresedinte: -secretarul municipiului, secretarul general al municipiului Bucuresti, secretarul sectorului municipiului Bucuresti, secretarul orasului, secretarul comunei

Membri:

a) reprezentantul Directiei Regionale de Statistică Bucuresti;

b) persoane din aparatul de specialitate al primarului, cu atributii în domeniul registrului agricol;

c) 1-2 specialisti agricoli.

 

ANEXA Nr. 3

 

Secretariatele tehnice ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru recensământul general agricol

 

Secretar: - directorul coordonator adjunct al directiei teritoriale a Institutului National de Statistică

Membri:

a) un reprezentant din cadrul institutiei prefectului;

b) un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean si, respectiv, al primarului general al municipiului Bucuresti;

c) 3-4 reprezentanti din cadrul unitătii teritoriale a Institutului National de Statistică;

d) 3-4 reprezentanti din cadrul unitătii teritoriale a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

e) un reprezentant din cadrul oficiului de cadastru si publicitate imobiliară, un reprezentant din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 4

 

Atributiile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru recensământul general agricol

 

Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti organizează, coordonează si conduc actiunile si lucrările de efectuare a recensământului în cadrul unitătilor administrativ-teritoriale din judet (municipii, orase, comune) si din sectoarele municipiului Bucuresti.

În acest scop, comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

a) organizează secretariatele tehnice, pe lângă unitătile teritoriale ale Institutului National de Statistică, organe executive de lucru, care realizează actiuni si lucrări necesare comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, în îndeplinirea atributiilor ce le revin pentru pregătirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrărilor recensământului, în localitătile judetelor si în sectoarele municipiului Bucuresti;

b) înaintează secretariatului tehnic central, în termen de 10 zile de la constituirea comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru recensământ si a secretariatelor tehnice, o copie de pe ordinul prefectului, precum si procesele-verbale, cu componenta nominală a fiecărei comisii si a fiecărui secretariat tehnicjudetean si a municipiului Bucuresti, datele de contact ale membrilor acestora;

c) dispun măsuri pentru constituirea comisiilor municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale;

d) verifică modul cum s-au asigurat spatiile de lucru, mobilierul, mijloacele de comunicare necesare desfăsurării activitătii comisiilor judetene si a secretariatelor tehnice judetene, depozitării si păstrării, în conditii corespunzătoare, a materialelor de recensământ, precum si alte mijloace necesare pentru efectuarea recensământului;

e) asigură implementarea si monitorizarea activitătilor de pregătire si efectuare a recensământului, în toate localitătile de pe raza judetului si sectoarele municipiului Bucuresti, pe baza programului Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol;

f) controlează si analizează, în colaborare cu comisiile teritoriale, activitatea de completare si actualizare a registrelor agricole, de la nivelul primăriilor;

g) presedintele atribuie sarcini concrete membrilor comisiei teritoriale si secretariatului tehnic judetean si repartizează localitătile de care să răspundă pentru actiunile ce se vor desfăsura în etapele premergătoare si de efectuare a recensământului;

h) acordă asistentă tehnică primăriilor si comisiilor teritoriale pentru recensământ la lucrările premergătoare recensământului:

- întocmirea listelor cu exploatatiile agricole;

- împărtirea unitătii administrativ-teritoriale în sectoare si sectii de recensământ pe materialele cartografice preluate de la oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, respectiv Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucuresti;

- elaborarea lucrărilor de împărtire a teritoriului localitătilor în sectoare si sectii de recensământ, pe baza normelor metodologice aprobate de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol;

- selectarea si recrutarea personalului de recensământ (recenzori, recenzori-sefi, coordonatori), cu respectarea numărului de persoane stabilit de comisiile judetene pentru fiecare municipiu, oras, comună si de comisia municipiului Bucuresti, pentru fiecare sector;

i) întocmesc si înaintează secretariatului tehnic central programe de organizare a instructajelor, precizând perioada, locul de desfăsurare a acestora, numărul participantilor pe serii si persoanele nominalizate pentru efectuarea instruirilor;

j) organizează si coordonează actiunea de instruire a membrilor comisiilor teritoriale, a personalului de îndrumare si control, precum si a recenzorilor, recenzorilor-sefi si coordonatorilor si informează Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol despre modul cum s-au desfăsurat instructajele, gradul de participare si despre problemele deosebite (organizatorice si metodologice) ridicate în timpul efectuării instruirilor, solutiile si măsurile luate;

k) organizează si urmăresc primirea, depozitarea si distribuirea către comisiile teritoriale a instrumentarului statistic si a celorlalte materiale auxiliare necesare pregătirii si efectuării recensământului. În acest scop, comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, prin secretariatele tehnice ale acestora, stabilesc necesarul de materiale pentru fiecare localitate (municipiu, oras, comună, sector al municipiului Bucuresti);

l) aprobă planul actiunilor de popularizare a recensământului, întocmit pe baza programului primit de la Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol. Organizează pe plan local actiuni de popularizare prin presă, radio, televiziune, conferinte, simpozioane, se preocupă de si urmăreste difuzarea si afisarea materialelor de popularizare primite de la Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol (brosuri, afise, calendare eto);

m) organizează pe teren actiuni de control si îndrumare a comisiilor teritoriale, cu privire la modul de derulare a lucrărilor recensământului si de respectare a termenelor prevăzute în programul aprobat de către Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol;

n) aprobă graficele întocmite de secretariatele tehnice judetene referitoare la necesarul, durata si termenele la care se vor pune la dispozitia comisiei judetene, de către unitătile administratiei publice reprezentate în comisia judeteană si a municipiului Bucuresti, a mijloacelor de transport pentru pregătirea si efectuarea recensământului. Aprobă modul de utilizare a cotei de carburanti repartizate de către Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol;

o) analizează periodic, împreună cu presedintii comisiilor teritoriale, stadiul lucrărilor/actiunilor premergătoare recensământului si dispun măsuri pentru desfăsurarea acestora;

p) controlează pe teren dacă recenzorii au întocmit lista exploatatiilor agricole din sectoarele de recensământ atribuite si modul în care acestia efectuează vizita preliminară;

q) organizează si urmăresc desfăsurarea actiunii de recenzare a exploatatiilor agricole si informează secretariatul tehnic central la termenele stabilite asupra stadiului înregistrărilor si a situatiilor deosebite (organizatorice, metodologice) constatate pe teren;

r) răspund, împreună cu comisiile teritoriale, de păstrarea caracterului confidential al datelor declarate de repondenti (exploatatiile agricole) si înregistrate în chestionarele de recensământ, precum si de utilizarea acestora numai în scopuri statistice;

s) organizează si controlează centralizarea datelor la nivelul localitătilor si pe judet, pentru obtinerea rezultatelor provizorii ale recensământului;

t) acordă asistentă tehnică si coordonează lucrările pe teren pentru ancheta de control a recensământului;

u) urmăresc ca în perioada de recenzare, în îndeplinirea atributiilor ce le revin, personalul de recensământ si membrii comisiilor teritoriale pentru recensământ să se identifice prin prezentarea legitimatiei care le atestă această calitate;

v) analizează si validează rezultatele provizorii si finale la nivel de judet ale recensământului;

w) urmăresc si iau măsuri legale ca recenzorii, recenzorii-sefi si coordonatorii, precum si persoanele care desfăsoară activităti de îndrumare, control si prelucrare să beneficieze de protectia legii, fiind asimilate cu cele care îndeplinesc functii ce implică exercitiul autoritătii de stat;

x) nominalizează si autorizează persoane din aparatul prefecturii si al primăriilor pentru aplicarea de contraventii celor care comit fapte ce împiedică desfăsurarea în bune conditii a actiunilor de recensământ;

y) îndeplinesc si alte sarcini legate de organizarea si efectuarea recensământului, pe baza hotărârilor Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.


 

ANEXA Nr. 5

 

Atributiile comisiilor municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale pentru recensământul general agricol

 

Comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale pentru recensământ răspund de efectuarea actiunilor si lucrărilor prevăzute în Programul general de organizare si efectuare a Recensământului General Agricol 2010, aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol, si au următoarele atributii:

a) înaintează comisiei judetene si a municipiului Bucuresti pentru recensământ, în termen de 10 zile de la constituire, o copie de pe dispozitia primarului de constituire a comisiei si proces ui-verb al cu componenta nominală a acesteia, datele de contact ale membrilor acestora;

b) organizează, conduc, controlează si răspund de efectuarea lucrărilor de recensământ pe raza municipiilor si a sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, la termenele prevăzute si potrivit instructiunilor Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol;

c) colaborează cu primăriile la efectuarea lucrărilor pregătitoare ale recensământului:

- întocmirea listelor exploatatiilor agricole, ale căror centralizatoare vor fi înaintate comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti;

- împărtirea unitătii administrativ-teritoriale în sectoare de recensământ pe materialele cartografice preluate de la oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, respectiv Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucuresti si înaintarea acestora comisiei judetene si a municipiului Bucuresti spre verificare si aprobare;

- elaborarea lucrărilor de sectorizare a teritoriului localitătilor, în conformitate cu normele aprobate de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol;

- asigurarea, selectarea si recrutarea personalului de recensământ, reprezentat de recenzori, recenzori-sefi si coordonatori, din rândul specialistilor agricoli, al specialistilor în economie, informatică si alte domenii, inclusiv functionarii publici de specialitate, precum si din rândul pensionarilor si al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, cu studii superioare sau medii;

d) colaborează cu primăriile pentru asigurarea atât a spatiilor de lucru si a mijloacelor de comunicare necesare desfăsurării activitătii comisiei, cât si a spatiilor pentru păstrarea si gestionarea materialelor de recensământ, până la predarea lor comisiei judetene si a municipiului Bucuresti;

e) colaborează cu primăriile si iau măsuri în vederea actualizării registrului agricol, în conformitate cu reglementările în vigoare;

f) răspund de participarea recenzorilor, recenzorilor-sefi, coordonatorilor si recenzorilor de rezervă la instructajele organizate în cadrul judetului si municipiului Bucuresti;

g) presedintii comisiilor participă la sedintele de analiză a stadiului lucrărilor premergătoare recensământului, care vor avea loc la comisia judetului si a municipiului Bucuresti;

h) organizează actiuni de popularizare a recensământului, pe baza programului primit de la comisia judeteană si a municipiului Bucuresti pentru recensământ, subliniind importanta, scopul, perioada si modul de efectuare a recensământului, precum si prevederile legale referitoare la de confidentialitatea datelor declarate de către repondenti; dispun măsuri pentru asigurarea, difuzarea si afisarea materialelor de popularizare transmise de comisia judeteană si a municipiului Bucuresti;

i) organizează repartizarea recenzorilor si recenzorilor-sefi pe sectoare si sectii de recensământ;

j) controlează modul de efectuare pe teren a vizitei preliminare de către recenzori;

k) verifică dacă toti recenzorii si recenzorii-sefi activează în cadrul sectoarelor, respectiv sectiilor de recensământ, si iau măsuri de înlocuire a celor absenti cu personalul de rezervă care a participat la instructaje;

l) analizează zilnic, cu recenzorii-sefi si coordonatorii, modul de desfăsurare a înregistrării, greutătile întâmpinate si stabilesc măsuri pentru remedierea lipsurilor constatate, asigură interpretarea unitară a instructiunilor si înregistrarea corectă a datelor în chestionarele de recensământ;

m) informează comisia judeteană si a municipiului Bucuresti despre stadiul înregistrării exploatatiilor agricole, precum si despre situatiile deosebite (organizatorice, metodologice) întâlnite pe teren;

n) primesc, la încheierea actiunii de recenzare, de la recenzorii-sefi si coordonatori mapele cu chestionarele de recensământ completate, centralizatoarele, precum si întregul material distribuit recenzorilor si verifică continutul lor (inclusiv materialele de recensământ neutilizate);

o) asigură păstrarea în conditii de securitate a întregului material de recensământ si centralizează datele provizorii ale recensământului, pe municipiu si sector al municipiului Bucuresti, oras sau comună;

p) urmăresc respectarea de către personalul de recensământ (recenzori, recenzori-sefi si coordonatori) a confidentialitătii datelor în timpul înregistrării;

q) analizează si validează rezultatele provizorii ale recensământului pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă, întocmesc procesele-verbale de omologare ale acestora;

r) predau comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti materialele de recensământ, împreună cu rezultatele provizorii, si restituie toate materialele neutilizate;

s) sprijină si coordonează lucrările anchetei de control al recensământului;

t) îndeplinesc si alte sarcini primite din partea comisiei judetene si a municipiului Bucuresti.


 

ANEXA Nr. 6

 

Atributiile secretariatelor tehnice ale comisiilor judetene si al comisiei municipiului Bucuresti pentru recensământul general agricol

 

a) elaborează graficul lucrărilor de pregătire, organizare, coordonare si efectuare a recensământului;

b) informează comisiile judetene si a municipiului Bucuresti în legătură cu stadiul de realizare si calitatea lucrărilor efectuate în cadrul actiunilor recensământului, pe baza informatiilor primite de la comisiile teritoriale si a constatărilor din deplasările pe teren;

c) definitivează împărtirea în sectoare si sectii de recensământ pe baza planului unitătilor administrativ teritoriale din raza lor de activitate;

d) definitivează tabelele cu personalul propus de către comisiile teritoriale la efectuarea lucrărilor recensământului si le supun spre aprobare comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti;

e) elaborează programul de organizare si desfăsurare a instructajelor si stabilesc termenele de realizare;

f) organizează instructaje pe serii si informează comisiile judetene si a municipiului Bucuresti despre modul de desfăsurare a instructajelor si prezintă spre solutionare, după caz, problemele deosebite sesizate;

g) elaborează planul actiunilor pentru popularizarea recensământului (prin presa locală, posturi locale de radio si televiziune, conferinte, expuneri, convorbiri etc.) si îl supun spre aprobare comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti si informează aceste comisii în legătură cu modul de desfăsurare a actiunilor de popularizare;

h) primesc instrumentarul statistic si materialele auxiliare si le repartizează comisiilor municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale;

i) elaborează si propun spre aprobare graficele cu durată si termenele la care prefecturile vor pune la dispozitia comisiilor pentru recensământ mijloacele de transport necesare pentru pregătirea si efectuarea lucrărilor recensământului;

j) informează comisiile judetene si a municipiului Bucuresti cu privire la modul de asigurare de către prefecturi si primării a spatiilor necesare desfăsurării activitătilor comisiilor municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale, precum si asupra repartizării spatiilor pentru depozitare, în conditii corespunzătoare, a materialelor de recensământ;

k) elaborează programul de monitorizare a stadiului lucrărilor pregătitoare efectuării recensământului si stabilesc măsurile pentru remedierea lipsurilor constatate la nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor;

l) îndrumă, verifică si controlează activitatea personalului de recensământ, în cadrul vizitelor preliminare;

m) îndrumă, verifică si controlează, prin deplasări pe teren, modul de desfăsurare a lucrărilor de pregătire, înregistrare si centralizare a datelor recensământului;

n) informează comisiile judetene si a municipiului Bucuresti în legătură cu stadiul culegerii datelor si eventualelor probleme deosebite (metodologice si organizatorice) privind efectuarea recensământului;

o) acordă asistentă tehnică recenzorilor la culegerea datelor;

p) solutionează, clarifică si acordă asistentă de specialitate cu privire la efectuarea anchetei de control;

q) verifică datele provizorii ale recensământului primite de la comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orăsenesti si comunale si asigură centralizarea datelor;

r) asigură confidentialitatea datelor si utilizarea rezultatelor recensământului numai în scopuri statistice;

s) organizează recuperarea instrumentarului statistic si a materialelor auxiliare aflate la comisiile teritoriale si cele existente la personalul de recensământ, în vederea predării acestora, în conformitate cu instructiunile Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol;

t) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti;

u) îndeplinesc si alte sarcini pentru pregătirea si efectuarea recensământului.

 

ANEXA Nr. 7

 

Fondurile necesare pentru pregătirea, organizarea, coordonarea si efectuarea Recensământului General Agricol, precum si pentru publicarea rezultatelor pentru perioada 2010-2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

ORDONATORI DE CREDITE

TOTAL

2010

2011

2012

Secretariatul General al Guvernului, prin bugetul Institutului National de Statistică

45.998

26.795

16.928

2.275

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

63.167

17.143

46.024

-

Ministerul Administratiei si Internelor

6.850

2.575

1.275

3.000

TOTAL FONDURI:

116.015

46.513

64.227

5.275

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Agentia Natională a Functionarilor Publici se reorganizează prin următoarele modalităti:

a) desfiintarea prin comasare prin absorbtie a Institutului National de Administratie si preluarea activitătii de către o directie nouă care se înfiintează în cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

b) desfiintarea centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală si preluarea activitătii de către institutii nou-înfiintate în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

c) reducerea de posturi.

Art. II. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, personalul Institutului National de Administratie se preia în cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în limita posturilor aprobate pentru aceasta. Personalul centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală se preia în cadrul centrelor regionale înfiintate în conditiile Legii nr. 329/2009 si ale prezentei hotărâri, în limita posturilor aprobate pentru fiecare centru regional.

(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobate în conditiile prevăzute la alin. (1) pe noile functii se face cu alocarea resurselor potrivit nevoilor institutionale, cu respectarea pregătirii profesionale si a competentelor personalului prin raportare la atributiile compartimentelor.

(3) Încadrarea personalului în conditiile prevăzute la alin. (2), precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecăre| categorii de functii.

(4) În cazul în care personalul din cadrul institutiilor publice prevăzute la alin. (1) nu se încadrează în numărul de posturi aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, acestuia îi încetează raportul de muncă sau, după caz, raportul de serviciu, încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, a raporturilor de serviciu se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (5) si, dacă este cazul, alin. (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici preia patrimoniul institutiilor publice care se desfiintează, prevăzute ia art. I, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde mentiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.

(2) Un exemplar al protocolului de predare-preluare încheiat la nivelul fiecărui centru regional se comunică Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Agentia Natională a Functionarilor Publici transmite Ministerului Administratiei si Internelor protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1).

Art. IV. - (1) Programele de formare profesională organizate de Institutul National de Administratie, aflate în derulare sau programate să se desfăsoare până la data de 31 decembrie 2009, se preiau de Agentia Natională a Functionarilor Publici si se finalizează, respectiv se desfăsoară în conditiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Programele/proiectele derulate de Institutul National de Administratie se preiau de Agentia Natională a Functionarilor Publici si se derulează în continuare de aceasta până la finalizarea lor, în conditiile si termenii stabiliti până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Programele de formare profesională destinate personalului din administratia publică, precum si altor categorii de personal, organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală si aflate în derulare, se preiau de centrele regionale înfiintate ca institutii publice în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se desfăsoară până la finalizarea acestora în conditiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Programele/proiectele finantate si destinate personalului din administratia publică, precum si altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală si aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de centrele regionale înfiintate ca institutii publice în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si se desfăsoară în continuare până la data finalizării lor.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11)în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se organizează si functionează ca institutii publice cu personalitate juridică centre regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, denumite în continuare centre regionale."

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este în municipiul Bucuresti."

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici, denumită în continuare Agentia, asigură aplicarea strategiilor si a Programului de guvernare în domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, precum si în domeniul formării profesionale a personalului din administratia publică."


4. La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) formare profesională în administratia publică;".

5. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) realizează recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizează concurs, în conditiile legii;".

6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Al. 51. - (1) În domeniul formării profesionale în administratia publică, Agentia are următoarele atributii principale:

a) asigură formarea continuă pentru înaltii functionari publici, functionarii publici de conducere, tinerii functionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolventi de învătământ superior, viitori manageri publici, functionari publici de executie din administratia publică centrală;

b) elaborează, în colaborare cu institutiile publice si cu alte organizatii cu obiect de activitate în domeniu, strategia de formare continuă a functionarilor publici; monitorizează si evaluează implementarea acesteia;

c) coordonează metodologic centrele regionale;

d) asigură comunicarea si colaborarea institutională cu celelalte institutii care organizează programe de formare continuă;

e) organizează programul de formare specializată în administratia publică, cu durata de 2 ani, destinat absolventilor de învătământ superior de lungă durată, cu diplomă de licentă, în vârstă de până la 30 de ani, în vederea accesului lor rapid la functia publică, în conditiile legii;

f) organizează programe de formare specializată pentru înaltii functionari publici;

g) organizează programul de formare specializată, cu durata de un an, destinat tinerilor functionari publici sub 33 de ani si cu cel mult 7 ani de experientă;

h) organizează programe de formare specializată, cu durata de un an, destinate functionarilor publici de conducere;

i) organizează programe de perfectionare de până la 90 de zile, destinate înaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si de executie din administratia publică centrală;

j) organizează seminarii si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publică centrală si locală.

(2) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată si a programelor de perfectionare organizate de Agentie se face prin certificate, semnate de presedintele Agentiei."

7. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite."

8. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În cazul lipsei presedintelui, precum si în cazul în care presedintele se află în imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator secundar de credite, precum si celelalte atributii care revin presedintelui se exercită în numele presedintelui, de către vicepresedintele Agentiei."

9. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agentiei este de 190, exclusiv demnitarii. Numărul maxim de posturi aprobat include si posturile aferente cabinetului presedintelui.

(2) Personalul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual. Salarizarea personalului Agentiei se face în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(3) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui Agentiei, având în vedere nevoile institutionale si structura de personal, se pot înfiinta servicii, birouri si alte compartimente, în conditiile legii.

(5) Compartimentele care sunt prevăzute în structura organizatorică din anexa nr. 1 pot fi stabilite ca servicii sau, după caz, birouri, în conditiile prevăzute la alin. (4).

(6) În cadrul Agentiei, prin ordin al presedintelui, se înfiintează Unitatea de implementare a proiectelor, în conditiile legii."

10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor."

11. La articolul 17, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Veniturile obtinute din taxele si tarifele de participare la programele de formare profesională se fac venit la bugetul de stat."

12. După articolul 17 se introduce un nou capitol, capitolul III1, cu cinci noi articole, articolele 171 - 175, cu următorul cuprins:

 

CAPITOLUL III1

Organizarea, functionarea si atributiile centrelor regionale

 

Art. 171. - (1) Centrele regionale sunt organizate si functionează cu sediul în municipiile Bucuresti, Craiova, Călărasi, lasi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta si Timisoara.

(2) Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti la centrele regionale este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Numărul maxim de posturi pentru centrele regionale este de 200.

(4) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a centrelor regionale, structura organizatorică, precum si numărul de posturi alocat fiecărui centru regional se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 172. - (1) Centrele regionale se organizează la nivel de directie si sunt conduse de către un director, angajat prin concurs organizat în conditiile legii.

(2) Coordonarea metodologică si controlul ierarhic asupra activitătii centrelor regionale se exercită de către Agentie.

(3) Angajarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de muncă ale directorilor centrelor regionale se fac în conditiile legii.

(4) Atributiile si responsabilitătile directorilor centrelor regionale se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

(5) Directorii centrelor regionale sunt ordonatori tertiari de credite^

(6) În exercitarea atributiilor, directorul centrului regional emite dispozitii.

(7) Directorul centrului regional poate delega, prin dispozitie si în conditiile legii, atributii personalului din subordine.

(8) Personalul centrelor regionale este alcătuit din personal contractual. Salarizarea personalului centrelor regionale se face în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

(9) Angajarea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de muncă ale personalului centrului regional se fac în conditiile legii.

Art. 173. - (1) Centrele regionale organizează programe de perfectionare de până la 90 de zile pentru următoarele categorii de personal:

a) pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al institutiilor prefectului, precum si din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei centrale de specialitate din unitătile administrativ-teritoriale, cu exceptia celor care se încadrează în categoria înaltilor functionari publici;

b) pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu ai consiliilor locale si judetene, precum si din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judetene ori aflate sub autoritatea acestora;

c) pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucuresti, secretarii oraselor si comunelor, pentru alesii locali, precum si pentru alte categorii de persoane interesate, în domeniul administratiei publice.

(2) Atestarea absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale se face prin certificate, semnate de directorul centrului regional respectiv.

(3) Centrele regionale pot organiza seminarii si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publică locală.

(4) Centrele regionale pot desfăsura si următoarele activităti:

a) elaborarea de studii, proiecte si publicatii în domeniul administratiei publice locale;

b) dezvoltarea de relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administratiei publice locale, din tară si străinătate.

(5) Centrele regionale au obligatia de a transmite semestrial Agentiei rapoarte privind activitătile desfăsurate.

(6) Centrele regionale îndeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative.

Art. 174. - (1) Pe lângă directorul centrului regional se organizează si functionează un consiliu consultativ, compus din:

a) directorul centrului regional;

b) un reprezentant al Agentiei;

c) prefectul judetului în care îsi are sediul centrul regional, respectiv prefectul municipiului Bucuresti;

d) primarul municipiului resedintă de judet în care îsi are sediul centrul regional, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti;

e) presedintii consiliilor judetene din judetele arondate la centrul regional respectiv;

f) 1 sau 2 reprezentanti din mediul universitar.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) pot participa prin reprezentant, cu precizarea limitelor mandatului acordat.

(3) Atributiile principale ale consiliului consultativ sunt următoarele:

a) analizează nevoile de instruire stabilite de autoritătile si institutiile publice din judetele arondate;

b) formulează propuneri privind domeniile prioritare ale programelor de formare profesională, pe care le comunică Agentiei;

c) analizează solicitările autoritătilor si institutiilor publice privind organizarea programelor de formare profesională cu tematici specifice si decide asupra oportunitătii organizării acestor programe;

d) analizează propunerile privind protocoalele de colaborare sau parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat în domeniul de activitate al centrului regional respectiv, din tară sau din străinătate, si identifică modalitătile optime de finantare si implementare a acestora;

e) propune organizarea de conferinte si seminarii si identifică modalităti de finantare a acestora.

(4) Consiliul consultativ se întruneste pe baza convocării directorului centrului regional, de regulă, trimestrial.

(5) Componenta nominală a consiliului consultativ, precum si Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea consiliului stiintific al centrelor regionale se aprobă prinordin al presedintelui Agentiei.

Ârt. 175. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale centrelor regionale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei.

(2) Veniturile obtinute din taxele si tarifele de participare la programele de formare profesională se fac venit la bugetul de stat.

(3) Centrele regionale pot beneficia de consultantă si asistentă tehnică prin programe/proiecte cu finantare externă."

13. După articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 181 si 182, cu următorul cuprins:

„Art. 181. -Modelul certificatelor prevăzute la art. 51 alin. (2) si art. 173 alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 182. - Autoritătile administratiei publice locale din municipiile resedintă de judet în care functionează centrele regionale vor asigura, în conditiile legii, spatiile necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătilor acestora."

14. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:

„Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

15. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

16. După anexă, care va deveni anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004.

Art. VII. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.373.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006)

 

ARONDAREA

judetelor si a municipiului Bucuresti la centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală

 

I. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Bucuresti

1. Municipiul Bucuresti

2. Judetul Ilfov

3. Judetul Prahova

4. Judetul Arges

5. Judetul Dâmbovita

6. Judetul Teleorman

II. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Călărasi

1. Judetul Călărasi

2. Judetul Giurgiu

3. Judetul Ialomita

4. Judetul Buzău

III. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Cluj-Napoca

1. Judetul Cluj

2. Judetul Maramures

3. Judetul Satu Mare

4. Judetul Sălaj

5. Judetul Bistrita-Năsăud

6. Judetul Bihor

IV. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Constanta

1. Judetul Constanta

2. Judetul Tulcea

3. Judetul Brăila

4. Judetul Vrancea

5. Judetul Galati

V. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Craiova

1. Judetul Dolj

2. Judetul Olt

3. Judetul Gorj

4. Judetul Vâlcea

5. Judetul Mehedinti

VI. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală lasi

1. Judetul lasi

2. Judetul Suceava

3. Judetul Botosani

4. Judetul Neamt

5. Judetul Bacău

6. Judetul Vaslui

VII. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Sibiu

1. Judetul Sibiu

2. Judetul Brasov

3. Judetul Mures

4. Judetul Covasna

5. Judetul Harghita

6. Judetul Alba

VIII. Centrul regional de formare continuă pentru administratia publică locală Timisoara

1. Judetul Timis

2. Judetul Arad

3. Judetul Caras-Severin

4. Judetul Hunedoara

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. 1 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Arhivele Nationale se înfiintează, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, la nivel de directie, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor,

prin reorganizarea aparatului central al Arhivelor Nationale, la nivel de directie în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a directiilor judetene ale Arhivelor Nationale si a Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale, la nivel de servicii.


(2) Arhivele Nationale au sediul central în municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 49, sectorul 5.

Art. 2. - Finantarea activitătii Arhivelor Nationale se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Arhivelor Nationale

 

Art. 3. - (1) Arhivele Nationale asigură administrarea, supravegherea si protectia specială a Fondului arhivistic national al României si exercită atributiile prevăzute de Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Arhivele Nationale exercită orice alte atributii stabilite prin actele normative în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Arhivelor Nationale

 

Art. 4. - (1) Arhivele Nationale se organizează la nivel central si teritorial. Aparatul central este organizat la nivel de directie si are în subordine 41 de servicii judetene ale Arhivelor Nationale si Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale.

(2) În cadrul aparatului central se organizează servicii, birouri si compartimente, în conditiile legii.

(3) Structura organizatorică a Arhivelor Nationale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Numărul maxim de posturi pentru Arhivele Nationale este de 1.180.

(5) Regulamentul de organizare si functionare a Arhivelor Nationale si statul de organizare se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 5. - (1) Arhivele Nationale sunt conduse de un director, ajutat de un director adjunct, numiti de ministrul administratiei si internelor, în conditiile legii.

(2) Directorul reprezintă Arhivele Nationale în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, cu alte autorităti si institutii publice centrale, cu persoane juridice si fizice române sau străine, precum si în justitie.

(3) Directorul Arhivelor Nationale are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(4) În exercitarea atributiilor sale, directorul Arhivelor Nationale emite dispozitii.

(5) Serviciile judetene ale Arhivelor Nationale si Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale sunt conduse de sefi de servicii, numiti de directorul Arhivelor Nationale, în conditiile legii.

(6) Coordonarea activitătii Arhivelor Nationale se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 6. - (1) Personalul Arhivelor Nationale este constituit din functionari publici si personal contractual.

(2) Personalului Arhivelor Nationale îi sunt aplicabile prevederile legale care îi reglementează activitatea.

(3) Ca urmare a reorganizării, personalul Arhivelor Nationale se preia si se încadrează în limita posturilor aprobate pentru această institutie, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din Arhivele Nationale.

(4) Încadrarea personalului Arhivelor Nationale în numărul de posturi aprobat si pe noile functii, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii defunctii.

Art. 7. - Patrimoniul Arhivelor Nationale se constituie din patrimoniile structurilor Arhivelor Nationale care s-au reorganizat, în baza situatiei financiare existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 8. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Arhivele Nationale realizează un inventar care va cuprinde mentiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.376.


ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Arhivelor Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor detinătoare de nave din Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 636/2008

 

În temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. I. - Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor detinătoare de nave din Ministerul Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 636/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 si 804 bis din 2 decembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

,,r) monitorizează activitatea de inspectii tehnice si supravegheri la navele din dotarea Ministerului Administratiei si Internelor."

2. Articolele 205 si 206 se abrogă.

3. Anexele nr. 5, 5 a, 21 a, 21 b, 21 d, 22 si 23 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin*).

Art. II. - În cuprinsul normativului prevăzut la art. I, sintagma „Directia Generală Management Logistic si Administrativ" se înlocuieste cu sintagma „Directia logistică", iar sintagma „directorul general al Directiei Generale Management Logistic si Administrativ" se înlocuieste cu sintagma „directorul Directiei logistice".

Art. III. - (1) Pentru mijloacele de mobilitate navală care intră în dotarea Ministerului Administratiei si Internelor ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, normele de exploatare, de consum carburanti si lubrifianti, materiale de întretinere, vitalitate si reparare se elaborează de către structurile detinătoare si se aprobă prin dispozitie tehnică a Directiei logistice, vizată pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Directiei Generale Financiare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul modificării normelor aprobate prin dispozitii tehnice ale directorului Directiei logistice sau cuprinse în anexele nr. 1-28 la normativul prevăzut la art. I, atunci când conditiile tehnice sau de exploatare o impun.

Art. IV. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 204.


*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 bis din 25 noiembrie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Având în vedere:

- Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International - cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare";

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 1.730.

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariate, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Art. 1. - Cap. IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International reglementează modalitătile de exercitare a cumulului pensiilor stabilite în sistemul public, în alte sisteme neintegrate sistemului public, precum si al pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale cu veniturile salariale sau, după caz, cu cele asimilate acestora.

Art. 2. - (1) Pensionarii care fac obiectul reglementărilor cuprinse în cap. IV din Legea nr. 329/2009 sunt cei care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activităti în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau în baza actului de numire.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), pentru care se reglementează modalitatea exercitării cumulului pensiei cu salariul, sunt cele care îsi desfăsoară activitatea la:

a) autoritătile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare;

b) regiile autonome, societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ-teritorială.

Art. 3. - (1) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie apartinând sistemului public de pensii se întelege:

a) beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă;

b) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;

c) beneficiarii pensiei de urmas care pot realiza venituri din activităti profesionale, potrivit legii.

(2) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie apartinând sistemelor neintegrate sistemului public de pensii se întelege:

A. pensionarii proveniti din cadre militare si functionari publici cu statut special din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale:

a) beneficiarii pensiei de serviciu pentru limită de vârstă;

b) beneficiarii pensiei de serviciu anticipată;

c) beneficiarii pensiei de serviciu anticipată partială;

d) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;

e) beneficiarii pensiei de urmas, potrivit legii;

B. beneficiarii pensiei din sistemul de asigurări sociale al avocatilor:

a) beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă;

b) beneficiarii pensiei de retragere definitivă din profesie;

c) beneficiarii pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie;

d) beneficiarii pensiei de urmas;

C. beneficiarii categoriilor de pensii prevăzute la alin. (1), din sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege, si anume: Biserica Romano-Catolică, Biserica Crestină Adventistă de Ziua a Saptea din România, Biserica Reformată din România, Biserica Unitariană din Transilvania, Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România, Uniunea Penticostală - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Biserica

Evanghelică CA. din România si Biserica Evanghelică Luterană din România.

(3) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale se întelege persoanele beneficiare ale categoriilor de pensii prevăzute la alin. (1).

(4) În situatia categoriilor de pensii, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(3), acestea sunt si rămân supuse în continuare reglementărilor prevăzute în legile-cadru în temeiul cărora au fost stabilite.

Art. 4. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) si (3) pot cumula pensia cu veniturile salariale realizate în cadrul unitătilor prevăzute la art. 2 alin. (2) în situatia în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat la care se raportează cuantumul pensiei nete, denumit în continuare salariu mediu brut, este cel stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1.693 lei.

Art. 5. - (1) Prin pensie netă se întelege cuantumul pensiei rezultat în urma deducerii, conform legii, a contributiei de asigurări sociale de sănătate si a impozitului pe venit.

(2) La determinarea pensiei nete nu se au în vedere indemnizatiile cu caracter necontributiv acordate în baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizatia de însotitor plătită pensionarilor pentru limită de vârstă care, conform legii, provin din pensionari încadrati în gradul I de invaliditate, indemnizatiile acordate nevăzătorilor si persoanelor cu handicap si nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.

Art. 6. - (1) Pentru pensionarii care încasează pensie atât din sistemul public de pensii, cât si din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, după caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului stabilit la art. 4 se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.

(2) Pensionarii prevăzuti la alin. (1) pot cumula pensiile cu veniturile salariale realizate dacă cuantumul pensiilor nete cumulate este mai mic sau egal cu nivelul salariului mediu brut.

(3) În situatia în care din cumularea pensiilor nete rezultă un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate numai cu una dintre pensii, al cărei cuantum se situează sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.

Art. 7. - Pentru pensionarii care la data intrării în vigoare a dispozitiilor cap. IV din Legea nr. 329/2009 se află în situatia prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, termenul de 15 zile, înăuntrul căruia au obligatia de a-si exprima în scris optiunea între suspendarea plătii pensiei si încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în functie ori, după caz, de a-si exprima în scris optiunea cu privire la mentinerea în plată a uneia dintre pensiile al cărei cuantum permite cumulul, se împlineste în ziua de 9 decembrie 2009 inclusiv.


Art. 8. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 7, pensionarii au obligatia de a depune la angajator următoarele documente:

a) declaratie pe propria răspundere (anexa nr. 1 la prezentele instructiuni) din care să rezulte câte pensii încasează si de la care sistem de pensii;

b) cuponul/talonul de pensie corespunzător lunii în care se exprimă optiunea sau, după caz, adeverintă eliberată de casa/casele de pensii în evidenta căreia/cărora se află pensionarul, din care să rezulte cuantumul pensiei nete pentru luna în care, conform legii, acesta este obligat să îsi exprime optiunea. Adeverinta se solicită casei/caselor depensii în situatia în care pensionarul nu este în posesia cuponului/ talonului de pensie;

c) declaratie pe propria răspundere (anexa nr. 2 la prezentele instructiuni) din care să rezulte că pensionarul optează pentru suspendarea plătii pensiei sau pentru încetarea activitătii, în două exemplare.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) lit. c) se depune la angajator numai de către pensionarii cărora, potrivit legii, le este interzis cumulul pensiei cu salariul.

Art. 9. - (1) În situatia în care pensionarul optează pentru suspendarea plătii pensiei/pensiilor, angajatorul este obligat ca, până pe data de 4 a lunii următoare celei în care a fost exprimată optiunea, să depună la casa/casele de pensii care efectuează plata o adresă din care să rezulte situatia pensionarului (anexa nr. 3 la prezentele instructiuni), însotită de un exemplar al declaratiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c).

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) stau la baza efectuării de către casa de pensii a suspendării plătii pensiei/pensiilor.

(3) În lipsa declaratiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) operatiunea de suspendare nu poate fi efectuată de către casa/casele de pensii.

(4) Plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată optiunea de către pensionar.

(5) Decizia privind suspendarea plătii pensiei, emisă de către casa de pensii, se comunică pensionarului si angajatorului în termen de 5 zile de la data emiterii.

(6) În situatia în care pensionarul nu depune, până la data prevăzută la art. 7, declaratia pe propria răspundere prevăzută ia art. 8 alin. (1) lit. c), angajatorul va constata existenta cauzei prevăzute la art. 20 din Legea nr. 329/2009 si va declansa procedura încetării raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în functie, precum si a raporturilor de serviciu.

Art. 10. - (1) Pensionarii care cumulează pensia cu salariul, în conditiile legii, si a căror pensie se majorează peste nivelul salariului mediu brut sunt obligati să depună la angajator declaratia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. c), până la data de 15 a lunii următoare majorării cuantumului pensiei.

(2) În cazul nedepunerii declaratiei în termen, prevederile art. 9 alin. (6) se aplică corespunzător.

Art. 11. - (1) Pensia care a fost suspendată ca efect al aplicării dispozitiilor prevăzute în cap. IV din Legea nr. 329/2009 poate fi reluată în plată la cererea pensionarului, începând cu luna următoare celei în care nu se mai realizează cumulul, în următoarele situatii:

a) dacă salariul mediu brut depăseste nivelul pensiei suspendate;

b) la încetarea calitătii de salariat.

(2) Persoanele aflate în situatia prevăzută la alin. (1) sunt obligate să aducă la cunostinta angajatorului faptul că a fost reluată plata pensiei, prezentând în acest sens comunicarea casei de pensii care a procedat la această operatiune.

Art. 12. - (1) Persoanele care după data intrării în vigoare a cap. IV din Legea nr. 329/2009 vor fi în situatia de a cumula pensia cu salariul sunt supuse acelorasi reglementări ca si persoanele care la această dată sunt în situatie de cumul.

(2) În situatia persoanelor prevăzute la alin. (1), termenul de depunere a optiunii la angajator se stabileste după cum urmează:

a) la data angajării, în cazul persoanei care are calitatea de pensionar;

b) 15 zile de la data încasării primei pensii, în cazul persoanei care are calitatea de salariat.

Art. 13. - Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie, în conditiile legii, se recuperează de la pensionari, prin decizia casei de pensii, cu respectarea termenului general de prescriptie.

Art. 14. - Angajatorul, respectiv inspectoratul teritorial de muncă au obligatia de a informa, în termen de 15 zile de la constatare, casa de pensii competentă cu privire la cazurile de cumul al pensiei cu salariul cu încălcarea legii, în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit cu titlu de pensie.

Art. 15. - Lista institutiilor care gestionează si administrează sistemele de pensii neintegrate sistemului public, precum si lista cuprinzând exemple referitoare la aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 329/2009 sunt prevăzute în anexele nr. 4 si 5 la prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, domiciliat/domiciliată în ..............................., str. .......................nr. ........, bl. ...., sc. ....., ap. ......, judetul/sectorul ..................., actul de identitate ........ seria .......nr. ..........., CNP..............................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că primesc pensie de la:

- Casa Teritorială de Pensii ............................, cu talon nr. ..............

- Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, cu talon nr. ..........................................

- Casa de Pensii a Serviciului Român de Informatii, cu talon nr. ......................................................

- Casa de Pensii a Ministerului Apărării Nationale, cu talon nr. .......................................................

- Casa de Pensii a Cultului ..................................., cu talon nr. ........................................................

- Casa de Pensii a Avocatilor, cu talon nr. .....................

Mă oblig a anunta, în termen de 5 zile, angajatorului orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, precum si orice modificare a cuantumului pensiei/pensiilor. Anexez alăturat talonul/taloanele de pensii.

 

Data ..................

Semnătura .............................


ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., domiciliat/domiciliată în ............................, str. .............................nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....Judetul/sectorul .................., actul de identitate .... seria ..... nr. ................, CNP ........................., în baza art. 18 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, declar că optez pentru:

 continuarea activitătii si suspendarea plătii pensiei pe care o primesc de la ............................*) cu talon nr. ...............................;

 încetarea contractului individual de muncă/a raportului de serviciu/a actului de numire în functie.

Anexez talonul/taloanele de pensie nr. ................................

 

Data..................

Semnătura ...........................


*) Se va completa titulatura casei/caselor de pensii care efectuează plata pensiei/pensiilor.

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

Denumirea angajatorului

.......................................................

CUI

.......................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului

.......................................................

Localitatea

.......................................................

Judetul/Sectorul

.......................................................

Telefon/Fax

.......................................................

E-mail

.......................................................

Nr. de înregistrare

.......................................................

 

Către.....................................*)

 

Vă aducem la cunostintă că domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliată în ..............., str. ...........................nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. .... Judetul/sectorul ........................, actul de identitate ........ seria ..... nr. ......, CNP.................................., pensionar cu Dosar nr. ......................., a solicitat, în baza art. 18 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, suspendarea plătii pensiei, întrucât a optat pentru continuarea activitătii în cadrul institutiei/societătii noastre.

Anexăm, în original, declaratia sus-mentionată.

 

Conducătorul institutiei/societătii,

.......................................................

 


*) Se va completa titulatura institutiei care efectuează plata pensiei pentru care pensionarul a solicitat suspendarea acesteia.


 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

LISTA

institutiilor care gestionează si administrează sistemele de pensii neintegrate sistemului public

 

Nr. crt.

Institutia

Adresa

1.

Casa de Asigurări a Avocatilor din România

Str. Dr. Râureanu nr. 3-5, sectorul 5, Bucuresti

2.

Ministerul Administratiei si Internelor-Directia Generală Financiară

Str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4, Bucuresti

3.

Ministerul Apărării Nationale - Directia Financiar Contabilă

Str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6, Bucuresti

4.

Serviciul Român de Informatii - Directia Financiară

Bd. Libertătii nr. 14D, sectorul 5, Bucuresti

5.

Biserica Romano-Catolică

str. G-ral Berthelot nr. 19, sectorul 1, Bucuresti

6.

Biserica Crestină Adventistă de Ziua a Saptea din România

Str. lancu Nicolae nr. 38A, Voluntari - Ilfov

7.

Biserica Reformată din România

Str. I.C. Brătianu nr. 51, Cluj-Napoca

8.

Biserica Unitariană din Transilvania

Str. 21 Decembrie 1989 nr. 9, Cluj-Napoca

9.

Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România

Str. Dâmbovita nr. 9-11, sectorul 6, Bucuresti

10.

Uniunea Penticostală - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

Str. Carol Davila nr. 81, sectorul 5, Bucuresti

11.

Biserica Evanghelică CA. din România

Str. G-ral Magheru nr. 4, Sibiu

12.

Biserica Evanghelică-Lutherană din România

Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cluj-Napoca

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

EXEMPLE

referitoare la aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

A. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul cultului romano-catolic, în cuantum net de 1.900 lei, si, în acelasi timp, al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul pensiilor militare, în cuantum net de 2.500 lei.

În acest exemplu, atât cuantumul net, însumat, al celor două pensii, cât si cuantumul net, individual, al fiecărei pensii depăseste salariul mediu brut (1.693 lei). Prin urmare, în această situatie, pensionarul nu poate cumula niciuna dintre pensii cu veniturile salariale realizate.

B. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul militar, în cuantum net de 2.500 lei, si, în acelasi timp, beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, în cuantum net de 1.100 lei.

În acest exemplu, prin însumarea celor două cuantumuri ale pensiilor rezultă că pensionarul intră sub incidenta prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 si, ca atare, poate cumula pensia din sistemul public, aflată sub salariul mediu brut, cu veniturile salariale.

C. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul militar, în cuantum net de 1.500 lei, si, în acelasi timp, beneficiar al unei pensii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, în cuantum net de 1.100 lei.

În acest exemplu, prin însumarea celor două cuantumuri ale pensiilor rezultă că pensionarul intră sub incidenta prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 si, ca atare, poate cumula, la alegere, una dintre pensii cu veniturile salariale.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.