MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 810/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 810         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

            10. - Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

DECRETE

 

            1.697. - Decret privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unui maistru militar si unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

            1.725. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.349. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

 

            1.350. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

            1.384. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            967. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii

 


ACTE ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

În temeiul art. 20 si 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată,

 

Biroul permanent al Camerei Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputatilor în sedinta din data de 16 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2009.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010

 

1.

Monitorul Oficial al României, Partea I

 

 

1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor conferite prin lege

70 lei/pag. manuscris

 

1.2. Publicarea actelor normative ale autoritătilor administrative autonome si ale altor autorităti publice, potrivit competentei lor conferite prin lege

70 lei/pag. manuscris

 

1.3. Publicarea actelor plenului Consiliului Superior al Magistraturii

70 lei/pag. manuscris

 

1.4. Publicarea deciziilor pronuntate de Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie

70 lei/pag. manuscris

 

1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice - altele decât autoritătile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi

70 lei/pag. manuscris

 

1.6. Publicarea altor acte care potrivit unor dispozitii legale se publică în această parte a Monitorului Oficial al României

70 lei/pag. manuscris

2.

Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară

 

 

2.1. Publicare acte

70 lei/pag. manuscris

3.

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

 

 

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 lit. D din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

52 lei/pag. manuscris

4.

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

 

 

4.1. Pierderi acte, schimbări nume, citatii emise de instantele judecătoresti

20 lei/anunt

 

4.2. Acte ale instantelor judecătoresti a căror publicare este prevăzută de lege:

70 lei/pag. manuscris

 

- citatii la care numărul persoanelor este mai mare de 1;

 

 

- ordonanta judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei si a biletului la ordin;

 

 

- ordonanta de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instantei judecătoresti, prin care se constată că provenienta bunurilor este justificată;

 

 

- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.

 

 

4.3. Hotărâri judecătoresti irevocabile, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securitătii

70 lei/pag. manuscris

 

4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învătământul superior si a posturilor vacante de functionari publici, precum si alte concursuri prevăzute de lege

70 lei/pag. manuscris

 

4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:

60 lei/pag. manuscris

 

- raportul periodic de activitate al autoritătilor/institutiilor publice;

 

 

- raportul Consiliului Superior al Magistraturii si raportul privind starea justitiei;

 

 

- declaratii de avere;

 

 

- bilanturi de ocupare a fortei de muncă pe judete si la nivel national;

 

 

- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

 

5.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

 

5.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului delegat pentru autorizarea constituirii societătilor comerciale si de înmatriculare a acestora, precum si publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pag. manuscris

 

5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

100 lei/pag. manuscris

 

5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

100 lei/pag. manuscris

6.

Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

 

 

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel national si de ramură, a conventiilor si recomandărilor Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a altor acte stabilite prin dispozitii legale

100 lei/pag. manuscris

7.

Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a

 

 

7.1. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare

55 lei/pag. manuscris

 

7.2. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

55 lei/pag. manuscris

 

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

55 lei/pag. manuscris

8.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a

 

 

8.1. Publicarea încheierii judecătorului delegat de înmatriculare a societătii cooperative

31,5 lei/pag. manuscris

 

8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

100 lei/pag. manuscris

 

8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

100 lei/pag. manuscris

 

NOTĂ:

1. Tarifele contin TVA 19%.

2. Pagina de manuscris reprezintă 2.000 de semne (inclusiv spatiile).

3. Actele transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, vor avea un continut lizibil, tehnoredactat la un rând si jumătate, cu corp 12, fără stersături sau adăugiri nedactilografiate, care fac de neînteles continutul acestora.


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar si unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrului militar si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.697.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul dovedit în întreaga activitate desfăsurată de militarii unitătii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de pace, Drapelului de Luptă al Centrului de Operatii Psihologice.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 1.725.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Pentru alinierea la standardele comunitare prevăzute în Directiva CE/2001/80, România trebuie să realizeze investitii semnificative pentru reducerea emisiilor de gaze provenite de la instalatiile mari de ardere."

2. La articolul 13, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. nu se încadrează, din punctul de vedere al obligatiilor de plată restante la bugetele publice, în una dintre situatiile de mai jos:

a) obligatiile de plată nete depăsesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

b) obligatiile de plată depăsesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritătile publice locale;".

3. La articolul 15 alineatul (2) punctul 3, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) investitii în instalatii de desulfurare, în instalatii de reducere a oxizilor de azot din gazele de ardere si filtre pentru instalatiile mari de ardere, definite la art. 10 lit. j); acestea trebuie să se realizeze într-un grup retehnologizat/modernizat, care să poată functiona cel putin 15 ani sau cel putin 100.000 ore din momentul finalizării proiectului; în cazul în care, la depunerea cererii de finantare, grupul nu îndeplineste această conditie, solicitantul va face o declaratie în sensul că retehnologizarea/ modernizarea grupului, pentru a putea functiona cel putin 15 ani sau cel putin 100.000 ore din momentul finalizării proiectului, se va face în paralel cu investitiile în instalatii de desulfurare, instalatii de reducere a oxizilor de azot din gazele de ardere si filtre si se va finaliza înainte de trimiterea ultimei cereri de rambursare, în conformitate cu prevederile contractului de finantare, sub sanctiunea rezilierii contractului de finantare si a returnării sumelor rambursate; prevederi corespunzătoare se vor insera si în contractul de finantare."

4. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 318.800.000 euro, echivalent în lei, din care 88% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională si restul de 12% reprezintă fonduri de cofinantare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, si este defalcat estimativ pe ani astfel:

 

 

 

- milioane euro -

An

Total (fonduri comunitare si fonduri publice nationale)*

2008

33,3

2009

48,8

2010

63,3

2011

65,9

2012

57,1

2013

50,4


* Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul următor."

 

5. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Procedura de implementare si derularea schemei se desfăsoară după cum urmează:

1. lansarea cererilor de propuneri de proiecte;

2. primirea si înregistrarea cererii de finantare;

3. verificarea conformitătii administrative si a eligibilitătii proiectelor si beneficiarilor; numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare; transmiterea către beneficiar a acordului de principiu că sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate ale schemei, potrivit art. 31 alin. (1);

4. evaluarea tehnică si financiară a proiectelor;

5. selectia proiectelor;

6. Întocmirea si semnarea contractului de finantare;

7. derularea proiectelor si rambursarea cheltuielilor: plătile se efectuează de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice», numai pe bază de documente justificative, după aprobarea cererii de rambursare; în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinantare, aceasta se acordă si se recuperează în conformitate cu prevederile legale;

8. efectuarea monitorizării pe durata derulării proiectelor;

9. finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza documentatiei prezentate în conformitate cu prevederile contractuale;

10. efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor, pe o perioadă de 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, si pe o perioadă de 3 ani, în cazul IMM."

Art. II. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 18 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. nu se încadrează, din punctul de vedere al obligatiilor de plată restante la bugetele publice, în una dintre situatiile de mai jos:

a) obligatiile de plată nete depăsesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

b) obligatiile de plată depăsesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritătile publice locale."

2. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Al. 17. - (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 200.000.000 euro, echivalent în lei, din care 88% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională si restul de 12% reprezintă fonduri de cofinantare publică asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, si este defalcat estimativ pe ani astfel:

 

Tabelul nr. 2: Bugetul total estimat al schemei

 

 

 

- milioane euro -

An

Total (fonduri comunitare si fonduri publice nationale)*

2008

20,9

2009

30,6

2010

39,7

2011

41,4

2012

35,8

2013

31,6


* Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul următor."

 

3. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Procedura de implementare si derularea schemei se desfăsoară după cum urmează:

1. lansarea cererilor de propuneri de proiecte;

2. primirea si înregistrarea cererii de finantare;

3. verificarea conformitătii administrative si a eligibilitătii proiectelor si beneficiarilor: numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare; transmiterea către beneficiar a acordului de principiu că sunt îndeplinite conditiile de eligibilitate ale schemei, potrivit art. 31 alin. (1);

4. evaluarea tehnică si financiară a proiectelor;

5. selectia proiectelor;

6. Întocmirea si semnarea contractului de finantare;

7. derularea proiectelor si rambursarea cheltuielilor: plătile se efectuează de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice», numai pe bază de documente justificative, după aprobarea cererii de rambursare; în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinantare, aceasta se acordă si se recuperează în conformitate cu prevederile legale;

8. efectuarea monitorizării pe durata derulării proiectelor;

9. finalizarea proiectelor: plata finală se face în baza documentatiei prezentate în conformitate cu prevederile contractuale;

10. efectuarea monitorizării după implementarea proiectelor, pe o perioadă de 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, si pe o perioadă de 3 ani, în cazul IMM."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

p. Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului

si mediului de afaceri, interimar,

Măria Pârcălăbescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.349.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.350.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de identificare atribuit de M.F.P

Comuna Buciumeni, satul Dealu Mare, DN 71 FN, judetul Dâmbovita

Ministerul Administratiei si Internelor - Administratia Natională a Rezervelor de Stat

Punct control tehnic Suprafata construită = 20 m2

Valoarea contabilă = 12.263.00

97.647

Chiosc pentru fumat Suprafata construită = 28 m2

Valoarea contabilă = 0,00

97.644

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Statutul propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Agentia are în subordine agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale, ca servicii publice deconcentrate cu personalitate juridică."

2. La articolul 5 punctul 1, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) si k), cu următorul cuprins:

,,j) asigură dialogul social, în plan teritorial, în scopul cresterii aportului acestuia la dezvoltarea economică si socială;

k) asigură aplicarea prevederilor din domeniul contractelor colective de muncă si al conflictelor de interese."

3. La articolul 5 punctul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) asigură implementarea si monitorizarea procesului de acreditare si transmite ministerului rapoarte lunare privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale."

4. La articolul 5 punctul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) asigură managementul financiar pentru acordarea ajutoarelor financiare si de urgentă prevăzute de lege, precum si pentru programul de investitii pentru institutiile de asistentă socială si unitătile de asistentă medico-sociale, programul de subventii, programele de interes national, alte programe de asistentă socială si incluziune socială finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri rambursabile sau nerambursabile."


5. La articolul 5 punctul 4, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) asigură activitătile de evaluare, monitorizare si control asupra utilizării sumelor destinate programelor din domeniul asistentei sociale si incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operationale si întocmeste rapoarte lunare pe care le transmite ministerului."

6. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Agentia functionează cu un număr maxim de posturi de 1.376, functionari publici si personal contractual.

(2) Structura organizatorică, statul de functii si repartizarea numărului de posturi la nivel central si local se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale."

7. Articolul 9 se abrogă.

8. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Presedintele Agentiei are următoarele atributii principale:

a) exercită functia de ordonator secundar de credite;

b) coordonează activitatea Agentiei si a structurilor sale subordonate;

c) răspunde de întreaga activitate a Agentiei si a structurilor subordonate în fata ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;

d) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, în conditiile legii, proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestatiilor sociale si pentru functionarea Agentiei si a unitătilor din subordine;

e) coordonează realizarea raportului anual de activitate al Agentiei, pe care îl propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;

f) urmăreste punerea în aplicare si respectarea deciziilor adoptate pe baza raportului anual de activitate;

g) coordonează elaborarea proiectului contractului de gestiune si performantă managerială pe baza indicatorilor de performantă managerială stabiliti de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

h) negociază si semnează contractul de gestiune si performantă managerială cu ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;

i) prezintă ministrului muncii, familiei si protectiei sociale rapoarte semestriale si raportul anual cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuti în contractul de gestiune si performantă managerială;

j) emite ordine cu caracter normativ de aplicare a legilor si a reglementărilor cu privire la prestatiile sociale;

k) aprobă, numeste, încadrează, modifică, suspendă si dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului din cadrul Agentiei, în conditiile legii;

l) aprobă planul de formare profesională continuă a personalului Agentiei;

m) propune, spre aprobare, ministrului muncii, familiei si protectiei sociale regulamentul de organizare si functionare al Agentiei si al agentiilor teritoriale;

n) aprobă regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor locale;

o) organizează si coordonează activitatea de control intern privind gestionarea si plata prestatiilor sociale;

p) aprobă planul de control al Agentiei si al agentiilor teritoriale;

q) organizează actiuni de verificare a activitătii agentiilor teritoriale;

r) evaluează activitatea conducătorilor agentiilor teritoriale;

s) reprezintă Agentia în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane juridice si fizice, precum si cu organisme din tară si din străinătate;

t) dezvoltă relatii de colaborare cu institutii similare din tară si din străinătate, în limita competentelor prevăzute de lege;

u) asigură promovarea imaginii Agentiei;

v) îndeplineste orice altă atributie prevăzută de lege sau, după caz, delegată de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

(2) Presedintele Agentiei poate delega prin ordin atributii de reprezentare oricărui membru din conducerea Agentiei, pe perioadă determinată, în conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

(3) Presedintele Agentiei poate delega din atributiile ce îi revin personalului din subordine, în conditiile legii.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine cu caracter individual si normativ în domeniul de activitate al Agentiei."

9. La articolul 19 alineatul (1), la punctul 1, după litera d) se introduc paispreceze noi litere, literele e)-r), cu următorul cuprins:

,,e) asigură mentinerea dialogului social în plan teritorial;

f) sprijină negocierea contractelor colective de muncă; înregistrează si organizează evidenta acestora;

g) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

h) asigură aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, cu modificările ulterioare;

i) autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, cu modificările si completările ulterioare;

j) înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;

k) exercită, în conditiile prevăzute de lege, concilierea si arbitrajul în cazul conflictelor de interese;

l) distribuie bilete de odihnă si tratament persoanelor îndreptătite, pe baza solicitărilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;

m) asigură aplicarea prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, si aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;


n) asigură presedintia comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati;

o) asigură activitătile de evaluare, monitorizare si control asupra implementării programelor din domeniul asistentei sociale si incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operationale;

p) realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare;

q) asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de mediere socială organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.615/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei de mediere socială;

r) asigură monitorizarea implementării prioritătilor stabilite prin planul strategic de actiune din domeniul incluziunii sociale, precum si activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului."

10. La articolul 19 alineatul (1), la punctul 2, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) si n), cu următorul cuprins:

,,m) asigură plata ajutoarelor financiare si de urgentă prevăzute de lege, precum si finantarea din cadrul programului de investitii pentru institutiile de asistentă socială si unitătile de asistentă medico-sociale, programului de subventii, programelor de interes national, altor programe de asistentă socială si incluziune socială finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri rambursabile sau nerambursabile;

n) reprezintă ministerul în calitate de autoritate contractantă si încheie contractele de finantare si conventiile din cadrul programelor din domeniul asistentei sociale si incluziunii sociale."

11. Articolul 11 se abrogă.

12. Articolul 12 se abrogă.

13. Articolul 14 se abrogă.

14. Articolul 20 se abrogă.

15. Articolul 21 se abrogă.

16. Articolul 23 se abrogă.

17. Anexele nr. 1 si 2 se abrogă.

Art. II. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, directiile de muncă si protectie socială judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu personalitate juridică, se desfiintează, activitatea acestora fiind preluată de către Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, prin agentiile judetene de prestatii sociale si a municipiului Bucuresti.

(2) Odată cu preluarea atributiilor si responsabilitătilor prevăzute la alin. (1), Agentia si agentiile teritoriale preiau, în conditiile legii, de la directiile de muncă si protectie socială judetene si a municipiului Bucuresti elementele patrimoniale de activ si pasiv, pe baza situatiilor financiare întocmite conform legii, si se subrogă acestora în toate contractele referitoare la domeniul lor de activitate.

Art. III. - (1) Personalul din cadrul directiilor de muncă si protectie socială judetene si a municipiului Bucuresti este preluat sau, după caz transferat în interesul serviciului, în conditiile legii, la Agentie.

(2) Ca urmare a reorganizării Agentiei, prin reducerea de posturi si preluarea activitătii directiilor de muncă si protectie socială desfiintate, încadrarea pe noile functii si în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, cu stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

(3) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului se face în termenul prevăzut la alin. (2), cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor la care se referă art. 6 alin. (5) sau, după caz, alin. (6) din Legea 329/2009.

Art. IV. - (1) Ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare si de rationalizare a cheltuielilor publice prevăzute de Legea nr. 329/2009, implicit a reducerii numărului de posturi aferent Agentiei, presedintele Agentiei este asimilat din punctul de vedere al drepturilor salariale directorului general din minister, iar functia de secretar general al Agentiei se desfiintează, în conditiile legii.

(2) Presedintele Agentiei este numit prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. V. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cuprinsul actelor normative în vigoare prin sintagma „directia de muncă si protectie socială judeteană si a municipiului Bucuresti" se întelege sintagma „agentia judeteană pentru prestatii sociale si a municipiului Bucuresti."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.384.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. PN1.595/JA6.373 din 17 noiembrie 2009 al Directiei programe nationale si al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale, Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004 privind achizitionarea serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală, Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privati a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu, Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul titlului VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială functionează centrele de dializă ale furnizorilor privati de servicii medicale de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, si alti furnizori privati de servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală autorizati si evaluati în conditiile legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 967.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii

 

1. Dispozitii generale

1.1. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în relatia cu centrele-pilot si/sau cu alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii, denumiti în continuare furnizori.

1.2. Serviciile de dializă cuprind: servicii de hemodializă: hemodializă conventională sau hemodiafiltrarea intermitentă on-line si servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată.

1.3. În calitate de reprezentanti locali ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr adecvat de persoane care vor analiza, verifica si valida declaratiile de servicii lunare, cu respectarea confidentialitătii datelor [centralizatorul si desfăsurătorul privind evidenta după CNP al bolnavilor cu insuficientă renală cronică (IRC) în stadiu uremie, beneficiari de servicii de dializă în centrele furnizorilor privati, precum si sumele aferente], ale furnizorului pentru fiecare centru de dializă. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a presedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Numele persoanelor responsabile vor fi comunicate Directiei programe nationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu mentiunea ca orice modificare ulterioară a acestora să fie comunicată.


1.4. Serviciile de supleere renală, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati prin hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la si la domiciliul pacientilor, transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacientilor sunt incluse în tariful aferent serviciului de dializă. Face exceptie transportul sanitar neasistat al copiilor dializati cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani si al persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, de la centrul de dializă până la domiciliul acestora si retur, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective si care se suportă din fondul alocat asistentei medicale de urgentă si transport sanitar, în conditiile normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare.

1.5. La nivelul centrelor de dializă se acordă servicii de hemodializă atât bolnavilor aflati constant în evidentă (bolnav constant), în limita a 152 de sedinte/an pentru tratamentul continuu, cât si celor tratati temporar (bolnav temporar), precum si servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflati constant în evidentă.

a) Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremie, care necesită tratament substitutiv renal (FG<15 ml/min/1,73 mp), înregistrat în Registrul de evidentă a bolnavilor dializati al unui centru de dializă, în care bolnavul beneficiază de sedinte de hemodializă mai mult de 6 săptămâni.

b) Bolnavul temporar este bolnavul tratat într-un centru de dializă pentru mai putin de 6 săptămâni, respectiv:

- bolnavul dializat pentru IRC în stadiu uremie, înregistrat în Registrul de evidentă a bolnavilor dializati al unui alt centru de dializă, transferat temporar, cu respectarea conditiilor si formalitătilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare;

- bolnavul titular al cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau al certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si a Regulamentului nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii, de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în perioada de valabilitate a acestuia.

c) Bolnavul nou inclus în evidenta unui centru de dializă este bolnavul la care initierea tratamentului (primele 6-12 sedinte de hemodializă, respectiv primele 14-21 de zile de tratament prin dializă peritoneală) s-a realizat într-o unitate sanitară cu paturi, în conditiile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare.

Bolnavul nou poate fi inclus în evidenta unui alt centru de dializă decât în cel în care s-a initiat tratamentul prin transfer, în cadrul programului, avându-se în vedere încadrarea în valoarea contractată estimată.

Bolnavul nou inclus în evidentă va fi raportat de centrul de dializă în care urmează să fie tratat constant, potrivit tabelelor prevăzute în anexele Asi B, la pacientii constanti, trecând la rubrica Observatii: «N», un set minim de informatii ce fundamentează necesitatea introducerii în tratament, precum si precizarea dacă este un bolnav nou, introdus pe un post vacantat sau este un bolnav nou, suplimentar numărului de bolnavi contractat, dar cu încadrare în valoarea contractată estimată.

În cazul bolnavilor noi, suplimentari numărului de bolnavi contractat si peste valoarea contractată estimată, raportarea lor ca bolnavi constanti se va face numai după încheierea actelor aditionale de majorare.

Pacientii nou-inclusi în evidenta unui centru se raportează la Registrul Renal Român, în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înstiintării Registrului Renal Român despre orice modificare survenită ulterior (devine pacient constant, transfer în alt centru, deces, trecerea la alt tip de dializă, transplant, pierdere din evidentă etc).

2. Raportarea serviciilor de dializă

2.1. Furnizorul va transmite caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) si în format electronic, în formatul solicitat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidentialitătii datelor, declaratia de servicii lunară [centralizatorul si desfăsurătorul privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremie (FG<15 ml/min/1,73 mp), tratati prin dializă în centrele de dializă, precum si sumele aferente], în formatul prevăzut în anexele A si B. Documentele vor fi certificate în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii si vor fi semnate de:

- reprezentantul legal al furnizorului;

- directorul economic al furnizorului;

- medicul-sef/coordonatorul centrului;

- persoana care întocmeste documentele.

2.2. Documentele mentionate la pct. 2.1 se vor realiza în baza evidentelor tehnico-operative conduse la nivelul centrelor de dializă si se vor depune la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

2.3. Netransmiterea de către furnizor a documentelor mentionate la pct. 2.1 exonerează Casa Natională de Asigurări de Sănătate de obligatia plătii pentru luna respectivă.

2.4. Nerespectarea de către furnizor a termenului mentionat la pct. 2.2, precum si existenta unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăsit termenul, respectiv până la raportarea corectă.

2.5. După analiza, verificarea si validarea declaratiilor de servicii lunare transmise de furnizor, în termen de 4 zile lucrătoare, după perioada prevăzută la pct. 2.2, ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidentialitătii datelor, declaratia de servicii lunară a furnizorului (centralizatorul si desfăsurătorul privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremie, beneficiari de servicii de dializă în centrele de dializă, precum si sumele aferente), în original si în format electronic. Declaratia de servicii lunară va fi certificată în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii si va fi semnată din partea casei de asigurări de sănătate de:

- presedinte-director general;

- director executiv relatii cu furnizorii;

- medic-sef;

- persoana care verifică documentele.

2.6. Directia programe nationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate va verifica numărul de bolnavi contractati, respectarea volumului de servicii prevăzut în contract si încadrarea în valoarea contractului pentru fiecare centru de dializă.


2.7. După aplicarea prevederilor pct. 2.6, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va notifica în scris furnizorului observatiile sale. Notificarea se va transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea în original a declaratiei de servicii lunare validate, de la casele de asigurări de sănătate.

2.8. Furnizorul, în baza notificării primite de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, emite factura fiscală, pe care o trimite în original la Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

2.9. Trimestrial, prin acte aditionale la contractele încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si furnizori, se poate realiza regularizarea care se aplică perioadei de la începutul derulării contractului până la sfârsitul trimestrului respectiv sau perioadei de la ultima regularizare până la sfârsitul trimestrului respectiv, inclusiv pentru pacientii transferati temporar, cu încadrarea în bugetul alocat programului.

2.10. Înaintea regularizării, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va transmite Registrului Renal Român, pentru verificare si validare, datele legate de bolnavi, raportate lunar de furnizori.

3. Controlul raportării serviciilor de dializă

3.1. Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele de dializă, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul.

3.2. Controlul va urmări, în principal, următoarele:

a) acuratetea si validarea datelor colectate si raportate;

b) eventuale disfunctionalităti;

c) orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare.

3.3. În urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi transmis Directiei programe nationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în vederea regularizării trimestriale.

3.4. Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor.

4. Decontarea serviciilor de dializă

4.1. Casa Natională de Asigurări de Sănătate decontează lunar serviciile de dializă realizate în luna anterioară celei pentru care se face decontarea, în conformitate cu termenii contractuali.

4.2. Decontarea se face, după caz, prin tarif/sedintă de hemodializă conventională sau tarif/sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, în functie de numărul de sedinte efectuate si, respectiv, tarif/bolnav cu dializă peritoneală continuă/an sau tarif/bolnav cu dializă peritoneală automată/an, tratat continuu o lună completă, înmultit cu 1/12 (o douăsprezecime), cu următoarele exceptii:

4.2.1. bolnavul tratat prin ambele metode (hemodializă si dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat sedinte de tratament (plătite la tarif/sedintă) se scade din numărul de zile din lună în care a efectuat dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu dializă peritoneală);

4.2.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi si se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărtit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;

4.2.3. bolnavul cu dializă peritoneală care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi si se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărtit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;

4.2.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/sedintă aferent tipului de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul lunar de sedinte de hemodializă.

4.2.5. Nu sunt decontate sedintele de hemodiafiltrare intermitentă on-line si nici zilele de dializă peritoneală automată efectuate bolnavilor, decât pentru un număr de maximum 7% din numărul de bolnavi tratati prin hemodializă conventională, respectiv dializă peritoneală continuă, aflati în tratament la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe centre de dializă, fără a se depăsi numărul de bolnavi în tratament la această dată si numai pentru bolnavii care se încadrează în categoriile de bolnavi prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare.

Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată următoarelor categorii de bolnavi:

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei (eKt/V > 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;

b) bolnavi tineri cu sanse mari de supravietuire prin dializă, dar cu sanse mici de transplant renal;

c) bolnavi cu polineuropatie „uremică" în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă conventională;

d) bolnavi cu comorbidităti cardiovasculare sau cu diabet zaharat.

Dializa peritoneală automată este indicată următoarelor categorii de bolnavi dializati peritoneal):

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână ori ultrafiltrat < 1.000 ml/24 ore sau absent sau negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv;

b) copii prescolari la care hemodializă si dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic si cu multiple posibile accidente si complicatii;

c) bolnavi cu hernii sau eventratii abdominale, care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA;

d) bolnavi dializati care pot si vor să urmeze studiile scolare si universitare;

e) bolnavi dializati care pot si vor să presteze activitate profesională;

f) bolnavi cu dizabilităti care nu îsi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie si la care familia sau asistenta la domiciliu poate efectua conectarea si deconectarea de la aparatul de dializă peritoneală automată.

4.3. Furnizorul are obligatia de a nominaliza la rubrica „Cumpărător" din factura fiscală, pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si centrul privat, în calitate de beneficiar.

Rubrica „Contul cumpărătorului" se completează cu contul CNAS, si anume: RO02TREZ70027660520XXXXX, iar rubrica „Banca", cu ATCPMB.

Datele de identificare ale furnizorului trebuie să corespundă cu cele din contract.

Rubrica „Descrierea produselor" se va completa cu „servicii de hemodializă conventională", „servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line", respectiv „servicii de dializă peritoneală continuă", „servicii de dializă peritoneală automată", valoarea serviciilor exprimată în lei la tarifele prevăzute în actele normative în vigoare, precum si numărul contractului încheiat cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

4.4. Suma decontată lunar va corespunde cu:

4.4.1. suma transmisă prin notificare pentru hemodializă (hemodializă conventională, hemodiafiltrare intermitentă on-line), în concordantă cu numărul sedintelor prestate, verificate si validate înmultit cu tariful/sedintă de hemodializă (hemodializă conventională, hemodiafiltrare intermitentă on-line);


4.4.2. suma transmisă prin notificare pentru dializă peritoneală (dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), în concordantă cu numărul pacientilor supusi dializei peritoneale, calculată conform pct. 4.2

4.5. Contractele pentru serviciile de dializă se încheie după aprobarea bugetului anual al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

4.6. Dacă bugetul anual al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nu a fost aprobat cu cel putin 3 zile înainte de 31 decembrie, caz în care limitele de cheltuieli nu pot depăsi 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, se încheie acte aditionale de prelungire a contractelor existente, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie, fără a depăsi însă valoarea de 50% a contractului, conform prevederilor legale în vigoare.

5. Contabilitatea operatiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate

5.1. Contabilitatea operatiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizori se tine utilizându-se următoarele conturi:

- 628 „Alte cheltuieli cu servicii executate de terti";

- 401 „Furnizori";

- 7705 „Finantarea din bugetul FNUASS".

5.2. Înregistrările contabile ocazionate de derularea operatiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii sunt următoarele:

a) primirea facturilor lunare si înregistrarea obligatiei de plată

- 628 „Alte cheltuielile cu servicii executate de terti" = 401 „Furnizori"

b) decontarea serviciilor de dializă facturate

- 401 „Furnizori" = 7705 „Finantarea din bugetul FNUASS"

6. Dispozitii finale

Anexele Asi B fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA A

la norme

 

DECLARATIE DE SERVICII LUNARA

Centralizator

Furnizor

Casa de Asigurări de Sănătate

Centrul de Dializă.....................

Raportare pentru luna..............

 

Tabelul 1 – Hemodializă

 

Serviciul de hemodializă din care:

 

 

 

Bolnavi tratati

Sedinte de tratament

Suma de decontat

(lei)

 

 

 

Observatii

 

 

 

contractat

 

 

din care, realizat

contractate

 

 

din care, realizat

Rămase pentru anul în curs

 

 

constanti

transferati temporar

TOTAL

Cumulat de la începutul anului

(fără luna de raportare)

Pentru bolnavi constanti

Pentru bolnavi transferati temporar

TOTAL

C0

C1

C2

C3

C4=C2+C3

C5

C6

C7

C8

C9=C7+C8

C10=C5-C6-C9

C11 = C9*tarif

C12

Hemodializă conventională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabelul 2 - Dializă peritoneală

 

Serviciul de dializă peritoneală, din care:

Număr de bolnavi

Suma de decontat

(lei)

OBSERVATII

contractat

realizat

CO

C1

C2

C3

C4

Dializă peritoneală continuă

 

 

 

 

Dializă peritoneală automată

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 


            Tabelul 3 - Suma de decontat

 

Hemodializă, din care

Dializă peritoneală, din care

TOTAL

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare intermitentă on-line

Dializă peritoneală continuă

Dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5=C1+C2+C3+C4

 

 

 

 

 

 

C1 din tabelul 3 = C11 Hemodializă conventională din tabelul 1

C2 din tabelul 3 = C11 Hemodiafiltrare intermitentă on-line din tabelul 1

C3 din tabelul 3 = C3 Dializă peritoneală continuă din tabelul 2

C4 din tabelul 3 = C3 Dializă peritoneală automată din tabelul 2

 

            Certificat în privinta realitătii, legalitătii si regularitătii

 

Furnizor,

.................................

Director economic,

.................................

Medic-sef/Coordonator al centrului de dializă,

.................................

Întocmit

.................................

 

            Certificat în privinta realitătii, legalitătii si regularitătii

 

Presedinte-director general,

.................................

Director executiv relatii cu furnizorii,

.................................

Medic-sef,

.................................

Verificat

.................................

 

ANEXA B

la norme

 

DECLARATIE DE SERVICII LUNARĂ

Desfăsurător privind evidenta după CNP a bolnavilor cu IRC beneficiari de hemodializă si dializă peritoneală si a sumelor de decontat

 

Furnizor

Casa de Asigurări de Sănătate

Centrul de Dializă...........................

Raportare pentru luna........................

 

I. HEMODIALIZĂ

 

Tabelul I.A- Bolnavi constanti tratati prin hemodializă

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HD

Nr. de înregistrare

în fisa de spitalizare de zi

(SZ......)

Nr. de sedinte HD realizate

Tarif/sedintă HD

(lei)

Suma de decontat

(lei)

OBSERVATII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

            Tabelul I.B - Bolnavi transferati temporar tratati prin hemodializă

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HD transferati temporar

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi

Nr. de sedinte HD realizate pentru bolnavi transferati temporar

Tarif/sedintă

(lei)

Suma de decontat

(lei)

OBSERVATII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 


            Tabelul 1 - Bolnavi tratati prin hemodializă

 

TOTAL

Bolnavi cu HD

Sedinte HD

Suma de decontat

(lei)

C1

C2

C3

 

 

 

 

C1 = total C1 din tabelul I.A+ total C1 din tabelul I.B

C2 = total C4 din tabelul I.A+ total C4 din tabelul I.B

C3 = total C6 din tabelul I.A+ total C6 din tabelul I.B

 

Tabelul II.A- Bolnavi constanti tratati prin hemodiafiltrare on-line

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HDF

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi (SZ )

Nr. de sedinte HDF realizate

Tarif/sedintă HDF

(lei)

Suma de decontat

(lei)

OBSERVATII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

            Tabelul II.B - Bolnavi transferati temporar tratati prin hemodiafiltrare on-line

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu HDF transferati temporar

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi

Nr. de sedinte HDF realizate pentru bolnavi transferati temporar

Tarif/sedintă

(lei)

Suma de decontat

(lei)

OBSERVATII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

            Tabelul 2 - Bolnavi tratati prin hemodiafiltrare on-line

 

TOTAL

Bolnavi cu HDF

Sedinte HDF

Suma de decontat

(lei)

C1

C2

C3

 

 

 

 

C1 = total C1 din tabelul II.A + total C1 din tabelul II.B

C2 = total C4 din tabelul II.A + total C4 din tabelul II.B

C3 = total C6 din tabelul II.A + total C6 din tabelul II.B

 

II. DIALIZĂ PERITONEALĂ

 

Tabelul 3 - Bolnavi cu dializă peritoneală continuă

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu DPC

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi

(SZ. .....)

Nr. de zile cu dializă peritoneală continuă

Suma de decontat (lei)

OBSERVATII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 


            Tabelul 4 - Bolnavi cu dializă peritoneală automată

 

Nr. crt.

CNP bolnavi cu DPA

Nr. de înregistrare în fisa de spitalizare de zi

(SZ. .....)

Nr. de zile cu dializă peritoneală automată

Suma de decontat

(lei)

OBSERVATII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

            Tabelul 5 - Bolnavi dializati

 

TOTAL

Bolnavi cu dializa

Suma de decontat

C1

C2

 

 

 

C1 = total C1 din tabelul 1 + total C1 din tabelul 2 + total C1 din tabelul 3 + total C1 din tabelul 4

C2 = total C3 din tabelul 1 + total C3 din tabelul 2 + total C5 din tabelul 3 + total C5 din tabelul 4

 

Certificat în privinta realitătii, legalitătii si regularitătii

 

Furnizor,

.................................

Director economic,

.................................

Medic-sef/Coordonator al centrului de dializă,

.................................

Întocmit

.................................

 

            Certificat în privinta realitătii, legalitătii si regularitătii

 

Presedinte-director general,

.................................

Director executiv relatii cu furnizorii,

.................................

Medic-sef,

.................................

Verificat

.................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.