MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 813/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 813         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.700. - Decret privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.393. - Hotărâre privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice aflate sub autoritatea si în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

1.395. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

 

1.396. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci

 

1.397. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

1.452. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2009 a Zilei Nationale a României si a 91 de ani de la Marea Unire

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

67/721. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătătirea calitătii laptelui crud de vacă

 

3.215. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific În serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2009 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2009.

Nr. 1.700.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice aflate sub autoritatea si în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Agentia Natională pentru Locuinte functionează cu un număr de 239 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi - potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si ale pct. 59 din anexa nr. 1 la aceeasi lege.

Art. 2. - Centrul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS functionează cu un număr de 17 posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi - în temeiul Legii nr. 329/2009, precum si al pct. 58 din anexa nr. 1 la aceeasi lege.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.393.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 26 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Romi este de 30, functii publice si contractuale, exclusiv presedintele, dintre care 20 în aparatul central si 10 în cele 7 birouri regionale pentru romi."

2. Anexa cuprinzând structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Romi se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Încetarea raporturilor de muncă ale personalului Agentiei Nationale pentru Romi ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare prin reducerea de posturi stabilită de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International se face cu respectarea procedurilor legale din legislatia muncii si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) si (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi,

Mie Dincă

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.395.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Romi

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci este organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci exercită următoarele atributii principale:

1. Înregistrează si examinează cererile din domeniul proprietătii industriale, eliberează titluri de protectie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;

2. este depozitarul registrelor nationale ale cererilor depuse si al registrelor nationale ale titlurilor de protectie acordate pentru inventii, mărci, indicatii geografice, desene si modele, topografii ale circuitelor integrate, noi soiuri de plante si modelele de utilitate;

3. editează si publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;

4. editează si publică fasciculele brevetelor de inventie;

5. administrează si conservă Colectia natională de proprietate industrială, întretine si dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internationale;

6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietătii industriale;

7. editează si publică Revista română de proprietate industrială si alte publicatii destinate promovării obiectului său de activitate;

8. atestă consilierii în domeniul proprietătii industriale si tine evidenta acestora în registrul national al cărui depozitar este;

9. acordă, la cerere, consultantă de specialitate în domeniul proprietătii industriale si organizează cursuri de instruire, seminarii si simpozioane în domeniu;

10. Îndeplineste orice alte atributii în domeniul proprietătii industriale, care decurg din dispozitiile legale în vigoare si din acordurile internationale la care România este parte."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci dezvoltă relatii cu institutiile similare din alte state, precum si cu

organizatiile internationale si regionale de proprietate industrială si reprezintă România în organizatiile internationale si regionale de specialitate la care este membră, potrivit mandatului acordat."

4. La articolul 5, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci functionează directii conduse de directori, salarizati conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

(3) Numărul maxim de posturi al Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci este 252."

5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci conduce întreaga activitate a acestuia si îl reprezintă atât în relatiile cu persoanele fizice si juridice, din tară si din străinătate, cât si cu organizatiile internationale si regionale de specialitate, potrivit reglementărilor legale si a mandatului primit, după caz. Directorul general poate semna mandat de reprezentare directorilor din subordinea sa sau directorului general adjunct."

6. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Presedintele colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, iar în lipsa acestuia atributiile presedintelui sunt îndeplinite de către directorul general adjunct sau un alt director, împuterniciti prin mandat scris."

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Atributiile structurilor din cadrul aparatului propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, care se aprobă prin ordin al directorului general, potrivit legii."

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Cheltuielile de functionare ale Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci se finantează din veniturile proprii realizate. Pentru constituirea fondurilor necesare finantării cheltuielilor de capital necesare consolidării si extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, prin legile bugetare anuale, Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci i se pot aloca fonduri de la bugetul de stat."


9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Al. 13. - În structura Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci se pot înfiinta, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atributii formarea si pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietătii industriale în România, precum si editarea publicatiilor oficiale si a unor materiale din domeniul său de activitate."

10. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci poate sprijini activitatea centrelor regionale în domeniul proprietătii industriale, prin acordarea de asistentă tehnică, consultantă si dotare, conform legislatiei în vigoare."

11. Articolul 15 se abrogă.

12. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri,

interimar,

Gabriel Sandu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.396.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 573/1998)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci

            Nr. maxim de posturi: 252

 

 

 

 

 

 

Director General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia economică

 

Director general adjunct

 

Directia apeluri strategie

 

Directia contencios, mărci, desene si modele, cooperare internatională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia brevete inventie

 

Directia colectia natională si servicii

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 si 6 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 24 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Finantarea Autoritătii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri."

2. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi în Autoritate este de 785, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 138, iar pentru comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor, 647. Măsura de disponibilizare a personalului se va face cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare."

3. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

interimar,

Gabriel Sandu

p. Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rodica Mioara Toth

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.397.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 284/2009)

 

ENTITĂTI

cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:

1. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor lasi, care grupează judetele Botosani, Suceava, lasi, Neamt, cu sediul în municipiul lasi;

2. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Galati, care grupează judetele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galati, cu sediul în municipiul Galati;

3. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Constanta, care grupează judetele Constanta, Tulcea, Brăila, cu sediul în municipiul Constanta;

4. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Prahova, care grupează judetele Ialomita, Călărasi, Buzău, Prahova, cu sediul în municipiul Ploiesti;

5. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Arges, care grupează judetele Arges, Dâmbovita, Teleorman, Giurgiu, cu sediul în municipiul Pitesti;

6. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Dolj, care grupează judetele Vâlcea, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt, cu sediul în municipiul Craiova;

7. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Arad, care grupează judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, cu sediul în municipiul Arad;

8. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Sibiu, care grupează judetele Alba, Sibiu, Brasov, cu sediul în municipiul Sibiu;

9. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Satu Mare, care grupează judetele Bihor, Satu Mare, Maramures, cu sediul în municipiul Satu Mare;

10. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Cluj, care grupează judetele Bistrita-Năsăud, Cluj, Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca;

11. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Mures, care grupează judetele Harghita, Covasna si Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures;

12. Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, care grupează municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cu sediul în municipiul Bucuresti.

II. Institutii finantate din venituri proprii:

- Centrul National pentru încercarea si Expertizarea Produselor „Larex" Bucuresti.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2009 a Zilei Nationale a României si a 91 de ani de la Marea Unire

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 400 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe", titlul 20 „Bunuri si servicii", pentru Institutia Prefectului Judetului Alba, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de aniversarea la Alba lulia a Zilei Nationale a României si a împlinirii a 91 de ani de la Marea Unire.

Art. 2. - Actiunile ce urmează a fi realizate pentru această aniversare se stabilesc si se aprobă de Institutia Prefectului Judetului Alba, care va răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.452.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 67 din 28 octombrie 2009

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 721 din 18 noiembrie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătătirea calitătii laptelui crud de vacă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 251 din 23 aprilie 2009, întocmit de Directia de igienă veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătătirea calitătii laptelui crud de vacă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii din sectorul alimentar implicati în productia, depozitarea, transportul si procesarea de lapte crud de vacă au responsabilitatea de a întreprinde toate măsurile pentru realizarea prevederilor prezentului plan de măsuri.


Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si unitătile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora vor controla modul de aplicare si vor întreprinde actiunile necesare pentru atingerea scopului si obiectivelor prezentului plan de măsuri, conform atributiilor ce le revin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale, interimar,

Radu Mircea Berceanu

 

ANEXĂ

 

PLAN DE MĂSURI

pentru îmbunătătirea calitătii laptelui crud de vacă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Planul de măsuri pentru îmbunătătirea calitătii laptelui crud de vacă, denumit în continuare plan, stabileste obiectivele si măsurile necesar a fi întreprinse în vederea îmbunătătirii calitătii laptelui crud de vacă si conformării cu criteriile de calitate si sigurantă alimentară pentru laptele crud destinat procesării, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prezentul plan nu se aplică:

a) productiei primare de lapte crud de vacă destinate utilizării în gospodăria proprie;

b) preparării, manipulării si depozitării laptelui crud de vacă si produselor lactate în scopul consumului în gospodăria proprie;

c) furnizării directe, de către producător, a unor cantităti mici de lapte crud de vacă, către consumatorul final.

(3) Măsurile si actiunile înscrise în prezentul plan sunt obligatorii pentru toti operatorii din sectorul alimentar cu responsabilităti în cresterea vacilor pentru productia de lapte crud destinat procesării, în colectarea si procesarea laptelui crud de vacă.

Art. 2. - În sensul prezentului plan, expresiile următoare se definesc astfel:

a) lapte crud- laptele produs de secretia glandei mamare a vacilor de lapte, care nu a fost încălzit la o temperatură mai mare de 40°C sau supus unui tratament cu efect echivalent;

b) exploatatie comercială de productie a laptelui - unitate unde sunt detinute una sau mai multe vaci pentru productia de lapte, destinat livrării către o unitate de procesare;

c) centru de colectare lapte independent - unitate apartinând unui operator din sectorul alimentar sau unui grup, asociatie sau fundatie a operatorilor din sectorul alimentar care detin exploatatii comerciale de productie a laptelui, cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru cumpărarea si colectarea laptelui crud de vacă de la operatorii din sectorul alimentar care detin exploatatii comerciale de productie a laptelui, răcirea, depozitarea si vânzarea acestuia către unităti de procesare a laptelui;

d) centru de colectare lapte integrat - unitate apartinând unei unităti de procesare a laptelui, cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea laptelui crud de vacă de la producători care detin exploatatii comerciale de productie a laptelui, răcirea, depozitarea si livrarea acestuia către unitatea de procesare căreia îi apartine si care este înregistrată ca si cumpărător în sistemul de administrare a cotei de lapte;

e) productie primară - producerea, cresterea animalelor domestice sau obtinerea produselor primare, incluzând productia de lapte, mulsul si depozitarea laptelui crud la nivelul exploatatiei de productie a laptelui.

 

CAPITOLUL II

Obligatii si măsuri generale

 

Art. 3. - Operatorii din sectorul alimentar care desfăsoară activităti de productie a laptelui crud de vacă în exploatatiile comerciale de productie a laptelui sau de colectare a laptelui crud de vacă sunt obligati să asigure conformitatea cu cerintele de sănătate animală pentru productia de lapte crud stabilite în cap. I pct. I din sectiunea IX a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Operatorii din sectorul alimentar care detin exploatatii comerciale de productie a laptelui, precum si operatorii cu responsabilităti în colectarea sau procesarea laptelui crud de vacă sunt obligati să elaboreze si să implementeze proceduri în vederea stabilirii criteriilor pentru laptele crud, pentru fiecare exploatatie comercială de productie a laptelui, în conformitate cu prevederile cap. I pct. III din sectiunea IX a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA 1

Obligatii ale operatorilor din sectorul alimentar cu responsabilităti la nivelul productiei primare de lapte crud

 

Art. 5. - Operatorii din sectorul alimentar care detin exploatatii comerciale de productie a laptelui si care livrează lapte crud de vacă unitătilor de procesare, prin intermediul centrelor de colectare lapte independente sau integrate, au următoarele obligatii:

a) să comunice imediat către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, responsabil cu supravegherea exploatatiei respective, orice caz de îmbolnăvire sau suspiciune de îmbolnăvire a vacilor de lapte;


b) să nu livreze la centrele de colectare laptele provenit de la vacile bolnave sau suspicionate de a fi bolnave, aflate sub tratament medicamentos sau în perioada de asteptare după efectuarea tratamentului;

c) să asigure conditii igienice în timpul mulsului si să evite contaminarea fizică, chimică sau microbiologică a laptelui crud de vacă;

d) să se asigure că laptele provenit de la fiecare vacă este verificat din punct de vedere organoleptic si fizico-chimic, iar laptele care prezintă anormalităti organoleptice si/sau fizico-chimice nu este livrat la centrul de colectare;

e) să transporte, imediat după muls, laptele crud de vacă la centrul de colectare si să evite contaminarea fizică, chimică sau microbiologică a acestuia pe timpul transportului;

f) să se asigure că hrănirea vacilor de lapte se face cu furaje care nu produc efecte negative asupra sănătătii acestora si nu afectează calitatea si siguranta laptelui crud de vacă pentru sănătatea consumatorilor;

g) să asigure echipamente de protectie adecvate pentru tot personalul care efectuează mulsul vacilor, manipulează echipamentele de muls si echipamentele care vin în contact cu laptele crud de vacă;

h) să elaboreze proceduri de prelevare a probelor, până la data de 30 martie 2010, si să aplice procedurile de prelevare a probelor în vederea efectuării analizelor de laborator pentru stabilirea criteriilor pentru laptele crud de vacă, în conformitate cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare;

i) să informeze directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti, pe raza cărora îsi desfăsoară activitatea, atunci când laptele crud de vacă nu îndeplineste criteriile prevăzute de legislatia în vigoare, respectiv numărul total de germeni/ml la 30°C, numărul de celule somatice/ml si continutul în reziduuri de antibiotice, si să aplice toate măsurile ce se impun, în vederea corectării situatiei;

j) să implementeze si să aplice măsurile si actiunile obligatorii înscrise în prezentul plan;

k) să detină facilităti necesare mulgerii separate a vacilor bolnave sau suspecte, aflate sub tratament sau în perioada de asteptare după administrarea tratamentului medicamentos;

l) să elaboreze, până la data de 30 martie 2010, programe de restructurare-modernizare a exploatatiilor comerciale de productie a laptelui care livrează lapte crud de vacă neconform, cu termen de finalizare la data de 31 decembrie 2011, în scopul asigurării conditiilor de igienă pentru productia de lapte crud de vacă si livrării la procesare a laptelui crud de vacă conform cu standardele Uniunii Europene;

m) să asigure facilitătile necesare stocării produselor medicinale veterinare si să detină evidente stricte privind cantitătile de substante medicamentoase utilizate, precum si un registru în care vor fi înscrise, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, responsabil cu supravegherea exploatatiei comerciale de productie a laptelui, toate tratamentele administrate vacilor de lapte si timpul de asteptare după efectuarea acestora.

Art. 6. - Operatorii din sectorul alimentar care detin exploatatii comerciale de productie a laptelui si care livrează lapte crud direct la unitătile de procesare au următoarele obligatii:

a) să comunice imediat către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, responsabil cu supravegherea exploatatiei comerciale respective de productie a laptelui, orice caz de îmbolnăvire sau suspiciune de îmbolnăvire a vacilor de lapte;

b) să nu livreze la unitătile de procesare laptele provenit de la vacile bolnave sau suspicionate de a fi bolnave, aflate sub tratament medicamentos sau în perioada de asteptare după efectuarea tratamentului;

c) să asigure conditii igienice în timpul mulsului si să evite contaminarea fizică, chimică sau microbiologică a laptelui crud de vacă;

d) să se asigure că laptele provenit de la fiecare vacă este verificat din punct de vedere organoleptic si fizico-chimic, iar laptele care prezintă anormalităti organoleptice si/sau fizico-chimice nu este livrat pentru procesare;

e) să doteze exploatatiile comerciale de productie a laptelui, până la data de 30 septembrie 2010, cu echipamente de stocare de dimensiuni corespunzătoare cu productia de lapte, care să asigure o răcire imediată a laptelui după muls, la maximum 8° Celsius, dacă laptele este livrat la unitătile de procesare zilnic, sau la maximum 6° Celsius, dacă laptele nu este livrat la unitătile de procesare zilnic;

f) să doteze exploatatiile comerciale de productie a laptelui, până la data de 30 septembrie 2010, cu echipamente si materiale necesare igienizării echipamentelor de muls si de stocare a laptelui crud de vacă;

g) să asigure echipamente de protectie adecvate pentru tot personalul care efectuează mulsul vacilor, manipulează echipamentele de muls si echipamentele de stocare a laptelui crud de vacă;

h) să elaboreze proceduri de prelevare a probelor, până la data de 31 ianuarie 2010, si să aplice procedurile de prelevare a probelor în vederea efectuării analizelor de laborator pentru stabilirea criteriilor pentru laptele crud de vacă, în conformitate cu cerintele Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004, cu modificările si completările ulterioare;

i) să informeze directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza cărora îsi desfăsoară activitatea, atunci când laptele crud de vacă nu îndeplineste criteriile prevăzute de legislatia în vigoare, respectiv numărul total de germeni/ml la 30°C, numărul de celule somatice/ml si continutul în reziduuri de antibiotice, si să aplice toate măsurile ce se impun, în vederea corectării situatiei;

j) să elaboreze si să implementeze, până la data de 30 martie 2010, proceduri prin care să se asigure că personalul care îsi desfăsoară activitatea în cadrul exploatatiilor comerciale de productie a laptelui este instruit corespunzător în vederea aplicării măsurilor si actiunilor obligatorii înscrise în prezentul plan;

k) să detină facilităti necesare mulgerii separate a vacilor bolnave sau suspicionate de a fi bolnave, aflate sub tratament sau în perioada de asteptare după administrarea tratamentului medicamentos;

l) să se asigure că hrănirea vacilor de lapte se face cu furaje care nu produc efecte negative asupra sănătătii acestora si nu afectează calitatea si siguranta laptelui crud de vacă pentru sănătatea consumatorilor;

m) să elaboreze, până la data de 31 iunie 2010, programe de restructurare-modernizare a exploatatiilor comerciale de productie a laptelui care livrează lapte crud de vacă neconform, cu termen de finalizare la data de 31 decembrie 2011, în scopul asigurării conditiilor de igienă pentru productia de lapte crud de vacă si livrării la procesare a laptelui crud de vacă conform standardelor Uniunii Europene;


n) să asigure facilitătile necesare stocării produselor medicinale veterinare si să detină evidente stricte privind cantitătile de substante medicamentoase utilizate, precum si un registru în care vor fi înscrise de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, responsabil cu supravegherea exploatatiei comerciale de productie a laptelui, toate tratamentele administrate vacilor de lapte si timpul de asteptare după efectuarea acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatii ale operatorilor din sectorul alimentar care administrează centrele de colectare lapte independente sau integrate

 

Art. 7. - Operatorii din sectorul alimentar care administrează centrele de colectare lapte, independente sau integrate, autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare au următoarele obligatii:

a) să nu receptioneze laptele crud de vacă provenit din exploatatiile comerciale de productie a laptelui în care au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri ale vacilor de lapte si care au primit interdictia de a livra laptele crud de vacă în perioada de asteptare prescrisă după efectuarea tratamentului, notificată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, responsabili cu supravegherea exploatatiilor comerciale de productie a laptelui respective;

b) să detină echipamente de capacitate corespunzătoare, care să asigure răcirea imediată si stocarea la o temperatură corespunzătoare a întregii cantităti de lapte crud de vacă colectată;

c) să elaboreze si să implementeze, până la data de 30 martie 2010, proceduri prin care să se asigure că laptele provenit de la fiecare exploatatie comercială de productie a laptelui este receptionat într-un interval de timp suficient de scurt de la muls, răcit si mentinut la o temperatură suficient de scăzută pentru atingerea scopului si obiectivelor acestui plan;

d) să asigure prelevarea probelor de lapte crud de vacă, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea numărului total de germeni/ml la 30°C, a numărului de celule somatice/ml si a continutului în reziduuri de antibiotice, conform prevederilor cap. I pct. III din sectiunea IX a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, pentru fiecare exploatatie comercială de productie a laptelui care livrează lapte crud de vacă la centrul de colectare lapte materie primă;

e) să detină instrumentarul si recipientele sterile necesare prelevării probelor de lapte crud de vacă, în momentul receptiei laptelui de la producători;

f) să detină ustensile si materiale necesare igienizării echipamentelor de stocare si răcire a laptelui crud de vacă, precum si a instrumentarului necesar prelevării probelor de lapte crud;

g) să efectueze examenul organoleptic al laptelui crud de vacă, respectiv verificarea mirosului, culorii, identificarea prezentei corpurilor străine;

h) să detină spatiile frigorifice necesare depozitării probelor de lapte crud de vacă, până la preluarea de către transportator, în vederea predării la laborator pentru efectuarea analizelor si stabilirea criteriilor prevăzute de legislatia în vigoare, respectiv numărul total de germeni/ml la 30°C, numărul de celule somatice/ml si continutul în reziduuri de antibiotice;

i) să detină facilitătile necesare comunicării rapide cu producătorii, unitatea de procesare si laboratorul;

j) să informeze directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza cărora îsi desfăsoară activitatea, precum si operatorii care detin exploatatii comerciale de productie a laptelui, atunci când laptele crud nu îndeplineste criteriile prevăzute de legislatia în vigoare, în vederea corectării situatiei;

k) să implementeze, până la data de 31 martie 2010, proceduri bazate pe principiile HACCP, si să mentină permanent procedurile bazate pe principiile HACCP, în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare;

l) să întocmească zilnic evidenta cantitătilor de lapte receptionate de la fiecare producător, precum si a celor livrate la procesare, în vederea asigurării trasabilitătii laptelui crud de vacă;

m) să asigure, până la data de 30 iunie 2010, instruirea personalului angajat în centrele de colectare a laptelui, în vederea aplicării măsurilor si actiunilor obligatorii înscrise în prezentul plan;

n) să asigure echipamentele de protectie adecvate pentru personalul responsabil cu colectarea si manipularea laptelui crud de vacă.

Art. 8. - Operatorii din sectorul alimentar care administrează centrele de colectare lapte, independente sau integrate, cu program de restructurare-modernizare în vederea alinierii la cerintele legislatiei în vigoare au următoarele obligatii:

a) să nu receptioneze laptele crud de vacă provenit din exploatatiile comerciale de productie a laptelui în care au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri ale vacilor de lapte si care au primit interdictia de a livra laptele crud de vacă în perioada de asteptare prescrisă după efectuarea tratamentului, notificată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, responsabili cu supravegherea exploatatiilor comerciale de productie a laptelui respective;

b) să doteze centrele de colectare a laptelui, până la data de 31 decembrie 2010, cu echipamente de capacităti corespunzătoare pentru stocarea, răcirea, monitorizarea si înregistrarea temperaturii laptelui crud de vacă, confectionate din materiale usor de curătat si dezinfectat, rezistente la coroziune si netoxice;

c) să finalizeze programele de restructurare-modernizare ale centrelor de colectare a laptelui, până la data de 31 decembrie 2011, în vederea conformării cu cerintele legislatiei în vigoare;

d) să elaboreze, până la data de 30 iunie 2010, proceduri bazate pe principiile HACCP, si să implementeze procedurile bazate pe principiile HACCP, până la data de 31 decembrie 2011, în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare;

e) să elaboreze si să implementeze, până la data de 31 decembrie 2010, proceduri prin care să se asigure că laptele crud provenit de la fiecare exploatatie comercială de productie a laptelui este receptionat într-un interval de timp suficient de scurt de la muls, răcit si mentinut la o temperatură suficient de scăzută pentru atingerea scopului si obiectivelor acestui plan;

f) să asigure prelevarea probelor de lapte crud de vacă, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea numărului total de germeni/ml la 30°C, a numărului de celule somatice/ml si a continutului în reziduuri de antibiotice, conform prevederilor cap. I pct. III din sectiunea IX a anexei III la


Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, pentru fiecare exploatatie comercială de productie a laptelui care livrează lapte crud de vacă la centrul de colectare lapte materie primă;

g) să asigure, până la data de 30 iunie 2010, instruirea personalului angajat în centrele de colectare a laptelui, în vederea aplicării măsurilor si actiunilor obligatorii înscrise în prezentul plan.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile operatorilor din sectorul alimentar responsabili cu transportul laptelui crud de vacă

 

Art. 9. - Operatorii din sectorul alimentar, responsabili cu transportul laptelui crud de vacă, au următoarele obligatii:

a) să transporte laptele crud de vacă numai cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar pentru desfăsurarea acestei activităti;

b) să transporte laptele crud de vacă numai cu mijloace de transport izoterme, care să asigure mentinerea lantului de frig pe toată durata transportului, astfel încât, la sosirea în unitatea de procesare a laptelui de destinatie, temperatura laptelui crud de vacă să nu depăsească 10°C;

c) să transporte laptele crud de vacă numai cu mijloace de transport construite si echipate astfel încât să limiteze la maximum riscul de contaminare a laptelui, având înscrisă la exterior mentiunea „lapte";

d) să elaboreze si să implementeze, până la data de 30 iunie 2010, proceduri pentru transportatori, privind controlul laptelui crud de vacă, respectiv verificarea temperaturii, mirosului, culorii, identificarea prezentei corpurilor străine, înainte de transferarea laptelui din tancul de răcire în mijlocul de transport;

e) să detină, pe tot parcursul transportului, documentele de receptie a laptelui crud de vacă pe fiecare furnizor, producător si/sau centru de colectare lapte materie primă;

f) să detină echipamente termoizolante pentru conservarea, pe durata transportului, a probelor de lapte crud de vacă prelevate pentru efectuarea examenelor de laborator;

g) să asigure instruirea transportatorilor, până la data de 31 martie 2010, cu privire la receptia si transportul laptelui crud de vacă la unitătile de procesare, prelevarea si transportul probelor de lapte crud de vacă la laborator, în conformitate cu responsabilitătile si atributiile delegate;

h) după fiecare transport sau după o serie de transporturi, când perioada de timp între descărcare si următoarea încărcare este foarte scurtă, dar în toate cazurile cel putin o dată pe zi, containerele si tancurile utilizate pentru transportul laptelui crud de vacă trebuie curătate si dezinfectate în mod corespunzător înainte de a fi reutilizate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Obligatii ale operatorilor din sectorul alimentar care administrează unităti de procesare a laptelui

 

Art. 10. - Operatorii din sectorul alimentar care administrează unităti de procesare a laptelui au următoarele obligatii:

a) să nu receptioneze în unitătile de procesare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare laptele crud de vacă provenit din centre de colectare lapte materie primă neautorizate sanitar-veterinar;

b) să nu receptioneze laptele crud de vacă provenit din exploatatiile comerciale de productie a laptelui în care au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri ale vacilor de lapte si care au primit interdictia de a livra laptele crud, în perioada de asteptare prescrisă după efectuarea tratamentului, notificate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, responsabili cu supravegherea exploatatiilor comerciale de productie a laptelui respective;

c) să nu receptioneze laptele crud care contine reziduuri de antibiotice peste limitele admise prevăzute de legislatia în vigoare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Obligatiile laboratoarelor pentru controlul calitătii laptelui crud de vacă

 

Art. 11. - Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, desemnat ca Laborator National de Referintă pentru Lapte si Produse Lactate, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor nationale de referintă si a atributiilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2008, are următoarele obligatii:

a) să implementeze prevederile anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1.664/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 în ceea ce priveste dispozitiile de aplicare privind anumite produse de origine animală destinate consumului uman si de abrogare a anumitor dispozitii de aplicare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 320 din 18 noiembrie 2006, referitoare la metodele de analiză utilizate pentru determinarea numărului total de germeni/ml la 30°C si a numărului de celule somatice/ml;

b) să verifice modul de lucru si metodele de analiză utilizate pentru stabilirea criteriilor pentru laptele crud la nivelul tuturor laboratoarelor directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti, precum si al laboratoarelor independente sau apartinând unitătilor de procesare care efectuează controlul calitătii laptelui crud;

c) să asigure instruirea personalului din reteaua de laboratoare apartinând directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, până la data de 30 iunie 2010, cu privire la metodele de analiză utilizate pentru controlul calitătii laptelui crud conform prevederilor legislatiei în vigoare;

d) să organizeze teste interlaborator anuale, la nivel national, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, în scopul determinării criteriilor pentru laptele crud, cu participarea tuturor laboratoarelor implicate în controlul calitătii laptelui crud, respectiv a laboratoarelor directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, a laboratoarelor apartinând unitătilor de procesare a laptelui si a laboratoarelor independente, si evaluarea rezultatelor obtinute de către aceste laboratoare;

e) să participe la testele interlaborator la nivel international, organizate de către Laboratorul Comunitar de Referintă pentru stabilirea criteriilor pentru laptele crud, respectiv numărul total de germeni/ml la 30°C, numărul de celule somatice/ml si continutul în reziduuri de antibiotice.


Art. 12. - Laboratoarele directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au următoarele obligatii:

a) să utilizeze metodele de analiză prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1.664/2006 al Comisiei pentru determinarea numărului total de germeni/ml la 30°C si a numărului de celule somatice/ml;

b) să participe la testele interlaborator organizate la nivel national de către Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

c) să asigure instruirea personalului din reteaua de laboratoare independente si din cadrul unitătilor de procesare a laptelui de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, până la data de 31 martie 2010, asupra metodelor de analiză utilizate pentru controlul calitătii laptelui crud, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

d) să valideze metodele de analiză utilizate pentru stabilirea criteriilor pentru laptele crud prevăzute de legislatia în vigoare, respectiv numărul total de germeni/ml la 30°C, numărul de celule somatice/ml si continutul în reziduuri de antibiotice;

e) să efectueze determinarea numărului total de germeni/ml la 30°C, a numărului de celule somatice/ml si a continutului în reziduuri de antibiotice din probele de lapte crud de vacă, prelevate de către medicii veterinari oficiali în cadrul Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului si, respectiv, de către operatorii din sectorul alimentar în cadrul programelor proprii de control al calitătii laptelui crud.

Art. 13. - Laboratoarele independente sau care apartin unitătilor de procesare a laptelui materie primă au următoarele obligatii:

a) să utilizeze metodele de analiză prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1.664/2006 al Comisiei pentru determinarea numărului total de germeni/ml la 30°C si a numărului de celule somatice/ml;

b) să participe la testele interlaborator organizate la nivel national de către Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

c) să valideze metodele de analiză utilizate pentru stabilirea criteriilor prevăzute de legislatia în vigoare, respectiv numărul total de germeni/ml la 30°C, numărul de celule somatice/ml si continutul în reziduuri de antibiotice;

d) să efectueze determinarea numărului total de germeni/ml la 30°C, a numărului de celule somatice/ml si a continutului în reziduuri de antibiotice din probele de lapte crud, prelevate de către operatorii din sectorul alimentar, în cadrul programelor proprii de control al calitătii laptelui crud.

 

SECTIUNEA a 6-a

Responsabilitătile medicilor veterinari de liberă practică ce asigură asistenta medical-veterinară în exploatatiile comerciale de productie a laptelui

 

Art. 14. - Medicii veterinari de liberă practică ce asigură asistenta medical-veterinară în exploatatiile comerciale de productie a laptelui au următoarele obligatii:

a) să înscrie în registrul de tratamente detinut de exploatatia comercială de productie a laptelui toate tratamentele administrate vacilor de lapte, precum si perioada de asteptare după efectuarea acestora;

b) să anunte fără întârziere autoritatea veterinară judeteană pe raza căreia îsi desfăsoară activitatea exploatatia comercială

de productie a laptelui despre orice suspiciune privind aparitia unei boli supuse notificării obligatorii, conform legii, precum si asupra oricărui risc privind sănătatea vacilor de lapte, sănătatea publică si siguranta alimentelor.

 

SECTIUNEA a 7-a

Responsabilităti si măsuri întreprinse de către autoritătile competente la nivel local, judetean si national

 

Art. 15. - Medicii veterinari oficiali din cadrul circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale întreprind următoarele măsuri:

a) întocmirea si actualizarea lunară a listei cu exploatatiile comerciale de productie a laptelui de pe raza circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale, care livrează lapte crud de vacă în vederea procesării;

b) verificarea modului în care medicii veterinari de liberă practică împuterniciti realizează supravegherea stării de sănătate a vacilor de lapte si efectuează actiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, la vacile de lapte din exploatatiile comerciale de productie a laptelui de pe raza circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale;

c) verificarea respectării de către operatorul din sectorul alimentar a perioadei de asteptare prescrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, responsabil cu supravegherea exploatatiei comerciale de productie a laptelui, în urma tratamentului administrat vacilor de lapte;

d) întocmirea si transmiterea săptămânală a unui raport scris către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza căreia îsi desfăsoară activitatea, care să cuprindă toate informatiile referitoare la codurile exploatatiilor comerciale de productie a laptelui în care au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri ale vacilor de lapte, tratamentele efectuate, numărul de identificare a fiecărui animal tratat si perioada de asteptare prescrisă după administrarea tratamentului.

Art. 16. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti întreprind următoarele măsuri:

a) catagrafierea si evaluarea anuală, de către Serviciul/Biroul sănătate animală, a exploatatiilor comerciale de productie a laptelui care livrează lapte crud de vacă pentru procesare de pe raza judetului si transmiterea până la sfârsitul fiecărui an calendaristic a listelor cu exploatatiile comerciale de productie a laptelui către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

b) verificarea efectuării controlului criteriilor pentru laptele crud de vacă livrat la procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare, de către operatorii din sectorul alimentar care detin exploatatii comerciale de vaci de lapte;

c) verificarea de către Serviciul/Biroul sănătate animală a respectării conditiilor de igiena adăpostului si igiena mulsului în exploatatiile comerciale de productie a laptelui care livrează laptele crud de vacă la procesare;

d) evaluarea si identificarea de către Serviciul/Biroul sănătate animală a exploatatiilor comerciale de vaci de lapte de pe raza judetului, care nu îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia în vigoare cu privire la igiena adăposturilor, igiena mulsului si depozitarea laptelui crud;


e) catagrafierea si evaluarea trimestrială a centrelor de colectare lapte materie primă de pe raza judetului si transmiterea listelor cuprinzând centrele de colectare lapte materie primă autorizate sanitar-veterinar si, respectiv, centrele de colectare lapte materie primă cu programe de restructurare-modernizare către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

f) evaluarea trimestrială a stadiului de realizare a măsurilor cuprinse în programele de restructurare-modernizare a centrelor de colectare lapte materie primă de pe raza judetului, în vederea alinierii la cerintele legislatiei în vigoare si autorizării sanitar-veterinare;

g) prelevarea probelor de lapte crud de vacă si furaje, în scopul depistării reziduurilor si contaminantilor, conform prevederilor Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului;

h) informarea unitătilor de procesare a laptelui cu privire la restrictiile de colectare a laptelui crud de vacă în judetul respectiv si evolutia situatiei epidemiologice în exploatatiile comerciale de productie a laptelui;

i) verificarea respectării de către operatorii din sectorul alimentar, care detin exploatatii comerciale de productie a laptelui si care livrează lapte crud de vacă la unitătile de procesare, a cerintelor cu privire la livrarea laptelui crud neconform cu cerintele legislatiei comunitare, numai către unitătile de procesare a laptelui autorizate sanitar-veterinar pentru a receptiona laptele crud care nu îndeplineste criteriile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare;

j) monitorizarea rezultatelor examenelor de laborator pentru stabilirea criteriilor laptelui crud pentru fiecare exploatatie comercială de productie a laptelui si transmiterea situatiilor către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la sfârsitul fiecărei luni;

k) desemnarea, până la data de 30 ianuarie 2010, a unei persoane din cadrul Serviciului/Biroului sănătate animală care va centraliza notificările referitoare la restrictiile pentru livrarea laptelui crud de vacă la procesare, raportate lunar de către medicii veterinari oficiali din cadrul circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale; acesta are obligatia verificării registrelor de tratamente, vizarea si transmiterea notificărilor Serviciului/Biroului de igienă veterinară, în scopul verificării, la nivelul centrelor de colectare lapte materie primă si al unitătilor de procesare a laptelui, a respectării restrictiilor impuse laptelui crud de vacă;

l) desemnarea, până la data de 31 decembrie 2009, prin decizii ale directorilor coordonatori, a personalului de specialitate în număr suficient, cu atributii exclusive în verificarea calitătii laptelui crud de vacă.

Art. 17. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si oficiile judetene de consultantă agricolă întreprind următoarele măsuri:

a) acordarea de consultantă si instruirea operatorilor din sectorul alimentar în scopul întocmirii documentatiei pentru accesarea fondurilor structurale europene, în vederea înfiintării unor noi exploatatii comerciale de productie a laptelui si realizării măsurilor cuprinse în programele de restructurare-modernizare a exploatatiilor comerciale de productie a laptelui;

b) difuzarea către toti crescătorii de vaci de lapte si în special către detinătorii de exploatatii comerciale de productie a laptelui, până la data de 30 martie 2010, de materiale de informare cu privire la prevederile legislatiei Uniunii Europene referitoare la calitatea laptelui.

Art. 18. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură are responsabilitatea de a accepta plata subventiilor pentru calitatea laptelui numai pentru exploatatiile comerciale de productie a laptelui care îndeplinesc cerintele, în ceea ce priveste criteriile pentru laptele crud de vacă, stabilite în cap. I pct. III din sectiunea IX a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit are responsabilitatea de a elabora acte normative care să faciliteze accesarea fondurilor structurale europene cu prioritate de către operatorii din sectorul alimentar cu responsabilităti în producerea si colectarea laptelui crud de vacă destinat procesării.

Art. 20. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are următoarele responsabilităti:

a) să verifice modul de alocare, de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, a subventiilor pentru laptele crud de vacă livrat la procesare si dacă plata subventiilor s-a efectuat numai pentru exploatatiile comerciale de productie a laptelui care fac dovada respectării legislatiei Uniunii Europene în ceea ce priveste criteriile pentru laptele crud de vacă;

b) să doteze si să pună în functiune, până la data de 31 martie 2010, laboratoarele apartinând Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu", care să beneficieze de echipamente performante pentru determinarea rapidă a numărului total de germeni/ml la 30°C si a numărului de celule somatice/ml;

c) să organizeze si să efectueze, până la data de 30 iunie 2010, prin specialistii din cadrul Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, instruiri cu referire la igiena mulsului, igiena personalului si a conditiilor de depozitare si transport al laptelui crud de vacă, cu operatorii din sectorul alimentar care administrează exploatatiile comerciale de productie a laptelui si centrele de colectare lapte materie primă;

d) să verifice modul de implementare a prezentului plan la nivelul exploatatiilor comerciale de productie a laptelui.

Art. 21. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor are următoarele responsabilităti:

a) să elaboreze si să difuzeze către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, până la data de 30 ianuarie 2010, instructiunile tehnice pentru implementarea reglementărilor Uniunii Europene cu privire la criteriile pentru laptele crud de vacă;

b) să înainteze anual Comisiei Europene rapoarte cu privire la progresele realizate în modernizarea exploatatiilor comerciale de productie a laptelui si a centrelor de colectare lapte materie primă, precum si situatia calitătii laptelui crud de vacă;

c) să verifice modul de implementare a prezentului plan la nivelul exploatatiilor comerciale de productie a laptelui, al centrelor de colectare lapte materie primă si al unitătilor de procesare a laptelui.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistentă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operatiunilor din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de interventie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii generale:

a) sunt efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2007;

b) sunt în concordantă cu obiectivele POAT; si

c) sunt necesare implementării proiectului.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activitătii coordonatorilor de poli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii generale:

a) sunt efectuate începând cu data intrării în vigoare a Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regională în parte;

b) nu sunt finantate din axa prioritară 6 din Programul operational regional;

c) sunt în concordantă cu obiectivele POAT;

d) sunt necesare implementării proiectului.

(3) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru finantarea majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările si completările ulterioare, sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii generale:

a) sunt efectuate începând cu data de 14 aprilie 2009; si

b) sunt în concordantă cu obiectivele POAT."

2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:

„(5) Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente cresterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv următoarele contributii ale angajatorului aferente respectivei cresteri:

a) contributia de asigurări sociale de stat;

b) contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale;

c) contributia pentru asigurarea sănătătii personalului;

d) contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj.

(6) În cazul premiilor anuale calculate pe baza venitului brut care include si majorarea salarială în baza Legii nr. 490/2004, cu

modificările si completările ulterioare, este considerată eligibilă valoarea premiul acordat, aferentă acestei majorări, inclusiv contributiile angajatorului aferente acestei valori dintre cele mentionate la alin. (5) lit. a)-d), si plătită conform legislatiei în vigoare.

(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) si (6) sunt eligibile pentru personalul care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are atributii în gestionarea instrumentelor structurale în cadrul obiectivului Convergentă, asa cum este definită notiunea de gestionare de către Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;

b) a obtinut avizul prealabil al MFP pentru acordarea majorării salariale în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) este încadrat în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2, 10, 11 si 12 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009;

d)în cazul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 10 si 11 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 si mentionate la lit. c), acestea trebuie să îndeplinească functiile si atributiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar în conformitate cu descrierile sistemelor de management si control, parte a documentelor de evaluare a conformitătii, considerate acceptabile de Comisia Europeană, în contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

(8) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) si (6) sunt eligibile pentru personalul încadrat la nivelul autoritătii de audit dacă îndeplineste conditia prevăzută la alin. (7) lit. a) si beneficiază de majorarea salarială acordată în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) si (6) nu sunt eligibile pe perioada în care personalul este delegat, detasat, mutat temporar în altă structură decât cele prevăzute la alin. (7) si (8), aflat în concediu medical sau concediu de maternitate."

3. La articolul 6 alineatul (1), litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) Închirierea sediului, instalatiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate în ansamblu sau separat, destinate activitătii zilnice a beneficiarului."

4. La articolul 8, alineatele (1), (3) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Cheltuielile privind închirierea si/sau leasingul pentru mijloace de transport sunt eligibile în cadrul proiectului.


(3) Cheltuielile privind leasingul prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operatiunii si respectă prevederile din contractul/decizia de finantare;

b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;

c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing si este justificată de documente contabile;

d) valoarea maximă eligibilă nu depăseste valoarea de piată a bunului care face obiectul contractului de leasing;

e) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibilă doar pentru perioada de finantare a operatiunii;

f) utilizatorul de leasing renuntă expres la optiunea de cumpărare, la momentul semnării contractului de leasing.

(6) Cheltuielile accesorii care intervin într-un contract de leasing, precum asigurări, cu exceptia RCA, dobânzi, comisioane, taxe si alte asemenea cheltuieli, nu sunt eligibile."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 3.215.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.