MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 819/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 819         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.394. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

 

1.404. - Hotărâre privind reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească

 

1.453. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor unor institutii si autorităti publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

1.455. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.488/214/13.144/135/M.117/3.127/C/697/1.088. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al ministrului apărării nationale, al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Agentiei Nationale Anti-Doping este de 69 de posturi."

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. În anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport functionează Agentia Natională Anti-Doping, denumită în continuare Agentia, institutie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2."

4. În anexa nr. 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Agentia îndeplineste atributiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată, precum si orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea competentă să aplice dispozitiile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în «lista interzisă»."

5. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) taxe pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la art. 12_alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată;".

6. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatele (2) si (9) vor avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul director al Agentiei are în componentă 9 membri, după cum urmează:

a) presedinte;

b) 3 reprezentanti ai aparatului de lucru al Guvernului;

c) un reprezentant al Ministerului Tineretului si Sportului, desemnat de ministru din rândul angajatilor săi;

d) un reprezentant al Comitetului Olimpic si Sportiv Român;

e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sănătătii;

f) un reprezentant al sportivilor de performantă, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Român;

g) un reprezentant al federatiilor sportive nationale, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Român.

(9) Convocarea Consiliului director se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei si va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesară."

7. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit."

8. În anexa nr. 2, articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Statul de functii al personalului contractual al Agentiei se aprobă prin ordin al presedintelui."

9. In anexa nr. 2, articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Pe lângă Agentie se constituie Comisia de

acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping si Comisia de apel.

(2) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt numiti prin ordin al presedintelui Agentiei.

(3) Conditiile pentru numirea membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul intern al Agentiei.

(4) Regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Dan Gabriel Nichita

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.394.

 


ANEXA1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale Anti-Doping

 


1) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se reorganizează Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească, care functionează ca institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin absorbtie si preluării activitătii Laboratorului Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Odobesti si a Laboratorului Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Blaj, care se desfiintează.

(2) Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească este finantat din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.

Art. 2. - Sediul Laboratorului Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească este în localitatea Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 1, judetul Prahova.

Art. 3. - (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească functionează cu 4 filiale, astfel:

a) în municipiul Craiova, calea Bucuresti nr. 166, judetul Dolj;

b) în localitatea Odobesti, str. Stefan cel Mare nr. 61, judetul Vrancea;

c) în localitatea Basarabi, calea Bucuresti nr. 1, judetul Constanta;

d) în localitatea Blaj, str. Gheorghe Baritiu nr. 2, judetul Alba. (2) Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească asigură si răspunde de întreaga activitate tehnico-economică a filialelor din subordine, care vor functiona fără personalitate juridică.

Art. 4. - Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească are ca scop efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice si organoleptice asupra productiei vitivinicole destinate pietei interne si externe.

Art. 5. - Laboratorul Centralpentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească execută contra cost determinări de compozitie fizico-chimică si microbiologică, precum si analize senzoriale asupra productiei de struguri, must de struguri si vinuri, la solicitarea operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, având următoarele atributii principale:

a) aplică prevederile comunitare ale Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, si ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol si prevederile legislatiei nationale din sectorul vitivinicol;

b) creează si actualizează, pe baza datelor analitice, cazierul viticol national pentru fiecare an de productie viticolă, ca parte a cazierului viticol comunitar;

c) reprezintă interesele Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în relatiile cu alte organisme nationale si comunitare cu privire la respectarea normelor specifice organizării comune de piată în sectorul vitivinicol;

d) propune spre elaborare Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative si reglementări specifice privind controlul si circulatia intercomunitară a produselor vitivinicole;

e) elaborează studii si analize privind evolutia si aplicarea în perspectivă a politicii si strategiei privind dezvoltarea sectorului vitivinicol românesc.

Art. 6. - (1) Sumele rezultate din activitătile prevăzute la art. 5 constituie venituri proprii de finantare a activitătii.

(2) Costurile determinărilor de compozitie fizico-chimică, microbiologică si organoleptică efectuate probelor de produse vitivinicole prelevate de către Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se suportă din bugetul propriu al laboratorului.

Art. 7. - Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească preia de la Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Odobesti si de la Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Blaj structurile de personal, patrimoniul aferent, precum si drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, prin protocol de predare-primire, care se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească prevăzut la art. 3 alin. (1) functionează cu un număr total de 32 de posturi.

(2) Personalul din laboratorul central si filiale este constituit din functionari publici si personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(3) Salarizarea personalului din laboratorul central si filiale se face potrivit legislatiei în vigoare privind salarizarea functionarilor publici si ă personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 9. - Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Laboratorului pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească si ale filialelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Minai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorahe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.404

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor unor institutii si autorităti publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetelor institutiilor si autoritătilor publice pe anul 2009 cu suma de 265.056 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul justitiei si libertătilor

cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si

dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de

Informatii,

George Cristian Maior

Directorul Serviciului de Protectie si

Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

p. Directorul Serviciului de Informatii

Externe,

Vasilică Sarcă

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.453.


ANEXĂ

 

Repartizarea sumei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pe institutii si autorităti ale administratiei publice centrale:

 

 

 

 

 

mii lei

Institutie

Capitol

Cheltuieli

TOTAL

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Subventii

Transferuri între unităti ale administratiei publice

(pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului din institutiile subordonate)

Asistentă socială

1. Ministerul Apărării Nationale

50.01

79.500

 

500

4.600

 

84.600

60.01

73.660

 

 

3.917

 

77.577

61.01

3.200

 

 

 

 

3.200

65.01

2.500

 

 

 

 

2.500

66.01

130

 

 

552

 

682

67.01

 

 

 

131

 

131

68.01

10

 

 

 

 

10

84.01

 

 

500

 

 

500

2. Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

50.01

12.000

 

 

13.000

 

25.000

61.01

12.000

 

 

13.000

 

25.000

3. Ministerul Administratiei si Internelor

50.01

95.448

 

 

750

 

96.198

51.01

1.241

 

 

 

 

1.241

61.01

93.457

 

 

 

 

93.457

65.01

750

 

 

 

 

750

67.01

 

 

 

750

 

750

4. Ministerul Finantelor Publice

50.01

23.000

 

 

 

 

23.000

51.01

23.000

 

 

 

 

23.000

5. Ministerul Afacerilor Externe

50.01

9.470

 

 

 

 

9.470

51.01

9.470

 

 

 

 

9.470

6. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

50.01

12.000

 

 

 

 

12.000

83.01

12.000

 

 

 

 

12.000

7. Serviciul Român de Informatii

50.01

9.666

 

 

 

 

9.666

61.01

9.591

 

 

 

 

9.591

65.01

75

 

 

 

 

75

8. Serviciul de Protectie si Pază

50.01

800

 

 

 

 

800

61.01

800

 

 

 

 

800

9. Serviciul de Informatii Externe

50.01

 

800

 

 

3.400

4.200

61.01

 

800

 

 

3.400

800

68.01

 

 

 

 

 

3.400

10. Consiliul National al Audiovizualului

50.01

122

 

 

 

 

122

51.01

122

 

 

 

 

122

TOTAL:

 

242.006

800

500

18.350

3.400

265.056

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.455.

 

ANEXĂ*)

 

REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT"

str. Moliere nr. 6-8

Sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare RO 2351555

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2009

 

 

 

INDICATORI

Nr. Rd.

Propuneri rectificat

-mii lei -

 

 

0

1

2

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

336.684,30

 

1

Venituri din exploatare - total, din care :

2

320.028,30

 

 

a) productia vânduta

3

271.364,30

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

16.781,00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care :

5

0,00

 

 

-subventii, cf. preved legale în vigoare

6

0,00

 

 

- transferuri, cf. preved, legale în vigoare

7

0,00

 

 

d) productia imobilizata

8

0,00

 

 

e) aite venituri din exploatare din care :

9

31.883,00

 

 

- venituri din reluarea provizioanelor

9a

15.000,00

 

2

Venituri financiare - total, din care :

10

16.656,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

0,00

 

 

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c) venituri din dobânzi

13

13.886,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

2.770,00

 

3

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

318.308,70

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care :

17

314.221,70

 

 

a) cheltuieli materiale

18

64.297,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

7.155,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

6.489,00

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care :

21

81.207,20

 

 

- salarii, din care :

22

58.287,50

 

 

- salarii pers. permanent

22 a

58.282,50

 

 

- indemniz. CA si alte chelt. asim. salarii

22 b

5,00

 

 

- contracte de mandat/contracte de performanta

23

161,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care

24

15.377,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

12.045,00

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

292,70

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

3.039,30

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.381,70

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin (3) lit. c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care :

29

1.165,60

 

 

- tichete de cresa (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006}

30

0,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. si complet. ulterioare

31

0,00

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. accid 0,159%; fd. garantare 0,25%, contrib.pt. concedii si indemniz. 0,85%; contrib.cf. L448/2006 art. 77 alin 3 lit.a) 4% x nr.salariati x 50% din 600 lei

32

1.108,00


 

 

-tichete de masa

33

4.858,10

 

 

- pana la 10% din profitul net pentru participarea salariatilor la profit

33 a

0,00

 

 

- salarii compensatorii

33 b

250,00

 

 

-tichete de vacanta

34

0,00

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

31.856,00

 

 

e1) ajustări de valoare privind activele circulante

35.1

7.891,00

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

115.326,50

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care :

37

94.326,50

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

125,00

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. si compl. ulterioare

39

0,00

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

40

42,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modif si compi.ulterioare

41

0,00

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif si complet ulterioare

42

0,00

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

100,00

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

21.000,00

 

 

- OG 28/2007- VÂNZ. IMOBILE

44a

0,00

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

0,00

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

50,00

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care :

47

4.087,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

0,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

4.087,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

18.375,60

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

2.830,00

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

53

15.545,60

 

1

Rezerve legale

54

687,40

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

0,00

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

0,00


 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

57

0,00

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

0,00

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd54,55,56,57 si 58

59

14.858,20

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta

60

1.485,00

 

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor /companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

0,00

 

8

50% pt. constituirea surselor de finantare a lucr. de investitii, modernizare si dotări la baza materiala destinata activitătii de reprezentare si protocol pt institutiile reprezentative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobata prin HG 36/2003

61a

7.429,10

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezeve si constituie sursa proprie de finantare

62

5.944,10

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

63

86.216,40

 

1

Surse proprii

64

39.285,10

 

2

Alocatii de la buget

65

19.500,00

 

3

Credite bancare

66

0,00

 

 

- interne

67

0,00

 

 

- externe

68

0,00

 

4

Alte surse*

69

27.431,30

 

5

neutilizate în 2008

69a

27.431,30

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

86.216,40

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

86.216,40

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

0,00

 

 

- interne

73

0,00

 

 

- externe

74

0,00


VIII.

REZERVE, din care :

75

11.315,30

 

1

Rezerve legale

76

11.315,30

 

2

Rezerve statutare

77

0,00

 

3

Alte rezerve

78

0,00

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

336.684,30

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

318.308,70

 

3

Nr.prognozat de personal la finele anului

82

2.551,00

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

2.592,00

 

5

Fond de salarii, din care:

84

58.287,50

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

58.282,50

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

5,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.873,79

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.80/83 - în preturi curente)

88

129.893,63

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.80/83 - în preturi comparabile)

89

129.893,63

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

90

0,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000

91

945,42

 

11

Plati restante

92

0,00

 

 

- preturi curente

93

0,00

 

 

- preturi comparabile

94

0,00

 

12

Creante restante

95

3.475,00

 

 

- preturi curente

96

3.475,00

 

 

- preturi comparabile

97

3.475,00


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.488 din 24 noiembrie 2009

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.117 din 10 noiembrie 2009

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 214 din 9 septembrie 2009

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

Nr. 3.127/C din 17 noiembrie 2009

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 13.144 din 29 septembrie 2009

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 697 din 13 octombrie 2009

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 135 din 2 octombrie 2009

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 1.088 din 10 octombrie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

Pentru aplicarea art. 51 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001, si a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Informatii Externe, ministrul apărării nationale, ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 si 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Octavian-Virgiliu Ojog,

secretar de stat

 

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

 

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale

Marcel Opris

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

ANEXĂ

 

NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în retelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001

Art. 3. - Atributiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către directiile medicale sau structurile similare organizate conform titlului I „Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie.

Art. 4. - (1) în vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în contractul-cadru. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de medicamente, furnizorii din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în cap. III din contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de înmatriculare la registrul comertului.

(3) Prin act de înfiintare a furnizorului se întelege inclusiv ordinele legale de înfiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 5. - (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale si medicamentelor si care contin informatii clasificate potrivit legii, datorită specificului institutiei respective, se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitătilor si competentelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, agreate de institutiile cu legi specifice de organizare si functionare din a căror structură fac parte respectivii furnizori. Fac exceptie de la activitatea de agreare persoanele din cadrul compartimentului de control al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control apartinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informatiile clasificate potrivit legii, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin plătile efectuate, se arhivează si se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 6. - (1) Asiguratii care plătesc contributia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde acestia sunt luati în evidentă, precum si cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, vor face dovada calitătii lor potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pentru asiguratii care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si pentru persoanele private de libertate, evidenta acestora la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se tine numeric. Dovada calitătii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de către institutiile care le au în evidentă.

(3) Pentru categoriile de asigurati care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestati, retinuti si condamnati), în scopul evitării dublei plăti, institutiile în evidenta cărora se află acestea vor informa casele judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti, în raza cărora aveau domiciliul aceste persoane, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre starea de fapt a acestora.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

SECTIUNEA 1

Modalităti de contractare

 

Art. 7. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 9. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 11. - Numărul minim de asigurati si persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale înscrise pe listele medicilor de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale ce functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie se stabileste de către directiile medicale sau structurile similare din ministerele si institutiile din sistemul national de apărare în functie de organizarea, functionarea si necesarul de servicii medicale.

Art. 12. - (1) Listele ce cuprind asiguratii aflati în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu elevi si studenti militari, care se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical.

(3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre militare în activitate, functionari publici cu statut special, personal civil, membrii de familie ai acestora, pensionari militari si membrii de familie ai acestora, care au optat pentru medicii de familie respectivi, precum si alte categorii de persoane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia să anunte în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeteană, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după caz, în a cărei evidentă se află asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.

Art. 13. - Listele nominale cuprinzând asiguratii, precum si formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, atât pe hârtie, cât si pe suport magnetic, si vor fi semnate si parafate de medic sau de seful sectiei medicale, precum si de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modalităti de plată

 

Art. 14. - (1) Contributia la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele private de libertate se virează lunar de către ordonatorul de credite, iar declaratia pentru contributia la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, împreună cu fotocopiile documentelor de plată si extrasul de cont bancar vizat de trezorerie vor fi transmise Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activitătii de asistentă medicală primară se face pe baza raportării, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 15. - Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

 

 

Total număr persoane private de libertate în fiecare zi a luni

 =

Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă

 

Număr de zile calendaristice ale lunii respective

 

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 10

 =

Număr de puncte neajustate pe lună

 

12


Numărul initial de persoane private de libertate se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2009.

Prin persoane private de libertate se întelege retinuti si arestati preventiv si persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate.

Art. 16. - Pentru perioada de absentă motivată a medicului care acordă asistentă medicală primară ministerele si institutiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic cu licentă de înlocuire si comunică despre aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Se consideră absentă motivată următoarele situatii: concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, concedii pentru cresterea copilului, permisii pentru cadrele militare în activitate, citatii de la organele judecătoresti sau de la alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective si misiunile ordonate.

Art. 17. - Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 18. - Schimbarea medicilor de familie din cabinetele medicale de unitate/infirmerii din centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti si cele aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament, respectiv a spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se face, în conditiile legii, numai cu informarea reprezentantului legal al furnizorului si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 19. - (1) Lista cuprinzând cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului în care se acordă asistentă medicală primară la care se aplică majorări se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu referate justificative bine întemeiate si în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc.)

(2) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti spre avizare Ministerului Sănătătii.

 

CAPITOLUL III

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 20. - Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate si evaluate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească.

Art. 21. - Decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se efectuează în termen de până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturii de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Decontarea contravalorii medicamentelor care se eliberează pacientilor inclusi în programele nationale de sănătate cu scop curativ se face în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 22. - Modalitatea de decontare a părtii necompensate de care beneficiază asiguratii în baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducătorilor institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 23. - Documentele necesare decontării medicamentelor sunt cele prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.

 

CAPITOLUL IV

Modalităti de contractare în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice, de medicină dentară si de recuperare- reabilitare a sănătătii

 

            Art. 24. - Sumele care urmează a fi contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator, respectiv cu furnizorii de investigatii paraclinice de radiologie-imagistică medicală din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor fi stabilite în functie de executia si numărul de servicii medicale efectuate în anul precedent.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile unitătilor sanitare cu paturi

 

            Art. 25. - Unitătile sanitare cu paturi din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti au obligatia să transmită la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, cu respectarea legislatiei privind organizarea si functionarea ministerelor si institutiilor din sistemul national de apărare, conform machetei prevăzute în anexa nr. 19 bis) la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti care sunt mutati în interes de serviciu în alte unităti sanitare similare celei în care si-au desfăsurat activitatea pot continua relatiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti prin încheierea unui nou contract, în conditiile legii.

Art. 27. - Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informatiile clasificate, printr-un protocol care se semnează între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.