MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 668/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 668         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 octombrie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în domeniul functiei publice precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

1.067. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Aeroclubul României

 

1.090. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilitătii Schengen si pentru fluxurile de numerar

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            697. - Decizie privind încetarea, la cerere, a calitătii de membru al Comisiei care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A. a doamnei Galina Narcisa Oprea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            4.856. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

Având în vedere necesitatea corectării în regim de urgentă a unor deficiente existente în procesul de aplicare a legislatiei în domeniul functiei publice, constatate în cadrul activitătii de monitorizare si control,

luând în considerare necesitatea imediată a cresterii gradului de mobilitate a functionarilor publici între diferite tipuri de functii si la diferite niveluri ale administratiei publice, precum si a flexibilitătii carierei în cadrul corpului functionarilor publici, în vederea asigurării continuitătii serviciului public si a mentinerii resurselor umane în cadrul acestui corp profesional în contextul social, politic, economic si administrativ actual,

luând în considerare opiniile si recomandările Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare si de abordare mai prudentă a deficitului bugetar.

Având în vedere necesitatea eficientizării activitătii institutiilor publice si a optimizării actului managerial în conditiile reducerii cheltuielilor bugetare si ale reorganizării institutionale la nivelul administratiei publice din România, este considerată prioritară, necesară si oportună îmbunătătirea cadrului normativ si institutional care să permită implementarea de măsuri administrative si manageriale adecvate reducerii cheltuielilor bugetare, prin întărirea controlului managerial, în special cu privire la costurile functionării aparatului administrativ si în domeniul politicilor de personal din sectorul bugetar.

Tinând seama de urgenta reglementării cadrului legal care să asigure utilizarea obiectivelor si a indicatorilor de performantă în activitatea serviciilor publice deconcentrate, pentru o mai bună monitorizare a performantei în activitatea managerială si o mai bună gestionare a resurselor publice, în vederea cresterii calitătii serviciilor oferite cetătenilor de administratia publică,

având în vedere necesitatea reconfigurării cabinetului demnitarului si, totodată, a cabinetului unora dintre alesii locali, sub aspect numeric,

recunoscând rolul si importanta pe care le detine cabinetul demnitarului în procesul de desfăsurare a activitătii organelor administratiei publice centrale/locale, sub aspectul eficientizării functionării întregului aparat de stat/local, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare, este necesară reducerea numărului total de posturi prevăzute pentru cabinetul demnitarului, respectiv al unor categorii dintre alesii locali, cu un procent de cel putin 20%.

Cunoscând că neadoptarea de măsuri imediate ar avea consecinte negative în ceea ce priveste îndeplinirea obiectivelor asumate în sensul reducerii cheltuielilor bugetare în contextul economic actual, precum si cu privire la eficientizarea aparatului administrativ,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adootă prezenta ordonantă de uraentă.

 

Art. I. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) directorul executiv si directorul executiv adjunct în cadrul institutiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autoritătilor administratiei publice locale, al institutiilor publice subordonate acestora si al altor institutii publice organizate la nivel teritorial, precum si în functiile publice specifice asimilate acestora;".

2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,j) realizează recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizează concurs, monitorizează

recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, în conditiile prezentei legi;".

3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - în situatia în care Agentia Natională a Functionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale privind organizarea si desfăsurarea concursurilor de recrutare si de promovare în functii publice din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, dispune, după caz, amânarea sau suspendarea organizării si desfăsurării concursului."

4. Articolul 58 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritătilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale este organizat, în conditiile legii, astfel:

a) de comisia prevăzută la art. 18 alin. (1), pentru înaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agentia Natională a Functionarilor Publici;

b) de Agentia Natională a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;

c) de autoritătile si institutiile publice în al căror stat de functii se află functia publică vacantă, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.

(2) În vederea verificării si validării conditiilor legale de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de către autoritătile si institutiile publice organizatoare, Agentia Natională a Functionarilor Publici desemnează un responsabil de procedură, functionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs.

(3) În cazul concursurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), autoritătile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici datele de organizare a concursurilor, cu cel putin 20 de zile înainte de demararea procedurilor prevăzute de lege."

5. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Numirea în functiile publice de conducere pentru care se organizează concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autoritătilor sau institutiilor publice din administratia publică centrală si locală, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Numirea în functiile publice pentru care se organizează concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală si locală."

6. La articolul 64, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Promovarea în functia publică de executie în gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritătile si institutiile publice, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat în functia publică se completează cu noi atributii si responsabilităti sau, după caz, prin cresterea gradului de complexitate a atributiilor exercitate."

7. La articolul 65, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau institutia publică, în limita functiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă cel putin 4 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;

b) să aibă cel putin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;

c) să fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performantelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată în conditiile prezentei legi."

8. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile art. 58 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător."

9. La articolul 68, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadrati, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea sau dacă autoritatea ori institutia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăsurarea activitătii."

10. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Promovarea în clasă nu se poate face pe o functie publică de auditor sau de consilier juridic."

11. La articolul 89, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) În mod exceptional, detasarea se poate dispune si pe o functie publică din categoria înaltilor functionari publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) sau, după caz, ale art. 92 alin. (4), dacă functionarul public îndeplineste conditiile de studii si vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice. În acest caz, detasarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legală de numire a functionarilor publici care ocupă functii publice din categoria înaltilor functionari publici, la propunerea conducătorului autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public detasat.

(22) Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functii publice generale echivalente functiilor publice specifice ocupate, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (1)-(21)."

12. La articolul 90, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul functionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe functii publice de conducere de acelasi nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror conditii de ocupare si experientă profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale functiei de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) si (5). Autoritătile sau institutiile publice între care se realizează transferul sunt obligate să verifice îndeplinirea conditiei de similaritate a conditiilor de ocupare si a experientei profesionale."


13. La articolul 90, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), în cazul înaltilor functionari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competenta legală de numire în functia publică, la solicitarea justificată a înaltului functionar public si cu aprobarea conducătorului autoritătii sau institutiei publice în care se găseste functia publică vacantă pe care urmează a fi transferat, cu îndeplinirea conditiilor de studii si de vechime în specialitatea studiilor prevăzute pentru functia publică respectivă si cu respectarea prevederilor alin. (7)."

14. Articolul 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Mutarea pe o altă functie publică din cadrul autoritătii sau institutiei publice poate fi definitivă sau temporară.

(2) Mutarea definitivă pe o altă functie publică vacantă poate avea loc în următoarele situatii:

a) când se dispune de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public, pe o functie publică vacantă echivalentă, de aceeasi categorie sau de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite conditiile de studii si de vechime în specialitatea studiilor prevăzute în fisa postului. În acest caz este necesar acordul scris al functionarului public;

b) la solicitarea justificată a functionarului public, cu aprobarea conducătorului autoritătii sau institutiei publice, pe o functie publică vacantă echivalentă, de aceeasi categorie sau de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite conditiile de studii si de vechime în specialitatea studiilor prevăzute în fisa postului;

c) în alte situatii prevăzute de dispozitiile legale.

(3) În cazul înaltilor functionari publici, mutarea definitivă se poate dispune de persoana care are competenta legală de numire în functia publică, la solicitarea justificată a înaltului functionar public si cu aprobarea conducătorului autoritătii sau institutiei publice în care se găseste functia publică vacantă pe care urmează a fi mutat definitiv, cu îndeplinirea conditiilor de studii si de vechime în specialitatea studiilor prevăzute pentru functia publică respectivă.

(4) Mutarea temporară pe o altă functie publică se dispune motivat, în interesul autoritătii sau institutiei publice, de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu respectarea pregătirii profesionale si a salariului pe care îl are functionarul public.

(5) Mutarea temporară sau definitivă pe o altă functie publică vacantă poate fi solicitată de functionarul public în cazul în care starea sănătătii, dovedită cu certificat medical, nu îi mai permite desfăsurarea activitătii în acel compartiment. Mutarea se poate face pe o functie publică pentru care functionarul public îndeplineste conditiile de studii si vechime în specialitatea studiilor si dacă functionarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atributii care îi revin.

(6) Dacă mutarea se dispune în altă localitate, functionarul public beneficiază de drepturile prevăzute la art. 90 alin. (3).

(7) Functionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autoritătii sau institutiei publice în altă localitate, dacă se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 89 alin. (3)."

15. La articolul 92, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 92. - (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui functionar public care îndeplineste conditiile de studii si de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si care nu are în cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate în conditiile prezentei legi."

16. La articolul 92, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În mod exceptional, la propunerea justificată a conducătorului autoritătii sau institutiei publice în al cărei stat de functii există functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de către functionari publici sau, după caz, de functionari publici cu statut special, care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legală de numire în functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici în conditiile în care, din motive obiective, functia publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate."

17. La articolul 92, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă functia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenta legală de numire în functia publică, până la data încetării suspendării din functia publică, a detasării titularului functiei publice, până la expirarea perioadei pentru care a fost aplicată sanctiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. c) sau, după caz, în situatia în care functionarul public de conducere exercită cu caracter temporar o altă functie publică de conducere vacantă sau temporar vacantă ori din categoria înaltilor functionari publici, până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, în conditiile legii."

18. La articolul 93, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Refuzul neîntemeiat al numirilor prevăzute la alin. (1) atrage eliberarea din functia publică. În această situatie, înaltul functionar public intră în corpul de rezervă al functionarilor publici beneficiind de dreptul de a fi redistribuit pe o functie publică de conducere sau de executie vacantă, în conditiile prezentei legi."

19. La articolul 94 alineatul (1), literele a), b) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) este numit sau ales într-o functie de demnitate publică sau într-o functie de autoritate publică, pentru perioada respectivă, cu exceptiile prevăzute la art. 34;

b) este încadrat la cabinetul unui demnitar, la cabinetul unui primar sau, după caz, la cabinetul unui presedinte al consiliului judetean ori la cancelaria prefectului;


h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în conditiile legii;".

20. La articolul 95, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a functionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni, fără ca perioadele cumulate de suspendare să depăsească 3 ani în cariera functionarului public în cadrul aceleiasi autorităti sau institutii publice. Conducătorul autoritătii sau institutiei publice nu poate aproba cererea de suspendare a raportului de serviciu al functionarului public dacă interesul personal legitim este justificat prin desfăsurarea de activităti remunerate pe perioada suspendării raporturilor de serviciu."

21. La articolul 95, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Suspendarea raportului de serviciu se solicită în scris si motivat de functionarul public, se aprobă de conducătorul autoritătii sau institutiei publice, în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2), numai pe baza unor documente justificative."

22. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 107. - (1) Autoritătile si institutiile publice au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice în oricare dintre următoarele situatii:

a) stabilirea de functii publice pentru fiecare autoritate si institutie publică, în parte, de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului judetean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1) si (3);

b) intervenirea unor modificări în structura functiilor publice din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice, ca urmare a promovării în clasă si în grad profesional a functionarilor publici;

c) transformarea unei functii publice vacante într-o functie publică cu o altă denumire sau într-o functie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau institutia publică si în fondurile bugetare anuale alocate;

d) modificarea calitătii posturilor prin transformarea posturilor ocupate în baza unui contract individual de muncă în functii publice, respectiv prin transformarea functiilor publice vacante sau ocupate pentru care nu mai sunt prevăzute activitătile cuprinse la art. 2 alin. (1) si (3) În posturi vacante sau ocupate ce urmează a fi ocupate în baza unui contract individual de muncă;

e) modificarea structurii organizatorice a autoritătii sau institutiei publice, în cazul în care se modifică structura de functii publice;

f) reorganizarea activitătii autoritătii sau institutiei publice din care a rezultat modificarea structurii sau denumirii unor functii publice;

g) înfiintarea sau desfiintarea unor functii publice;

h) echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale din punctul de vedere al salarizării si al structurii carierei pe categorii, clase si grade profesionale.

(2) Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prealabil si obligatoriu în toate situatiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritătile si institutiile publice pot efectua modificări de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) o singură dată pe trimestru.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), avizul pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se solicită trimestrial.

(5) În situatia în care, după obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, actele administrative prin care se stabilesc măsuri din categoria celor prevăzute la alin. (1) se aprobă cu modificări sau completări, ordonatorii principali de credite din administratia publică locală au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici aceste acte administrative în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării lor prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, hotărâre a consiliului judetean.

(6) În situatia prevăzută la alin. (5), autoritătile administratiei publice locale pot pune în aplicare dispozitiile hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului judetean, numai după obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. În acest caz, avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se emite în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii actelor administrative prevăzute la alin. (5).

(7) Lista documentelor necesare pentru obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si modalitatea de transmitere a acestora de către autoritătile si institutiile publice se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

23. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu următorul cuprins:

„Art. 1071. - (1) Pentru respectarea drepturilor de carieră ale functionarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale structurii organizatorice, reorganizări sau desfiintări de structuri si functii publice, autoritătile si institutiile publice initiatoare sunt obligate să prevadă un termen de minimum 30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de prezenta lege.

(2) După aprobarea actelor normative sau administrative în conditiile legii, pentru structura de functii publice care rezultă în conditiile alin. (1) autoritătile si institutiile publice solicită avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conditiile prevăzute la art. 107."

24. La articolul 111, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Autoritătile si institutiile publice care au prevăzute în statele de functii posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligatia de a stabili functii publice în conditiile prevăzute la art. 107 dacă cel putin 70% din atributiile fiecărui post presupun exercitarea prerogativelor de putere publică."

25. La articolul 111, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) În situatia în care constată că atributiile posturilor aferente functiilor publice nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publică în conditiile stabilite la alin. (1), autoritătile si institutiile publice au obligatia să le transforme în posturi de natură contractuală, în termen de maximum 45 de zile de la data constatării.

(6) În situatia prevăzută la alin. (5), titularul functiei publice transformate poate opta, în termen de maximum 15 zile lucrătoare, între:

a) ocuparea postului în regim contractual;

b) eliberarea din functia publică, în conditiile legii."

26. La anexă, la capitolul I litera B, punctele 4 si 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4. director din cadrul autoritătilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si director executiv în cadrul institutiei prefectului, în cadrul autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;

5. director adjunct din cadrul autoritătilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct din cadrul institutiei prefectului, în cadrul autoritătilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;".

Art. II. - Alineatele (2) si (3) ale articolului IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în situatia în care, în mod exceptional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2010."

Art. III. - Alineatul (6) al articolului 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Numirea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării. Inspectorul scolar general si directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul educatiei, cercetării si inovării un contract de management educational pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde directiile si obiectivele din strategia pe educatie, în concordantă cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea conditiilor din contractul de management educational se face trimestrial."

Art. IV. - (1) Functiile publice, functiile publice specifice si posturile încadrate în regim contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale, precum si al celorlalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, precum si adjunctii acestuia, sunt si rămân desfiintate sau, după caz, se desfiintează.

(2) Functiile publice cu statut special, altele decât cele stabilite în cadrul serviciilor publice deconcentrate prevăzute în anexa nr. 1, si functiile publice de prefect si subprefect se exceptează de la prevederile alin. (1).

(3) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale, precum si celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1 sunt conduse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat, respectiv al celorlalte servicii publice. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai multi adjuncti, în limita numărului de posturi care se desfiintează.

(4) Persoanele care urmează să ocupe functii dintre cele prevăzute la alin. (3) se numesc prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, în urma evaluării cunostintelor si abilitătilor manageriale, în conditiile art. V

(5) Poate ocupa o functie dintre cele prevăzute la alin. (3) persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română;

b) cunoaste limba română, scris si vorbit;

c) are capacitate deplină de exercitiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) are studii universitare de licentă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) nu a fost condamnată pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;

h) îndeplineste si alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Functiile prevăzute la alin. (3) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, pe o perioadă de maximum 4 ani, în continutul căruia sunt prevăzuti indicatorii specifici de performantă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile si obligatiile părtilor, precum si conditiile de suspendare, încetare si reziliere a acestuia.

(7) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă si conferă titularului vechime în muncă si în specialitate.

(8) Remunerarea si celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru functia de consilier gradul IA din cadrul ministerelor si al altor organe centrale de specialitate, la care se adaugă toate drepturile prevăzute de lege pentru functiile de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (3) beneficiază de sporul de vechime si de celelalte sporuri, în conditiile prevăzute de legislatia muncii si de legislatia aplicabilă autoritătii sau institutiei publice.

(9) Pe perioada executării contractului de management, persoanelor care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (3) li se aplică prevederile art. 70, 71, 79, art. 94-96 si art. 111-114 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Modelul-cadru al contractului de management prevăzut la alin. (6) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

(11) Functionarilor publici si personalului încadrat în regim contractual, care ocupă posturi dintre cele prevăzute la alin. (1), li se aplică în mod corespunzător dispozitiile legale cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(12) Functionarilor publici si personalului încadrat în regim contractual în sistemul public, care se numesc în conditiile alin. (4), li se suspendă de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de muncă avute anterior numirii, pe durata executării contractului de management.

Art. V. - (1) Evaluarea cunostintelor si aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizează de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora functionează serviciile publice deconcentrate respective, precum si celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Data desfăsurării evaluării în conditiile alin. (1) se aduce la cunostinta publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin afisare la sediul si pe pagina de internet a autoritătii sau institutiei publice.

(3) Candidatii depun proiectul de management si un dosar care trebuie să contină următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate;

b) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate;

c) copie legalizată de pe diploma de studii;

d) cazier judiciar;

e) declaratie pe propria răspundere că nu a desfăsurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege.

(4) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioadă de maximum 4 ani si vor cuprinde cel putin următoarele:

a) identificarea problemelor existente în domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;

b) obiective si directii de actiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al institutiei si pentru îmbunătătirea actului managerial;

c) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;

d) aplicarea principiilor de eficientă, eficacitate si economie în gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei respective;

e) propuneri de îmbunătătire a colaborării institutionale.

(5) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciile publice deconcentrate, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, formate din specialisti în domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte în mod obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv.

(6) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia functionează serviciile publice deconcentrate, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, se aprobă:

a) metodologia de evaluare a cunostintelor si aptitudinilor manageriale ale candidatilor pentru ocuparea posturilor în baza unui contract de management;

b) metodologia de evaluare a performantelor profesionale anuale ale directorilor coordonatori si ale directorilor coordonatori adjuncti.

(7) Metodologiile prevăzute la alin. (6) se publică pe pagina de internet a autoritătilor si institutiilor publice.

Art. VI. - Până la data de 31 decembrie 2009 ocuparea functiilor publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici prevăzute la art. 12 lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face si prin concurs, organizat cu respectarea următoarelor conditii:

a) autoritătile si institutiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligatia să solicite avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu cel putin 13 zile înainte de data sustinerii concursului;

b) Agentia Natională a Functionarilor Publici are obligatia să emită avizul prevăzut la lit. a) în termen de două zile de la data primirii solicitării;

c) Agentia Natională a Functionarilor Publici are obligatia să publice conditiile de desfăsurare a concursurilor în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, cu cel putin 10 zile înainte de data desfăsurării concursului;

d) Agentia Natională a Functionarilor Publici are obligatia de a afisa la sediul său si, după caz, de a publica în presă si pe pagina de internet, cu cel putin 10 zile înainte de data sustinerii concursului, următoarele informatii: data organizării concursului, numărul functiilor publice vacante pentru care se organizează concursul si datele de contact pentru obtinerea de informatii suplimentare;

e) candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs pentru înalti functionari publici dosarul de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anuntului prevăzut la lit. c);

f) comisia de concurs pentru înalti functionari publici are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).


Art. VII. - (1) În situatia în care membrii comisiei de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor pentru înaltii functionari publici nu se prezintă la două sedinte consecutive, mandatul acestora încetează de drept.

(2) Constatarea încetării de drept a mandatului acestora se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Pentru fiecare membru titular al comisiei de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor pentru înaltii functionari publici se desemnează, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, câte un membru supleant. Membrul supleant îsi desfăsoară activitatea în absenta membrului titular corespunzător, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen.

Art. VIII. - Persoanele care ocupă functiile prevăzute la art. III si art. IV alin. (3) îsi păstrează statutul si celelalte drepturi prevăzute de lege, iar contractele de management educational, respectiv contractele de management încheiate de acestea, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, îsi produc efectele până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate sau, după caz, până la data la care intervine un motiv legal de încetare sau reziliere a acestora.

Art. IX. - Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se întelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat si asimilatul acestuia din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si din cadrul ministerelor, precum si conducătorul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, cu exceptia Ministerului Apărării Nationale, precum si în aparatul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale se organizează si functionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administratia publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului.

(2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru functia de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru functia de secretar de stat.

(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru functia de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru functia de secretar de stat."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului este prevăzut în anexa nr. 1."

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. X. - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 66, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraselor, municipiilor si ai municipiilor resedintă de judet pot înfiinta, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:

a) maximum două persoane, la orase si municipii;

b) maximum 4 persoane, la municipii resedintă de judet."

2. La articolul 67, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) Primarul general al municipiului Bucuresti, asimilat demnitarului, poate înfiinta, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele functii de executie de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal si curier personal."

3. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Numărul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului Bucuresti este de 13."

4. La articolul 105, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 105. - (1) Presedintele consiliului judetean poate înfiinta, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul presedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 persoane."

Art. XI. - Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 24 martie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 30, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, consilier, consultant si secretarul cancelariei."


2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Numărul maxim de posturi din cancelaria prefectului este de 4."

Art. XII. - Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. XIII. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. XIV. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009, se abrogă.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management rămâne în vigoare până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV alin. (10).

Art. XV. - (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Anexa nr. 1 la prezenta ordonantă de urgentă poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Gheorghe Pogea

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

interimar,

Iulia Adriana Oana Badea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 105.

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si alte servicii publice

 

A. Ministerul Sănătătii

- directii de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

B. Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

- directii judetene pentru cultură, culte si patrimoniu cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

O Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

1. comisariate regionale pentru protectia consumatorilor;

2. comisariate judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor;

3. oficii teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

D. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

1. directii de muncă si protectie socială judetene si a municipiului Bucuresti;

2. organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane";

3. inspectorate teritoriale de muncă si al municipiului Bucuresti;

4. case de pensii judetene si a municipiului Bucuresti;

5. agentii pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti;

6. inspectorate sociale regionale;

7. agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti.

E. Ministerul Tineretului si Sportului

1. directii pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;


2. directii pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

3. complexuri sportive nationale si municipale;

4. cluburi sportive municipale si orăsenesti;

5. casele de cultură ale studentilor.

F. Ministerul Finantelor Publice

1. directii generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;

2. directii regionale, judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni;

3. sectii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare.

G. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

1. directii pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

2. inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor;

3. inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare;

4. centre judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de plăti si interventie pentru agricultură;

5. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti de consultantă agricolă;

6. oficii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti pentru ameliorare si reproductie în zootehnie;

7. oficii de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit;

8. oficii de studii pedologice si agrochimice judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

H. Ministerul Mediului

1. agentii regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti de protectia mediului;

2. comisariate regionale ale Gărzii Nationale de Mediu;

3. directii de ape bazinale ale Administratiei Nationale Apele Române.

I. Secretariatul General al Guvernului

1. directii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

2. directii de statistică regionale si judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

3. unităti teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

4. inspectoratele teritoriale regionale de stat în constructii.

J. Ministerul Economiei

- filiale teritoriale ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei

K. Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

1. oficii judetene de postă;

2. directiile regionale de postă.

L. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

1. Registrul Auto Român;

2. Autoritatea Rutieră Română;

3. directiile regionale ale Registrului Auto Român;

4. directiile regionale ale Autoritătii Rutiere Române.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998)

 

Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului

 

Nr. crt.

Demnitar

Număr total de posturi

1.

Prim-ministru

18

2.

Viceprim-ministru, ministru de stat

15

3.

Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului

13

4.

Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de stat si asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

5

5.

Conducător de organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat

4

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Aeroclubul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere Actul nr. 2.887/RB din 3 septembrie 2009 al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin care a propus Ministerului Finantelor Publice, în temeiul art. 54 alin. (1) si (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, disponibilizarea


la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2009 a sumei de 2.048 mii lei, de la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 84.01.06 „Transport aerian", paragraful 84.01.06.02 „Aviatie civilă", titlul „Active nefinanciare", pozitia „Constructii",

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Aeroclubul României, cu suma de 2.048 mii lei, la capitolul 84.01 „Transporturi", dintre care 1.500 mii lei la titlul „bunuri si servicii" si 548 mii lei ia titlul „active nefinanciare".

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.067.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilitătii Schengen si pentru fluxurile de numerar

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilitătii Schengen si pentru fluxurile de numerar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 22 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Un procent de 78% din totalul fondurilor transferate de la Uniunea Europeană pentru instrumentul provizoriu de sprijin, pentru perioada 2007-2009, va fi alocat Facilitătii Schengen."

2. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (4) se virează la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2010."

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Sumele rămase necontractate din Facilitatea Schengen până la data de 31 decembrie 2009 se alocă Facilitătii pentru fluxurile de numerar, iar echivalentul în lei al acestora se virează la bugetul de stat."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. 1.090.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a calitătii de membru al Comisiei care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A. a doamnei Galina Narcisa Oprea

 

Având în vedere demisia doamnei Galina Narcisa Oprea din functia de membru al Comisiei care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea" - SA, înregistrată la cabinetul primului-ministru sub nr. 5/6.936 din 29 septembrie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate înmod abuziv,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează, la cerere, calitatea de membru al Comisiei care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A. a doamnei Galina Narcisa Oprea.

Art. 2. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 67/2008 privind constituirea comisiei care va derula procesul de selectie a societătii de administrare a Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 31 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2009.

Nr. 697.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

si al Hotărârii Guvernului nr. 231/2007 de înfiintare a Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul-cadru de învătământ, pentru liceu, clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă disciplinele de specialitate din curriculumul diferentiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale. Lista acestor discipline si alocările orare corespunzătoare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică, începând cu anul scolar 2009-2010, la clasele a IX-a-a XII-a, ciclurile inferior si superior ale liceului, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 31 august 2009.

Nr. 4.856.

ANEXA Nr. 1

PLAN-CADRU DE ÎNVĂTĂMÂNT

pentru ciclul inferior al liceului, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale

 

Aria curriculară/ Disciplina

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

TC

CD

TC+CD

CDS

TC

CD

TC+CD

CDS

LIMBASI COMUNICARE

6

-

6

 

6

-

6

 

Limba si literatura română

3

-

3

3

-

3

Limba modernă 1

2

-

2

2

-

2

Limba modernă 2

1

-

1

1

-

1

MATEMATICĂ SI STIINTE ALE NATURII

6

-

6

6

-

6

Matematică

2

-

2

2

-

2

Fizică

2

-

2

2

-

2

Chimie

1

-

1

 

-

1

Biologie

1

-

1

 

-

1

OM SI SOCIETATE

4

-

4

4

-

4

Istorie

1

-

1

 

-

1

Geografie

1

-

1

 

-

1

Socioumane/Educatie pentru societate

1

-

1

-

-

-

Socioumane

-

-

-

 

-

1

Religie

1

-

1

 

-

1

ARTE

-

10

10

-

10

10

Educatie muzicală

-

1

1

-

1

1

Educatie vizuală

-

1

1

-

1

1

Educatie artistică specializată

-

8

8

1*

-

8

8

1*

EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT

1

-

1

 

1

-

1

 

Educatie fizică

1

-

1

1

-

1

CONSILIERE SI ORIENTARE

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

TEHNOLOGII

2

-

2

2

-

2

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

2

-

2

1

-

1

Educatie antreprenorială

-

-

-

1

-

1

Total ore/săptămână TC/CD/CDS

19

10

29

1

19

10

29

1

Total ore/săptămână TC+CD+CDS

 

3

0

 

 

3

0

 

 

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferentiat; CDS = curriculum la decizia scolii.


* În clasele a IX-a si a X-a, ora din CDS se alocă pentru educatie artistică specializată.


 

PLAN-CADRU DE ÎNVĂTĂMÂNT

pentru ciclul superior al liceului, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale

 

Aria curriculară/ Disciplina

 

 

Clasa a Xl-a

Clasa a XII-a

TC

CD

TC+CD

CDS

TC

CD

TC+CD

CDS

LIMBASI COMUNICARE

7

-

7

2-3

7

-

7

2-3

Limba si literatura română

3

-

3

3

-

3

Limba modernă 1

2

-

2

2

-

2

Limba modernă 2

2

-

2

2

-

2

MATEMATICĂ SI STIINTE ALE NATURII

-

2

2

-

2

2

Matematică

-

2

2

-

2

2

OM SI SOCIETATE

4

-

4

4

-

4

Istorie

1

-

1

1

-

1

Geografie

1

-

1

1

-

1

Socioumane

1

-

1

1

-

1

Religie

1

-

1

1

-

1

ARTE

-

11

11

-

11

11

Educatie artistică specializată

-

11

11

-

11

11

EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT

-

1

1

-

1

1

Educatie fizică

-

1

1

-

1

1

CONSILIERE SI ORIENTARE

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

TEHNOLOGII

-

2

2

-

2

2

Procesarea computerizată a imaginii*

-

2

2

-

2

2

Total ore/săptămână TC/CD/CDS

11

16

27

2-3

11

16

27

2-3

Total ore/săptămână TC+CD+CDS

29-30

29-30

 

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferentiat; CDS = curriculum la decizia scolii


* Se studiază pe grupe formate din 8-12 elevi.

ANEXA Nr. 2

CURRICULUM DIFERENTIAT

pentru clasele a IX-a si a X-a filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

1.

Studiul formelor si desenul

2

2

2.

Studiul formelor si al culorii

2

2

3.

Studiul formelor si al volumului

2

2

4.

Bazele stiintifice ale conservării si restaurării*

2

2

5.

Istoria artelor si arhitecturii

1

1

6.

Materiale si tehnici utilizate în conservare-restaurare

2

2

TOTAL:

11

11

 

Alocarea orară este după cum urmează:

- o oră se alocă notiunilor teoretice (cu întreaga clasă);

- o oră se alocă aplicatiilor practice (atelier de specialitate) care se vor efectua pe grupe de 8-12 elevi. Orele din CDS vor fi alocate specialitătii.

Aceste ore vor fi alocate atelierelor de specialitate si se vor efectua pe grupe de 8-12 elevi.


 

CURRICULUM DIFERENTIAT

pentru clasele a Xl-a si a XII-a, filiera vocatională, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Clasa a Xl-a

Clasa a XII-a

1.

Atelier de specialitate (teorie si tehnici de conservare-restaurare)*

6

6

2.

Evidenta si expertizarea patrimoniului

2

-

3.

Investigatia patrimoniului

-

2

4.

Istoria artelor si arhitecturii

1

1

5.

Tehnici de expozitie (expunere)

1

-

6.

Legislatia patrimoniului

1

-

7.

Marketing cultural

-

1

8.

Managementul patrimoniului

-

1

9.

Chimia aplicată în conservare si restaurare

1

1

10.

Biologia aplicată în conservare si restaurare

1

1

TOTAL:

13

13


* La atelierul de specialitate (teorie si tehnici de conservare-restaurare), notiunile teoretice trebuie să nu depăsească în pondere 30% din totalul orelor alocate.

 

            Două ore din CDS sunt alocate specialitătii.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.