MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 669/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 octombrie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

104. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

1.088. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 

1.089. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier în anul 2009

 

1.191. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

761. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational comun „Marea Neagră 2007-2013"

 

2.578. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicatia natională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Având în vedere consumul ridicat de medicamente care a condus la depăsirea plafonului alocat în anul 2009, pentru asigurarea unui acces neîntrerupt al populatiei la medicamentele cu si fără contributie personală acordate în ambulatoriu, în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si în unitătile sanitare cu paturi, se impune interventia legislativă de urgentă, în sensul autorizării caselor de asigurări de sănătate si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de a încheia angajamente legale suplimentare, în limita sumei de 2.800 milioane lei.

Neaprobarea suplimentară a creditelor de angajament ar conduce la imposibilitatea asigurării tratamentului medicamentos atât în ambulatoriu, cât si în spitale, fapt care ar avea un impact negativ major asupra stării de sănătate a pacientilor, cu posibile consecinte ireversibile asupra vietii acestora.

Având în vedere cresterea constantă a numărului de pacienti care beneficiază de serviciile oferite de sistemul public de sănătate si care a condus la cresterea semnificativă a cheltuielilor suportate din surse publice, se impune suplimentarea surselor de finantare a sistemului public de sănătate în regim de urgentă.

Tinând cont de migratia de personal medical si de faptul că România se confruntă cu un deficit de medici si având în vedere faptul că există o situatie discriminatorie între medicii care ocupă functii de conducere în cadrul directiilor de sănătate publică judetene si medicii din sistemul sanitar, în sensul că medicii directori coordonatori si coordonatori adjuncti nu pot să îsi exercite profesia,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra asigurării asistentei medicale populatiei,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - (1) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sunt conduse de un director coordonator, care este ajutat de directori coordonatori adjuncti.

(2) Persoanele care ocupă functii dintre cele prevăzute la alin. (1) sunt numite prin act administrativ al ministrului sănătătii, în urma evaluării cunostintelor si abilitătilor manageriale, în conditiile legii.

(3) Functiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul sănătătii, pe o perioadă de maximum 4 ani.

(4) Functiile de director coordonator si director coordonator adjunct sunt incompatibile cu:

a) exercitarea oricăror altor functii remunerate, neremunerate sau/si indemnizate, cu exceptia functiilor sau activitătilor în domeniul didactic, al cercetării stiintifice, al creatiei literar-artistice si în domeniul medical, desfăsurate în afara programului normal de lucru si care nu au legătură cu functia detinută;

b) exercitarea oricărei activităti sau oricărei alte functii de conducere, inclusiv cele neremunerate;

c) exercitarea oricărei functii în cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

(5) Constituie conflict de interese detinerea de către directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct de părti sociale, actiuni sau interese la societăti comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu directia de sănătate publică la care persoana în cauză exercită functia de director coordonator sau director coordonator adjunct.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică si în cazul în care părtile sociale, actiunile sau interesele sunt detinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai directorului coordonator sau ai directorului coordonator adjunct.

(7) Dacă directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la aparitia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept, iar Ministerul Sănătătii poate cere persoanelor în cauză despăgubiri, conform clauzelor contractului de management."

2. La articolul 246, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Se autorizează Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate să încheie angajamente legale suplimentare în anul 2009, în limita sumei totale de 2.800 milioane lei, pentru servicii medicale si medicamente, cu termen de plată în anul 2010, în conditiile stabilite prin Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(12) Se autorizează Casa Natională de Asigurări de Sănătate să introducă în anexele si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate detalierea pe programe a creditelor de angajament suplimentare prevăzute la alin. (11) si să comunice Ministerului Finantelor Publice modificările introduse."

3. La articolul 270 alineatul (1), după litera v) se introduce o noua literă, litera x), cu următorul cuprins:

,,x) Organizează evidenta pe plătitori, persoane juridice, a contributiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) si (2), pentru finantarea unor cheltuieli pentru sănătate, si urmăreste declararea, constatarea, controlul si solutionarea contestatiilor."

4. Articolul 362 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 362. - Veniturile prevăzute la art. 361 si 3631, gestionate de Ministerul Sănătătii, sunt folosite pentru:

a) investitii în infrastructură si dotări în sistemul sanitar public;

b) finantarea programelor nationale de sănătate;

c) rezerva Ministerului Sănătătii pentru situatii speciale;

d) sume alocate prin transfer în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamente de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

e) alte destinatii prevăzute la art. 93 alin. (11), art. 93 alin. (5) si art. 93 alin. (51) din prezenta lege."

5. După articolul 363 se introduce un nou articol, articolul 3631, cu următorul cuprins:

„Art. 3631. - (1) Pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate, detinătorii autorizatiilor de punere pe piată a medicamentelor, pentru medicamentele incluse în programele nationale de sănătate, pentru medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, si pentru medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul spitalicesc, care realizează încasări din comercializarea în România a medicamentelor respective, participă, după deducerea taxei pe valoarea adăugată, cu o contributie trimestrială din valoarea acestor încasări, stabilită în functie de volumul vânzărilor, conform grilei privind contributia trimestrială datorată pentru veniturile obtinute, prevăzută în anexa nr. 14.

(2) În cazul în care detinătorii de autorizatii de punere pe piată a medicamentelor respective nu desfăsoară în România activităti de comercializare a acestora, contributia este datorată de persoanele juridice care realizează încasări din comercializarea în România a medicamentelor, ca urmare a obtinerii dreptului de comercializare direct de la detinătorul autorizatiei de punere pe piată a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la detinătorul autorizatiei de punere pe piată, direct sau indirect, dreptul de a transmite către terti dreptul de comercializare a medicamentelor în România.

(3) Veniturile realizate din sumele încasate potrivit alin. (1) constituie venituri proprii ale Ministerului Sănătătii si se datorează începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ."

6. La articolul 365, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Contributia prevăzută la art. 3631 se virează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care a avut ioc livrarea medicamentelor, într-un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Sănătătii.

(12) Persoanele juridice prevăzute la art. 3631 alin. (1) care nu îsi îndeplinesc obligatia de plată pierd dreptul la decontarea din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate a contravalorii medicamentelor comercializate în cadrul programelor nationale de sănătate, pentru medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în tratamentul ambulatoriu, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si pentru medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul spitalicesc.

(13) Pentru neplata la scadentă a contributiilor prevăzute la art. 3631 se calculează si se datorează accesorii în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

7. La articolul 366, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 366. - (1) Veniturilor si cheltuielilor prevăzute la art. 361, 362 si 3631 li se aplică prevederile referitoare la bugetele de venituri si cheltuieli ale unor activităti, instituite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare."

8. După anexa nr. 13 se introduce o noua anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor elabora norme de aplicare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. 104.

ANEXA

(Anexa nr. 14 la Legea nr. 95/2006)

 

Grila privind contributia trimestrială datorată pentru veniturile obtinute

 

Total venituri trimestriale (mii lei)

Contributie (% din total venituri)

>75.000

11

50.001-75.000

10

25.001-50.000

9

12.501-25.000

8

6.251-12.500

7

1.250-6.250

6

<1.250

5


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 99, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Decontarea pentru activitatea curentă a anului 2009 se efectuează în ordine cronologică până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturilor conform alin. (6), în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

(5) Decontarea contravalorii medicamentelor care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul unor programe nationale de sănătate cu scop curativ se face în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor conform alin. (6), cu exceptia medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B, de care beneficiază pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru care decontarea se realizează în conditiile prevăzute la alin. (4), în limita fondurilor aprobate cu această destinatie."

2. La articolul 99, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, factura se va valida în sensul acordării vizei «bun de plată» de către casa de asigurări de sănătate, ca urmare a verificării facturilor si a borderourilor centralizatoare."

3. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 1261, cu următorul cuprins:

„Art. 1261. - Decontarea serviciilor medicale contractate pentru trimestrul al IV-lea 2009 se face lunar, în limita creditelor bugetare deschise, urmând ca serviciile medicale realizate si raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale si rămase nedecontate să se deconteze esalonat în anul 2010, în limita creditelor de angajament aprobate pentru anul 2009."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. 1.088.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier în anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier în anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 mai 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. 1.089.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009)

MINISTERUL ECONOMIEI

Calculatia subventiei în anul 2009

 

UNITATEA PRODUSUL

Cantitatea 2009

Subventia unitară (Iei/U.M.)

Subventia totală

(mii lei)

2009

1

2

3

4

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

 

 

 

Huilă energetică (Gcal)

7.264.920

38,69

281.057,00

TOTAL

 

 

281.057,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctele 2, 3, 7 si 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 26 februarie 2009, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„2. Liviu Grădinaru - Ministerul Administratiei si Internelor

3. Iulia Adriana Oana Badea - Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

7. Măria Pârcălăbescu - Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

11. Dan Cârlan - Ministerul Mediului."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Gheorgne Pogea

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 1.191.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational comun „Marea Neagră 2007-2013"

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si parteneriat,

tinând cont de prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finantate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si parteneriat,


având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aproba categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational comun „Marea Neagră 2007-2013", denumit în continuare Programul.

Art. 2. -în sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) cerere de finantare - documentul elaborat de către solicitant cu scopul de a obtine finantare pentru implementarea activitătilor descrise conform formatului standard furnizat în Ghidul solicitantului;

b) proiect - operatiune descrisă în cererea de finantare depusă în cadrul unui apel pentru propuneri de proiecte lansat de către Autoritatea comună de management, care îndeplineste criteriile impuse de către Comitetul comun de monitorizare a Programului si primeste fonduri aferente Programului;

c) contract de finantare - contractul încheiat între beneficiar, ca reprezentant al tuturor partenerilor în cadrul unui proiect, si Autoritatea comună de management pentru finantarea din fonduri ENPI a unui proiect aprobat în cadrul Programului;

d) Ghidul solicitantului - documentul care detaliază conditiile pe care autoritătile/structurile implicate în gestionarea Programului si potentialii beneficiari trebuie să le îndeplinească pentru a participa în Program. Documentul prezintă si procedura de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte;

e) acord de parteneriat - documentul legal semnat de toti partenerii dintr-un proiect, care detaliază responsabilitătile acestora si creează cadrul pentru gestionarea si implementarea eficientă a proiectului;

f) per diem - acoperă cheltuielile cu cazarea, masa si transportul local din locul misiunii sau cheltuieli diverse.

Art. 3. - (1) Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile în cadrul proiectelor aprobate în cadrul Programului se respectă reglementările prevăzute în regulamentele europene aplicabile, Ghidul solicitantului si legislatia natională în vigoare.

(2) Cheltuielile deja finantate integral sau partial prin alte instrumente financiare nationale, europene sau internationale nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Art. 4. - Sunt eligibile numai acele cheltuieli care sunt însotite de facturi, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului sau a partenerului, certificate si identificate.

Art. 5. - Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să fie:

a) efectuate, plătite, certificate si declarate de către beneficiar sau partener în perioada de implementare a proiectului conform contractului de finantare. Prin exceptie, cheltuielile pentru raportul final, verificarea cheltuielilor si evaluarea proiectului sunt eligibile, indiferent de data plătii efective. Sunt eligibile si cheltuielile generate ca urmare a unor proceduri de achizitie demarate înainte de data începerii implementării proiectului, sub conditia încheierii contractelor si a plătii efective în cursul perioadei de implementare si cu realizarea procedurilor cu respectarea dispozitiilor anexei IV la contractul de finantare;

b) prevăzute în bugetul proiectului, anexă la contractul de finantare;

c) necesare pentru implementarea proiectului;

d) identificabile si verificabile, înregistrate în contabilitatea beneficiarului sau a partenerilor în conformitate cu legislatia natională în vigoare si procedura aplicată;

e) rezonabile, justificate si in conformitate cu principiile managementului financiar eficient, în special în privinta economiei si eficacitătii;

f) efectuate în aria eligibilă a Programului.

Art. 6. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, conform contractului de finantare, inclusiv contributiile aferente acestora aflate în sarcina angajatorului conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Sunt eligibile doar cheltuielile de personal aferente personalului beneficiarului sau al partenerului, angajat cu contract individual de muncă sau prin act administrativ de numire în functia publică, pe durată nedeterminată sau determinată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, implicat în implementarea proiectului. Plafoanele salariilor angajatilor implicati în proiect nu trebuie să depăsească nivelul practicat în domeniul respectiv pentru functii similare.

(3) Cheltuielile de personal includ salariul tarifar/salariul de bază, sporurile permanente prevăzute în contractele individuale de muncă/contractul colectiv de muncă, în actele aditionale aferente valabile pe toată durata de implementare a proiectului si/sau în actul administrativ de numire în functia publică, precum si în actele de modificare a actului administrativ de numire în functia publică si contributiile aferente mentionate la alin. (1).

(4) Salariul tarifar/Salariul de bază, sporurile permanente si contributiile mentionate la alin. (1) vor fi plătite pentru timpul efectiv lucrat si vor fi sustinute de fisele de post, fisele de pontaj pentru timpul efectiv lucrat, statele de salarii, ordinele de plată, extrasele de cont, declaratia salariatului pentru timpul lucrat în cadrul proiectului si alte documente justificative, după caz.

(5) Calculul valorii unei ore de muncă va fi făcut luând în considerare cheltuielile de personal eligibile pe lună.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare.

(7) Este considerată cheltuială neeligibilă contravaloarea orelor suplimentare, precum si a oricărui tip de concediu aferent timpului de muncă alocat proiectului.

(8) Sunt eligibile cheltuielile cu salariile functionarilor publici încadrati în institutiile/autoritătile administratiei publice dedicate implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind incompatibilitatea.

Art. 7. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru deplasare pentru personalul beneficiarului/partenerului implicat în proiect, care conform contractului de finantare efectuează deplasări pentru participarea la întâlniri, seminarii, conferinte ce au loc pe teritoriul Programului. Cheltuielile de deplasare efectuate pentru deplasări în afara ariei Programului pot fi eligibile dacă sunt mentionate explicit si justificate în contractul de finantare.

(2) Cheltuielile pentru deplasarea personalului partenerilor asociati si al beneficiarilor finali sunt eligibile dacă sunt înscrise în liniile bugetare corespunzătoare, conform contractului de finantare.

(3) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru deplasare includ următoarele costuri: de transport, de cazare si plată a diurnei în conformitate cu legislatia în vigoare pentru asigurarea medicală de călătorie si vize.

(4) Pentru asigurarea transportului si cazării trebuie să se aleagă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea prevederilor din legislatia natională în vigoare.


(5) Pentru deplasarea în tară si străinătate, sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea si diurna, după cum urmează:

a) numai cheltuielile care privesc deplasarea către si în aria de eligibilitate a Programului. Prin exceptie, sunt eligibile si cheltuielile cu deplasarea la sediul Autoritătii comune de management;

b) pentru personalul care lucrează în autoritătile si institutiile publice, precum si din unitătile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta conditiile si plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice;

c) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele mentionate la lit. b) cheltuielile nu vor depăsi plafoanele publicate de Comisia Europeană la data semnării contractului, care pot fi găsite la adresa: www.ec.europa.eu/ europeaid/work/procedures/index_en.htm

(6) Cheltuielile de transport, cazare si diurnă pentru expertii externi vor fi încadrate în linia bugetar㠄Expertiză externă si servicii".

(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să mai fie incluse în altă linie bugetară.

Art. 8. - (1) Atunci când beneficiarul/partenerul nu dispune de personalul calificat pentru a executa sarcini din proiect, pot fi contractati experti externi, cu încadrarea cheltuielilor în linia bugetară pentru expertiză externă si servicii.

(2) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru expertiză externă si servicii, cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) să fie prevăzute si justificate în contractul de finantare si necesare implementării proiectului;

b) să existe un contract sau un acord, în conformitate cu legislatia natională în vigoare, însotit de documente justificative pe baza cărora se pot efectua plăti;

c) costurile cu expertiza externă sunt rezonabile si determinate de gradul de complexitate a lucrărilor efectuate;

d) partenerii în proiect nu pot fi contractati pentru expertiză externă si nu le poate fi subcontractată realizarea proiectului.

(3) Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul capitolului bugetar „Expertiză externă si servicii" sunt următoarele:

a) costuri pentru expertiză profesională pentru elaborarea de studii, cercetări;

b) costuri pentru experti în managementul proiectului, asistenti, manageri financiari eto, în cazul în care beneficiarul sau partenerul nu dispune de personalul calificat să îndeplinească activitătile sale din proiect sau activitătile realizate în comun în cadrul proiectului, asa cum sunt prevăzute în contractul de finantare;

c) costuri legate de verificarea cheltuielilor conform anexei VII la contractul de finantare;

d) costuri legate de organizarea de evenimente, seminarii, întâlniri, grupuri de lucru, informarea asupra activitătilor din proiect, servicii de catering care să fie justificate pe baza listei de participanti la eveniment, închirierea sălilor pentru evenimente si a echipamentelor necesare derulării evenimentului, tipărirea materialelor pentru eveniment, servicii de interpretariat;

e) costuri de promovare: realizarea de brosuri, fluturasi, difuzarea de comunicate de presă, publicarea de articole în ziare, newslettere, designul si găzduirea paginii web a proiectului, alte publicatii legate de proiect si care nu sunt legate de anumite evenimente;

f) costuri pentru evaluarea proiectului.

Art. 9. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind achizitionarea si închirierea echipamentelor si bunurilor numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) echipamentele achizitionate să fie noi si să nu fie depăsite din punct de vedere tehnic si moral;

b) să fie necesare si folosite exclusiv pentru implementarea proiectului;

c) să fie mentionate în contractul de finantare;

d) achizitia să fie realizată cu respectarea regulilor prevăzute în contractul de finantare si a legislatiei nationale în vigoare.

(2) Următoarele categorii de cheltuieli privind achizitionarea echipamentelor sunt considerate eligibile:

a) costurile pentru achizitionarea echipamentelor de birou, computerelor, laptopurilor, mobilierului de birou, necesare managementului proiectului, dacă sunt justificate si mentionate în proiectul aprobat;

b) costuri pentru achizitionarea de echipamente speciale necesare implementării proiectului, de exemplu echipamente de laborator sau de măsurare specială;

c) închirierea de vehicule.

Art. 10. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile directe efectuate cu spatiul de birouri destinat exclusiv proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor directe efectuate cu spatiul de birouri destinat exclusiv proiectului sunt incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se desfăsoară activitătile proiectului, special închiriată în acest scop, asigurarea utilitătilor, precum apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică si termică, gaze naturale corespunzătoare suprafetei utilizate pentru activitătile proiectului, precum si cheltuieli pentru consumabile si birotică, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, fax, internet, necesare pentru implementarea proiectului.

(3) Cheltuielile directe se justifică prin contracte si facturi sau alte documente cu valoare contabilă.

Art. 11. - (1) Sunt eligibile costurile administrative (maximum 7% din costurile totale direct eligibile ale proiectului), altele decât cele mentionate la art. 10, pentru: închirierea spatiului de birouri, servicii postale, servicii de comunicatii telefonice/fax, acces la internet, utilităti precum electricitate, încălzire, apă, gaze, servicii de curătenie, pază, salubritate, renovări si igienizare, consumabile de birou si alte costuri similare, numai dacă sunt efectuate pentru realizarea proiectului.

(2) Cheltuielile administrative se calculează prin aplicarea pro-ratei, în cazul în care este imposibilă alocarea directă a costurilor pentru implementarea proiectului.

(3) Pro-rata se stabileste prin aplicarea cumulativă a următorilor parametri:

a) numărul de persoane alocate implementării proiectului/ numărul de persoane care desfăsoară activităti în incintă;

b) numărul de ore lucrate pentru implementarea proiectului/numărul total de ore lucrate în incintă;

c) suprafata folosită de personalul care lucrează pentru implementarea proiectului/suprafata totală a incintei.

(4) Dacă la stabilirea costurilor administrative se foloseste metoda pro-ratei, costurile eligibile sunt:

a) servicii administrative, de salarizare, de contabilitate, servicii postale si telefonice, servicii de copiere si întretinere centralizată a sistemelor de calcul;

b) consumabile de birou;

c) chiria birourilor, utilităti precum electricitate, încălzire, apă si alte servicii calculate pentru fiecare metru pătrat de spatiu folosit pentru implementarea proiectului. Eligibilitatea va fi analizată numai pentru solicitările care au atasate atât documentatia contabilă privind cheltuielile, cât si copia contractului de închiriere/folosintă a spatiului de birouri.

(5) Calcularea pro-ratei va fi bine documentată si revizuită periodic. De asemenea, la nivelul fiecărui proiect va fi atasată la contractul de finantare o notă justificativă privind metoda de calcul folosită.

Art. 12. - Sunt considerate eligibile cheltuielile financiare care privesc comisioanele pentru tranzactiile financiare transnationale, comisioanele bancare ocazionate de deschiderea si administrarea conturilor necesare pe perioada implementării proiectelor, costul garantiilor furnizate de bănci sau alte institutii financiare, în cazul în care astfel de garantii sunt cerute de legislatia natională sau comunitară, taxele notariale si pentru consultantă juridică, dacă sunt direct legate de proiect si necesare pentru implementarea acestuia.

Art. 13. - Taxa pe valoarea adăugată este considerată eligibilă dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace prevăzute de legislatia natională;

b) este aferentă unor cheltuieli considerate eligibile.

Art. 14. - Sunt considerate eligibile cheltuielile care prin natura lor nu pot fi înscrise în alte linii bugetare, dar sunt necesare implementării proiectului si se regăsesc în bugetul proiectului linia „6. Other".

Art. 15. - Costurile de rezervă (cheltuieli neprevăzute) nu trebuie să depăsească 2% din totalul costurilor direct eligibile si pot fi folosite cu o aprobare scrisă a Autoritătii comune de management.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 septembrie 2009.

Nr. 761.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicatia natională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului

 

Având în vedere Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la aplicatia natională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului, aplicabil pe teritoriul României si al Uniunii Europene.

Art. 2. - Normele privind accesul operatorilor economici la aplicatia natională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 2.578.

ANEXĂ

NORME

privind accesul operatorilor economici la aplicatia natională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Sistemul de control al importului (ICS) este un sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care asigură gestiunea datelor din declaratiile sumare de intrare si contribuie la sporirea sigurantei si securitătii lantului logistic international privind circulatia mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al Comunitătii.

2. Depunerea declaratiei sumare de intrare, în format electronic, la autoritatea vamală se poate face de orice operator economic*) ce va fi autorizat pentru accesul la aplicatia ICS-RO, aplicatie natională pentru Sistemul de control al importului, conform prezentelor norme.


3. Solutiile tehnice privind accesul operatorilor economici la aplicatia ICS-RO sunt următoarele:

a) conectarea securizată la o interfată web a aplicatiei ICS-RO, denumită în continuare solutia de conectare DTI (Direct Trader Input), care permite:

(1) introducerea/actualizarea datelor din declaratia sumară de intrare;

(2) Încărcarea datelor privind declaratia sumară de intrare în aplicatia ICS-RO dintr-un fisier XML generat de aplicatiile proprii ale operatorilor economici, cu respectarea formatului si structurilor aferente mesajelor definite si publicate de Autoritatea Natională a Vămilor pe site-ul propriu, sectiunea „e-Customs/ ICS/Conectare la Sistemul Informatic";

b) schimbul securizat de mesaje electronice dintre aplicatiile proprii ale operatorilor economici si aplicatia ICS-RO, denumit în continuare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului si structurilor aferente mesajelor definite si publicate de Autoritatea Natională a Vămilor pe site-ul propriu, sectiunea „e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic".

4. Autorizarea accesului operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se face conform procedurii privind solutia de conectare DTI sau procedurii privind solutia de conectare EDI.


*) Persoană care, în cadrul activitătilor sale profesionale, exercită activităti reglementate de legislatia vamală.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a accesului la aplicatia ICS-RO, utilizând solutia DTI

 

5. Această procedură se aplică în situatia în care operatorii economici optează pentru solutia tehnică privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionată la pct. 3 lit. a) alin. (1) si (2).

6. Pentru utilizarea aplicatiei ICS-RO puse la dispozitia operatorilor economici care optează pentru solutia tehnică privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionată la pct. 3 lit. a) alin. (1) si (2), este necesar ca acestia să îndeplinească cerintele tehnice hardware si software prezentate în anexa nr. 1.

A. Conditii de acces

7. Accesul operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se realizează pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Natională a Vămilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală.

B. Dosarul de autorizare

8. Autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, si cuprinde: denumirea operatorului economic care solicită autorizarea, adresa, numărul EORI, numele, prenumele si functia persoanei care reprezintă legal operatorul economic.

Cererea de autorizare se transmite la Autoritatea Natională a Vămilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală, împreună cu:

a) formularul unic de înregistrare în aplicatia ICS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

b) copie/traducere autorizată a contractului unic de reprezentare, în situatia prevăzută la art. 36b alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;

c) o declaratie-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizatiei de acces

9. După verificarea documentelor mentionate la paragraful B, se întocmeste autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO, în două exemplare, si se semnează de directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenta Serviciului gestiunea calitătii datelor din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală.

Autorizatia de acces contine datele de identificare ale titularului. Certificatul digital (fisier care asigură accesul criptat si securizat la aplicatia ICS-RO unic alocat pentru fiecare operator economic), numele utilizatorului si parola aferentă vor fi transmise la adresa de e-mail înscrisă în anexa nr. 3.

10. După obtinerea autorizatiei de acces la aplicatia ICS-RO, titularul acesteia va depune o copie împreună cu lista persoanelor desemnate să acceseze/să utilizeze aplicatia la fiecare directie judeteană pentru accize si operatiuni vamale/birou vamal pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

11. În baza documentelor depuse, directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal creează conturi de utilizatori pentru persoanele desemnate si asigură drepturi de acces conform solicitărilor din anexa nr. 4.

12. Persoanele desemnate să utilizeze aplicatia ICS-RO au obligatia să îsi schimbe parolele de acces după prima conectare.

D. Suspendarea/Anularea autorizatiei de acces

13. Autoritatea Natională a Vămilor poate suspenda sau anula autorizatia de acces în situatia în care:

a) emiterea acesteia s-a făcut pe baza unor date sau informatii incorecte, iar solicitantul avea cunostintă ori trebuia să aibă cunostintă de acest fapt;

b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

c) la solicitarea titularului;

d) titularul nu respectă regulile de functionare, securitate si confidentialitate a datelor impuse de sistemul informatic vamal.

Decizia de suspendare sau anulare a autorizatiei de acces contine data de la care măsura intră în vigoare, motivul suspendării/anulării si este transmisă titularului.

14. Autoritatea Natională a Vămilor nu suspendă autorizatia de acces în cazurile în care titularul îsi îndeplineste obligatiile într-un termen stabilit de aceasta.

În cazul în care autorizatia a fost suspendată, o nouă autorizatie poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea celei initiale, prin reluarea procedurii de autorizare privind solutia de conectare DTI, descrisă în prezentele norme.

E. Actualizarea datelor privind autorizatia de acces

15. Autorizatia de accesai operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se actualizează atunci când:

a) titularul prezintă date sau informatii referitoare la extinderea activitătii la noi directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale, la suspendarea activitătii la una/unul dintre directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale/birourile vamale transmise anterior, la personalul desemnat să utilizeze aplicatia ICS-RO etc;

b) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).

16. Pentru extinderea autorizatiei de acces pentru alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale, titularul va depune la Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor o cerere completată conform anexei nr. 7 si la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal solicitată/solicitat anexa nr. 4 actualizată.

17. Pentru actualizarea listei persoanelor desemnate, titularul autorizatiei de acces va depune la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal solicitată/solicitat anexa nr. 4 modificată.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare a accesului la aplicatia ICS-RO, utilizând solutia EDI

 

18. Această procedură se aplică în situatia în care operatorii economici optează pentru solutia tehnică privind accesul la aplicatia ICS-RO mentionată la pct. 3 lit. b).

19. Pentru accesul la aplicatia ICS-RO, operatorii economici care optează pentru solutia tehnică mentionată la pct. 3 lit. b) trebuie să îndeplinească cerintele tehnice hardware si software prezentate în anexa nr. 1 bis.

F. Conditii de acces

20. Accesul operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se realizează pe baza autorizatiei eliberate de Autoritatea Natională a Vămilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală si a unui protocol de cooperare tehnică încheiat în prealabil între operatorul economic si Autoritatea Natională a Vămilor. Protocolul standard de cooperare tehnică va fi publicat pe site-ul Autoritătii Nationale a Vămilor.

G. Dosarul de autorizare

21. Dosarul de autorizare cuprinde cererea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 si formularul de înregistrare în ICS-RO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Dosarul de autorizare se transmite la Autoritatea Natională a Vămilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală.

H. Emiterea autorizatiei de acces

22. Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală verifică documentele mentionate la paragraful G. În termen de 15 zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, între Autoritatea Natională a Vămilor si solicitant se va încheia protocolul de cooperare tehnică privind conectarea aplicatiei solicitantului la aplicatia ICS-RO.

23. Autorizatia de acces se emite numai după îndeplinirea conditiilor asumate de părti prin protocolul de cooperare tehnică. Autorizatia de acces se eliberează în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, si se semnează de directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenta Serviciului gestiunea calitătii datelor din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală.

Autorizatia de acces contine datele de identificare ale titularului. Adresa de acces la aplicatia ICS-RO, certificatul digital (fisier care asigură accesul criptat si securizat la aplicatia ICS-RO unic alocat pentru fiecare operator economic), numele utilizatorului si parola aferentă vor fi transmise la adresa de e-mail înscrisă în anexa nr. 3.

I. Suspendarea/Anularea autorizatiei de acces

24. Autoritatea Natională a Vămilor poate suspenda sau anula autorizatia în situatia în care:

a) emiterea acesteia s-a făcut pe baza unor date sau informatii incorecte, iar solicitantul avea cunostintă ori trebuia să aibă cunostintă de acest fapt;

b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

c) la solicitarea titularului;

d) titularul nu respectă obligatiile stabilite prin protocolul încheiat.

Decizia de suspendare sau anulare a autorizatiei contine data de la care măsura intră în vigoare, motivul suspendării/anulării si este transmisă titularului.

25. Autoritatea Natională a Vămilor nu suspendă autorizatia în cazurile în care titularul îsi îndeplineste obligatiile într-un termen stabilit de aceasta.

În cazul în care autorizatia a fost suspendată, o nouă autorizatie poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea celei initiale, prin reluarea procedurii de autorizare privind solutia de conectare EDI, descrisă în prezentele norme, si, după caz, cu actualizarea protocolului.

J. Actualizarea datelor privind autorizatia de acces

26. Autorizatia de acces al operatorilor economici la aplicatia ICS-RO se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

27. Solicitantul depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicatia ICS-RO.

28. Instructiunile de conectare si manualul de utilizare destinate operatorilor economici autorizati să utilizeze aplicatia ICS-RO prin solutia de conectare DTI sunt disponibile pe site-ul Autoritătii Nationale a Vămilor www.customs.ro, sectiunea „e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic".

29. Adresa de acces la aplicatia ICS-RO pentru operatorii economici care au optat pentru solutia de conectare EDI este furnizată de Autoritatea Natională a Vămilor în autorizatia pentru accesul la aplicatia ICS-RO (anexa nr. 6)

30. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizatiei se va transmite, în scris, Autoritătii Nationale a Vămilor, iar în cazul operatorilor economici care au optat pentru solutia (solutiile) tehnică(e) de la pct. 3 lit. a) alin. (1) si (2) si directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal (pentru situatia în care sunt modificări privind personalul desemnat să utilizeze sistemul informatic). Modificările sunt transmise de titular în termen de 24 de ore de la producerea lor, cu completarea corespunzătoare a formularelor aferente.

31. Autoritatea Natională a Vămilor informează operatorii economici, prin publicatii pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la ICS-RO.

32. Anexele nr. 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 fac parte integrantă din prezentele norme.


 

ANEXA Nr.
 la norme

 

CERINTE TEHNICE

pentru utilizarea aplicatiei ICS-RO

 

 Hardware

 Pentium IV

- 1 MRAM

- 40 G HDD

- USB

 Conexiune internet stabilă (512 Kbps sau superioară), nerecomandat dial-up

 Imprimantă laser (600 dots/inch)

 Software

 Windows 2000 sau XP

 Internet Explorer versiunea 6.0 si 7.0 sau Mozilla Firefox 3.01

 Java Runtime Environment versiunea 1.4.2 sau superioară (disponibil pe site-ul SUN)

 Acrobat Reader PDF - versiunea 6.0 sau superioară (optional)

 

ANEXA Nr. 1

bis la norme

 

CERINTE TEHNICE

pentru accesul la aplicatia ICS-RO

 

 Hardware

 Conexiune internet stabilă (512 Kbps sau superioară)

 Software

 Aplicatie proprie care să interactioneze cu aplicatia ICS-RO prin schimbul de mesaje electronice care să respecte formatul si structura impuse de Autoritatea Natională a Vămilor

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Nr...................din..................

Către Autoritatea Natională a Vămilor,

Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru acces la aplicatia ICS-RO

 

Denumirea...........................................................................................................................................

EORP)...............................................................................................................................................

cu sediul în......................................................................................................................................

adresa ..............................................................................................................................................

reprezentată legal de**)....................................................................................................................

având functia de**)............................................................................................................................

solicităm autorizarea pentru accesul la aplicatia ICS-RO prin utilizarea următoarei/următoarelor solutii tehnice de acces: a) DTI

1.  introducerea/actualizarea datelor din declaratia sumară de intrare;

2.  încărcarea datelor dintr-un fisier XML generat de propriile aplicatii; b)EDI

 schimb securizat de mesaje electronice între aplicatia proprie si aplicatia ICS-RO.

 

Numele, prenumele, functia

..............................................

Semnătura si stampila.

..............................................


*) EORI- numărul de înregistrare si identificare al operatorului economic/persoanei fizice.

**) Se completează cu numele, prenumele si functia persoanei care reprezintă legal operatorul economic.


 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN ICS-RO

DENUMIRE SOLICITANT

 

EORI

 

ADRESĂ

 

COD POSTAL (ZIP)

 

ORAS/LOCALITATE

 

SECTOR/JUDET

 

TARĂ

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

NUME/PRENUME REPREZENTANT LEGAL*)

 

IP Public**)

 

SOLICIT ACCESUL ÎN CALITATE DE:

 PERSOANĂ care introduce mărfurile pe teritoriul vamal al Comunitătii

 REPREZENTANT

 TRANSPORTATOR

DATA INTRODUCERII ÎN ICS-RO

 

DATA IESIRII DIN ICS-RO

 

SEMNĂTURĂ STAMPILĂ

 


*) Se completează cu numele si prenumele reprezentantului legal al operatorului economic.

*) Se completează cu IP-ul public al statiei de pe care se doreste conectarea la ICS-RO, în cazul solutiei tehnice de conectare EDI.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

LISTA

directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale/birourilor vamale pe lângă care se doreste autorizarea si a persoanelor desemnate să utilizeze aplicatia ICS-RO*)

 

Nr. crt.

DJAOV/Birou vamal

Persoane desemnate

Valabilitate**)

Cod

Denumire

Nume

Prenume

Data de început zz/ll/aaaa

Data de sfârsit zz/ll/aaaa

 

D.R.A.O.V. BRASOV - RODRVBVO

 

1.

ROBV0300

ALBA IULIA

 

 

 

 

 

2.

ROBV0900

BRASOV

 

 

 

 

 

3.

ROBV5600

MIERCUREA-CIUC

 

 

 

 

 

4.

ROBV5610

ODORHEIU SECUIESC

 

 

 

 

 

5.

ROBV7820

SFÂNTU GHEORGHE

 

 

 

 

 

6.

ROBV7910

SIBIU - AEROPORT

 

 

 

 

 

7.

ROBV7900

SIBIU

 

 

 

 

 

8.

ROBV8820

TÂRGU MURES - AEROPORT

 

 

 

 

 

9.

ROBV8800

TÂRGU MURES

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. BUCURESTI - RODRVBUO

 

10.

ROBU1030

OTOPENI CĂLĂTORI

 

 

 

 

 

11.

ROBU1040

BĂNEASA - AEROPORT

 

 

 

 

 

12.

ROBU1200

ANTREPOZITE

 

 

 

 

 

13.

ROBU1400

TÂRGURI SI EXPOZITII

 

 

 

 

 

14.

ROBU3910

GIURGIU

 

 

 

 

 

15.

ROBU1380

POSTĂ

 

 

 

 

 

16.

ROBU3980

ZONA LIBERĂ GIURGIU

 

 

 

 

 

17.

ROBU7100

PLOIESTI

 

 

 

 

 

18.

ROBU8600

TÂRGOVISTE

 

 

 

 

 

D.R.A.O. V. CLUJ - RODRVCJO

 

19.

ROCJ0400

BISTRITA

 

 

 

 

 

20.

ROCJ1800

CLUJ-NAPOCA

 

 

 

 

 

21.

ROCJ1810

CLUJ-NAPOCA - AEROPORT

 

 

 

 

 

22.

ROCJ9700

ZALĂU

 

 

 

 

 

23.

ROCJ0500

BAIA MARE

 

 

 

 

 

24.

ROCJ4310

HALMEU

 

 

 

 

 

25.

ROCJ6580

ORADEA - AEROPORT

 

 

 

 

 

26.

ROCJ6570

ORADEA

 

 

 

 

 

27.

ROCJ7810

SATU MARE

 

 

 

 

 

28.

ROCJ8000

SIGHET

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. CRAIOVA- RODRVCRO

 

29.

ROCR0310

ALEXANDRIA

 

 

 

 

 

30.

ROCR1700

CALAFAT

 

 

 

 

 

31.

ROCR1720

BECHET

 

 

 

 

 

32.

ROCR2000

CORABIA

 

 

 

 

 

33.

ROCR2100

CRAIOVA

 

 

 

 

 

34.

ROCR2110

CRAIOVA - AEROPORT

 

 

 

 

 

35.

ROCR7000

PITESTI

 

 

 

 

 

36.

ROCR7700

RÂMNICU VÂLCEA

 

 

 

 

 

37.

ROCR8210

SLATINA

 

 

 

 

 

38.

ROCR8810

TÂRGU JIU

 

 

 

 

 

39.

ROCR9100

TURNU MĂGURELE

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. CONSTANTA- RODRVCTO

 

40.

ROCT1710

CĂLĂRASI

 

 

 

 

 

41.

ROCT1900

CONSTANTA-SUD AGIGEA

 

 

 

 

 

42.

ROCT1970

CONSTANTA-PORT

 

 

 

 

 

43.

ROCT5100

MIHAIL KOGĂLNICEANU - AEROPORT

 

 

 

 

 

44.

ROCT5400

MANGALIA

 

 

 

 

 

45.

ROCT8220

SLOBOZIA

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. GALA

l"l - RODRVGL0

46.

ROGL0700

BRĂILA

 

 

 

 

 

47.

ROGL0710

ZONA LIBERĂ BRĂILA

 

 

 

 

 

48.

ROGL1500

BUZĂU

 

 

 

 

 

49.

ROGL3600

FOCSANI

 

 

 

 

 

50.

ROGL3610

OANCEA

 

 

 

 

 

51.

ROGL3800

GALATI

 

 

 

 

 

52.

ROGL3810

ZONA LIBERĂ GALATI

 

 

 

 

 

53.

ROGL3850

GIURGIULESTI

 

 

 

 

 

54.

ROGL8900

TULCEA

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. IASI - RODRVISO

55.

ROIS0100

ALBITA

 

 

 

 

 

56.

ROIS0600

BACĂU

 

 

 

 

 

57.

ROIS0620

BACĂU- AEROPORT

 

 

 

 

 

58.

ROIS1600

BOTOSANI

 

 

 

 

 

59.

ROIS2700

DORNESTI

 

 

 

 

 

60.

ROIS4660

IASI- AEROPORT

 

 

 

 

 

61.

ROIS4650

IASI

 

 

 

 

 

62.

ROIS4800

PASCANI

 

 

 

 

 

63.

ROIS4990

SCULENI

 

 

 

 

 

64.

ROIS7400

PIATRA-NEAMT

 

 

 

 

 

65.

ROIS8200

SIRET

 

 

 

 

 

66.

ROIS8230

SUCEAVA

 

 

 

 

 

67.

ROIS9610

VASLUI

 

 

 

 

 

68.

ROIS1610

STÂNCA COSTESTI

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. TIMISOARA- RODRVTMO

 

69.

ROTM0200

ARAD

 

 

 

 

 

70.

ROTM0230

ARAD- AEROPORT

 

 

 

 

 

71.

ROTM2300

ZONA LIBERĂ CURTICI

 

 

 

 

 

72.

ROTM8100

DEVA

 

 

 

 

 

73.

ROTM5010

JIMBOLIA

 

 

 

 

 

74.

ROTM5510

MORAVITA

 

 

 

 

 

75.

ROTM7600

RESITA

 

 

 

 

 

76.

ROTM8720

TIMISOARA-BAZĂ

 

 

 

 

 

77.

ROTM8730

TIMISOARA - AEROPORT

 

 

 

 

 

78.

ROTM8750

LUGOJ

 

 

 

 

 

79.

ROTM6100

NAIDĂS

 

 

 

 

 

80.

ROCR7270

PORTILE DE FIERI

 

 

 

 

 

81.

ROCR7280

ORSOVA

 

 

 

 

 

82.

ROCR9000

DROBETA-TURNU SEVERIN

 

 

 

 

 


*) Se vor completa numai directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale/birourile vamale si utilizatorii operatorilor economici unde acestia îsi desfăsoară activitatea.

**) Data de început/sfârsit, data de la/până la care operatorii economici vor utiliza sistemul ICS-RO pe lângă directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale/birourile vamale unde acestia îsi desfăsoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

DECLARATIE- ANGAJAMENT

privind respectarea obligatiilor ce revin persoanelor autorizate pentru accesul/utilizarea aplicatiei ICS-RO

 

Nr................./data.......................

Operatorul economic............................................................................, EORI*).........................................., reprezentat legal prin ............................................................................................................, având functia de................................................,

se angajează:

în calitate de persoană autorizată pentru accesul/utilizarea aplicatiei ICS-RO, cunoscând dispozitiile legale cu caracter general si special în materie de protectie a dreptului de proprietate, precum si sanctiunile aplicabile în cazul săvârsirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct si neconditionat obligatiile privitoare la utilizarea/accesul la aplicatiei/aplicatia ICS-RO fată de Autoritatea Natională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

I. Obligatiile persoanei autorizate

Ne angajăm, în calitate de persoane autorizate pentru accesul/utilizarea la aplicatia/aplicatiei ICS-RO, să respectăm regulile impuse de Autoritatea Natională a Vămilor, singura în măsură să asigure aceste facilităti, în conditiile pe care le consideră necesare. Fată de cele de mai sus, ne obligăm:

1. Conditii tehnice:

a) să detinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea si functionarea normală a aplicatiei ICS-RO;

b) să detinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea si functionarea normală a aplicatiei ICS-RO;

c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea si functionarea normală a aplicatiei ICS-RO;


d) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu conditiile stabilite prin prezentele norme privind accesul la aplicatia ICS-RO.

2. Resursele umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic si vamal capabil, să utilizeze aplicatia ICS-RO;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al aplicatiei ICS-RO cu privire la normele în vigoare.

3. Confidentialitatea si securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea aplicatiei ICS-RO puse la dispozitie de Autoritatea Natională a Vămilor, la parametrii definiti de aceasta;

b) să nu permitem accesul tertilor la aplicatia ICS-RO;

c) să nu utilizăm aplicatia ICS-RO în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu distribuim aplicatia ICS-RO altor persoane juridice sau fizice;

e) să nu modificăm aplicatia ICS-RO;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la aplicatia ICS-RO;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

h) să asiguram confidentialitatea datelor si informatiilor de care luăm cunostintă prin utilizarea aplicatiei ICS-RO.

4. Asigurarea conditiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autoritătii Nationale a Vămilor asupra activitătii desfăsurate privind:

a) respectarea obligatiilor referitoare la conditiile tehnice, comunicatii si confidentialitatea si securitatea datelor;

b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze aplicatia ICS-RO si respectarea instructiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea Natională a Vămilor

în cazul nerespectării obligatiilor asumate, am luat cunostintă că suntem pasibili de a suporta următoarele sanctiuni, în functie de gravitatea faptelor săvârsite:

a) suspendarea temporară a autorizatiei de acces la aplicatia ICS-RO pe o perioadă cuprinsă între 3 si 12 luni;

b) anularea autorizatiei de acces la aplicatia ICS-RO.

Autoritatea Natională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sanctiunile acordate.

Aplicarea sanctiunilor de către Autoritatea Natională a Vămilor nu exclude răspunderea civilă si penală a persoanei autorizate pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârsite.

 

Data...................

 

 

Persoană autorizată

 

Functia............................................................

 

Numele si prenumele......................................

 

Semnătura......................................................


*) EORI - numărul de înregistrare si identificare al operatorului economic.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

DIRECTIA DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI, COMUNICATII SI STATISTICĂ VAMALĂ

 

Exemplar nr.................................

 

AUTORIZATIE

pentru accesul la aplicatia ICS-RO

Nr.....................................din....................

1. Denumirea si adresa solicitantului

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

2. EORI..................................................................................................................................................

Prezenta autorizatie s-a eliberat pentru accesul la aplicatia ICS-RO prin:

a) DTI

1.  introducerea/actualizarea datelor din declaratia sumară de intrare;

2.  încărcarea datelor dintr-un fisier XML generat de propriile aplicatii; b)EDI

 schimb securizat de mesaje electronice între aplicatia proprie si aplicatia ICS-RO.

 

Director,

………………………


 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

CERERE DE EXTINDERE

pentru acces la aplicatia ICS-RO

 

Denumirea................................................................................, EORI*)................................................,

cu sediul în ............................................................................., adresa....................................................,

reprezentată legal de**)....................................................., având functia de**).......................................,

beneficiar al Autorizatiei de acces nr............................................................................., solicităm extinderea

autorizatiei de acces la DJAOV/Biroul vamal...............................................................................................

 
Numele, prenumele si functia

.....................................................

Semnătura si stampila

........................................................


*) EORI- numărul de înregistrare si identificare al operatorului economic/persoanei fizice.

*) Se completează cu numele, prenumele si functia persoanei care reprezintă legal operatorul economic.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.