MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 673/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 octombrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.070. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.071. - Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a parcului auto ale Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti"

 

1.072. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti, în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

1.073. - Hotărâre pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea si functionarea Comitetului Olimpic Român

 

1.074. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 76 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 

1.192. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Bitea Cristian-Vasile din functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie în functia publică de subprefect al judetului Bihor

 

1.193. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului lasi de către domnul Nacu Viorel Ionel

 

1.194. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Girigan Eugen

 

1.195. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Hutanu Constantin

 

1.196. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

 

1.197. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Cretuleac Radu Ionut

 

1.198. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Gheorghe Florian-Costinel

 

1.199. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către doamna Dumitrescu Cristiana

 

1.200. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            12. - Hotărâre pentru desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale judetene, în birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si în biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, constituite pentru alegerea Presedintelui României din anul 2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pozitia 26060 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, a unor terenuri retrocedate, în conditiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile-constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, identificate potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si valorificării, în conditiile legii, a constructiilor prevăzute la art. 3.

Art. 5. - Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 3 se fac venit la bugetul de stat.

Art. 6. - Institutiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului si a documentelor de evidentă cantitativ-valorică, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.070.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului pentru care se modifică caracteristicile tehnice, în conformitate cu rezultatul măsurătorilor cadastrale

 

Nr. M.F.P.

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/dării în

folosintă

Valoarea

de

inventar

(în lei)

Situatia juridică

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26060

8.29.06

Clădire birou+ anexe

Suprafata construită = 11,57 m2

Suprafată curti- constructii = 6.230,37m2

N - drum judetean,

S – izlaz,

E - Tudoroiu A,

V -Baciu I.

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

1970

1

PVR1966;

HG nr. 739/9.07.2003;

HG nr. 250/2006;

PV4121/ 10.10.2008

În administrare

imobil

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în conditiile legii

 

Nr. M.E.F.

Persoana juridică care administrează imobilul

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

26060 (partial)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea

Clădire birou

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

Suprafată curti-constructii = 6.230,37 m2

1,44

154473 (partial)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale -Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Centrul Local Horezu

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

Teren aferent clădirii cu suprafata construită - 111,15 m2

Suprafată curte = 150 m2

3,56

ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si valorificării, în conditiile legii

 

Nr. M.E.F.

Persoana juridică care administrează imobilul

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

26060 (partial)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vâlcea

Clădire birou

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

Suprafata construită = 11,57 m2

1,44

154473 (partial)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale -Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Centrul Local Horezu

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

Suprafata construită = 111,15 m2

3,56

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii organizatorice si a parcului auto ale Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (2) si art. 24 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" este de 60, exclusiv functiile alese.

(2) Salarizarea personalului din structura Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" se face potrivit legii.

Art. 3. -Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un parc auto stabilit potrivit actelor normative în vigoare, format din 3 autoturisme cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul. Pentru activitătile specifice de inspectii si control, Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" are în dotare un autoturism de teren si un microbuz cu un consum lunar de 600 litri/autovehicul.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.071.

 

ANEXĂ*)

 

ORGANIGRAMA

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti"


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti, în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (15) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti, în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilelor de la data transmiterii.

Art. 3. - (1) Consiliul Local al Municipiului Ploiesti are obligatia de a realiza lucrări de modernizare la aceste obiective în termen de 2 ani de la data preluării si de a mentine destinatia imobilelor pentru desfăsurarea competitiilor sportive si educative pe o perioadă de 99 de ani.

(2) În situatia în care nu se respectă destinatia imobilelor prevăzute la alin. (1) sau nu se realizează investitiile necesare la intervalul stabilit, imobilele revin de drept în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului.

(3) Lucrările de modernizare la imobilele preluate, ce urmează a fi realizate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, vor fi mentionate în cuprinsul protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2.

Art. 4. - Ministerul Tineretului si Sportului este împuternicit să verifice respectarea dispozitiilor art. 3 si să îndeplinească formalitătile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Sorina Luminita Plăcintă

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.072.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti, în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

26585

8.29.06

Municipiul Ploiesti,

str. Vega nr. 8,

judetul Prahova

Statul român,

din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti

Municipiul Ploiesti, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

Două bazine acoperite, cu tribună de 600 de locuri

Bazin de recuperare, sală de fortă si anexe

2.

144711

1.6.2

Municipiul Ploiesti,

Str. Stadionului nr! 26,

judetul Prahova

Statul român, din

administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv Petrolul Ploiesti

Municipiul Ploiesti, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

Clădire cu 7 birouri, două săli de sah, sală de gimnastică, poligon de tir, sală de lupte, cantonament cu 35 de locuri

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea si functionarea Comitetului Olimpic Român

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 11 din Hotărârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea si functionarea Comitetului Olimpic Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului este de 77.

(2) Structura organizatorică si numărul de posturi în cadrul acesteia se stabilesc de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Român, cu încadrarea în numărul maxim de posturi.

(3) Personalul va fi încadrat în baza ordinului presedintelui Comitetului Olimpic si Sportiv Român, cu salarii corespunzătoare functiilor si nivelului stabilit potrivit anexelor nr. Ib si nr. V/2b la Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările si completările ulterioare."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Sorina Luminita Plăcintă

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.073.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 76 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zimandu Nou" la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 si 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu 58 de noi pozitii, pozitiile nr. 27-84, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.074.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zimandu Nou

 

SECTIUNEA I: BUNURI IMOBILE

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, sau, după caz,

al dării in folosintă

Valoarea de inventar

- RON -

Situatia juridică actuală

27.

1.3.7

Strada nr. 1, Zimandu Nou

Pământ, L = 200m, S = 1.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

28.

1.3.7

Strada nr. 2, Zimandu Nou

Pietruită L= 1.100 m, S = 5.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

29.

1.3.7

Strada nr. 3, Zimandu Nou

Pietruită L= 1.025 m, S = 5.125 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

30.

1.3.7

Strada nr. 4, Zimandu Nou

Pământ L = 550m, S = 2.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

31.

1.3.7

Strada nr. 5, Zimandu Nou

Pietruită L = 350m, S = 1.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

32.

1.3.7

Strada nr. 6, Zimandu Nou

Pământ L = 650m, S = 3.250 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

33.

1.3.7

Strada nr. 7, Zimandu Nou

Pământ L = 200m, S = 1.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

34.

1.3.7

Strada nr. 8, Zimandu Nou

Pietruită L=100m, S = 500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

35.

1.3.7

Strada nr. 9, Zimandu Nou

Pietruită L=150m, S = 750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

36.

1.3.7

Strada nr. 10, Zimandu Nou

Pietruită L=100m, S = 500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

37.

1.3.7

Strada nr. 11, Zimandu Nou

Modernizată L = 350m, S = 1.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

38.

1.3.7

Strada nr. 12, Zimandu Nou

Pietruită L = 300m, S = 1.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

39.

1.3.7

Strada nr. 13, Zimandu Nou

Pietruită L = 300m, S = 1.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

40.

1.3.7

Strada nr. 14, Zimandu Nou

Pietruită L = 500m, S = 2.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

41.

1.3.7

Strada nr. 15, Zimandu Nou

Pământ L = 500m, S = 2.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

42.

1.3.7

Strada nr. 16, Zimandu Nou

Pietruită L = 200m, S = 1.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

43.

1.3.7

Strada nr. 1, Andrei Saguna

Pietruită L = 900m, S = 4.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

44.

1.3.7

Strada nr. 2, Andrei Saguna

Pietruită L= 1.000 m, S = 5.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

45.

1.3.7

Strada nr. 2 a, Andrei Saguna

Modernizată L = 580m, S = 2.900 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009


46.

1.3.7

Strada nr. 3, Andrei Saguna

Pietruită L = 850m, S = 4.250 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

47.

1.3.7

Strada nr. 4, Andrei Saguna

Pietruită L = 800m, S = 4.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

48.

1.3.7

Strada nr. 5, Andrei Saguna

Pietruită L = 990m, S = 4.950 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

49.

1.3.7

Strada nr. 6, Andrei Saguna

Pietruită L=175m, S = 875 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

50.

1.3.7

Strada nr. 6 a, Andrei Saguna

Modernizată L=175m, S = 875 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

51.

1.3.7

Strada nr. 7, Andrei Saguna

Pietruită L=175m, S = 875 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

52.

1.3.7

Strada nr. 7 a, Andrei Saguna

Modernizată L=175m, S = 875 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

53.

1.3.7

Strada nr. 8, Andrei Saguna

Pietruită L=175m, S = 875 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

54.

1.3.7

Strada nr. 8 a, Andrei Saguna

Modernizată L=175m, S = 875 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

55.

1.3.7

Strada nr. 9, Andrei Saguna

Pământ L=100m, S = 500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

56.

1.3.7

Strada nr. 10, Andrei Saguna

Pietruită L = 500m, S = 2.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

57.

1.3.7

Strada nr. 11, Andrei Saguna

Pietruită L = 400m, S = 2.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

58.

1.3.7

Strada nr. 12, Andrei Saguna

Pietruită L = 400m, S = 2.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

59.

1.3.7

Strada nr. 13, Andrei Saguna

Pietruită L = 700m, S = 3.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

60.

1.3.7

Strada nr. 1, Zimand Cuz

Pietruită L= 1.200 m, S = 6.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

61.

1.3.7

Strada nr. 2, Zimand Cuz

Pământ L= 1.150 m, S = 5.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

62.

1.3.7

Strada nr. 3, Zimand Cuz

Pietruită L = 230m, S = 1.150 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

63.

1.3.7

Strada nr. 4, Zimand Cuz

Pământ L = 350m, S = 1.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

64.

1.3.7

Strada nr. 5, Zimand Cuz

Pietruită L = 500m, S = 2.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

65.

1.3.7

Strada nr. 5 a, Zimand Cuz

Modernizată L = 300m, S = 1.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

 


66.

1.3.7

Strada nr. 5 b, Zimand Cuz

Pietruită L = 250m, S = 1.250 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

67.

1.3.7

Strada nr. 6, Zimand Cuz

Pietruită L = 400m, S = 2.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

68.

1.3.7

Strada nr. 7, Zimand Cuz

Pământ L = 400m, S = 2.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

69.

1.3.7

Strada nr. 8, Zimand Cuz

Pământ L = 900m, S = 4.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

70.

1.3.7

Strada nr. 9, Zimand Cuz

Pietruită L = 900m, S = 4.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

71.

1.3.7

Strada nr. 10, Zimand Cuz

Pământ L = 600m, S = 3.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

72.

1.3.7

Strada nr. 11, Zimand Cuz

Pământ L = 350m, S = 1.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

73.

1.3.7

Strada nr. 12, Zimand Cuz

Pământ L = 350m, S = 1.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

74.

1.3.7

Strada nr. 13, Zimand Cuz

Pământ L = 350m, S = 1.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

75.

1.3.7

Strada nr. 14, Zimand Cuz

Pietruită L = 200m, S = 1.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

76.

1.3.7

Strada nr. 15, Zimand Cuz

Pietruită L = 340 m, S = 1.700 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

77.

1.3.7

Strada nr. 16, Zimand Cuz

Pietruită L = 500m, S = 3.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

78.

1.3.7

Strada nr. 17, Zimand Cuz

Betonată L = 600m, S = 3.300 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

79.

1.3.7

Strada nr. 18, Zimand Cuz

Pietruită L = 300m, S = 1.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

80.

1.3.7

Strada nr. 19, Zimand Cuz

Pământ L = 350m, S = 1.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

81.

1.3.7

Strada nr. 20, Zimand Cuz

Pietruită L = 500m, S = 2.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

82.

1.3.7

Strada nr. 21, Zimand Cuz

Pietruită L = 350m, S = 1.750 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

83.

1.3.7

Strada nr. 22, Zimand Cuz

Pietruită L = 500m, S = 2.500 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009

84.

1.3.7

Strada nr. 23, Zimand Cuz

Pietruită L = 600m, S = 3.000 mp

2009

-

Domeniul public al comunei Zimandu Nou, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Bitea Cristian-Vasile din functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie în functia publică de subprefect al judetului Bihor

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnului Bitea Cristian-Vasile i se aplică mobilitatea pentru functia publică de subprefect al judetului Bihor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.192.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului lasi de către domnul Nacu Viorel Ionel

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Nacu Viorel Ionel exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului lasi până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.193.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Girigan Eugen

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Girigan Eugen.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.194.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Hutanu Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Hutanu Constantin.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.195.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Zarojanu Angela exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Suceava până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.196.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Suceava de către domnul Cretuleac Radu lonut

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Cretuleac Radu lonut exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Suceava până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.197.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Gheorghe Florian-Costinel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Gheorghe Florian-Costinel.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.198.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către doamna Dumitrescu Cristiana

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Dumitrescu Cristiana exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.199.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctele 7 si 13 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 26 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„7. Irinel Cristu - Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.

13. Mihai-Constantin Seitan - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.200.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale judetene, în birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si în biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, constituite pentru alegerea Presedintelui României din anul 2009

 

Având în vedere dispozitiile art. 74 alin. (2), art. 79 alin. (1) si (2), precum si ale art. 711 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009, care stabilesc că Autoritatea Electorală Permanentă îsi desemnează reprezentantii în birourile electorale si sprijină activitatea acestora cu personal tehnic auxiliar, potrivit legii si în limita personalului disponibil,

văzând declaratiile de neapartenentă politică date de persoanele desemnate prin prezenta hotărâre ca reprezentanti ai Autoritătii Electorale Permanente în birourileelectorale judetene, în birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si în biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, constituite pentru alegerea Presedintelui României din anul 2009,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locaie, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 79 alin. (1) si art 711 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoDtă Drezenta hotărâre.

Art. 1. - Se desemnează reprezentantii Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale judetene, în birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si în biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, constituite pentru alegerea Presedintelui României din anul 2009, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente.

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

REPREZENTANTII AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

în birourile electorale judetene, în birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si în biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate, constituite pentru alegerea Presedintelui României din anul 2009

 

1. Biroul Electoral Judetean Arad - Gacică Florin

2. Biroul Electoral Judetean Arges - Tomsa Luiza

3. Biroul Electoral Judetean Bacău - Chiriac Constantin

4. Biroul Electoral Judetean Bihor- David Ramona Georgeta

5. Biroul Electoral Judetean Brasov - Petra Claudiu Nicolae

6. Biroul Electoral Judetean Brăila - Oancea Daniela

7. Biroul Electoral Judetean Buzău - Grigore Nicoleta Gabriela

8. Biroul Electoral Judetean Caras-Severin -Amzoi Nicolae

9. Biroul Electoral Judetean Cluj - Istrate Oana

10. Biroul Electoral Judetean Covasna - Farkas Laszlo

11. Biroul Electoral Judetean Dâmbovita - Pălea Emanuel

12. Biroul Electoral Judetean Dolj - Mihalache Mihai Liviu

13. Biroul Electoral Judetean Galati -Vulpe Andrăsescu lulia Mihaela

14. Biroul Electoral Judetean Hunedoara - Dako Melinda

15. Biroul Electoral Judetean Ilfov - Andreescu Anca

16. Biroul Electoral Judetean Olt - Chirhoc Dragos Vasile

17. Biroul Electoral Judetean Prahova - Togoe Florică

18. Biroul Electoral Judetean Sălaj - Rusu Loredana Mihaela

19. Biroul Electoral Judetean Sibiu - Cazacu Dana Claudia

20. Biroul Electoral Judetean Teleorman - Gheorghe Mihail

21. Biroul Electoral Judetean Timis - Barbu Livia

22. Biroul Electoral Judetean Vaslui - Ciobanu Velu

23. Biroul Electoral Judetean Vâlcea - Vilău Lidia

24. Biroul Electoral al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti - Nicolae Ionel

25. Biroul Electoral al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti -Zorilă Tudor

26. Biroul Electoral al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti - Ignat Vasile

27. Biroul Electoral al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti - Glomnicu Petre

28. Biroul Electoral al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti - Stamate Grigore

29. Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti - Suciu Laura

30. Biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate - Ivan Iulian Alexandru


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.