MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 680/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 680         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 octombrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

302. - Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989

 

1.374. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

305. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

1.377. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologică si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

308. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

1.380. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

309. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte

 

1.381. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte

 

310. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

 

1.382. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            35. - Hotărâre pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            724. - Decizie privind numirea domnului Ciprian Constantin Ghioc în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.025. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea graficului de desfăsurare a examenelor de certificare a învătământului profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2009-2010

 

5.132. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice functiei de diriginte

 

5.285. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati

 

5.299. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures

 

5.300. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc

 

5.301. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Omul de Zăpadă" din Galati

 

5.302. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sandy Belle" din Botosani

 

5.303. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. -Alineatul (3) al articolului 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se propun după stabilirea valorii recalculate a actiunilor, prin decizia motivată a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului."

Art. II. -în procesele si cererile având ca obiect stabilirea, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a măsurilor reparatorii prin echivalent si/sau a valorii recalculate a actiunilor, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se substituie si dobândeste calitatea procesuală a Ministerului Finantelor Publice si institutiilor publice implicate, preluând toate drepturile si obligatiile procesuale ale acestora, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va proceda la predarea către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pe bază de opis, a fiecărei notificări, însotită de toată documentatia depusă de către persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv si care nu a fost solutionată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum si a dosarelor având ca obiect contestarea ordinelor emise în temeiul art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, entitătile învestite cu solutionarea notificărilor formulate în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia celei prevăzute la alin. (1), vor proceda la predarea către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a notificărilor si a documentatiei primite de la persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobile si alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv si care nu au fost solutionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Dispozitiile art. 38 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător si în cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. IV. - (1) În termen de 120 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) si (2) ale art. III, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va solutiona toate notificările care sunt însotite de documentatie completă ale persoanelor fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobile si alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv si care nu au fost solutionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Dispozitiile art. 38 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător si în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1).

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 302.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.374.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum si orice altă autoritate contractantă pot acorda contractorului, în baza contractului de finantare si în limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, după caz, pentru o altă durată stabilită conform programării prevăzute în contract, plăti în avans, după cum urmează:

a) după semnarea contractului de finantare, o plată în avans din suma alocată pentru conducerea programului/proiectului, în cuantum de minimum 30% si maximum 90% din cheltuielile ocazionate de organizarea activitătii, în vederea initierii programului/proiectului si elaborării documentelor de planificare si programare ale acestuia;

b) plăti în avans în cuantum de minimum 30% si maximum 90% din suma alocată pentru conducerea programului/ proiectului, respectiv din suma alocată pentru realizarea/ executia proiectului/subproiectului, aferentă fiecărei perioade stabilite prin programare;

c) cuantumul avansului prevăzut la lit. a) si b), precum si perioadele de acordare se stabilesc de către Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării."

Art. II. -Articolul 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Guvernul poate stabili prin hotărâre, la propunerea ministrului finantelor publice, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăti în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum si limitele care se vor folosi în acest scop."

2. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Exceptie fac proiectele de cercetare stiintifică, obtinute prin competitii nationale, pentru care se pot efectua plăti în avans de minimum 30% si maximum 90%, din fondurile publice, la începutul fiecărei etape de cercetare."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 305.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.377.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15 din 25 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 10 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 308.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.380.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 13 mai 2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 mai 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 309.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.381.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 210 din 4 decembrie 2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2 punctul 1, literele i) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

"i) Condominiu

Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietăti sunt comune, iar restul sunt proprietăti individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă si câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinte si spatii cu altă destinatie, după caz. Constituie condominiu:

- un corp de clădire multietajat sau, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;

- un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu altă destinatie, individuale, amplasate izolat, însiruit sau cuplat, în care proprietătile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună fortată si perpetuă.

j) Unitate individuală

Unitate functională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit si/sau spatii cu altă destinatie situate la acelasi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare, având acces direct si intrare separată, si care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. În cazul în care accesul la unitatea functională sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu în actele juridice si înscrise în cartea funciară."

2. Punctul 4 se abrogă.

3. După punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 611, cu următorul cuprins:

«Art. 611. - Prevederile art. 35 se aplică tuturor proprietarilor din cadrul condominiilor definite la art. 2 lit. i).»"

4. Punctul 6 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 310.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.382.

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

 

În temeiul art. 32 alin. (1) si (2), al art. 33 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 67 din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoDtă Drezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numesc în Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, cu nominalizarea conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de 5 ani, membrii prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 11 octombrie 2009.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR-VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României

 

1. Isărescu Mugurel Constantin - presedinte al Consiliului de administratie si guvernator al Băncii Nationale a României

2. Georgescu Florin - vicepresedinte al Consiliului de administratie si prim-viceguvernator al Băncii Nationale a României

3. Olteanu Bogdan - membru al Consiliului de administratie si viceguvernator al Băncii Nationale a României

4. Popa Cristian - membru al Consiliului de administratie si viceguvernator al Băncii Nationale a României

5. Dinu Marin - membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

6. Dănilă Nicolae - membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

7. Stoenescu Virgiliu-Jorj - membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

8. Nagy Agnes - membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

9. Pop Napoleon - membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Ciprian Constantin Ghioc în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian Constantin Ghioc se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2009.

Nr. 724.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfăsurare a examenelor de certificare a învătământului profesional si tehnic preuniversitarîn anul scolar 2009-2010

            În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor clasei a X-a - scoala de arte si meserii si ale absolventilor programului „Adoua sansă" - nivelul 1 de calificare - sesiunea iunie:

- înscrierea candidatilor: 17-28 mai 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 14-18 iunie 2010;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 21-23 iunie 2010;

- afisarea rezultatelor: 24 iunie 2010.

Art. 2. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor anului de completare - forma de învătământ zi - nivelul 2 de calificare - sesiunea iunie-iulie:

- înscrierea candidatilor: 17-28 mai 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 21-25 iunie 2010;

- sustinerea proiectului: 28 iunie-30 iunie 2010;

- afisarea rezultatelor: 1 iulie 2010.

Art. 3. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor de liceu - filiera tehnologică - nivelul 3 de calificare - sesiunea iunie:

- înscrierea candidatilor: 24-28 mai 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 11 iunie 2010;

- sustinerea proiectului: 14-18 iunie 2010;

- afisarea rezultatelor: 18 iunie 2010.

Art. 4. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire a învătământului special:

- înscrierea candidatilor: 4-15 ianuarie 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 18-22 ianuarie 2010;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 25-28 ianuarie 2010;

- afisarea rezultatelor: 29 ianuarie 2010.

Art. 5. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor programului „Adoua sansă" - nivelul 1 de calificare - sesiunea ianuarie-februarie:

- înscrierea candidatilor: 4-8 ianuarie 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 25-29 ianuarie 2010;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 1-2 februarie 2010;

- afisarea rezultatelor: 2 februarie 2010.

Art. 6. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor anului de completare - formele de învătământ seral si cu frecventă redusă - nivelul 2 de calificare:

- înscrierea candidatilor: 4-8 ianuarie 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 25-29 ianuarie 2010;

- sustinerea proiectului: 1-2 februarie 2010;

- afisarea rezultatelor: 2 februarie 2010.

Art. 7. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire la învătământul postliceal, sesiunea februarie:

- înscrierea candidatilor: 18-22 ianuarie 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 25-29 ianuarie 2010;


- desfăsurarea probei practice: 1-2 februarie 2010;

- desfăsurarea probei scrise: 3 februarie 2010;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 4 februarie 2010;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 4 februarie 2010;

- sustinerea proiectului: 5-6 februarie 2010;

- afisarea rezultatelor finale: 8 februarie 2010.

Art. 8. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire la învătământul postliceal, sesiunea iunie:

- înscrierea candidatilor: 14-15 iunie 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 16-18 iunie 2010;

- desfăsurarea probei practice: 21-22 iunie 2010;

- desfăsurarea probei scrise: 23 iunie 2010;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 24 iunie 2010;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 24 iunie 2010;

- sustinerea proiectului: 25-26 iunie 2010;

- afisarea rezultatelor finale: 28 iunie 2010.

Art. 9. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire la scoala postliceală, calificarea profesională „asistent medical generalist":

- înscrierea candidatilor: 26-27 iulie 2010;

- actualizarea listei candidatilor înscrisi: 28-30 iulie 2010;

- desfăsurarea probei practice: 2-4 august 2010;

- desfăsurarea probei scrise: 5 august 2010;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 6 august 2010;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 6 august 2010;

- sustinerea proiectului: 9-10 august 2010;

- afisarea rezultatelor finale: 11 august 2010.

Art. 10. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor clasei a X-a - scoala de arte si meserii si ale absolventilor programului „A doua sansă" - nivelul 1 de calificare - sesiunea august:

- înscrierea candidatilor: 9-13 august 2010;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 16-17 august 2010;

- afisarea rezultatelor: 17 august 2010.

Art. 11. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor anului de completare - nivelul 2 de calificare - sesiunea august:

- înscrierea candidatilor: 9-13 august 2010;

- sustinerea proiectului: 17-18 august 2010;

- afisarea rezultatelor: 18 august 2010.

Art. 12. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor de liceu - filiera tehnologică - nivelul 3 de calificare - sesiunea august:

- înscrierea candidatilor: 2-6 august 2010;

- sustinerea proiectului: 9-10 august 2010;

- afisarea rezultatelor: 10 august 2010.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National de Dezvoltarea învătământului Profesional si Tehnic, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 31 august 2009.

Nr. 5.025.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice functiei de diriginte

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 cu privire la organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Prevederile metodologice privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice functiei de diriginte, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală buget, finante, patrimoniu si investitii, Directia generală acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2009.

Nr. 5.132.

 

ANEXĂ

 

PREVEDERI METODOLOGICE

privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice functiei de diriginte

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Coordonarea activitătilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte numit de directorul unitătii de învătământ dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică care predau la clasa respectivă.

(2) Directorul unitătii de învătământ numeste dirigintii respectând principiul continuitătii si al performantei, după consultarea cu sefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu seful comisiei dirigintilor/coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

Art. 2. - (1) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.

(2) Activitătile specifice functiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fisa postului cadrului didactic de predare si de instruire practică investit cu această responsabilitate.

(3) Pentru activitătile educative, dirigintele se află în subordinea directă a directorului sau a directorului adjunct care răspunde de activitatea educativă scolară si extrascolară din unitatea de învătământ.

 

CAPITOLUL II

Continutul activitătilor specifice functiei de diriginte

 

Art. 3. - (1) Dirigintele desfăsoară activităti de suport educational, consiliere si orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.

(2) Activitătile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor scolare pentru aria curriculară „Consiliere si orientare" în vigoare si în concordantă cu specificul vârstei si cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activitătile cuprind si teme privind educatia rutieră, educatia si pregătirea antiinfractională a elevilor, protectia civilă, educatia antiseismică, educatia antidrog, educatia împotriva traficului de persoane eto, în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum si în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării în colaborare cu alte ministere, institutii si organizatii.

(3) Dirigintele desfăsoară si activităti educative extrascolare, activităti pe care le stabileste după consultarea elevilor si în concordantă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

(4) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă si eficientă cu părintii, dirigintele realizează activităti de suport educational si consiliere pentru părinti.

Art. 4. - Dirigintele are următoarele atributii: 1. organizează si coordonează:

a) activitatea colectivului de elevi;

b) activitatea consiliului clasei;


c) sedintele cu părintii, semestrial si ori de câte ori este cazul

d) actiuni de orientare scolară si profesională pentru elevii clasei;

e) activităti educative si de consiliere;

f) activităti extracurriculare, în scoală si în afara acesteia;

2. monitorizează:

a) situatia la învătătură a elevilor;

b) frecventa elevilor;

c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;

d) comportamentul elevilor în timpul activitătilor scolare si extrascolare;

e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora în activităti de voluntariat;

f) nivelul de satisfactie a elevilor si a părintilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ;

3. colaborează:

a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare pentru informarea cu privire la activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii specifice activitătilor scolare si pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi;

b) cu consilierul scolar, în activităti de consiliere si orientare a elevilor clasei;

c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activităti ale colectivului de elevi, pentru initierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întretinerea si dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru solutionarea unor probleme/situatii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d) cu părintii si comitetul de părinti al clasei, pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor si evenimentele importante în care acestia sunt implicati, si cu alti parteneri implicati în activitatea educativă scolară si extrascolară;

e) cu Compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;

f) cu persoana desemnată de conducerea unitătii de învătământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării si actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

4. informează:

a) elevii si părintii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii;

b) elevii si părintii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări nationale si cu privire la alte documente care reglementează activitatea si parcursul scolar al elevilor;

c) părintii despre situatia scolară, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părintii, în ora destinată acestui scop, la sfârsitul fiecărui semestru si an scolar, precum si ori de câte ori este nevoie;

d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situatiile de corigentă, sanctionările disciplinare, neîncheierea situatiei scolare sau repetentie;

5. alte atributii stabilite de către conducerea unitătii de învătământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fisa postului.

Art. 5. - Responsabilitătile dirigintelui:

1. răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinti si consiliul clasei;

2. completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

3. motivează absentele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar;

4. stabileste, împreună cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar;

5. aplică, dacă este cazul, sanctiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar si regulamentul intern al scolii;

6. Încheie situatia scolară a fiecărui elev la sfârsit de semestru si de an scolar si o consemnează în catalog si în carnetele de elev;

7. realizează ierarhizarea elevilor la sfârsit de an scolar pe baza rezultatelor obtinute de către acestia la învătătură si purtare;

8. propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

9. Întocmeste semestrial si anual si prezintă consiliului profesoral spre validare un raport scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor;

10. completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;

11. elaborează portofoliul dirigintelui.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea activitătilor specifice functiei de diriginte

 

Art. 6. - (1) Activitătile de suport educational, consiliere si orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează sunt desfăsurate de diriginte, în functie de prevederile planurilor-cadru, astfel:

a) în cadrul orei de orientare si consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru;

b) în afara orelor de curs, în situatia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare si consiliere. În această situatie, dirigintele stabileste, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care dirigintele va fi la dispozitia elevilor pentru desfăsurarea activitătilor de suport educational, consiliere si orientare profesională, într-un spatiu prestabilit si destinat acestei activităti. Intervalul orar este anuntat elevilor, părintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităti se realizează cu aprobarea directorului unitătii de învătământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice.

(2) Planificarea activitătilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial si anual si se avizează de către directorul adjunct sau directorul unitătii de învătământ.

(3) Planificarea activitătilor extrascolare va contine minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în condica de prezentă a cadrelor didactice.

(4) Planificarea activitătilor dirigintelui va contine o oră pe săptămână în care dirigintele va fi la dispozitia părintilor pentru desfăsurarea activitătilor de suport educational si consiliere pentru părinti, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfăsoară aceste activităti va fi aprobat de directorul unitătii de învătământ si va fi anuntat părintilor, elevilor si cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, se desfăsoară sedintele semestriale/ocazionale cu părintii, precum si întâlniri individuale ale dirigintelui cu părintii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 7. - Activitătile specifice functiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale.

Art. 8. - Precizările referitoare la activitătile specifice functiei de diriginte sunt valabile si pentru activitătile corespunzătoare ale învătătoarei/învătătorului/educatoarei.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 1 septembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada ianuarie-august 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Dimitrie Cantemir", cu sediul în municipiul Galati, str. Saturn nr. 26, judetul Galati, pentru nivelul de învătământ liceal, profilul umanist, specializarea filologie, limba de predare română, forma de învătământ zi/frecventă redusă.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia „Dimitrie Cantemir" din Galati, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Dimitrie Cantemir" din Galati, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 5.285.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 1 septembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada ianuarie-august 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila", cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Victor Babes nr. 11, judetul Mures, pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical generalist", „asistent medical de farmacie", limba de predare română, forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Federatia Natională a Femeilor Mures, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Târgu Mures, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 5.299.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 1 septembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada ianuarie-august 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret", cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Budvar nr. 2, judetul Harghita, pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „cosmetician", limba de predare română, forma de învătământ „zi".

Art. 2. - unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.


Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia învătământului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugăresti „Spiru Haret" - Filiala Odorheiu Secuiesc, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Odorheiu Secuiesc, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 5.300.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Omul de Zăpadă" din Galati

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 1 septembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada ianuarie-august 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Omul de Zăpadă", cu sediul în municipiul Galati, Str. Universitătii nr. 12, judetul Galati, pentru nivelul de învătământ prescolar, limba de predare română, program normal si prelungit.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Omul de Zăpadă" din Galati, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Omul de Zăpadă" din Galati dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Omul de Zăpadă" din Galati revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Omul de Zăpadă" din Galati.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Omul de Zăpadă" din Galati este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


Art. 6. - Asociatia „Snowman" din Galati, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Omul de Zăpadă" din Galati, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 5.301.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sandy Belle" din Botosani

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 1 septembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada ianuarie-august 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sandy Belle", cu sediul în municipiul Botosani, Str. Victoriei nr. 15A, judetul Botosani, pentru nivelul de învătământ prescolar, limba de predare română, program prelungit.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sandy Belle" din Botosani, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sandy Belle" din Botosani dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sandy Belle" din Botosani revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Sandy Belle" din Botosani.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sandy Belle" din Botosani este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Sandy Belle" din Botosani, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Sandy Belle" din Botosani, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 5.302.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,


luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 1 septembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada ianuarie-august 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana", cu sediul în municipiul Bacău, Str. Gării nr. 18, judetul Bacău, pentru nivelul de învătământ postliceal, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical generalist", „asistent medical de farmacie", limba de predare română, forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform nrevederilnr leaii se nreia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia Filantropică Medical-Crestină „Christiana", unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Bacău, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2009.

Nr. 5.303.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.