MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 684/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 684         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 octombrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

306. - Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India, semnat la Bucuresti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997

 

Protocol între Guvernul României si Guvernul Republicii India privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997

 

1.378. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India, semnat la Bucuresti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997

 

307. - Lege pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizatiei Internationale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2008

 

Acord de sediu între Guvernul României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizatiei Internationale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est

 

1.379. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizatiei Internationale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.093. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            246/966. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, si al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru abrogarea Instructiunilor comune ale ministrului de interne si ale ministrului transporturilor nr. 1.224/3.134/2000 privind autorizarea profesorilor de legislatie rutieră si a instructorilor de conducere auto

 

            1.019. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică în vederea obtinerii permisului de conducere


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India, semnat la Bucuresti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India, semnat la Bucuresti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 158/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 iulie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 306.

 

PROTOCOL

între Guvernul României si Guvernul Republicii India privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997

 

Guvernul României si Guvernul Republicii India, denumite în continuare părtile contractante,

discutând intentiile României de a amenda Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997 (denumit în continuare Acordul), în scopul de a respecta obligatiile ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

recunoscând că este necesar ca anumite amendamente să fie aduse Acordului în scopul respectării acestor obligatii,

au convenit să încheie următorul protocol pentru amendarea Acordului:

ARTICOLUL 1

Alineatul (3) al articolului 4 va fi înlocuit si va avea următorul continut:

„(3) Prevederile alin. (1)si (2) de mai sus nu vor fi interpretate în sensul de a obliga o parte contractantă să extindă asupra investitorilor celeilalte părti contractante avantajele oricărui tratament, preferintă sau privilegiu, rezultate din:

a) orice uniune vamală, economică si monetară sau piată comună ori zonă de comert liber sau organizatie economică regională ori acord international similar, existente sau viitoare, la care aceasta este ori poate deveni parte; sau

b) orice obligatie aplicabilă acelei părti contractante în virtutea apartenentei sale la uniunea vamală, economică si monetară ori piata comună, mentionate mai sus; sau

c) orice problemă referitoare, în întregime sau partial, la impozitare."

ARTICOLUL 2

La articolul 7 va fi adăugat un nou alineat, (4), având următorul continut:

„(4) Nimic din alin. (1) al acestui articol nu va împiedica oricare parte contractantă să aplice sau să mentină în vigoare, cu bună-credintă si într-o manieră echitabilă si nediscriminatorie, legile si reglementările legale referitoare la:

a) emiterea, comercializarea sau tranzactionarea valorilor mobiliare, contractelor futures, options sau a instrumentelor derivate;

b) adoptarea unor măsuri de salvgardare, pentru o perioadă rezonabilă de timp, care pot fi luate în circumstante exceptionale, cum ar fi serioase dificultăti macroeconomice sau ale balantei de plăti ale părtii contractante-gazdă ori ale uniunii vamale, economice si monetare, pietei comune, zonei de comert liber sau organizatiei economice regionale la care aceasta este ori poate deveni parte;

c) implementarea oricărei obligatii aplicabile acelei părti contractante în virtutea apartenentei sale la orice uniune vamală, economică si monetară sau piată comună ori zonă de comert liber sau organizatie economică regională;

d) executarea hotărârilor adoptate în cadrul procedurilor penale si adjudicatorii."


ARTICOLUL 3

Un nou articol, 14 bis, va fi adăugat si va avea următorul continut:

„Consultări reciproce

Părtile contractante pot, dacă este necesar, să se consulte reciproc în probleme referitoare la orice amendare a acestui Acord. Amendamentele vor fi stabilite prin consens si vor intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestora în vigoare si vor rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare."

ARTICOLUL 4

            Prezentul protocol va face parte integrantă din Acord si va fi supus procedurilor constitutionale cerute de legile nationale ale părtilor contractante.

ARTICOLUL 5

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat acest protocol.

Semnat la Bucuresti la data de 16 februarie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, hindi si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Pentru Guvernul Republicii India,

Debashish Chakravarti,

ambasador al Republicii India la Bucuresti

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India, semnat la Bucuresti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India, semnat la Bucuresti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.378.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizatiei Internationale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de sediu dintre Guvernul României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizatiei Internationale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 6 octombrie 2009.

Nr. 307.

 

ACORD DE SEDIU

între Guvernul României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizatiei Internationale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est

 

În dorinta de a promova patrimoniul cultural al Francofoniei,

Guvernul României, denumit în continuare Guvern, si Organizatia Internatională a Francofoniei, denumită în continuare OIF,

luând în considerare art. 11 al Cartei Francofoniei care prevede competenta Conferintei ministeriale a Francofoniei (CMF) de a stabili reprezentante în diferitele regiuni geografice ale Francofoniei,

având în vedere art. 9 al Cartei Francofoniei care stipulează că OIF este persoană juridică de drept international public, cu personalitate juridică, si că ea are îndeosebi capacitatea de a contracta, de a achizitiona si de a înstrăina bunuri mobile si imobile, precum si de a sta în justitie,

tinând seama de dispozitiile art. 6 al Cartei Francofoniei care prevede că secretarul general este reprezentantul legal al OIF, fiind abilitat să angajeze organizatia si să semneze acordurile internationale,

date fiind consultările dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind deschiderea la Bucuresti a unei Antene Regionale a OIF pentru statele din Europa Centrală si de Est, denumită în continuare Antena Regională,

pentru a reglementa punerea la dispozitie a unui sediu pentru Antena Regională, în scopul reprezentării OIF si coordonării programelor OIF în statele Europei Centrale si de Est,

au convenit după cum urmează:

 

CAPITOLUL I

Înfiintare; obiect de activitate

 

            Art. 1. - Se deschide la Bucuresti Antena Regională a OIF pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est. Obiectul de activitate al Antenei Regionale a OIF este reprezentarea OIF pe lângă statele membre din regiune, derularea si urmărirea de programe de cooperare în domeniile educatiei, culturii, mass-mediei, economiei si bunei guvernări între statele si guvernele membre OIF din Europa Centrală si de Est. Activitatea Antenei Regionale a OIF de la Bucuresti nu are caracter patrimonial.


 

CAPITOLUL II

Localuri

 

Art. 2. - Localurile Antenei Regionale, inclusiv resedinta reprezentantului OIF la Bucuresti, documentele si arhivele sale sunt inviolabile, cu exceptia cazului în care OIF renuntă în mod expres la această imunitate.

Art. 3. - Agentii si functionarii statului de resedintă nu vor putea pătrunde în localurile Antenei Regionale în exercitarea functiilor lor oficiale decât cu acordul OIF sau al reprezentantului acesteia. Această dispozitie nu se aplică în caz de incendiu, catastrofă naturală sau în orice alt caz de fortă majoră.

Art. 4. - OIF nu va permite ca Antena Regională să servească drept refugiu pentru o persoană sau un grup de persoane care încearcă să se sustragă de la arestare, extrădare sau expulzare, dispuse în temeiul legii.

Art. 5. - Guvernul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că linistea localurilor nu este perturbată de o persoană sau de un grup de persoane.

Art. 6. - OIF are dreptul să îsi arboreze steagul, emblema si însemnele proprii.

 

CAPITOLUL III

Privilegii si imunităti de jurisdictie

 

Art. 7. - Autoritătile competente ale Guvernului vor permite libera circulatie pe teritoriul statului, precum si intrarea si iesirea din România pentru următoarele persoane:

a) seful Antenei Regionale împreună cu membrii familiei sale care locuiesc cu el si sunt în întretinerea sa;

b) orice altă persoană în exercitarea functiilor sale oficiale sau în misiune OIF, al cărei nume va fi comunicat autoritătilor competente ale statului de resedintă.

Autoritătile române competente vor elibera o carte de identitate diplomatică si o placă de înmatriculare CD pentru seful Antenei Regionale OIF de la Bucuresti, cu conditia ca persoana desemnată pentru această functie să nu fie cetătean român, să posede pasaport diplomatic sau laissez-passer eliberat de OIF

Art. 8. - Membrii personalului OIF, cu exceptia angajatilor cetăteni români, vor beneficia, pe timpul exercitării functiilor lor, de următoarele privilegii si imunităti:

1. imunitate personală de arestare si detentie pentru toate actele îndeplinite în exercitarea functiilor lor oficiale de angajati ai OIF;

2. inviolabilitatea bagajului personal, cu exceptia cazului în care există temeiuri serioase pentru a presupune că acesta contine bunuri al căror import sau export este interzis sau supus reglementărilor privind carantina în România;

3. inviolabilitatea înscrisurilor si a altor documente care le apartin sau sunt detinute de acestia;

4. exceptarea de la orice impozit pe salariile sau indemnizatiile plătite de OIF;

5. privilegii si facilităti privind reglementările monetare si de schimb valutar;

6. dreptul de a importa, în franciză, mobilierul si lucrurile lor personale, cu ocazia preluării functiei pentru prima dată pe teritoriul român;

7. regim de import temporar pentru automobilele proprii.

Art. 9. - Guvernul României nu este obligat să acorde

propriilor cetăteni privilegiile si imunitătile mentionate la alin. 8.2 si 8.4 atât timp cât salariile si alte remuneratii nu sunt efectiv impuse de OIF

Art. 10. - Privilegiile si imunitătile prevăzute în prezentul acord sunt acordate beneficiarilor acestora în scopul exercitării în mod independent a functiilor detinute, si nu în beneficiul lor personal. Secretarul general al OIF renuntă la aceste imunităti atunci când consideră că ele obstructionează functionarea normală a justitiei si că această renuntare nu aduce atingere scopului pentru care au fost acordate.

Art. 11. - În caz de abuz evident de privilegiile si imunitătile acordate prin art. 7 si 8 prezentului acord, persoanele vizate vor putea fi declarate persona non grata de către autoritătile statului de resedintă.

 

CAPITOLUL IV

Privilegii si facilităti fiscale si vamale

 

Art. 12. - Antena Regională a OIF la Bucuresti, activele, veniturile si celelalte bunuri ale sale sunt scutite:

1. de la orice impozit direct, cu exceptia taxelor corespunzând simplei remunerări a serviciilor prestate;

2. de la plata oricărei taxe vamale, atât la import, cât si la export, pentru toate articolele destinate uzului oficial în România al Antenei Regionale. Articolele importate care beneficiază de facilitătile prevăzute la art. 12 al prezentului acord nu pot fi cesionate sau vândute în România decât în conditiile plătii drepturilor de import aferente acestora;

3. de taxele vamale si de orice interdictie si restrictie, atât la import, cât si la export, în ceea ce priveste publicatiile, cu deosebire cărtile, periodicele, discurile, casetele, filmele, fotografiile si suporturile video analogice sau digitale, editate de OIF sau cu sprijinul său.

Antena Regională a OIF beneficiază, de asemenea, de recuperarea TVA pentru bunurile achizitionate si serviciile de care beneficiază în scopuri oficiale. Bunurile pentru care OIF a beneficiat de recuperarea TVA nu pot fi vândute sau înstrăinate decât în conditiile stabilite de autoritătile române.

 

CAPITOLUL V

Reglementarea monetară si de schimb valutar

 

            Art. 13. - Antena Regională a OIF poate detine si utiliza fonduri si devize de orice natură si conturi în orice monedă. Antena Regională poate converti liber orice valută detinută de OIF în altă monedă, cu respectarea reglementărilor Băncii Nationale a României în materie monetară si de schimb.


 

CAPITOLUL VI

Facilităti de comunicare

 

            Art. 14. - Guvernul permite si protejează comunicarea liberă a misiunii în toate scopurile oficiale. Corespondenta oficială a Antenei Regionale este inviolabilă.

 

CAPITOLUL VII

Solutionarea diferendelor

 

            Art. 15. - Orice diferend între OIF si Guvern referitor la interpretarea si aplicarea prezentului acord va fi solutionat pe calea negocierilor.

 

CAPITOLUL VIII

Intrarea în vigoare, modificarea, încetarea valabilitătii

 

Art. 16. - Acordul va intra în vigoare la primirea de către OIF a notificării privind ratificarea sa.

Art. 17. - Guvernul sau OIF poate propune modificarea acordului. Orice modificare trebuie propusă în scris si se poate realiza printr-un schimb de scrisori. Modificarea va urma aceeasi procedură pentru intrarea sa în vigoare ca si prezentul acord.

Art. 18. - Acordul rămâne în vigoare până la încetarea valabilitătii prin consimtământul reciproc al Guvernului si al OIF sau până la denuntarea sa de către una dintre părti. Denuntarea îsi produce efectele după 6 luni de la data primirii unei notificări în acest sens.

Drept care, subsemnatii legal împuterniciti în acest scop au semnat prezentul acord.

Făcut la Bucuresti pe data de 21 aprilie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limba română si franceză, toate textele fiind egal autentice. În cazul în care există diferente de interpretare, textul în limba franceză va fi textul de referintă.

 

Pentru Guvernul României,

Lazăr Comănescu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Organizatia Internatională a Francofoniei

Clement Duhaime,

administrator al OIF

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizatiei Internationale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României si Organizatia Internatională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizatiei Internationale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală si de Est, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2008, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 octombrie 2009.

Nr. 1.379.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Se aprobă specializările/programele de studii autorizate să functioneze provizoriu în cadrul institutiilor de învătământ superior autorizate să functioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5."

2. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora", domeniul fundamental de stiintă, artă si cultură „Stiinte umaniste", cod „030", se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Stiinte umaniste

030

Filosofie

010

Filosofie

010

180

 

 

Limbă si literatură

020

Limba si literatura română*1)

010

180

 

 

 

 

Limbă si literatură *2)

020

180

 

 

 

 

Limba si literatura modernă *3)

030

180

 

 

 

 

Literatură universală si comparată *11)

040

180

 

 

 

 

Filologie clasică *4)

050

180

 

 

Limbi moderne aplicate

030

Traducere si interpretare

010

180

 

 

 

 

Limbi moderne aplicate

020

180

 

 

Istorie

040

Istorie

010

180

 

 

 

 

Arheologie

020

180

 

 

 

 

Arhivistică

030

180

 

 

 

 

Muzeologie

040

180

 

 

 

 

Istoria artei

050

180

 

 

Studii culturale

050

Etnologie

010

180

 

 

 

 

Studii iudaice

020

180

 

 

 

 

Studii americane

030

180

 

 

 

 

Studii culturale

040

180

 

 

 

 

Studii europene

050

180"

 

            3. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora", la domeniul fundamental de stiintă, artă si cultură „Stiinte ingineresti", cod „120", domeniul de studii universitare de licentă „Inginerie industrială", cod „130", se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Stiinte ingineresti

120

Inginerie industrială

130

Tehnologia constructiilor de masini

010

240

 

 

 

 

Masini-unelte si sisteme de productie

020

240

 

 

 

 

Ingineria sudării

030

240

 

 

 

 

Design industrial

040

240

 

 

 

 

Ingineria si managementul calitătii

050

240

 

 

 

 

Ingineria securitătii în industrie

060

240

 

 

 

 

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

070

240

 

 

 

 

Tehnologia si designul produselor textile

080

240

 

 

 

 

Tehnologia si designul confectiilor din piele si înlocuitori

090

240

 

 

 

 

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

100

240

 

 

 

 

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

110

240

 

 

 

 

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile si compozite

120

240

 

 

 

 

Logistică industrială

130

240"

 

4. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora", notele de subsol *1)-*4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,*1) Se poate adăuga: în combinatie cu o limbă si literatură modernă/clasică/literatură universală si comparată.

*2) Se adaugă: limba si literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinatie cu limba si literatura română/o limbă si literatură modernă/clasică/literatură universală si comparată.

*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinatie cu o altă limbă si literatură modernă/clasică sau în combinatie cu limba si literatura română/clasică/literatură universală si comparată.

*4) Se adaugă: în combinatie cu limba si literatura română sau o limbă si literatură modernă/clasică/literatură universală si comparată."

5. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora", după nota de subsol *10) se introduce nota de subsol *11), cu următorul cuprins:

,,*11) Se poate adăuga: în combinatie cu o limbă si literatură modernă/clasică/limba si literatura română."

6. În anexa nr. 2, la punctul 3 „UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM «ION MINCU» DIN BUCURESTI", numărul curent 2 „Facultatea de Arhitectură de Interior" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„2

Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior

A

Zi

300

 

 

 

Design de produs

AP

Zi

300

 

 

 

Mobilier si amenajări interioare

AP

Zi

180"

 

            7. În anexa nr. 2, la punctul 4 „UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI", numărul curent 3 „Facultatea de Horticultura" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„3

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Horticultura

A/ AP

Zi/ID

240

 

 

 

 

 

 

Peisagistică

A

Zi

240"

 

            8. În anexa nr. 2, la punctul 5 „UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI", numărul curent 1 „Facultatea de Administratie si Afaceri", numărul curent 3 „Facultatea de Chimie", numărul curent 7 „Facultatea de Geografie", numărul curent 10 „Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării" si numărul curent 12 „Facultatea de Limbi si Literaturi Străine" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„1

Facultatea de Administratie si Afaceri

Stiinte administrative

Administratie publică

A/ AP/ AP

Zi/FR/ID

180

 

 

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

AP

Zi

180

 

 

Marketing

Marketing

A

Zi

180

……………………………………

3

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimie

A

Zi

180

 

 

 

Chimie (în limba engleză)

AP

Zi

180

 

 

 

Chimie (în limba franceză)

A

Zi

180

 

 

 

Biochimie tehnologică

A

Zi

180

 

 

 

Radiochimie

A

Zi

180

 

 

Stiinta mediului

Chimia mediului

A

Zi

180

……………………………………


7

Facultatea de Geografie

Geografie

Geografie

A/ AP/ AP

Zi/FR/ID

180

 

 

 

Geografia turismului

A/ AP/ AP

Zi/FR/ID

180

 

 

 

Geografia turismului (la Călimănesti)

AP

Zi

180

 

 

 

Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)

A

Zi

180

 

 

 

Cartografie

A

Zi

180

 

 

 

Hidrologie si meteorologie

A

Zi

180

 

 

 

Planificare teritorială

A

Zi

180

 

 

 

Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)

A

Zi

180

 

 

 

Planificare teritorială (la Macin)

AP

Zi

180

 

 

Stiinta mediului

Geografia mediului

A/ AP

Zi/FR

180

……………………………………

10

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Publicitate

AP

Zi

180

 

 

 

Comunicare si relatii publice

A/ AP

Zi/ID

180

……………………………………

12

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbă si literatură

Limba si literatura rromani - Limba si literatura română/O limbă si literatură modernă

AP

Zi

180

 

 

 

0 limbă si literatură modernă - Limba si literatura română/Limba neogreacă

AP/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Limba si literatura neogreacă (A)/Limba si literatura modernă (B)/Limba si literatura română (B)

AP

Zi

180

 

 

 

0 limbă si literatură modernă (A) - 0 limbă si literatură modernă (B)/Limba rromani

A/A P

Zi/ID

180

 

 

 

Limbă si literatură modernă - Limba si literatura coreeană (B)

AP

Zi

180

 

 

 

Limbă si literatură modernă - Limba si literatura catalană (B)

AP

Zi

180

 

 

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare

A

Zi

180

 

 

 

 

Limbi moderne aplicate

A

Zi

180

 

 

Studii culturale

Studii americane

A

Zi

180

 

 

 

Studii iudaice

AP

Zi

180"

 

            9. În anexa nr. 2, la punctul 7 „ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI", numărul curent 1 „Facultatea de Economie", numărul curent 2 „Facultatea de Economie Agroalimentară si a Mediului" si numărul curent 7 „Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„1

Facultatea de Economie

Economie

Economie si comunicare economică în afaceri

A

Zi

180

2

Facultatea de Economie Agroalimentară si a Mediului

Economie

Economie agroalimentară si a mediului

A

Zi

180

……………………………………


7

Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică

Cibernetică, statistică si informatică economică

Cibernetică economică

A

Zi

180

 

 

 

Informatică economică

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Statistică si previziune economică

A

Zi

180"

 

10. În anexa nr. 2, punctul 11 „ACADEMIA NATIONALĂ DE EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCURESTI" îsi schimbă denumirea în „UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCURESTI".

11. În anexa nr. 2, la punctul 12 „SCOALA NATIONALĂ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI", numărul curent 2 „Facultatea de Stiinte Politice" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„2

Facultatea de Stiinte Politice

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

 

 

Stiinte politice

Stiinte politice

A/A

Zi/ID

180

 

 

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

A

Zi

180"

 

            12. In anexa nr. 2, la punctul 13 „UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA", numărul curent 3 „Facultatea de Drept si Stiinte Sociale" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„3

Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

Drept

Drept

A

Zi

240

 

 

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

 

 

Asistentă socială

Asistentă socială

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Stiinte administrative

Administratie publică

AP

Zi

180

 

 

 

Asistentă managerială si secretariat

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar

A

Zi

180

 

 

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sportivă

AP

Zi

180"

 

            13. În anexa nr. 2, la punctul 14 „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD", numărul curent 4 „Facultatea de Stiinte Economice" si numărul curent 7 „Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistentă Socială" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„4

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finante si bănci

N AP

Zi/ID

180

 

 

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

N AP

Zi/ID

180

 

 

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

N AP

Zi/ID

180

 

 

Management

Management

AP

Zi

180

 

 

Marketing

Marketing

AP

Zi

180

 

 

Cibernetică, statistică si informatică economică

Informatică economică

AP

Zi

180

……………………………………

7

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistentă Socială

Asistentă socială

Asistentă socială

AP

Zi

180

 

 

Stiinte ale educatiei

Psihopedagogie specială

AP

Zi

180

 

 

 

Pedagogia învătământului primar si prescolar

A

Zi

180

 

 

Psihologie

Psihologie

AP

Zi

180"

 

            14. În anexa nr. 2, punctul 15 „UNIVERSITATEA DIN BACĂU" îsi schimbă denumirea în „UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU", iar numărul curent 2 „Facultatea de Litere" si numărul curent 4 „Facultatea de Stiinte" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„2

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română - O limbă si literatură modernă (engleză, franceză)

A

Zi

180


 

 

 

Limba si literatura engleză - Limba si literatura franceză

A

Zi

180

 

 

 

0 limbă si literatură modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura română

AP

Zi

180

 

 

Istorie

Istorie

AP

Zi

180

 

 

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

AP

Zi

180

……………………………………

4

Facultatea de Stiinte

Matematică

Matematică

A

Zi

180

 

 

Informatică

Informatică

A/ AP

Zi/FR

180

 

 

Biologie

Biologie

A

Zi

180

 

 

Stiinta mediului

Ecologie si protectia mediului

AP

Zi

180"

 

            15. In anexa nr. 2, la punctul 17 „UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRASOV", numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică", numărul curent 3 „Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor" si numărul curent 16 „Facultatea de Drept si Sociologie" se modifică si vor avea următorul cuprins:`

 

„1

Facultatea de Inginerie Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A/ AP

Zi/FR

240

 

 

 

Autovehicule rutiere (în limba engleză)

A

Zi

240

 

 

Inginerie mecanică

Mecanică fină si nanotehnologii

A

Zi

240

 

 

 

Inginerie mecanică

A

Zi

240

 

 

 

Sisteme si echipamente termice

AP

Zi

240

 

 

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor si a traficului

AP

Zi

240

 

 

Mecatronică si robotică

Mecatronică

A

Zi

240

 

 

Stiinte ingineresti aplicate

Inginerie medicală

AP

Zi

240

 

 

 

Optometrie

AP

Zi

240

……………………………………

3

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Chimie

Chimie

A

Zi

180

 

 

Inginerie chimică

Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice

AP

Zi

240

 

 

Inginerie industrială

Ingineria sudării

A

Zi

240

 

 

 

Ingineria securitătii în industrie

AP

Zi

240

 

 

Ingineria materialelor

Stiinta materialelor

A

Zi

240

 

 

 

Ingineria elaborării materialelor metalice

AP

Zi

240

 

 

 

Ingineria procesării materialelor

A

Zi

240

 

 

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

A

Zi

240

 

 

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industrie

AP

Zi

240

 

 

 

Ingineria valorificării deseurilor

AP

Zi

240

 

 

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

Zi

240

 

 

 

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

AP

Zi

240

 

 

Stiinte ingineresti aplicate

Informatică aplicată în ingineria materialelor

AP

Zi

240

 

 

 

Matematică si informatică aplicată în inginerie

AP

Zi

240

……………………………………

16

Facultatea de Drept si Sociologie

Drept

Drept

A/A

Zi/FR

240

 

 

 

 

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

 

 

 

 

Asistentă socială

Asistentă socială

A

Zi

180

 

 

 

 

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

AP

Zi

180"


            16. În anexa nr. 2, la punctul 18 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 3 „Facultatea de Constructii" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„3

Facultatea de Constructii

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

AP

Zi

240

 

 

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole

A

Zi

240

 

 

 

Căi ferate, drumuri si poduri

A

Zi

240

 

 

 

Amenajări si constructii hidrotehnice

AP

Zi

240

 

 

 

Inginerie civilă (în limba engleză)

AP

Zi

240

 

 

 

Inginerie urbană si dezvoltare regională

AP

Zi

240

 

 

Inginerie si management

Inginerie economică în constructii

A

Zi

240"

 

            17. În anexa nr. 2, la punctul 19 „UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 „Facultatea de Agricultură", numărul curent 2 „Facultatea de Horticultura" si numărul curent 3 „Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„1

Facultatea de Agricultură

Biologie

Biologie

A/A

Zi/FR

180

 

 

Agronomie

Agricultură

A/A

Zi/ID

240

 

 

 

Stiintele solului

AP

Zi

240

 

 

 

Montanologie

A/ AP

Zi/ID

240

 

 

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A/A

Zi/ID

240

 

 

 

Controlul si expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

 

 

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în agricultură

A/ AP

Zi/ID

240

2

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Horticultura

A/A

Zi/ID

240

 

 

 

Peisagistică

AP

Zi

240

 

 

Silvicultură

Silvicultură

A

Zi

240

 

 

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

AP

Zi

240

 

 

Inginerie si management

Inginerie economică în agricultură

A/ AP

Zi/FR

240

 

 

 

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

AP

Zi

240

3

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Zootehnie

Zootehnie

A/A

Zi/ID

240

 

 

 

Piscicultura si acvacultura

A

Zi

240

 

 

Biotehnologii

Biotehnologii agricole

A

Zi

240

 

 

 

Biotehnologii pentru industria alimentară

AP

Zi

240"

 

            18. In anexa nr. 2, la punctul 20 „UNIVERSITATEA «BABES-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 5 „Facultatea de Geografie", numărul curent 6 „Facultatea de Stiinta Mediului", numărul curent 8 „Facultatea de Litere", numărul curent 11 „Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei", numărul curent 12 „Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor", numărul curent 15 „Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării", numărul curent 18 „Facultatea de Teologie Greco-Catolică" si numărul curent 20 „Facultatea de Teologie Romano-Catolică" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„5

Facultatea de Geografie

Geografie

Geografie

A

Zi

180

 

 

 

Geografia turismului

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Geografia turismului (la Gheorgheni, la Sighetu Marmatiei)

A

Zi

180

 

 

 

Geografia turismului (la Zalău)

A

Zi

180

 

 

 

Geografia turismului (la Bistrita)

A

Zi

180

 

 

 

Cartografie

A

Zi

180

 

 

 

Hidrologie si meteorologie

AP

Zi

180

 

 

 

Planificare teritorială

A

Zi

180

 

 

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

AP

Zi

240


 

Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului

Stiinta mediului

Geografia mediului

A

Zi

180

6

 

 

Stiinta mediului

AP

Zi

180

 

 

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

AP

Zi

240

 

 

 

Ingineria mediului

AP

Zi

240

……………………………………

 

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română - Limba si literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)

A

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura română/Limba si literatura franceză sau Limba si literatura maghiară

AP

ID

180

 

 

 

Limba si literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - 0 limbă si literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)

A

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba si literatura română/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)

A

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura maghiară/Limba si literatura română sau franceză

AP

ID

180

 

 

 

Limba si literatura chineză - Limba si literatura română/maghiară/O limbă modernă sau clasică

AP

Zi

180

8

 

 

Limba si literatura coreeană - Limba si literatura română/maghiară/O limbă modernă sau clasică

AP

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura franceză/Limba si literatura română sau maghiară

AP

ID

180

 

 

 

Limba si literatura japoneză - Limba si literatura română/maghiară/O limbă modernă sau clasică

AP

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura ucraineană - Limba si literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)

A

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura norvegiană - Limba si literatura română/maghiară sau o limbă modernă ori clasică

AP

Zi

180

 

 

 

Literatură universală si comparată

A

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura maghiară

AP

Zi

180

 

 

 

Filologie clasică

A

Zi

180

 

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

A

Zi

180

 

 

Studii culturale

Etnologie (în limba maghiară)

A/ AP

Zi/ID

180

……………………………………

 

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale

Educatiei

Stiinte ale educatiei

Pedagogie

A

Zi

180

 

 

 

Psihopedagogie specială

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Pedagogia învătământului primar si prescolar

AP/ AP

Zi/ID

180

11

 

 

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Târgu Mures, Năsăud, Oradea, Sighetu Marmatiei, Sibiu, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc si Satu Mare)

AP

Zi

180

 

 

Psihologie

Psihologie

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Psihologie (în limba maghiară)

A

ID

180


12

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Economie

Economie generală

AP

Zi

180

 

 

 

Economie agroalimentară

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Finante

Finante si bănci

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Finante si bănci (în limba maghiară)

A

ID

180

 

 

 

Finante si bănci (în limba engleză)

A

Zi

180

 

 

Administrarea afacerilor

Economia firmei

AP

Zi

180

 

 

 

Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Economia comertului, turismului si serviciilor

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Economia comertului, turismului si serviciilor (în limba maghiară)

A

ID

180

 

 

 

Economia comertului, turismului si serviciilor (la Sfântu Gheorghe)

AP

Zi

180

 

 

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Contabilitate si informatică de gestiune (la Sighetu Marmatiei)

AP

Zi

180

 

 

Cibernetică, statistică si informatică economică

Informatică economică

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Informatică economică (în limba maghiară)

A

ID

180

 

 

 

Statistică si previziune economică

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Economie si afaceri internationale

Afaceri internationale

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Afaceri internationale (în limba germană)

A

ID

180

 

 

Management

Management

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Management (în limba maghiară)

A

ID

180

 

 

 

Management (în limba engleză)

A

Zi

180

 

 

Marketing

Marketing

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Marketing (în limba maghiară)

A

ID

180

……………………………………

15

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării

Stiinte politice

Stiinte politice

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Stiinte administrative

Administratie publică

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Administratie publică (la Bistrita)

AP

Zi

180

 

 

 

Administratie publică (la Satu Mare)

AP

Zi

180

 

 

 

Administratie publică (la Sfântu Gheorghe)

AP

Zi

180

 

 

 

Servicii si politici de sănătate (Public Health)

AP

Zi

180

 

 

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Comunicare si relatii publice

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Comunicare si relatii publice (în limba maghiară)

A

Zi

180

 

 

 

Comunicare si relatii publice (în limba germană)

A

Zi

180

 

 

 

Publicitate

AP

Zi

180

……………………………………


18

Facultatea de Teologie Greco- Catolică

Filosofie

Filosofie (la Oradea)

AP

Zi

180

 

 

Istorie

Istorie (la Oradea)

AP

Zi

180

 

 

Teologie

Teologie greco-catolică pastorală

A

Zi

240

 

 

 

Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)

A

Zi

240

 

 

 

Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)

A

Zi

240

 

 

 

Teologie greco-catolică didactică

A

Zi

180

 

 

 

Teologie greco-catolică didactică (la Oradea)

AP

Zi

180

 

 

 

Teologie greco-catolică asistentă socială

A

Zi

180

……………………………………

20

Facultatea de Teologie Romano- Catolică

Istorie

Istorie

A

Zi

180

 

 

Teologie

Teologie romano-catolică pastorală*)

A

Zi

240

 

 

 

Teologie romano-catolică didactică

A

Zi

180

 

 

 

Teologie romano-catolică asistentă socială

A

Zi

180

 

 

 

Studii religioase

AP

Zi

180"

 

*) Se scolarizează începând cu anul I universitar 2007/2008, în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba lulia.

 

            19. În anexa nr. 2, la punctul 22 „ACADEMIA DE MUZICĂ «GHEORGHE DIMA» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 3 „Facultatea Teoretică" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„3

Facultatea Teoretică

Muzică

Pedagogie muzicală

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Muzicologie

A

Zi

240

 

 

 

Compozitie muzicală

A

Zi

240

 

 

 

Dirijat

A

Zi

240"

 

            20. În anexa nr. 2, la punctul 24 „UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANTA", numărul curent 1 „Facultatea de Litere", numărul curent 7 „Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică si Tehnologia Petrolului", numărul curent 8 „Facultatea de Matematică si Informatică", numărul curent 10 „Facultatea de Medicină" si numărul curent 15 „Facultatea de Arte" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„1

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română - O limbă si literatură modernă

A/ AP

Zi/FR

180

 

 

 

Limba si literatura franceză - Limba si literatura portugheză

AP

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura franceză - Limba si literatura modernă (italiană)

A

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura franceză - Limba si literatura modernă (spaniolă)

AP

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura engleză - O limbă si literatură modernă (italiană, franceză, spaniolă)

A

Zi

180

 

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză, italiană)

AP

Zi

180

 

 

 

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)

A

Zi

180

 

 

Studii culturale

Studii americane

AP

Zi

180

 

 

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

A

Zi

180

……………………………………

7

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică si Tehnologia Petrolului

Fizică

Fizică

A

Zi

180

 

 

Chimie

Chimie

A

Zi

180

 

 

Inginerie chimică

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

AP

Zi

240

 

 

 

Prelucrarea petrolului si petrochimie

A

Zi

240

 

 

Inginerie electronică si telecomunicatii

Electronică aplicată

AP

Zi

240

 

 

Stiinte ingineresti aplicate

Fizică tehnologică

AP

Zi

240


8

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Matematică

A

Zi

180

 

 

 

Matematică informatică

A

Zi

180

 

 

Informatică

Informatică

A

Zi

180

……………………………………

10

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină

A

Zi

360

 

 

 

Asistentă medicală generală

A

Zi

240

 

 

 

Moase

AP

Zi

240

 

 

 

Laborator clinic

AP

Zi

180

 

 

 

Balneofiziokinetoterapie si recuperare

A

Zi

180

……………………………………

15

Facultatea de Arte

Teatru

Artele spectacolului (actorie)

A

Zi

180

 

 

 

Artele spectacolului (coregrafie)

AP

Zi

180

 

 

Muzică

Pedagogie muzicală

A

Zi

180

 

 

 

Interpretare muzicală - canto

A

Zi

240

 

 

Arte plastice, decorative si design

Pedagogia artelor plastice si decorative

A

Zi

180"

 

            21. În anexa nr. 2, la punctul 26 „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", numărul curent 5 „Facultatea de Litere", numărul curent 6 „Facultatea de Stiinte Socio-Umane", numărul curent 7 „Facultatea de Teologie", numărul curent 9 „Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor", numărul curent 10 „Facultatea de Mecanică" si numărul curent 16 „Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„5

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română - O limbă si literatură modernă

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Limba si literatura română - O limbă si literatură modernă (franceză, engleză la Drobeta-Turnu Severin)

AP

Zi

180

 

 

 

O limbă si literatură modernă (A) - O limbă si literatură modernă (B)/Limba si literatura latină

A

Zi

180

 

 

 

Limba si literatura română - Filologie clasică (latină)

A

Zi

180

 

 

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare

A

Zi

180

 

 

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

AP

Zi

180

 

 

Stiinte ale educatiei

Pedagogie

AP

Zi

180

 

 

 

Pedagogia învătământului primar si prescolar

AP

Zi

180

 

 

 

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Drobeta-Turnu Severin)

A

Zi

180

 

 

Teatru

Artele spectacolului (actorie)

A

Zi

180

 

 

Muzică

Pedagogie muzicală

AP

Zi

180

 

 

 

Interpretare muzicală - canto

AP

Zi

240

 

 

 

Interpretare muzicală - instrumente

AP

Zi

240

6

Facultatea de Stiinte Sociale

Geografie

Geografie

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Filosofie

Filosofie

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Istorie

Istorie

A/ AP

Zi/FR

180

 

 

Sociologie

Sociologie

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Stiinte politice

Stiinte politice

A

Zi

180

 

 

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

AP

Zi

180

 

 

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

AP

Zi

180


7

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A/ AP

Zi/FR

240

 

 

 

Teologie ortodoxă didactică

A

Zi

180

 

 

Asistentă socială

Asistentă socială

AP

Zi

180

……………………………………

9

Facultatea de Economie si Administrarea

Afacerilor

Economie

Economie generală

A

Zi

180

 

 

 

Economie generală si comunicare economică

AP

Zi

180

 

 

Finante

Finante si bănci

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Finante si bănci (la Drobeta-Turnu Severin)

A/ AP/ AP

Zi/FR/ID

180

 

 

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)

AP

Zi

180

 

 

 

Economia comertului, turismului si serviciilor

A

Zi

180

 

 

 

Economia comertului, turismului si serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin)

A

Zi

180

 

 

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Contabilitate si informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Cibernetică, statistică si informatică economică

Informatică economică

A

Zi

180

 

 

 

Statistică si previziune economică

A

Zi

180

 

 

Economie si afaceri internationale

Economie si afaceri internationale

A/A

Zi/ID

180

 

 

Management

Management

A/A

Zi/ID

180

 

 

 

Management (la Drobeta-Turnu Severin)

A/ AP/ AP

Zi/FR/ID

180

 

 

Marketing

Marketing

A

Zi

180

10

Facultatea de Mecanică

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole

AP

Zi

240

 

 

Inginerie industrială

Tehnologia constructiilor de masini

A

Zi

240

 

 

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

Zi

240

 

 

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

Zi

240

 

 

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor si a traficului

AP

Zi

240

……………………………………

16

Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin

Inginerie industrială

Ingineria sudării

AP

Zi

240

 

 

Ingineria materialelor

Stiinta materialelor

A

Zi

240

 

 

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industrie

AP

Zi

240

 

 

Inginerie marină si navigatie

Navigatie si transport maritim si fluvial

A/ AP

Zi/FR

240

 

 

 

Electromecanică navală

AP

Zi

240

 

 

Inginerie si management

Inginerie economică industrială

A

Zi

240"

 

            22. În anexa nr. 2, la punctul 28 „UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALATI", numărul curent 2 „Facultatea de Nave", numărul curent 10 „Facultatea de Litere", numărul curent 13 „Facultatea de Stiinte Economice" si numărul curent 14 „Facultatea de Drept" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„2

Facultatea de Arhitectură Navală

Arhitectură navală

Arhitectură navală

A

Zi

240

 

 

 

Sisteme si echipamente navale

A

Zi

240

……………………………………

10

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Limba si literatura română - O limbă si literatură modernă (engleză, franceză)

A/ AP/ AP

Zi/ID/FR

180


 

 

 

0 limbă si literatură modernă A (engleză, franceză) - 0 limbă si literatură modernă B (franceză, engleză)

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

AP

Zi

180

 

 

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

A

Zi

180

 

 

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar

AP

Zi

180

……………………………………

13

Facultatea de Stiinte Economice

Geografie

Geografia turismului

AP

Zi

180

 

 

Economie

Economie agroalimentară

A

Zi

180

 

 

Finante

Finante si bănci

A/ AP

Zi/FR

180

 

 

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

AP

Zi

180

 

 

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/ AP

Zi/FR

180

 

 

Cibernetică, statistică si informatică economică

Informatică economică

A

Zi

180

 

 

Economie si afaceri internationale

Afaceri internationale

A

Zi

180

 

 

Management

Management

A/A/ AP

Zi/ID/FR

180

 

 

Marketing

Marketing

A/A/ AP

Zi/ID/FR

180

14

Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice

Drept

Drept

A/ AP

Zi/FR

240

 

 

Stiinte administrative

Administratie publică

A/A

Zi/ID

180"

 

            23. În anexa nr. 2, la punctul 29 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GH. ASACHI» DIN IASI", numărul curent 10 „Facultatea de Textile - Pielărie si Management Industrial" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„10

Facultatea de Textile – Pielărie si Management Industrial

Inginerie chimică

Tehnologia chimică a produselor din piele si înlocuitori

A

Zi

240

 

 

 

Tehnologie chimică textilă

A

Zi

240

 

 

Inginerie industrială

Tehnologia si designul produselor textile

A

Zi

240

 

 

 

Tehnologia si designul confectiilor din piele si înlocuitori

A

Zi

240

 

 

 

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

A

Zi

240

 

 

 

Design industrial

AP

Zi

240

 

 

Inginerie si management

Inginerie economică industrială

A

Zi

240"

 

            24. In anexa nr. 2, la punctul 31 „UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IASI", numărul curent 4 „Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor" si numărul curent 9 „Facultatea de Informatică" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„4

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Stiinte administrative

Administratie publică

A/A

Zi/ID

180

 

 

Economie

Economie generală

A

Zi

180

 

 

 

Economie agroalimentară

A

Zi

180

 

 

Finante

Finante si bănci

A/A

Zi/ID

180

 

 

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AP

Zi

180

 

 

 

Economia comertului, turismului si serviciilor

A

Zi

180

 

 

 

Economia comertului, turismului si serviciilor (la Piatra-Neamt)

AP

Zi

180

 

 

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

 

 

Cibernetică, statistică si informatică economică

Informatică economică

A

Zi

180

 

 

 

Statistică si previziune economică

A

Zi

180

 

 

Economie si afaceri internationale

Economie si afaceri internationale

A

Zi

180

 

 

Management

Management

A/A

Zi/ID

180

 

 

Marketing

Marketing

A

Zi

180

……………………………………

9

Facultatea de Informatică

Informatică

Informatică

A/ AP

Zi/ID

180

 

 

 

Informatică (în limba engleză)

A

Zi

180"

 

            25. În anexa nr. 2, la punctul 32 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE «GR. T. POPA» DIN IASI", numărul curent 3 „Facultatea de Farmacie" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„3

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie

A

Zi

300

 

 

 

Farmacie (în limba engleză)

A

Zi

300

 

 

 

Asistentă de farmacie

AP

Zi

180"

 

            26. In anexa nr. 2, la punctul 34 „UNIVERSITATEA DIN ORADEA", numărul curent 7 „Facultatea de Istorie, Geografie si Relatii Internationale" si numărul curent 16 „Facultatea de Stiinte Socio-Umane" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„7

Facultatea de Istorie, Geografie si Relatii Internationale

Geografie

Geografie

A

Zi

180