MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 685/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 685         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 octombrie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

110. - Ordonantă de urgentă privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat către populatie

 

111. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare

 

112. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

113. - Ordonantă de urgentă privind serviciile de plată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.99. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat către populatie

 

Având în vedere necesitatea asigurării regimului de functionare continuu al serviciului public de producere, transport si distributie de energie termică,

pentru evitarea fenomenului de blocaj economic determinat de cresterea obligatiilor comerciale datorate către furnizorii de gaze naturale si cărbune, inclusiv de transport,

având în vedere măsurile privind functionarea optimă a serviciilor de utilităti publice, respectiv alimentarea cu energie termică a populatiei,

tinând cont de situatiile expuse mai sus ce vizează asigurarea protejării sănătătii populatiei si evitarea creării de tensiuni sociale, se impune instituirea în regim de urgentă a cadrului normativ privind acordarea unor ajutoare de stat, prin promovarea prezentei ordonante de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă instituie cadrul legal necesar acordării unui ajutor de stat pentru compensarea costurilor generate de obligatia de prestare a serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat către populatie, în vederea asigurării continuitătii acestui serviciu. Beneficiarii sunt operatorii economici cărora Ie-a fost încredintată prestarea acestui serviciu public si care, din cauza pierderilor acumulate, înregistrează la data de 1 octombrie 2009 obligatii de plată către furnizorii de gaze naturale si cărbune, inclusiv de transport, conform raportărilor financiare semestriale, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - Valoarea totală a ajutorului de stat acordat operatorilor economici prevăzuti la art. 1 este în limita sumei de 160.000.000 lei si se repartizează prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, aprobat prin bugetul de stat pe anul 2009, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Art. 3. - (1) Valoarea sprijinului acordat unui operator economic nu va depăsi ceea ce este necesar pentru acoperirea costurilor efectuate în vederea îndeplinirii obligatiilor de serviciu public, tinându-se seama de veniturile rezultate.

(2) Din sumele acordate ca ajutor de stat operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat către populatie îsi achită obligatiile comerciale înregistrate fată de furnizorii de gaze naturale si cărbune, inclusiv de transport.

(3) Sumele prevăzute la art. 2 se gestionează de către operatorii economici cărora Ie-a fost încredintată prestarea serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat către populatie si furnizorii de gaze naturale si cărbune, inclusiv de transport, prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

(4) Sumele încasate de furnizorii de gaze naturale si cărbune, inclusiv de transport, se utilizează în ordinea de priorităti stabilită la art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Prin termenul de obligatii comerciale se întelege contravaloarea gazelor naturale si a cărbunelui, inclusiv a transportului, furnizate în baza relatiilor contractuale dintre operatorii economici prevăzuti la art. 1 si furnizorii de gaze naturale si cărbune, inclusiv de transport, fără dobânzi, penalităti, majorări de orice fel.

Art. 4. - (1) Măsurile prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă se acordă în baza unei scheme de ajutor de stat elaborate în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora Ie-a fost încredintată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 29 noiembrie 2005.

(2) Schema de ajutor de stat se aprobă, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare

 

Având în vedere obligatiile ce îi revin României în calitate de Presedintie-în-Exercitiu a Initiativei Central-Europene, cu privire la organizarea, de către Ministerul Afacerilor Externe, în perioada 12-13 noiembrie 2009, a reuniunii ministrilor afacerilor externe si a summitului sefilor de guverne din statele membre ale Initiativei Central-Europene, este necesară asigurarea logisticii aferente.

Având în vedere restrictiile impuse de cadrul legislativ actual, fiind în imposibilitatea de a organiza în bune conditii evenimentele mentionate, caracterul extraordinar, precum si timpul rămas până la desfăsurarea acestora impun pe cale de consecintă modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Tinând seama de perioada scurtă până la începerea timpului friguros pentru crearea conditiilor normale de functionare a furnizorilor de energie termică pentru populatie, se impune reglementarea în regim de urgentă a unor măsuri care să permită autoritătilor administratiei publice locale să avalizeze biletele la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice subordonate acestora în vederea asigurării plătii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populatie.

Având în vedere necesitatea continuării procesului de îmbunătătire a cadrului legislativ aferent managementului datoriei publice guvernamentale, tinând seama că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - La articolul 24 alineatul (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) închirierea de autoturisme de către Ministerul Afacerilor Externe, pentru asigurarea logisticii necesare organizării evenimentelor de politică externă, doar în situatia în care autovehiculele din parcul institutiei nu corespund obiectivelor care trebuie îndeplinite."

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări ale indicatorilor tehnico-economici în fisele de investitii aferente obiectivelor aflate pe frontiera noneuro a României, prevăzute în anexele la bugetele acestora aprobate pe anul 2009.

Art. 3. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate aproba, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în cazuri temeinic justificate, redistribuiri între prevederile bugetare aprobate pe anul 2009 la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă" în bugetul de stat si cheltuielile bugetului creditelor externe, cu modificarea corespunzătoare a deficitului celor două bugete, fără afectarea deficitului bugetului general consolidat, precum si redistribuiri de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă" către alte titluri de cheltuieli din cadrul bugetului de stat.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba, la propunerea ordonatorilor principali de credite, anularea creditelor bugetare aprobate pe anul 2009 în bugetul de stat la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă", în conditiile art. 54 din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, cu modificarea corespunzătoare a nivelului total al cheltuielilor prevăzute la acest titlu.

Art. 4. - Articolul 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot aproba avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea acestora pentru realizarea de investitii publice de interes local, în vederea asigurării plătii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populatie si a refinantării datoriei publice locale."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 111.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

Având în vedere faptul că, în prezent, comunitătile rurale din România, în special cele din zonele defavorizate, se confruntă cu probleme economice si sociale majore, cu o dinamică redusă a dezvoltării economiei rurale si, în consecintă, cu o dinamică scăzută a dezvoltării umane,

în vederea accelerării procesului de dezvoltare rurală prin refacerea si dezvoltarea infrastructurii de bază,

tinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonante de urgentă conduce la imposibilitatea alocării sumelor necesare începerii realizării obiectivelor de investitii finantate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, pentru care au fost deja repartizate de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile necesare proiectării, precum si la nefinalizarea proiectelor selectate din cauza faptului că durata programului este până în anul 2009, iar data-limită pentru finalizarea lor este de 18 luni de la data predării amplasamentului investitiei ce urmează să fie realizată de către executantul acesteia,

luând în considerare faptul că data-limită pentru finalizarea obiectivelor de investitii finantate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural este de 12 luni de la data predării amplasamentului investitiei ce urmează să fie realizată de către executantul acesteia,

având în vedere că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Programul se aplică începând cu anul 2006 si se va desfăsura pe o durată de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege."

2. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - Obiectivul principal al acestui Program, ca program national, îl constituie realizarea a cel putin 1.000 de baze sportive, începând cu semestrul 2 al anului 2007."

3. La articolul 8, alineatele (3) si (5) vor avea următorul cuprins:

„(3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2012 aferent desfăsurării Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural nu va depăsi suma de 4.000.000.000 lei.

(5) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2012 aferent desfăsurării Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural nu va depăsi suma de 525.000.000 lei."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind serviciile de plată

 

Având în vedere că transpunerea si implementarea în legislatia natională a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE trebuie realizate până la data de 1 noiembrie 2009,

adoptarea prezentei ordonante de urgentă se impune pentru a permite prestatorilor de servicii de plată organizarea activitătii proprii astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pietei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene, subordonat principiului liberei circulatii a serviciilor de plată.

Luând în considerare faptul că, în lipsa unei reglementări imediate a serviciilor de plăti, s-ar crea bariere de ordin tehnico-administrativ, care ar conduce atât la incapacitatea prestatorilor nationali de a-si îndeplini obiectul de activitate, cât si la imposibilitatea desfăsurării activitătii de către prestatorii de servicii înregistrati într-un alt stat membru, astfel, se evită posibilitatea declansării procedurii de infringement de către Comisie împotriva României,

tinând cont de faptul că aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată si vizează interesul public,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL I

Obiect, domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează conditiile de acces la activitatea de prestare a serviciilor de plată si de desfăsurare a acesteia pe teritoriul României, supravegherea prudentială a institutiilor de plată, precum si regimul privind transparenta pentru conditii si cerinte de informare privind serviciile de plată, drepturile si obligatiile corespunzătoare ale utilizatorilor serviciilor de plată si ale prestatorilor de servicii de plată în contextul prestării de servicii de plată cu titlu profesional.

Art. 2. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică serviciilor de plată prestate de către următoarele categorii de prestatori de servicii de plată:

a) institutii de credit în sensul art. 7 alin. (1) pct. 10 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) institutii emitente de monedă electronică în sensul art. 7 alin. (1) pct. 10 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare;

c) furnizori de servicii postale gira care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ national aplicabil;

d) institutii de plată în sensul prezentei ordonante de urgentă;

e) Banca Centrală Europeană si băncile centrale nationale, atunci când acestea nu actionează în calitate de autorităti monetare sau în altă calitate ce implică exercitiul autoritătii publice;

f) statele membre sau autoritătile lor regionale ori locale, atunci când acestea nu actionează în calitatea lor de autorităti publice.

Art. 3. - (1) Cu exceptia prevederilor art. 159 si 160, titlurile III si IV din prezenta ordonantă de urgentă se aplică numai în cazul serviciilor de plată în care fie atât prestatorul de servicii de plată al plătitorului, cât si cel al beneficiarului plătii au sediul într-un stat membru, fie unicul prestator de servicii de plată din cadrul operatiunii de plată are sediul într-un stat membru.

(2) Titlurile III si IV se aplică serviciilor de plată denominate în euro sau în altă monedă oficială a unui stat membru.

Art. 4. - (1) Nu intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgentă:

a) operatiunile de plată efectuate exclusiv în numerar direct de plătitor către beneficiarul plătii, fără interventia unui intermediar;

b) operatiunile de plată efectuate de plătitor către beneficiarul plătii printr-un agent comercial împuternicit să negocieze sau să efectueze vânzări ori cumpărări de bunuri sau de servicii pe seama plătitorului sau a beneficiarului plătii;

c) transportul fizic profesional de bancnote si monede, incluzând colectarea, procesarea si distribuirea acestora;

d) operatiunile de plată care constau în colectarea si predarea de numerar, fără caracter profesional, derulate în cadrul unei activităti caritabile sau nonprofit;


e) serviciile prin care este furnizat numerar plătitorului de către beneficiarul plătii legat de o operatiune de plată, la cererea expresă a utilizatorului serviciului de plată imediat înaintea executării unei operatiuni de plată în vederea achizitionării de bunuri sau servicii;

f) operatiunile de schimb valutar, de tip numerar contra numerar, în situatia în care fondurile nu sunt păstrate într-un cont de plăti;

g) operatiunile de plată initiate prin documente, asa cum acestea sunt prezentate la alin. (2), în baza cărora prestatorul de servicii de plată plasează fonduri la dispozitia beneficiarului plătii;

h) operatiunile de plată din cadrul unui sistem de plăti sau sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare efectuate între agenti de decontare, contrapărti centrale, case de compensare si/sau bănci centrale si alti participanti la sistem, pe de o parte, si prestatori de servicii de plată, pe de altă parte;

i) operatiunile de plată legate de administrarea activelor de tipul instrumentelor financiare, inclusiv distribuirea dividendelor, a veniturilor sau a altor sume similare, răscumpărarea sau vânzarea, efectuate de persoanele mentionate la lit. h), de institutii de credit sau de societăti de servicii de investitii financiare, organisme de plasament colectiv, societăti de administrare a investitiilor, precum si entităti de natura acestora autorizate în state membre sau în state terte să presteze servicii de investitii financiare, în întelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si de orice alte entităti cărora le este permis să aibă în custodie instrumente financiare;

j) serviciile oferite de furnizorii de servicii de infrastructură, care asigură suportul tehnic pentru prestarea de servicii de plată, fără ca acestia să intre în vreun moment în posesia fondurilor ce urmează a fi transferate, incluzând procesarea si stocarea informatiilor, servicii de custodie si de protectie a datelor, autentificarea datelor si a entitătilor, furnizarea de retele de comunicatii si tehnologia informatiei (IT), furnizarea si întretinerea terminalelor si dispozitivelor folosite pentru serviciile de plată;

k) serviciile initiate prin instrumente care pot fi folosite pentru a achizitiona bunuri sau servicii doar în locatiile folosite de emitent sau care, în baza unui acord comercial cu emitentul, pot fi folosite fie în cadrul unei retele limitate de furnizori de servicii, fie pentru o gamă limitată de bunuri sau servicii;

l) operatiunile de plată executate prin intermediul oricăror dispozitive de telecomunicatii, digitale, informatice, în cazul în care bunurile sau serviciile achizitionate sunt livrate si urmează să fie folosite prin intermediul dispozitivelor de telecomunicatii, digitale ori informatice, cu conditia ca operatorul de servicii de telecomunicatii, digitale sau informatice să nu actioneze doar ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată si furnizorul bunurilor si serviciilor;

m) operatiunile de plată efectuate între prestatori de servicii de plată, agentii sau sucursalele acestora în cont propriu;

n) operatiunile de plată efectuate între o societate-mamă si filialele sale sau între filialele aceleiasi societăti-mamă, fără interventia în calitate de intermediar a unui prestator de servicii de plată, altul decât o societate care apartine aceluiasi grup;

o) serviciile de retragere de numerar prin intermediul unui ghiseu automat de bancă - ATM, oferite de furnizorii ce actionează în numele unuia sau al mai multor emitenti de cârduri si care nu sunt parte la contractul-cadru cu clientul în baza căruia se retrag banii dintr-un cont de plăti, cu conditia ca acesti furnizori să nu asigure servicii de plată dintre cele enumerate la art. 8.

(2) Documentele la care se referă alin. (1) lit. g) sunt următoarele:

a) cecuri pe suport hârtie, definite în conformitate cu Conventia de la Geneva din 19 martie 1931 de stabilire a unei legi uniforme privind cecurile;

b) cecuri pe suport hârtie similare cu cele mentionate la lit. a) si reglementate de legislatia statelor membre care nu au ratificat Conventia de la Geneva din 19 martie 1931 de stabilire a unei legi uniforme privind cecurile, inclusiv cecurile reglementate de Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările si completările ulterioare;

c) titluri de credit pe suport hârtie, definite în conformitate cu Conventia de la Geneva din 7 iunie 1930 care stabileste o legislatie uniformă privind cambiile si biletele la ordin;

d) titluri de credit pe suport hârtie similare cu cele mentionate la lit. c) si reglementate de legislatia statelor membre care nu au ratificat Conventia de la Geneva din 7 iunie 1930 care stabileste o legislatie uniformă privind cambiile si biletele la ordin, inclusiv cambiile si biletele la ordin reglementate de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificările si completările ulterioare;

e) vouchere pe suport hârtie;

f) cecuri de călătorie pe suport hârtie;

g) mandate postale pe suport hârtie, în conformitate cu definitia Uniunii Postale Universale.

Art. 5. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. agent - persoană fizică sau juridică care furnizează servicii de plată în numele si pe seama unei institutii de plată;

2. autentificare - procedură care permite prestatorului de servicii de plată să verifice modul de utilizare a unui anumit instrument de plată, inclusiv elementele de securitate personalizate ale acestuia;

3. autorizare operatiune de plată - exprimare a consimtământului plătitorului, în conditiile art. 120-122, pentru executarea operatiunii de plată;

4. beneficiar al plătii - destinatar preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operatiuni de plată;


5. cod unic de identificare - combinatie de litere, cifre sau simboluri comunicată utilizatorului serviciilor de plată de către prestatorul de servicii de plată si care urmează să fie furnizată de utilizatorul serviciilor de plată în scopul identificării cu precizie a celuilalt utilizator al serviciilor de plată si/sau a contului de plăti al acestuia pentru o operatiune de plată;

6. consumator - asa cum este definit în Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

7. cont de plăti - cont tinut în numele unuia sau al mai multor utilizatori de servicii de plată si utilizat pentru executarea operatiunilor de plată;

8. contract-cadru - contract de servicii de plată care reglementează executarea, în viitor, a unor operatiuni de plată individuale si succesive si care poate contine obligatia de a constitui un cont de plăti, precum si conditiile privind constituirea acestuia;

9. control - relatie dintre o societate-mamă si o filială a acesteia, asa cum este prevăzută la pct. 30 sau o relatie similară dintre o persoană fizică sau juridică si o entitate;

10. curs de schimb de referintă - curs de schimb folosit ca bază de calcul pentru schimbul valutar si care este furnizat de prestatorul de servicii de plată sau provine dintr-o sursă publică;

11. data valutei - dată de referintă folosită de un prestator de servicii de plată pentru a calcula dobânda aferentă fondurilor debitate din sau creditate în contul de plăti;

12. debitare directă - serviciu de plată prin care debitarea contului de plăti al plătitorului este initiată de beneficiarul plătii pe baza consimtământului dat de către plătitor beneficiarului plătii, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plătii sau prestatorului de servicii de plată al plătitorului;

13. filială - entitate aflată în relatia cu o societate-mamă în una dintre situatiile prevăzute la pct. 30;

14. fonduri- bancnote si monede, bani scripturali si monedă electronică, astfel cum aceasta este definită la art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare;

15. grup - grup de entităti incluzând societatea-mamă, filialele sale si entitătile în care societatea-mamă sau filialele sale detin o participatie, precum si entitătile între care nu există legături în întelesul pct. 30, dar între care există o relatie de tipul următor:

a) entitătile sunt conduse împreună în temeiul unui contract încheiat cu una dintre entităti sau în temeiul unei clauze din actele constitutive ori din statutul fiecărei entităti; sau

b) organele de conducere, administrare sau de supraveghere ale entitătilor în cauză sunt formate în cea mai mare parte din aceleasi persoane, care sunt în functie în cursul exercitiului financiar si până la data la care sunt întocmite situatiile financiare consolidate;

16. institutie de plată - persoană juridică autorizată în conformitate cu titlul II să presteze servicii de plată pe teritoriul Uniunii Europene si al Spatiului Economic European;

17. instrument de plată - orice dispozitiv personalizat si/sau orice set de proceduri convenite între utilizatorul serviciilor de plată si prestatorul de servicii de plată si folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a initia un ordin de plată;

18. legături strânse - situatie în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate între ele în oricare dintre următoarele modalităti:

a) printr-o participatie reprezentând detinerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităti;

b) prin control;

c) prin faptul că ambele sau toate aceste persoane sunt legate în mod durabil de una si aceeasi tertă persoană prin control;

19. microîntreprindere - entitate care, la momentul încheierii contractului de servicii de plată, este o microîntreprindere în întelesul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

20. mijloace de comunicare la distantă - orice mijloace care, fără prezenta fizică simultană a prestatorului serviciilor de plată si a utilizatorului serviciilor de plată, pot fi folosite pentru încheierea unui contract de servicii de plată;

21. operatiune de plată - actiune initiată de plătitor sau de beneficiarul plătii cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligatii subsecvente între plătitor si beneficiarul plătii;

22. operatiuni de plată singulară - operatiuni de plată cu caracter ocazional care nu intră sub incidenta unui contract-cadru, dar care sunt considerate ca făcând parte dintr-un contract;

23. ordin de plată - orice instructiune dată de plătitor sau de beneficiarul plătii către prestatorul său de servicii de plată prin care se solicită executarea unei operatiuni de plată;

24. participatie calificată - participatie directă ori indirectă într-o entitate, care reprezintă 10% sau mai mult din capitalul ori din drepturile de vot ale entitătii sau care face posibilă exercitarea unei influente semnificative asupra administrării entitătii respective;

25. plătitor-titular al unui cont de plăti si care este de acord cu realizarea unei plăti din acel cont de plăti sau, în cazul în care nu există un cont de plăti, persoana care dă un ordin de plată;

26. rata dobânzii de referintă - rata dobânzii folosită ca bază de calcul pentru determinarea dobânzilor ce urmează să fie aplicate si care provine dintr-o sursă publică ce poate fi verificată de ambele părti ale unui contract de servicii de plată;

27. remitere de bani - serviciu de plată prin care fondurile sunt primite de la plătitor, fără crearea unui cont de plăti pe numele plătitorului sau al beneficiarului plătii, cu scopul unic de a transfera o sumă echivalentă beneficiarului plătii sau unui alt prestator de servicii de plată care actionează în numele beneficiarului plătii, si/sau prin care fondurile sunt primite în numele beneficiarului plătii si sunt puse la dispozitia acestuia;

28. sediu real - locatie în care se situează centrul de conducere si gestiune a activitătii statutare;

29. sistem de plăti - sistem de transfer de fonduri, având aranjamente formale si standardizate si reguli comune pentru procesarea, compensarea si/sau decontarea operatiunilor de plată;

30. societatea-mamă - o entitate care se află în oricare dintre următoarele situatii:

a) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate (o filială);

b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale altei entităti (o filială) si este în acelasi timp actionar/asociat sau membru al acelei entităti;

c) are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra unei entităti (o filială) al cărei actionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate sau a unor prevederi din actul constitutiv al entitătii, în cazul în care legislatia aplicabilă filialei îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;

d) este actionar/asociat sau membru al unei entităti si majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflati în functie în exercitiul financiar în curs, în exercitiul financiar anterior si până la data la care sunt întocmite situatiile financiare anuale consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; această prevedere nu se aplică în situatia în care o altă entitate are fată de filială drepturile prevăzute la lit. a), b) sau c);

e) este actionar/asociat sau membru al unei entităti si controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alti actionari/asociati sau membri ai acelei entităti (o filială), majoritatea drepturilor de vot în acea filială;

f) are dreptul de a exercita sau exercită în fapt o influentă dominantă sau un control asupra altei entităti (o filială);

g) societatea-mamă împreună cu o altă entitate (o filială) sunt conduse pe o bază unică de către societatea-mamă;

31. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum si orice stat apartinând Spatiului Economic European;

32. stat membru de origine - stat membru în care se află sediul social al prestatorului de servicii de plată sau, în cazul în care, în conformitate cu legislatia natională, prestatorul de servicii de plată nu are sediu social, statul membru în care se află sediul real al acestuia;

33. stat membru gazdă - stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un prestator de servicii de plată are un agent sau o sucursală sau prestează servicii de plată;

34. stat tert - orice stat care nu este stat membru;

35. sucursală - unitate operatională fără personalitate juridică, alta decât sediul real, care constituie o parte a institutiei de plată si care realizează direct toate sau unele dintre activitătile institutiei de plată;

36. suport durabil - orice instrument care permite utilizatorului serviciilor de plată să stocheze informatii adresate personal acestuia, într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare, pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor informatiilor respective, si care permite reproducerea identică a informatiilor stocate;

37. utilizator al serviciilor de plată - persoană care foloseste un serviciu de plată în calitate de plătitor, de beneficiar al plătii sau în ambele calităti;

38. zi lucrătoare - zi în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului plătii implicat în executarea unei operatiuni de plată desfăsoară activitate ce îi permite executarea operatiunilor de plată.

Art. 6. - (1) În vederea determinării situatiilor în care o entitate este societate-mamă potrivit prevederilor art. 5 pct. 30 lit. a), b) si d), drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare din functie detinute de orice filială a societătii-mamă, precum si de persoane care actionează în nume propriu, dar pe contul societătii-mamă sau al unei filiale a acesteia, se adaugă drepturilor detinute de societatea-mamă.

(2) Din drepturile prevăzute la alin. (1) se exclud următoarele drepturi de vot:

a) drepturile detinute în numele unei persoane, alta decât societatea-mamă sau o filială a acesteia;

b) drepturile aferente titlurilor de capital detinute în garantie, cu conditia ca drepturile respective să fie exercitate în conformitate cu instructiunile primite sau ca detinerea titlurilor să reprezinte pentru persoana care le detine o operatiune curentă în cadrul activitătii sale de creditare, cu conditia ca drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care furnizează garantia.

(3) În vederea determinării situatiilor în care o entitate este societate-mamă potrivit prevederilor art. 5 pct. 30 lit. a) si d), din totalul drepturilor de vot aferente titlurilor de capital detinute de actionarii/asociatii sau membrii într-o filială se exclud drepturile de vot detinute de filiala însăsi, de o filială a acesteia sau de o persoană care actionează în nume propriu, dar pe contul acestor filiale.

(4) Orice filială a unei filiale a unei societăti-mamă este considerată filială a societătii-mamă.

Art. 7. - Toate unitătile operationale constituite în acelasi stat membru de o institutie de plată al cărei sediu real este în alt stat membru sunt considerate ca fiind o singură sucursală.

Art. 8. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, prin servicii de plată se întelege oricare dintre următoarele activităti:


a) servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăti, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plăti;

b) servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăti, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului de plăti;

c) efectuarea următoarelor operatiuni de plată în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operatiuni de plată printr-un cârd de plată sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv operatiuni cu ordine de plată programată;

d) efectuarea următoarelor operatiuni de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată: debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operatiuni de plată printr-un cârd de plată sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, inclusiv ordine de plată programată;

e) emiterea si/sau acceptarea la plată a instrumentelor de plată;

f) remiterea de bani;

g) efectuarea operatiunilor de plată în care consimtământul plătitorului pentru realizarea unei operatiuni de plată este dat prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice, si plata este efectuată către operatorul sistemului sau retelei informatice ori de telecomunicatii care actionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată si furnizorul bunurilor si serviciilor.

Art. 9. - Este interzis oricărei persoane care nu este prestator de servicii de plată în întelesul art. 2 să presteze cu titlu profesional serviciile de plată prevăzute la art. 8.

 

TITLUL II

Autorizarea si supravegherea institutiilor de plată

 

SECTIUNEA 1

Cerinte minime de acces la activitate

 

Art. 10. - (1) Orice entitate care intentionează să presteze servicii de plată pe teritoriul României trebuie să dispună de o autorizatie potrivit prezentului titlu înainte de începerea acestei activităti.

(2) Banca Natională a României poate acorda autorizatie doar unei persoane juridice române constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Banca Natională a României acordă autorizatie unei entităti doar dacă informatiile si documentele care însotesc cererea respectă toate cerintele prevăzute de prezentul titlu si de reglementările date în aplicarea acestuia si evaluarea proiectului prezentat este favorabilă.

(2) În vederea luării unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Natională a României poate consulta Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor si alte autorităti cu competente relevante.

Art. 12. - Sediul real al institutiei de plată autorizate de Banca Natională a României trebuie să se situeze pe teritoriul României.

Art. 13. - Banca Natională a României acordă autorizatia numai dacă este încredintată că, din perspectiva necesitătii asigurării unui management prudent si sănătos al institutiei de plată, institutia de plată dispune de un cadru formal de administrare a activitătii de prestare de servicii de plată riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, de proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă si de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase. Cadrul de administrare, procedurile si mecanismele trebuie să fie cuprinzătoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea serviciilor de plată prestate de institutia de plată.

Art. 14. - În cazul în care institutia de plată este implicată si în alte activităti comerciale decât prestarea oricăruia dintre serviciile de plată prevăzute la art. 8, Banca Natională a României poate dispune constituirea unei entităti distincte pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată în cazul în care apreciază, în procedura de autorizare sau în procesul de supraveghere, că celelalte activităti comerciale prejudiciază sau ar putea prejudicia fie soliditatea situatiei financiare a institutiei de plată, fie capacitatea Băncii Nationale a României de a supraveghea respectarea de către institutia de plată a tuturor obligatiilor impuse de prezentul titlu si de reglementările date în aplicarea acestuia.

Art. 15. - (1) Banca Natională a României acordă autorizatie numai dacă este încredintată că, din perspectiva necesitătii asigurării unui management prudent si sănătos al institutiei de plată, persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată au o bună reputatie si dispun de cunostinte si experientă adecvate naturii, extinderii si complexitătii activitătii vizate.

(2) În scopul alin. (1), persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată sunt, în functie de forma de organizare juridică si de tipul activitătilor desfăsurate:

a) administratorii, asociatii comanditati, directorii ori, după caz, membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului, ai institutiilor de plată care au ca activitate principală prestarea de servicii de plată; sau

b) în cazul institutiilor de plată care nu au ca activitate principală prestarea de servicii de plată, persoanele responsabile pentru coordonarea structurii organizatorice care asigură desfăsurarea activitătii de prestare de servicii de plată.

(3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie aprobată de Banca Natională a României înainte de începerea exercitării responsabilitătilor.

Art. 16. - Banca Natională a României acordă autorizatie numai dacă este încredintată că, din perspectiva necesitătii asigurării unui management prudent si sănătos al institutiei de plată, calitatea actionarilor sau asociatilor care detin participatii calificate este adecvată.

Art. 17. - Dacă între institutia de plată, persoană juridică română, si alte persoane fizice sau juridice există legături strânse, Banca Natională a României acordă autorizatie numai dacă aceste legături ori dispozitiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdictia unui stat tert ce guvernează una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia de plată are legături strânse sau dificultătile în aplicarea dispozitiilor ori măsurilor respective nu împiedică exercitarea eficientă a functiilor sale de supraveghere.

Art. 18. - Autorizatia emisă de Banca Natională a României permite institutiei de plată persoană juridică română să presteze serviciile de plată prevăzute de autorizatie în orice stat membru, în conditiile prevăzute în sectiunea a 7-a.

Art. 19. - Fără a se aduce atingere dispozitiilor prezentului titlu, Banca Natională a României stabileste prin reglementări documentatia care trebuie să însotească cererea pentru obtinerea autorizatiei, precum si criteriile pe baza cărora se verifică îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 15 alin. (1) si la art. 16.

Art. 20. - (1) Institutiile de plată trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial ce nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a:

a) 20.000 euro, dacă prestează doar serviciile de plată prevăzute la art. 8 lit. f);

b) 50.000 euro, dacă prestează doar serviciile de plată prevăzute la art. 8 lit. g);

c) 125.000 euro, dacă prestează oricare dintre serviciile de plată prevăzute la art. 8 lit. a)-e).

(2) Institutiile de plată care prestează servicii de plată pentru care se aplică niveluri ale capitalului initial diferite, potrivit alin. (1), trebuie să dispună de un nivel al capitalului initial care se situează la nivelul cel mai mare dintre cele aplicabile.

Art. 21. - (1) Institutiile de plată pot deschide si mentine conturi de plăti pentru clientii lor, destinate exclusiv executării operatiunilor de plată.

(2) Institutiilor de plată le este interzisă atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public.

(3) Primirea de la utilizatorii serviciilor de plată de fonduri destinate prestării de servicii de plată nu este considerată atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile si nici emitere de monedă electronică în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22. - (1) Institutiile de plată pot acorda credite legate de serviciile de plată precizate la art. 8 lit. d), e) si g) doar dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) creditul are caracter accesoriu si este acordat exclusiv în legătură cu executarea unei operatiuni de plată;

b) creditul acordat în legătură cu un serviciu de plată prestat în conditiile prevăzute în sectiunile a 6-a si a 7-a este rambursat într-o perioadă ce nu poate depăsi 12 luni;

c) creditul nu este acordat din fondurile primite sau detinute în scopul executării unor operatiuni de plată;

d) nivelul fondurilor proprii ale institutiei de plată este adecvat în orice moment din perspectiva Băncii Nationale a României în raport cu valoarea totală a creditelor acordate.

(2) Cu exceptia institutiilor de plată persoane juridice din alte state membre care acordă credite potrivit alin. (1), desfăsurarea activitătii de creditare pe teritoriul României de către institutiile de plată se poate realiza numai cu respectarea Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.

Art. 23. - (1) Pe lângă prestarea serviciilor de plată enumerate la art. 8, institutiile de plată pot desfăsura următoarele activităti:

a) prestarea unor servicii operationale si conexe legate de serviciile de plată, cum ar fi: asigurarea executării operatiunilor de plată, servicii de schimb valutar, activităti de păstrare în custodie sau stocarea si procesarea datelor;

b) administrarea sistemelor de plăti;

c) activităti comerciale, altele decât prestarea de servicii de plată, cu respectarea cadrului legislativ aplicabil.

(2) Activitătile mentionate la alin. (1) pot fi realizate de institutiile de plată pe teritoriul României, cu respectarea legislatiei nationale în materie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea institutiilor de plată

 

Art. 24. - În vederea obtinerii autorizatiei pentru prestarea de servicii de plată, solicitantul trebuie să remită Băncii Nationale a României o cerere însotită de documentatia si informatiile prevăzute în reglementările emise de Banca Natională a României în aplicarea prezentului titlu.

Art. 25. - (1) Banca Natională a României evaluează si comunică solicitantului hotărârea sa cu privire la acordarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare în termen de 3 luni de la data primirii cererii care îndeplineste cerinta prevăzută la art. 24.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, Banca Natională a României confirmă îndeplinirea cerintei prevăzute la art. 24 sau, în situatia în care nu este îndeplinită conditia prevăzută la art. 24, comunică


solicitantului documentele si informatiile necesare pentru îndeplinirea acesteia, termenul specificat la alin. (1) începând să curgă de la data primirii documentelor si informatiilor solicitate.

(3) Banca Natională a României poate solicita, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data primirii cererii care îndeplineste cerinta prevăzută la art. 24, alte informatii relevante pentru evaluare. Solicitantul trebuie să transmită informatiile solicitate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, perioadă în care termenul de evaluare prevăzut la alin. (1) se suspendă.

(4) Solicitantul poate furniza din proprie initiativă orice alte informatii si/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului în care Banca Natională a României trebuie să se pronunte asupra cererii de autorizare.

Art. 26. - (1) Banca Natională a României respinge o cerere de autorizare dacă din evaluarea realizată în conditiile prevăzute de prezentul titlu si de reglementările emise în aplicare rezultă una dintre următoarele situatii:

a) capitalul initial se situează sub nivelul minim stabilit de dispozitiile legale în vigoare;

b) din evaluarea planului de activitate si a planului de afaceri prezentate rezultă că institutia de plată nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în conditiile respectării cerintelor cuprinse în prezentul titlu si în reglementările aplicabile;

c) cadrul de administrare a activitătii de prestare de servicii de plată, procedurile de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă institutia de plată si mecanismele de control intern nu sunt cuprinzătoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea serviciilor de plată prestate de institutia de plată;

d) persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată nu au o bună reputatie ori nu dispun de cunostinte si experientă adecvate naturii, extinderii si complexitătii activitătii vizate;

e) calitatea actionarilor sau asociatilor care detin participatii calificate nu este adecvată;

f) legăturile strânse dintre institutia de plată si alte persoane fizice sau juridice sunt de natură să împiedice exercitarea eficientă de către Banca Natională a României a functiilor sale de supraveghere;

g) dispozitiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdictia unui stat tert ce guvernează una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia de plată are legături strânse sau dificultătile în aplicarea acestor dispozitii ori măsuri sunt de natură să împiedice exercitarea eficientă de către Banca Natională a României a functiilor sale de supraveghere;

h) nu sunt respectate alte conditii prevăzute în prezentul titlu sau în reglementările emise în aplicare.

(2) În cazul în care Banca Natională a României respinge cererea de autorizare, hotărârea cuprinde si motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 27. - (1) Banca Natională a României poate retrage autorizatia acordată unei institutii de plată în următoarele situatii:

a) institutia de plată nu si-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen de 12 luni de la data acordării autorizatiei sau a încetat să mai desfăsoare activitate de mai mult de 6 luni;

b) autorizatia a fost obtinută pe baza unor informatii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) institutia de plată nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza acordării autorizatiei ori alte conditii prevăzute de prezentul titlu si de reglementările emise în aplicare;

d) continuarea activitătii institutiei de plată de prestare de servicii de plată periclitează stabilitatea sistemului de plăti;

e) ca sanctiune, potrivit art. 68 alin. (1) lit. e);

f) în oricare alte situatii prevăzute de legislatia natională.

(2) Institutiile de plată pot hotărî renuntarea la autorizatie, notificând în acest sens Banca Natională a României. Încetarea valabilitătii autorizatiei se publică de către Banca Natională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în cel putin două cotidiene de circulatie natională.

(3) Hotărârea Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei se comunică în scris institutiei de plată, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în cel putin două cotidiene de circulatie natională.

(4) Hotărârea Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau de la o dată ulterioară, specificată în hotărârea respectivă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cerinte operationale

 

Art. 28. - (1) Institutiile de plată trebuie să dispună permanent de fonduri proprii care să se situeze la un nivel ce nu poate fi mai mic decât maximul dintre nivelul minim al capitalului initial prevăzut pentru autorizare si nivelul rezultat din calcul, potrivit metodei pentru determinarea necesarului de fonduri proprii, selectată dintre metodele prevăzute de reglementările Băncii Nationale a României.

(2) Institutiile de plată trebuie să fundamenteze alegerea uneia dintre metodele de determinare a necesarului de fonduri proprii, astfel încât Banca Natională a României să fie încredintată asupra adecvării metodei la situatia concretă a institutiei de plată. În caz contrar, Banca Natională a României poate impune în procesul de autorizare sau de supraveghere metoda de determinare a necesarului de fonduri proprii.

(3) Banca Natională a României stabileste prin reglementări emise în aplicarea prezentului titlu elementele care intră în calculul fondurilor proprii si alte cerinte legate de modul de determinare a acestora.

Art. 29. - Fără a prejudicia dispozitiile art. 28 alin. (1), pe baza evaluării procedurilor de gestionare a riscului, a mecanismelor de control intern ale institutiei de plată si a bazei de date privind riscul de pierdere, Banca Natională a României poate solicita unei institutii de plată să dispună de un nivel al fondurilor proprii cu până la 20% mai mare decât cel care ar rezulta din aplicarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii folosite în conformitate cu art. 28 sau să permită institutiei de plată să dispună de un nivel al fondurilor proprii cu până la 20% mai mic decât cel care ar rezulta din aplicarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii folosite în conformitate cu art. 28.

Art. 30. - (1) Este interzisă utilizarea multiplă a elementelor eligibile pentru calcularea fondurilor proprii ale unei institutii de plată în cazul în care aceasta apartine unui grup din care mai face parte o altă institutie de plată, o institutie de credit, o societate de servicii de investitii financiare, o societate de administrare a portofoliului ori o societate de asigurări.

(2) Este interzisă utilizarea elementelor de fonduri proprii luate în calcul la determinarea necesarului de fonduri proprii aferent activitătii de prestare de servicii de plată pentru determinarea necesarului de fonduri proprii aferent altor activităti comerciale decât prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 8.

Art. 31. - (1) Institutiile de plată trebuie să protejeze fondurile primite pentru executarea operatiunilor de plată de la utilizatorii serviciilor de plată, direct sau prin intermediul unui alt prestator de servicii de plată, prin una dintre următoarele metode:

a) fondurile sunt evidentiate si păstrate separat de fondurile destinate activitătilor desfăsurate de institutia de plată, altele decât prestarea de servicii de plată si, în cazul în care acestea sunt încă detinute de institutia de plată, respectiv nu au fost remise beneficiarului plătii si nici transferate unui alt prestator de servicii de plată înainte de terminarea zilei lucrătoare ulterioare zilei în care au fost primite, fondurile se depun într-un cont separat la o institutie de credit sau se investesc în active lichide si de foarte bună calitate, astfel cum sunt definite în reglementările emise de Banca Natională a României;

b) fondurile sunt asigurate în mod corespunzător printr-o polită de asigurare sau de o altă garantie comparabilă furnizată de o societate de asigurări ori de o institutie de credit, care nu apartine grupului din care face parte institutia de plată respectivă, pentru o sumă echivalentă cu cea care ar fi trebuit să fie evidentiată si păstrată separat în absenta politei de asigurare sau a altei garantii comparabile, plătibilă în cazul în care institutia de plată nu poate să îsi îndeplinească obligatiile financiare.

(2) Prin derogare de la prevederile legislatiei în materie, utilizatorii serviciilor de plată au prioritate fată de alti creditori la distribuirea fondurilor protejate potrivit alin. (1), în cazul în care institutia de plată nu îsi mai poate îndeplini obligatiile fată de utilizatorii serviciilor de plată, în particular în caz de insolventă a institutiei de plată.

Art. 32. - (1) În cazul în care o parte din fondurile primite de o institutie de plată de la utilizatorii serviciilor de plată urmează să fie folosite pentru operatiuni de plată viitoare, iar restul pentru alte servicii decât cele de plată, pentru partea de fonduri ce urmează să fie folosită pentru operatiuni de plată viitoare institutia de plată aplică cerintele prevăzute la art. 31.

(2) În cazul în care ponderea fondurilor primite destinate executării operatiunilor de plată viitoare este variabilă sau nu este cunoscută în avans, institutiile de plată pot aplica prevederile art. 31 doar unei părti reprezentative din totalul fondurilor primite, parte care se estimează că va fi destinată executării unor operatiuni de plată, cu conditia ca estimarea să fie realizată rezonabil, pe baza datelor istorice, de o manieră satisfăcătoare pentru Banca Natională a României.

Art. 33. - Institutiile de plată pot să nu aplice dispozitiile art. 31 în cazul acelor utilizatori ai serviciilor de plată ale căror fonduri nu depăsesc per utilizator echivalentul în lei a 100 euro.

Art. 34. - (1) Institutiile de plată vor organiza si vor conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

(2) Situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate ale institutiilor de plată sunt supuse auditării de către auditorii statutari sau firme de audit, cu exceptia cazurilor în care institutia de plată beneficiază de derogare de la această obligatie potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 35. - (1) Pentru scopuri legate de supraveghere, institutiile de plată transmit Băncii Nationale a României informatii contabile referitoare la serviciile de plată enumerate la art. 8 si la serviciile operationale si conexe prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) si distinct informatii contabile referitoare la restul activitătilor desfăsurate.

(2) Informatiile contabile prevăzute la alin. (1) trebuie însotite de un raport de audit elaborat potrivit reglementărilor aplicabile, iar în cazul institutiilor de plată care au obligatia legală de auditare a situatiilor financiare, raportul trebuie întocmit de către auditorul statutar sau de firma de audit a institutiei de plată.

Art. 36. - Institutiile de plată sunt obligate să prezinte Băncii Nationale a României informatiile contabile prevăzute la art. 35 alin. (1), precum si alte date si informatii solicitate, la termenele si în forma stabilite prin reglementările emise de Banca Natională a României.

Art. 37. - (1) Auditorul statutar sau firma de audit al/a unei institutii de plată trebuie să informeze Banca Natională a României de îndată ce, în exercitarea atributiilor sale la institutia de plată ori în situatia în care exercită sarcini specifice într-o entitate care are legături strânse decurgând dintr-o relatie de control cu institutia de plată, a luat cunostintă despre orice fapt sau decizie în legătură cu institutia de plată care:

a) reprezintă o încălcare semnificativă a legii si/sau a reglementărilor ori a altor acte emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare sau cerinte privind desfăsurarea activitătii de servicii de plată;

b) este de natură să afecteze capacitatea institutiei de plată de a functiona în continuare;

c) poate conduce la un refuz din partea auditorului statutar sau firmei de audit de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare sau la exprimarea de către acestia a unei opinii cu rezerve.

(2) La solicitarea Băncii Nationale a României, auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei de plată are obligatia să furnizeze orice detalii, clarificări, explicatii legate de activitatea de audit a activitătii de servicii de plată desfăsurate.

(3) Îndeplinirea cu bună-credintă de către auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei de plată a obligatiei de a informa Banca Natională a României conform alin. (1)si (2) nu constituie încălcare a obligatiei de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, si nu poate atrage răspunderea de orice natură a acestuia.

(4) Banca Natională a României are acces la orice documente întocmite de auditorul statutar sau firma de audit al/a institutiei de plată pe parcursul actiunii de audit.

Art. 38. - Fără a aduce atingere prevederilor legislatiei în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului sau altor dispozitii relevante ale legislatiei nationale, institutiile de plată păstrează toate evidentele aferente serviciilor de plată prestate timp de cel putin 5 ani de la terminarea operatiunii.

Art. 39. - (1) Institutiile de plată au obligatia de a se asigura de respectarea cerintelor impuse de prezentul titlu si de reglementările emise în aplicare în cazul în care deleagă unor terti realizarea unor functii operationale.

(2) Institutiile de plată sunt responsabile pentru toate actele angajatilor lor si pentru activitatea desfăsurată de sucursalele, agentii si entitătile către care externalizează activităti.

Art. 40. - Institutiile de plată se asigură că agentii si sucursalele care actionează pe seama lor informează utilizatorii serviciilor de plată despre acest fapt.

 

SECTIUNEA a 4-a

Desfăsurarea activitătii de către institutii de plată persoane juridice române pe teritoriul României prin intermediul agentilor

 

Art. 41. - (1) Institutiile de plată care intentionează să presteze servicii de plată prin intermediul unui agent transmit Băncii Nationale a României o cerere, însotită de informatiile si documentatia prevăzute de reglementările Băncii Nationale a României.

(2) Banca Natională a României poate verifica informatiile transmise de institutia de plată care a solicitat desfăsurarea activitătii prin intermediul agentului, pentru a se asigura de corectitudinea acestora.

Art. 42. - (1) Institutiile de plată pot utiliza un agent pentru prestarea de servicii de plată numai ulterior înscrierii acestuia în registrul prevăzut la art. 61.

(2) În situatia în care agentul este o entitate reglementată prin lege specială a cărei activitate este supusă unei autorizări, aprobări sau unor avize specifice, prestarea de servicii de plată poate fi realizată numai după obtinerea acestora.

Art. 43. - (1) Banca Natională a României evaluează si comunică solicitantului decizia cu privire la o cerere de înregistrare a unui agent, în termen de 45 de zile de la data primirii solicitării care îndeplineste cerinta prevăzută la art. 41 alin. (1).

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii, Banca Natională a României confirmă îndeplinirea cerintei prevăzute la art. 41 alin. (1) sau, în situatia în care nu este îndeplinită conditia prevăzută la art. 41 alin. (1), comunică solicitantului documentele si informatiile necesare pentru îndeplinirea acesteia, termenul specificat la alin. (1) începând să curgă de la data primirii documentelor si informatiilor solicitate.

(3) Banca Natională a României poate solicita, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data primirii cererii care îndeplineste cerinta prevăzută la art. 41 alin. (1), alte informatii relevante pentru evaluare. Solicitantul trebuie să transmită informatiile solicitate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, perioadă în care termenul de evaluare prevăzut la alin. (1) se suspendă.

(4) Solicitantul poate furniza din proprie initiativă orice alte informatii si/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 20 de zile anterior datei expirării termenului în care Banca Natională a României trebuie să se pronunte asupra cererii de înregistrare a agentului.

Art. 44. - (1) Banca Natională a României înscrie agentul în registrul prevăzut la art. 61 numai dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezentul titlu si de reglementările emise în aplicare. Dacă există dubii cu privire la acuratetea informatiilor primite despre agent, Banca Natională a României poate proceda la verificarea acestora.

(2) Banca Natională a României înregistrează un agent numai în cazul în care din evaluarea informatiilor si a documentelor care însotesc cererea este încredintată că persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată desfăsurate de către agent au o bună reputatie si dispun de cunostinte si experientă adecvate naturii, extinderii si complexitătii activitătii vizate, potrivit criteriilor stabilite în reglementările emise de Banca Natională a României.


(3) Dispozitiile art. 15 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 45. - Banca Natională a României respinge o cerere de înregistrare a unui agent dacă, din evaluarea realizată în conditiile prevăzute de prezentul titlu si de reglementările emise în aplicare, rezultă una dintre următoarele situatii:

a) persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitătii de prestare de servicii de plată nu au o bună reputatie ori nu dispun de cunostinte si experientă adecvate naturii, extinderii si complexitătii activitătii vizate;

b) informatiile primite despre agent nu sunt corecte;

c) nu sunt respectate alte conditii prevăzute în prezentul titlu sau în reglementările emise în aplicare.

Art. 46. - Banca Natională a României radiază agentul înregistrat în registrul prevăzut la art. 61 în situatia în care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezentul titlu si de reglementările emise în aplicare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Externalizarea

 

Art. 47. - (1) Institutiile de plată informează Banca Natională a României în cazul în care intentionează să externalizeze functii operationale aferente serviciilor de plată.

(2) La externalizarea functiilor operationale importante institutia de plată trebuie să se asigure că aceasta se realizează fără afectarea semnificativă a calitătii mecanismelor de control intern ale institutiei de plată si nu împiedică exercitarea eficientă de către autoritatea de supraveghere a verificărilor referitoare la respectarea obligatiilor institutiilor de plată stabilite în prezentul titlu si de reglementările emise în aplicare.

Art. 48. - (1) Pentru scopul art. 47, o functie operatională este considerată importantă dacă nerealizarea acesteia sau realizarea sa în mod defectuos prejudiciază în mod semnificativ capacitatea institutiei de plată de a se conforma permanent conditiilor de autorizare impuse în conformitate cu prezentul titlu si cu reglementările emise în aplicarea acestuia sau altor obligatii care îi revin în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă ori afectează semnificativ performantele financiare, stabilitatea institutiei de plată sau continuitatea prestării serviciilor de plată.

(2) Externalizarea functiilor operationale importante se poate realiza numai cu respectarea de către institutia de plată a următoarelor conditii:

a) externalizarea nu conduce la delegarea responsabilitătii organelor de conducere;

b) relatia si obligatiile institutiei de plată în raport cu utilizatorii serviciilor sale de plată în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă nu sunt afectate;

c) nu se prejudiciază respectarea conditiilor impuse institutiei de plată în vederea obtinerii si mentinerii autorizatiei în conformitate cu prezentul titlu si cu reglementările emise în aplicarea acestuia;

d) niciuna dintre conditiile impuse în vederea autorizării institutiei de plată nu sunt înlăturate sau modificate.

 

SECTIUNEA a 6-a

Procedura de notificare pentru desfăsurarea activitătii pe teritoriul României de către institutiile de plată din alte state membre

 

Art. 49. - O institutie de plată autorizată într-un alt stat membru poate presta pe teritoriul României serviciile de plată prevăzute de autorizatie în baza notificării transmise Băncii Nationale a României de autoritatea competentă din statul membru de origine.

Art. 50. - (1) Notificarea prevăzută la art. 49 trebuie să cuprindă informatii privind denumirea si sediul institutiei de plată, tipul serviciilor de plată pe care intentionează să le presteze pe teritoriul României si, după caz, numele persoanelor responsabile pentru conducerea sucursalei si structura sa organizatorică.

(2) În cazul prestării de servicii de plată printr-un agent, notificarea trebuie să cuprindă informatii privind denumirea si sediul institutiei de plată, denumirea si sediul agentului, respectiv numele si adresa acestuia, tipul serviciilor de plată pe care intentionează să le presteze pe teritoriul României si, după caz, structura organizatorică, mecanismele de control intern care urmează să fie folosite de agent pentru a se conforma obligatiilor în materie de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului si identitatea persoanelor responsabile pentru administrarea agentului.

Art. 51. - (1) Ulterior notificării realizate de autoritatea competentă din statul membru de origine, Banca Natională a României transmite acesteia opinia sa asupra intentiei institutiei de plată din respectivul stat membru de a desfăsura activitate pe teritoriul României prin intermediul unui agent.

(2) În cazul în care, în urma analizării informatiilor privind agentul transmise de autoritatea competentă din statul membru de origine, Banca Natională a României nu este încredintată de corectitudinea acestora, informează în consecintă autoritatea competentă din statul membru de origine.

Art. 52. - (1) Ulterior notificării realizate de autoritatea competentă din statul membru de origine în legătură cu intentia unei institutii de plată de a desfăsura activitate pe teritoriul României prin intermediul unei sucursale ori al unui agent, Banca Natională a României consultă Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor si alte autorităti relevante, după caz.

(2) În situatia în care din consultarea realizată potrivit alin. (1) rezultă motive întemeiate pentru a suspecta că prin angajarea agentului sau prin deschiderea sucursalei ar putea creste riscul de spălare a banilor sau de finantare a terorismului ori în legătură cu proiectul de angajare a agentului sau de deschidere a sucursalei se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operatiuni de spălare a banilor sau de finantare a terorismului, Banca Natională a României informează în consecintă autoritatea competentă din statul membru de origine.

Art. 53. - În situatia în care agentul este o entitate reglementată prin lege specială a cărei activitate este supusă unei autorizări, aprobări sau unor avize specifice, prestarea de servicii de plată poate fi realizată numai după obtinerea acestora.

 

SECTIUNEA a 7-a

Procedura de notificare pentru desfăsurarea activitătii în afara teritoriului României de către institutii de plată persoane juridice române

 

Art. 54. - (1) Orice institutie de plată autorizată, persoană juridică română, care intentionează să presteze servicii de plată pentru prima dată într-un alt stat membru prin stabilirea unei sucursale ori în mod direct, transmite Băncii Nationale a României o cerere însotită de informatiile prevăzute la alin. (2).

(2) În termen de 10 zile de la primirea cererii, Banca Natională a României comunică autoritătii competente din statul membru gazdă informatii privind denumirea si sediul institutiei de plată, tipul serviciilor de plată pe care intentionează să le presteze pe teritoriul statului membru gazdă si, după caz, numele persoanelor responsabile pentru conducerea sucursalei si structura organizatorică a acesteia si solicită opinia în legătură cu intentia institutiei de plată de a presta servicii prin intermediul unei sucursale.

(3) În termen de cel mult două luni de la primirea cererii de înregistrare a sucursalei, Banca Natională a României decide cu privire la aceasta, cu luarea în considerare a opiniei exprimate de autoritatea competentă din statul membru gazdă potrivit alin. (2).

(4) Banca Natională a Românie poate radia sucursala din registrul prevăzut la art. 61 în cazul în care autoritatea competentă din statul membru gazdă comunică avizul său negativ ulterior încheierii termenului prevăzut la alin. (3).

Art. 55. - (1) Institutiile de plată pot presta servicii de plată prin intermediul unei sucursale numai ulterior înscrierii acesteia în registrul prevăzut la art. 61.

(2) Institutiile de plată pot presta servicii de plată în mod direct de la data la care Banca Natională a României realizează notificarea potrivit art. 54 alin. (2) si informează solicitantul asupra acestui fapt.

Art. 56. - (1) Institutiilor de plată autorizate, persoane juridice române, care intentionează să presteze servicii de plată pe teritoriul unui alt stat membru prin utilizarea agentilor le sunt aplicabile în mod corespunzător dispozitiile sectiunii a 4-a.

(2) În termen de 10 zile de la primirea cererii institutiei de plată, Banca Natională a României comunică autoritătilor competente din statul membru gazdă informatii privind denumirea si sediul institutiei de plată, denumirea si sediul agentului, respectiv numele si adresa acestuia, tipul serviciilor de plată pe care intentionează să le presteze pe teritoriul statului membru gazdă si, după caz, structura organizatorică, mecanismele de control intern care urmează să fie folosite de agent pentru a se conforma obligatiilor în materie de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului si identitatea persoanelor responsabile pentru administrarea agentului si solicită opinia acestor autorităti în legătură cu intentia institutiei de plată.

Art. 57. - (1) În termen de cel mult două luni de la primirea cererii de înregistrare a agentului, Banca Natională a României decide cu privire la aceasta, cu luarea în considerare a opiniei exprimate de autoritatea competentă din statul membru gazdă potrivit art. 56 alin. (2).

(2) Institutiile de plată pot presta servicii de plată prin intermediul unui agent numai ulterior înscrierii acestuia în registrul prevăzut la art. 61.

(3) Banca Natională a Românie poate radia agentul din registrul prevăzut la art. 61 în cazul în care autoritatea competentă din statul membru gazdă comunică avizul său negativ ulterior încheierii termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 58. - (1) Institutiile de plată pot desfăsura activitătile prevăzute în autorizatia acordată de Banca Natională a României în state terte prin înfiintarea unei sucursale sau prin intermediul unui agent, potrivit reglementărilor emise de Banca Natională a României.

(2) Dispozitiile art. 7 si ale sectiunii a 4-a din prezentul titlu se aplică în mod corespunzător.

Art. 59. - Banca Natională a României stabileste prin reglementări conditiile în care poate înscrie în registrul prevăzut la art. 61 sucursala ori agentul stabilită/stabilit în state terte si documentatia care trebuie să însotească cererea în vederea înscrierii.

Art. 60. -Banca Natională a României poate respinge cererea de înregistrare formulată în baza dispozitiilor art. 58 alin. (1) si dacă, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de institutia de plată, consideră că:

a) institutia de plată nu dispune de o situatie financiară corespunzătoare în raport cu activitatea propusă;

b) cadrul de administrare, procedurile si mecanismele prevăzute la art. 13 nu sunt adecvate;

c) cadrul legislativ existent în statul tert si/sau modul de aplicare a acestuia împiedică exercitarea de către Banca Natională a României a functiilor sale de supraveghere;

d) institutia de plată nu îndeplineste alte cerinte prevăzute de prezentul titlu si de reglementările emise în aplicarea acestuia.


 

SECTIUNEA a 8-a

Registrul institutiilor de plată

 

Art. 61. - (1) Banca Natională a României organizează si administrează registrul institutiilor de plată în care sunt evidentiate institutiile de plată persoane juridice române, sucursalele acestora din alte state membre si state terte, precum si agentii institutiilor de plată persoane juridice române.

(2) Registrul prevăzut la alin. 1 este public, accesibil on-line, este actualizat permanent si furnizează informatii privind serviciile de plată pentru care a fost autorizată fiecare institutie de plată.

 

SECTIUNEA a 9-a

Autoritatea competentă si supravegherea

 

Art. 62. - (1) Banca Natională a României este autoritatea responsabilă cu supravegherea respectării dispozitiilor prezentului titlu si ale reglementărilor emise în aplicare.

(2) Banca Natională a României asigură supravegherea prudentială a institutiilor de plată autorizate, persoane juridice române, inclusiv pentru activitatea de plăti desfăsurată prin sucursalele si agentii acestora.

(3) Alineatele precedente nu implică faptul că Banca Natională a României are competente de supraveghere a activitătilor comerciale ale institutiei de plată, altele decât prestarea de servicii de plată prevăzute la art. 8 si activitătile enumerate la art. 23 alin. (1) lit. a).

Art. 63. - (1) Activitatea de supraveghere a institutiilor de plată de către Banca Natională a României, în vederea verificării respectării cerintelor impuse în prezentul titlu si de reglementările emise în aplicarea acestuia, trebuie să fie proportională, adecvată si adaptată riscurilor la care sunt expuse institutiile de plată.

(2) Verificările la sediul entitătilor supravegheate se efectuează de către personalul Băncii Nationale a României împuternicit în acest sens sau de către terte persoane împuternicite de Banca Natională a României.

(3) Pentru exercitarea functiei de supraveghere Banca Natională a României este abilitată:

a) să solicite institutiei de plată să furnizeze orice informatie necesară pentru verificarea respectării cerintelor impuse prin prezentul titlu si reglementările emise în aplicarea acestuia;

b) să efectueze verificări la sediul institutiei de plată, persoană juridică română, sucursalelor acesteia si al oricărui agent al său sau al oricărei entităti către care aceasta a externalizat activităti;

c) să emită recomandări, instructiuni si să dispună măsuri;

d) să suspende sau să retragă autorizatia.

(4) Institutiile de plată vor permite personalului împuternicit al Băncii Nationale a României si tertelor persoane împuternicite de Banca Natională a României să le examineze evidentele, conturile si operatiunile, furnizând în acest scop toate documentele si informatiile cu privire la administrarea, controlul intern si operatiunile institutiilor de plată, astfel cum vor fi solicitate de către acesta.

(5) Institutiile de plată sunt obligate să transmită Băncii Nationale a României orice informatii solicitate de aceasta pentru scopul realizării supravegherii.

Art. 64. - (1) Modificările în situatia institutiilor de plată autorizate se comunică Băncii Nationale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.

(2) În cazul achizitionării de participatii calificate la institutia de plată, inclusiv prin majorarea participatiilor existente, Banca Natională a României aprobă sau se poate opune achizitiei dacă, în urma evaluării realizate, constată că actionarul care detine participatii calificate nu îndeplineste cerintele prevăzute de prezentul titlu si reglementările emise în aplicare. Banca Natională a României se pronuntă asupra achizitionării de participatii calificate la institutia de plată în termen de 60 de zile de la data comunicării efectuate potrivit alin. (1). Pe perioada până la pronuntare, actionarul sau asociatul în cauză nu are drept de vot legat de deciziile privind activitatea de prestare de servicii de plată.

Art. 65. - (1) Banca Natională a României poate dispune fată de o institutie de plată, persoană juridică română, ori fată de persoanele care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a activitătii de prestare de servicii de plată ale institutiei de plată si care încalcă dispozitiile prezentului titlu si ale reglementărilor emise în aplicarea acestuia măsurile necesare în scopul înlăturării deficientelor si a cauzelor acestora si/sau să aplice sanctiuni.

(2) Dacă, în procesul de supraveghere, constată existenta unor circumstante care ar putea impieta asupra activitătii institutiei de plată, Banca Natională a României poate dispune măsuri vizând desfăsurarea prudentă a activitătii.

Art. 66. - În aplicarea art. 65, Banca Natională a României poate să dispună fată de orice institutie de plată, persoană juridică română, următoarele măsuri, fără ca acestea să fie limitative:

a) să solicite institutiei de plată cresterea nivelului fondurilor proprii peste cele prevăzute la art. 28 si 29;

b) să solicite institutiei de plată utilizarea altei metode de determinare a necesarului de fonduri proprii;

c) să solicite institutiei de plată conformarea cadrului de administrare, mecanismelor si procedurilor la cerintele prevăzute la art. 13;

d) să restrictioneze sau să limiteze volumul activitătii, tipul de operatiuni desfăsurate sau reteaua de sucursale ale institutiei de plată din tară si din străinătate;

e) să restrictioneze desfăsurarea activitătii de plată prin agenti sau să interzică desfăsurarea activitătii în acest mod;

f) să solicite institutiei de plată înlocuirea auditorului statutar sau firmei de audit;


g) să solicite institutiei de plată constituirea unei entităti distincte pentru desfăsurarea activitătii de prestare a serviciilor de plată, în conditiile prevăzute la art. 14.

Art. 67. - Banca Natională a României poate aplica sanctiuni în cazurile în care constată că o institutie de plată, persoană juridică română, si/sau oricare dintre persoanele care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a activitătii de prestare de servicii de plată în cadrul institutiei de plată se fac vinovate de:

a) încălcarea unei prevederi a prezentului titlu sau a reglementărilor date în aplicare;

b) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Natională a României;

c) încălcarea oricărei conditii sau restrictii prevăzute în autorizatia acordată;

d) efectuarea de operatiuni fictive si fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a pozitiei financiare;

e) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date si informatii eronate către Banca Natională a României.

Art. 68. - (1) În cazurile prevăzute la art. 67, Banca Natională a României poate aplica următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă aplicabilă institutiei de plată, de la 5.000 lei la 50.000 lei;

c) amendă aplicabilă persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a activitătii de prestare de servicii de plată în cadrul institutiei de plată, între 1-6 salarii medii nete pe institutia de plată, conform situatiei salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;

d) retragerea aprobării acordate persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a activitătii de prestare de servicii de plată în cadrul institutiei de plată;

e) suspendarea sau retragerea autorizatiei acordate institutiei de plată.

(2) La individualizarea sanctiunii se tine seama de gravitatea faptei săvârsite, precum si de circumstantele personale si reale ale săvârsirii faptei.

(3) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective si-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitătile care decurg din îndatoririle functiei lor, stabilite conform legislatiei aplicabile societătilor comerciale, prezentului titlu si reglementărilor emise în aplicarea acestuia si cadrului intern de administrare.

Art. 69. - Sanctiunile prevăzute la art. 68 pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri conform art. 66 sau independent de acestea.

Art. 70. - În cazul în care persoanele care detin participatii calificate la institutia de plată nu îndeplinesc cerintele prevăzute de prezentul titlu si de reglementările emise în aplicarea

acestuia, Banca Natională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situatii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sanctiuni care pot fi aplicate institutiei de plată ori persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a acesteia, Banca Natională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente participatiilor detinute de actionarii sau asociatii respectivi în privinta deciziilor referitoare la activitatea de prestare de servicii de plată.

Art. 71. - (1) Constatarea faptelor descrise în prezentul titlu si în reglementările emise în aplicare, care constituie încălcări ale regimului prudential, se face de către personalul Băncii Nationale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de institutiile de plată, persoane juridice române, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Nationale a României ori în cursul verificărilor desfăsurate la sediul institutiei de plată, persoană juridică română, sucursalelor acesteia si al oricărui agent al său sau al oricărei entităti către care aceasta a externalizat activităti.

(2) Actele cu privire la o institutie de plată, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sanctiuni potrivit prezentului titlu si reglementărilor se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Nationale a României, cu exceptia sanctiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. d) si e), a căror aplicare este de competenta consiliului de administratie.

Art. 72. - (1) Aplicarea sanctiunilor se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârsirii faptei.

(2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.

(3) Aplicarea sanctiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.

Art. 73. - (1) Actele adoptate de Banca Natională a României conform dispozitiilor prezentului titlu si reglementărilor emise în aplicare cu privire la o institutie de plată pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, care se pronuntă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României poate fi atacată la înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Banca Natională a României este singura autoritate în măsură să se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

(4) În cazul contestării în instantă a actelor Băncii Nationale a României, instanta judecătorească se pronuntă asupra legalitătii acestor acte.


Art. 74. - Dispozitiile art. 73 se aplică în mod corespunzător si în cazul în care Banca Natională a României nu se pronuntă în termenele prevăzute de lege asupra unei solicitări formulate potrivit prevederilor prezentului titlu si reglementărilor emise în aplicare.

Art. 75. - Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, potrivit art. 73 alin. (1) sau până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile de către instanta judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, executarea actelor emise de Banca Natională a României nu se suspendă.

Art. 76. - (1) Pentru exercitarea functiei de supraveghere, Banca Natională a României colaborează cu autoritătile competente ale statului membru gazdă sau, după caz, ale statului membru de origine în legătură cu activitatea desfăsurată de institutiile de plată în mod direct, prin intermediul sucursalelor sau agentilor ori în legătură cu entitătile către care institutiile de plată au externalizat activităti.

(2) În scopul alin. (1), Banca Natională a României:

a) informează autoritătile competente din statul membru gazdă ori de câte ori intentionează să efectueze verificări la sediul sucursalei sau agentului institutiei de plată ori al entitătii către care institutia de plată a externalizat activităti, situate pe teritoriul statului membru gazdă;

b) comunică autoritătii competente din statul membru gazdă ori, după caz, din statul membru de origine, la cerere, toate informatiile relevante si, din proprie initiativă, toate informatiile esentiale, în special în cazul în care se constată sau se suspectează că un agent, o sucursală sau o entitate către care se externalizează activităti încalcă legislatia în materie.

(3) Banca Natională a României poate delega autoritătii competente din statul membru gazdă sarcina de a efectua verificări la sediul sucursalelor institutiilor de plată, agentilor acestora sau entitătilor către care institutiile de plată au externalizat activităti, situate pe teritoriul statului membru gazdă.

Art. 77. - (1) În cazul institutiilor de plată dintr-un alt stat membru care desfăsoară activitate sau au externalizat activităti în România, Banca Natională a României colaborează cu autoritătile competente din statul membru de origine si din alte state membre în care institutiile de plată desfăsoară activitate sau în care sunt situate entitătile către care institutiile de plată au externalizat activităti.

(2) În scopul exercitării functiei de supraveghere, autoritatea competentă din statul membru de origine al unei institutii de plată poate realiza verificări pe teritoriul României la sediul sucursalelor institutiilor de plată, agentilor acestora sau entitătilor către care institutiile de plată au externalizat activităti. Verificarea poate fi realizată direct sau prin intermediul unor terte persoane împuternicite în acest scop si cu informarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

(3) Autoritatea competentă din statul membru de origine poate solicita Băncii Nationale a României să efectueze verificări la sediul sucursalelor institutiilor de plată, agentilor acestora sau entitătilor către care institutiile de plată au externalizat activităti, situate pe teritoriul României, caz în care Banca Natională a României procedează la efectuarea acestor verificări, în mod direct sau prin intermediul unei terte persoane împuternicite în acest sens. Autoritatea competentă solicitantă poate participa la efectuarea verificării respective.

Art. 78. - Dispozitiile art. 76 si 77 nu aduc atingere obligatiilor ce revin autoritătilor competente de a supraveghea sau de a controla respectarea cerintelor stabilite de legislatia în materia prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului si de Regulamentul (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind plătitorul care însotesc transferurile de fonduri.

 

SECTIUNEA a 10-a

Secretul profesional si schimbul de informatii

 

Art. 79. - (1) Membrii consiliului de administratie, salariatii Băncii Nationale a României, precum si tertele persoane împuternicite de Banca Natională a României pentru efectuarea de verificări la sediul institutiilor de plată sunt obligati să păstreze secretul profesional asupra oricărei informatii confidentiale de care iau cunostintă în cursul exercitării atributiilor lor, pe perioada în care detin această calitate si după încetarea activitătii în cadrul băncii ori, după caz, a relatiilor cu banca.

(2) Nu sunt considerate informatii confidentiale informatiile furnizate în formă sumară sau agregată, astfel încât institutia de plată să nu poată fi identificată.

(3) Schimbul de informatii prevăzut la art. 80 trebuie să fie circumscris exclusiv scopului îndeplinirii sarcinilor ce le revin autoritătilor respective.

(4) Dispozitiile alin. (1) si (3) nu aduc în niciun fel atingere prevederilor legislatiei penale potrivit cărora se poate impune divulgarea de informatii confidentiale în anumite situatii.

Art. 80. - (1) Banca Natională a României colaborează cu autoritătile relevante din alte state membre cu atributii privind prestatorii de servicii de plată, precum si cu Banca Centrală Europeană si băncile centrale din alte state membre.

(2) Banca Natională a României poate schimba informatii cu:

a) autoritătile competente din alte state membre responsabile cu autorizarea si supravegherea institutiilor de plată;

b) Banca Centrală Europeană si băncile centrale nationale ale statelor membre, în calitate de autorităti monetare si de supraveghere si, dacă este cazul, alte autorităti publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plăti si decontare;

c) alte autorităti relevante desemnate în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă, cu legislatia în materia protectiei datelor personale, cu legislatia în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului ori cu alte acte normative aplicabile prestatorilor de servicii de plată.

Art. 81. - Prezenta sectiune se completează cu dispozitiile privind secretul profesional si colaborarea Băncii Nationale a României cu alte autorităti prevăzute în Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare.

Art. 82. - În exercitarea competentelor sale prevăzute de lege, Banca Natională a României colectează si procesează orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal.

 

TITLUL III

Transparenta conditiilor si a cerintelor în materie de informare privind serviciile de plată

 

CAPITOLUL I

Dispozitii comune

 

Art. 83. - (1) Prevederile prezentului titlu reglementează transparenta conditiilor si a cerintelor în materie de informare în cazul operatiunilor de plată singulară, al contractelor-cadru si al operatiunilor de plată prevăzute de acestea, dacă utilizatorul actionează în calitate de consumator.

(2) În cazul în care utilizatorul nu actionează în calitate de consumator, părtile pot conveni să nu aplice, total sau partial, prevederile prezentului titlu.

Art. 84. - (1) Prezentul titlu nu aduce atingere dispozitiilor legislative ce transpun acte normative comunitare si ce cuprind cerinte suplimentare privind informatiile prealabile.

(2) În cazul în care serviciilor de plată ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare, dispozitiile privind informarea prevăzute la art. 4 alin. (1)-(4), cu exceptia dispozitiilor cuprinse la art. 4 alin. (2) lit. c)-g), la art. 4 alin. (3) lit. a), d) si e) si la art. 4 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se vor înlocui cu dispozitiile art. 91-93 si cu cele ale art. 97-99 din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 85. - (1) Prestatorul de servicii de plată nu solicită utilizatorului serviciilor de plată niciun fel de plată pentru furnizarea informatiilor prevăzute în prezentul titlu.

(2) Prestatorul de servicii de plată si utilizatorul de servicii de plată pot conveni asupra pretului total pentru furnizarea, la cererea utilizatorului serviciilor de plată, de informatii suplimentare sau într-un mod mai frecvent sau prin alte mijloace de comunicare decât cele specificate în contractul-cadru.

(3) Pretul total perceput în conformitate cu alin. (2) trebuie să corespundă costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plată, să se limiteze la acoperirea acestora, să nu conducă la obtinerea de venituri suplimentare sau la descurajarea utilizatorului de a solicita informatii suplimentare.

Art. 86. - (1) În cazul instrumentelor de plată care, în conformitate cu contractul-cadru, privesc numai operatiunile de plată individuale ce nu depăsesc 25 euro ori echivalentul în lei a 25 euro la data efectuării tranzactiei sau ce au o limită de cheltuieli de 100 euro ori echivalentul în lei a 100 euro la data efectuării tranzactiei sau ce depozitează fonduri care nu depăsesc niciodată 100 euro ori echivalentul în lei a 100 euro la data efectuării tranzactiei:

a) prestatorul de servicii de plată transmite plătitorului, prin derogare de la art. 97-99 si de la art. 111, numai informatiile privind caracteristicile principale ale serviciului de plată, incluzând în acestea modul în care poate fi utilizat instrumentul de plată, răspunderea juridică, pretul perceput si alte informatii importante necesare pentru a se lua o decizie informată, precum si o indicatie cu privire la locul unde se pun la dispozitie, într-un mod usor accesibil, orice alte informatii ori conditii specificate la art. 99;

b) părtile pot conveni ca, prin derogare de la art. 101, prestatorul de servicii de plată să poată propune modificări ale conditiilor din contractul-cadru într-o modalitate diferită fată de cea prevăzută la art. 97 alin. (1);

c) părtile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 si 113, după executarea unei operatiuni de plată, prestatorul de servicii de plată să transmită sau să pună la dispozitie numai o referintă care să permită utilizatorului serviciilor de plată identificarea operatiunii de plată, suma operatiunii de plată si pretul perceput si/sau, în cazul mai multor operatiuni de plată de acelasi fel către acelasi beneficiar al plătii, informatiile privind suma totală si pretul pentru aceste operatiuni de plată;

d) părtile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 si 113, după executarea unei operatiuni de plată, prestatorul de servicii de plată să nu fie obligat să transmită sau să pună la dispozitie informatiile prevăzute la lit. c) în cazul în care instrumentul de plată este utilizat anonim sau dacă prestatorul de servicii de plată nu detine capacitatea tehnică de a i le furniza. Prestatorul de servicii de plată acordă plătitorului posibilitatea de a verifica valoarea fondurilor depuse.

(2) Pentru operatiunile de plată transfrontaliere efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spatiul Economic European, sumele prevăzute la alin. (1) sunt de 30 euro sau echivalentul în lei a 30 euro în cazul instrumentelor de plată si de 150 euro sau echivalentul în lei a 150 euro în cazul limitelor de cheltuieli sau fondurilor depozitate.

Art. 87. - (1) Plătile sunt efectuate în moneda de schimb convenită de comun acord între părti.

(2) În cazul în care este oferit un serviciu de conversie monetară înainte de initierea operatiunii de plată, iar serviciul respectiv de conversie monetară este oferit la punctul de vânzare sau de către beneficiarul plătii, partea care oferă serviciul de conversie monetară informează plătitorul cu privire la pretul total, precum si cu privire la cursul de schimb ce urmează a fi utilizat în vederea conversiei operatiunii de plată.

(3) Plătitorul acceptă serviciul de conversie monetară în baza informatiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 88. - În cazul în care, în vederea utilizării unui anumit instrument de plată, beneficiarul plătii oferă o reducere, beneficiarul plătii informează plătitorul asupra acesteia înainte de initierea operatiunii de plată.

Art. 89. - Prestatorii de servicii de plată trebuie să poată face dovada că au respectat cerintele în materie de informare prevăzute în prezentul titlu.

 

CAPITOLUL II

Operatiuni de plată singulară

 

Art. 90. - (1) Prezentul capitol se aplică operatiunilor de plată singulară care nu intră sub incidenta unui contract-cadru.

(2) În cazul în care un ordin de plată pentru o operatiune de plată singulară este transmis printr-un instrument de plată stabilit printr-un contract-cadru, prestatorul de servicii de plată nu are obligatia să furnizeze sau să pună la dispozitie informatii care au fost deja transmise utilizatorului serviciilor de plată în temeiul unui contract-cadru încheiat cu un alt prestator de servicii de plată sau care îi vor fi transmise în conformitate cu contractul-cadru respectiv.

Art. 91. - (1) Înainte ca utilizatorul serviciilor de plată să devină parte la un contract sau la o ofertă de servicii de plată singulară, prestatorul de servicii de plată pune la dispozitia utilizatorului informatiile si conditiile specificate la art. 93.

(2) Informatiile si conditiile specificate la art. 93 se pun la dispozitia utilizatorului:

a) într-un mod usor accesibil;

b) într-un limbaj usor de înteles, într-o formă clară, completă si precisă;

c) în limba română sau în altă limbă stabilită de comun acord între părti.

(3) La cererea utilizatorului serviciilor de plată, prestatorul de servicii de plată îi transmite informatiile si conditiile pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil.

(4) Obligatiile prevăzute pot fi îndeplinite si prin furnizarea unui exemplar al propunerii de contract de prestare de servicii de plată singulară sau al formularului de ordin de plată care cuprinde informatiile si conditiile specificate la art. 93.

Art. 92. - În cazul în care contractul de servicii de plată singulară a fost încheiat, la cererea utilizatorului serviciilor de plată, printr-un mijloc de comunicare la distantă ce nu permite prestatorului de servicii de plată să respecte prevederile art. 91, prestatorul îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin conform art. 91 imediat după executarea operatiunii de plată.

Art. 93. - (1) Prestatorul transmite sau pune la dispozitia utilizatorului serviciilor de plată următoarele informatii si conditii:

a) specificarea informatiilor sau a codului unic de identificare ce trebuie furnizate de către utilizatorul serviciilor de plată în vederea executării corecte a unui ordin de plată;

b) termenul maxim de executare în care trebuie furnizat serviciul de plată;

c) pretul total pe care utilizatorul serviciilor de plată trebuie să îl plătească prestatorului său de servicii de plată si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în pret;

d) dacă este cazul, cursurile de schimb efective sau de referintă care urmează să fie aplicate operatiunii de plată.

(2) Dacă este cazul, orice alte informatii si conditii relevante specificate la art. 99 sunt puse la dispozitia utilizatorului serviciilor de plată într-un mod usor accesibil.

Art. 94. - Imediat după primirea ordinului de plată, prestatorul de servicii de plată al plătitorului transmite sau pune la dispozitia plătitorului, astfel cum este prevăzut la art. 91 alin. (2) si (3), următoarele informatii:

a) o referintă care să permită plătitorului identificarea operatiunii de plată si, dacă este cazul, informatii privind beneficiarul plătii;

b) valoarea operatiunii de plată în moneda utilizată în ordinul de plată;

c) pretul total corespunzător operatiunii de plată care trebuie suportat de către plătitor si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în pretul total;

d) dacă este cazul, cursul de schimb utilizat în operatiunea de plată de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau o referintă la acesta, în cazul în care diferă de cursul prevăzut conform art. 93 alin. (1) lit. d), precum si valoarea operatiunii de plată după conversia monetară respectivă;

e) data primirii ordinului de plată.

Art. 95. - Imediat după executarea operatiunii de plată, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii transmite sau pune la dispozitia beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 91, următoarele informatii:

a) o referintă care să permită beneficiarului plătii identificarea operatiunii de plată si, după caz, a plătitorului, precum si a oricărei informatii transferate împreună cu operatiunea de plată;

b) valoarea operatiunii de plată în moneda în care fondurile au fost puse la dispozitia beneficiarului plătii;

c) pretul total corespunzător operatiunii de plată care trebuie suportat de către plătitor si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în pretul total;

d) dacă este cazul, cursul de schimb utilizat în operatiunea de plată de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii si valoarea operatiunii de plată înaintea conversiei monetare;

e) data valutei creditării contului.


 

CAPITOLULUI

Contracte-cadru

 

Art. 96. - Prezentul capitol se aplică operatiunilor de plată care intră sub incidenta unui contract-cadru.

Art. 97. - (1) Cu suficient timp, dar nu mai putin de 15 zile înainte ca utilizatorul să devină parte la un contract-cadru sau la o ofertă, prestatorul de servicii de plată transmite utilizatorului serviciilor de plată informatiile si conditiile specificate la art. 99.

(2) Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul expres al utilizatorului.

(3) Informatiile si conditiile specificate la art. 99 sunt transmise utilizatorului:

a) pe suport hârtie sau pe alt suport durabil;

b) într-un limbaj usor de înteles, într-o formă clară, completă si precisă;

c) în limba română sau în orice altă limbă stabilită de comun acord între părti.

(4) Obligatiile prevăzute pot fi îndeplinite si prin furnizarea unui exemplar al propunerii de contract-cadru care să cuprindă informatiile si conditiile specificate la art. 99.

Art. 98. - În cazul în care contractul-cadru a fost încheiat, la cererea utilizatorului serviciilor de plată, printr-un mijloc de comunicare la distantă ce nu permite prestatorului de servicii de plată să respecte prevederile art. 97, prestatorul îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin imediat după încheierea contractului-cadru.

 

SECTIUNEA 1

Informatii prealabile

 

Art. 99. - Prestatorul de servicii de plată transmite utilizatorului serviciilor de plată următoarele informatii si conditii:

1. cu privire la prestatorul serviciilor de plată:

a) numele prestatorului de servicii de plată, adresa sediului său social si, unde este cazul, adresa filialei sau a sucursalei stabilite în România, precum si orice altă adresă, inclusiv adresa de postă electronică, relevantă pentru comunicarea cu prestatorul de servicii de plată;

b) datele de identificare ale autoritătilor de supraveghere corespunzătoare si ale registrului prevăzute la art. 55 alin. (1) si la art. 61 alin. (2) sau ale oricărui alt registru public de autorizare a prestatorului de servicii de plată si numărul de înregistrare ori mijloace echivalente de identificare în registrul respectiv;

2. cu privire la utilizarea serviciului de plată:

a) o descriere a principalelor caracteristici ale serviciului de plată ce va fi prestat;

b) specificarea informatiilor sau a codului unic de identificare ce trebuie furnizate de către utilizatorul serviciilor de plată în vederea executării corecte a unui ordin de plată;

c) forma si procedura de exprimare a consimtământului pentru executarea operatiunii de plată si retragerea acestui consimtământ în conformitate cu art. 120-122 si cu art. 146-149;

d) o referintă la momentul primirii unui ordin de plată, astfel cum a fost definit la art. 141 si 142, si ora-limită, dacă este cazul, stabilită de prestatorul de servicii de plată;

e) termenul maxim de executare pentru serviciul de plată care urmează să fie prestat;

f) dacă există posibilitatea de a conveni asupra unor limite de cheltuieli pentru utilizarea unui instrument de plată în conformitate cu art. 123 alin. (1);

3. cu privire la pret, la rata dobânzii si la cursul de schimb:

a) pretul total pe care utilizatorul serviciilor de plată trebuie să îl plătească prestatorului de servicii de plată si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în acesta;

b) dacă este cazul, rata dobânzii si cursul de schimb care urmează să fie aplicate sau, în cazul în care urmează să fie utilizate rata dobânzii de referintă si cursul de schimb de referintă, metoda de calcul al dobânzii efective, precum si data si indexul ori baza corespunzătoare pentru determinarea cursului de schimb de referintă sau a ratei dobânzii de referintă corespunzătoare;

c) dacă părtile convin, aplicarea imediată a modificărilor ratei dobânzii de referintă sau a cursului de schimb de referintă, precum si cerintele în materie de informare legate de modificări, în conformitate cu art. 102 si 103;

4. cu privire la comunicare:

a) dacă este cazul, mijloacele de comunicare, inclusiv cerintele tehnice privind echipamentele utilizatorului serviciilor de plată, convenite de comun acord între părti în vederea transmiterii informatiilor sau notificărilor specificate în prezenta ordonantă de urgentă;

b) modalitatea în care si frecventa cu care informatiile trebuie să fie transmise sau să fie făcute disponibile, în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă;

c) limba sau limbile în care este încheiat contractul-cadru si în care se desfăsoară comunicarea pe durata relatiei contractuale;

d) dreptul utilizatorului serviciilor de plată de a primi termenii contractuali ai contractului-cadru, precum si informatiile si conditiile în conformitate cu art. 100;

5. cu privire la cerintele de securitate si la măsurile corective:

a) dacă este cazul, o descriere a etapelor pe care utilizatorul serviciilor de plată trebuie să le parcurgă pentru a păstra siguranta unui instrument de plată, precum si a modalitătilor de notificare a prestatorului de servicii de plată în scopul aplicării art. 124 alin. (1)lit.b);

b) dacă părtile convin, conditiile în care prestatorul de servicii de plată îsi rezervă dreptul de a bloca un instrument de plată, în conformitate cu art. 123;

c) răspunderea plătitorului în conformitate cu art. 131-135, inclusiv informatii privind suma corespunzătoare;

d) modalitătile si termenul în care utilizatorul serviciilor de plată trebuie să notifice prestatorul de servicii de plată în legătură cu orice operatiune neautorizată sau incorect executată, în conformitate cu art. 127, precum si răspunderea prestatorului de servicii de plată pentru operatiunile de plată neautorizate, în conformitate cu art. 130;

e) răspunderea prestatorului de servicii de plată pentru executarea operatiunilor de plată în conformitate cu art. 164-173;

f) conditiile de rambursare în conformitate cu art. 136-140;

6. cu privire la modificarea si la încetarea contractului-cadru:

a) dacă părtile convin, se consideră că utilizatorul serviciilor de plată a acceptat modificările conditiilor contractuale, în conformitate cu art. 101-103, cu exceptia cazului în care, înainte de data propusă a intrării lor în vigoare, notifică prestatorului de servicii de plată că nu le acceptă;

b) durata contractului;

c) dreptul utilizatorului serviciilor de plată de a denunta unilateral contractul-cadru, precum si informatii referitoare la orice alte acorduri cu privire la denuntarea unilaterală, în conformitate cu art. 101 si cu art. 105-110;

7. cu privire la solutionarea eventualelor litigii:

a) orice clauză contractuală referitoare la dreptul aplicabil contractului-cadru si/sau la instanta competentă;

b) procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor si de obtinere a despăgubirilor pe care utilizatorul serviciilor de plată le are la dispozitie, precum si autoritătile competente la care utilizatorul serviciilor de plată poate depune o reclamatie, în conformitate cu art. 178-182.

Art. 100. - În orice moment în timpul relatiei contractuale, utilizatorul serviciilor de plată are dreptul să primească, la cerere, pe suport hârtie sau pe orice alt suport durabil clauzele contractului-cadru, precum si informatiile si conditiile specificate la art. 99.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea clauzelor contractului-cadru

 

Art. 101. - (1) Fiecare modificare din contractul-cadru, precum si informatiile si conditiile specificate la art. 99 sunt propuse de prestatorul de servicii de plată în conformitate cu art. 97 alin. (3) cu cel putin două luni înainte de data propusă pentru aplicarea acestora.

(2) În cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 99 pct. 6 lit. a), prestatorul de servicii de plată informează utilizatorul serviciilor de plată că se consideră că acesta din urmă a acceptat modificările respective, cu exceptia cazului în care, înainte de data propusă pentru intrarea lor în vigoare, îl notifică pe prestatorul de servicii de plată că nu le acceptă. În acest caz, prestatorul de servicii de plată specifică faptul că utilizatorul serviciilor de plată are dreptul să denunte unilateral contractul-cadru imediat si în mod gratuit, înainte de data propusă pentru aplicarea modificărilor.

Art. 102. - Modificările survenite cu privire la rata dobânzii sau la cursul de schimb pot fi aplicate imediat si fără nicio notificare, în una dintre următoarele situatii:

a) un astfel de drept este convenit în contractul-cadru si modificările se bazează pe rata dobânzii de referintă sau pe cursul de schimb de referintă, convenit în conformitate cu art. 99 pct. 3 lit. b) si c);

b) modificările ratei dobânzii sau ale cursului de schimb sunt mai avantajoase pentru utilizatorii serviciilor de plată.

Art. 103. - Utilizatorul serviciilor de plată este informat în cel mai scurt timp cu privire la orice modificare survenită în legătură cu rata dobânzii, în conformitate cu art. 97 alin. (3), cu exceptia cazului în care părtile au convenit asupra unei frecvente specifice sau a unei modalităti în care informatia trebuie transmisă ori făcută disponibilă.

Art. 104. - Modificările ratei dobânzii sau ale cursului de schimb folosit în cadrul operatiunilor de plată sunt introduse si calculate într-un mod neutru, care să nu facă discriminări între utilizatorii serviciilor de plată.

 

SECTIUNEA a 3-a

Denuntarea unilaterală a contractului-cadru

 

Art. 105. - Utilizatorul serviciilor de plată poate denunta unilateral contractul-cadru oricând, dacă părtile nu au convenit o perioadă de notificare. O astfel de perioadă nu poate depăsi 30 de zile.

Art. 106. - Denuntarea unilaterală de către utilizatorul serviciilor de plată a unui contract-cadru încheiat pe o durată determinată mai mare de 12 luni sau pe o durată nedeterminată se face în mod gratuit pentru utilizatorul serviciilor de plată, după expirarea a 12 luni.

Art. 107. - (1) În toate cazurile ce nu se încadrează la art. 106, pretul perceput de prestatorul de servicii de plată pentru denuntarea unilaterală a contractului de către utilizatorul serviciilor de plată trebuie să corespundă costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plată, să se limiteze la acoperirea acestora, să nu conducă la obtinerea de venituri suplimentare sau la descurajarea utilizatorului de a denunta unilateral contractul.

(2) Înainte de încheierea contractului, precum si în contractul-cadru, prestatorul de servicii de plată stabileste si comunică utilizatorului pretul total aferent denuntării unilaterale a contractului sau modul de calcul al acestuia.

Art. 108. - În cazul în care se convine astfel în contractul-cadru, prestatorul de servicii de plată poate denunta unilateral un contract-cadru încheiat pe o durată nedeterminată prin transmiterea unui preaviz cu cel putin două luni înainte, astfel cum este prevăzut la art. 97 alin (3).

Art. 109. - Pretul perceput periodic pentru serviciile de plată este suportat de către utilizatorul serviciilor de plată doar proportional cu perioada care precedă încetarea contractului. În cazul în care pretul este plătit în avans, acesta este rambursat proportional.

Art. 110. - Prevederile prezentei sectiuni nu aduc atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executării acestora.

 

SECTIUNEA a 4-a

Informatii oferite înainte de executarea si după executarea unei operatiuni de plată individuală

 

Art. 111. - Înainte de executarea oricărei operatiuni de plată individuală stabilită printr-un contract-cadru, initiată de un plătitor, prestatorul de servicii de plată oferă, la cererea plătitorului exprimată pentru această operatiune specifică de plată, informatii explicite cu privire la:

a) termenul maxim de executare;

b) pretul ce trebuie suportat de către plătitor;

c) defalcarea sumelor incluse în pret, unde este cazul.

Art. 112. - (1) După ce suma unei operatiuni de plată individuală este debitată din contul plătitorului sau în cazul în care plătitorul nu utilizează un cont de plăti, după primirea ordinului de plată prestatorul de servicii de plată al plătitorului pune la dispozitia acestuia, fără întârziere nejustificată, astfel cum este prevăzut la art. 97 alin. (3), următoarele informatii:

a) o referintă care să permită plătitorului identificarea fiecărei operatiuni de plată si, dacă este cazul, informatii privind beneficiarul plătii;

b) valoarea operatiunii de plată în moneda în care este debitat contul de plăti al plătitorului sau în moneda utilizată pentru ordinul de plată;

c) pretul total corespunzător operatiunii de plată si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în pretul total sau dobânda suportată de către plătitor;

d) dacă este cazul, cursul de schimb utilizat în cadrul operatiunii de plată de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului si valoarea totală a operatiunii de plată după conversia monetară respectivă;

e) data valutei debitării contului sau data primirii ordinului de plată.

(2) Prestatorii de servicii de plată transmit plătitorului-consumator gratuit, pe suport hârtie, o dată pe lună, informatiile mentionate la alin. (1).

(3) În plus, dacă părtile convin, informatiile mentionate la alin. (1) pot fi transmise sau făcute disponibile, în mod periodic, cel putin o dată pe lună, într-o modalitate aleasă de consumator si acceptată de prestator, astfel încât consumatorul să poată stoca si reproduce informatii identice.

(4) Consumatorii pot renunta la dreptul prevăzut la alin. (2) numai printr-o solicitare expresă formulată în acest scop, cu indicarea altei modalităti gratuite de informare.

Art. 113. - (1) După executarea unei operatiuni de plată individuală, prestatorul serviciilor de plată al beneficiarului plătii îi furnizează fără întârziere nejustificată beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3), următoarele informatii:

a) o referintă care să permită beneficiarului plătii identificarea operatiunii de plată si, unde este cazul, a plătitorului, precum si orice informatii transferate odată cu operatiunea de plată;

b) valoarea operatiunii de plată în moneda în care este creditat contul de plăti al beneficiarului plătii;

c) pretul total corespunzător operatiunii de plată si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în acesta sau dobânda suportată de către beneficiarul plătii;

d) dacă este cazul, cursul de schimb utilizat în cadrul operatiunii de plată de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii si valoarea operatiunii de plată înaintea conversiei monetare;

e) data valutei creditării contului.

(2) Prestatorii de servicii de plată transmit beneficiarului-consumator gratuit, pe suport hârtie, o dată pe lună, informatiile mentionate la alin. (1).

(3) În plus, dacă părtile convin, informatiile mentionate la alin. (1) pot fi transmise sau făcute disponibile, în mod periodic, cel putin o dată pe lună, într-o modalitate aleasă de consumator si acceptată de prestator, astfel încât consumatorul să poată stoca si reproduce informatii identice.

(4) Consumatorii pot renunta la dreptul prevăzut la alin. (2) numai printr-o solicitare expresă formulată în acest scop, cu indicarea altei modalităti gratuite de informare.

 

TITLUL IV

Drepturi si obligatii privind prestarea si utilizarea serviciilor de plată

 

CAPITOLUL I

Dispozitii comune

 

Art. 114. - (1) Prevederile prezentului titlu reglementează drepturile si obligatiile părtilor în cazul operatiunilor de plată singulară, al contractelor-cadru si al operatiunilor de plată prevăzute de acestea, în cazul în care utilizatorul actionează în calitate de consumator.

(2) În cazul în care utilizatorul nu actionează în calitate de consumator, părtile pot conveni să nu aplice, total sau partial, prevederile art. 115, art. 122 alin (2) si (3), art. 128, art. 129, art. 131-140, art. 146-149, art. 164-173, precum si să convină asupra unei alte perioade de timp decât cea stabilită la art. 127.

(3) Prestatorii de servicii de plată pot acorda utilizatorilor serviciilor de plată mai multe drepturi si beneficii decât cele mentionate în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 115. - (1) Prestatorul de servicii de plată nu solicită utilizatorului serviciilor de plată niciun fel de plată pentru îndeplinirea obligatiilor în materie de informare sau pentru luarea măsurilor corective si de prevenire prevăzute în prezentul titlu, dacă nu se prevede altfel la art. 143, 149 si 162.

(2) Pretul pe care îl poate solicita prestatorul de servicii de plată în conformitate cu alin. (1) trebuie să fie convenit de comun acord cu utilizatorul serviciilor de plată si să se limiteze la acoperirea costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plată, să nu conducă la obtinerea de venituri suplimentare de către prestatorul de servicii de plată sau la descurajarea utilizatorului de a solicita informatii ori de a solicita luarea măsurilor corective si de prevenire.

Art. 116. - În cazul în care o operatiune de plată nu implică nicio conversie monetară, beneficiarul plătii suportă pretul perceput de prestatorul său de servicii de plată, iar plătitorul suportă pretul perceput de prestatorul său de servicii de plată.

Art. 117. - Beneficiarul plătii nu poate solicita plătitorului un pret suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de plată.

Art. 118. - (1) În cazul instrumentelor de plată care, în conformitate cu contractul-cadru, privesc numai operatiunile de plată individuale care nu depăsesc 25 euro sau echivalentul în lei a 25 euro la data efectuării tranzactiei ori care au o limită de cheltuieli de 100 euro sau echivalentul în lei a 100 euro ori depozitează fonduri ce nu depăsesc niciodată 100 euro sau echivalentul în lei a 100 euro la data efectuării tranzactiei, prestatorii de servicii de plată pot conveni cu utilizatorii serviciilor de plată:

a) ca art. 124 alin. (1) lit. b), art. 125 lit. c) si d), precum si art. 134 si 135 să nu se aplice în cazul în care instrumentul de plată nu permite blocarea sau împiedicarea unei utilizări ulterioare a acestuia;

b) ca art. 128-132 să nu se aplice în cazul în care instrumentul de plată este utilizat anonim sau în cazul în care, din alte motive care tin de natura instrumentului de plată, prestatorul de servicii de plată nu este în măsură a dovedi că o anumită operatiune de plată a fost autorizată;

c) ca, prin derogare de la art. 143, prestatorul de servicii de plată să nu fie obligat să îl notifice pe utilizatorul serviciilor de plată în legătură cu refuzul unui ordin de plată, în cazul în care neefectuarea plătii reiese din context;

d) ca, prin derogare de la art. 146-149, plătitorul să nu poată revoca ordinul de plată după transmiterea ordinului de plată sau după exprimarea consimtământului său pentru executarea operatiunii de plată către beneficiarul plătii;

e) ca, prin derogare de la art. 154-157, să se aplice alte termene de executare.

(2) Pentru operatiunile de plată transfrontaliere efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spatiul Economic European, sumele prevăzute la alin. (1) sunt de 30 euro sau echivalentul în lei a 30 euro, în cazul instrumentelor de plată, si de 150 euro ori echivalentul în lei a 150 euro, în cazul limitelor de cheltuieli sau al fondurilor depozitate.

Art. 119. - În cazul monedei electronice, în sensul art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, art. 130- 135 din prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică dacă:

a) prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu poate îngheta contul de plăti sau nu poate bloca instrumentul de plată;

b) conturile de plăti au o limită de cheltuieli sau depozitează fonduri ce nu depăsesc 150 euro ori echivalentul în lei a 150 euro sau instrumentele de plată privesc operatiuni ce nu depăsesc 150 euro ori echivalentul în lei a 150 euro.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea operatiunilor de plată

 

SECTIUNEA 1

Consimtământul si limitele de utilizare a instrumentului de plată

 

Art. 120. - O operatiune de plată este considerată autorizată dacă plătitorul si-a exprimat consimtământul pentru executarea operatiunii de plată.

Art. 121. - (1) Consimtământul de a executa o operatiune de plată sau o serie de operatiuni de plată trebuie să fie dat în forma convenită între plătitor si prestatorul său de servicii de plată. În absenta unui astfel de consimtământ, operatiunea de plată este considerată ca fiind neautorizată.

(2) Procedura de exprimare a consimtământului trebuie convenită între plătitor si prestatorul de servicii de plată.

Art. 122. - (1)0 operatiune de plată poate fi autorizată de către plătitor fie înainte, fie după executarea sa, dacă plătitorul si prestatorul său de servicii de plată au convenit astfel.

(2) Plătitorul îsi poate retrage consimtământul în orice moment, dar nu mai târziu de momentul irevocabilitătii, în conformitate cu prevederile art. 146-149.

(3) Consimtământul exprimat pentru executarea mai multor operatiuni de plată poate fi retras urmând ca orice operatiune de plată viitoare să fie considerată neautorizată.

Art. 123. - (1) În cazul în care este utilizat un instrument specific de plată pentru exprimarea consimtământului, plătitorul si prestatorul său de servicii de plată pot conveni asupra unor limite de cheltuieli pentru operatiunile executate prin instrumentul de plată respectiv.

(2) În cazul în care este convenit în contractul-cadru, prestatorul de servicii de plată îsi poate rezerva dreptul de a bloca instrumentul de plată din motive justificate în mod obiectiv, legate de securitatea instrumentului de plată, de o suspiciune de utilizare neautorizată sau frauduloasă a acestuia sau, în cazul unui instrument de plată cu o linie de credit, de un risc sporit în mod semnificativ ca plătitorul să fie în incapacitatea de a se achita de obligatia de plată.


(3) În cazurile mentionate la alin. (2), prestatorul de servicii de plată informează în modul convenit plătitorul în legătură cu blocarea instrumentului de plată si cu motivele acestui blocaj, dacă este posibil, înainte de blocare si, cel mai târziu, imediat după blocarea acestuia, cu exceptia cazului în care furnizarea acestei informatii aduce atingere motivelor de sigurantă justificate în mod obiectiv sau este interzisă de alte dispozitii legislative relevante.

(4) Prestatorul de servicii de plată deblochează instrumentul de plată sau îl înlocuieste cu un nou instrument de plată odată ce motivele de blocare încetează să mai existe.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile părtilor cu privire la instrumentele de plată

 

Art. 124. - (1) Utilizatorul serviciilor de plată care foloseste un instrument de plată are următoarele obligatii:

a) să utilizeze instrumentul de plată în conformitate cu termenii care reglementează emiterea si utilizarea acestuia;

b) să notifice prestatorul de servicii de plată sau entitatea desemnată de acesta, fără întârziere nejustificată, de îndată ce ia cunostintă de pierderea, furtul, folosirea fără drept a instrumentului său de plată sau de orice altă utilizare neautorizată a acestuia.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) lit. a), de îndată ce utilizatorul serviciilor de plată primeste un instrument de plată, acesta, în mod special, ia toate măsurile rezonabile pentru a păstra elementele de securitate personalizate în sigurantă.

Art. 125. - Prestatorul serviciilor de plată care emite un instrument de plată are următoarele obligatii:

a) să se asigure că elementele de securitate personalizate ale instrumentului de plată nu sunt accesibile altor părti în afară de utilizatorul serviciilor de plată care are dreptul de utilizare a instrumentului de plată, fără a aduce atingere obligatiilor utilizatorului serviciilor de plată prevăzute la art. 124;

b) să nu trimită un instrument de plată nesolicitat, cu exceptia cazului în care instrumentul de plată transmis deja utilizatorului serviciilor de plată trebuie înlocuit;

c) să se asigure că în orice moment sunt disponibile mijloace corespunzătoare care să permită utilizatorului serviciilor de plată să facă o notificare în temeiul art. 124 alin. (1) lit. b)sau să ceară deblocarea în temeiul art. 123 alin. (4);

d) să pună la dispozitia utilizatorului serviciilor de plată, la cerere, mijloacele de a dovedi, timp de 18 luni de la notificare, că a făcut o astfel de notificare;

e) să împiedice orice utilizare a instrumentului de plată, odată ce a fost făcută notificarea în temeiul art. 124 alin. (1) lit. b).

Art. 126. - Prestatorul de servicii de plată îsi asumă toate riscurile legate de transmiterea unui instrument de plată solicitat sau nesolicitat către un plătitor sau de transmiterea oricăror elemente de securitate personalizate ale acestuia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Operatiuni de plată neautorizate sau executate incorect

 

Art. 127. - (1) Prestatorul de servicii de plată corectează o operatiune de plată numai dacă utilizatorul serviciilor de plată semnalează, fără întârziere nejustificată, prestatorului său de servicii de plată, dar nu mai târziu de 13 luni de la data debitării, faptul că a constatat o operatiune de plată neautorizată sau executată incorect, care dă nastere unei plângeri, inclusiv în conditiile art. 164-173.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care prestatorul de servicii de plată nu si-a îndeplinit obligatia de a furniza sau de a face disponibile informatiile legate de această operatiune de plată, în conformitate cu prevederile titlului III.

Art. 128. - În cazul în care un utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o operatiune de plată executată sau sustine că operatiunea de plată nu a fost corect executată, prestatorul de servicii de plată trebuie să demonstreze că operatiunea de plată a fost autentificată, înregistrată corect, introdusă în conturi si nu a fost afectată de nicio defectiune tehnică ori de alte deficiente.

Art. 129. - În cazul în care un utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o operatiune de plată executată, folosirea în sine a unui instrument de plată care a fost înregistrat de prestatorul de servicii de plată nu este în mod necesar suficientă pentru a dovedi că operatiunea de plată a fost autorizată de către plătitor sau că plătitorul a actionat în mod fraudulos ori că nu a respectat, intentionat sau din neglijentă gravă, una ori mai multe dintre obligatiile care îi revin în temeiul art. 124.

Art. 130. - (1) Fără a aduce atingere art. 127, în cazul unei operatiuni de plată neautorizate, prestatorul de servicii de plată al plătitorului are obligatia ca, imediat:

a) să ramburseze plătitorului suma aferentă operatiunii de plată neautorizate respective;

b) să readucă contul de plăti debitat, în situatia în care s-ar fi aflat dacă operatiunea de plată neautorizată nu s-ar fi efectuat, dacă este cazul.

(2) O compensatie financiară suplimentară se poate stabili în conformitate cu legislatia aplicabilă contractului încheiat între plătitor si prestatorul său de servicii de plată.

Art. 131. - (1) Prin derogare de la art. 130, plătitorul suportă pierderile legate de orice operatiuni de plată neautorizate care rezultă din utilizarea unui instrument de plată pierdut sau furat ori, în cazul în care plătitorul nu a păstrat în sigurantă elementele de securitate personalizate, pierderile care rezultă din folosirea fără drept a unui instrument de plată până la momentul notificării realizate conform art. 124 alin. (1) lit. b).

(2) Pierderile suportate de plătitor pot fi în valoare de cel mult 150 euro sau echivalentul în lei al sumei mentionate.


Art. 132. - Plătitorul suportă toate pierderile legate de orice operatiuni neautorizate dacă aceste pierderi rezultă în urma fraudei sau a nerespectării, intentionate sau din neglijentă gravă, a uneia sau a mai multor obligatii care îi revin în temeiul art. 124. În astfel de cazuri, suma de cel mult 150 euro sau echivalentul în lei al acestei sume nu se aplică.

Art. 133. - (1) Plătitorul suportă pierderi în valoare de cel mult 50 euro sau echivalentul în lei al sumei mentionate la data efectuării tranzactiei neautorizate, în una dintre următoarele situatii:

a) plătitorul nu a actionat în mod fraudulos;

b) plătitorul si-a încălcat, fără intentie, obligatiile ce îi revin în temeiul art. 124.

(2) Evaluarea răspunderii plătitorului se face tinând cont, în special, de natura elementelor de securitate personalizate ale instrumentului de plată si de situatiile în care acesta a fost pierdut, furat sau folosit fără drept.

Art. 134. - Plătitorul nu suportă nicio consecintă financiară care rezultă din utilizarea unui instrument de plată pierdut, furat sau folosit fără drept după notificarea realizată conform art. 124 alin. (1) lit. b), exceptând cazul în care acesta a actionat în mod fraudulos.

Art. 135. - În cazul în care prestatorul de servicii de plată nu pune la dispozitie mijloacele adecvate care să permită notificarea în orice moment a unui instrument de plată pierdut, furat sau deturnat, astfel cum se prevede la art. 125 alin. (1) lit. c), plătitorul nu este răspunzător pentru consecintele financiare care rezultă din utilizarea unui astfel de instrument de plată, exceptând cazul în care acesta a actionat în mod fraudulos.

 

SECTIUNEA a 4-a

Rambursare pentru operatiuni de plată initiate de sau prin intermediul beneficiarului plătii

 

Art. 136. - (1) Plătitorul are dreptul la rambursare din partea prestatorului său de servicii de plată a unei operatiuni de plată autorizate initiate de sau prin intermediul unui beneficiar al plătii care a fost deja executată, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) autorizatia nu specifică, în momentul emiterii acesteia, suma exactă a operatiunii de plată;

b) suma operatiunii de plată a depăsit suma la care s-ar fi putut astepta în mod rezonabil plătitorul, luând în calcul profilul cheltuielilor sale anterioare, conditiile din contractul său cadru si circumstantele relevante pentru cazul respectiv.

(2) La cererea prestatorului de servicii de plată, plătitorul furnizează elemente concrete legate de conditiile mentionate la alin. (1).

(3) Rambursarea constă în suma totală a operatiunii de plată executate.

Art. 137. - (1) Plătitorul poate solicita rambursarea prevăzută la art. 136 pentru o operatiune de plată autorizată, initiată de sau prin intermediul unui beneficiar al plătii, în termen de 8 săptămâni de la data la care fondurile au fost debitate.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de rambursare, prestatorul de servicii de plată fie rambursează întreaga sumă a operatiunii de plată, fie justifică refuzul de a rambursa suma, indicând organismele pe care plătitorul le poate sesiza în temeiul art. 178-182, în cazul în care nu acceptă justificarea oferită.

(3) Dreptul prestatorului de servicii de plată de a refuza rambursarea, după împlinirea termenului de 8 săptămâni de la data la care fondurile au fost debitate, nu se aplică în situatia prevăzută la art. 138.

Art. 138. - În cazul operatiunilor de debitare directă, plătitorul si prestatorul său de servicii de plată pot conveni în contractul-cadru ca plătitorul să aibă dreptul la rambursare din partea prestatorului său de servicii de plată, chiar dacă nu sunt întrunite conditiile de rambursare prevăzute la art. 136.

Art. 139. - În scopul aplicării art. 136 alin. (1) lit. b), plătitorul nu poate invoca motive legate de operatiuni de schimb valutar dacă s-a aplicat cursul de schimb de referintă convenit cu prestatorul său de servicii de plată în conformitate cu art. 93 alin. (1) lit. d) si cu art. 99 pct. 3 lit. b).

Art. 140. - În contractul-cadru dintre plătitor si prestatorul său de servicii de plată se poate conveni ca plătitorul să nu aibă dreptul la nicio rambursare în cazul în care si-a exprimat consimtământul de a executa operatiunea de plată direct către prestatorul său de servicii de plată si, dacă este cazul, informatiile privind operatiunile de plată viitoare au fost transmise sau au fost puse la dispozitia plătitorului, în forma convenită, cu cel putin 4 săptămâni înainte de data scadentei, de către prestatorul de servicii de plată sau de către beneficiarul plătii.

 

CAPITOLUL III

Executarea operatiunilor de plată

 

SECTIUNEA 1

Ordine de plată

 

Art. 141. - (1) Momentul primirii ordinului de plată reprezintă momentul în care ordinul de plată, transmis direct de către plătitor ori indirect de către sau prin intermediul unui beneficiar al plătii, este primit de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului.

(2) În cazul în care momentul primirii nu este într-o zi lucrătoare pentru prestatorul de servicii de plată al plătitorului, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

(3) Prestatorul de servicii de plată poate stabili o oră-limită aproape de sfârsitul zilei lucrătoare, după care orice ordin de plată primit se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.


Art. 142. - În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată care initiază un ordin de plată si prestatorul său de servicii de plată convin ca executarea ordinului de plată să înceapă într-o anumită zi sau la sfârsitul unei anumite perioade ori în ziua în care plătitorul a pus fonduri la dispozitia prestatorului său de servicii de plată, momentul primirii, în sensul art. 154-156, este considerat ziua convenită. În cazul în care ziua convenită nu este o zi lucrătoare pentru prestatorul de servicii de plată, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

Art. 143. - (1) În cazul în care prestatorul de servicii de plată refuză executarea unui ordin de plată, refuzul si, dacă este posibil, motivele refuzului, precum si procedura de remediere a oricăror erori de fapt care au condus la refuz sunt notificate utilizatorului serviciilor de plată, dacă acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante.

(2) Prestatorul de servicii de plată transmite sau pune la dispozitie notificarea, în modul convenit, în cel mai scurt timp si, în orice situatie, în termenele specificate în art. 154-156.

(3) Contractul-cadru poate include o conditie ca, în cazul în care refuzul este justificat în mod obiectiv, prestatorul de servicii de plată să poată percepe un pret pentru această notificare.

Art. 144. - În cazurile în care sunt îndeplinite toate conditiile stabilite în contractul-cadru încheiat cu plătitorul, prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu poate refuza executarea unui ordin de plată autorizat, indiferent dacă ordinul de plată a fost initiat de un plătitor sau de un beneficiar al plătii ori prin intermediul acestuia din urmă, dacă acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante.

Art. 145. - În sensul art. 154-156 si al art. 164-173, un ordin de plată a cărui executare a fost refuzată se consideră că nu a fost primit.

Art. 146. - Utilizatorul serviciilor de plată nu poate revoca un ordin de plată după ce acesta a fost primit de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului decât în cazul mentionat la art. 142 si cel târziu până la sfârsitul zilei lucrătoare care precedă ziua convenită.

Art. 147. - În cazul în care operatiunea de plată este initiată de sau prin intermediul beneficiarului plătii, plătitorul nu poate revoca ordinul de plată după transmiterea acestuia sau după exprimarea consimtământului său de executare a operatiunii de plată către beneficiarul plătii.

Art. 148. - Prin exceptie de la prevederile art. 147, plătitorul poate revoca ordinul de plată, în cazul unei debitări directe si fără a aduce atingere drepturilor de rambursare, cel târziu la sfârsitul zilei lucrătoare care precedă ziua convenită pentru debitarea fondurilor.

Art. 149. - (1) După limitele de timp specificate la art. 146-148, ordinele de plată pot fi revocate numai dacă utilizatorul serviciilor de plată si prestatorul său de servicii de plată convin astfel.

(2) În cazul mentionat la art. 147 si 148, este necesar si acordul beneficiarului plătii.

(3) În cazul în care se convine în contractul-cadru, prestatorul de servicii de plată poate percepe un pret de revocare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sume transferate

 

Art. 150. - Prestatorul de servicii de plată al plătitorului, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii, precum si toti intermediarii prestatorilor de servicii de plată transferă întreaga sumă a operatiunii de plată fără a percepe vreun pret din suma transferată.

Art. 151. - Beneficiarul plătii si prestatorul său de servicii de plată pot conveni ca prestatorul de servicii de plată să perceapă pretul din suma transferată înainte de a credita beneficiarul plătii cu suma respectivă. În acest caz, valoarea totală a operatiunii de plată si pretul perceput sunt specificate în mod separat în informatiile transmise beneficiarului plătii.

Art. 152. - În cazul în care din suma transferată este perceput vreun pret, altul decât cel prevăzut la art. 151:

a) prestatorul de servicii de plată al plătitorului se asigură că beneficiarul plătii primeste suma totală a operatiunii de plată initiate de plătitor;

b) prestatorul de servicii de plată al beneficiarului se asigură că beneficiarul plătii primeste suma totală a operatiunii de plată, în cazurile în care operatiunea de plată este initiată de către sau prin intermediul beneficiarului plătii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Termenul de executare si data valutei

 

Art. 153. - (1) Prezenta sectiune se aplică:

a) operatiunilor de plată în euro;

b) operatiunilor nationale de plată efectuate în lei;

c) operatiunilor de plată care implică o singură conversie monetară între euro si lei, cu conditia ca serviciul de conversie monetară necesar să fie realizat în România si, în cazul operatiunilor de plată transfrontaliere, transferul transfrontalier să aibă loc în euro.

(2) Prezenta sectiune se aplică si altor operatiuni de plată, dacă utilizatorul serviciilor de plată si prestatorul de servicii de plată nu convin altfel, cu exceptia art. 159 si 160, care se aplică în orice situatie.

(3) În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată si prestatorul de servicii de plată convin, pentru operatiunile de plată transfrontaliere prevăzute la alin. (2) si efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spatiul Economic European, asupra unei perioade mai lungi decât cea prevăzută la art. 154-156, această perioadă nu poate depăsi 4 zile lucrătoare din momentul primirii ordinului de plată, în conformitate cu art. 141 si 142.

Art. 154. - (1) Prestatorul de servicii de plată al plătitorului asigură că, după momentul primirii ordinului de plată, în conformitate cu art. 141 si 142, suma operatiunii de plată este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plătii, cel mai târziu până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

(2) Până la data de 1 ianuarie 2012, un plătitor poate conveni cu prestatorul său de servicii de plată o perioadă care să nu depăsească 3 zile lucrătoare. Aceste perioade pot fi prelungite cu o zi lucrătoare suplimentară pentru operatiunile de plată initiate pe suport hârtie.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul operatiunilor de plată nationale.

Art. 155. - Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii atribuie o dată a valutei si pune la dispozitie suma operatiunii de plată în contul de plăti al beneficiarului plătii după ce prestatorul de servicii de plată a primit fondurile, în conformitate cu art. 159 si 160.

Art. 156. - Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii transmite prestatorului de servicii de plată al plătitorului ordinul de plată initiat de către sau prin intermediul beneficiarului plătii în termenele convenite între beneficiarul plătii si prestatorul său de servicii de plată, astfel încât plata să poată fi făcută, în ceea ce priveste debitarea directă, la data scadentă convenită.

Art. 157. - În cazul în care beneficiarul plătii nu are un cont de plăti la prestatorul de servicii de plată, fondurile sunt puse la dispozitia beneficiarului plătii de către prestatorul de servicii de plată care primeste fondurile pentru beneficiarul plătii în termenul prevăzut la art. 154-156.

Art. 158. - (1) În cazul în care un consumator plasează numerar într-un cont de plăti deschis la prestatorul de servicii de plată în moneda respectivului cont de plăti, prestatorul de servicii de plată se asigură că suma este disponibilă si că i se atribuie o dată a valutei imediat după momentul primirii fondurilor.

(2) În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată nu este consumator, suma este disponibilizată cu o dată a valutei care este cel târziu următoarea zi lucrătoare după primirea fondurilor.

Art. 159. - (1) Data valutei la care se face creditarea contului de plăti al beneficiarului plătii nu poate fi ulterioară zilei lucrătoare în care suma ce face obiectul operatiunii de plată este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plătii.

(2) Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii se asigură că suma operatiunii de plată se află la dispozitia beneficiarului plătii imediat după ce această sumă este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plătii.

Art. 160. - Data valutei la care se face debitarea contului de plăti al plătitorului nu poate fi anterioară momentului în care suma ce face obiectul operatiunii de plată este debitată din contul respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea juridică

 

SECTIUNEA 1

Coduri unice de identificare incorecte

 

Art. 161. - Ordinul de plată este considerat ca fiind corect executat în ceea ce priveste beneficiarul plătii specificat prin codul unic de identificare, dacă ordinul de plată este executat în conformitate cu codul unic de identificare.

Art. 162. - (1) În cazul în care codul unic de identificare furnizat de utilizatorul serviciilor de plată este incorect, prestatorul de servicii de plată nu răspunde, în conformitate cu art. 164-173, pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a operatiunii de plată.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prestatorul de servicii de plată al plătitorului trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a recupera fondurile implicate în operatiunea de plată.

(3) Prestatorul de servicii de plată poate percepe un pret utilizatorului serviciilor de plată pentru operatiunea de recuperare, dacă este convenit în contractul-cadru.

Art. 163. - În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată furnizează informatii suplimentare fată de cele prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. a) sau la art. 99 pct. 2 lit. b), prestatorul de servicii de plată răspunde numai pentru executarea operatiunilor de plată, în conformitate cu codul unic de identificare furnizat de utilizatorul serviciilor de plată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Neexecutarea sau executarea incorectă a operatiunilor

 

Art. 164. - (1) În cazul în care un ordin de plată este initiat de plătitor, prestatorul său de servicii de plată este tinut responsabil în fata plătitorului, fără a aduce atingere art. 127, 162, 163 si 176, pentru executarea corectă a operatiunii de plată, cu exceptia cazului prevăzut la alin. (2).

(2) Dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului poate dovedi plătitorului si, dacă este cazul, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plătii că prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii a primit suma care face obiectul operatiunii de plată în conformitate cu art. 154, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii este tinut responsabil în fata beneficiarului plătii pentru executarea corectă a operatiunii de plată.

Art. 165. - Dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului este tinut responsabil în conformitate cu art. 164, acesta rambursează, fără întârziere, plătitorului suma ce face obiectul operatiunii de plată neexecutate sau incorect executate si, dacă este cazul, restabileste contul de plăti debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă operatiunea de plată incorectă nu ar fi avut loc.

Art. 166. - Dacă prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii este tinut responsabil în conformitate cu art. 164, acesta pune imediat la dispozitia beneficiarului plătii suma care face obiectul operatiunii de plată si, dacă este cazul, creditează suma corespunzătoare în contul de plăti al acestuia.

Art. 167. - Prestatorul de servicii de plată al plătitorului depune, la cerere, eforturi imediate, indiferent de răspunderea sa în conformitate cu art. 164, pentru a identifica si a urmări operatiunea de plată si pentru a-l notifica pe plătitor cu privire la rezultate, în cazul unei operatiuni de plată neexecutate sau incorect executate în care ordinul de plată este initiat de plătitor.

Art. 168. - Dacă un ordin de plată este initiat de sau prin intermediul beneficiarului plătii, prestatorul său de servicii de plată este tinut responsabil în fata beneficiarului plătii, fără a aduce atingere art. 127, 162, 163 si 176, pentru:

a) transmiterea corectă a ordinului de plată către prestatorul de servicii de plată al plătitorului, în conformitate cu art. 156;

b) efectuarea operatiunii de plată în conformitate cu obligatiile sale prevăzute la art. 159.

Art. 169. - (1) Dacă prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii este tinut responsabil în conformitate cu art. 168 lit. a), acesta retransmite imediat ordinul de plată în cauză către prestatorul de servicii de plată al plătitorului.

(2) Dacă prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii este tinut responsabil în conformitate cu art. 168 lit. b), acesta garantează punerea la dispozitia beneficiarului plătii a sumei ce face obiectul operatiunii de plată, imediat după ce această sumă este creditată în contul de plăti al prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plătii.

Art. 170. - În cazul unei operatiuni de plată neexecutate sau executate incorect pentru care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii nu este tinut responsabil în conformitate cu art. 168, prestatorul de servicii de plată al plătitorului este răspunzător fată de plătitor.

Art. 171. - În cazul în care, conform art. 170, prestatorul de servicii de plată al plătitorului este tinut responsabil, acesta rambursează plătitorului, în mod corespunzător si fără întârzieri nejustificate, suma ce face obiectul operatiunii de plată neexecutate sau incorect executate si restabileste contul de plăti debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă operatiunea de plată incorect executată nu ar fi avut loc.

Art. 172. - Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plătii depune, la cerere, eforturi imediate, indiferent de răspunderea sa prevăzută la art. 168-171, pentru a identifica si a urmări operatiunea de plată si pentru a-l notifica pe beneficiarul plătii cu privire la rezultate, în cazul unei operatiuni de plată neexecutate sau incorect executate în care ordinul de plată este initiat de sau prin intermediul beneficiarului plătii.

Art. 173. - Prestatorii de servicii de plată sunt răspunzători în fata utilizatorilor serviciilor de plată ai acestora pentru toate pierderile cauzate, inclusiv pentru eventualele dobânzi aplicate utilizatorilor serviciilor de plată ca urmare a neexecutării sau a executării în mod defectuos a operatiunii de plată.

Art. 174. - Orice compensatie financiară suplimentară fată de cea prevăzută în prezentul capitol poate fi stabilită în conformitate cu legea aplicabilă contractului încheiat între utilizatorul serviciilor de plată si prestatorul său de servicii de plată.

Art. 175. - (1) În cazul în care răspunderea unui prestator de servicii de plată în conformitate cu art. 168-173 revine unui alt prestator de servicii de plată sau unui intermediar, prestatorul de servicii de plată sau intermediarul respectiv compensează primul prestator de servicii de plată pentru toate pierderile survenite sau sumele achitate în conformitate cu art. 168-173.

(2) O compensatie financiară complementară se poate stabili în conformitate cu acordurile încheiate între prestatorii de servicii de plată si/sau intermediari si cu legislatia aplicabilă acordului încheiat între acestia.

Art. 176. - Răspunderea prevăzută la cap. II, III si IV nu intervine în împrejurări anormale si neprevăzute, în afara controlului persoanei care le invocă si ale căror consecinte nu ar fi putut fi evitate în pofida tuturor diligentelor în acest sens sau în cazul în care un prestator de servicii de plată este obligat să respecte alte dispozitii legislative.

 

CAPITOLUL V

Protectia datelor

 

            Art. 177. - (1) Sistemele de plăti si prestatorii de servicii de plată pot procesa datele personale în cazul în care acest lucru este necesar pentru a garanta prevenirea, anchetarea si detectarea fraudelor în domeniul plătilor.

(2) Procesarea datelor personale se realizează în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Competentă, sesizare si control

 

SECTIUNEA 1

Competentă si sesizare

 

Art. 178. - (1) În vederea asigurării respectării dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă de către prestatorii de servicii de plată, consumatorii, alte părti interesate, inclusiv asociatiile de consumatori, pot fie să sesizeze Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor în legătură cu cazurile de încălcare de către prestatorii de servicii de plată a dispozitiilor titlurilor III si IV din prezenta ordonantă de urgentă, fie să initieze actiuni în justitie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispozitiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor informează, după caz, reclamantul, în răspunsul formulat către acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor.

(3) În vederea solutionării pe cale amiabilă a eventualelor dispute si fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni în justitie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor.

(4) În cazul încălcării de către institutiile de plată a dispozitiilor titlului II, utilizatorii serviciilor de plată se pot adresa Băncii Nationale a României în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea prudentială a institutiilor de plată.

Art. 179. - (1) Banca Natională a României asigură aplicarea unor proceduri extrajudiciare de reparatie adecvate si eficace pentru solutionarea reclamatiilor cu care este sesizată din partea utilizatorilor serviciilor de plată care se consideră prejudiciati de către prestatorii de servicii de plată ce îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României, potrivit prezentei ordonante de urgentă. Utilizatorii serviciilor de plată pot să apeleze la aceste proceduri de rezolvare a reclamatiilor în mod facultativ.

(2) În aplicarea dispozitiilor alin. (1), în structura Băncii Nationale a României va fi creat un compartiment specializat, care va asigura medierea diferendelor apărute între categoriile de prestatori de servicii de plată prevăzute la art. 2 si utilizatorii serviciilor de plată potrivit reglementărilor emise de Banca Natională a României.

(3) Compartimentul specializat din Banca Natională a României poate emite puncte de vedere cu caracter consultativ cu privire la diferendele care nu au făcut obiectul medierii de către Banca Natională a României, dacă asemenea puncte de vedere sunt solicitate de instantele judecătoresti sesizate cu judecarea cauzei.

(4) Procedura de solutionare a diferendelor de către Banca Natională a României, prin intermediul compartimentului specializat, este gratuită. Compartimentul specializat va formula o solutie cu privire la aspectele semnalate, în maximum 30 de zile de la înregistrarea unei cereri de mediere la Banca Natională a României. Dacă sunt necesare documente si/sau informatii suplimentare, un nou termen de 30 de zile va curge de la data prezentării acestor documente sau informatii.

(5) Solutia formulată de compartimentul specializat din cadrul Băncii Nationale a României nu are caracter obligatoriu pentru părtile interesate si nu intră sub incidenta dispozitiilor art. 73 si 74. În situatia în care partea nemultumită se adresează Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau instantelor judecătoresti pentru apărarea drepturilor sale, solutia formulată de compartimentul specializat din cadrul Băncii Nationale a României poate fi avută în vedere, cu caracter consultativ, de instanta judecătorească competentă.

(6) În cazul disputelor transfrontaliere, Banca Natională a României cooperează în mod activ cu organismele care asigură solutionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată si prestatorii de servicii de plată în legătură cu drepturile si obligatiile ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă, pentru solutionarea acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 180. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 181 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

(2) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor are competente conform alin. (1) în cazul prestatorilor de servicii de plată al căror stat membru de origine este România si în cazul agentiilor sau sucursalelor pentru care România este stat membru gazdă si care actionează în conformitate cu dreptul de stabilire.

Art. 181. - (1) Constituie contraventii încălcarea dispozitiilor din cadrul titlului III referitoare la transparenta pentru conditii si cerinte de informare, precum si încălcarea dispozitiilor art. 115 - art. 122 alin. (2) si (3), art. 123 alin. (2), (3) si (4), art. 125 - art. 127 alin. (1), art. 128-art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 133-art. 136 alin. (1) si (3), art. 137 alin (2), art. 143 alin. (1) si (2), art. 144, art. 149 alin. (2), art. 150-152, art. 153 alin. (3), art. 154-art. 158 alin. (1), art. 159, 160, art. 162 alin. (2) si (3), art. 165-169, art. 171-173, care se sanctionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(2) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 182. - Contraventiilor prevăzute la art. 181 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Infractiuni

 

Art. 183. - (1) Prestarea cu titlu profesional a serviciilor de plată prevăzute la art. 8 de către o persoană care nu este prestator de servicii de plată în întelesul art. 2 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă de la 1.000 lei la 15.000 lei.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârsită de o persoană juridică, se pedepseste cu amendă de la 5.000 lei la 200.000 lei.

Art. 184. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an fapta unei persoane care, în cadrul activitătii desfăsurate pentru institutia de plată, cu rea-credintă, încalcă dispozitiile art. 63 alin. (4) si (5) sau obstructionează în orice alt mod exercitarea competentelor de supraveghere ale Băncii Nationale a României.


 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 185. - (1) Entitătile care prestează servicii de plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru continuarea activitătii trebuie să solicite Băncii Nationale a României autorizarea în conformitate cu dispozitiile titlului II si reglementărilor emise în aplicarea acestuia până la data de 31 decembrie 2010.

(2) Entitătilor prevăzute la alin. (1), care până la data de 30 aprilie 2011 nu dispun de autorizatie potrivit prevederilor titlului II, le este interzisă continuarea desfăsurării activitătii de prestare de servicii de plată.

Art. 186. - (1) Banca Natională a României elaborează reglementări în aplicarea titlului II, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În scopul unei aplicări unitare a dispozitiilor titlului II si a reglementărilor emise în baza acestuia, Banca Natională a României poate emite instructiuni si precizări, care se publică pe pagina de internet a Băncii Nationale a României.

Art. 187. - Prin aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă nu se aduce atingere aplicării prevederilor Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicată, cu modificările ulterioare, ori altor dispozitii legale relevante, care sunt conforme cu legislatia comunitară aplicabilă conditiilor de acordare a creditelor pentru consum.

Art. 188. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2009, cu exceptia art. 186 alin. (1), care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 189. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ordonanta Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 119/2004, se abrogă.

Art. 190. - Art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 191. - (1) Pentru contractele aflate în derulare, furnizorii de servicii de plată au obligatia ca în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă să asigure conformitatea contractului cu dispozitiile titlurilor III si IV din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Pentru contractele aflate în derulare, prevederile art. 181 alin. (1) intră în vigoare după expirarea termenului de 45 de zile prevăzut la alin. (1).

Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile art. 1-4, 6-7, 9-27, 29-88 si ale art. 93 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 5 decembrie 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 113.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instructiunile de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.51/2006**), completat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.231/2007**).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apăram nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2009.

Nr. M.99.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

**) Ordinele nr. M.51/2006 si nr. M.231/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.