MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 688/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 688         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 octombrie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Ordonantă de urgentă privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

108. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

1.204. - Hotărâre pentru aprobarea atestării orasului Viseu de Sus, judetul Maramures, ca statiune turistică de interes local

 

1.206. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

 

1.218. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.048. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sănătătii

 

1.049. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sănătătii

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

738. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.RL.

 

739. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER -S.RL.

 

749. - Decizie privind aprobarea conducătorului executiv si reluarea activitătii Societătii Comerciale A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

750. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L.

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 37/2000

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Având în vedere că dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre sunt obligatorii si pentru statul român,

faptul că termenul de 1 noiembrie 2009 de finalizare a punerii în circulatie a pasapoartelor electronice la nivel national nu poate fi respectat din considerente obiective, determinate de necesitatea respectării procedurilor legale privind achizitiile publice, situatie în raport cu care se impune luarea unor măsuri de natură legislativă pentru prorogarea acestui termen, contribuind totodată si la îndeplinirea obligatiilor asumate de România, potrivit calitătii sale de stat membru al Uniunii Europene,

tinând seama de faptul că aceste elemente constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, vizând interesul public,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 264/2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritătile competente care la data prevăzută la alin. (1) nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării pasapoartelor electronice vor primi si vor solutiona în continuare cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2010."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

Pentru absorbtia fondurilor alocate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, cu modificările ulterioare, în vederea finalizării proiectelor contractate începând cu anul 2006 este imperios necesară prelungirea termenelor de plată a acestora până la finele anului 2010.

Având în vedere necesitatea recorelării sumei prevăzute a fi acordată de la bugetul de stat cu destinatia asigurării cofinantării publice a proiectelor de investitii din cadrul Programului SAPARD cu valoarea proiectelor aferente contractate, prin diminuarea acesteia de la 1.350,00 milioane lei la 1.029,00 milioane lei,

având în vedere că 35% din proiecte se află în curs de finalizare a executiei, acestea fiind proiecte complexe, cu activităti de constructii-montaj, pentru care duratele de executie depăsesc un an si sunt conditionate de timpul favorabil executării acestora (15 martie-15 noiembrie), pentru definitivarea investitiilor se impune aprobarea în regim de urgentă a prelungirii până la data de 31 decembrie 2010 a aplicabilitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 5. - Se autorizează Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit ca, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, să încheie angajamente legale pentru proiectele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita sumei de 1.029,0 milioane lei, acordată de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2007, 2008, 2009 si 2010."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 108.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării orasului Viseu de Sus, judetul Maramures, ca statiune turistică de interes local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă atestarea orasului Viseu de Sus, judetul Maramures, ca statiune turistică de interes local.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, cu completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, se completează după cum urmează:

- La punctul II din anexa nr. 5, după pozitia 44 se introduce o nouă pozitie, pozitia 441, cu următorul cuprins:

„441. Viseu de Sus -judetul Maramures".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.204.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.206.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009)

 

LISTA

cuprinzând autoritătile administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată 2009

- mii lei -

1.

Judetul Alba

TOTAL

2.255

 

Consiliul Judetean Alba

Constructie baza Salvamont Arieseni

1.091

 

Consiliul Local Alba lulia

Restaurare si amenajare zona portii de sud a castrului roman - cetatea bastionară Alba Carolina

1.164

2.

Judetul Arad

TOTAL

3.360

 

Consiliul Local Arad

Amenajare strand termal „Neptun" Arad

3.360

3.

Judetul Arges

TOTAL

3.096

 

Consiliul Judetean Arges

1. Constructii refugii de creastă în masivul Făgăras

2. Constructii baze de salvare în masivul Făgăras si în masivul Piatra Craiului

3. Reabilitare trasee turistice montane în masivul Făgăras si în masivul Piatra Craiului

3.096

4.

Judetul Bihor

TOTAL

2.650

 

Consiliul Judetean Bihor

Centre de sisteme de informare turistică si baze salvamont la Stâna de Vale si la Băita - Vârtop

500

 

Consiliul Local Nucet

Schi în România

2.150

5.

Judetul Brasov

TOTAL

31.675

 

Consiliul Judetean Brasov

1. Modernizări baze de salvare în muntii Bucegi, Făgăras si Piatra Craiului - Valea Mălăiesti, Vârful Omu, Zănoaga, Valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmătura

2. Constructii refugii montane în masivul Bucegi si în masivul Făgăras

3. Reabilitare trasee turistice în masivul Bucegi si în masivul Făgăras

6.575

 

Consiliul Local Brasov

Schi în România

9.500

 

Consiliul Local Predeal

Schi în România

13.500

 

Consiliul Local Râsnov

Investitii în infrastructura de schi (baza de biatlon si schi fond si complex trambuline pentru sărituri cu schiurile)

2.100

6.

Judetul Caras-Severin

TOTAL

3.450

 

Consiliul Judetean Caras-Severin

1. Constructie cabană salvamont si cabană pentru centru de informare turistică

2. Constructie refugiu montan

3.450

7.

Judetul Cluj

TOTAL

3.650

 

Consiliul Judetean Cluj

1. Constructii centre de salvare în masivul Bihor-Vlădeasa - Serviciul public salvamont Mărgău - localitătile Belis, Doda Pilii, Săcuieu

1.350

 

 

2. Schi în România - comuna Băisoara

2.300

8.

Judetul Constanta

TOTAL

8.644

 

Consiliul Judetean Constanta

Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar din zona litorală a judetului Constanta

4.000

 

Consiliul Local Constanta

Pasarelă si pontoane acostare ambarcatiuni agrement în statiunea Mamaia

4.644

9.

Judetul Covasna

TOTAL

4.800

 

Consiliul Local Covasna

Reabilitarea căilor de acces din parcul central al statiunii si centru de informare turistică

600

 

Consiliul Local Sfântu Gheorghe

Reabilitarea infrastructurii de schi din zona Sugas-Băi, municipiul Sfântu Gheorghe

4.200

10.

Judetul Dâmbovita

TOTAL

200

 

Consiliul Judetean Dâmbovita

1. Constructii si reabilitarea de cabane, refugii montane si baze salvamont

2. Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane

200

11.

Judetul Gorj

TOTAL

400

 

Consiliul Judetean Gorj

Recuperarea valorilor de cult comuna Arcan, sat Stroesti, comuna Dănciulesti, satZăicoiu, comuna Jupănesti, sat Boia, comuna Lelesti, sat Frătesti, comuna Scoarta, sat Bobu si sat Pistestii din Vale, comuna Schela, sat Sâmbotin, comuna Rosia de Amaradia, sat Seciurile

400

12.

Judetul Galati

TOTAL

2.940

 

Consiliul Local Galati

Port ambarcatiuni de agrement - Galati

2.940

13.

Judetul Harghita

TOTAL

17.557

 

Consiliul Local Praid

1. Constructie complex balnear

2. Reabilitare clădire dispensar pentru amenajarea unui centru de informare turistică

9.100

 

Consiliul Local Băile Tusnad

1. Modernizarea, consolidarea si extinderea clădirii casei de cultură pentru amenajarea unui complex balnear

2. Amenajarea unui traseu pentru cură de teren

4.687

 

Consiliul Local Borsec

Schi în România

3.770

14.

Judetul Hunedoara

TOTAL

15.926

 

Consiliul Judetean Hunedoara

1. Constructii baze salvamont si refugii montane în masivul Retezat - Râusor, Poiana Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna de Râu, Balei

2.400

 

 

 

2. Recuperarea valorilor de cult comuna Balsa, sat Vălisoara, comuna Băita, sat Hărtăgani, comuna Brănisca, sat Boz si sat Târnăvita, comuna Bunila, sat Alun, comuna Bulzestii de Sus, satTomnatecu de Jos, comuna Gurasada, sat Gothatea, comuna llia, sat Dumbrăvita, comuna Pestisu Mic, sat Almasu Mic, comuna Toplita, sat Vălari, comuna Vata de Jos, sat Căzănesti, comuna Zam, sat Sălciva

826


Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată 2009

- mii lei -

 

Consiliul Local Vulcan

Schi în România

10.700

 

Consiliul Local Petrosani

Schi în România

2.000

15.

Judetul Maramures

TOTAL

34.200

 

Consiliul Judetean Maramures

Schi în România

10.500

 

Consiliul Local Cavnic

Schi în România

6.500

 

Consiliul Local Borsa

Schi în România

17.200

16.

Judetul Mures

TOTAL

4.633

 

Consiliul Local Sovata

Amenajare lac de agrement în zona lacului Tineretului

4.633

17.

Judetul Neamt

TOTAL

10.992

 

Consiliul Judetean Neamt

1. Constructii si reabilitare de refugii montane si baze salvamont în masivul Ceahlău

2. Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane în masivul Ceahlău

992

 

Consiliul Local Piatra-Neamt

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement pe masivele Cozla si Pietricica

10.000

18.

Judetul Prahova

TOTAL

31.875

 

Consiliul Judetean Prahova

1. Constructii baze salvamont în masivul Bucegi la Busteni - Babele si Sinaia -Cota 1400

2. Constructie centru de informare turistică a parcului natural Bucegi

1.100

 

Consiliul Local Azuga

Schi în România

11.500

 

Consiliul Local Busteni

Schi în România

9.775

 

Consiliul Local Sinaia

Schi în România

9.500

19.

Judetul Sibiu

TOTAL

8.731

 

Consiliul Judetean Sibiu

1. Constructie bază salvamont Bâlea Lac

2. Refacerea refugiilor montane si a sistemului de semnalizare pentru trasee turistice montane

1.069

 

 

3. Recuperare valori de cult comuna Jina, sat Jina, comuna Marpod, sat llimbav, comuna Păuca, sat Brosteni si sat Presaca

12

 

 

Consiliul Local Ocna Sibiului

1. Amenajarea parcului balnear

2. Modernizarea si amenajarea salinelor exterioare

7.650

20.

Judetul Suceava

TOTAL

11.500

 

Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc

Schi în România

9.500

 

Consiliul Local Sucevita

Schi în România

2.000

21.

Judetul Tulcea

TOTAL

25.500

 

Consiliul Judetean Tulcea

1. Amenajare plajă Sulina

2. Miniporturi în localitătile Sfântu Gheorghe, Murighiol

25.500

22.

Judetul Vâlcea

TOTAL

10.296

 

Consiliul Local Băile Govora

1. Reabilitarea casei de cultură în vederea amenajării muzeului balnear

2. Constructie centru de informare turistică si bază de kinetoterapie

5.500

 

Consiliul Local Călimănesti

1. Centre de informare turistică în localitătile Călimănesti si Căciulata

2. Amenajare traseu pentru cură de teren

2.500

 

Consiliul Local Horezu

Reabilitare si dezvoltare infrastructură turistică în zona cultural-istorică a depresiunii Horezu

2.150

 

Consiliul Judetean Vâlcea

Recuperare valori de cult comuna Popesti, sat Ursi, comuna Tomsani, sat Băltăteni si sat Dumbrăvesti

146

 

TOTAL GENERAL:

 

238.330

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat către populatie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, cu suma de 160.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru compensarea costurilor generate de obligatia de prestare a serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat către populatie, pentru asigurarea continuitătii acestui serviciu.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Sumele rămase neutilizate în scopul în care au fost alocate, de către ordonatorii principali de credite si operatorii economici, se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2009.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 1.218.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea operatorului

Suma

- mii lei -

1.

Municipiul Arad

Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD - S.A.

16.500

2.

Municipiul Botosani

Societatea Comercială TERMICA- S.A.

10.000

3.

Municipiul Brasov

Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE BRASOV - S.A.

56.000

4.

Municipiul Brăila

Societatea Comercială CET - S.A.

5.500

5.

Municipiul Buzău

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ RAM - R.A.

2.000

6.

Municipiul Cluj-Napoca

REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE - R.A.

5.000

7.

Municipiul Calafat

Societatea Comercială UZINA TERMICA -S.A.

1.500

8.

Municipiul Resita

Societatea Comercială CET ENERGOTERM - S.A.

8.000

9.

Municipiul Târgoviste

Societatea Comercială TERMICA- S.A.

9.000

10.

Municipiul Gheorgheni

Societatea Comercială GOSPODĂRIE ORĂSENEASCA - S.A.

1.000

11.

Municipiul Deva

SERVICIUL PUBLIC DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE

10.000

12.

Municipiul lasi

Societatea Comercială CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IASI (CET.) -S.A.

8.000

13.

Municipiul Târgu Mures

Societatea Comercială ENERGOMUR -S.A.

6.000

14.

Municipiul Caracal

Societatea Comercială IGO - S.A.

5.000

15.

Municipiul Alexandria

Societatea Comercială TERMA SERV - S.R.L.

2.000

16.

Orasul Videle

SERVICIUL PUBLIC DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE

2.000

17.

Judetul Vâlcea

Societatea Comercială CET GOVORA - S.A.

6.000

18.

Municipiul Focsani

Societatea Comercială ENET - S.A.

4.000

19.

Municipiul Tulcea

Societatea Comercială ENERGOTERM - S.A.

1.000

20.

Orasul Mizil

SERVICIUL PUBLIC DE PRODUCERE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

500

21.

Municipiul Turnu Măgurele

Societatea Comercială CALOR SERV - S.R.L.

1.000

TOTAL:

160.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sănătătii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Tudor Totu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 1.048.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 103

Telefon 021.30.69.100, fax 021.30.69.307

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

MII LEI

INDICATORI

Nr. Rând

Program 2009

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

56.070

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

55.745

a) venituri din activitatea de baza*)

3

11.949

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

43.796

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

0

2. VENITURI FINANCIARE

6

325

3, VENITURI EXTRAORDINARE

7

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care

8

53.137

1. Cheltuieli de exploatare, total din care :

9

52.844

a) Bunuri si servicii

10

23.937

b) Cheltuieli de personal, din care

11

23.422

- cheltuieli cu salariile

12

16.708

- cheltuieli cu salariile

13

96

- indemnizatiile membrilor cons.adm.

14

89

- contributii pentru asigurări sociale de stat

15

3.476

- contributii pentru asigurările de somaj

16

84

- contributii pentru asigurările sociale de sănătate

17

869

-contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

45

-contributie pentru concedii si indemnizatii

19

142

-contributii la Fondul de garantare agarantare a creantelor salariale

20

42

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0

alte cheltuieli de personal, din care :

22

2.056

tichete de masa

23

1.586

deplasări, detasări

24

470

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

4.080

d) Cheltuieli de protocol

26

12

e) cheltuieli de reclama si publicitate

27

3

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

200

g) cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care :

29

300

-tichete de crese

30

0

-tichete cadou

31

300

h) Alte cheltuieli

32

890

2. Cheltuieli financiare, din care :

33

293

- cheltuieli cu dobinzile

34

8

- alte cheltuieli financiare

35

285

 

 

 

3. Cheltuieli extraordinare

36

0

 

 

 


III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

2.933

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

469

V. REZULTATUL NET

39

1.939

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI :

41

1,939

a) pentru cointeresarea personalului

42

388

b) pentru finantarea dezvoltării institutului, in conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

43

1.163

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusuv pentru cofinantarea proiectelor

44

388

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care

45

8.116

1. Surse proprii

46

8.116

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

0

3. Credite bancare pentru investitii

48

0

interne

49

0

externe

50

0

4. ALTE SURSE

51

0

X. UTILIZAREA DE PENTRU INVESTITII, din care :

52

8.116

1. Ivestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

53

8.116

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

0

interne

55

0

externe

56

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale(rd.OI)

57

56.070

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

58

53.137

3. Rezultate (+/-)(rd.57-rd.58)

59

2.933

4. Număr mediu de personal, total institut, din care :

60

780

număr mediu personal de cerceta re-dezvoltare

61

252

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut-lei/persoana/luna

62

1.768

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare, total institut- lei/persoana/luna

63

1.980

7. Rentabilitatea (rd.58/rd.59*100)

64

6

9. Rata rentabilitătii financiare rd,39*100/capital propriu

65

59

10. Platii restantetfurnizori)

66

4.100

11. Creante de incasat(clienti)

67

5.000

 

(Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv pe programe nucleu, sunt In suma de 11.949 mii lei, la data de 01.01.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 0 mii lei

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti din coordonarea Ministerului Sănătătii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Tudor Totu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 1.049.

 

ANEXĂ

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes" Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

MII LEI

INDICATORI

Nr. Rând

Program 2009

A

0

2

1. VENITURI TOTALE.din care:

1

15.100

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

14.600

a) venituri din activitatea de baza*)

3

12.600

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cecetare-dezvoltare

4

2.000

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care

8

14.200

1. Cheltuieli de exploatare, total din acestea :

9

14.190

a) Bunuri si servicii

10

5.200

b) Cheltuieli de personal, din care

11

8.016

- cheltuieli cu salariile

12

5.896

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

34

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

166

- contributii de asigurări sociale de stat

15

1.250

- contributii de asigurări de somaj

16

30

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

317

- contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

16

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

52

- contributoo la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

15

- contributii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

240

- tichete de masa

23

190

- deplasări, detasări

24

50

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

974

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

 

- tichete de cresa

30

 

- tichete cadou

31

 

h) Alte cheltuieli

32

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

10

- cheltuieli privind dobânzile

34

 

- alte cheltuieli financiare

35

10


3. Cheltuieli extraordinare

36

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

900

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

144

V. REZULTATUL NET

39

756

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

41

756

a) pentru cointeresarea personalului

42

151

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

454

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

151

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

454

1. Surse proprii

46

454

2. Subventii de la bugetul de stat pentru incestitii

47

 

3 credite bancare pentru investitii

48

 

- interne

49

 

- externe

50

 

4. Alte surse

51

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

 

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

53

 

3. Rambursări de rate aferente creditorilor pentru investitii

54

 

- interne

55

 

- externe

56

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1.Venituri totale (rd.01)

57

15.100

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

58

14.200

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

59

900

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

164

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

130

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoana/luna

62

3

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare -lei/persoana/luna

63

4

7. Rentabilitatea (rd.59/re.58*100)

64

6

8. Rata rentabilitătii financiare rd.39*100/capital propriu

65

586

10. Plati restante

66

 

11. Creante de incasat

67

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 septembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanta, Str. Luminisului nr. 7, judetul Constanta, nr. de ordine în registrul comertului J13/2949/31.08.2007, cod unic de înregistrare 22344641/31.08.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 738.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER -S.R.L.

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 septembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Victor Brauner nr. 42C, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/7824/06.05.2008, cod unic de înregistrare 23824397/06.05.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 739.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea conducătorului executiv si reluarea activitătii Societătii Comerciale A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 septembrie 2009, prin care s-au aprobat conducătorul executiv si reluarea activitătii Societătii Comerciale A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă numirea domnului Constantinescu Liviu Cătălin în functia de director executiv si reluarea activitătii Societătii Comerciale A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., conform Hotărârii Adunării generale extraordinare a asociatilor din data de 1 iulie 2009.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 749.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale IV - mBroker de Asigurare - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 22 septembrie 2009, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. IX.731/XI.2.208 din 21 septembrie 2009 cu privire la activitatea Societătii Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul în sos. Bucuresti-Ploiesti, km 16,5, Otopeni, judetul Ilfov, J40/10137/11.12.2001, CUI 14341164, RBK-068,

a constatat următoarele:

Prin Decizia presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 292/2009 privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de asigurare a Societătii Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L. s-a stabilit în sarcina Societătii Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L. obligatia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei, să fie prezentată situatia deconturilor, conform semnificatiei contului 401 „Decontări cu asigurătorii si reasiguratorii privind primele intermediate", si obligatia ca în termen de 3 zile de la data primirii deciziei să fie comunicată o notă de fundamentare în care să se prezinte modul de derulare a contractelor indicate în decizie, modul de decontare a serviciilor prestate si documentele justificative din care să reiasă serviciile prestate în baza contractelor respective.

Societatea Comercială IV - Broker de Asigurare - S.R.L. nu a îndeplinit obligatiile stabilite prin decizie.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 22 septembrie 2009, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale IV - Broker de Asigurare -S.R.L.,

drept care decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia Societătii Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul fn sos. Bucuresti- Ploiesti, km 16,5, Otopeni, judetul Ilfov, J40/1CS137/11.12.2001, CUI 14341164, RBK-068.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si aTe normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială IV - Broker de Asigurare - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de ia comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2009.

Nr. 750.

 


RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 si 100 bis din 7 martie 2000, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa nr. 2, titlul „Luptători pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989", la nr. crt. 387, coloana „Numele si prenumele", în loc de; „SCRIDON VASILE"se va citi: „SCRIDON NICOLAE".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.