MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 700/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 700         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 octombrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.195 din 24 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 1.202 din 24 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.094. - Hotărâre privind conditiile introducerii pe piată a generatoarelor de aerosoli

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            239. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005- 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 58/2009

 

            240. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 63/2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.195

din 24 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. 2 din Codul de procedură penală

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marius Mihai Maftei în Dosarul nr. 5.573/62/2008 al Tribunalului Brasov.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei personal si asistat de apărătorul ales, domnul avocat Corneliu Liviu Popescu, din cadrul Baroului Bucuresti, iar celelalte părti sunt reprezentate de doamna avocat Lorette Luca, din cadrul Baroului Brasov. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul ales al autorului exceptiei pune concluzii de admitere a acesteia, reluând, în esentă, motivatia ce se regăseste în notele scrise.

Apărătorul ales al părtilor Zenovia Geană si Zenovia Ion solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând aceleasi ratiuni ca si autorul acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.573/62/2008, Tribunalul Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 119 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marius Mihai Maftei în dosarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cereri de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 124 alin. (3), precum si ale art. 20, raportate la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece, spre deosebire de ipoteza prevăzută în art. 119 alin. 1 din Codul de procedură penală în care instanta de judecată numeste expertul judiciar, în art. 119 alin. 2 din acelasi cod expertul nu mai este numit de instantă, ci de institutia medico-legală din care acesta face parte. Asa fiind, este afectat dreptul la un proces echitabil, întrucât instanta în fata căreia procesul se judecă nu mai are plenitudine de jurisdictie. Totodată, prin împiedicarea judecătorului să decidă asupra numirii în concret a expertului judiciar medico-legal, este încălcată si independenta justitiei, cu consecinta directă a afectării dreptului la apărare, partea interesată nemaiputând contesta în vreun fel desemnarea dispusă de serviciul medico-legal.

Tribunalul Brasov - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 119 alin. 2 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Experti oficiali, care au următorul continut: „Când expertiza urmează să fie efectuată de un serviciu medico-legal, de un laborator de expertiză criminalistică sau de orice institut de specialitate, organul de urmărire penală ori instanta de judecată se adresează acestora pentru efectuarea expertizei."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate dispun cu privire la efectuarea unei expertize de către un serviciu medico-legal, de un laborator de expertiză criminalistică, sau de orice institut de specialitate. Critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate se fundamentează pe imposibilitatea judecătorului de a desemna în mod direct expertul/expertii care urmează să întocmească raportul solicitat, sens în care se reclamă lipsa unei plenitudini de jurisdictie, cu consecinta directă a afectării înfăptuirii actului de justitie si a drepturilor referitoare la un proces echitabil si la apărare.

Fată de acestea, Curtea constată că, dimpotrivă, dacă judecătorul, în absenta unei norme exprese, dispune cu privire la numirea unui anumit expert, deci cu privire la repartizarea lucrărilor ce intră în competenta sau atributiile altor institutii, acest fapt echivalează cu un abuz de putere care nu îsi găseste niciun fel de justificare obiectivă si rezonabilă. Mai mult decât atât, raportul de expertiză ce urmează a fi întocmit de un serviciu medico-legal nu reprezintă ipso facto o probă ce atestă vinovătia/nevinovătia acuzatului, acesta reprezentând o sectiune din sistemul probator, sens în care judecătorul chemat să solutioneze cauza o va face tinând cont de coroborarea raportului de expertiză cu alte probe, deoarece, potrivit art. 63 alin. 2 din Codul de procedură penală, „probele nu au valoare mai dinainte stabilită".

Asa fiind, întrucât justitia, unică, egală si impartială, se înfăptuieste de judecători independenti siÎn numele legii, care nu instituie o posibilă intruziune a instantei de judecată în modul de organizare si functionare a serviciilor medico-legale, nu poate fi primită critica potrivit căreia sunt afectate dispozitiile constitutionale ale art. 124 alin. (3).

De asemenea, nu se aduce atingere nici dreptului la apărare al părtilor, care au posibilitatea de a formula cereri în fata instantelor judecătoresti, solicitând administrarea oricăror probe în apărarea lor, si de a exercita căile de atac prevăzute de lege.

În sfârsit, sunt îndeplinite si exigentele dreptului la un proces echitabil, întrucât dispozitiile procedural-penale asigură posibilitatea părtilor de a cere numirea unui expert-parte, efectuarea unui supliment de expertiză sau a unei noi expertize.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marius Mihai Maftei în Dosarul nr. 5.573/62/2008 al Tribunalului Brasov.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.202

din 24 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Adrian Finta în Dosarul nr. 5.528/296/P/2007 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta existentă în materie.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.528/296/P/2007, Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Adrian Finta în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3) si art. 24, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece diferenta de tratament juridic creată între faza de urmărire penală si faza de judecată, cât priveste asistenta juridică obligatorie, este arbitrară si nu se justifică.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Asistenta învinuitului sau a inculpatului, care au următorul continut: „În cursul judecătii, asistenta juridică este obligatorie si în cauzele în care legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa detentiunii pe viată sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 365 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 12 august 2005, a statuat că dreptul la apărare nu poate fi confundat cu dreptul la asistentă juridică obligatorie, primul fiind garantat în toate cazurile, iar cel de-al doilea fiind instituit de legiuitor numai în anumite situatii.

Întrucât Legea fundamentală garantează dreptul la apărare, iar nu si pe cel la asistentă juridică obligatorie, Curtea a considerat că stabilirea cazurilor în care aceasta din urmă este obligatorie constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Asa fiind, nu se poate sustine că dispozitiile art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale numai pentru că nu prevăd că asistenta juridică este obligatorie si în cursul urmăririi penale atunci când legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa detentiunii pe viată sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Adrian Finta în Dosarul nr. 5.528/296/P/2007 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind conditiile introducerii pe piată a generatoarelor de aerosoli

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste conditiile de introducere pe piată a generatoarelor de aerosoli.

(2) Conditiile mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) generator de aerosoli - orice recipient care nu se poate refolosi, fabricat din metal, sticlă sau plastic si care contine un gaz comprimat, lichefiat ori dizolvat sub presiune, cu sau fără un lichid, o pastă ori o pulbere si care este prevăzut cu un dispozitiv care permite evacuarea continutului sub formă de particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, sub formă de spumă, pastă ori pulbere sau în stare lichidă;

b) introducere pe piată - punerea la dispozitie pentru prima oară a unui produs pe piata comunitară;

c) punere la dispozitie pe piată - furnizarea unui produs pentru distributie, consum sau utilizare pe piata comunitară în cursul unei activităti comerciale, în schimbul unei plăti sau gratuit.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică generatoarelor de aerosoli care au o capacitate maximă mai mică de 50 ml si generatoarelor de aerosoli cu o capacitate maximă mai mare decât cea prevăzută la pct. 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 si 5.2 din anexă.

Art. 4. - Persoana responsabilă pentru introducerea pe piată a generatoarelor de aerosoli aplică simbolul „3", epsilon inversat, pe generatoarele de aerosoli pentru a atesta că acestea satisfac conditiile prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Fără a afecta prevederile altor acte normative nationale armonizate în vigoare, în special ale celor referitoare la substante si preparate chimice periculoase, pe fiecare generator de aerosoli sau atunci când informatiile nu pot fi înscrise pe generatorul de aerosoli datorită dimensiunilor sale reduse, respectiv capacitatea maximă este mai mică sau egală cu 150 ml, o etichetă atasată acestuia trebuie să contină, cu litere vizibile, lizibile si de nesters, următoarele informatii:

a) numele si adresa sau marca comercială a persoanei responsabile pentru introducerea pe piată a generatorului de aerosoli;

b) simbolul „3", epsilon inversat, care certifică conformitatea cu cerintele prezentei hotărâri;

c) marcajele codate care permit identificarea lotului de productie;

d) detaliile prevăzute la pct. 2.2 si 2.3 din anexă;

e) continutul net în greutate si în volum.

(2) În cazul în care un generator de aerosoli contine componente inflamabile astfel cum sunt definite la pct. 1.8 din anexă, dar generatorul de aerosoli nu este considerat ca inflamabil sau extrem de inflamabil potrivit criteriilor definite la pct. 1.9 din anexă, cantitatea materialului inflamabil continut în generatorul de aerosoli trebuie să fie mentionată clar pe etichetă, cu litere vizibile, lizibile si de nesters: „Contine X% din masă componente inflamabile".

(3) Informatiile mentionate pe etichetă, prevăzute la alin. (1) si (2), se redactează în limba română. Aceasta nu exclude posibilitatea prezentării lor si în alte limbi de circulatie internatională.

Art. 6. - Este interzisă aplicarea pe generatoarele de aerosoli a marcajelor sau a inscriptionărilor care ar putea fi confundate cu simbolul „3", epsilon inversat.

Art. 7. - Nu poate fi împiedicată, interzisă sau restrictionată introducerea pe piată a generatoarelor de aerosoli care îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR.

(2) În situatia în care organismul de control, pe baza unor motive justificate, constată că unul sau mai multe generatoare de aerosoli, desi sunt conforme cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre, prezintă un pericol pentru sigurantă sau sănătate, acesta ia măsurile necesare de interzicere temporară a introducerii pe piată a generatoarelor de aerosoli sau impune conditii speciale pentru generatoarele de aerosoli în cauză. Organismul de control informează fără întârziere în scris Ministerul Economiei cu privire la faptele constatate, decizia luată în acest sens si motivele care au stat la baza acesteia.

(3) Ministerul Economiei informează imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană cu privire la faptele constatate potrivit alin. (2), precum si cu privire la decizia luată de organismul de control si motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 9. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 si 6, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată si interzicerea comercializării produselor nemarcate ori marcate incorect, până la eliminarea neconformitătilor;

b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată, cât si interzicerea comercializării produselor nemarcate ori marcate incorect, până la eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor pct. 2.2 din anexă, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si introducerii pe piată a produselor neconforme;

d) nerespectarea prevederilor pct. 6.1.4.3 lit. c) si pct. 6.1.4.3 lit. d) din anexă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei si interzicerea comercializării, până la o data stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul împuternicit de ISCIR.

(3) Contraventiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind


regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Decizia luată în baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sanctiuni, trebuie să mentioneze inclusiv temeiul legal al acesteia si posibilitatea de exercitare a căilor de atac potrivit legislatiei în vigoare în România.

Art. 10. - (1) Ministerul Economiei comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri, inclusiv tabelul de concordantă cu prevederile Directivei 2008/47/CE a Comisiei din 8 aprilie 2008 de modificare, în scopul adaptării la programul tehnic, a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli.

(2) Ministerul Economiei comunică Comisiei Europene textele legislatiei nationale adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 11. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 29 aprilie 2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 12 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 75/324/CEE din 20 mai 1975 privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 147 din 9 iunie 1975, Directiva Comisiei 94/1/CE din 6 ianuarie 1994 de adaptare tehnică a Directivei Consiliului 75/324/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 23 din 28 ianuarie 1994, si Directiva Comisiei 2008/47/CE care amendează Directiva Consiliului 75/324/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 96 din 9 aprilie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. 1.094.

 

ANEXĂ

 

CONDITII

de introducere pe piată a generatoarelor de aerosoli

 

1. Definitii

1.1. Presiuni- presiunile interne exprimate în bar (presiuni relative).

1.2. Presiunea de încercare - presiunea la care recipientul gol al unui generator de aerosoli poate fi supus timp de 25 de secunde fără a fi provocată nicio scurgere sau, în cazul recipientelor din metal ori plastic, fără a fi provocată nicio deformare vizibilă sau permanentă, cu exceptia celor permise potrivit prevederilor pct. 6.1.1.2.

1.3. Presiunea la rupere - presiunea minimă care provoacă crăparea sau ruperea recipientului generatorului de aerosoli.

1.4. Capacitatea totală a recipientului - volumul exprimat în mililitri al unui recipient deschis, până la nivelul deschiderii.

1.5. Capacitatea netă - volumul exprimat în mililitri al unui generator de aerosoli umplut si închis.

1.6. Volumul fazei lichide - volumul fazelor negazoase în generatorul de aerosoli umplut si închis.

1.7. Conditii de încercare - valorile presiunilor de încercare si de spargere exercitate hidraulic la o temperatură de 20°C (±5°C).

1.8. Componente inflamabile

Componentele unui aerosol sunt considerate ca inflamabile în cazul în care contin un component care este clasificat ca inflamabil:

a) lichid inflamabil- un lichid al cărui punct de inflamabilitate nu este mai mare de 93°C;

b) solid inflamabil - o substantă solidă sau un amestec solid care sunt usor combustibile ori care pot cauza sau contribui la ardere prin frecare. Materialele solide usor combustibile sunt substante sau amestecuri pulverulente, granulare ori păstoase, care sunt periculoase dacă se pot aprinde usor prin contact scurt cu o sursă de aprindere, precum un chibrit aprins, si dacă flacăra se răspândeste rapid;

c) gaz inflamabil- un gaz sau un amestec de gaze care, în contact cu aerul, are punctul de inflamabilitate de 20°C la o presiune standard de 1,013 bar.

Această definitie nu acoperă substantele si amestecurile piroforice, cu autoîncălzire sau care reactionează la contactul cu apa, care niciodată nu pot fi părti componente ale continutului aerosolilor.

1.9. Aerosoli inflamabili, neinflamabili sau extrem de inflamabili

Un aerosol este considerat neinflamabil, inflamabil sau extrem de inflamabil în functie de căldura de combustie chimică si de concentratia, în greutate, a componentelor sale inflamabile, după cum urmează:

a) aerosolul este clasificat ca extrem de inflamabilîn cazul în care concentratia componentelor inflamabile este mai mare sau egală cu 85% si căldura de combustie chimică este mai mare sau egală cu 30 kJ/g;

b) aerosolul este clasificat ca neinflamabil în cazul în care concentratia componentelor inflamabile este mai mică sau egală cu 1% si căldura de combustie chimică este mai mică de 20kJ/g;

c) toti ceilalti aerosoli trebuie supusi următoarelor proceduri de clasificare din punctul de vedere al inflamabilitătii sau trebuie


clasificati ca extrem de inflamabili. Încercarea de aprindere la distantă, încercarea de aprindere în spatiu închis si încercarea de inflamabilitate a spumei trebuie să respecte cerintele de la pct. 6.3.

1.9.1. Aerosoli inflamabili pulverizati

În cazul aerosolilor pulverizati, clasificarea se efectuează luându-se în considerare căldura de combustie chimică si pe baza rezultatelor încercării de aprindere la distantă, după cum urmează:

a) în cazul în care căldura de combustie este mai mică de 20 kJ/g:

(i) aerosolul este clasificat ca inflamabil dacă aprinderea are loc la o distantă mai mare sau egală cu 15 cm, dar mai mică de 75 cm;

(ii) aerosolul este clasificat ca extrem de inflamabil dacă aprinderea are loc la o distantă mai mare sau egală cu 75 cm;

(iii) dacă în cursul încercării de aprindere la distantă nu are loc nicio aprindere, trebuie efectuată încercarea de aprindere în spatiu închis, iar în acest caz aerosolul este clasificat ca inflamabil dacă timpul echivalent este mai mic sau egal cu 300 s/m3 sau densitatea deflagratiei este mai mică sau egală cu 300 g/m3; în toate celelalte cazuri, aerosolul este clasificat ca neinflamabil;

b) în cazul în care căldura de combustie chimică este mai mare sau egală cu 20 kJ/g, aerosolul este clasificat ca extrem de inflamabil dacă aprinderea are loc la o distantă mai mare sau egală cu 75 cm; în toate celelalte cazuri, aerosolul este clasificat ca inflamabil.

1.9.2. Aerosoli inflamabili tip spumă

În cazul aerosolilor tip spumă, clasificarea se face pe baza rezultatelor încercării de inflamabilitate a spumei.

a) Aerosolul este clasificat ca extrem de inflamabil dacă:

(i) înăltimea flăcării este mai mare sau egală cu 20 cm si durata flăcării este mai mare sau egală cu 2 s; sau

(ii) înăltimea flăcării este mai mare sau egală cu 4 cm si durata flăcării este mai mare sau egală cu 7 s.

b) Aerosolul care nu îndeplineste criteriile de la lit. a) este clasificat ca inflamabil dacă înăltimea flăcării este mai mare sau egală cu 4 cm si durata flăcării este mai mare sau egală cu 2 s.

1.10. Căldura de combustie chimică

Căldura de combustie chimică AHC este determinată:

a) pe baza unor norme tehnologice recunoscute, cuprinse de exemplu în standardele ASTM D 240, SR EN ISO 13943:2002 86.1 la 86.3 si NFPA 30B sau în literatura atestată stiintific;

sau

b) aplicând următoarea metodă de calcul:

Căldura de combustie chimică (AHC), în kilojouli pe gram (kJ/g), poate fi calculată ca produsul dintre căldura de combustie teoretică (AHcomb) si randamentul de combustie, de obicei mai mic de 1,0 (randamentul de combustie tipic este de 0,95 sau 95%).

Pentru formularea amestecului continut de un aerosol, căldura de combustie chimică reprezintă suma căldurilor de combustie ponderate pentru fiecare componentă, după cum urmează:

 

FORMULA

 

unde:

AHC - căldura de combustie chimică (kJ/g) a produsului;

W/% = procentul din greutatea produsului reprezentat de componenta /;

AHC(j) - căldura de combustie specifică (kJ/g) a componentei / în produs.

În cazul în care căldura de combustie chimică este folosită ca parametru de evaluare a inflamabilitătii aerosolilor potrivit prevederilor prezentei hotărâri, persoana responsabilă pentru introducerea pe piată a generatoarelor de aerosoli trebuie să descrie metoda folosită la determinarea căldurii de combustie chimică într-un document redactat în limba română, care trebuie să fie usor de obtinut de la adresa specificată pe etichetă în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a).

2. Prevederi generale

Fără a se aduce atingere prevederilor specifice ale anexei cu privire la cerintele legate de pericolul de inflamabilitate si de presiune, persoana responsabilă pentru introducerea pe piată a generatoarelor de aerosoli are obligatia de a analiza pericolele pentru a le identifica pe cele aplicabile generatoarelor proprii. Acolo unde este cazul, această analiză include o evaluare a riscurilor provocate de inhalarea continutului degajat de generatoarele de aerosoli în conditii de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, tinând cont de distributia dimensiunilor picăturilor corelată cu proprietătile fizice si chimice ale componentelor. Persoana responsabilă pentru introducerea pe piată a generatoarelor de aerosoli trebuie ca ulterior să tină cont de rezultatele acestei analize în proiectarea, executia si testarea lor si, dacă este cazul, să elaboreze mentiuni specifice cu privire la utilizarea lor.

2.1. Executie si dotare

2.1.1. Generatorul de aerosoli umplut trebuie să respecte în conditii normale de utilizare si depozitare prevederile prezentei anexe.

2.1.2. În conditii normale de depozitare sau transport supapa trebuie să permită o închidere practic etansă a generatorului de aerosoli si să fie protejată, de exemplu, cu un capac protector, împotriva oricăror deschideri neintentionate si oricăror deteriorări.

2.1.3. Nu trebuie să existe nicio posibilitate de diminuare a rezistentei mecanice a generatorului de aerosoli, ca urmare a actiunii substantelor continute de acesta, chiar si pe durata unei perioade îndelungate de depozitare.

2.2. Etichetare

Fără a se aduce atingere prevederilor altor acte normative în vigoare referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor periculoase, în special în ceea ce priveste pericolul pentru sănătate si/sau mediu, orice generator de aerosoli trebuie să poarte în mod vizibil următoarele indicatii aplicate în mod lizibil si de nesters:

a) indiferent de continutul său: „Recipient sub presiune: nu trebuie expus la soare si la temperaturi care depăsesc 50°C. Nu trebuie găurit sau introdus în foc, chiar si după utilizarea completă.";

b) dacă aerosolul este clasificat ca inflamabil sau extrem de inflamabil potrivit criteriilor de la pct. 1.9:

- simbolul unei flăcări, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

- indicatia „inflamabil" sau „extrem de inflamabil", în functie de clasificarea aerosolilor ca inflamabili sau extrem de inflamabili.

2.3. Mentiuni specifice privind utilizarea

Fără a se aduce atingere prevederilor altor acte normative în vigoare referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, în special legat de pericolele pentru sănătate si/sau mediu, orice generator de aerosoli trebuie să poarte în mod vizibil următoarele indicatii aplicate în mod lizibil si de nesters:

a) indiferent de continutul său: orice precautii suplimentare de utilizare care atentionează consumatorii cu privire la pericole specifice ale produsului; dacă generatorul de aerosoli este însotit de instructiuni de utilizare separate, acestea trebuie să contină precautiile suplimentare mentionate;

b) dacă aerosolul este clasificat ca inflamabil sau extrem de inflamabil potrivit criteriilor de la pct. 1.9, următoarele avertismente:

- frazele de securitate S2 si S16 prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008;

- „Nu se pulverizează spre o flacără deschisă sau un material incandescent".

2.4. Volumul fazei lichide

La temperatura de 50°C, volumul fazei lichide nu trebuie să depăsească 90% din capacitatea netă.

3. Prevederi specifice pentru generatoarele de aerosoli al căror recipient este din metal

3.1. Capacitate

Capacitatea totală a acestor recipiente nu trebuie să depăsească 1.000 ml.

3.1.1. Presiunea de încercare a recipientului

a) Pentru recipientele destinate umplerii la o presiune mai mică de 6,7 bar la temperatura de 50°C, presiunea de încercare trebuie să fie de minimum 10 bar.

b) Pentru recipientele destinate umplerii la o presiune mai mare sau egală cu 6,7 bar la temperatura de 50°C, presiunea de încercare trebuie să fie cu 50% mai mare decât presiunea internă la temperatura de 50°C.

3.1.2. Umplere

La temperatura de 50°C, presiunea din generatorul de aerosoli nu trebuie să depăsească 12 bar.

Cu toate acestea, dacă aerosolul nu contine un gaz sau un amestec de gaze cu un punct de inflamabilitate cu aerul la 20°C si o presiune standard de 1,013 bar, presiunea maximă admisă la temperatura de 50°C este de 13,2 bar.

4. Prevederi specifice pentru generatoarele de aerosoli al căror recipient este din sticlă

4.1. Recipiente acoperite cu plastic sau protejate permanent Recipientele de acest tip pot fi folosite pentru umplerea cu gaz comprimat, lichefiat sau dizolvat.

4.1.1. Capacitate

Capacitatea totală a acestor recipiente nu poate depăsi 220 ml.

4.1.2. Învelis protector

Învelisul protector trebuie să fie format dintr-o peliculă protectoare din plastic sau alt material adecvat, care să împiedice riscul împrăstierii particulelor de sticlă în situatia în care recipientul se sparge accidental; învelisul trebuie să fie proiectat astfel încât să nu existe particule de sticlă care să se împrăstie dacă generatorul de aerosoli umplut, care este adus la o temperatură de 20°C, cade pe o suprafată de beton de la o înăltime de 1,8 m.

4.1.3. Presiunea de încercare a recipientelor

a) Recipientele care se utilizează pentru umplere cu gaz comprimat sau dizolvat trebuie să reziste la o presiune de încercare de minimum 12 bar.

b) Recipientele care se utilizează pentru umplere cu gaz lichefiat trebuie să reziste la o presiune de încercare de minimum 10 bar.

4.1.4. Umplere

a) Generatoarele de aerosoli umplute cu gaz comprimat nu trebuie să fie supuse, la temperatura de 50°C, la o presiune mai mare de 9 bar.

b) Generatoarele de aerosoli umplute cu gaz dizolvat nu trebuie să fie supuse, la temperatura de 50°C, la o presiune mai mare de 8 bar.

c) Generatoarele de aerosoli care contin gaz lichefiat sau amestecuri de gaze lichefiate nu trebuie să suporte, la temperatura de 20°C, presiuni mai mari decât cele indicate în tabelul următor:

 

Capacitatea totală

Procentajul reprezentând greutatea gazului lichefiat din amestecul total

20%

50%

80%

50 la 80 ml

3,5 bar

2,8 bar

2,5 bar

<80la 160 ml

3,2 bar

2,5 bar

2,2 bar

< 160 la 220 ml

2,8 bar

2,1 bar

1,8 bar

 

Acest tabel indică limitele presiunii admisibile la temperatura de 20°C în functie de procentajul de gaz.

Pentru procentajele de gaz care nu figurează în acest tabel, presiunile-limită sunt calculate prin extrapolare.

4.2. Recipiente din sticlă neprotejate

Generatoarele de aerosoli care utilizează recipiente din sticlă neprotejate trebuie umplute exclusiv cu gaz lichefiat sau dizolvat.

4.2.1. Capacitate

Capacitatea totală a acestor recipiente nu poate depăsi 150 ml.

4.2.2. Presiunea de încercare a recipientului

Presiunea de încercare a recipientului trebuie să fie de minimum 12 bar.

4.2.3. Umplere

a) Generatoarele de aerosoli umplute cu gaz dizolvat nu trebuie să suporte, la temperatura de 50°C, o presiune mai mare de 8 bar.

b) Generatoarele de aerosoli care contin gaz lichefiat nu trebuie să suporte, la temperatura de 20°C, presiuni mai mari decât cele indicate în tabelul următor:

 

Capacitatea totală

Procentajul reprezentând greutatea gazului lichefiat din amestecul total

20%

50%

80%

50 la 70 ml <70la 150 ml

1,5 bar 1,5 bar

1,5 bar 1,5 bar

1,25 bar 1 bar

 

Acest tabel indică limitele presiunii admisibile la temperatura de 20°C în functie de procentajul de gaz lichefiat.

Pentru procentajele de gaz care nu figurează în acest tabel, presiunile-limită sunt calculate prin extrapolare.

5. Prevederi specifice pentru generatoarele de aerosoli al căror recipient este din plastic

5.1. Generatoarele de aerosoli al căror recipient este din plastic care la spargere pot împrăstia fragmente trebuie tratate în acelasi fel cu generatoarele de aerosoli al căror recipient este din sticlă neprotejată.

5.2. Generatoarele de aerosoli al căror recipient este din plastic care la spargere nu pot împrăstia fragmente trebuie tratate în acelasi fel cu generatoarele de aerosoli al căror recipient este din sticlă cu învelis protector.

6. Încercări

6.1. Cerinte privind încercările ce trebuie garantate de persoana responsabilă cu introducerea pe piată


6.1.1. Încercarea hidraulică pe recipientele goale

6.1.1.1. Recipientele din metal, sticlă sau plastic ale generatoarelor de aerosoli trebuie să reziste la o încercare la presiune hidraulică potrivit prevederilor pct. 3.1.1, 4.1.3 si 4.2.2.

6.1.1.2. Recipientele din metal care prezintă deformări asimetrice sau deformări majore ori alte defecte similare trebuie respinse. Este permisă o usoară deformare simetrică a bazei sau o deformare care afectează profilul părtii superioare a recipientului, cu conditia ca recipientul să nu fie respins la încercarea la rupere.

6.1.2. Încercarea la rupere pentru recipientele goale din metal

Persoana responsabilă pentru introducerea pe piată trebuie să asigure că presiunea de rupere a recipientelor este cu cel putin 20% mai mare decât presiunea de încercare prevăzută.

6.1.3. Încercarea la cădere pentru recipientele din sticlă protejate

Producătorul trebuie să asigure că recipientele satisfac cerintele pentru încercări prevăzute la pct. 4.1.2.

6.1.4. Verificarea finală a generatoarelor de aerosoli umplute

6.1.4.1. Generatoarele de aerosoli sunt supuse uneia dintre următoarele metode de încercare finală:

a) încercarea în baie de apă fierbinte

Fiecare generator de aerosoli umplut trebuie să fie imersat într-o baie de apă fierbinte.

(i) Temperatura băii de apă si durata încercării trebuie să permită presiunii interne să atingă presiunea exercitată de continut la o temperatură uniformă de 50°C.

(ii) Orice generator de aerosoli care prezintă o deformare vizibilă si permanentă sau o scurgere trebuie să fie respins.

b) Metode de încercare finală la cald

Pot fi folosite si alte metode de încălzire a continutului generatoarelor de aerosoli, cu conditia să se garanteze că presiunea si temperatura din fiecare generator de aerosoli umplut ating valorile cerute pentru încercarea în baia de apă fierbinte si că deformările si scurgerile sunt detectate cu aceeasi precizie ca în cazul încercării în baia de apă fierbinte.

c) Metode de încercare finală la rece

Poate fi folosită si o metodă alternativă de încercare finală la rece, cu conditia să respecte prevederile referitoare la o metodă alternativă pentru încercarea în baie de apă fierbinte a generatoarelor de aerosoli, în conformitate cu pct. 6.2.4.3.2.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, actualizat cu amendamentele ulterioare.

6.1.4.2. Pentru generatoarele de aerosoli al căror continut suferă, după umplere si înainte de prima utilizare, o transformare fizică sau chimică care duce la modificarea caracteristicilor presiunii lui, trebuie aplicate metodele de încercare finală la rece în conformitate cu pct. 6.1.4.1 lit. c).

6.1.4.3. În cazul metodelor de încercare prevăzute la pct. 6.1.4.1 lit. b) si c):

a) metoda de încercare trebuie să fie aprobată de către ISCIR;

b) persoana responsabilă pentru introducerea pe piată a generatoarelor de aerosoli trebuie să înainteze o cerere de aprobare către ISCIR. Cererea trebuie însotită de dosarul tehnic cuprinzând descrierea metodei;

c) în scopul supravegherii, persoana responsabilă pentru introducerea pe piată a generatoarelor de aerosoli trebuie să păstreze aprobarea emisă de ISCIR, dosarul tehnic cuprinzând descrierea metodei si, dacă este cazul, procesele-verbale de control; aceste documente trebuie să fie usor de procurat de la adresa specificată pe etichetă în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din prezenta hotărâre;

d) la dispozitia ISCIR trebuie pus dosarul tehnic de fabricatie redactat în limba română sau o copie legalizată a acestuia.

6.2. Exemple de încercări de verificare care se pot efectua

6.2.1. Încercări pe recipiente goale

Presiunea de încercare este aplicată timp de 25 de secunde pe 5 recipiente alese în mod aleatoriu dintr-un lot omogen de 2.500 de recipiente goale, adică fabricate din aceleasi materiale si prin acelasi procedeu de fabricatie în serie continuă a lotului sau dintr-un lot care constituie productia într-un interval de o oră.

Dacă oricare dintre aceste recipiente nu trece încercarea, se aleg în mod aleatoriu 10 recipiente suplimentare din acelasi lot care se supun aceleiasi încercări.

Dacă oricare dintre aceste recipiente nu trece încercarea, întregul lot este impropriu utilizării.

6.2.2. Încercări pe generatoarele de aerosoli umplute încercările de verificare a etanseitătii la aer si apă se realizează imersând un număr reprezentativ de generatoare de aerosoli umplute într-o baie de apă. Temperatura băii si perioada de imersie trebuie să permită continutului generatorului de aerosoli să atingă o temperatură uniformă de 50°C în intervalul de timp necesar care să asigure că nu are loc nicio crăpare sau rupere.

Toate loturile de generatoare de aerosoli care nu trec aceste încercări se consideră improprii utilizării.

6.3. Încercările privind inflamabilitatea aerosolilor

6.3.1. Încercarea de aprindere la distantă pentru aerosolii pulverizati

6.3.1.1. Introducere

6.3.1.1.1. Această încercare standard descrie metoda de determinare a distantei de aprindere a unui aerosol pulverizat pentru a evalua riscul de flacără asociat. Aerosolul este pulverizat în directia unei surse de aprindere la intervale de 15 cm, pentru a observa dacă are loc aprinderea si combustia sustinută a continutului pulverizat. Prin definitie, aprinderea si combustia sustinută au loc atunci când o flacără stabilă rămâne aprinsă timp de cel putin 5 secunde. Sursa aprinderii este definită ca fiind un arzător cu gaz având o flacără albastră, neluminoasă, de 4-5 cm înăltime.

6.3.1.1.2. Această încercare este aplicabilă generatoarelor de aerosoli cu o distantă de pulverizare mai mare sau egală cu 15 cm. Generatoarele de aerosoli cu o distantă de pulverizare mai mică de 15 cm, cum ar fi cele care degajă spumă, gel si pastă sau cele care sunt dotate cu un aparat de măsurare, sunt excluse de la această încercare. Generatoarele de aerosoli care contin spumă, gel sau pastă sunt supuse încercării de inflamabilitate a spumei.

6.3.1.2. Aparatură si materiale

6.3.1.2.1. Este necesară următoarea aparatură:

Baie de apă mentinută la 20°C precizie de ± 1°C

Cântar calibrat de laborator precizie de ± 0,1 g

Cronometru precizie de ± 0,2 s

Scală gradată, suport si clamă gradatii în cm Arzător cu gaz, cu suport si clamă

Termometru precizie de ± 1°C

Higrometru precizie de ± 5%

Manometru precizie de ± 0,1 bar

6.3.1.3. Procedură 6.3.1.3.1. Cerinte generale

6.3.1.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie conditionat si apoi amorsat prin descărcare, timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei actiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.

6.3.1.3.1.2. Instructiunile de utilizare trebuie respectate cu strictete, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în pozitie verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.

6.3.1.3.1.3. Încercarea trebuie efectuată într-un mediu ferit de curenti de aer si care poate fi ventilat, având o temperatură controlată de 20°C ± 5°C si o umiditate relativă de 30-80%.

6.3.1.3.1.4. Fiecare generator de aerosoli urmează să fie încercat:

a) atunci când este plin în conformitate cu procedura completă, arzătorul cu gaz fiind situat la o distantă de 15-90 cm fată de duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli;

b) atunci când continutul lui este de 10-12% din capacitatea sa nominală (procentaj din masă) numai o singură dată, fie la o distantă de 15 cm fată de duza de evacuare, când aerosolii pulverizati dintr-un cilindru plin nu s-au aprins deloc, fie la distanta de aprindere a aerosolilor pulverizati dintr-un cilindru plin plus 15 cm.

6.3.1.3.1.5. În timpul încercării, cilindrul trebuie pozitionat conform indicatiilor de pe etichetă. Sursa de aprindere trebuie pozitionată în consecintă.

6.3.1.3.1.6. Următoarea procedură impune încercarea aerosolilor pulverizati la intervale de 15 cm între flacăra arzătorului si duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli, la distante care variază între 15 si 90 cm. Este indicat să se înceapă la o distantă de 60 cm între flacăra arzătorului si duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli.

Distanta dintre flacăra arzătorului si duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli trebuie mărită cu 15 cm în cazul aprinderii aerosolilor pulverizati la o distantă de 60 cm. Distanta trebuie micsorată cu 15 cm în cazul în care nu are loc nicio aprindere la o distantă de 60 cm între flacăra arzătorului si duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli. Scopul acestei proceduri este de a determina distanta maximă dintre duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli si flacăra arzătorului care provoacă combustia sustinută a aerosolilor pulverizati sau să se stabilească că aprinderea nu se poate produce la o distantă de 15 cm între flacăra arzătorului si duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli.

6.3.1.3.2. Procedura de încercare

a) Minimum 3 generatoare de aerosoli pline per produs trebuie conditionate la 20°C ± 1°C într-o baie de apă, prin imersare în apă în proportie de cel putin 95% timp de cel putin 30 de minute înainte de fiecare încercare (dacă generatoarele sunt complet imersate în apă, este suficientă o perioadă de conditionare de 30 de minute).

b) Este necesară respectarea cerintelor generale si înregistrarea temperaturii si umiditătii relative a mediului.

c) Se cântăreste un generator de aerosoli si se notează greutatea acestuia.

d) Se determină presiunea internă si capacitatea de descărcare initială la temperatura de 20°C ± 1°C (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute partial).

e) Arzătorul cu gaz se asază pe o suprafată plată sau se fixează pe un suport cu ajutorul unei clame.

f) Se aprinde arzătorul; flacăra trebuie să fie neluminoasă si înaltă de aproximativ 4-5 cm.

g) Orificiul de iesire al duzei de evacuare trebuie asezat la distanta cerută fată de flacără. Generatorul de aerosoli trebuie testat în pozitia în care a fost proiectat pentru utilizare, de exemplu, în pozitie verticală orientată în sus sau în jos.

h) Orificiul duzei de evacuare trebuie asezat la acelasi nivel cu flacăra arzătorului, asigurând că orificiul este directionat în mod corespunzător spre flacără (conform figurii 6.3.1.1). Continutul pulverizat trebuie eliberat prin jumătatea superioară a flăcării.

 

Figura 6.3.1.1.

 


*) Figura 6.3.1.1 este reprodusă în facsimil.

 

i) Se respectă cerintele generale cu privire la agitarea generatorului de aerosoli.

j) Se actionează supapa generatorului de aerosoli pentru a descărca continutul acestuia timp de 5 secunde, dacă nu are loc aprinderea. Dacă are loc aprinderea, se continuă operatiunea de descărcare si se înregistrează durata flăcării timp de 5 secunde, de la începutul aprinderii.

k) Se notează rezultatele aprinderii la distante diferite dintre arzătorul cu gaz si generatorul de aerosoli în tabelul furnizat în acest scop.

l) Dacă nu are loc nicio aprindere în etapa prevăzută la lit. j), generatorul de aerosoli trebuie testat în pozitii alternative, de exemplu, vertical orientat în jos pentru produsele destinate a fi utilizate în pozitie verticală orientată în sus, pentru a verifica dacă se obtine aprinderea.

m) Se repetă etapele prevăzute la lit. g)-l) de două ori (în total de 3 ori) pentru acelasi cilindru la aceeasi distantă între arzătorul cu gaz si duza de evacuare a cilindrului.

n) Se repetă procedura de încercare pentru încă 2 cilindri cu aerosoli continând acelasi produs la aceeasi distantă între arzătorul cu gaz si duza de evacuare a cilindrului.

o) Se repetă etapele prevăzute la lit. g)-n) ale procedurii de încercare la o distantă de 15-90 cm între duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli si flacăra arzătorului, în functie de rezultatul fiecărei încercări (trebuie consultate, de asemenea, pct. 6.3.1.3.1.4 si 6.3.1.3.1.5).

p) Dacă la distanta de 15 cm nu are loc nicio aprindere, procedura este încheiată pentru cilindrii care initial au fost plini. Procedura este, de asemenea, încheiată atunci când aprinderea si combustia sustinută au loc la o distantă de 90 cm. Dacă aprinderea nu s-a produs la o distantă de 15 cm, se înregistrează faptul că aprinderea nu a avut loc. În toate celelalte cazuri, distanta maximă dintre flacăra arzătorului si duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli pentru care au fost observate o aprindere si o combustie sustinută este notată ca fiind „distanta de aprindere".

q) Trebuie, de asemenea, efectuată o încercare pe 3 cilindri având un continut de 10-12% din capacitatea lor nominală. Acesti cilindri trebuie încercati la o distantă între duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli si flacăra arzătorului care este considerată a fi „distanta de aprindere a cilindrilor plini + 15 cm".

r) Se descarcă un cilindru cu aerosoli până ajunge la 10-12% din capacitatea sa nominală (procentaj din greutate) în pulverizări de cel mult 30 de secunde. Durata minimă de asteptare între pulverizări este de 300 de secunde. În această perioadă intermediară, generatoarele trebuie imersate în baia de apă pentru conditionare.

s) Se repetă etapele prevăzute la lit. g)-n) pentru cilindri cu aerosoli având un continut de 10-12% din capacitatea lor nominală, omitând etapele de la lit. l) si m). Această încercare trebuie efectuată mentinând generatoarele de aerosoli într-o singură pozitie, de exemplu, în pozitie verticală orientată în sus sau în jos, corespunzătoare celei care a produs aprinderea (dacă este cazul) pentru cilindrii umpluti.

t) Toate rezultatele se înregistrează în tabelul 6.3.1.1, asa cum este arătat mai jos.

6.3.1.3.2.1. Toate încercările trebuie efectuate într-o hotă de tiraj situată într-o încăpere ce poate fi bine ventilată.

După fiecare încercare, hota de tiraj si încăperea pot fi ventilate timp de cel putin 3 minute. Trebuie luate toate măsurile de sigurantă pentru a împiedica inhalarea produselor de combustie.

6.3.1.3.2.2. Cilindrii având un continut de 10-12% din capacitatea lor nominală trebuie încercati numai o singură dată. În tabelele cu rezultate trebuie indicat un singur rezultat pentru fiecare cilindru.

 

Tabelul 6.3.1.1

 

Data

Temperatura... °C

Umiditatea relativă.. %

Denumirea produsului

 

Volumul net

 

Cilindrul 1

Cilindrul 2

Cilindrul 3

Nivelul initial de umplere

 

%

%

%

Distanta generatorului de aerosoli

Încercare

1 2 3

1 2 3

1 2 3

15 cm

Aprindere?

Da sau Nu

 

 

 

30 cm

Aprindere?

Da sau Nu

 

 

 

45 cm

Aprindere?

Da sau Nu

 

 

 

60 cm

Aprindere?

Da sau Nu

 

 

 

75 cm

Aprindere?

Da sau Nu

 

 

 

90 cm

Aprindere?

Da sau Nu

 

 

 

Observatii - inclusiv pozitia cilindrului

 

 

 

 

 

6.3.2. Încercarea de aprindere în spatiu închis

6.3.2.1. Introducere

Această încercare standard descrie metoda de evaluare a inflamabilitătii produselor ce provin din generatoarele de aerosoli pe baza tendintei lor de aprindere într-un spatiu închis sau limitat. Continutul unui generator de aerosoli este pulverizat într-un vas de testare cilindric ce contine o lumânare aprinsă. Dacă are loc o aprindere ce poate fi observată, se notează timpul scurs si cantitatea descărcată.

6.3.2.2. Aparatură si materiale

6.3.2.2.1. Este necesară următoarea aparatură: Cronometru precizie de ± 0,2 s Baie de apă mentinută la 20°C precizie de ± 1 °C Cântar calibrat de laborator precizie de ± 0,1 g Termometru precizie de ± 1°C Higrometru precizie de ± 5% Manometru precizie de ± 0,1 bar

Vas de testare cilindric asa cum este descris mai jos

6.3.2.2.2. Pregătirea aparaturii pentru încercare 6.3.2.2.2.1. Un vas de testare cilindric, deschis la un capăt, având un volum de aproximativ 200 dm3, un diametru de aproximativ 600 mm si o lungime de aproximativ 720 mm, trebuie modificat după cum urmează:

a) un dispozitiv de închidere sub forma unui capac cu balamale trebuie potrivit pe capătul deschis al recipientului; sau

b) o peliculă din plastic groasă de 0,01-0,02 mm poate fi utilizată, de asemenea, ca dispozitiv de închidere. Dacă

6.3.1.3.2.3. Dacă în urma încercării în care generatorul de aerosoli a fost utilizat în pozitia sa proiectată de utilizare se obtine un rezultat negativ, încercarea trebuie repetată cu generatorul în pozitia în care cel mai probabil se obtine un rezultat pozitiv.

6.3.1.4. Metoda de evaluare a rezultatelor

6.3.1.4.1. Toate rezultatele trebuie să fie înregistrate.

Tabelul 6.3.1.1 de mai jos reprezintă modelul unui „tabel cu rezultate" ce trebuie folosit.

Încercarea este efectuată cu pelicula din plastic, aceasta trebuie folosită în modul descris mai jos: Se întinde pelicula peste capătul deschis al tamburului si se fixează în această pozitie cu un elastic. Atunci când este fixat pe tamburul asezat pe o parte, elasticul trebuie să aibă o rezistentă care să îi permită să se întindă numai cu 25 mm când o greutate de 0,45 kg este atasată de punctul său cel mai de jos. Se execută o tăietură de 25 mm în peliculă, începând de la o distantă de 50 mm fată de marginea tamburului. Pelicula trebuie să fie întinsă;

c) la celălalt capăt al tamburului se execută o gaură cu un diametru de 50 mm, începând de la o distantă de 100 mm fată de margine, astfel încât orificiul să se situeze în punctul cel mai înalt atunci când recipientul este asezat si gata de testare (figura 6.3.2.1);

 

Figura 6.3.2.1*)

 


*) Figura 6.3.2.1 este reprodusă în facsimil.

 

            d) pe un suport metalic de 200 x 200 mm se asază o lumânare din ceară de parafină, având un diametru de 20-40 mm si o înăltime de 100 mm. Lumânarea trebuie înlocuită atunci când înăltimea ei scade sub 80 mm. Flacăra lumânării este protejată de actiunea aerosolilor pulverizati prin intermediul unui deflector cu o lătime de 150 mm si o înăltime de 200 mm. Deflectorul include un plan înclinat la 45° începând cu înăltimea de 150 mm fată de baza lui (figura 6.3.2.2);

 

Figura 6.3.2.2*)

 


*) Figura 6.3.2.2 este reprodusă în facsimil.

 

            e) lumânarea asezată pe suportul metalic trebuie pozitionată la jumătatea distantei dintre cele două capete ale tamburului (figura 6.3.2.3);

 

Figura 6.3.2.3**)

 


**) Figura 6.3.2.3 este reprodusă în facsimil.

 

f) tamburul este asezat pe sol sau pe un suport într-un loc în care temperatura este cuprinsă între 15°C si 25°C. Produsul care urmează a fi testat este pulverizat în interiorul tamburului având un volum de aproximativ 200 dm3, în care se află o sursă de aprindere.

6.3.2.2.2.2. De obicei, produsul este expulzat din generatorul de aerosoli la un unghi de 90° fată de axa verticală a cilindrului. Configuratia si procedura descrise se referă la acest tip de generatoare. În cazul unor generatoare de aerosoli cu o functionare neobisnuită (de exemplu generatoare cu degajare verticală) trebuie să se înregistreze modificările la echipament si proceduri în conformitate cu bunele practici de laborator, cum ar fi standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonări.

6.3.2.3. Procedură

6.3.2.3.1. Cerinte generale

6.3.2.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie conditionat si apoi amorsat prin descărcare timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei actiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.

6.3.2.3.1.2. Instructiunile de utilizare trebuie respectate cu strictete, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în pozitie verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.

6.3.2.3.1.3. Încercările trebuie efectuate într-un mediu ferit de curenti de aer si care poate fi ventilat, având o temperatură controlată de 20°C ± 5°C si o umiditate relativă de 30-80%.

6.3.2.3.2. Procedura de încercare

a) Minimum 3 generatoare de aerosoli pline per produs trebuie conditionate la 20°C ±1°C într-o baie de apă, prin imersare în apă în proportie de cel putin 95% timp de cel putin 30 de minute (dacă generatoarele sunt complet imersate în apă, este suficientă o perioadă de conditionare de 30 de minute).

b) Se măsoară sau se calculează volumul efectiv al tamburului în dm3.

c) Sunt necesare respectarea cerintelor generale si înregistrarea temperaturii si umiditătii relative a mediului.

d) Se determină presiunea internă si capacitatea de descărcare initială la 20°C ± 1 °C (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute partial).

e) Se cântăreste unul dintre generatoarele de aerosoli si se notează masa acestuia.

f) Se aprinde lumânarea si se instalează dispozitivul de închidere (capacul sau pelicula din plastic).

g) Se asază generatorul de aerosoli în asa fel încât distanta dintre orificiul duzei de evacuare si centrul orificiului de intrare în tambur să fie de 35 mm, iar în cazul recipientelor pulverizatoare de aerosoli cu un câmp larg de pulverizare distanta trebuie să fie mai mică. Se porneste cronometrul si în conformitate cu instructiunile de utilizare a produsului se directionează continutul pulverizat spre centrul extremitătii opuse (capac sau peliculă din plastic). Generatorul trebuie testat în pozitia sa de utilizare proiectată, de exemplu în pozitie verticală orientată în sus sau în jos.

h) Se pulverizează până când are loc aprinderea. Se opreste cronometrul si se notează timpul scurs. Se cântăreste din nou generatorul de aerosoli si se notează masa acestuia.

i) Se aeriseste si se cântăreste tamburul, îndepărtându-se orice reziduuri care ar putea afecta încercările ulterioare. Dacă este necesar, se lasă tamburul să se răcească.

j) Se repetă etapele prevăzute la lit. d)-i) din cadrul procedurii de încercare pentru încă două generatoare de aerosoli continând acelasi produs (în total 3 generatoare; de retinut că fiecare generator este încercat o singură dată).

6.3.2.4. Metoda de evaluare a rezultatelor

6.3.2.4.1. Trebuie redactat un raport de încercare care să contină următoarele informatii:

a) produsul încercat si referintele acestuia;

b) presiunea internă si capacitatea de descărcare a generatorului de aerosoli;

c) temperatura si umiditatea relativă a aerului din încăpere;

d) pentru fiecare încercare, timpul de descărcare (în secunde) necesar pentru a obtine aprinderea (dacă produsul nu se aprinde, se mentionează acest lucru);

e) masa produsului pulverizat în timpul fiecărei încercări (în grame);

f) volumul efectiv al tamburului (în dm3).

6.3.2.4.2. Timpul echivalent (fee) necesar pentru a obtine aprinderea într-un metru cub poate fi calculat după cum urmează:


1 000 x perioada de descărcare (s) Volumul efectiv al tain bum lui (dm3)

6.3.2.4.3. Densitatea deflagratiei (Ddef) necesară pentru a obtine aprinderea în timpul încercării se poate de asemenea calcula după cum urmează:

1 000 * cantitatea produsului degajat fg) Volumul efectiv al tamburului (dm3)

6.3.3. Încercarea de inflamabilitate a aerosolului tip spumă

6.3.3.1. Introducere

6.3.3.1.1. Această încercare standard descrie metoda de determinare a inflamabilitătii unui aerosol pulverizat sub formă de spumă, gel sau pastă. Un aerosol sub formă de spumă, gel sau pastă este pulverizat (aproximativ 5 grame) pe o sticlă de ceas la baza căreia este amplasată o sursă de aprindere (lumânare, chibrit sau brichetă) pentru a observa dacă au loc aprinderea si combustia sustinută a spumei, gelului sau pastei. Prin definitie, aprinderea are loc atunci când o flacără stabilă, având o înăltime de minimum 4 cm, rămâne aprinsă timp de cel putin două secunde.

6.3.3.2. Aparatură si materiale

6.3.3.2.1. Este necesară următoarea aparatură:

Scală gradată, suport si clamă gradatii în cm

Sticlă de ceas rezistentă la foc, având un diametru aproximativ de 150 mm

Cronometru precizie de ± 0,2 s Lumânare, chibrit sau brichetă

Cântar calibrat de laborator precizie de ± 0,1 g

Baie de apă mentinută la 20°C precizie de ± 1°C

Termometru precizie de ± 1°C

Higrometru precizie de ± 5%

Manometru precizie de ± 0,1 bar

6.3.3.2.2. Sticla de ceas se asază pe o suprafată rezistentă la foc într-o zonă ferită de curenti de aer si care poate fi ventilată după fiecare încercare. Scala gradată se amplasează exact în spatele sticlei de ceas si este tinută vertical cu ajutorul suportului si al clamei.

6.3.3.2.3. Scala se amplasează în asa fel încât baza sa să fie la acelasi nivel cu baza sticlei de ceas pe un plan orizontal.

6.3.3.3. Procedură 6.3.3.3.1. Cerinte generale

6.3.3.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie conditionat si apoi amorsat prin descărcare timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei actiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.

6.3.3.3.1.2. Instructiunile de utilizare trebuie respectate cu strictete, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în pozitie verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.

6.3.3.3.1.3. Încercările trebuie efectuate într-un mediu ferit de curenti de aer si care poate fi ventilat, având o temperatură controlată de 20°C ± 5°C si o umiditate relativă de 30-80%.

6.3.3.3.2. Procedura de încercare

a) Minimum 4 generatoare de aerosoli pline per produs trebuie conditionate la 20°C ± 1°C, prin imersare în apă în proportie de cel putin 95% timp de cel putin 30 de minute înainte de fiecare încercare (dacă generatoarele sunt complet imersate în apă, este suficientă o perioadă de conditionare de 30 de minute).

b) Sunt necesare respectarea cerintelor generale si înregistrarea temperaturii si umiditătii relative a mediului.

c) Se determină presiunea internă la temperatura de 20°C ± 1°C (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute partial).

d) Se măsoară capacitatea de descărcare sau debitul aerosolului ce urmează a fi examinat, astfel încât cantitatea produsului dispersat să poată fi măsurată cu o exactitate mai mare.

e) Se cântăreste unul dintre generatoarele de aerosoli si se notează masa acestuia.

f) Pe baza capacitătii de descărcare sau a debitului măsurat si urmând instructiunile producătorului se pulverizează aproximativ 5 grame din produs în centrul sticlei curate de ceas pentru a forma o proeminentă nu mai înaltă de 25 mm.

g) în maximum 5 secunde de la sfârsitul descărcării se instalează sursa de aprindere pe marginea mostrei, la baza acesteia, si se porneste în acelasi timp cronometrul. Dacă este necesar, sursa de aprindere trebuie înlăturată de lângă marginea mostrei după aproximativ două secunde, pentru a observa cu exactitate dacă a avut loc aprinderea. Dacă nu se constată nicio aprindere a mostrei, sursa de aprindere trebuie reamplasată lângă marginea mostrei.

h) Dacă are loc aprinderea, se notează următoarele:

(i) înăltimea maximă a flăcării deasupra bazei sticlei de

ceas în centimetri; (ii) durata flăcării în secunde;

(iii) uscarea si recântărirea generatorului si calcularea masei produsului degajat, i) Zona de testare se ventilează imediat după fiecare încercare.

j) Dacă nu are loc nicio aprindere, iar produsul degajat rămâne sub formă de spumă sau pastă pe toată durata utilizării sale, trebuie repetate etapele prevăzute la lit. e)-i). Se asteptă 30 de secunde, 1 minut, 2 minute sau 4 minute înainte de aplicarea sursei de aprindere.

k) Se repetă etapele prevăzute la lit. e)-j) din cadrul procedurii de încercare de încă două ori (în total de 3 ori) pentru acelasi cilindru.

l) Se repetă etapele prevăzute la lit. e)-k) din cadrul procedurii de încercare pentru încă 2 cilindri cu aerosoli (în total 3 cilindri) continând acelasi produs.

6.3.3.4. Metoda de evaluare a rezultatelor 6.3.3.4.1. Trebuie redactat un raport de încercare care să contină următoarele informatii:

a) dacă produsul se aprinde;

b) înăltimea maximă a flăcării în centimetri;

c) durata flăcării în secunde;

d) masa produsului încercat.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 58/2009

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 58/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 24 aprilie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 2, subpunctele 2.4.1 si 2.4.2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„2.4.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2009 este de 450 mii lei, din care 438 mii lei pentru desfăsurarea activitătilor specifice Programului si 12 mii lei la dispozitia Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, denumită în continuare Agentie, pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, conform art. 26 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

2.4.2. Suma de 438 mii lei se defalcă pe etape astfel:

2.4.2.1. 30.000 lei pentru finantarea etapei I, repartizată în mod egal pentru 13 OTIMMC-uri;

2.4.2.2. 45.000 lei pentru finantarea etapei a II-a, repartizată în mod egal pentru 13 OTIMMC, pentru organizarea campaniilor de informare din cadrul caravanei «Zilele Femeilor întreprinzător» în 13 orase:

1.BRASOV

2. CLUJ-NAPOCA

3. CONSTANTA

4. CRAIOVA

5. GALATI

6. IASI

7. TÂRGU MURES

8. TIMISOARA

9. TÂRGOVISTE

10. SATUMARE

11. BUCURESTI

12. BACĂU

13. PLOIESTI

2.4.2.3. 300.000 pentru finantarea etapei a III-a, gestionată de Agentie pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor de educatie antreprenorială pe durata a 5 zile în 7 locatii."

2. După subpunctul 2.4.2.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.4.2.4, cu următorul cuprins:

„2.4.2.4. 63.000 lei pentru finantarea etapei a IV-a, gestionată de Agentie pentru organizarea «Forumului Antreprenoriatului Feminin»."

3. La punctul 3, subpunctul 3.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1. Programul se va derula în 4 etape, astfel:

Etapa I - elaborare si publicare de brosuri (continutul brosurilor urmează a fi stabilit în colaborare cu toate OTIMMC, astfel încât continutul lor să fie unitar si să atingă obiective specifice Săptămânii europene a IMM-urilor);

Etapa a II-a - organizarea campaniei de informare «Zilele Femeilor întreprinzător», având ca tematică asistenta oferită de UE IMM-urilor, competitivitatea acestora si cultura antreprenorială;

(1) Agentia si OTIMMC demarează implementarea Programului în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Procedurii de implementare a Programului.

(2) Perioada si locatia de desfăsurare a campaniilor de informare din cadrul caravanei «Zilele Femeilor întreprinzător» se vor stabili de fiecare OTIMMC în perioada 6-14 mai 2009 si vor fi anuntate cu cel putin 15 zile calendaristice atât pe site-ul Agentiei, pe site-ul OTIMMC-ului organizator, cât si în presă.

(3) Înscrierea participantelor la manifestările din cadrul campaniei de informare se face completându-se formularul de participare on-line (anexa nr. 1 la procedură) la adresa de web www.animmc.ro., în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).

Etapa a III-a - organizarea si desfăsurarea de cursuri de pregătire antreprenorială pe durata a 5 zile în cadrul a 6 locatii.

(4) Localitătile unde se vor desfăsura cursurile, precum si tematica acestora se vor aproba prin decizie a presedintelui si se vor publica pe pagina de web a Agentiei, pe site-urile OTIMMC si în presă.

(5) Înscrierea participantelor se face completându-se formularul de înscriere on-line la cursuri (anexa nr. 2 la procedură), la adresa de web www.animmc.ro, în termen de 5 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).

Etapa a IV-a - organizarea «Forumului Antreprenoriatului Feminin», la care vor fi invitati să participe promotorii antreprenoriatului feminin la nivel national si international, femei de afaceri si femei cu potential antreprenorial, absolventele cursurilor de educatie antreprenorială din cadrul promotiilor 2007, 2008 si 2009 ale Programului."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Micisi Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 239.

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 63/2009

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 si 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 63/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 24 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2009 este de 7.300 mii lei, din care:

- 7.288 mii lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile; si

- 12 mii lei la dispozitia Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, denumită în continuare Agentie, pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, conform art. 26 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru anul 2009, prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 146 de beneficiari."


2. La punctul 9, subpunctul 9.3 va avea următorul cuprins:

„9.3. Beneficiarii sunt obligati să efectueze activitătile pentru care au solicitat finantare si să depună cererea de eliberare a AFN în termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finantare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2009. Activele achizitionate trebuie să fie puse în functiune la momentul depunerii cererii de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile."

3. La punctul 9, subpunctul 9.8 va avea următorul cuprins:

„9.8. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a AFN, completată, este 15 decembrie 2009."

4. În anexa nr. 13 la procedură, articolul 4 va avea următorul cuprins:

„ART. 4

Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, completată, este 15 decembrie 2009."

5. În anexa nr. 13 la procedură, la articolul 25, literele e) si f) vor avea următorul cuprins:

,,e) nu transmite/depune la UPSEC până la data de 15 decembrie formularul de decont prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură;

f) nu transmite/depune la UPSEC până la data de 15 decembrie cererea-tip de renuntare totală la finantare."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Micisi Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 240.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.