MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 702/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 702         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 octombrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

440/2.887. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 6/136/2009

 

468. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea hr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

1.297. - Ordin al ministrului sănătătii pentru abrogarea pct. III1 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

 

5.394. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2009

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2009

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 440 din 22 iunie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.887 din 14 octombrie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 6/136/2009

 

În temeiul

- art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", aprobată prin Legea nr. 379/2007, cu modificările si completările ulterioare,

- art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

- si art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 6/136/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 2 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) În scopul aplicării prevederilor art. 3-6 din Ordonantă, Ministerul Finantelor Publice desfăsoară următoarele activităti:

a) pentru programele mentionate la lit. a) si c) din preambul, pe baza propunerilor de cheltuieli primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, Autoritatea de certificare si plată din cadrul Ministerului Finantelor Publice include sumele propuse a fi alocate de la bugetul de stat la pozitia globală «Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană», reprezentând cheltuielile aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finantelor Publice în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei în cadrul căruia este constituită Unitatea de plată definită la art. 1 alin. (2) lit. m) din Ordonantă;

b) Ministerul Finantelor Publice întocmeste previziunea pozitiei nete a României în relatia financiară cu Uniunea Europeană prin Unitatea de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană, incluzând propunerile de cheltuieli formulate de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea natională."

2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate de către Autoritatea de certificare si plată lunar, pe baza cererii de fonduri, la care se anexează prognoza fluxului de fonduri comunitare transmise de Autoritatea de management, în conformitate cu prevederile acordului încheiat între Autoritatea de certificare si plată si Autoritatea de management."

4. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru programele mentionate la lit. b) din preambul, Autoritatea natională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană situatia sumelor prevăzute la art. 3 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 46/2007, cu modificările si completările ulterioare."

5. La articolul 3, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea comună de management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană situatia sumelor prevăzute la alin. (1) si (3), în vederea monitorizării pozitiei nete a României în relatia financiară cu Uniunea Europeană."

6. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru programul mentionat la lit. e) din preambul, Autoritatea natională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană situatia sumelor prevăzute la art. 5 alin. (5) din Ordonantă."

7. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea natională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană situatia sumelor prevăzute la alin. (1)."

8. La articolul 7, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Pentru programele mentionate la lit. a) si c) din preambul, Autoritatea de management transmite lunar Autoritătii de certificare si plată, după efectuarea plătii către beneficiari de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, declaratia privind eligibilitatea cheltuielilor, după cum urmează:

a) la nivel de axă prioritară si domeniu major de interventie/măsură, pentru cheltuielile efectuate de beneficiarii


de proiecte în cadrul axelor prioritare, altele decât cele de asistentă tehnică;

b) la nivel de axă prioritară pentru contractele si deciziile globale de finantare semnate în anul 2009 si la nivel de axă prioritară si domeniu major de interventie/măsură pentru contractele si deciziile globale de finantare semnate începând cu anul 2010, pentru cheltuielile efectuate din fondurile aferente axelor prioritare de asistentă tehnică.

(2) Pentru programul mentionat la lit. a) din preambul, Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei efectuează plata către liderii de proiect si partenerii din România după verificarea cererilor de rambursare, conform procedurilor de management financiar al programelor, la cursul InforEuro al Băncii Centrale Europene valabil în luna solicitării controlului de către fiecare partener, pentru moneda în care au fost efectuate cheltuielile. Rambursarea ultimei transe de plată pentru fiecare proiect se va face numai după certificarea cheltuielilor si înregistrarea acestora în contabilitatea Autoritătii de certificare si plată, în vederea regularizării plătilor efectuate către liderii de proiect si partenerii din România prin aplicarea cursului de schimb comunicat de către Autoritatea de certificare si plată."

9. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Sumele aferente plătilor în avans pentru proiecte, prevăzute în conturile de disponibil ale Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, se transferă de către Unitatea de plată în conturile liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor din sursele prevăzute la art. 13 din Ordonantă, cu conditia existentei următoarelor documente:

a) pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 si Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România:

1. contract de cofinantare încheiat între Autoritatea de management, respectiv Autoritatea natională si partenerii din România;

2. solicitare scrisă din partea partenerilor din România, conform contractului de cofinantare prevăzut la lit. a) pct. 1;

b) pentru programele mentionate la lit. c) si d) din preambul:

1. contract de finantare încheiat între Autoritatea de management/Autoritatea comună de management si liderii de proiect/beneficiari;

2. solicitare scrisă din partea liderilor de proiect/beneficiarilor, conform contractului de finantare prevăzut la lit. b) pct. 1."

10. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pentru proiectele finantate în cadrul

Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 si Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria - România se acordă plăti în avans din cofinantare în procent de maximum 90% din valoarea eligibilă a contractului de cofinantare încheiat între Autoritatea de management/Autoritatea natională si partenerii din România.

(2) Pentru programul prevăzut la lit. c) din preambul se acordă plăti în avans din fondurile externe nerambursabile în procent de maximum 15% din valoarea eligibilă a contractului de finantare încheiat între Autoritatea de management si liderul de proiect/Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timisoara, în limita disponibilitătilor de fonduri IPA existente în conturile Autoritătii de certificare si plată.

(3) Pentru programele prevăzute la lit. d) din preambul se acordă plăti în avans din fondurile externe nerambursabile, conform prevederilor regulamentelor programelor.

(4) Cuantumul si conditiile în care se acordă plata în avans se stabilesc în contractele de finantare/cofinantare.

Partenerii care au depus cereri de rambursare nu mai pot beneficia de plăti în avans."

11. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Sumele acordate pentru proiecte în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria - România si Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia sub forma plătii în avans se deduc din sursele din care au fost acordate, procentual din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de partenerii din România, respectiv de către liderii de proiect, conform contractului de cofinantare/finantare încheiat cu Autoritatea de management/Autoritatea natională, după caz."

12. După articolul 10 se introduce un articol nou, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Pentru proiectele implementate în cadrul programelor mentionate la lit. d) din preambul se pot acorda una sau mai multe plăti în avans, în functie de dimensiunea proiectelor, conform contractului de finantare încheiat de beneficiar cu Autoritatea comună de management."

13. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Birourile regionale pentru cooperare

transfrontalieră/structurile cu rol de secretariat tehnic comun beneficiază de plăti în avans din sursele corespunzătoare acestor plăti în cadrul programelor respective, cu conditia existentei următoarelor documente:

a) pentru programele prevăzute la lit. a), c) si d) din preambul, pe baza solicitării scrise a Biroului regional pentru cooperare transfrontalieră/structurii cu rol de secretariat tehnic comun si a contractului de finantare încheiat de acesta cu Autoritatea de management/Autoritatea comună de management;

b) pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria

- România se acordă plăti în avans pe baza contractului de cofinantare încheiat cu Autoritatea natională si a solicitării scrise a Biroului Regional de Cooperare Oradea."

14. La articolul 12, litera b) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru programul mentionat la lit. c) din preambul, din fondurile externe nerambursabile aferente acestuia, în cuantumul calculat conform regulamentului fondului, la care se adaugă cofinantarea aferentă axei prioritare de Asistentă tehnică, calculată conform prevederilor programului;".

15. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Din sumele prevăzute la alin. (1) si (2) cuprinse în bugetul anual al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei se pot efectua inclusiv plăti în avans către contractanti în cadrul axelor prioritare/componentelor de asistentă tehnică;".

16. La articolul 12, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(10) Sumele aflate în contul de disponibil al beneficiarului de asistentă tehnică la sfârsitul anului rămân la dispozitia acestuia, putând fi utilizate astfel:

a) cu aceeasi destinatie în anul următor, în cazul sumelor provenite din virări din contul de cheltuieli ale bugetului de stat;

b) conform prevederilor alin. (11), în cazul sumelor rambursate în conturile beneficiarilor de asistentă tehnică, reprezentând echivalentul în lei al fondurilor externe nerambursabile."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (4) si ale art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 33, 34 si 57 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) În situatia în care unei persoane cu handicap nu i se pot asigura protectia si îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din raza de domiciliu, aceasta poate fi admisă într-un centru rezidential public din alt judet/sector al municipiului Bucuresti decât cel de domiciliu.

(2) Solicitarea conducătorului directiei generale de asistentă socială si protectia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap îsi are domiciliul, privind admiterea acesteia într-un centru rezidential public din alt judet decât cel de domiciliu, reprezintă actul administrativ în baza căruia se realizează decontarea cheltuielilor.

(3) În situatia expirării valabilitătii actului de identitate al persoanei asistate, sunt aplicabile dispozitiile legislatiei în vigoare privitoare la evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Dima Toader

 

Bucuresti, 13 octombrie 2009.

Nr. 468.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru abrogarea pct. III1 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei planificarea sistemului sanitar si politici salariale nr. A.V. 498 din 15 octombrie 2009, având în vedere prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea

Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Se abrogă punctul III1 „Durata muncii" din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 23 februarie 2007.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 1.297.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, în temeiul art. 19 si 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 21 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală învătământ superior si institutiile de învătământ superior mentionate în anexele nr. 1 si 2 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2009.

Nr. 5.394.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul 3.628/2008)

 

STRUCTURA

institutiilor de învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si programele de studii universitare de masterat acreditate

 

1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

DPPD

Interdisciplinar (Inginerie si management, Stiinte ale educatiei)

Management educational

ZI

120

2

Facultatea de Instalatii

Ingineria instalatiilor

Tehnologii performante pentru protectia mediului urban

ZI

120

 

 

 

Eficienta energetică a instalatiilor din clădiri

ZI

120

 

 

 

Energie, confort si dezvoltare durabilă

ZI

120

3

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole

Inginerie si management

Managementul proiectelor în constructii

ZI

120

 

 

Inginerie civilă

Ingineria clădirilor

ZI

120

 

 

 

Inginerie structurală

ZI

120

 

 

 

Tehnologia si managementul lucrărilor de constructii

ZI

120

 

 

 

Dezvoltare urbană si regională

ZI

120

 

 

 

Proiectarea constructiilor civile si industriale în zone seismice

ZI

120

4

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

Sisteme mecanice avansate

ZI

120

 

 

 

Echipamente pentru dezafectarea/demolarea constructiilor si reciclarea materialelor

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".

 


Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

 

 

 

Managementul si gestionarea situatiilor de urgentă

ZI

120

5

Facultatea de Hidrotehnică

Inginerie civilă

Inginerie geotehnică

ZI

120

 

 

 

Inginerie hidraulică

ZI

120

6

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri si Poduri

Inginerie civilă

Ingineria infrastructurii transporturilor

ZI

120

 

 

 

Poduri si tuneluri

ZI

120

7

Facultatea de Geodezie

Inginerie geodezică

Geomatica

ZI

120

 

 

 

Prelucrarea si analiza datelor geospatiale

ZI

120

 

 

 

Sisteme informationale în cadastru si publicitate imobiliară

ZI

120

 

             2. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM „ION MINCU" DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea teritoriului si dezvoltare regională

ZI

120

 

 

 

Management urban pentru orase competitive

ZI

120

 

 

 

Peisaj si teritoriu

ZI

120

 

 

 

Mobilitate

ZI

120

 

 

 

Proiectare urbană

ZI

120

 

            3. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii în protectia mediului

ZI

120

 

 

 

Aplicatii moderne ale biotehnologiilor în agricultură

ZI

120

 

 

Stiinte ingineresti aplicate

Biotehnologie si sigurantă alimentară

ZI

120

2

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură durabilă

ZI

90

 

 

 

Ameliorarea plantelor si producerea de sământă

ZI

120

 

 

 

Protectia agroecosistemelor si expertiză fitosanitară

ZI

120

3

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Proiectarea si dezvoltarea fermelor zootehnice

ZI

90

 

 

Ingineria produselor alimentare

Tehnologii speciale în industria alimentară

ZI

90

4

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Tehnologii performante, management si marketing vitivinicol

ZI

120

 

 

 

Managementul conservării biodiversitătii

ZI

120

 

 

 

Modelarea si conservarea peisajului vegetal urban

ZI

120

 

 

 

Tehnologii integrate de obtinere si valorificare a produselor horticole

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".

 


            4. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Geografie

Geografie

Climatologie si hidrologie

ZI

120

 

 

 

Planificare teritorială si managementul localitătilor urbane si rurale

ZI

120

 

 

 

Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru

ZI

120

 

 

 

Managementul resurselor si activitătilor turistice

ZI

120

 

 

 

Studii avansate în geografie

ZI

120

 

 

Stiinta mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

ZI

120

2

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării

Stiinte ale comunicării

Teorii si metode de cercetare în stiintele comunicării

ZI

120

 

 

 

Campanii de comunicare în publicitate si relatii publice

ZI

120

 

 

 

Comunicare corporativă

ZI

120

 

 

 

Managementul institutiilor mass-media

ZI

120

 

 

 

Productie multimedia si audio-video

ZI

120

 

 

 

Jurnalism tematic

ZI

120

3

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Teoria literaturii si literatură comparată

ZI

120

 

 

 

Cultură si civilizatie ebraică

ZI

120

 

 

 

Didactici ale disciplinelor filologice

ZI

120

 

 

 

Teoria si practica editării

ZI

120

 

 

 

Etnologie, antropologie culturală si folclor

ZI

120

 

 

 

Studii literare românesti

ZI

120

 

 

 

Studii avansate în lingvistică - Structura si functionarea limbii române

ZI

120

 

 

Stiinte ale comunicării

Gestionarea informatiei în societatea contemporană

ZI

120

 

 

 

Consultantă si expertiză în publicitate

ZI

120

 

 

 

Modele de comunicare si relatii publice

ZI

120

 

 

Studii culturale

Cultură si politică în context european si international

ZI

120

4

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbi moderne aplicate

Cultura si limbajul organizatiilor europene

ZI

120

 

 

Limbă si literatură

Studii de cultură rusă si limbă rusă pentru afaceri

ZI

120

 

 

 

Literatura franceză - abordări antropologice

ZI

120

 

 

 

Didactica limbilor străine - Fundamente si strategii actuale

ZI

120

 

 

 

Discurs si argumentare

ZI

120

 

 

 

Strategii comunicationale interculturale în Europa

ZI

120

 

 

 

Formarea interpretilor de conferintă

ZI

120

 

 

 

Traducerea textului literar contemporan

ZI

120

 

 

 

Traducere specializată si studii terminologice

ZI

120

 

 

 

Studii culturale britanice

ZI

120

 

 

 

Studii americane

ZI

120

 


Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

 

 

 

Studii franceze si francofone

ZI

120

 

 

 

Studii canadiene

ZI

120

 

 

 

Management intercultural

ZI

120

 

 

 

Studii culturale slave

ZI

120

 

 

 

Romanistică

ZI

120

 

 

 

Studii de cultură maghiară

ZI

120

 

 

 

Studii est-asiatice

ZI

120

 

 

 

Spatiul islamic: societăti, culturi, mentalităti

ZI

120

 

 

 

Lingvistica limbii engleze. Metode si aplicatii

ZI

120

 

 

 

Studii culturale balcanice

ZI

120

 

 

 

Comunicare de afaceri în contextul multicultural

ZI

120

5

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian"

Teologie

Artă sacră în contemporaneitate

ZI

120

 

 

 

Comunicare si comuniune eclezială în spatiul ortodox

ZI

120

 

 

 

Studii religioase si educatie crestină

ZI

120

 

 

 

Istorie si traditie crestină

ZI

120

 

 

 

Doctrină si cultură crestină

ZI

120

 

 

 

Exegeză si ermineutică biblică

ZI

120

 

 

 

Pastoratie si viată liturgică

ZI

120

6

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Stiinte ale educatiei

Terapia logopedică în procesele de comunicare

ZI

120

 

 

 

Formarea formatorilor

ZI

120

 

 

 

Managementul si dezvoltarea carierei

ZI

120

 

 

 

Psihopedagogia scolii incluzive

ZI

120

 

 

 

Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale

ZI

120

 

 

 

Consiliere scolară si dezvoltarea carierei

ZI

120

 

 

 

Educatie presecundară. Politici si strategii de dezvoltare

ZI

120

 

 

Psihologie

Psihologie clinică - evaluare si interventie terapeutică

ZI

120

 

 

 

Psihologia educatiei

ZI

120

 

 

 

Psihologie organizatională si resurse umane

ZI

120

 

 

 

Psihologia muncii si transporturilor

ZI

120

 

 

 

Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei

ZI

120

 

 

 

Psihodiagnoză, psihoterapie experientială unificatoare (PEU) si dezvoltare personală

ZI

120

7

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică medicală

ZI

120

 

 

 

Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri

ZI

120

 

 

 

Biofizică

ZI

120

 

 

 

Fizica atmosferei si a pământului. Protectia mediului

ZI

120

 

 

 

Fizică informatică

ZI

120


Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

 

 

 

Fizică electronică si metrologie

ZI

120

 

 

 

Interactii atomice nucleare, particule elementare, astrofizica si aplicatii

ZI

120

 

 

 

Fizică teoretică

ZI

120

 

 

 

Fizica polimerilor

ZI

120

 

 

 

Materiale avansate si nanostructuri pentru electronică si optoelectronică

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Fizică, Chimie)

Surse de energie regenerabile si alternative

ZI

120

 

 

 

Stiinta conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice si chimice avansate

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie)

Nanostiinte

ZI

120

8

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Geometrie

ZI

120

 

 

 

Analiză matematică

ZI

120

 

 

 

Modelare matematică în stiintele naturii si stiinta materialelor

ZI

120

 

 

 

Algebră

ZI

120

 

 

 

Matematici aplicate în finante, asigurări si biostatistică

ZI

120

 

 

 

Criptografie si teoria codurilor

ZI

120

 

 

Informatică

Inginerie software

ZI

120

 

 

 

Baze de date si tehnologii WEB

ZI

120

 

 

 

Algoritmi si bioinformatică

ZI

120

 

 

 

Sisteme distribuite

ZI

120

 

 

 

Biostatistică

ZI

120

 

 

 

Programare declarativă

ZI

120

 

 

 

Inteligentă Artificială

ZI

120

9

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Istoria si circulatia ideilor filosofice

ZI

120

 

 

 

Filosofie analitică

ZI

120

 

 

 

Istoria si filosofia stiintei

ZI

120

 

 

 

Estetici aplicate în arta teatrală

ZI

120

 

 

 

Etică aplicată în societate, afaceri si organizatii

ZI

120

 

 

 

Studii europene si etica relatiilor internationale

ZI

120

10

Facultatea de Istorie

Interdisciplinar (Istorie, Filosofie)

Istoria artei si filosofia culturii

ZI

120

 

 

Istorie

Istoria ideilor si mentalitătilor

ZI

120

 

 

 

România în secolul XX

ZI

120

 

 

 

Istoria si practica relatiilor internationale

ZI

120

 

 

 

Studii moderne

ZI

120

 

 

 

Studii sud-est europene

ZI

120

 

 

 

Politică si societate în secolul XX

ZI

120

 

 

 

Interfete culturale în preistorie si antichitate

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Istorie, Limbă si literatură)

Studii medievale

ZI

120


Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

11

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Asistentă socială

Politici sociale în context european

ZI

120

 

 

 

Probatiune

ZI

120

 

 

 

Managementul serviciilor sociale si de sănătate

ZI

120

 

 

 

Psihologie socială aplicată

ZI

120

 

 

 

Consiliere în asistenta socială

ZI

120

 

 

 

Evaluare si supervizare în asistenta socială

ZI

120

 

 

 

Asistentă socială si consiliere în scoală

ZI

120

 

 

 

Evaluarea programelor si analiză de impact

ZI

120

 

 

 

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

ZI

120

 

 

 

Management de caz si metode de interventie în asistentă socială

ZI

120

 

 

 

Prevenirea si combaterea consumului iIIicit de droguri

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Sociologie, Asistentă socială)

Cercetare în sociologie (în limba engleză - Research in sociology)

ZI

120

 

 

Sociologie

Managementul strategic al dezvoltării sociale

ZI

120

 

 

 

Comunicare, mass-media si societate (limba franceză)

ZI

120

 

 

 

Studii de securitate

ZI

120

 

 

 

Antropologie, dezvoltare comunitară si regională

ZI

120

 

 

 

Managementul resurselor umane

ZI

120

 

 

 

Sociologia consumului si marketing

ZI

120

 

 

 

Deviantă socială si criminalitate

ZI

120

 

 

 

Cercetare sociologică avansată

ZI

120

 

 

 

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

ZI

120

 

 

 

Demografie - Populatie si Dezvoltare

ZI

120

 

 

 

Analiza informatiilor

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Sociologie, Administratie publică)

Politici publice si management în administratia publică

ZI

120

12

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Studii europene

ZI

120

 

 

 

Politica comparată (în limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Teorie politică

ZI

120

 

 

 

Politică europeană si românească

ZI

120

 

 

 

Relatii internationale

ZI

120

13

Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale si interreligioase

Sociologie

Management intercultural (limba franceză, limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Comunicare interculturală (limba franceză, limba engleză)

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor)

Administrarea afacerilor (limba engleză)

ZI

120

14

Facultatea de Biologie

Biologie

Biochimie si biologie moleculară

ZI

120

 

 

 

Biologie medicală

ZI

120

 

 

 

Managementul integrat al capitalului natural

ZI

120

 

 

 

Biotehnologie microbiană si genetică

ZI

120

 

 

 

Taxonomie

ZI

120


Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

 

 

 

Neurobiologie

ZI

120

 

 

Stiinta mediului

Sustenabilitatea complexelor socio-ecologice

ZI

120

15

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimia medicamentelor si produselor cosmetice

ZI

120

 

 

 

Chimia materialelor avansate

ZI

120

 

 

 

Tehnici de măsurare în chimie

ZI

120

 

 

 

Chimie supramoleculară

ZI

120

 

 

 

Biomolecule

ZI

120

 

 

 

Managementul calitătii în chimie

ZI

120

 

 

 

Poluarea chimică a mediului

ZI

120

16

Facultatea de Teologie Romano- Catolică

Teologie

Comunicare biblică si eclesială

ZI

120

 

 

 

Asistenta socială a bisericii

ZI

120

 

 

 

Biserica în istoria lumii

ZI

120

17

Facultatea de Administratie si Afaceri

Stiinte administrative

Administrarea resurselor institutiilor culturale

ZI

120

 

 

 

Administratie publică si eficienta sistemului administrativ

ZI

120

 

 

 

Administrarea relatiilor publice si asistentă managerială

ZI

120

 

 

 

Administratie si politici publice în Uniunea Europeană

ZI

120

 

 

 

Administrarea si dezvoltarea resurselor umane

ZI

120

18

Facultatea de Teologie Baptistă

Teologie

Teologie baptistă

ZI

120

19

Facultatea de Drept

Drept

Carieră judiciară

ZI

60

 

 

 

Drept privat

ZI

60

 

 

 

Dreptul muncii. Relatii de muncă si industriale

ZI

60

 

 

 

Dreptul afacerilor

ZI

60

 

 

 

Institutii si proceduri de drept public

ZI

60

 

 

 

Drept si politici publice europene

ZI

60

 

 

 

Drept international public

ZI

60

 

 

 

Drept comunitar

ZI

60

 

 

 

Stiinte penale

ZI

60

 

 

 

Master profesional de drept european si international al afacerilor (în limba franceză)

ZI

60

20

Departamentul de învătământ la Distantă, Formare Continuă si Conversie Profesională - CREDIS

Stiinte ale educatiei

Management educational

ZI

120

 

 

 

Consiliere scolară

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Stiinte ale Educatiei, Calculatoare si Tehnologia Informatiei)

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor în educatie

ZI

120

21

Centrul de excelentă în studiul imaginii (CESI)

Interdisciplinar (Studii culturale, Limbă si literatură, Arhitectură)

Societate, Multimedia, Spectacol

ZI

120

 

 

 

Teoria si practica imaginii

ZI

120

22

Facultatea de Geologie si Geofizică

Inginerie geologică

Inginerie geologică si geotehnică ambientală

ZI

120

 

 

 

Geofizică aplicată (în limba engleză -Applied Geophysics)

ZI

120

 

 

 

Geofizică

ZI

120

 

 

 

Evaluarea bazinelor de sedimentare si a resurselor minerale

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".


 

             5. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE „CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Reabilitarea orală implanto-protetică

ZI

120

 

            6. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Finante, Asigurări, Bănci si Burse de Valori

Finante

Managementul sistemelor bancare

ZI

120

 

 

 

Bănci si asigurări

ZI

120

 

 

 

Managementul riscului si actuariat

ZI

120

 

 

 

Bănci si politici monetare

ZI

120

 

 

 

Finante publice

ZI

120

 

 

 

Piete de capital

ZI

120

 

 

 

Asigurări comerciale si sociale

ZI

120

 

 

 

Finante corporative

ZI

120

 

 

 

Management financiar si bursier - DAFI

ZI

120

 

 

 

Finante si bănci - DOFIN

ZI

120

2

Scoala de Studii Postuniversitare de Management

Administrarea afacerilor

Master of business administration - Programul MBA româno-canadian cu predare în limba engleză

ZI

120

3

Facultatea de Cibernetică, Statistică si informatică  Economică

Cibernetică, statistică si informatică economică

Securitate informatică

ZI

120

 

 

 

Managementul informatizat al proiectelor

ZI

120

 

 

 

Baze de date-suport pentru afaceri

ZI

120

 

 

 

E-Business

ZI

120

 

 

 

Sisteme informatice pentru managementul resurselor si proceselor economice

ZI

120

 

 

 

Cibernetică si economie cantitativă

ZI

120

 

 

 

Statistică

ZI

120

 

 

 

Informatică economică

ZI

120

4

Facultatea de Economie

Economie

Economie europeană

ZI

120

 

 

 

Comunicare în afaceri

ZI

120

 

 

 

Analize si strategii economice

ZI

120

5

Facultatea de Economie Agroalimentară si a  Mediului

Economie

Managementul proiectelor de dezvoltare rurală si regională

ZI

120

 

 

 

Economia si administrarea afacerilor agroalimentare

ZI

120

 

 

 

Economie ecologică

ZI

120

 

 

 

Agro-Business

ZI

120


Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

6

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare  în Limbi Străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba germană)

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor (în limba română si engleză)

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

ZI

120

 

 

 

MBA româno-german „Management antreprenorial" - în limba germană

ZI

120

 

 

 

Finante si control de gestiune (în limba franceză)

ZI

120

 

 

 

Management european al intreprinderilor mici si mijlocii - în limba română si franceză

ZI

120

7

Facultatea de Comert

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor comerciale

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor în turism

ZI

120

 

 

 

Managementul calitătii, expertize si protectia consumatorului

ZI

120

 

 

 

Economia si managementul serviciilor

ZI

120

 

 

 

Managementul calitătii

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor în industria hotelieră

ZI

120

 

 

 

Business

ZI

120

 

 

 

Management si marketing în turism

ZI

120

 

 

 

Logistică

ZI

120

8

Facultatea de Management

Management

Consultantă în management si dezvoltarea afacerilor

ZI

120

 

 

 

Economie bazată pe cunoastere si management intreprenorial

ZI

120

 

 

 

Managementul resurselor umane

ZI

120

 

 

 

Managementul serviciilor de sănătate

ZI

120

 

 

 

Managementul afacerilor

ZI

120

 

 

 

Managementul si evaluarea investitiilor

ZI

120

 

 

 

Managementul afacerilor prin proiecte

ZI

120

 

 

 

Management si marketing international

ZI

120

 

 

 

Eficientă si risc în activitatea financiar investitională

ZI

120

 

 

 

Management

ZI

120

 

 

 

Economie bazată pe cunostinte si management

ZI

120

 

 

 

Managementul proiectelor

ZI

120

 

 

Stiinte administrative

Managementul institutiilor publice

ZI

120

 

 

 

Administratie si management public

ZI

120

 

 

 

Administratie publică si integrare europeană

ZI

120

 

 

 

Administratie publică europeană - BRIE

ZI

120

9

Facultatea de Marketing

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

 

 

 

Relatii publice în marketing

ZI

120

 

 

 

Marketing international

ZI

120

 

 

 

Marketing online

ZI

120

 

 

 

Marketing strategic

ZI

120

 

 

 

Managementul marketingului

ZI

120

 

 

 

Managementul relatiilor cu clientii

ZI

120

 

 

 

Cercetări de marketing

ZI

120


Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

10

Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune (în limbile română si engleză)

ZI

120

 

 

 

Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) -ACCA

ZI

120

 

 

 

Contabilitate, control, audit (în limba franceză) - CCA

ZI

120

 

 

 

Analiză financiară si evaluare

ZI

120

 

 

 

Audit financiar si consiliere

ZI

120

 

 

 

Concepte si practici de audit la nivel national si international

ZI

120

 

 

 

Contabilitate internatională

ZI

120

 

 

 

Contabilitate si audit în institutii bancare si financiare

ZI

120

 

 

 

Contabilitate, control si expertiză

ZI

120

 

 

 

Economia proprietătilor imobiliare

ZI

120

 

 

 

Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului

ZI

120

 

 

 

Tehnici contabile si financiare de gestiune a afacerilor

ZI

120

11

Facultatea de Relatii Economice Internationale

Economie si afaceri internationale

Managementul afacerilor internationale

ZI

120

 

 

 

Managementul riscului financiar international

ZI

120

 

 

 

Economie internatională si afaceri europene

ZI

120

 

 

 

Geopolitică si relatii economice internationale

ZI

120

 

 

 

Managementul fondurilor structurale ale U.E

ZI

120

 

 

 

Managementul proiectelor internationale

ZI

120

 

 

 

Afaceri internationale

ZI

120

 

 

 

Comunicare de afaceri în limba engleză

ZI

120

 

 

 

Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural

ZI

120

 

 

 

Comunicare în limba engleză pentru predare si cercetare economică

ZI

120

12

Institutul National de Dezvoltare Economică

Management

Dezvoltarea economică a întreprinderii

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".

 

             7. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicală

Muzică

Educatie muzicală contemporană si culturi muzicale religioase

ZI

120

 

 

 

Stil si limbaj compozitional

ZI

120

 

 

 

Stilistică dirijorală

ZI

120

 

 

 

Sinteză muzicologică

ZI

120

 

 

 

Muzică si cultură pop

ZI

120

2

Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

Stilistică interpretativă, instrumentală si vocală

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".

 


            8. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE ARTE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Arte Plastice

Arte plastice, decorative si design

Tehnici si strategii de creatie în sculptură

ZI

120

 

 

 

Strategii de creatie în pictură

ZI

120

 

 

 

Arte grafice

ZI

120

 

 

 

Fotografie si imagine dinamică

ZI

120

2

Facultatea de Arte Decorative si Design

Arte plastice, decorative si design

Artă murală

ZI

120

 

 

 

Ceramică-sticlă-metal

ZI

120

 

 

 

Design de obiect si comunicatii vizuale

ZI

120

 

 

 

Arte textile ambientale

ZI

120

 

 

 

Strategii de modă si costum

ZI

120

 

 

 

Design de interior si pentru spatiul public

ZI

120

 

 

 

Spatiul scenografic

ZI

120

 

 

 

Metodologii de conservare si restaurare a patrimoniului artistic

ZI

120

3

Facultatea de Istoria si Teoria Artei

Arte plastice, decorative si design

Istorie si metodologie în cercetarea imaginii

ZI

120

 

            9. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ SI CINEMATOGRAFICĂ „I.LCARAGIALE" DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Film

Cinematografie si media

Productie de film

ZI

90

 

 

 

Arta montajului si a sunetului de film

ZI

90

 

 

 

Arta regiei de film

ZI

90

 

 

 

Scenaristică

ZI

90

 

 

 

Arta imaginii de film

ZI

90

2

Facultatea de Teatru

Teatru

Arta actorului

ZI

120

 

 

 

Arta regizorului de teatru

ZI

120

 

 

 

Arta scenografului

ZI

120

 

 

 

Scriere dramatică

ZI

120

 

 

 

Teatrologie - management si marketing cultural

ZI

120

 

 

 

Artă coregrafică

ZI

120

 

 

 

Tehnologii digitale în spectacolul contemporan

ZI

120

 

 

 

Design, lumină si sunet în artele spectacolului

ZI

120

 

             10. ACADEMIA NATIONALĂ DE EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Stiinta si tehnologiile educării motricitatii umane

ZI

120

 

 

 

Activităti motrice de timp liber

ZI

120

 

 

 

Performantă în sport

ZI

120

 

 

 

Activităti fizice adaptate

ZI

120

 

 

 

Management si marketing în structurile, activitătile si evenimentele sportive

ZI

120

2

Facultatea de Kinetoterapie

Educatie fizică si sport

Recuperare - reeducare motrică si somato-functională

ZI

120

 

 

 

Nutritie si remodelare corporală

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".

 

            11. SCOALA NATIONALĂ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Teorie si analiză politică

ZI

120

 

 

 

Politici, gen si minorităti

ZI

120

 

 

 

Politici publice si integrare europeană

ZI

120

 

 

 

Politici publice si integrare europeană

ZI

120

 

 

 

Management si guvernare

ZI

120

 

 

 

Stiinte politice

ZI

120

 

 

 

Guvernare si societate

ZI

120

 

 

 

Relatii internationale si integrare europeană

ZI

120

 

 

 

Politică si economie europeană

ZI

120

 

 

 

Politici de dezvoltare locală si regională

ZI

120

2

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice

Stiinte ale comunicării

Managementul proiectelor

ZI

120

 

 

 

Managementul proiectelor

ZI

120

 

 

 

Publicitate

ZI

120

 

 

 

Comunicare si relatii publice

ZI

120

 

 

 

Comunicare si relatii publice

ZI

120

 

 

 

Management si comunicare în afaceri

ZI

120

 

 

 

Management si comunicare în afaceri

ZI

120

 

 

 

Comunicare politică. Marketing politic si electoral

ZI

120

 

 

 

Comunicare managerială si resurse umane

ZI

120

 

 

 

Comunicare managerială si resurse umane

ZI

120

 

 

 

Management educational si comunicare institutională

ZI

120

 

 

 

Management educational si comunicare institutională

ZI

120

 

 

 

Managementul proiectelor (în limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Comunicare si publicitate (în limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Comunicare si comportament organizational

ZI

120

 

 

 

Brand management si comunicare corporatistă

ZI

120

 

 

 

Comunicare audiovideo

ZI

120

3

Facultatea de Stiinte Politice

Sociologie

Studii fundamentale în sociologie

ZI

120

 

 

 

Antropologie

ZI

120

4

Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeană

Stiinte politice

Analiza si solutionarea conflictelor

ZI

120

 

 

 

Relatii internationale si integrare europeană

ZI

120

 

 

 

Masterat în evaluarea politicilor si a programelor publice europene

ZI

120

 

 

 

Politică si economie europeană

ZI

120

5

Facultatea de Administratie Publică

Stiinte administrative

Studii administrative europene

ZI

120

 

 

 

Studii administrative europene

ZI

120

 

 

 

Puterea executivă si administratia publică

ZI

120

 

 

 

Puterea executivă si administratia publică

ZI

120

 

 

 

Spatiul public european

ZI

120

 

 

 

Spatiul public european

ZI

120

 

 

 

Managementul sectorului public

ZI

120

 

 

 

Managementul sectorului public

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".


 

             12. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Istorie si Filologie

Limbă si literatură

Limbă si comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Limba, literatura si cultura franceză în spatiul francofon

ZI

120

 

 

 

Limba, literatura si cultura engleză în context european

ZI

120

 

 

 

Confluente literare si culturale româno-franceze

ZI

120

 

 

 

Interferente culturale si literare româno-britanice si româno-americane

ZI

120

 

 

 

Literatură si cultură românească în context european

ZI

120

 

 

 

Dimensiuni culturale în studierea limbii si literaturii române

ZI

120

 

 

Istorie

Muzeologie. Cercetarea si protejarea patrimoniului cultural

ZI

120

 

 

 

Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale

ZI

120

 

 

 

Preistoria spatiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice

ZI

120

2

Facultatea de Stiinte

Contabilitate

Auditul si controlul agentilor economici

ZI

120

 

 

 

Sistemul informational contabil în asistarea deciziilor manageriale

ZI

120

 

 

 

Contabilitatea si auditul în institutii publice

ZI

120

 

 

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii

ZI

120

 

 

 

Administrarea dezvoltării regionale durabile

ZI

120

3

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Consiliere pastorală

ZI

120

 

 

 

Teologie comparată

ZI

120

4

Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

Stiinte ale educatiei

Management educational

ZI

120

 

             13. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU" DIN ARAD

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Productica sistemelor industriale

ZI

120

 

 

 

Controlul si expertiza produselor textile

ZI

120

 

 

Inginerie mecanică

Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare

ZI

90

2

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protectia Mediului

Inginerie chimică

Biotehnologii aplicate

ZI

120

 

 

Ingineria produselor alimentare

Managementul calitătii produselor alimentare

ZI

120

 

 

 

Inginerie alimentară si mediul înconjurător

ZI

120

3

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finantare si management în administratie publică

ZI

120

 

 

 

Buget public, piete financiare si bănci

ZI

120

 

 

Contabilitate

Sisteme informatice de gestiune

ZI

120

 

 

 

Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii

ZI

120

4

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie practică

ZI

120

 

 

 

Teologie sistematică

ZI

120

 

 

 

Studii teologico-lingvistice

ZI

120

 

Observatie: Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".

 


             14. UNIVERSITATEA DIN BACĂU

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Stiinte ale Miscării, Sportului si Sănătătii

Educatie fizică si sport

Performantă sportivă

ZI

120

 

 

 

Activităti motrice curriculare si de timp liber

ZI

120

 

 

 

Kinetoterapia în educarea si reeducarea functională

ZI

120

2

Facultatea de Stiinte Economice

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune