MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 704/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 704         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 octombrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.477. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

1.478. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.084. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Palatul de Justitie Iasi" si „Reabilitare, amenajare si extindere sediul Tribunalului Sibiu"

 

1.212. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

1.226. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj Est"

 

1.228. - Hotărâre pentru abrogarea lit. L din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

730. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 442/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Banta Victor, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

731. - Decizie pentru eliberarea domnului Alexandru Pătruti din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

732. - Decizie privind constatarea încetării promovării temporare a doamnei Reia Nicoleta Stefănescu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 

733. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Florin Andrei din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 

734. - Decizie pentru numirea domnului Adrian Frantz Kalapis în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.058. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexelor nr. 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

2.861. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 104/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Lupă Grigore Ion i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 1.477.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 104/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel luga Petru Alexandru i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 1.478.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Palatul de Justitie Iasi" si „Reabilitare, amenajare si extindere sediul Tribunalului Sibiu"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Palatul de Justitie Iasi" si „Reabilitare, amenajare si extindere sediul Tribunalului Sibiu", prevăzuti în anexele nr. 1 si 2*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 1 si 2 va fi realizată din fondurile alocate proiectului „Reforma sistemului judiciar" finantat prin acordul de împrumut nr. 4811 - RO încheiat între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.084.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul 2 al va avea următorul cuprins:

„Aeroclubul României functionează ca institutie publică finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, are personalitate juridică, iar în componenta sa intră aerocluburile teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, ca subunităti fără personalitate juridică, cu sediile si terenurile de zbor situate în localitătile prevăzute în această anexă."

2. La articolul 4, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Cheltuielile curente si de capital ale Aeroclubului României se finantează din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii."

3. La articolul 4, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

„Activitătile desfăsurate de Aeroclubul României pentru terti, persoane juridice sau fizice, altele decât cele prevăzute la alin. 2, se realizează contra cost, pe bază de contracte ori de tarife în lei sau în valută, stabilite în conditiile legii, si constituie venituri proprii ale Aeroclubului României."


4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Conducerea Aeroclubului României este asigurată de către directorul general.

Directorul general este numit si revocat din functie prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Regulamentul de organizare si functionare al Aeroclubului României se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, litera A „Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează de la bugetul de stat" se abrogă.

2. La anexa nr. 2 litera C „Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii", după nr. crt. 4 se introduce un nou nr. crt., nr. crt. 5, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

„5.

Aeroclubul României

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti"

 

3. La anexa nr. 2 litera C, nota de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

„*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, pentru unitatea de la nr. crt. 4 este de 264, iar pentru unitatea de la nr. crt. 5 este de 327."

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 1.212.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj Est"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj Est", cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 21 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii."

2. Articolul II din Hotărârea Guvernului nr. 733/2009 privind înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj Est", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2009, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 1.226.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea lit. L din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XV alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Litera L din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întărirea capacitătii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administratia publică centrală si locală, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 6 octombrie 2009, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 1.228.

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 442/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Banta Victor, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Banta Victor, inspector guvernamental, înregistrată la Secretariatul General al Suvernului sub nr. 20/19.882/D.NA. din 14 octombrie 2009, precum si prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, :u modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 442/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Banta Victor, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Banta Victor, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Gorj, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 730.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Alexandru Pătruti din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Pătruti se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 731.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea încetării promovării temporare a doamnei Reia Nicoleta Stefănescu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 

Având în vedere:

- Decizia primului-ministru nr. 608/2009 privind constatarea prelungirii până la data de 30 octombrie 2009 a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către doamna Reia Nicoleta Stefănescu, a functiei publice vacante, din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Mediului;

- solicitarea Ministerului Mediului, transmisă prin Adresa nr. 8.701/EGU din 15 octombrie 2009,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. d) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 30 octombrie 2009 se constată încetarea promovării temporare a doamnei Reia Nicoleta Stefănescu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 732.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Florin Andrei din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si Adresa Ministerului Mediului nr. 8.701/EGU din 15 octombrie 2009,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 30 octombrie 2009, domnului Florin Andrei i se aplică mobilitatea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 733.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Adrian Frantz Kalapis în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 18 din 30 septembrie 2009, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în data de 28 septembrie 2009,

tinând cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 lit. b), art. 18alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Frantz Kalapis se numeste în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2009.

Nr. 734.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a) si ale art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. V alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 1.058.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 245/2008)

 

TARIFE DE TRECERE

pentru utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni - Vadul Oii

 

Nr. crt.

Categoria de vehicule

Unitate de calcul, cu TVA

Tarif pentru o trecere

Tarif pentru 50 de treceri

Tarif pentru 100 de treceri

1.

Motociclete, inclusiv cele cu atas

lei/vehicul

4,00

160,00

280,00

2.

Autoturisme, inclusiv cele de teren

8,00

320,00

560,00

3.

Microbuze, autovehicule cu masa totală maximă autorizată sub 12 tone

19,00

760,00

1.330,00

4.

Autobuze, autocare, autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone si cu maximum 3 axe (inclusiv)

32,00

1.280,00

2.240,00

5.

Autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone si cu minimum 4 axe (inclusiv)

47,00

1.880,00

3.290,00

 

NOTE:

Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România si în alte state.

1. Prin vehicul se întelege orice autovehicul rutier având cel putin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractată de acesta.

2. Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consideră în cuplajul (combinatia) de vehicule.

3. Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.

4. Tariful pentru 50 si 100 de treceri este valabil pentru: acelasi număr si tară de înmatriculare a vehiculului, aceeasi persoană fizică sau juridică, tip de vehicul, într-un interval de 12 luni.

5. Tariful pentru 50 si 100 de treceri este valabil numai pentru plata integrală anticipată.

6. Tariful pentru 50 si 100 de treceri nu poate fi achitat cu anticipatie mai mare de 30 de zile.

7. Sunt exceptate de la plata tarifului:

a) vehiculele detinute de unitătile Ministerului Apărării Nationale;

b) vehiculele detinute de unitătile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;

c) vehiculele detinute de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si subunitătile acesteia;

d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulantă;

e) vehiculele detinute de serviciile de urgentă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare;


f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru pace, asa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele-părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;

g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta natională; h) vehiculele care efectuează transporturi funerare;

i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamităti sau dezastre naturale;

j) vehiculele escortate de politie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate natională;

k) vehiculele detinute de persoanele cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului;

l) microbuzele destinate transportului scolar, licentiate pentru activitatea de transport de persoane, doar pe perioada desfăsurării cursurilor scolare, exclusiv perioada de vacantă scolară, sâmbăta, duminica si de sărbători legale.

Modul de efectuare a calculelor:

- tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeste la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 245/2008)

 

TARIFE DE TRECERE

pentru utilizarea podului peste Dunăre la Fetesti – Cernavodă

 

Nr. crt.

Categoria de vehicule

Unitate de calcul, cu TVA

Tarif pentru o trecere

Tarif pentru 50 de treceri

Tarif pentru 100 de treceri

1.

Motociclete, inclusiv cele cu atas

lei/vehicul

7,00

280,00

490,00

2.

Autoturisme, inclusiv cele de teren

10,00

400,00

700,00

3.

Microbuze, autovehicule cu masa totală maximă autorizată sub 12 tone

35,00

1.400,00

2.450,00

4.

Autobuze, autocare, autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone si cu maximum 3 axe (inclusiv)

47,00

1.880,00

3.290,00

5.

Autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone si cu minimum 4 axe (inclusiv)

68,00

2.720,00

4.760,00

 

NOTE:

Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România si în alte state.

1. Prin vehicul se întelege orice autovehicul rutier având cel putin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca sau remorca tractată de acesta.

2. Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consideră în cuplajul (combinatia) de vehicule.

3. Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.

4. Tariful pentru 50 si 100 de treceri este valabil pentru: acelasi număr si tară de înmatriculare a vehiculului, aceeasi persoană fizică sau juridică, tip de vehicul, într-un interval de 12 luni.

5. Tariful pentru 50 si 100 de treceri este valabil numai pentru plata integrală anticipată.

6. Tariful pentru 50 si 100 de treceri nu poate fi achitat cu anticipatie mai mare de 30 de zile.

7. Sunt exceptate de la plata tarifului:

a) vehiculele detinute de unitătile Ministerului Apărării Nationale;

b) vehiculele detinute de unitătile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;

c) vehiculele detinute de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si subunitătile acesteia;

d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulantă;

e) vehiculele detinute de serviciile de urgentă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru pace, asa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele-părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;

g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta natională; h) vehiculele care efectuează transporturi funerare;

i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamităti sau dezastre naturale;

j) vehiculele escortate de politie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate natională;

k) vehiculele detinute de persoanele cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului;

l) microbuzele destinate transportului scolar, licentiate pentru activitatea de transport de persoane, doar pe perioada desfăsurării cursurilor scolare, exclusiv perioada de vacantă scolară, sâmbăta, duminica si de sărbători legale.

Modul de efectuare a calculelor:

- tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeste la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, denumite în continuare entităti.

(3) Persoanele care obtin venituri din activităti independente si sunt obligate, potrivit legii, să organizeze si să conducă evidenta contabilă în partidă simplă aplică prevederile prezentului ordin.

(4) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare pot aplica, pe lângă prevederile prezentului ordin, si reglementări specifice cu privire la organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, emise de institutiile de reglementare, în functie de specificul activitătii.

(5) Entitătile prevăzute la alin. (2) au obligatia să emită proceduri proprii privind inventarierea, în baza normelor prevăzute la art. 1 alin. (1), aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligatia gestionării entitătii.

Art. 2. - Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, si în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionării entitătii.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 9 octombrie 2009.

Nr. 2.861.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 

1. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezintă ansamblul operatiunilor prin care se constată existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.

(2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecărei entităti, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare si a performantei entitătii pentru respectivul exercitiu financiar.

2. - (1) În temeiul prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, entitătile au obligatia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la începutul activitătii, cel putin o dată în cursul exercitiului financiar pe parcursul functionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activitătii, precum si în următoarele situatii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;

b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;

c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;

e) ca urmare a calamitătilor naturale sau a unor cazuri de fortă majoră;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) În cazul în care, în situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuală, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionării entitătii, cu respectarea prevederilor pct. 4 alin. (4).

(3) În baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(4) Toate elementele de natura activelor trebuie să fie date în răspundere gestionară sau în folosintă, după caz, salariatilor ori administratorilor entitătii.

3. La începutul activitătii entitătii, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul entitătii. Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entitătilor si la patrimoniul institutiilor publice se înscriu în registrul-inventar, grupate pe conturi.

4. - (1) Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercitiului financiar, avându-se în vedere si specificul activitătii fiecărei entităti.

(2) La entitătile cu activitate complexă, bunurile pot fi inventariate si înaintea datei de încheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurării valorificării si cuprinderii rezultatelor inventarierii în situatiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar respectiv.

(3) Entitătile care, potrivit legii contabilitătii, au stabilit exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, organizează si efectuează inventarierea anuală astfel încât rezultatele acesteia să fie cuprinse în situatiile financiare întocmite pentru exercitiul financiar stabilit.

(4) În situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrările si iesirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii si data încheierii exercitiului financiar.

5. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, si în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionării entitătii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activitătii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.

6. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectuează de către comisii de inventariere, numite prin decizie scrisă, emisă de persoanele prevăzute la pct. 5. În decizia de numire se mentionează în mod obligatoriu componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere si de terminare a operatiunilor.

(2) La entitătile al căror număr de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situatie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionării entitătii respective.

(3) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie centrală, numită prin decizie scrisă, emisă de persoanele prevăzute la pct. 5. Comisia centrală de inventariere are sarcina să organizeze, să instruiască, să supravegheze si să controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere. Comisia centrală de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

Pentru desfăsurarea în bune conditii a operatiunilor de inventariere, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică si tehnică, care să asigure efectuarea corectă si la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile.

(4) Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariati proprii, cât si pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare.

(5) Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari.

Prin proceduri interne, entitătile pot stabili ca la efectuarea operatiunilor de inventariere să participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fără ca acestia să facă parte din comisie.

(6) Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiti decât în cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisă, emisă de către cei care i-au numit.

(7) În conditiile în care entitătile nu au niciun salariat care să poată efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

7. În vederea bunei desfăsurări a operatiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligatia gestionării entitătii trebuie să ia măsuri pentru crearea conditiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

- organizarea depozitării bunurilor grupate pe sorto-tipo-dimensiuni, codificarea acestora si întocmirea etichetelor de raft;

- tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiuni si a celei contabile si efectuarea confruntării datelor din aceste evidente;

- participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere;

- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, respectiv pentru sortare, asezare, cântărire, măsurare, numărare etc;

- asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pret etc.) si la evaluarea lor, conform reglementărilor contabile aplicabile, a unor specialisti din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea presedintelui comisiei de inventariere. Aceste persoane au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;

- dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si în număr suficient pentru măsurare, cântărire, cu cititoare de coduri de bare etc, cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc), precum si cu birotica necesară;

- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;

- asigurarea protectiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protectie a muncii;

- asigurarea securitătii usilor, ferestrelor, portilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc.

8. Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele:

a) înainte de începerea operatiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaratie scrisă din care să rezulte dacă:

- gestionează bunuri si în alte locuri de depozitare;

- în afara bunurilor entitătii respective are în gestiune si alte bunuri apartinând tertilor, primite cu sau fără documente;

- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunostintă;

- are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;

- a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;

- detine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;

- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.


De asemenea, gestionarul va mentiona în declaratia scrisă felul, numărul si data ultimului document de intrare/iesire a bunurilor în/din gestiune.

Declaratia se datează si se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor si de către comisia de inventariere. Semnarea declaratiei de către gestionar se face în fata comisiei de inventariere;

b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;

c) să asigure închiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, în prezenta gestionarului, ori de câte ori se întrerup operatiunile de inventariere si se părăseste gestiunea.

Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri si căile lor de acces, cu exceptia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de către comisia de inventariere si de către gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare.

Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate în locuri special amenajate (fisete, casete, dulapuri etc), încuiate si sigilate. Presedintele comisiei de inventariere răspunde de operatiunea de sigilare;

d) să bareze si să semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionând data la care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau iesiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel încât situatia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea;

e) să verifice numerarul din casă si să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând depunerea numerarului la casieria entitătii (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul);

f) să controleze dacă toate instrumentele si aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate si dacă sunt în bună stare de functionare;

g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data si ora fixate pentru începerea operatiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigilează gestiunea si comunică aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionării entitătii, conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligatia să îl încunostinteze imediat, în scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua si ora fixate pentru începerea operatiunilor de inventariere.

Dacă gestionarul nu se prezintă nici de această dată la locul, data si ora fixate, inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenta reprezentantului său legal sau a altei persoane, numită prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.

9. Pentru desfăsurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, să se sisteze operatiunile de intrare-iesire a bunurilor supuse inventarierii, luându-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a nu se stânjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.

Dacă operatiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate, trebuie creată o zonă tampon în care să se depoziteze bunurile primite în timpul inventarierii sau din care se pot expedia bunurile la clienti, operatiunile respective efectuându-se numai în prezenta comisiei de inventariere, care va mentiona pe documentele respective „primit în timpul inventarierii" sau „eliberat în timpul inventarierii", după caz, în scopul evitării inventarierii duble sau a omisiunilor.

10. Pe toată durata inventarierii, programul si perioada inventarierii se afisează la loc vizibil.

11. Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existentei si apartenentei acestora la entitătile detinătoare, iar în cazul brevetelor, licentelor, mărcilor de fabrică si al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existentei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.

12. Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii.

Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a dosarului tehnic al acestora.

Constructiile si echipamentele speciale cum sunt: retelele de energie electrică, termică, gaze, apă, canal, telecomunicatii, căile ferate si altele similare se inventariază potrivit regulilor stabilite de detinătorii acestora.

Imobilizările corporale care în perioada inventarierii se află în afara entitătii (vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc), plecate în cursă de lungă durată, masinile de fortă si utilajele energetice, masinile, utilajele si instalatiile de lucru, aparatele si instalatiile de măsurare, control si reglare si mijloacele de transport date pentru reparatii în afara entitătii se inventariază înaintea iesirii lor temporare din gestiunea entitătii sau prin confirmare scrisă primită de la entitatea unde acestea se găsesc, potrivit procedurilor proprii aprobate.

13. În listele de inventariere a imobilizărilor necorporale si corporale, aflate în curs de executie, se mentionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la fata locului: denumirea obiectului si valoarea determinată potrivit stadiului de executie, pe baza valorii din documentatia existentă (devize), precum si în functie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru montaj si neîncorporate în lucrări se inventariază separat.

14. Investitiile puse în functiune total sau partial, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu în liste de inventariere distincte. De asemenea, lucrările de investitii care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în liste de inventariere distincte, mentionându-se cauzele sistării sau abandonării, aprobarea de sistare ori abandonare si măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări.

15. - (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi mentionat si în listele de inventariere respective.

(2) La lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare si măsurare, continutul vaselor - stabilit în functie de volum, densitate, compozitie etc. - se verifică prin scoaterea de probe din aceste vase, tinându-se seama de densitate, compozitie si de alte caracteristici ale lichidelor, care se constată fie organoleptic, fie prin măsurare sau probe de laborator, după caz.

(3) Materialele de masă ca: ciment, otel beton, produse de carieră si balastieră, produse agricole si alte materiale similare, ale căror cântărire si măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.


(4) În listele de inventariere a materialelor prevăzute la alineatele precedente se mentionează modul în care s-a făcut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.

16. Bunurile din domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, date în administrare, concesionate sau închiriate institutiilor publice, societătilor/companiilor nationale si regiilor autonome potrivit legii, se inventariază si se înscriu în listele de inventariere distincte în cadrul acestor unităti.

17. Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariază si se trec în liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor. În cadrul evidentierii acestora pe formatii si locuri de muncă, bunurile vor fi centralizate si comparate cu datele din evidenta tehnico-operativă, precum si cu cele din evidenta contabilă.

Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate, fără a se stânjeni consumul/comercializarea imediată a acestora.

Comisia de inventariere are obligatia să controleze toate locurile în care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.

18. Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri.

19. - (1) Bunurile existente în entitate si apartinând altor entităti (închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare, în custodie, primite în vederea vânzării în regim de consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariază si se înscriu în liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să contină informatii cu privire la numărul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare, precum si alte informatii utile.

Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând tertilor se trimit si persoanei fizice sau juridice, române ori străine, după caz, căreia îi apartin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere.

În caz de nepotriviri, entitatea detinătoare este obligată să clarifice situatia diferentelor respective si să comunice constatările sale persoanei fizice sau juridice căreia îi apartin bunurile respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării.

(2) Societătile de leasing trebuie să solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. În baza datelor cuprinse în aceste liste, societatea de leasing poate calcula si înregistra ajustări pentru deprecierea imobilizărilor sau a creantelor imobilizate, după caz.

În cazul în care listele de inventariere nu sunt furnizate de către locatar, societatea de leasing va putea constitui ajustări pentru deprecierea bunurilor respective, pe baza preturilor de piată disponibile la data inventarierii, tinând seama de caracteristicile bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricatie, durata de viată).

Pentru verificarea exactitătii informatiilor primite, societătile de leasing pot întreprinde verificări faptice la locatari, potrivit procedurilor proprii.

(3) Pentru situatiile prevăzute la prezentul punct, entitătile detinătoare ale bunurilor sunt obligate să efectueze inventarierea si să trimită spre confirmare listele de inventariere, după cum proprietarii acelor bunuri sunt obligati să ceară confirmarea privind bunurile existente la terti. Neprimirea confirmării privind bunurile existente la terti nu reprezintă confirmare tacită.

20. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără miscare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere distincte sau situatii analitice separate, după caz.

21. Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de două sau de mai multe ori a acelorasi bunuri.

22. Bunurile aflate în expeditie se inventariază de către entitătile furnizoare, iar bunurile achizitionate aflate în curs de aprovizionare se inventariază de entitatea cumpărătoare si se înscriu în liste de inventariere distincte.

23. - (1) Înainte de începerea inventarierii produselor în curs de executie si a semifabricatelor din productia proprie, este necesar:

- să se predea la magazii si la depozite, pe baza documentelor, toate produsele si semifabricatele a căror prelucrare a fost terminată;

- să se colecteze din sectii sau ateliere toate produsele reziduale si deseurile, întocmindu-se documentele de constatare;

- să se întocmească documentele de constatare si să se clarifice situatia semifabricatelor a căror utilizare este îndoielnică.

(2) În cazul produselor în curs de executie se inventariază atât produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrării impuse de procesul tehnologic de productie, cât si produsele care, desi au fost terminate, nu au trecut toate probele de receptionare tehnică sau nu au fost completate cu toate piesele si accesoriile lor.

24. Inventarierea se efectuează, de asemenea, pentru lucrările si serviciile în curs de executie sau neterminate.

25. - (1) Materiile prime, materialele, piesele de schimb, semifabricatele etc, aflate în sectiile de productie si nesupuse prelucrării, nu se consideră produse în curs de executie. Acestea se inventariază separat si se repun în conturile din care provin, diminuându-se cheltuielile, iar după terminarea inventarierii acestora se evidentiază în conturile initiale de cheltuieli.

(2) Inventarierea produselor, lucrărilor si serviciilor în curs de executie din cadrul sectiilor auxiliare se face prin stabilirea stadiului de executare a acestora.

26. La entitătile care au activitate de constructii-montaj, pe baza constatării la fata locului, se includ în liste de inventariere distincte, pe categorii de lucrări si părti de elemente de constructii la care n-a fost executat întregul volum de lucrări prevăzute în devize, respectiv lucrări executate (terminate), dar nereceptionate de către beneficiar, denumirea obiectului si valoarea determinată potrivit stadiului de executie, potrivit valorii din documentatia existentă (devize), precum si în functie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii.

27. Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate sau de reparatii ale clădirilor, instalatiilor, masinilor, utilajelor, mijloacelor de transport si ale altor bunuri se face prin verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrărilor. Astfel de lucrări se consemnează într-o listă de inventariere distinctă, în care se indică denumirea obiectului supus modernizării sau reparatiei si valoarea determinată potrivit costului de deviz si celui efectiv al lucrărilor executate.

28. - (1) Creantele si obligatiile fată de terti sunt supuse verificării si confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit „Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme si se sanctionează potrivit legii.

(2) În situatia entitătilor care efectuează decontarea creantelor si obligatiilor pe bază de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de către parteneri, aceste documente pot tine locul extraselor de cont confirmate.

29. - (1) Disponibilitătile bănesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate în casieria entitătilor se inventariază în conformitate cu prevederile legale.

(2) Disponibilitătile aflate în conturi la bănci sau la unitătile Trezoreriei Statului se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entitătii.

În acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară, puse la dispozitie de institutiile de credit si unitătile Trezoreriei Statului, vor purta stampila oficială a acestora.

În cazul entitătilor care, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt avute în vedere informatiile aferente ultimei zile a exercitiului financiar astfel ales.

(3) Disponibilitătile în lei si în valută din casieria entitătii se inventariază în ultima zi lucrătoare a exercitiului financiar, după înregistrarea tuturor operatiunilor de încasări si plăti privind exercitiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul si cu cele din contabilitate.

30. Inventarierea titlurilor pe termen scurt si lung se efectuează pe baza documentelor care atestă detinerea acestora (registrul actionarilor, documente care au stat la baza achizitiei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea legislatiei în vigoare.

31. - (1) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor postale, a timbrelor fiscale, a tichetelorde călătorie, a tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a tichetelor de cresă, a tichetelor de vacantă, a bonurilor cantităti fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expozitii si altele asemenea se face la valoarea lor nominală, cu exceptia timbrelor cu valoare filatelică. Pentru bunurile de această natură, constatate fără utilitate (expirate, deteriorate), se întocmesc liste de inventariere distincte.

(2) Inventarierea timbrelor filatelice se efectuează potrivit procedurii elaborate în acest scop de către administratorii entitătilor care le au în evidentă.

32. Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii, se verifică realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective după primirea confirmării.

33. Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să mentioneze dacă toate bunurile si valorile bănesti din gestiune au fost inventariate si consemnate în listele de inventariere în prezenta sa. De asemenea, acesta mentionează dacă are obiectii cu privire la modul de efectuare a inventarierii, în acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfârsitul listelor de inventariere.

Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către presedintele si membrii comisiei de inventariere, de către gestionar, precum si de către specialisti solicitati de către presedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate.

În cazul gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se semnează de către toti gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de către gestionarul predător, cât si de către cel primitor.

34. - (1) Completarea listelor de inventariere se efectuează fie folosind sistemul informatic de prelucrare automată a datelor, fie prin înscrierea elementelor de active identificate, fără spatii libere si fără stersături, conform procedurilor interne aprobate.

Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.

(2) În cazul imobilizărilor corporale, precum si al celorlalte elemente de natura activelor pentru care există constituite ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, în listele de inventariere se înscrie valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, mai putin ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare înregistrate până la data inventarierii, care se compară cu valoarea lor actuală, stabilită cu ocazia inventarierii, pe bază de constatări faptice.

(3) În situatia în care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identificare electronică (de exemplu: cititor de cod de bare etc), datele fiind transmise direct în sistemul informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din sistemul informatic. Se vor edita listele complete cu toate pozitiile inventariate sau în mod selectiv numai pentru acele pozitii, repere unde se constată diferente cantitative sau valorice (deprecieri), după caz.

În cazul în care se editează liste de inventariere care cuprind numai pozitiile (reperele) la care se constată diferente cantitative sau valorice, listele complete de inventariere se păstrează pe suport magnetic, pe durata legală de păstrare a documentelor, în astfel de situatii, evaluarea bunurilor în vederea stabilirii eventualelor ajustări se efectuează prin analiza si evaluarea tuturor elementelor inventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferente cantitative.

Inventarierile partiale, precum si inventarierile efectuate în cursul anului, atunci când entitatea efectuează mai multe inventarieri, se efectuează cu respectarea prezentelor norme, mai putin completarea „Registrului-inventar" (cod 14-1-2), care se efectuează cu ocazia inventarierii anuale.

(4) Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substantă materială, a datoriilor si capitalurilor proprii se întocmesc situatii analitice distincte. Totalul situatiilor analitice astfel întocmite se verifică cu soldurile conturilor sintetice corespunzătoare, care se preiau în „Registrul-inventar" (cod 14-1-2).

35. - (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativă (fisele de magazie) si din contabilitate.

(2) Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor stocurilor înscrise în fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantitătilor consemnate în listele de inventariere cu evidenta tehnico-operativă pentru fiecare pozitie.

36. - (1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, precum si ale prezentelor norme.

(2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit căruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

37. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplică principiul prudentei, potrivit căruia se tine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.


În cazul în care se constată că valoarea de inventar este mai mare decât valoarea cu care acesta este evidentiat în contabilitate, în listele de inventariere se înscriu valorile din contabilitate.

În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.

38. Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere întocmite distinct comisia de inventariere face propuneri de ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, după caz, ori de înregistrare a unor amortizări suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizărilor amortizabile), acolo unde este cazul, arătând totodată cauzele care au determinat aceste deprecieri.

39. Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate la bunuri, precum si pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicatii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creantelor.

Pe baza explicatiilor primite si a documentelor analizate, comisia de inventariere stabileste natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate, precum si natura plusurilor, propunând, în conformitate cu dispozitiile legale, modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate în urma inventarierii.

40. - (1) În situatia constatării unor plusuri în gestiune, bunurile respective se evaluează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) În cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie să impută persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire.

Prin valoare de înlocuire, în sensul prezentelor norme, se întelege costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei, care cuprinde pretul de cumpărare practicat pe piată, ia care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv. În cazul bunurilor constatate lipsă, ce urmează a fi imputate, care nu pot fi cumpărate de pe piată, valoarea de imputare se stabileste de către o comisie formată din specialisti în domeniul respectiv.

(3) La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infractiuni, se are în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

- să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemănării în ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;

- diferentele constatate în plus sau în minus să se refere la aceeasi perioadă de gestiune si la aceeasi gestiune.

(4) Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorată vinovătiei persoanelor care răspund de gestionarea acestor bunuri.

(5) Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje si alte valori materiale care întrunesc conditiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori, ordonatorii de credite sau persoana care are obligatia gestionării si servesc pentru uz intern în cadrul entitătilor respective.

Compensarea se face pentru cantităti egale între plusurile si lipsurile constatate.

În cazul în care cantitătile sorturilor supuse compensării, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari decât cantitătile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitătii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei în plus.

Această eliminare se face începând cu sorturile care au preturile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare.

În cazul în care cantitătile sorturilor supuse compensării, la care s-au constatat lipsuri, sunt mai mari decât cantitătile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalitătii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitătii care depăseste totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face începând cu sorturile care au preturile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare.

41. - (1) Pentru bunurile la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scăzămintele se calculează numai în situatia în care cantitătile lipsă sunt mai mari decât cantitătile constatate în plus.

În această situatie, cotele de scăzăminte se aplică în primul rând la bunurile la care s-au constatat lipsurile.

Dacă în urma aplicării scăzămintelor respective mai rămân diferente cantitative în minus, cotele de scăzăminte se pot aplica si asupra celorlalte bunuri admise în compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente.

Diferenta stabilită în minus în urma compensării si aplicării tuturor cotelor de scăzăminte, reprezentând prejudiciu pentru entitate, se recuperează de la persoanele vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale.

(2) Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplică anticipat, ci numai după constatarea existentei efective a lipsurilor si numai în limita acestora.

De asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplică automat, acestea fiind considerate limite maxime.

(3) Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de înlocuire, asa cum a fost definită în prezentele norme.

42. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să contină, în principal, următoarele elemente: data întocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, data începerii si terminării operatiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fără miscare, cu miscare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată si propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic, propuneri de scoatere din functiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidentă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritătii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

43. Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operatiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entitătii. Acesta, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil si al conducătorului compartimentului juridic, decide asupra solutionării propunerilor făcute, cu respectarea dispozitiilor legale.

44. - (1) „Registrul-inventar" (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilant.

Elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere si situatiile analitice, după caz, care justifică continutul fiecărui post din bilant.

(2) În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operatiunea de inventariere se actualizează cu intrările sau iesirile din perioada cuprinsă între data inventarierii si data încheierii exercitiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. Operatiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârsitul exercitiului financiar să fie reflectată situatia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

(3) Completarea registrului-inventar se efectuează în momentul în care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilantiere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, si ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, după caz.

Registrul-inventar poate fi adaptat în functie de specificul si necesitătile entitătilor, cu conditia respectării continutului minim de informatii prevăzut pentru acesta.

45. - (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenta tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entitătii.

Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, si în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(2) Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare întocmite la finele exercitiului financiar se întocmeste bilantul, parte componentă a situatiilor financiare anuale, ale cărui posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situatia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, stabilită pe baza inventarului.

46. - (1) Prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor contabile aplicabile referitoare la obligativitatea corelării datelor din bilant cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situatia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii stabilită pe baza inventarului, se aplică si institutiilor publice.

Bunurile aflate în administrarea institutiilor publice se inventariază anual, cu exceptia clădirilor, constructiilor speciale si a celorlalte bunuri aflate în gestiunea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, care se inventariază o dată la 3 ani.

Inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural national mobil, a fondurilor de carte, a valorilor de muzeu si a recuzitei în cadrul institutiilor artistice de spectacole se face în conditiile si la termenele stabilite prin norme elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În functie de specificul activitătii unor entităti, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite pot elabora norme proprii privind inventarierea unor bunuri cu caracter specific aflate în administrare, inclusiv pentru stabilirea unor exceptii de la regula generală de inventariere, care sunt avizate de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează si se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă. Lipsurile imputabile se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea de înlocuire, determinată potrivit prezentelor norme.

Bunurile constatate în plus se evaluează si se înregistrează în contabilitate la costul de achizitie al acestora, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, în functie de pretul pietei la data constatării sau de costul de achizitie al bunurilor similare.

Pentru lipsuri, sustrageri si orice ale fapte care produc pagube ce constituie infractiuni, ordonatorul de credite este obligat să sesizeze organele de urmărire penală în conditiile si la termenele stabilite de lege.

Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum si debitorii deveniti insolvabili se evidentiază în contabilitate în conturi analitice distincte, iar în cadrul acestora, pe fiecare debitor, urmărindu-se recuperarea lor potrivit legii.

Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.

Plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile institutiilor publice se varsă la bugetul din care este finantată institutia publică, paragraful bugetar „Alte venituri".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.