MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 603/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 603            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 1 septembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.320. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.030. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei

 

            4.666. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            32. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2009


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national,

în semn de apreciere pentru contributia deosebită la promovarea creatiei enesciene în lumea internatională a muzicii,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalîn grad de Comandor, categoria B „Muzică", regizorului Nicolas Joel, directorul Operei Nationale din Paris, Republica Franceză.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria B „Muzică":

- dirijorului Oleg Caetani, Republica Italiană;

- artistului liric Franck Ferrari, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 1.320.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de control în sănătate publică nr. I.B. 7.173 din 20 iulie 2009,

având în vedere prevederile titlului I „Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) autoritatea competentă este reprezentată de servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătătii, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, precum si serviciile din cadrul ministerelor cu retea sanitară proprie;


b) personalul de specialitate desemnat este reprezentat de personalul desemnat din cadrul serviciului/biroului/comparti­mentului, conform atributiilor specifice stabilite;

c) riscul reprezintă probabilitatea unor efecte negative asupra sănătătii ca urmare a expunerii la factori fizici, chimici, biologici si sociali din habitatul uman, cunoscuti sau identificati prin activităti specializate, în conditii specifice;

d) neconformitatea reprezintă nerespectarea unei prevederi legale specifice domeniului;

e) certificarea conformitătii este procedura prin care autoritatea competentă atestă, în scris, conformitatea unui/unei obiectiv/activităti cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă si sănătate publică specifice domeniului;

f) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză si investigatie sanitară care conditionează, din punct de vedere tehnic si juridic, punerea în functiune si desfăsurarea activitătii în obiective de interes public de conformarea la normele de igienă si de sănătate publică;

g) autorizatia sanitară de functionare reprezintă un act tehnic si juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activităti existente ori de punere în functiune a unei activităti în obiective de interes public.

Art. 2. - (1) Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situatiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populatiei.

(2) Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate sunt următoarele:

a) autorizarea sanitară a functionării în baza declaratiei pe propria răspundere;

b) autorizarea sanitară a functionării în baza referatului de evaluare;

c) certificarea conformitătii cu normele de igienă, sănătate publică si alte reglementări legale specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activitătilor;

d) asistentă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice si juridice.

Art. 3. - (1) Autorizarea sanitară în baza declaratiei pe propria răspundere este procedura administrativă prin care autoritatea competentă înregistrează declaratia pe propria răspundere referitoare la respectarea reglementărilor legale incidente domeniului si este înstiintată si solicitată pentru verificarea conformitătii.

(2) Autorizarea sanitară a functionării în baza referatului de evaluare este procedura administrativă prin care autoritatea competentă evaluează conformitatea obiectivului, întocmeste referatul de evaluare si eliberează autorizatia sanitară de functionare sau notificarea de respingere a acesteia.

(3) Certificarea conformitătii cu normele de igienă si sănătate publică este procedura administrativă prin care, la cererea titularului activitătii, se efectuează evaluarea conformitătii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în functiune, care desfăsoară activităti cu risc pentru sănătatea populatiei.

(4) Asistenta de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerintelor prevederilor legale în vigoare privind igiena si sănătatea publică, la amplasarea, amenajarea, construirea si pentru functionarea unei unităti care desfăsoară o activitate cu risc pentru sănătatea populatiei.

Art. 4. - (1) Tarifele de autorizare sanitară în baza referatului de evaluare, certificare a conformitătii si asistenta de specialitate de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 1 „Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară".

(2) Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare se costituie în venit la bugetul statului de către autoritatea competentă.

(3) Sumele încasate din activitatea de certificare a conformitătii si asistenta de sănătate publică rămân la nivelul autoritătilor competente, constituind venituri proprii ale acestora.

(4) Pentru autorizarea sanitară în baza declaratiei pe propria răspundere nu se percep tarife.

(5) Sunt exceptate de la plata tarifelor unitătile publice de asistentă medicală, unitătile publice de Învătământ, unitătile de ocrotire socială si medico-sociale, precum si alte situatii, conform prevederilor legale.

(6) Pentru eliberarea în regim de urgentă a autorizatiei sanitare în baza referatului de evaluare si certificarea conformitătii se percepe solicitantului un tarif special, conform prevederilor anexei nr. 1.

(7) Eliberarea în regim de urgentă se realizează în termen de 48 de ore.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea sanitară în baza declaratiei pe propria răspundere

 

Art. 5. - Procedura autorizării sanitare a functionării în baza declaratiei pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăsoară una dintre activitătile cuprinse în anexa nr. 2 si care nu sunt supuse înregistrării la registrul comertului.

Art. 6. - (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizatiei sanitare de functionare în baza declaratiei pe propria răspundere sunt:

a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) declaratia pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unitătii/administrator si/sau titularul activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), după caz.

(2) Documentatiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(3) Autoritatea competentă eliberează autorizatia sanitară de functionare în baza declaratiei pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, si în termen de 30 de zile personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă si sănătate publică si/sau alte reglementări legale.

(4) Dacă se constată neconformităti, în functie de gravitatea acestora si, implicit, riscul pentru starea de sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile si se comunică acest lucru solicitantului.

(5) După expirarea termenului acordat pentru conformare se efectuează recontrolul si orice neconformitate se sanctionează conform legislatiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Pentru autorizarea sanitară a unitătilor publice aflate în proiecte de reabilitare, care desfăsoară una dintre activitătile cuprinse în anexa nr. 2, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă următoarele documente:


a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) declaratia pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unitătii/administrator si/sau titularul activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), după caz;

c) programul activitătilor în derulare pentru conformarea la reglementările legale în vigoare specifice domeniului, cu termene de îndeplinire si responsabilităti, semnat de managerul unitătii/administrator si/sau titularul activitătii;

d) dovada existentei surselor de finantare pentru activitătile cuprinse în programul de conformare;

e) după caz, solicitare de asistentă de specialitate de sănătate publică, pentru a stabili programul de măsuri în vederea conformării la prevederile legale.

(2) Documentatiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(3) Personalul de specialitate desemnat analizează documentatia si, după caz, efectuează evaluarea obiectivului pentru stabilirea programului de măsuri în vederea conformării si propune conducerii autoritătii competente eliberarea autorizatiei sau a notificării privind respingerea acesteia.

(4) Modelul notificării de respingere a autorizatiei sanitare este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 8. - Termenul pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare în baza declaratiei pe propria răspundere este de maximum 20 de zile lucrătoare.

 

CAPITOLULUI

Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare

 

Art. 9. - (1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activitătilor/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activitătilor, persoane fizice si juridice.

(2) Solicitarea si obtinerea autorizatiei sanitare de functionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăsurarea următoarelor activităti:

a) tratarea si distributia apei potabile;

b) zone naturale amenajate de îmbăiere;

c) asistentă medicală spitalicească;

d) activitătile si practicile nucleare;

e) alte activităti, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 10. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, solicitantul depune la autoritatea competentă următoarea documentatie:

a) cerere semnată de titularul activitătii/administrator;

b) dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;

c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;

d) declaratia pe propria răspundere că spatiul pentru care se solicită autorizarea este detinut legal si nu face obiectul vreunui litigiu;

e) în functie de specificul activitătii se pot solicita si alte documente care să ateste îndeplinirea cerintelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

(2) Dacă documentatia nu este completă si corect întocmită din punctul de vedere ai informatiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute.

(3) Activitătile de verificare a conformitătii cu normele de igienă si sănătate publică si/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizatiei sanitare de functionare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării.

(4) Rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare. Continutul-cadru al referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7.

(5) În urma verificării conformării, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de legislatia în vigoare, autoritatea competentă va emite autorizatia sanitară de functionare.

(6) Modelul autorizatiei sanitare de functionare emise în baza referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 8.

(7) În cazul constatării de neconformităti, pentru obiectivele aflate în functiune, în urma evaluării riscului pentru sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului. Pentru obiectivele nou-înfiintate care nu desfăsoară încă activităti, termenul de remediere este stabilit de comun acord cu titularul activitătii.

(8) Dacă la reevaluarea obiectivului se constată că nu au fost remediate neconformitătile semnalate, se respinge autorizarea sanitară.

(9) Procedura de autorizare sanitară se poate relua după remedierea neconformitătilor.

Art. 11. - (1) În cazul unitătilor sanitare publice cu paturi se poate elibera autorizatie sanitară de functionare cu program de conformare în următoarele situatii:

a) functionarea nu implică riscuri majore pentru mediu si comunitate;

b) neconformitătile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei de emitere a autorizatiei sanitare de functionare cu program de conformare, solicitantul depune un proiect de program de conformare cu termene realizabile, cu responsabilităti si cu identificarea costurilor si surselor de finantare necesare realizării măsurilor programului de conformare.

(3) Autoritatea competentă analizează proiectul, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia.

(4) La elaborarea programului de conformare se iau în considerare următoarele:

a) constatările autoritătii competente cu ocazia evaluării efectuate;

b) concluziile privind riscul pentru starea de sănătate a populatiei rezultat din functionarea obiectivului;

c) rezultatele monitorizărilor anterioare.

(5) Autoritatea competentă acceptă programul de conformare numai dacă solicitantul:

a) dovedeste că modificările pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic si/sau economic;

b) îsi asumă responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc cunoscuti si identificati în perioada derulării lucrărilor în vederea conformării si aplicarea actiunilor corective în vederea limitării efectelor acestora, după caz;

c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.

(6) Durata programului de conformare nu poate depăsi 6 luni.

(7) Pentru unitătile sanitare publice cu paturi, a căror conformare necesită activităti complexe si investitii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă de până la 5 ani si un program operational pentru anul în curs.


După această perioadă, unitătile sanitare care nu se conformează normelor de igienă si sănătate publică în vigoare se închid.

(8) Autorizatia sanitară cu program de conformare are caracter temporar, urmând ca la expirarea termenului, în conditiile realizării integrale a măsurilor programului de conformare, să se elibereze autorizatia sanitară de functionare definitivă.

(9) Termenele de conformare pentru neconformitătile constatate, care sunt conditii pentru autorizarea sanitară a functionării unitătii, se acordă corelat cu angajamentele obiective, documentate.

Art. 12. - (1) Pentru unitătile sanitare cu paturi care îsi desfăsoară activitatea în mai multe locatii se eliberează o singură autorizatie sanitară de functionare.

(2) Pentru fiecare locatie se va întocmi câte o anexă la autorizatia sanitară de functionare a unitătii sanitare, care va cuprinde următoarele date: denumirea unitătii sanitare, sectia/sectiile, adresa, structura functională, după caz, activitătile administrative, numărul de angajati.

(3) În cazul în care autorizarea sanitară se face cu program de conformare, pentru fiecare unitate sanitară se va elabora un singur program de conformare.

Art. 13. - Termenul de solutionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentatiei.

Art. 14. - (1) Autorizatia sanitară de functionare este valabilă atât timp cât nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii ei sau, după caz, cât precizează reglementările legale specifice în vigoare.

(2) Cu 20 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul autorizatiei sanitare solicită prelungirea acesteia, dacă nu au fost modificate elementele care au stat la baza emiterii ei.

Art. 15. - Revizuirea autorizatiei sanitare de functionare se realizează atunci când există o schimbare a conditiilor care au stat la baza emiterii ei sau a cerintelor reglementate legal, aplicabile domeniului si în cazul expirării termenului de valabilitate. Titularul autorizatiei sanitare de functionare va informa în scris autoritatea competentă si va relua procedura de obtinere a unei noi autorizatii sanitare de functionare.

Art. 16. - (1) Anularea autorizatiei sanitare se face în următoarele situatii:

a) functionarea în alte conditii decât cele existente la data autorizării;

b) neîndeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria răspundere si nerespectarea termenelor programului de conformare;

c) neremedierea deficientelor care pot aduce atingere sănătătii publice;

d) functionarea unitătilor cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă.

(2) Anularea autorizatiei sanitare de functionare este efectuată de personalul de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Certificarea conformitătii si asistenta de specialitate de sănătate publică

 

Art. 17. - (1) Certificarea conformitătii cu normele de igienă si sănătate publică se aplică, la cererea titularului activitătii, în vederea evaluării conformitătii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în functiune, care desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei.

(2) Documentatia necesară pentru certificarea conformitătii se compune din:

a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerintelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;

c) dovada achitării tarifului de certificare.

(3) Documentatia se depune la autoritatea competentă, fiind solutionată de personalul de specialitate desemnat.

(4) Pentru solutionarea cererii de certificare a conformitătii cu normele de igienă, sănătate publică si alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentatia depusă si s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.

(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare.

(6) Dacă sunt constatate neconformităti, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.

Art. 18. - (1) Documentatia necesară pentru asistenta de specialitate de sănătate publică se compune din:

a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) schita de amplasare în zonă, cu mentionarea vecinătătilor imediate, după caz;

c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele functionale, destinatia spatiilor si suprafetele acestora, după caz;

d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitătii care se desfăsoară sau se va desfăsura în acesta, după caz;

e) dovada achitării tarifului de asistentă de specialitate de sănătate publică.

(2) Cererile de asistentă de specialitate de sănătate publică se solutionează de către personalul de specialitate desemnat.

(3) Personalul de specialitate analizează si evaluează conformarea proiectului la normele de igienă si sănătate publică si/sau la alte reglementări legale, efectuează evaluarea obiectivului, după caz, si eliberează notificarea privind respectarea legalitătii, inclusiv propuneri de modificare si recomandări pentru asigurarea conformitătii.

Art. 19. - (1) Solutionarea cererilor de certificare a conformitătii si asistentă de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile de la înregistrarea acestora.

(2) Notificarea va fi semnată de conducerea autoritătii competente.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările ulterioare, art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functională a cabinetelor medicale si de medicină dentară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 22 august 2007, art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) si art. 9 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 21. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si serviciile medicale din structura ministerelor cu retea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 22. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 23. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 1.030.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

 

Nr. crt.

Denumirea procedurilor de reglementare sanitară

Tariful (lei)

1.

Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare

200

2.

Certificarea conformitătii

200

3.

Asistentă de specialitate de sănătate publică

200

4.

Rezolvarea în regim de urgentă

250

 

NOTA:

Tariful de urgentă se aplică numai pentru certificarea conformitătii si consultantă.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

activitătilor care se autorizează în baza declaratiei pe propria răspundere (coduri CAEN)

 

1011 - Prelucrarea si conservarea cărnii

1012 - Prelucrarea si conservarea cărnii de pasăre

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui

1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor (productie chips-uri)

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor si grăsimilor

1042 - Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare

1051 - Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

1052 - Fabricarea înghetatei

1061 - Fabricarea produselor de morărit

1062 - Fabricarea amidonului si a produselor de amidon

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 - Prelucrarea ceaiului si a cafelei

1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1105 - Fabricarea berii

1106 - Fabricarea maltului

1107 - Productia de băuturi răcoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate

3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deseurilor periculoase

3821 -Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase


4711 - Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun

4721 - Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comert cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comert cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în magazine specializate

4724 - Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate

4729 - Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781 - Comert cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete

5510 - Hoteluri si alte facilităti de cazare similare

5520 - Facilităti de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activităti de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630 - Baruri si alte activităti de servire a băuturilor

8510 - Învătământ prescolar

8520 - Învătământ primar

8531 - Învătământ secundar general

8532 - Învătământ secundar, tehnic sau profesional

8541 - Învătământ superior nonuniversitar

8542 - Învătământ superior universitar

8551 - Învătământ în domeniul sportiv si recreational

8552 - Învătământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 - Alte forme de Învătământ n.c.a.

8560 - Activităti de servicii suport pentru Învătământ

8620 - Activităti de asistentă medicală ambulatorie si stomatologică

8621 - Activităti de asistentă medicală generală

8622 - Activităti de asistentă medicală specializată

8623 - Activităti de asistentă stomatologică

8690 - Alte activităti referitoare la sănătatea umană

8710 - Activităti ale centrelor de îngrijire medicală

8720 - Activităti ale centrelor de recuperare psihică si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 - Activităti ale căminelor de bătrâni si ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8790 - Alte activităti de asistentă socială, cu cazare n.c.a.

8891 - Activităti de îngrijire zilnică pentru copii

8899 - Alte activităti de asistentă socială, fără cazare n.c.a.

9311 - Activităti ale bazelor sportive

9312 - Activităti ale cluburilor sportive

9319 - Alte activităti sportive

9329 - Alte activităti recreative si distractive n.c.a.

9601 - Spălarea si curătarea (uscată) articolelor textile si a produselor din blană

9602 - Coafură si alte activităti de înfrumusetare

9604 - Activităti de întretinere corporală

 

ANEXA Nr. 3

 

Autoritatea competentă.....

Nr............/................./200....

 

CERERE

 

Subsemnatul (a), ................................................, cu domiciliul în localitatea ............................... Judetul ..............................., str. ..........................................., bl./sc./et./ap. ..............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ..................., eliberat de ....................................... la data de ..............................................., în calitate de .......................... al .................................., cu sediul în ......................................................., telefon ............................, fax ......................., înmatriculată la registrul comertului sub nr. .............................., având codul fiscal nr. ............ din ....................., solicit pentru .................................................., situat la (adresa): .................................................., având ca obiect de activitate (cod CAEN): ......................................................., structura functională: .........................................................................................................................................................................

Anexez la cerere documentatia solicitată, completă, si anume:

a) memoriul tehnic;

b) planul de situatie cu încadrarea în zonă;

c) schite cu detalii de structură functională si dotări specifice profilului de activitate;

d) hotărârea judecătorească de înfiintare;

e) declaratia privind detinerea legală a spatiului;

f) chitanta de plată a tarifului de autorizare/certificare/consultantă nr. ......................... din data de ......................., în valoare de ................. lei.

 

Data (completării)...............................................

Semnătura........................................................


ANEXA Nr. 4 a)

 

 

Anexă la ASF nr. ........................................

Nr. înregistrare autoritate competentă

........................................................

Nr. înregistrare solicitant

........................................................

 

DECLARATIE

referitoare la conditiile igienico-sanitare

 

Subsemnatul (a), ...........................................,în calitate de .................................. al ......................................., cu sediul în localitatea ............................................., str. ................................ nr. ......., sectorul ....., având codul fiscal ................, declar următoarele pe propria răspundere, cunoscând că declaratiile false sunt pedepsite conform legii:

În sediul din localitatea ................................, str. ................................................., sectorul/judetul ...................................., se desfăsoară activitatea/activitătile (cod CAEN) .............................................................

Sunt asigurate următoarele:

1. Obiectivul are structura functională conform Ordinului ministrului sănătătii nr. ......(se enumera spatiile/încăperile, destinatia acestora, suprafata):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Posed următoarele dotări si echipamente specifice activitătii desfăsurate:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Detin acordul asociatiei de proprietari si al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu

4. În obiectiv sunt asigurate următoarele utilităti:

4.1. apă potabilă - în sistem centralizat;

- din sursă proprie (put forat, fântână cu hidrofor, buletin de analiză apă potabilă nr. .......... din data ..............................

4.2. apă caldă: - Da/Nu .................

4.3. canalizare: - racord la sistem public;

- alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.

5. Evacuarea deseurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu ..........

6. Nr. angajati.........

7. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.

 

Data....................................................

Semnătura..................................................

 

ANEXA Nr. 4 b)

 

 

Anexă la ASF nr. ........................................

Nr. înregistrare autoritate competentă

........................................................

Nr. înregistrare solicitant

........................................................

 

DECLARATIE

referitoare la conditiile igienico-sanitare pentru obiectivul cabinet medical

 

Subsemnatul (a), ...................................................., domiciliat(ă) în ................................., str. ............................................ nr. ............, bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul ......, având CNP ...................................., medic ........................................., cu Certificatul de membru nr. ..............................., valabil până în data de ....................................., având cod parafă .................., în calitate de titular al Cabinetului medical situat în ................................, str. ....................... nr. .........., sectorul/judetul ......................, cunoscând faptul că falsul în declaratii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:


1. Cabinetul medical este cu forma de organizare:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Detin acordul asociatiei de proprietari si al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu

3. în obiectiv sunt asigurate următoarele utilităti:

3.1. apă potabilă - în sistem centralizat;

- din sursă proprie (put forat, fântână cu hidrofor);

3.2. apă caldă;

3.3. canalizare sau alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.

4. Colectarea si evacuarea deseurilor rezultate în urma actului medical se fac conform reglementărilor sanitare în vigoare (Contract pentru transport si neutralizare nr. .........din data................................., încheiat cu............................................)

5. Evacuarea deseurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu......

6. Obiectivul are structura functională conform Ordinului ministrului sănătătii nr. ......(se enumera spatiile/încăperile, destinatia acestora, suprafata):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Posed următoarele dotări si echipamente specifice activitătii desfăsurate:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Nr. personal încadrat.........., din care:

................personal medical cu studii superioare;

................personal medical cu studii medii;

................personal auxiliar.

9. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.

 

Data..................

Semnătura si parafa

……………………………

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Autoritatea competentă

 

AUTORIZATIE SANITARĂ DE FUNCTIONARE

în baza declaratiei pe propria răspundere

- model -

 

La cererea............................................., în calitate de .............................al ............................................................., cu sediul în ........................................................................, cod fiscal ..........................., având în vedere declaratia pe propria răspundere nr. ....................../...................... referitoare la conditiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. ............................................... si a............................................................,

se acordă:

 

AUTORIZATIE SANITARĂ DE FUNCTIONARE

Nr. ........./................../............

 

pentru obiectivul:............................................................................., situat în ......................................................................, având ca obiect de activitate (cod CAEN) ................................................, având structura functională mentionată în declaratia pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizatii sanitare de functionare si este parte integrantă din aceasta.

 

Director,

…………………………………

Semnătura si stampila autoritătii competente

 

NOTĂ:

Titularul autorizatiei este obligat:

- să anunte orice modificare în structura unitătii sau a conditiilor de igienă asigurate la data autorizării;

- să aplice si să respecte normele antiepidemice si de igienă în vigoare.


 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Autoritatea competentă

 

NOTIFICARE DE RESPINGERE A AUTORIZATIEI SANITARE

- model -

 

Către

…………………………………………………

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la .............................................................................................................. (se specifică autoritatea competentă) cu nr. ...........din data ............./..............., privind autorizarea sanitară a obiectivului ........................................................................, cu sediul în localitatea ...................................., str. ...................................... nr. ............Judetul/sectorul ........................................., având activitatea ............................................................................., vă comunicăm că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de reglementările sanitare în vigoare, datorită următoarelor neconformităti:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(precizarea lor si a prevederilor legale cu care nu se conformează)

mentionate în Procesul-verbal de constatare a conformitătii/Referatul de evaluare nr. .......................din data de .........................., întocmit de către

....................................................................................................................................................................................................................

(numele, prenumele si specialitatea medicului)

            După remedierea neconformitătii/neconformitătilor veti reveni cu o nouă solicitare de evaluare.

 

Conducerea autoritătii competente,

…………………………………

 

 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Autoritatea competentă

 

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară

Nr.........../........./200....

 

Subsemnatul(a), ......................................., în calitate de ............................., însotit/însotită de ......................................... din cadrul ..................................................................(se specifică autoritatea competentă), serviciul/biroul/compartimentul ...................................................., am efectuat la solicitarea .............................................................................................(denumirea solicitantului), cu sediul în .................................................................., înregistrată la ...................................................................... nr. ...../............./200.., în prezenta domnului/doamnei ................................. în calitate de ....................................., evaluarea obiectivului ...................., cu sediul în localitatea ....................................................., str. ................... nr. ....................., judetul/sectorul .............................................................., cu activitatea/activitătile (cod CAEN)

1. S-au evaluat conditiile de desfăsurare a activitătii/activitătilor:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

2. Structura constructivă si circuitele functionale sunt conforme prevederilor:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

3. Tehnologia de fabricatie si dotările cu echipamente, instalatii, utilaje si mobilier sunt conforme prevederilor:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Analiza de conformitate la conditiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ..............................................................................................................

|__DA__|__NU__|

b) asigurarea ventilatiei ...............................................................................................

|__DA__|__NU__|

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ............................................................................

|__DA__|__NU__|

d) accesibilitate la apa potabilă ...................................................................................

|__DA__|__NU__|

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ..............................................................

|__DA__|__NU__|

f) asigurarea evacuării deseurilor solide menajere .........................................................

|__DA__|__NU__|

g) asigurarea evacuării deseurilor periculoase (activitătile de asistentă medicală) ............

|__DA__|__NU__|

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea si securitatea în muncă)............

|__DA__|__NU__|

 

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare:

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

2. Sunt îndeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare, cu program de conformare anexat:

3. Nu sunt îndeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităti privind obiectivul supus autorizării (anexa).

 

NOTĂ:

În cazul obiectivelor pentru care prevederile legale în vigoare stabilesc cerinte suplimentare, referatul se completează cu evaluarea cerintelor specifice.

 

Medic specialist/primar,

………………………………

 

ANEXA Nr. 8

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Autoritatea competentă

 

AUTORIZATIE SANITARĂ DE FUNCTIONARE

în baza Referatului de evaluare

- model -

 

La cererea ................................................, cu sediul în ..........................................., înregistrată sub nr. ................................, în urma examinării documentatiei prezentate si a evaluării obiectivului............................................... din .............................................

str. .............................................. Judetul ..........................., de către...........................................................................................(numele si prenumele specialistului), care a întocmit Referatul de evaluare nr. .......... din ............/200............., a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare:

în baza Legii nr. ......../........ si a ...................................,

se acordă:

 

AUTORIZATIE SANITARĂ DE FUNCTIONARE

Nr........... din ............./200...

 

pentru obiectivul: ..................................................................................................................................................................., situat în .................................................................................................................................................................................., având ca obiect de activitate (cod CAEN): ................................................................................................................................, structura functională ..............................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă,

………………………………

Semnătura si stampila

NOTĂ:

Titularul autorizatiei este obligat:

- să anunte orice modificare în structura unitătii sau a conditiilor de igienă asigurate la data autorizării;

- să aplice si să respecte normele de igienă si sănătate publică în vigoare.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior

 

În temeiul art. 19 si 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 21 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală Învătământ superior si institutiile de Învătământ superior mentionate în anexele nr. 1 si 2 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 3 august 2009.

Nr. 4.666.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

institutiilor de Învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si programele de studii universitare de masterat acreditate

 

            1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

DPPD

Interdisciplinar (Inginerie si management, Stiinte ale educatiei)

Management educational

ZI

120

2.

Facultatea de Instalatii

Ingineria instalatiilor

Tehnologii performante pentru protectia mediului urban

ZI

120

Eficienta energetică a instalatiilor din clădiri

ZI

120

Energie, confort si dezvoltare durabilă

ZI

120

3.

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole

Inginerie si management

Managementul proiectelor în constructii

ZI

120

Inginerie civilă

 

Ingineria clădirilor

ZI

120

Inginerie structurală

ZI

120

Tehnologia si managementul lucrărilor de constructii

ZI

120

Dezvoltare urbană si regională

ZI

120

Proiectarea constructiilor civile si industriale în zone seismice

ZI

120

4.

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

Sisteme mecanice avansate

ZI

120

Echipamente pentru dezafectarea/demolarea constructiilor si reciclarea materialelor

ZI

120

Managementul si gestionarea situatiilor de urgentă

ZI

120

5.

Facultatea de Hidrotehnică

Inginerie civilă

Inginerie geotehnică

ZI

120

Inginerie hidraulică

ZI

120

6.

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri si Poduri

Inginerie civilă

Ingineria infrastructurii transporturilor

ZI

120

Poduri si tuneluri

ZI

120

7.

Facultatea de Geodezie

Inginerie geodezică

Geomatica

ZI

120

Prelucrarea si analiza datelor geospatiale

ZI

120

Sisteme informationale în cadastru si publicitate imobiliară

ZI

120

 

Observatie:

Având în vedere necesitatea transparentei si relevantei, inclusiv internationale, a legăturii programelor de master cu domeniile de licentă, s-a avizat de către Consiliul AFJACIS ca în denumirea masterului să se regăsească si domeniul de licentă aferent programului de masterat, astfel: „Domeniu de licentă - Denumirea propriu-zisă a programului".

 

            2. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM „ION MINCU" DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea teritoriului si dezvoltare regională

ZI

120

Management urban pentru orase competitive

ZI

120

Peisaj si teritoriu

ZI

120

Mobilitate

ZI

120

Proiectare urbană

ZI

120

 

 

            3. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii în protectia mediului

ZI

120

Aplicatii moderne ale biotehnologiilor în agricultură

ZI

120

Stiinte ingineresti aplicate

Biotehnologie si sigurantă alimentară

ZI

120

2.

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură durabilă

ZI

90

Ameliorarea plantelor si producerea de sământă

ZI

120

Protectia agroecosistemelor si expertiză fitosanitară

ZI

120

3.

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Proiectarea si dezvoltarea fermelor zootehnice

ZI

90

Ingineria produselor alimentare

Tehnologii speciale în industria alimentară

ZI

90

4.

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Tehnologii performante, management si marketing viti-vinicol

ZI

120

 

Managementul conservării biodiversitătii

ZI

120

 

Modelarea si conservarea peisajului vegetal urban

ZI

120

 

Tehnologii integrate de obtinere si valorificare a produselor horticole

ZI

120

 

 

            4. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Geografie

Geografie

Climatologie si hidrologie

ZI

120

Planificare teritorială si managementul localitătilor urbane si rurale

ZI

120

Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru

ZI

120

Managementul resurselor si activitătilor turistice

ZI

120

Studii avansate în geografie

ZI

120

Stiinta mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

ZI

120

2.

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării

Stiinte ale comunicării

Teorii si metode de cercetare în stiintele comunicării

ZI

120

Campanii de comunicare în publicitate si relatii publice

ZI

120

Comunicare corporativă

ZI

120

Managementul institutiilor mass-media

ZI

120

Productie multimedia si audiovideo

ZI

120

Jurnalism tematic

ZI

120

3.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Teoria literaturii si literatură comparată

ZI

120

Cultură si civilizatie ebraică

ZI

120

Didactici ale disciplinelor filologice

ZI

120

Teoria si practica editării

ZI

120

Etnologie, antropologie culturală si folclor

ZI

120

Studii literare românesti

ZI

120

Studii avansate în lingvistică - Structura si functionarea limbii române

ZI

120

Stiinte ale comunicării

Gestionarea informatiei în societatea contemporană

ZI

120

Consultantă si expertiză în publicitate

ZI

120

Modele de comunicare si relatii publice

ZI

120

Studii culturale

Cultură si politică în context european si international

ZI

120

4.

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbi moderne aplicate

Cultura si limbajul organizatiilor europene

ZI

120

Limbă si literatură

Studii de cultură rusă si limbă rusă pentru afaceri

ZI

120

Literatura franceză - abordări antropologice

ZI

120

Didactica limbilor străine - Fundamente si strategii actuale

ZI

120

Discurs si argumentare

ZI

120

Strategii comunicationale interculturale în Europa

ZI

120

Formarea interpretilor de conferintă

ZI

120

Traducerea textului literar contemporan

ZI

120

Traducere specializată si studii terminologice

ZI

120

Studii culturale britanice

ZI

120

Studii americane

ZI

120

Studii franceze si francofone

ZI

120

Studii canadiene

ZI

120

Management intercultural

ZI

120

Studii culturale slave

ZI

120

Romanistică

ZI

120

Studii de cultură maghiară

ZI

120

Studii est-asiatice

ZI

120

Spatiul islamic: societăti, culturi, mentalităti

ZI

120

Lingvistica limbii engleze. Metode si aplicatii

ZI

120

Studii culturale balcanice

ZI

120

Comunicare de afaceri în contextul multicultural

ZI

120

5.

Facultatea de Teologie Ortodox㠄Patriarhul Justinian"

Teologie

Artă sacră în contemporaneitate

ZI

120

Comunicare si comuniune eclezială în spatiul ortodox

ZI

120

Studii religioase si educatie crestină

ZI

120

 

6.

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Stiinte ale educatiei

Terapia logopedică în procesele de comunicare

ZI

120

Formarea formatorilor

ZI

120

Managementul si dezvoltarea carierei

ZI

120

Psihopedagogia scolii incluzive

ZI

120

Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale

ZI

120

Consiliere scolară si dezvoltarea carierei

ZI

120

Educatie presecundară. Politici si strategii de dezvoltare

ZI

120

Psihologie

Psihologie clinică - evaluare si interventie terapeutică

ZI

120

Psihologia educatiei

ZI

120

Psihologie organizatională si resurse umane

ZI

120

Psihologia muncii si transporturilor

ZI

120

Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei

ZI

120

Psihodiagnoză, psihoterapie experientială unificatoare (PEU) si dezvoltare personală

ZI

120

7.

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică medicală

ZI

120

Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri

ZI

120

Biofizică

ZI

120

Fizica atmosferei si a pământului. Protectia mediului

ZI

120

Fizică informatică

ZI

120

Fizică electronică si metrologie

ZI

120

Interactii atomice nucleare, particule elementare, astrofizica si aplicatii

ZI

120

Fizică teoretică

ZI

120

Fizica polimerilor

ZI

120

Materiale avansate si nanostructuri pentru electronică si optoelectronică

ZI

120

Interdisciplinar (Fizică, Chimie)

Surse de energie regenerabile si alternative

ZI

120

Stiinta conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice si chimice avansate

ZI

120

Interdisciplinar (Fizică, Chimie, Biologie)

Nanostiinte

ZI

120

8.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Geometrie

ZI

120

Analiză matematică

ZI

120

Modelare matematică în stiintele naturii si stiinta materialelor

ZI

120

Algebră

ZI

120

Matematici aplicate în finante, asigurări si biostatistică

ZI

120

Criptografie si teoria codurilor

ZI

120

Informatică

Inginerie software

ZI

120

Baze de date si tehnologii WEB

ZI

120

Algoritmi si bioinformatică

ZI

120

Sisteme distribuite

ZI

120

Biostatistică

ID

120

Programare declarativă

ZI

120

Inteligentă artificială

ZI

120

9.

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Istoria si circulatia ideilor filosofice

ZI

120

Filozofie analitică

ZI

120

Istoria si filosofia stiintei

ZI

120

Estetici aplicate în arta teatrală

ZI

120

Etică aplicată în societate, afaceri si organizatii

ZI

120

Studii europene si etica relatiilor internationale

ZI

120

10.

Facultatea de Istorie

Interdisciplinar (Istorie, Filosofie)

Istoria artei si filosofia culturii

ZI

120

Istorie

Istoria ideilor si mentalitătilor

ZI

120

România în secolul XX

ZI

120

Istoria si practica relatiilor internationale

ZI

120

Studii moderne

ZI

120

Studii sud-est europene

ZI

120

Politică si societate în secolul XX

ZI

120

Interfete culturale în preistorie si antichitate

ZI

120

Interdisciplinar (Istorie, Limbă si literatură)

Studii medievale

ZI

120

 

11.

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Asistentă socială

Politici sociale în context european

ZI

120

Probatiune

ZI

120

Managementul serviciilor sociale si de sănătate

ZI

120

Psihologie socială aplicată

ZI

120

Consiliere în asistenta socială

ZI

120

Evaluare si supervizare în asistenta socială

ZI

120

Asistentă socială si consiliere în scoală

ZI

120

Evaluarea programelor si analiză de impact

ZI

120

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

ZI

120

Management de caz si metode de interventie în asistentă socială

ZI

120

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

ZI

120

Interdisciplinar (Sociologie, Asistentă socială)

Cercetare în sociologie (în limba engleză - Research in sociology)

ZI

120

Sociologie

Managementul strategic al dezvoltării sociale

ZI

120

Comunicare, mass-media si societate (limba franceză)

ZI

120

Studii de securitate

ZI

120

Antropologie, dezvoltare comunitară si regională

ZI

120

Managementul resurselor umane

ZI

120

Sociologia consumului si marketing

ZI

120

Deviantă socială si criminalitate

ZI

120

Cercetare sociologică avansată

ZI

120

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

ZI

120

Demografie - Populatie si dezvoltare

ID

120

Analiza informatiilor

ID

120

Interdisciplinar (Sociologie, Administratie publică)

Politici publice si management în administratia publică

ZI

120

12.

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Studii europene

ZI

120

Politica comparată (în limba engleză)

ZI

120

Teorie politică

ZI

120

Politică europeană si românească

ZI

120

Relatii internationale

ZI

120

13.

Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale si interreligioase

Sociologie

Management intercultural (limba franceză, limba engleză)

ZI

120

Comunicare interculturală (limba franceză, limba engleză)

ZI

120

Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor)

Administrarea afacerilor (limba engleză)

ZI

120

14.

Facultatea de Biologie

Biologie

Biochimie si biologie moleculară

ZI

120

Biologie medicală

ZI

120

Managementul integrat al capitalului natural

ZI

120

Biotehnologie microbiană si genetică

ZI

120

Taxonomie

ZI

120

Neurobiologie

ZI

120

Stiinta mediului

Sustenabilitatea complexelor socioecologice

ZI

120

15.

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimia medicamentelor si produselor cosmetice

ZI

120

Chimia materialelor avansate

ZI

120

Tehnici de măsurare în chimie

ZI

120

Chimie supramoleculară

ZI

120

Biomolecule

ZI

120

Managementul calitătii în chimie

ZI

120

Poluarea chimică a mediului

ZI

120

 

16.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Comunicare biblică si eclesială

ZI

120

Asistenta socială a bisericii

ZI

120

Biserica în istoria lumii

ZI

120

17.

Facultatea de Administratie si Afaceri

Stiinte administrative

Administrarea resurselor institutiilor culturale

ZI

120

Administratie publică si eficienta sistemului administrativ

ZI

120

Administrarea relatiilor publice si asistentă managerială

ZI

120

Administratie si politici publice în Uniunea Europeană

ZI

120

Administrarea si dezvoltarea resurselor umane

ZI

120

18.

Facultatea de Teologie Baptistă

Teologie

Teologie baptistă

ZI

120

19.

Facultatea de Drept

Drept

Carieră judiciară

ZI

60

Drept privat

ZI

60

Dreptul muncii. Relatii de muncă si industriale

ZI

60

Dreptul afacerilor

ZI

60

Institutii si proceduri de drept public

ZI

60

Drept si politici publice europene

ZI

60

Drept international public

ZI

60

Drept comunitar

ZI

60

Stiinte penale

ZI

60

Master profesional de drept european si international al afacerilor (în limba franceză)

ZI

60

20.

Departamentul de Învătământ la Distantă, Formare Continuă si Conversie Profesională - CREDIS

Stiinte ale educatiei

Management educational

ID

120

Consiliere scolară

ID

120

Interdisciplinar (Stiinte ale educatiei, Calculatoare si Tehnologia informatiei)

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor în educatie

ID

120

 

            5. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE „CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Reabilitarea orală implanto-protetică

ZI

120

 


            6. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Finante Asigurări, Bănci si Burse de Valori

Finante

Managementul sistemelor bancare

ZI

120

Bănci si asigurări

ZI

120

Managementul riscului si actuariat

ZI

120

Bănci si politici monetare

ZI

120

Finante publice

ZI

120

Piete de capital

ZI

120

Asigurări comerciale si sociale

ZI

120

Finante corporative

ZI

120

Management financiar si bursier - DAFI

ZI

120

Finante si bănci - DOFIN

ZI

120

2.

Scoala de Studii Postuniversitare de Management

Administrarea afacerilor

Master of business administration Programul MBA Româno-Canadian cu predare în limba engleză

ZI

120

3.

Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică

Cibernetică, Statistică si Informatică Economică

Securitate informatică

ZI

120

Managementul informatizat al proiectelor

ZI

120

Baze de date-suport pentru afaceri

ZI

120

E-Business

ZI

120

Sisteme informatice pentru managementul resurselor si proceselor economice

ZI

120

Cibernetică si economie cantitativă

ZI

120

Statistică

ZI

120

Informatică economică

ZI

120

4.

Facultatea de Economie

Economie

Economie europeană

ZI

120

Comunicare în afaceri

ZI

120

Analize si strategii economice

ZI

120

5.

Facultatea de Economie Agroalimentară si a

Mediului

Economie

Managementul proiectelor de dezvoltare rurală si regională

ZI

120

Economia si administrarea afacerilor agroalimentare

ZI

120

Economie ecologică

ZI

120

Agro-Business

ZI

120

6.

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în Limbi Străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba germană)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limbile română si engleză)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

ZI

120

MBA româno-german „Management atreprenorial" - în limba germană

ZI

120

Finante si control de gestiune (în limba franceză)

ZI

120

Management european al întreprinderilor mici si mijlocii - în limbile română si franceză

ZI

120

7.

Facultatea de Comert

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor comerciale

ZI

120

Administrarea afacerilor în turism

ZI

120

Managementul calitătii, expertize si protectia consumatorului

ZI

120

Economia si managementul serviciilor

ZI

120

Managementul calitătii

ZI

120

Administrarea afacerilor în industria hotelieră

ZI

120

Business

ZI

120

Management si marketing în turism

ZI

120

Logistică

ZI

120

8.

Facultatea de Management

Management

Consultantă în management si dezvoltarea afacerilor

ZI

120

Economie bazată pe cunoastere si management intreprenorial

ZI

120

Managementul resurselor umane

ZI

120

Managementul serviciilor de sănătate

ZI

120

Managementul afacerilor

ZI

120

Managementul si evaluarea investitiilor

ZI

120

Managementul afacerilor prin proiecte

ZI

120

Management si marketing international

ZI

120

Eficientă si risc în activitatea financiar investitională

ZI

120

Management

ZI

120

Economie bazată pe cunostinte si management

ZI

120

Managementul proiectelor

ZI

120

Stiinte administrative

Managementul institutiilor publice

ZI

120

Administratie si management public

ZI

120

Administratie publică si integrare europeană

ZI

120

Administratie publică europeană - BRIE

ZI

120

 

9.

Facultatea de Marketing

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

Relatii publice în marketing

ZI

120

Marketing international

ZI

120

Marketing online

ZI

120

Marketing strategic

ZI

120

Managementul marketingului

ZI

120

Managementul relatiilor cu clientii

ZI

120

Cercetări de marketing

ZI

120

10.

Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune (în limbile română si engleză)

ZI

120

Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) - ACCA

ZI

120

Contabilitate, control, audit (în limba franceză) - CCA

ZI

120

Analiză financiară si evaluare

ZI

120

Audit financiar si consiliere

ZI

120

Concepte si practici de audit la nivel national si international

ZI

120

Contabilitate internatională

ZI

120

Contabilitate si audit în institutii bancare si financiare

ZI

120

Contabilitate, control si expertiză

ZI

120

Economia proprietătilor imobiliare

ZI

120

Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului

ZI

120

Tehnici contabile si financiare de gestiune a afacerilor

ZI

120

11.

Facultatea de Relatii Economice Internationale

Economie si afaceri internationale

Managementul afacerilor internationale

ZI

120

Managementul riscului financiar international

ZI

120

Economie internatională si afaceri europene

ZI

120

Geopolitică si relatii economice internationale

ZI

120

Managementul fondurilor structurale ale UE

ZI

120

Managementul proiectelor internationale

ZI

120

Afaceri internationale

ZI

120

Comunicare de afaceri în limba engleză

ZI

120

Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural

ZI

120

Comunicare în limba engleză pentru predare si cercetare economică

ZI

120

12.

Institutul national de dezvoltare economică

Management

Dezvoltarea economică a întreprinderii

ZI

120

 

            7. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicală

Muzică

Educatie muzicală contemporană si culturi muzicale religioase

ZI

120

Stil si limbaj compozitional

ZI

120

Stilistică dirijorală

ZI

120

Sinteză muzicologică

ZI

120

Muzică si cultură pop

ZI

120

2.

Facultatea de Interpretare muzicală

Muzică

Stilistică interpretativă, instrumentală si vocală

ZI

120

 

            8. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE ARTE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Arte Plastice

Arte plastice, decorative si design

Tehnici si strategii de creatie în sculptură

ZI

120

Strategii de creatie în pictură

ZI

120

Arte grafice

ZI

120

Fotografie si imagine dinamică

ZI

120

2.

Facultatea de Arte Decorative si Design

Arte plastice, decorative si design

Artă murală

ZI

120

Ceramică-Sticlă-Metal

ZI

120

Design de obiect si comunicatii vizuale

ZI

120

Arte textile ambientale

ZI

120

Strategii de modă si costum

ZI

120

Design de interior si pentru spatiul public

ZI

120

Spatiul scenografic

ZI

120

Metodologii de conservare si restaurare a patrimoniului artistic

ZI

120

3.

Facultatea de Istoria si Teoria Artei

Arte plastice, decorative si design

Istorie si metodologie în cercetarea imaginii

ZI

120

 

            9. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ SI CINEMATOGRAFICĂ „I.l CARAGIALE" DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Film

Cinematografie si media

Productie de film

ZI

90

Arta montajului si a sunetului de film

ZI

90

Arta regiei de film

ZI

90

Scenaristică

ZI

90

Arta imaginii de film

ZI

90

2.

Facultatea de Teatru

Teatru

Arta actorului

ZI

120

Arta regizorului de teatru

ZI

120

Arta scenografului

ZI

120

Scriere dramatică

ZI

120

Teatrologie - management si marketing cultural

ZI

120

Artă coregrafică

ZI

120

Tehnologii digitale în spectacolul contemporan

ZI

120

Design, lumină si sunet în artele spectacolului

ZI

120

 

           

            10. ACADEMIA NATIONALĂ DE EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Stiinta si tehnologiile educării motricitatii umane

ZI

120

Activităti motrice de timp liber

ZI

120

Performantă în sport

ZI

120

Activităti fizice adaptate

ZI

120

Management si marketing în structurile, activitătile si evenimentele sportive

ZI

120

2.

Facultatea de Kinetoterapie

Educatie fizică si sport

Recuperare - reeducare motrică si somatofunctională

ZI

120

Nutritie si remodelare corporală

ZI

120

 

            11. SCOALA NATIONALĂ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul

de

licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte Politice

Teorie si analiză politică

ZI

120

Politici, gen si minorităti

ZI

120

Politici publice si integrare europeană

ZI

120

Politici publice si integrare europeană

ID

120

Management si guvernare

ZI

120

Stiinte politice

ZI

120

Guvernare si societate

ZI

120

Relatii internationale si integrare europeană

ID

120

Politică si economie europeană

ID

120

Politici de dezvoltare locală si regională

ZI

120

2.

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice

Stiinte ale comunicării

Managementul proiectelor

ZI

120

Managementul proiectelor

ID

120

Publicitate

ZI

120

Comunicare si relatii publice

ZI

120

Comunicare si relatii publice

ID

120

Management si comunicare în afaceri

ZI

120

Management si comunicare în afaceri

ID

120

Comunicare politică. Marketing politic si electoral

ZI

120

Comunicare managerială si resurse umane

ZI

120

Comunicare managerială si resurse umane

ID

120

Management educational si comunicare institutională

ZI

120

Management educational si comunicare institutională

ID

120

Managementul proiectelor (în limba engleză)

ZI

120

Comunicare si publicitate (în limba engleză)

ZI

120

Comunicare si comportament organizational

ZI

120

Brand Management si Comunicare Corporatistă

ZI

120

Comunicare audiovideo

ZI

120

3.

Facultatea de Stiinte Politice

Sociologie

Studii fundamentale în sociologie

ZI

120

Antropologie

ZI

120

4.

Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeană

Stiinte Politice

Analiza si solutionarea conflictelor

ZI

120

Relatii internationale si integrare europeană

ZI

120

Masterat în evaluarea politicilor si a programelor publice europene

ZI

120

Politică si economie europeană

ZI

120

5.

Facultatea de Administratie Publică

Stiinte administrative

Studii administrative europene

ZI

120

Studii administrative europene

ID

120

Puterea executivă si administratia publică

ZI

120

Puterea executivă si administratia publică

ID

120

Spatiul public european

ZI

120

Spatiul public european

ID

120

Managementul sectorului public

ID

120

Managementul sectorului public

ZI

120

 

            12. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Istorie si Filologie

Limbă si literatură

Limbă si comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

Limba, literatura si cultura franceză în spatiul francofon

ZI

120

Limba, literatura si cultura engleză în context European

ZI

120

Confluente literare si culturale Româno-Franceze

ZI

120

Interferente culturale si literare Româno-Britanice si Româno- Americane

ZI

120

Literatură si cultură românească în context european

ZI

120

Dimensiuni culturale în studierea limbii si literaturii române

ZI

120

Istorie

Muzeologie. Cercetarea si protejarea patrimoniului cultural

ZI

120

Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale

ZI

120

Preistoria spatiului Carpato-Dunărean în contextul arheologiei sistemice

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte

Contabilitate

Auditul si controlul agentilor economici

ZI

120

Sistemul informational contabil în asistarea deciziilor manageriale

ZI

120

Contabilitatea si auditul în institutii publice

ZI

120

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii

ZI

120

Administrarea dezvoltării regionale durabile

ZI

120

3.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Consiliere pastorală

ZI

120

Teologie comparată

ZI

120

4.

Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

Stiinte ale educatiei

Management educational

ZI

120

 

            13. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU" DIN ARAD

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Productica sistemelor industriale

ZI

120

Controlul si expertiza produselor textile

ZI

120

Inginerie mecanică

Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare

ZI

90

2.

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protectia Mediului

Inginerie chimică

Biotehnologii aplicate

ZI

120

Ingineria produselor alimentare

Managementul calitătii produselor alimentare

ZI

120

Inginerie alimentară si mediul înconjurător

ZI

120

3.

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finantare si management în administratie publică

ZI

120

Buget public, piete financiare si bănci

ZI

120

Contabilitate

Sisteme informatice de gestiune

ZI

120

Administrarea financiar contabilă a întreprinderii

ZI

120

4.

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie practică

ZI

120

Teologie sistematică

ZI

120

Studii teologico-lingvistice

ZI

120

 

            14. UNIVERSITATEA DIN BACĂU

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Stiinte ale Miscării, Sportului si Sănătătii

Educatie fizică si sport

Performantă sportivă

ZI

120

Activităti motrice curriculare si de timp liber

ZI

120

Kinetoterapia în educarea si reeducarea functională

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte Economice

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune

ZI

120

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

3.

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Managementul productiei industriale

ZI

90

Optimizarea si informatizarea proceselor si echipamentelor de fabricatie

ZI

90

Strategii în asigurarea calitătii în industrie

ZI

90

Managementul ciclului de viată al produsului

ZI

90

Inginerie si management

Managementul sistemelor industriale de productie si servicii

ZI

90

Mecatronică si robotică

Mecatronică avansată

ZI

90

Interdisciplinar (ing. mecanică, ing. industrială, ing. si management)

Analiza structurilor mecanice

ZI

90

Inginerie energetică

Echipamente si tehnologii moderne în energetică

ZI

90

Conducerea si informatizarea proceselor termo si electroenergetice

ZI

90

Ingineria produselor alimentare

Stiinta si ingineria produselor alimentare ecologice

ZI

90

Ingineria chimică

Materiale neconventionale în biotehnologii moderne

ZI

90

Conceptie sinteză, analiză de molecule de interes biologic/Conception, synthese, analyse de molecules dinteret biologique

ZI

120

Interdisciplinar (Inginerie chimică, Ingineria produselor alimentare)

Chimia si ingineria valorificării bioresurselor

ZI

90

Inginerie mecanică

Managementul si optimizarea echipamentelor de proces

ZI

90

Ingineria mediului

Managementul protectiei mediului în industrie

ZI

90

Procedee si metode de măsurare în ingineria mediului

ZI

90

4.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Cultură si literatură română

ZI

120

Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)

ZI

120

Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză)

ZI

120

Culturi si literaturi anglofone - Practici discursive

ZI

120

Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză)

ZI

120

5.

Facultatea de Stiinte

Biologie

Valorificarea resurselor biologice si protectia mediului

ZI

120

Matematică

Matematică didactică

ZI

120

Modele matematice si sisteme informatice în domeniul financiar-bancar

ZI

120

 

            15. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba română în context european (spatiu, cultură, comunicare)

ZI

120

Literatura engleză pentru copii si tineret

ZI

120

Dinamica limbii române contemporane

ZI

120

Literatura română si modernismul european

ZI

120

Limbi moderne aplicate

Limba franceză în traduceri specializate

ZI

120

Asistentă socială

Asistentă si incluziune socială a vârstnicilor si persoanelor cu dizabilităti

ZI

120

Studii culturale

Etnoturism/Etnologia si turismul cultural

ZI

120

Etnologie si antropologie socială

ZI

120

Studii canadiene

ZI

120

Teologie

Teologie crestină si spiritualitate europeană

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte

Matematică

Matematici computationale si tehnologii informatice

ZI

120

Matematică didactică

ZI

120

Biologie

Biologie-Biochimie

ZI

120

Administrarea afacerilor

Managementul afacerilor

ZI

120

Management

Managementul proiectelor europene

ZI

120

Fizică

Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate

ZI

120

Chimie

Chimie didactică

ZI

120

Metode de analiză utilizate în controlul calitătii mediului si produselor

ZI

120

3.

Facultatea de Resurse Minerale si Mediu

Ingineria mediului

Evaluarea impactului si riscului pentru mediu

ZI

120

Mine, petrol si gaze

Securitatea si reabilitarea perimetrelor miniere

ZI

120

4.

Facultatea de Inginerie

Inginerie mecanică

Managementul mentenantei sistemelor mecanice

ZI

120

Proiectarea masinilor si echipamentelor

ZI

120

Inginerie electrică

Sisteme moderne în actionări electromecanice

ZI

120

Inginerie si management în domeniul electric

ZI

120

Inginerie industrială

Ingineria calitătii sistemelor tehnologice

ZI

120

Ingineria sistemelor flexibile de fabricatie

ZI

120

Inginerie energetică

Inginerie si management în domeniul energetic

ZI

120

Monitorizarea si analiza functionării sistemelor electro-energetice

ZI

120

 

            16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA" DIN BRASOV

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism

ZI

120

Management

Management si strategii de afaceri

ZI

120

Managementul afacerilor

ZI

120

Marketing

Strategii de marketing

ZI

120

Economie si afaceri internationale

Relatii economice internationale

ZI

120

Interdisciplinar (Marketing, Administrarea afacerilor)

Politici si strategii de marketing

ZI

120

Contabilitate

Politici contabile, audit si control de gestiune

ZI

120

Audit intern

ZI

120

Finante

Management financiar-bancar

ZI

120

2.

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Psihologie

Consiliere scolară si resurse umane în organizatie

ZI

120

Psihologia personalitătii

ZI

120

Stiinte ale educatiei

Resurse umane în educatie. Formare si management

ZI

120

3.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Studii de limba si literatura română

ZI

120

Editarea si promovarea produselor culturale

ZI

120

Scriere creatoare si traducere literară

ZI

120

Limba si literatura română - identitate în multiculturalism

ID

120

Studii interculturale în limba si literatura germană (în limba germană)

ZI

120

Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)

ZI

120

Traducere si interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)

ZI

120

4.

Facultatea de Drept si Sociologie

Sociologie

Gestiunea campaniilor de imagine

ZI

120

Asistentă si dezvoltare comunitară

ZI

120

Gestiunea si dezvoltarea resursei umane

ZI

120

Drept

Drept privat aprofundat

ZI

120

Legislatie comunitară si carieră judiciară

ZI

120

Stiinte penale aprofundate

ZI

120

Sisteme si institutii de drept international si comunitar

ZI

120

5.

Facultatea de Muzică

Muzică

Tehnica si arta muzicală din secolul XX

ZI

120

Stil si performantă în interpretarea instrumentală si vocală

ZI

120

Interdisciplinar (Muzică, Psihologie, Medicină)

Meloterapie

ID

120

6.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Diagnoză si prognoză psihomotrică

ZI

120

Educatie fizică si activităti sportive de timp liber

ZI

120

Activităti sportiv-turistice si de timp liber

ZI

120

Performantă sportivă si management în sport

ZI

120

 


7.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Structuri matematice fundamentale

ZI

120

Interdisciplinar (Informatică, Matematică)

Tehnologii informatice

ZI

120

Informatică

Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft

ZI

120

8.

Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere

Silvicultură

Managementul ecosistemelor forestiere

ZI

120

Management si sisteme tehnice în exploatări forestiere

ZI

120

9.

Facultatea de Industria Lemnului

Inginerie forestieră

Eco-design de mobilier si restaurare

ZI

120

Structuri avansate din lemn si tehnologii inovative

ZI

120

10.

Facultatea de Inginerie Electrică si Stiinta Calculatoarelor

Inginerie electrică

Sisteme electrice avansate - în limba engleză - (Advanced electrical systems)

ZI

120

Inginerie electronică si telecomunicatii

Sisteme electronice si de comunicatii integrate

ZI

120

Ingineria sistemelor

Sisteme avansate în automatică si tehnologii informatice

ZI

120

11.

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Inginerie industrială

Ingineria sudării materialelor avansate

ZI

120

Ingineria materialelor

Ingineria si managementul materialelor avansate - metalice, ceramice si compozite

ZI

120

12.

Facultatea de Inginerie Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Securitate rutieră, transport si interactiunea cu mediul

ZI

120

Autovehiculul si mediul

FR

120

Autovehiculul si tehnologiile viitorului

ZI

120

Mecatronică si robotică

Sisteme mecatronice pentru industrie si medicină

ZI

120

Informatica mediilor virtuale

ZI

120

13.

Facultatea de Inginerie Tehnologică

Inginerie industrială

Ingineria fabricatiei inovative

ZI

120

Design de produs pentru dezvoltare durabilă si protectia mediului

ZI

120

Managementul calitătii

ZI

120

Inginerie si management

Managementul afacerilor în industrie

ZI

120

14.

Facultatea de Constructii

Inginerie civilă

Modernizare energetică în mediul construit

ZI

120

15.

Facultatea de Alimentatie si Turism

Inginerie mecanică

Eco-biotehnologii agricole si alimentare

ZI

120

 

            17. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Agricultură

Agronomie

 

Protectia plantelor

ZI

90

Protectia plantelor

FR

90

Agricultură organică

ZI

90

Dezvoltare rurală

ZI

90

Managementul resurselor naturale si agroturistice din zona montană

ZI

90

Ingineria produselor alimentare

Managementul calitătii alimentelor

ZI

90

Managementul calitătii alimentelor

ID

120

Sisteme de procesare si controlul calitătii produselor alimentare

ZI

90

Sisteme de procesare si controlul calitătii produselor alimentare

ZI

90

Siguranta alimentară si protectia consumatorului

ZI

120

Ingineria mediului

Protectia sistemelor natural si antropice

ZI

120

Biologie

Biologia agroecosistemelor

ZI

120

2.

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Proiectarea, amenajarea si întretinerea spatiilor verzi

ZI

90

Managementul productiei horticole în climat controlat

ZI

90

Managementul productiei horticole în climat controlat

FR

90

Tehnologia producerii si valorificării vinurilor speciale si a produselor derivate

ZI

120

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

ZI

120

Biodiversitate si bioconservare

ZI

120

Stiinte horticole

ZI

90

Inginerie si management

Economie agroalimentară

ZI

90

Agribusiness

ZI

90

3.

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Zootehnie

Managementul cresterii animalelor si acvacultura

ZI

90

Managementul calitătii produselor de origine animalieră

ZI

120

Biotehnologii

Biotehnologii aplicate

ZI

120

 

            18. UNIVERSITATEA „BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma de Învătământ

Număr de credite

1.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Matematică computatională (în limba maghiară)

ZI

120

Modelare interdisciplinară (în limba maghiară)

ZI

120

Matematică

ZI

120

Matematică aplicată

ZI

120

Matematică didactică

ZI

120

Matematică didactică (în limba maghiară)