MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 604/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 604            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 1 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            712. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestări de servicii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.748. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.112/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Iulica" din Galati

 

4.749. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.113/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Europeană" din Bucuresti

 

4.750. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.574/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davila" din Slatina

 

4.754. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Giurgiu

 

4.755. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Centrul de Studii „Stefan cel Mare si Sfânt" Pascani

 

4.756. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „First Steps" din Iasi

 

4.757. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret" din Arad


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare si pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestări de servicii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Persoanele autorizate să detină si, după caz, să poarte si să folosească arme letale au obligatia ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de politie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original si în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în conditiile legii."

2. La articolul 106 alineatul (2), litera c) se abrogă.

Art. III. - Se aprobă tarifele de evaluare în vederea autorizării, acreditării si evaluării externe periodice a unitătilor de învătământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învătământ, percepute de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. IV. - (1) Se aprobă lista de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare si măsurărilor, LT-2009, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Taxele si tarifele încasate pentru alte categorii de lucrări decât cele efectuate în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare si măsurărilor, LT-2009, sunt stabilite prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 452/2006 pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinte generale - N.TV.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 184/2000, si prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 148/2002 privind aprobarea Listei de tarife pentru verificările metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală.

Art. V. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 70/2007 privind aprobarea Regulamentului de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 1 februarie 2007;

b) Hotărârea Guvernului nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare si evaluare externă periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007;

c) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 79/2004 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT-2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 martie 2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul

Activitătilor Nucleare,

Borbâla Vajda

 

Bucuresti, 14 iunie 2009.

Nr. 712.

 


ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare

 

Art. 1. - (1) Taxele si tarifele aplicabile în activitătile nucleare, activităti prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, sunt stabilite în functie de complexitatea instalatiilor, tehnicilor si a riscurilor asociate activitătilor nucleare cărora li se aplică regimul de control si autorizare prevăzut de lege.

(2) Tarifele cuprind costurile de evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic pe toată durata de valabilitate a autorizatiei, cheltuielile materiale si de personal necesare elaborării reglementărilor specifice, redactării răspunsurilor si a autorizatiilor, permiselor sau a documentelor de aprobare ori respingere si de dezvoltare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

Art. 2. - (1) Taxele si tarifele aplicabile în activitătile nucleare se suportă, conform legii, de către titularii de autorizatii sau de către solicitantii de autorizatii si avize în domeniul nuclear, persoane legal constituite.

(2) Solicitantii de autorizatii si avize plătesc taxele si tarifele cuprinse în prezentul regulament înainte de expertizarea tehnică, examinarea în vederea autorizării sau avizării.

Art. 3. - (1) Tarifele pentru eliberarea de licente si autorizatii în domeniul nuclear se achită de către solicitantii persoane legal constituite sau persoane fizice române, prin virament bancar (cu ordin de plată sau mandat postai) în contul RO51TREZ7005025XXX000283 „Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii", deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti (ATCPMB), beneficiar Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), cod fiscal 10792013.

(2) Taxele pentru eliberarea de licente si autorizatii în domeniul nuclear se achită de către solicitanti, prin virament bancar (cu ordin de plată sau mandat postal) sau în numerar, cu foaie de vărsământ-chitantă, în contul bugetului de stat 20.16.01.03 „Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare", la unitătile Trezoreriei Statului în a căror rază solicitantii sunt înregistrati fiscal sau îsi au domiciliul, după caz. Codurile IBAN ale contului 20.16.01.03 deschis la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului se regăsesc pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/PortalANAF/Asistentacontribuabililor

(3) Taxele si tarifele datorate de către solicitantii persoane legal constituite străine se achită în euro în contul RO33RNCB0082044174770003, deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Unirea pe seama CNCAN, la cursul Băncii Nationale a României valabil în ultima zi a lunii precedente datei de efectuare a plătii.

(4) În termen de 7 zile de la încasare, CNCAN virează integral la bugetul de stat în contul 20.36.01.50 „Alte venituri" valoarea în lei aferentă taxelor. Valoarea în lei aferentă tarifelor se virează integral în contul RO51TREZ7005025XXX000283 „Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii", deschis pe seama CNCAN la ATCPMB.

(5) La documentatia înaintată CNCAN se vor anexa copii ale documentelor care certifică virarea sumelor reprezentând taxele si tarifele datorate, vizate de unitatea bancară prin care s-au efectuat plătile respective.

Art. 4. - (1) Taxele reprezintă 10% din valoarea tarifului.

(2) Odată cu eliberarea autorizatiei, a avizului, precum si în cazul respingerii cererii solicitantului, CNCAN va emite factură pentru suma stabilită conform prezentului regulament.

(3) Pentru taxe nu se emite factură.

Art. 5. - (1) In cazul respingerii cererii solicitantului, taxele si tarifele achitate nu se restituie.

(2) În cazul renuntării în scris a solicitantului, tariful se restituie în cuantumul rezultat din diferenta dintre tariful achitat si orele efective realizate de CNCAN până în momentul înregistrării cererii de renuntare a solicitantului, tarifate conform tarifului orar prevăzut în prezentul regulament.

(3) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând tarife se va efectua pe baza cererii în care se vor mentiona în mod obligatoriu numărul si data documentului cu care s-a efectuat plata. Pe cererea de restituire, directia de specialitate a CNCAN va confirma că plătitorul nu avea obligatia achitării sumei respective.

(4) Restituirea sumelor achitate în plus reprezentând taxe se va efectua pe baza cererii adresate organului fiscal în raza căruia s-a plătit, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Pe cererea de restituire adresată organului fiscal, CNCAN va confirma că plătitorul nu avea obligatia achitării sumei respective.

(5) Termenul scadent de achitare a taxelor si tarifelor de autorizare prevăzute în prezentul regulament este de 30 de zile de la data transmiterii de către CNCAN a Formularului de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, prin care se comunică solicitantilor de autorizatii sumele ce trebuie achitate si conturile în care trebuie plătite.

(6) În cazul neachitării la termenul scadent a obligatiilor bugetare, respectiv taxele de autorizare a activitătilor nucleare, solicitantii sunt obligati să calculeze si să vireze la bugetul de stat majorări de întârziere, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Tariful pentru orele efectiv lucrate (dar nu mai putin de 8 ore) este de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.

Art. 7. - (1) Suplimentar acestor taxe si tarife solicitantul de autorizatie va suporta, în limita baremelor legale, cheltuielile de deplasare a echipei CNCAN (transport, cazare, diurnă) în vederea auditării, examinării si expertizării tehnice.

(2) În regim de urgentă, taxele si tarifele se majorează cu 50%. Majorarea se va aplica numai la cererea solicitantului de a se elibera autorizatia în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii si documentatiei de autorizare complete la registratura CNCAN.

Art. 8. - Taxele si tarifele, aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind securitatea nucleară, sistemul de management al calitătii, radioprotectia, managementul combustibilului uzat si al deseurilor radioactive de pe amplasament, protectia fizică, garantii nucleare, import, transfer si detinere de materiale nucleare, materiale si echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unitătile 1 si 2, precum si pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitesti-Colibasi sunt prevăzute în sectiunea nr. 1 din anexa la prezentul regulament.

Art. 9. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind securitatea nucleară, sistemul de management al calitătii, radioprotectia, managementul combustibilului uzat si al deseurilor radioactive de pe amplasament, protectia fizică, garantii nucleare, import, transfer si detinere de materiale nucleare, materiale si echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unitătile 3 si 4 sunt prevăzute în sectiunea nr. 2 din anexa la prezentul regulament.

Art. 10. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind securitatea nucleară, securitatea radiologică, managementul combustibilului uzat, detinerea de materiale nucleare, materiale si echipamente, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice pentru reactoarele de cercetare sunt prevăzute în sectiunea nr. 3 din anexa la prezentul regulament.

Art. 11. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind siguranta în functionare a instalatiilor de încercare, laboratoarelor de examinare postiradiere, iradiatoarelorde mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) si ansamblurilor subcritice sunt prevăzute în sectiunea nr. 4 din anexa la prezentul regulament.

Art. 12. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind deseurile radioactive si combustibilul nuclear ars sunt prevăzute în sectiunea nr. 5 din anexa la prezentul regulament.

Art. 13. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind sistemele de management al calitătii sunt prevăzute în sectiunea nr. 6 din anexa la prezentul regulament.

Art. 14. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare cu instalatii radiologice si surse de radiatii, altele decât cele prevăzute în sectiunile nr. 1-5 si 8-17, sunt prevăzute în sectiunea nr. 7 din anexa la prezentul regulament.

Art. 15. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare din domeniul cercetării geologice, extractiei minereurilor de uraniu si toriu, precum si prelucrării materiilor prime nucleare sunt prevăzute în sectiunea nr. 8 din anexa la prezentul regulament.

Art. 16. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare din domeniul transportului materialelor nucleare radioactive sunt prevăzute în sectiunea nr. 9 din anexa la prezentul regulament.

Art. 17. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru activitătile privind materialele, dispozitivele, echipamentele si informatiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată, sunt prevăzute în sectiunea nr. 10 din anexa la prezentul regulament.

Art. 18. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor de garantii nucleare sunt prevăzute în sectiunea nr. 11 din anexa la prezentul regulament.

Art. 19. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru activitătile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear si a organismelor dozimetrice acreditate sunt prevăzute în sectiunea nr. 12 din anexa la prezentul regulament.

Art. 20. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru protectia fizică a instalatiilor nucleare sunt prevăzute în sectiunea nr. 13 din anexa la prezentul regulament.

Art. 21. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor si controalelor surselor naturale de radiatii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care conduc la o crestere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din populatie, sunt prevăzute în sectiunea nr. 14 din anexa la prezentul regulament.

Art. 22. - Taxele si tarifele aplicabile la măsurătorile de radioactivitate sau ale câmpurilor de radiatii, executate de către CNCAN, sunt prevăzute în sectiunea nr. 15 din anexa la prezentul regulament.

Art. 23. - Taxele si tarifele aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor si controlului pentru activitătile de realizare a produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare sunt prevăzute în sectiunea nr. 16 din anexa la prezentul regulament.

Art. 24. - Taxele si tarifele aplicabile la autorizarea executării constructiilor în domeniul nuclear si controlul de stat asupra calitătii constructiilor din cadrul instalatiilor nucleare sunt prevăzute în sectiunea nr. 17 din anexa la prezentul regulament.

Art. 25. - Tarifele aplicabile în activitătile nucleare includ distribuirea gratuită a normelor emise de CNCAN.

Art. 26. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA

la regulament

 

SECTIUNEA Nr. 1

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind securitatea nucleară pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unitătile 1 si 2, precum si pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitesti-Colibasi

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei/an)

TARIFE (lei/an)

0

1

2

3

1.

Autorizarea desfăsurării activitătilor în domeniul nuclear aferente centralelor nuclearoelectrice, acoperind cheltuielile pentru:

900.000

9.000.000

a) evaluare, expertizare tehnică, control initial si periodic în domeniul securitătii nucleare, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul securitătii radiologice, permise de exercitare în domeniile ON, CNE, conform sectiunii nr. 12 pct. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 si 4

c) activitătile de autorizare a personalului, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

 

 

d) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul sistemului de management al calitătii, conform sectiunii nr. 6 pct. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.8, 1.9, 3, 4 si 5

 

 

e) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul managementului combustibilului uzat si al deseurilor radioactive în clădirile de pe amplasamentul CNE Cernavodă, conform sectiunii nr. 5 pct. 1 si 3, inclusiv evaluarea planului conceptual si a planului detaliat de dezafectare

 

 

f) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul protectiei fizice, garantiilor nucleare, import, transfer si detinere de materiale nucleare, materiale si echipamente în cadrul CNE Cernavodă, conform sectiunii nr. 10 pct. 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 si 4, sectiunii nr. 13 pct. 2.1,2.5, 2.6, 4,7, 8 si 11, sectiunii nr. 11 pct. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9, inclusiv transferul de combustibil de la fabrica de combustibil nuclear (FCN) la CNE Cernavodă

 

 

g) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul transportului materialelor radioactive, conform sectiunii nr. 9 pct. 1, 4, 9 si 10

 

 

h) autorizarea executării constructiilor cu specific nuclear si controlul de stat asupra calitătii constructiilor din cadrul instalatiilor nucleare, conform sectiunii nr. 17

 

 

2.

Autorizarea desfăsurării activitătilor de testare medicală sau psihologică a personalului

 

 

3.

Atestarea altor activităti privind pregătirea personalului operator în instalatia nucleară, desfăsurate de prestatorii de servicii, conform art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată

 

 

4.

Expertizări tehnice, consultatii, examinări si controale care nu sunt enumerate mai sus

 

 

 

SECTIUNEA Nr. 2

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind securitatea nucleară pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unitătile 3 si 4

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei/an/unitate)

          TARIFE (lei/an/unitate)

0

1

2

3

1.

Autorizarea desfăsurării activitătilor în domeniul nuclear aferente centralelor nuclearoelectrice, acoperind cheltuielile pentru:

Conform notei 2

Conform notei 2

a) evaluare, expertizare tehnică, control initial si periodic în domeniul securitătii nucleare, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul securitătii radiologice, permise de exercitare în domeniile ON, CNE, conform sectiunii nr. 12 pct. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 si 4

c) activitătile de autorizare a personalului, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

d) evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul sistemului de management al calitătii, conform sectiunii nr. 6, pct. 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.8, 1.9, 3, 4 si 5

e) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul managementului combustibilului uzat si al deseurilor radioactive în clădirile de pe amplasamentul CNE Cernavodă, conform sectiunii nr. 5 pct. 1 si 3, inclusiv evaluarea planului conceptual si a planului detaliat de dezafectare

f) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul protectiei fizice, garantiilor nucleare, import, transfer si detinere de materiale nucleare, materiale si echipamente în cadrul CNE Cernavodă, conform sectiunii nr. 10 pct. 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 si 4, sectiunii nr. 13 pct. 2.1, 2.5, 2.6, 4, 7, 8 si 11, sectiunii 11 pct. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9, inclusiv transferul de combustibil de la fabrica de combustibil nuclear (FCN) la CNE Cernavodă

g) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul transportului materialelor radioactive, conform sectiunii nr. 9 pct. 1, 4, 9 si 10

h) autorizarea executării constructiilor cu specific nuclear si controlul de stat asupra calitătii constructiilor din cadrul instalatiilor nucleare, conform sectiunii nr. 17

2.

Autorizarea desfăsurării activitătilor de testare medicală sau psihologică a personalului

3.

Atestarea altor activităti privind pregătirea personalului operator în instalatia nucleară, desfăsurate de prestatorii de servicii, conform art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată

4.

Expertizări tehnice, consultatii, examinări si controale care nu sunt enumerate mai sus

 

NOTE:

(1) Valorile taxelor si tarifelor reprezintă sume ce vor fi achitate anual, în prima lună a anului calendaristic.

Taxele si tarifele se aplică pentru Unitatea 3 si Unitatea 4 separat.

 

(2) Valorile taxelor si tarifelor cresc progresiv, după cum urmează:

Taxe

(lei/an/unitate)

Tarife

(lei/an/unitate)

Autorizatii partiale până la eliberarea autorizatiei de constructie:

100.000

1.000.000

Până la eliberarea autorizatiei de punere în functiune:

200.000

2.000.000

Până la eliberarea autorizatiei de crestere a puterii:

300.000

3.000.000

Până la eliberarea autorizatiei de operare:

400.000

4.000.000

Operarea la putere nominală:

450.000

4.500.000

 

SECTIUNEA Nr. 3

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind securitatea nucleară a reactoarelor de cercetare

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei/an)

TARIFE (lei/an)

0

1

2

3

1.

Autorizarea desfăsurării activitătilor în domeniul nuclear aferente reactoarelor de cercetare, acoperind cheltuielile pentru:

95.700

957.000

a) evaluare, expertizare tehnică, control initial si periodic în domeniul securitătii nucleare si radiologice, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

b) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul securitătii radiologice, permise de exercitare în domeniile ON, RN

c) activitătile de autorizare a personalului, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

d) elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice, evaluare, expertizare tehnică, examinare, control initial si periodic în domeniul managementului combustibilului uzat, conform sectiunii nr. 5 pct. 4, cu exceptia evaluării planului conceptual si a planului detaliat de dezafectare

e) activitătile de autorizare a detinerii de materiale nucleare, materiale si echipamente în cadrul reactoarelor de cercetare, elaborarea sau revizuirea reglementărilor specifice

2.

Autorizarea desfăsurării activitătilor de testare medicală sau psihologică a personalului dintr-o instalatie nucleară

1.300

13.000

3.

Evaluarea planului conceptual de dezafectare

Taxa reprezintă 10% din tarif.

Conform notei 3

4.

Evaluarea planului detaliat de dezafectare

Taxa reprezintă 10% din tarif.

Conform notei 3

5.

Atestarea altor activităti privind pregătirea personalului operator în instalatia nucleară desfăsurate de prestatorii de servicii, conform art. 2 lit. g) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată

Taxa reprezintă 10% din tarif.

Conform notei 3

6.

Expertizări tehnice, consultatii, examinări si controale care nu sunt enumerate mai sus

Taxa reprezintă 10% din tarif.

Conform notei 3

 

NOTE:

1. Valorile taxelor si tarifelor prevăzute la pct. 1 reprezintă sume ce vor fi achitate anual, în prima lună a anului calendaristic, pe toată durata de valabilitate a autorizatiei. Taxele si tarifele se aplică pentru fiecare reactor de cercetare.

2. Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN vor fi finantate de solicitantul/titularul autorizatiei în afara cuantumului taxelor si tarifelor stabilite în prezentul regulament.

3. Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009.

 

SECTIUNEA Nr. 4

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind siguranta în functionare a instalatiilor de încercare, laboratoarelor de examinare postiradiere, iradiatoarelor de mare capacitate (peste 100 kCi Co-60) si ansamblurilor subcritice

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Prima autorizare si reautorizarea* pentru:

1.1.

Proiectarea instalatiei având implementat un sistem de management al calitătii

2.877

28.770

1.2.

Amplasare

1.199

11.990

1.3.

Constructii-montaj

5.754

57.540

1.4.

Punere în functiune

5.754

57.540

1.5.

Functionare de probă

2.877

28.770

1.6.

Functionare si întretinere

2.877

28.770

1.7.

Reparatii sau modificări

1.438

14.380

1.8.

Evaluarea planului conceptual de dezafectare

3.451

34.510

1.9.

Modificarea si revizia planului conceptual de dezafectare **

 

 

1.10.

Evaluarea planului detaliat de dezafectare ***

9.316

93.160

1.11.

Modificarea si revizia planului detaliat de dezafectare **

 

 

1.12.

Conservare

1.438

14.380

1.13.

Dezafectare ***

7.193

71.930

2.

Modificarea si completarea autorizatiei, eliberarea autorizatiei partiale

720

7.200

3.

Autorizarea personalului 2)

 

 

3.1.

Evaluarea si atestarea activitătilor de pregătire de specialitate în instalatia nucleară (pe persoană)

103

1.030

3.2.

Autorizarea personalului de conducere din instalatia nucleară (pe persoană)

155

1.550

3.3.

Autorizarea personalului de specialitate de executie din instalatia nucleară (pe persoană)

74

740

4.

Examinarea personalului pentru obtinerea permisului nivel 2 sau 3 radioprotectie (pe persoană) ****

57

570

5.

Expertizări tehnice, consultatii, examinări si controale care nu sunt enumerate mai

 

 

 

* Pentru ansamblurile subcritice taxele si tarifele se reduc la 50% din valorile prevăzute în tabel.

** Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

*** Pentru instalatiile de încercări în care nu este prezentă contaminarea sau pericolul de contaminare este scăzut, taxa si tariful de dezafectare sunt 10% din valorile prevăzute în tabel.

**** Taxa si tariful sunt pentru permisul de nivel 2. Taxa si tariful se majorează cu 100% pentru permisul de nivel 3.

***** Suplimentar acestor taxe si tarife solicitantul va suporta si costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de expertizare sau control la titularul/solicitantul de autorizatie.

 

NOTE:

1. Taxele si tarifele se aplică pentru o singură unitate.

2. Autorizarea personalului instalatiei nucleare reprezintă eliberarea de permise de exercitare în conformitate cu prevederile art. 2 lit. g), art. 8 si art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, si cu reglementările specifice.

3. Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN sunt finantate de solicitantul autorizatiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament.

 

SECTIUNEA Nr. 5

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind deseurile radioactive si combustibilului nuclear ars

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA*

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Depozite intermediare de stocare a deseurilor radioactive, statii pentru tratarea deseurilor radioactive (1)

 

 

1.1.

Prima autorizare si reautorizarea pentru:

 

 

1.1.1.

Proiectarea instalatiei având implementat un sistem de management al calitătii

4.340

43.400

1.1.2.

Detinere

1.162

11.620

1.1.3.

Transfer

1.162

11.620

1.1.4.

Amplasare

2.072

20.720

1.1.5.

Constructii-montaj

6.596

65.960

1.1.6.

Punere în functiune

2.800

28.000

1.1.7.

Functionare de probă

2.800

28.000

1.1.8.

Functionare si întretinere

2.800

28.000

1.1.9.

Reparatii sau modificări

1.400

14.000

1.1.10.

Evaluarea planului conceptual de dezafectare

742

7.240

1.1.11.

Modificarea si revizia planului conceptual de dezafectarea (2)

 

 

1.1.12.

Evaluarea planului detaliat de dezafectarea (3)

2.100

21.000

1.1.13.

Modificarea si revizia planului detaliat de dezafectarea (2)

 

 

1.1.14.

Conservare

1.400

14.000

1.1.15.

Dezafectarea (3)

7.364

73.640

1.2.

Modificarea si completarea autorizatiei, eliberarea autorizatiei partiale

707

7.070

2.

Depozite definitive de deseuri radioactive de suprafată sau lângă suprafată (deseuri care se pretează la astfel de depozitări) (1)

 

 

2.1.

Prima autorizare si reautorizarea pentru:

 

 

2.1.1.

Proiectarea instalatiei având implementat un sistem de management al calitătii

4.732

47.320

2.1.2.

Detinere

4.235

42.350

2.1.3.

Transfer

4.235

42.350

2.1.4.

Amplasare

4.732

47.320

2.1.5.

Constructii-montaj

7.980

79.800

2.1.6.

Punere în functiune

6.476

64.760

2.1.7.

Functionare si întretinere

3.052

30.520

2.1.8.

Functionare de probă

3.052

30.520

2.1.9.

Reparatii sau modificări

1.624

16.240

2.1.10.

închidere

7.700

77.000

2.1.11.

Control institutional

1.624

16.240

2.2.

Modificarea si completarea autorizatiei, eliberarea autorizatiei partiale

1.764

17.640

 

3.

Depozite intermediare uscate de combustibil uzat provenind din centrale nuclearo-electrice

 

 

3.1.

Prima autorizare si reautorizarea pentru:

 

 

3.1.1.

Proiectarea instalatiei având implementat un sistem de management al calitătii

26.373

263.730

3.1.2.

Detinere

16.101

161.010

3.1.3.

Transfer

16.101

161.010

3.1.4.

Amplasare

29.730

297.300

3.1.5.

Constructii-montaj

40.759

407.590

3.1.6.

Punere în functiune

21.579

215.790

3.1.7.

Functionare de probă

16.783

167.830

3.1.8.

Functionare si întretinere

16.783

167.830

3.1.9.

Reparatii sau modificări

7.193

71.930

3.1.10.

Conservare

7.193

71.930

3.1.11.

Dezafectare

14.385

143.850

3.1.12.

Evaluarea planului conceptual de dezafectare

18.401

184.010

3.1.13.

Modificarea si revizia planului conceptual de dezafectarea (2)

 

 

3.1.14.

Evaluarea planului detaliat de dezafectare

34.503

345.030

3.1.15.

Modificarea si revizia planului detaliat de dezafectarea (2)

 

 

3.2.

Modificarea si completarea autorizatiei, eliberarea autorizatiei partiale

4.796

47.960

4.

Depozite intermediare de combustibil uzat provenind din reactoare de cercetare, independente de reactorul de cercetare

 

 

4.1.

Prima autorizare si reautorizarea pentru:

 

 

4.1.1.

Proiectarea instalatiei având implementat un sistem de management al calitătii

21.579

215.790

4.1.2.

Detinere

6.210

62.100

4.1.3.

Transfer

6.210

62.100

4.1.4.

Amplasare

21.098

210.980

4.1.5.

Constructii-montaj

33.566

335.660

4.1.6.

Punere în functiune

14.385

143.850

4.1.7.

Functionare de probă

9.590

95.900

4.1.8.

Functionare si întretinere

9.590

95.900

4.1.9.

Reparatii sau modificări

3.836

38.360

4.1.10.

Conservare

3.836

38.360

4.1.11.

Dezafectare

9.590

95.900

4.1.12.

Aprobarea planului conceptual de dezafectare

4.141

41.410

4.1.13.

Modificarea si revizia planului conceptual de dezafectarea (2)

 

 

4.1.14.

Aprobarea planului detaliat de dezafectare

8.280

82.800

4.1.15.

Modificarea si revizia planului detaliat de dezafectarea)

 

 

4.2.

Modificarea si completarea autorizatiei, eliberare de autorizatii partiale

1.918

19.180

5.

Examinarea operatorilor (pe operator) (4)

96

960

6.

Examinarea personalului pentru obtinerea permisului nivel 2 sau 3 radioprotectie (pe persoană) (5)

57

570

7.

Aprobarea eliberării de sub cerintele de autorizare a materialelor rezultate din practici nucleare (2)

 

 

8.

Evaluarea documentatiei tehnice în vederea eliberării certificatului de încheiere a activitătilor din domeniul nuclear (2)

 

 

9.

Expertizări tehnice, examinări si controale care nu sunt enumerate mai sus (2) , (6)

 

 

 

            Analizele suplimentare sau expertizările independente solicitate de CNCAN sunt finantate de solicitantul autorizatiei în afara tarifelor stabilite în prezentul regulament.


 

NOTE:

(1) Taxa si tariful din tabel sunt pentru statii de tratare si depozite pentru deseuri de activitate joasă. Pentru statii de tratare si depozite pentru deseuri de activitate medie si pentru statii de tratare si depozite pentru deseuri de activitate joasă si medie se aplică o taxă si un tarif de 300% din valorile din tabel. Instalatiile de recuperare a tritiului vor fi considerate ca statii de tratare a deseurilor de activitate medie.

(2) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(3) Taxa si tariful se referă la dezafectarea totală a statiei de tratare. Pentru dezafectarea partială (dezafectarea unor instalatii din statie) se aplică 50% din taxă si tarif.

(4) Taxa si tariful pentru examinarea operatorilor se referă numai la operatorii care lucrează în depozitele de combustibil ars independente de reactoare.

(5) Taxa si tariful sunt pentru permisul de nivel 2. Taxa si tariful se majorează cu 100% pentru permisul de nivel 3.

(6) Suplimentar acestor taxe si tarife solicitantul va suporta si costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de expertizare sau control al sistemului de management al calitătii la titularul/solicitantul de autorizatie.

 

SECTIUNEA Nr. 6

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor privind sistemele de management al calitătii

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Prima autorizare si reautorizarea sistemelor de management al calitătii pentru*):

 

 

1.1.

Activitatea de conducere a lucrărilor de realizare, functionare si dezafectare a instalatiilor nucleare**):

 

 

1.1.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

2.398

23.980

1.1.2.

Reactoare de cercetare

959

9.590

1.1.3.

Ansambluri subcritice

100

1.000

1.1.4.

Instalatii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalatii de tratare a deseurilor radioactive si combustibilului ars, depozite de deseuri radioactive si combustibil ars si alte instalatii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.1.1, 1.1.2 si 1.1.3

479

4.790

1.2.

Activitătile de amplasare pentru instalatii nucleare:

 

 

1.2.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

1.438

14.380

1.2.2.

Reactoare de cercetare

720

7.200

1.2.3

Ansambluri subcritice

100

1.000

1.2.4.

Instalatii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalatii de tratare a deseurilor radioactive si combustibilului ars, depozite de deseuri radioactive si combustibil ars si alte instalatii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.2.1, 1.2.2 si 1.2.3

479

4.790

1.2.5.

Structuri, sisteme, echipamente si produse

479

4.790

1.3.

Activitătile de constructii-montaj ale instalatiilor nucleare:

 

 

1.3.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

3.836

38.360

1.3.2.

Reactoare de cercetare

1.679

16.790

1.3.3

Ansambluri subcritice

350

3.500

1.3.4.

Instalatii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalatii de tratare a deseurilor radioactive si combustibilului ars, depozite de deseuri radioactive si combustibil ars si alte instalatii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.3.1, 1.3.2 si 1.3.3

1.679

16.790

1.3.5.

Sisteme, structuri, echipamente si produse

1.679

16.790

1.4.

Activitătile de punere în functiune a instalatiilor nucleare:

 

 

1.4.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

3.836

38.360

1.4.2.

Reactoare de cercetare

1.679

16.790


0

1

2

3

1.4.3.

Ansambluri subcritice

250

2.500

1.4.4.

Instalatii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalatii de tratare a deseurilor radioactive si combustibilului ars, depozite de deseuri radioactive si combustibil ars si alte instalatii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.4.1, 1.4.2 si 1.4.3

1.199

11.990

1.4.5.

Structuri, sisteme, echipamente si produse

1.199

11.990

1.5.

Activitătile de functionare de probă, functionare (exploatare), întretinere, reparare si conservare a instalatiilor nucleare:

 

 

1.5.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

3.836

38.360

1.5.2.

Reactoare de cercetare

1.918

19.180

1.5.3.

Ansambluri subcritice

100

1.000

1.5.4.

Instalatii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalatii de tratare a deseurilor radioactive si combustibilului ars, depozite de deseuri radioactive si combustibil ars si alte instalatii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.5.1, 1.5.2 si 1.5.3

1.199

11.990

1.5.5.

Ansambluri subcritice

473

4.730

1.5.6.

Structuri, sisteme, echipamente si produse

1.199

11.990

1.6.

Activitătile de dezafectare a instalatiilor nucleare:

 

 

1.6.1.

Centrala nuclearoelectrică***)

2.877

28.770

1.6.2.

Reactoare de cercetare

1.438

14.380

1.6.3

Ansambluri subcritice

100

1.000

1.6.4.

Instalatii de încercare, laboratoare de examinare postiradiere, instalatii de tratare a deseurilor radioactive si a combustibilului ars si depozite de deseuri radioactive si combustibil ars si alte instalatii nucleare decât cele prevăzute la pct. 1.6.1, 1.6.2 si 1.6.3

1.199

11.990

1.6.5.

Structuri, sisteme, echipamente si produse

1.199

11.990

1.7.

Activitătile de aprovizionare (inclusiv exportul si importul) pentru produse, sisteme si servicii destinate instalatiilor nucleare

959

9.590

1.8.

Activităti de cercetare-dezvoltare si proiectare destinate instalatiilor nucleare:

 

 

1.8.1.

Activitătile de cercetare-dezvoltare si proiectare pentru structuri, sisteme, produse si servicii destinate instalatiilor nucleare****)

1.199

11.990

1.8.2.

Activitătile de proiectare, dezvoltare, întretinere, modificare si utilizare a produselor software*****)

1.199

11.990

1.9.

Activitătile de fabricare a sistemelor, echipamentelor, produselor si componentelor si de furnizare de servicii destinate instalatiilor nucleare:

 

 

1.9.1.

Clasele I si a II-a de aplicare a cerintelor sistemelor de management al calitătii

1.918

19.180

1.9.2.

Clasa a III-a de aplicare a cerintelor sistemelor de management al calitătii

1.438

14.380

1.9.3.

Clasa a IV-a de aplicare a cerintelor sistemelor de management al calitătii

959

9.590

1.9.4.

Cerinte suplimentare prevăzute în codul ASME si alte cerinte speciale

259

2.590

2.

Autorizarea unei entităti organizatorice responsabile cu evaluarea independentă a sistemului de management al calitătii (în cazul în care aceasta este independentă din punct de vedere juridic fată de organizatia pe care o evaluează)

1.437

14.370

3.

Modificarea, completarea si revizuirea autorizatiei (care nu implică aprobarea documentelor sistemului de management al calitătii)***)

74

740


0

1

2

3

4.

Activităti privind aprobarea documentelor sistemului de management al calitătii***):

 

 

4.1.

Reactualizarea manualului calitătii

144

1.440

4.2.

Aprobarea initială a unei proceduri pentru procese manageriale si functionale, a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor si componentelor, a unei proceduri de aplicare gradată a cerintelor sistemului de management al calitătii, a unei proceduri de elaborare a planului calitătii - în afara procesului de autorizare

48

480

4.3.

Reactualizarea unei proceduri pentru procese manageriale si functionale, a unei proceduri pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor si componentelor, a unei proceduri de aplicare gradată a cerintelor sistemului de management al calitătii, a unei proceduri de elaborare a planului calitătii

25

250

4.4.

Aprobarea initială a planului calitătii

50

500

4.5.

Reactualizarea planului calitătii

25

250

4.6.

Procedura de proces special sau altă procedură solicitată de CNCAN - aprobarea initială

38

380

4.7.

Reactualizarea unei proceduri de proces special sau altei proceduri solicitate de CNCAN

23

230

5.

Examinarea personalului responsabil pentru sistemul de management al calitătii***)

 

 

5.1.

Examinarea personalului responsabil pentru proiectarea, dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitătii (pe examen si pe persoană)

259

2.590

5.2.

Examinarea personalului entitătii organizatorice responsabil pentru evaluarea independentă a sistemului de management al calitătii (pe examen si pe persoană)

144

1.440

5.3.

Examinarea coordonatorilor activitătilor conform reglementărilor specifice sistemelor de management al calitătii (pe examen si pe persoană)

259

2.590

6.

Autorizarea si evaluarea activitătilor de pregătire a personalului în domeniul managementului calitătii

 

 

6.1.

Atestarea organismului de pregătire în domeniul managementului calitătii în domeniul nuclear

2.709

27.090

6.2.

Evaluarea programelor de pregătire specifică în domeniul sistemelor de management al calitătii

1.303

13.030

7.

Examinări si controale care nu sunt enumerate mai sus******)

 

 

8.

Expertizări tehnice si consultatii*******)

 

 

 

*) Taxele si tarifele includ si aprobarea manualului calitătii, a procedurilor pentru procese manageriale si functionale, a procedurilor pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor si componentelor, a procedurilor de aplicare gradată a cerintelor sistemului de management al calitătii, a procedurii de elaborare a planului calitătii, numai dacă aceste activităti se efectuează în cadrul procesului de autorizare/reautorizare.

**) Se plătesc numai taxa si tariful cu valoarea cea mai ridicată corespunzătoare instalatiilor nucleare la care se referă autorizarea.

***) Taxele si tarifele detinătorului centralei nuclearoelectrice si ale sucursalelor acesteia sunt incluse în taxele si tarifele pentru activitătile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevăzute în sectiunile nr. 1 si 2, pct. 1.

****) Pentru autorizarea activitătilor de cercetare-dezvoltare si/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse si servicii din fabricatia proprie si care la rândul lor se supun autorizării, taxa si tariful se reduc cu 40%.

*****) Pentru autorizarea activitătilor de proiectare, dezvoltare, întretinere, modificare si utilizare a produselor software care se realizează în aceleasi organizatii în care se desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare si/sau proiectare pentru structuri, sisteme, produse si servicii care la rândul lor se supun autorizării, taxa si tariful se reduc cu 50%.

******) Se tarifează pentru orele efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009, pentru expertizări tehnice, evaluări, audituri si controale ale activitătilor de amplasare, constructii-montaj, punere în functiune, functionare de probă, functionare, întretinere, reparare si conservare, dezafectare, aprovizionare, cercetare-dezvoltare si proiectare si fabricare a sistemelor, echipamentelor, produselor si componentelor si de furnizare de servicii destinate instalatiilor nucleare. Aceste controale sunt precizate la pct. a)-e) de mai jos. Taxa reprezintă 10% din tarif.

a) Audituri, inspectii, verificări ale CNCAN în vederea confirmării cerintelor sistemelor de management al calitătii

b) Participarea reprezentantilor CNCAN la omologări si calificări de produse destinate instalatiilor nucleare

c) Participarea reprezentantilor CNCAN în calitate de observatori la audituri externe ale beneficiarilor

d) Participarea reprezentantilor CNCAN în calitate de observatori la audituri interne

e) Participarea reprezentantilor CNCAN la punctele de asistare si/sau stationare stabilite în planul calitătii

*******) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.


 

NOTE:

1. Taxele si tarifele prevăzute la pct. 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 si 1.6.4 se achită pentru fiecare instalatie nucleară aflată pe acelasi amplasament si apartinând unui singur operator.

2. Tarifele prevăzute la pct. 1-5 se reduc cu 50% în cazul în care certificarea sistemelor de management al calitătii se efectuează de către organismul desemnat pentru certificare.

3. Aprobarea prevăzută la pct. 4.4 si 4.5 se referă la produsele din clasa IV de aplicare a cerintelor managementului calitătii. Ele se majorează cu 50% pentru clasa III, cu 100% pentru clasa II si cu 200% pentru clasa I.

4. Taxele si tarifele prevăzute la pct. 1.7-1.9 nu se aplică în cazul în care aceste activităti sunt efectuate de detinătorul centralei nuclearoelectrice sau sucursalele acesteia, fiind incluse în taxele si tarifele pentru activitătile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevăzute în sectiunile nr. 1 si 2, pct. 1. Nu vor fi exceptate de la plata taxelor si tarifelor organizatiile care furnizează produse si servicii pentru centrala nuclearoelectrică.

 

SECTIUNEA Nr. 7

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare cu instalatii radiologice si surse de radiatii, altele decât cele prevăzute în sectiunile nr. 1-5 si 8-17

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA (1), (15)

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Prima autorizare de securitate radiologică pentru desfăsurarea de activităti si prelungirea/reautorizarea desfăsurării activitătilor nucleare cu instalatii radiologice si surse de radiatii care necesită autorizarea în fază unică sau pe faze de realizare (2). !14) pentru:

 

 

1.1.

Amplasare

72

720

1.2.

Constructie

287

2.870

1.3.

Utilizare, producere, prelucrare, modificare, manipulare, punere în functiune

359

3.590

1.4.

Dezafectare, conservare, depozitare

168

1.680

2.

Prima autorizare de securitate radiologică pentru desfăsurarea de activităti si prelungirea/reautorizarea desfăsurării activitătilor nucleare care nu necesită amenajări speciale pentru: detinerea(3). (4), depozitarea!3), furnizarea!3), închirierea!3). (4), comodatul!3). (4), transferul!4), utilizarea!6), producerea!6), prelucrarea!6), modificarea!6), conservarea!6) si manipularea!6) instalatiilor radiologice si a surselor de radiatii

96

960

3.

înregistrarea utilizării surselor de radiatii si a instalatiilor radiologice care nu sunt exceptate de la regimul de autorizare!5)

240

2.400

4.

Autorizarea importului U), tranzitului (7) si exportului!8) de instalatii radiologice si surse de radiatii

48

480

5.

Autorizatia de securitate radiologică!9) pentru instalatii radiologice, surse de radiatii nucleare, aparatura dozimetrică si sisteme de detectie a radiatiilor, echipamentul de protectie la radiatii, în vederea producerii (fabricării), exportului sau importului

 

 

6.

Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare si extinderea valabilitătii permisului de exercitare (1°)

29

290

7.

Eliberarea duplicatelor permiselor de exercitare

24

240

8.

Eliberarea avizului pentru încadrarea în prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

24

240

9.

Controlul si auditul în vederea evaluării sistemului de management al calitătii în producerea, reconditionarea si manipularea instalatiilor radiologice, a surselor de radiatii, a aparaturii dozimetrice si sistemelor de detectie a radiatiilor, a echipamentelor de protectie la radiatii (11)

287

2.870

10.

Alte înregistrări, expertizări tehnice, examinări si controale (11). !12)

 

 

11.

Autorizarea întreprinderilor externe

115

1.150

12.

Eliberarea de carnete individuale de supraveghere dozimetrică!13)

6

60

13.

Expertizarea tehnică în vederea confirmării declaratiei prevăzute de Regulamentul Consiliului (EURATOM) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind transportul substantelor radioactive între statele membreC16)

45

450

 

NOTE:

(1) a) Taxele si tarifele se aplică separat pentru fiecare activitate. Pentru activitătile desfăsurate de societăti de binefacere, umanitare sau cu rol de protectie socială, taxele si tarifele aplicabile se reduc cu 50%.

b) Pentru reautorizare, în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei înainte de expirarea acesteia, taxele si tarifele se majorează cu 50%.

(2) Taxele si tarifele se aplică în functie de instalatia radiologică sau sursa de radiatii, după cum urmează:

a) 50% din taxă si tarif pentru generatoarele de radiatii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 110 kV;

b) 100% din taxă si tarif pentru generatoarele de radiatii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 110 kV;

c) 300% din taxă si tarif pentru acceleratoarele de particule;

d) 50% din taxă si tarif pentru instalatii radiologice care contin surse închise de radiatii cu activitatea < 37 GBq;

e) 100% din taxă si tarif pentru instalatiile radiologice care contin surse închise de radiatii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq si 3,7 TBq;

f) 250% din taxă si tarif pentru instalatiile radiologice care contin surse închise de radiatii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq si 37 TBq;

g) 500% din taxă si tarif pentru instalatiile radiologice care contin surse închise de radiatii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq si 370 TBq; h) 1000% din taxă si tarif pentru instalatiile radiologice care contin surse închise de radiatii cu activitatea peste 370 TBq;

i) 100% din taxă si tarif pentru instalatiile radiologice care contin surse deschise de radiatii care necesită amenajări de categoria a lll-a de lucrări; j) 300% din taxă si tarif pentru instalatiile radiologice care contin surse deschise de radiatii care necesită amenajări de categoria a ll-a de lucrări si pentru unitătile de terapie cu surse deschise;

k) 700% din taxă si tarif pentru instalatiile radiologice care contin surse deschise de radiatii care necesită amenajări de categoria I de lucrări; l) taxa si tariful calculate conform lit. a)-i) sunt pentru o singură instalatie. Ele se majorează cu 10% pentru fiecare instalatie suplimentară; m) taxa si tariful calculate conform lit. a)-l) se majorează cu 50% în cazul permiterii utilizării instalatiilor în afara incintelor amenajate; n) 200%din taxă si tarif pentru faza de punere în functiune, fără a se aplica lit. a)-m).

(3) a) Se taxează si se tarifează separat fiecare tip de instalatii radiologice si surse, tip de echipament de radioprotectie, detectori de radiatii sau aparatură dozimetrică, după cum urmează: 100% pentru generatori de radiatii, instalatii fără surse închise sau deschise de radiatii, 200% pentru surse închise de radiatii, surse deschise de radiatii, instalatii cu surse închise sau deschise de radiatii, 100% pentru furnizarea de detectori de radiatii, aparatură dozimetrică sau echipament de radioprotectie.

b) Pentru comodat, taxele si tarifele aplicabile se reduc cu 50%.

c) Pentru detinerea în vederea închirierii, taxele si tarifele aplicabile se majorează cu 100%.

(4) a) Se aplică 100% din taxă si tarif dacă activitătile se referă la o singură instalatie radiologică sau sursă de radiatii.

b) Pentru fiecare instalatie radiologică sau sursă de radiatii suplimentare se adaugă 10% din taxă si tarif.

c) Nu se aplică pentru detectoarele de radiatii, aparatura dozimetrică si echipamentul de radioprotectie.

d) Se aplică 50% din taxă si tarif pentru sursele de radiatii cu activitatea < 37 GBq.

e) Se aplică 100% din taxă si tarif pentru sursele de radiatii cu activitatea cuprinsă între 37 GBq si 3,7 TBq.

f) Se aplică 250% din taxă si tarif pentru sursele de radiatii cu activitatea cuprinsă între 3,7 TBq si 37 TBq.

g) Se aplică 500% din taxă si tarif pentru sursele de radiatii cu activitatea cuprinsă între 37 TBq si 370 TBq. h) Se aplică 1000% din taxă si tarif pentru sursele de radiatii cu activitatea peste 370 TBq.

(5) Se taxează si se tarifează fiecare tip de instalatie radiologică sau de sursă de radiatii:

a) cu 100% din taxă si tarif, dacă activitatea sursei este de cel mult 37 MBq sau tensiunea de accelerare este de cel mult 40 kV;

b) cu 200% din taxă si tarif, dacă sunt depăsite limitele de tensiune de accelerare prevăzute la lit. a), iar activitatea este mai mare de 37 MBq până la 37 GBq;

c) cu 500%, dacă activitatea depăseste 37 GBq până la 37 TBq;

d) la instalatii cu surse cu activitatea peste 37 TBq tariful se majorează de 10 ori;

e) pentru instalatiile de radiologie dentară intraorală, taxele si tarifele aplicabile se reduc cu 30%;

f) taxele si tarifele calculate conform lit. a)-e) sunt pentru osingură instalatie radiologică si o singură sursă de radiatii. Taxa si tariful se majorează cu 10% pentru fiecare instalatie radiologică si pentru fiecare sursă de radiatii suplimentară.

(6) Se taxează si se tarifează fiecare clasă de instalatii radiologice si fiecare clasă de surse de radiatii după cum urmează:

a) 100% din taxă si tarif pentru un tip de generatoare de radiatii X cu tensiunea de accelerare de cel mult 50 kV;

b) 200% din taxă si tarif pentru un tip de generatoare de radiatii X cu tensiunea de accelerare cuprinsă între 50 kV si 130 kV, instalatii radiologice care contin surse închise de radiatii si surse de radiatii;

c) 300% din taxă si tarif pentru un tip de generatoare de radiatii X cu tensiunea de accelerare mai mare de 130 kV, precum si pentru utilizarea instalatiilor radiologice de radioscopie medicală;

d) pentru fiecare tip de instalatie radiologică sau sursă de radiatii se adaugă câte 10% din tarif.

(7) Se taxează si se tarifează separat dispozitivele generatoare de radiatii ionizante si sursele de radiatii, astfel:

a) 50% din taxă si tarif pentru componente (tub, cupolă, etc.) sau o activitate totală a surselor de radiatii per autorizatie mai mică de 37MBq;

b) 100% din taxă si tarif pentru un dispozitiv generator de radiatii X (instalatie completă) sau o activitate totală a surselor de radiatie per autorizatie cuprinsă între 37MBq si 37GBq;

c) În cazul importului mai multor generatoare de radiatii X sau al mai multor componente ale acestora, taxa si tariful calculate conform lit. b), respectiv lit. a) se măresc cu 10% pentru fiecare componentă sau dispozitiv suplimentar;

d) dacă numărul surselor de radiatie prevăzute la lit. a) per autorizatie depăseste 100 de bucăti, fiecare 100 de bucăti suplimentare se taxează cu încă 10% din taxă si, respectiv, tarif;

e) 200% din taxă si tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiatii per autorizatie este cuprinsă între 37GBq si 37TBq:

f) 300% din taxă si tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiatii per autorizatie este cuprinsă între 37TBq si 370TBq;

g) 500% din taxă si tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiatii per autorizatie depăseste 370 TBq.

(8) Pentru activitatea de export se aplică 50% din taxa si tariful pentru activitatea de import.

(9) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 25 de ore, la tariful în lei de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(10) a) Se taxează si se tarifează separat fiecare persoană, domeniu si specialitate.

b) Valorile se reduc cu 50% pentru permisele de nivel I.

c) Valorile se majorează cu 100% pentru permisele de nivel III.

d) Taxa si tariful se suportă de unitatea la care îsi desfăsoară activitatea salariatul respectiv.

(11) La aceste taxe si tarife se va adăuga si costul deplasării (transport, cazare, diurnă, în limita baremelor legale) echipei de examinare tehnică de asigurare a calitătii (două persoane) la sediul producătorului (în tară sau în străinătate), în cazul în care această examinare se efectuează de CNCAN.

(12) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(13) jaxa si tariful se referă la un singur carnet individual de supraveghere dozimetrică.

(14) În cazul practicilor care se autorizează sau reautorizează în faza unică, valorile taxei si tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevăzute pentru autorizarea desfăsurării fiecărei activităti componente a practicii, reducându-se suma totală cu 20%.

(15) Expertizările, evaluările si controalele privitoare la activitătile nucleare desfăsurate cu produse pentru care nu s-a obtinut autorizatie de securitate radiologică pentru produs în conditiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, se taxează si se tarifează suplimentar conform pct. 10 din prezenta sectiune, în functie de complexitatea, riscul asociat si numărul produselor.


(16) a) 100% din taxă si tarif pentru o activitate totală a surselor de radiatii per declaratie mai mică de 37 GBq;

b) 200% din taxă si tarif pentru o activitate totală a surselor de radiatii per declaratie cuprinsă între 37 GBq si 370 TBq;

c) 300% din taxă si tarif, dacă activitatea totală a surselor de radiatii per declaratie depăseste 370 TBq;

d) taxa si tariful calculate conform lit. a)-c) sunt pentru un singur transport per declaratie. Acestea se majorează cu 50% dacă declaratia priveste mai multe transporturi.

 

SECTIUNEA Nr. 8

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare din domeniul cercetării geologice, extractiei minereurilor de uraniu si toriu, precum si prelucrării materiilor prime nucleare

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Cercetarea geologică pentru minereuri de uraniu si/sau toriu

 

 

1.1.

Prospectiunea geologică pentru minereuri de uraniu si/sau toriu efectuată prin măsurători radiometrice la suprafată

395

3.947

1.2.

Prospectiunea geologică pentru minereuri de uraniu si/sau toriu efectuată prin lucrări miniere subterane

 

 

1.2.1.

Amplasare

699

6.992

1.2.2.

Constructie

583

5.829

1.2.3.

Detinere

395

3.947

1.2.4.

Functionare

778

7.780

1.2.5.

Conservare

375

3.753

1.2.6.

Dezafectare

817

8.167

1.3.

Explorarea geologică pentru minereuri de uraniu si/sau toriu efectuată prin lucrări miniere subterane

 

 

1.3.1.

Amplasare

1.453

14.533

1.3.2.

Constructie

1.211

12.114

1.3.3.

Detinere

395

3.947

1.3.4.

Functionare

1.615

16.152

1.3.5.

Conservare

375

3.753

1.3.6.

Dezafectare

1.695

16.951

2.

Extractia prin lucrări miniere subterane si/sau de suprafată a minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

 

2.1.

Amplasare

2.691

26.909

2.2.

Constructie

2.243

22.426

2.3.

Detinere

778

7.780

2.4.

Functionare

2.991

29.909

2.5.

Conservare

738

7.380

2.6.

Dezafectare

3.140

31.403

3.

Prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu (include fabricarea pulberii sinterizabile de oxid de uraniu)

 

 

3.1.

Amplasare

4.306

43.061

3.2.

Constructie

3.589

35.886


0

1

2

3

3.3.

Detinere

1.197

11.966

3.4.

Functionare

4.785

47.852

3.5.

Conservare

1.136

11.361

3.6.

Dezafectare

5.024

50.236

4.

Fabricarea elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural

 

 

4.1.

Amplasare

4.306

43.061

4.2.

Constructie

3.589

35.886

4.3.

Detinere

1.197

11.966

4.4.

Functionare

4.785

47.852

4.5.

Conservare

1.136

11.361

4.6.

Dezafectare

5.024

50.236

5.

Pregătirea si/sau analizarea prin metode fizico-chimice a probelor geologice de minereuri de uraniu si/sau toriu în laborator

 

 

5.1.

Amplasare

376

3.764

5.2.

Constructie

314

3.137

5.3.

Detinere

162

1.620

5.4.

Functionare

419

4.186

5.5.

Conservare

154

1.540

5.6.

Dezafectare

439

4.390

6.

Efectuarea de cercetări privind prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu ori a altor minereuri sau produse în compozitia cărora se găseste uraniul natural si/sau toriul natural în statii-pilot

 

 

6.1.

Amplasare

699

6.992

6.2.

Constructie

583

5.829

6.3.

Detinere

395

3.947

6.4.

Functionare

778

7.780

6.5.

Conservare

375

3.753

6.6.

Dezafectare

817

8.167

7.

Proiectarea:

 

 

7.1.

Minelor de cercetare geologică a minereurilor de uraniu si/sau toriu

538

5.384

7.2.

Minelor si/sau carierelor pentru exploatarea minereurilor de uraniu si/sau toriu

1.077

10.768

7.3.

Instalatiilor de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu

1.077

10.768

7.4.

Instalatiilor de fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural

1.077

10.768

7.5.

Dezafectării minelor si carierelor de cercetare geologică si de exploatare a minereurilor de uraniu si/sau toriu

538

5.384

7.6.

Dezafectării instalatiilor de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si/sau de fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural

1.077

10.768


0

1

2

3

8.

Autorizarea pentru elaborarea de evaluări si analize de securitate radiologică si de studii privind riscul radiologie asociat activitătilor de cercetare geologică, extractie si preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, fabricare a elementelor de combustibil nuclear pe bază de uraniu natural

162

1.620

9.

Modificarea autorizatiilor prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8

149

1.494

10.

înregistrarea persoanelor legal constituite conform art. 27 din Normele de securitate radiologică privind radioprotectia operatională în mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 127/2002, cu modificările ulterioare

54

536

11.

Eliberarea certificatului de încheiere a activitătilor nucleare si de eliberare de sub regimul de autorizare

107

1.072

12.

Evaluarea analizelor de securitate radiologică si a studiilor privind riscul radiologie asociat activitătilor de cercetare geologică, extractie si preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, fabricare a combustibilului nuclear pe bază de uraniu natural

107

1.072

13.

Examinarea personalului în vederea eliberării permisului de exercitare nivel 2 sau 3 pentru domeniul „Materie primă nucleară"(1)

30

297

14.

Expertizări tehnice si controale care nu sunt mentionate mai sus(2)

 

 

 

NOTE:

(1) a) Se taxează si se tarifează separat fiecare persoană si specialitate, b) Taxa si tariful se majorează cu 100% pentru permisele de nivel 3.

(2) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

 

SECTIUNEA Nr. 9

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor nucleare din domeniul transportului materialelor nucleare radioactive

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Aprobarea modelelor de colet(1)

72

720

2.

Aprobarea modelului de material radioactiv sub formă specială

71

710

3.

Aprobarea modelului de material radioactiv cu dispersabilitate redusă

71

710

4.

Validarea aprobării de model de colet(2)

368

3.680

5.

Validarea aprobării de model de material radioactiv cu dispersabilitate redusă

65

650

6.

Aprobarea programului de radioprotectie pentru nave cu utilizare specială

29

290

7.

Autorizarea sau validarea autorizatiei navei sau tipului de vagon special destinat transportului materialelor fisile

720

7.200

8.

Autorizarea mijlocului de transport special destinat transportului de materiale radioactive nefisile(3)

48

480

9.

Autorizarea expeditiei materialelor radioactivei). (5). (6)

197

1.970

10.

Autorizarea transportului de materiale radioactive

96

960

11.

Autorizarea manipulării (încărcare si descărcare) de combustibil nuclear ars în afara amplasamentelor controlate de titularii de autorizatii pentru instalatiile nucleare

718

7.180

12.

Examinarea personalului pentru eliberarea permisului de exercitare nivel 2

29

290

13.

Autorizarea cursului de conducător auto, autorizarea cursului de consilier de sigurantă pentru transportul materialelor radioactive

57

570

14.

Modificarea si completarea autorizatiei, expertizări tehnice, examinări si controale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-13(7)

 

 

 

NOTE:

(1) Valorile taxei si tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip A sau CI. Valorile taxei si tarifului se majorează în functie de tipul coletului după cum urmează:

a) de 5 ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(U);

b) de 10 ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(M);

c) de 10 ori taxa si tariful pentru coletul de tip AF sau CIF;

d) de 20 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip C;

e) de 50 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(U)F;

f) de 100 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(M)F;

g) de 200 de ori taxa si tariful pentru coletul de tip CF.

(2) Valorile taxei si tarifului din tabel sunt valabile pentru coletul de tip B(U). Valorile taxei si tarifului din tabel se majorează în functie de tipul coletului după cum urmează:

a) de 2 ori taxa si tariful pentru coletul de tip A(F) sau CI(F);

b) de 2 ori taxa si tariful pentru coletul B(M);

c) de 4 ori taxa si tariful pentru coletul de tip C;

d) de 10 ori taxa si tariful pentru coletul de tip B(U)F;

e) de 20 de ori taxa si tariful pentru coletul B(M)F;

f) de 40 de ori taxa si tariful pentru coletul CF.

(3) Valorile taxei si tarifului din tabel sunt valabile pentru mijlocul de transport auto. Pentru celelalte tipuri de mijloace de transport valorile taxei si tarifului se majorează după cum urmează:

a) de 2 ori taxa si tariful pentru mijlocul de transport feroviar;

b) de 5 ori taxa si tariful pentru nava de transport fluvial si maritim;

c) de 5 ori taxa si tariful pentru mijlocul de transport aerian.

(4) Valorile taxei si tarifului din tabel sunt valabile pentru expeditii de material radioactiv în colete tip B(U). în functie de tipul de expeditie conform Normelor privind transportul materialelor radioactive, taxa si tariful se modifică, după caz, prin multiplicare cu următorii coeficienti:

a) 5, pentru expeditii de material radioactiv în colete tip B(M);

b) 10, pentru expeditii de material radioactiv în colete tip C;

c) 5, pentru expeditii în colete tip AF sau CIF;

d) 10, pentru expeditii în colete tip B(U)F;

e) 50, pentru expeditii în colete tip B(M)F;

f) 100, pentru expeditii de material radioactiv în colete tip CF.

(5) Valorile taxei si tarifului stabilite conform tipului de expeditie mentionat la pct. 9 sunt valabile pentru o expeditie formată dintr-un număr de maximum 5 colete, toate de acelasi model. Pentru expeditii care cuprind un număr mai mare de 5 colete, taxa si tariful se modifică prin multiplicare cu următorii coeficienti:

a) 2, pentru expeditiile formate din 6 până la 50 de colete;

b) 5, pentru expeditiile cuprinzând peste 50 de colete.

Pentru expeditiile continând colete de modele diferite, valorile taxei si tarifului se calculează separat pentru fiecare model de colet.

(6) Taxele si tarifele aplicate pentru expeditiile de materiale radioactive conform prezentei sectiuni, modificate conform precizărilor de la notele (4) si (5), sunt valabile pentru expedieri normale. Pentru expedieri de materiale radioactive realizate prin aranjament special taxele si tarifele se majorează cu 100%.

(7) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

 

SECTIUNEA Nr. 10

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru activitătile privind materialele, dispozitivele, echipamentele si informatiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Autorizarea activitătilor privind materialele, dispozitivele si echipamentele*)

 

 

1.1.

Autorizare pentru producere

2.691

26.910

1.2.

Autorizare pentru furnizare

538

5.380

1.3.

Autorizatie pentru închiriere

269

2.690

1.4.

Autorizatie pentru transfer1).3).4)

269

2.690

1.5.

Autorizatie pentru detinere1).3)

269

2.690

1.6.

Autorizatie de import1).2).3)

269

2.690

1.7.

Autorizatie de export1).2).3)

162

1.620

2.

Autorizare pentru informatii nepublicate aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor prevăzute la pct. 1*)

 

 

2.1.

Autorizatie pentru detinere

498

4.980

2.2.

Autorizatie pentru transfer

748

7.480

2.3.

Autorizatie de import2)

250

2.500

2.4.

Autorizatie de export2)

250

2.500

3.

Evaluarea documentatiilor privind încadrarea materialelor, dispozitivelor si echipamentelor în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 916/2002 privind aprobarea listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive si emiterea, după caz, a negatiei privind necesitatea autorizării importului si/sau exportului*)

54

540

4.

Modificarea autorizatiilor prevăzute la pct. 1 si 21>, 3>, *),

16

160

 

NOTE:

*) Taxele si tarifele sunt incluse în taxele si tarifele pentru activitătile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice, prevăzute în sectiunea nr. 1 si sectiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).

1) În cazul materialelor, în functie de cantitate, pentru taxă si tarif se aplică următorii coeficienti:

a) 0,10 - pentru cantităti de până la 0,5 kg inclusiv;

b) 0,25 - pentru cantităti de ia 0,5 kg la 1 kg;

c) 0,50 - pentru cantităti de la 1 kg la 10 kg;

d) 1 - pentru cantităti de la 10 kg la 100 kg;

e) 2 - pentru cantităti de la 100 kg la 1.000 kg;

f) 3 - pentru cantităti de la 1.000 kg la 5.000 kg;

g) 5 - pentru cantităti de la 5.000 kg la 10.000 kg; h) 10 - pentru cantităti de la 10.000 kg la 50.000 kg; i) 20 - pentru cantităti mai mari de 50.000 kg.

2) Taxele si tarifele sunt valabile pentru o singură operatiune de import sau export.

3) Taxele si tarifele se majorează cu 10% pentru fiecare dispozitiv sau echipament suplimentar.

4) Pentru transferul de materiale nucleare aflate sub control de garantii în domeniul nuclear se aplică taxa si tariful prevăzute în sectiunea nr. 11.

 

SECTIUNEA Nr. 11

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor activitătilor de garantii nucleare

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Expertizarea, evaluarea, controlul, avizarea si aprobarea sau respingerea documentatiei pentru „Design Information Questionnaire" (DIQ) pentru:

 

 

1.1.

Centrala nuclearoelectrică*)

2.335

23.350

1.2.

Reactoare de cercetare

778

7.780

1.3.

Ansambluri subcritice, reactoare de putere „zero"

778

7.780

1.4.

Fabrica de combustibil nuclear

1.557

15.570

1.5.

Fabrica de conversie

1.557

15.570

1.6.

Depozit de combustibil nuclear proaspăt

778

7.780

1.7.

Depozit de combustibil nuclear ars

1.557

15.570

1.8.

Instalatii speciale de testare a materialelor nucleare

1.557

15.570

1.9.

Laboratoare de cercetări

1.557

15.570

1.10.

Alte instalatii ce contin material nuclear

778

7.780

1.11.

Uzina de apă grea

778

7.780

2.

Amendarea sau modificarea documentului DIQ (expertiză, aviz, aprobare)*)

240

2.400

3.

Expertizarea, avizarea si aprobarea proiectului instalatiilor nucleare prevăzute la pct. 1 din punctul de vedere al îndeplinirii cerintelor de garantii internationale*)

240

2.400

4.

Expertizarea, avizarea si aprobarea documentului „Facility Attachment" pentru instalatiile prevăzute la pct. 1*)

240

2.400

5.

Evaluarea si aprobarea unei proceduri de garantii nucleare*)

24

240

6.

Alte activităti supuse controlului de garantii*)

48

480

7.

Scutire de garantii nucleare*)

48

480

8.

Evaluarea si aprobarea unui „end-use statement" si a comunicării acestuia către partenerul extern*)

48

480

9.

Evaluarea si autorizarea unor transferuri interne speciale între zonele de bilant material1). *)

269

2.690

10.

Autorizatie de import al materialelor nucleare1)

269

2.690

11.

Autorizatie de export al materialelor nucleare1)

269

2.690

12.

Evaluarea si autorizarea unor operatiuni speciale efectuate în interiorul unei zone de bilant material (dezasamblare fascicule etc.)*)

538

5.380

13.

Avizarea responsabilului de garantii nucleare*)

250

2.500

14.

Modificarea autorizatiilor prevăzute la pct. 9, 10 si 111)

27

270

15.

Modificarea autorizatiilor prevăzute la pct. 12*)

27

270

 

NOTE:

*) Taxele si tarifele sunt incluse în taxele si tarifele pentru activitătile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice, prevăzute în sectiunea nr. 1 si sectiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).

1) În functie de cantitate, pentru materiale nucleare, la taxă si tarif se aplică următorii coeficienti:

a) 0,10 - pentru cantităti de până la 0,5 kg inclusiv;

b) 0,25 - pentru cantităti de ia 0,5 kg la 1 kg;

c) 0,50 - pentru cantităti de la 1 kg la 10 kg;

d) 1 - pentru cantităti de la 10 kg la 100 kg;

e) 2 - pentru cantităti de la 100 kg la 1.000 kg;

f) 3 - pentru cantităti de la 1.000 kg la 5.000 kg;

g) 5 - pentru cantităti de la 5.000 kg la 10.000 kg; h) 10 - pentru cantităti de la 10.000 kg la 50.000 kg; i) 20 - pentru cantităti mai mari de 50.000 kg.

 

SECTIUNEA Nr. 12

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru activitătile privind desemnarea organismelor notificate din domeniul nuclear si a organismelor dozimetrice acreditate

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Desemnarea ca organism notificat a:

 

 

1.1.

Laboratorului de încercări

2.398

23.978

1.2.

Laboratorului de etalonare

1.918

19.175

1.3.

Organismului de certificare a produselor

2.398

23.978

1.4.

Organismului de certificare a sistemului calitătii

2.398

23.978

1.5.

Organismului de certificare a personalului

1.438

14.384

1.6.

Organismului dozimetric acreditat

1.199

11.989

2.

Evaluarea modificărilor survenite în structura, organizarea sau în documentele manualului calitătii

96

958

3.

Prelungirea desemnării ca organism notificat a:

 

 

3.1.

Laboratorului de încercări

1.918

19.175

3.2.

Laboratorului de etalonare

959

9.593

3.3.

Organismului de certificare a produselor

1.918

19.175

3.4.

Organismului de certificare a sistemului calitătii

1.918

19.175

3.5.

Organismului de certificare a personalului

959

9.593

3.6.

Organismului dozimetric acreditat

959

9.593

4.

Extinderea domeniului

319

3.194

 

NOTĂ:

1) Valorile taxei si tarifului se dublează dacă organismul desemnat desfăsoară activitătile pentru care este notificat si în afara tării.

 

SECTIUNEA Nr. 13

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor pentru protectia fizică a instalatiilor nucleare

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Autorizarea pentru proiectarea sistemelor de protectie fizică la1):

 

 

1.1.

Centrale nucleare*)

9.978

99.780

1.2.

Reactoare de cercetare

4.989

49.890

1.3.

Fabrici de combustibil nuclear*)

2.495

24.950

1.4.

Fabrici de conversie

2.495

24.950

1.5.

Depozite de combustibil proaspăt

2.495

24.950

1.6.

Depozite intermediare de combustibil ars

4.989

49.890

1.7.

Depozite de deseuri radioactive de joasă si medie activitate

2.495

24.950

1.8.

Statii de tratare a deseurilor radioactive

998

9.980

1.9.

Laboratoare de examinare postiradiere

998

9.980

1.10.

Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi)

998

9.980

1.11.

Fabrica de apă grea

1.497

14.970

1.12.

Alte instalatii nucleare

1.077

10.770

2.

Reevaluarea sistemelor de protectie fizică pentru2):

 

 

2.1.

Centrale nucleare*)

998

9.980

2.2.

Reactoare de cercetare

498

4.980

2.3.

Fabrici de combustibil nuclear*)

250

2.500

2.4.

Fabrici de conversie

250

2.500

2.5.

Depozite de combustibil proaspăt

250

2.500

2.6.

Depozite intermediare de combustibil ars

498

4.980

2.7.

Depozite de deseuri radioactive de joasă si medie activitate

250

2.500

2.8.

Ansambluri subcritice, reactoare de putere „zero"

99

990

2.9.

Statii de tratare a deseurilor radioactive

99

990

2.10.

Laboratoare de examinare postiradiere

99

990

2.11.

Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 kCi)

99

990

2.12.

Fabrica de apă grea

149

1.490

2.13.

Alte instalatii nucleare

269

2.690

3.

Autorizarea serviciilor de pază si protectie a instalatiilor nucleare

2.495

24.950

4.

Avizarea responsabilului cu protectia fizică*)

250

2.500

5.

Evaluarea si aprobarea planurilor de protectie fizică*) pentru transportul materialelor protejate*)

269

2.690

6.

Evaluarea si aprobarea modificării planului de protectie fizică pentru transportul de materiale nucleare si radioactive*)

162

1.620

7.

Autorizarea altor servicii destinate protectiei fizice a instalatiilor nucleare

1.077

10.770

8.

Evaluarea si aprobarea unei proceduri de protectie fizică*)

27

270

9.

Evaluarea pregătirii tehnice a personalului care asigură paza si protectia fizică la instalatiile nucleare

1.077

10.770

10.

Aprobarea opririlor pentru transporturi de materiale nucleare si radioactive**) cu durata mai mare de 12 ore

269

2.690

11.

Modificarea autorizatiilor prevăzute la pct. 1, 3 si 7

162

1.620

 

NOTE:

*) Taxele si tarifele sunt incluse în taxele si tarifele pentru activitătile de autorizare sau reautorizare ale centralei nuclearoelectrice prevăzute în sectiunea nr. 1 si sectiunea nr. 2, pct. 1 lit. f).

**) Pentru materialele protejate clasificate conform anexei nr. 2 la Normele de protectie fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 382/2001.

1) Se plătesc numai taxa si tariful cu valoarea cea mai ridicată pentru proiectarea sistemelor de protectie fizică.

2) Evaluarea initială a sistemului de protectie fizică este inclusă în taxa si tariful de autorizare a obiectivelor sau a instalatiilor nucleare respective.

 

SECTIUNEA Nr. 14

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizărilor, evaluărilor si controalelor surselor naturale de radiatii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care conduc la o crestere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din populatie

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Evaluarea studiilor privind riscul radiologie asociat activitătilor profesionale care implică prezenta surselor naturale de radiatii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear si care pot conduce la cresterea semnificativă a expunerii lucrătorilor sau persoanelor din populatie(1)

 

 

2.

Autorizarea activitătilor profesionale care implică prezenta surselor naturale de radiatii, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear si care pot conduce la cresterea semnificativă a expunerii lucrătorilor sau persoanelor din populatie, după cum urmează:

 

 

2.1.

Activităti profesionale în care lucrătorii si/sau populatia sunt expusi la radon, thoron si descendentii acestora, la radiatii gama sau alte radiatii nucleare datorate mediului natural, în locuri de muncă cum ar fi băi termale, pivnite, mine, locuri de muncă în subteran sau locuri de muncă deasupra solului în anumite zone identificatei)

 

 

2.1.1.

Înregistrare

48

475

2.1.2.

Autorizare

95

950

2.2.

Activităti profesionale în care sunt incluse extragerea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea de materiale care în mod obisnuit nu sunt considerate radioactive, dar care contin radionuclizi naturali ce pot duce la cresterea semnificativă a expunerii populatiei sau a lucrătorilor (2)

 

 

2.2.1.

înregistrare

88

880

2.2.2.

Autorizare

221

2.205

2.3.

Activităti profesionale care conduc la producerea de reziduuri care în mod obisnuit nu sunt considerate radioactive, dar care contin radionuclizi naturali care provoacă cresterea semnificativă a expunerii populatiei sau a lucrătorilor (2)

 

 

2.3.1.

înregistrare

88

880

2.3.2.

Eliberarea de sub regimul de control al reziduurilor care contin radionuclizi naturali

 

 

2.3.2.1.

Evaluarea documentatiei de eliberare de sub regimul de contror (1)

 

 

2.3.2.2.

Aprobarea eliberării de sub regimul de control

88

880

2.3.3.

Evacuarea în mediu a reziduurilor care contin radionuclizi naturali

 

 

2.3.3.1.

Evaluarea limitelor derivate de emisie si a programelor de monitorizare a emisiilor (1)

 

 

2.3.3.2.

Aprobarea limitelor de emisie si a programelor de monitorizare a emisiilor

88

880

2.4.

Importul (3) de materiale, altele decât cele din ciclul combustibilului nuclear, care contin radionuclizi naturali care conduc la o crestere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a altor persoane din populatie

95

950

2.5.

Exploatarea avioanelor

439

4.388

2.6.

Modificarea înregistrărilor si autorizatiilor prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5

44

440

3.

Expertizări tehnice si controale care nu sunt mentionate mai sus (1) , (4) , (5)

 

 

 

NOTE:

(1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, la tariful de 90 lei/oră. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(2) În cazul activitătilor care includ activităti profesionale mentionate atât la pct. 2.1, cât si la pct. 2.2 sau 2.3, valorile taxei si tarifului se stabilesc prin însumarea valorilor prevăzute pentru autorizarea desfăsurării fiecărei activităti componente a practicii.

(3) Valorile taxei si tarifului se majorează în functie de cantitate cu următorii coeficienti:

a) 50% din taxă si tarif pentru o cantitate mai mică de 1 tonă;

b) 100% din taxă si tarif pentru o cantitate cuprinsă între 1 tonă si 10 tone;

c) 200% din taxă si tarif pentru o cantitate mai mare de 10 tone.

(4) La taxe si tarife se va adăuga si costul deplasării echipei care va efectua expertizarea (transport, cazare, diurnă în limitele baremului legal).

(5) În cazul în care solicitarea este făcută de către o autoritate publică sau în urma autosesizării CNCAN, nu se percep taxe si tarife.

 

SECTIUNEA Nr. 15

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la măsurătorile de radioactivitate sau ale câmpurilor de radiatii, executate de către CNCAN

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

0

1

2

3

1.

Determinarea globală a contaminării suprafetelor cu radionuclizi alfa si beta emitători în laborator sau in situ folosind contaminometre (pe suprafete plane si pentru căutări de obiecte radioactive) (*) , (1)

5

46

2.

Determinarea concentratiei globale a radionuclizilor beta emitători în aer, apă, sol, depuneri atmosferice si precipitatii, vegetatie spontană si cultivată, orice materie organică  (*) , (2)

5

46

3.

Determinarea gama spectrometrică cu detector HPGe în laborator, pe probe de aer, apă, sol, depuneri atmosferice si precipitatii, vegetatie spontană si cultivată, sedimente acvatice, orice materie organică  (*) , (2)

71

707

4.

Determinarea gama spectrometrică in situ cu detector HPGe (*) , (2)

71

707

5.

Determinarea gama spectrometrică in situ cu detector Nal (*) , (2)

47

468

6.

Determinări dozimetrice in situ  (*) , (2)

2

23

7.

Analizarea si măsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de aerosoli, vegetatie spontană si cultivată  (*) , (2)

47

468

8.

Analizarea si măsurarea prin metoda LSC a H-3 din probe de apă (*) , (2)

39

388

9.

Analizarea si măsurarea prin metoda LSC a C-14 din probe de aer (*) , (2)

47

468

10.

Determinarea concentratiei de radon în aer (*) , (2)

39

388

11.

Alte măsurări care nu sunt mentionate mai sus (*) , (3)

 

 

 

NOTE:

(*) La taxe si tarife se va adăuga si costul deplasării echipei care efectuează măsurările (transport, cazare, diurnă în limitele baremului legal).

(1) Taxe si tarife pentru 1 m2 de suprafată scanată. Pentru suprafete mai mici de 1 m2, taxele si tarifele rămân aceleasi, iar pentru suprafete mai mari, taxele si tarifele cresc proportional cu suprafata scanată.

(2) Taxe si tarife pentru o determinare.

(3) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.


 

SECTIUNEA Nr. 16

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la efectuarea expertizelor, evaluărilor si controlului pentru activitătile de realizare a produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare

 

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

Autorizarea realizării produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare (1)

 

 

 

NOTĂ:

(1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

 

SECTIUNEA Nr. 17

 

TAXE SI TARIFE

aplicabile la autorizarea executării constructiilor în domeniul nuclear si controlul de stat asupra calitătii constructiilor din cadrul instalatiilor nucleare

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TAXE (lei)

TARIFE (lei)

1.

Evaluarea în vederea autorizării lucrărilor de constructii (construire sau desfiintare) cu specific nuclear (1)

 

 

2.

Evaluarea procedurilor specifice modificărilor care nu necesită autorizatia de construire/desfiintare (1)

 

 

3.

Aprobarea modificărilor care nu necesită autorizatie de construire/desfiintare (1)

 

 

4.

Evaluarea în vederea eliberării avizului pentru constructii în interiorul zonei de excludere sau adiacente acesteia (1)

 

 

5.

Evaluarea calitătii în constructiile din cadrul instalatiilor nucleare (1)

 

 

5.1.

Calitatea produselor folosite

 

 

5.2.

Verificarea proiectelor în constructii

 

 

5.3.

Verificarea executiei lucrărilor în constructii

 

 

5.4.

Expertizarea proiectelor si a constructiilor

 

 

5.5.

Evaluarea receptiei constructiilor

 

 

6.

Atestarea specialistilor în domeniul constructiilor cu specific nuclear

 

 

6.1.

Atestarea specialistilor verificatori de proiecte în constructii (2)

513

5.130

6.2.

Atestarea expertilor tehnici în verificarea constructiilor (2)

513

5.130

 

NOTE:

(1) Se tarifează la ore efectiv lucrate, dar nu mai putin de 8 ore, tarifate conform art. 6 din Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009. Taxa reprezintă 10% din tarif.

(2) Se tarifează pentru fiecare persoană examinată în vederea atestării.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE DE EVALUARE

în vederea autorizării, acreditării si evaluării externe periodice a unitătilor de învătământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învătământ, percepute de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar

 

1. Tariful de autorizare este în cuantum de două salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani în învătământul preuniversitar de stat.

2. Tariful de acreditare este în cuantum de 3 salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani în învătământul preuniversitar de stat.

3. Tariful de evaluare externă periodică, inclusiv pentru organizatiile furnizoare de educatie care organizează si desfăsoară activităti de învătământ corespunzătoare unui sistem educational din altă tară, este în cuantum de 1,5 salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani în învătământul preuniversitar de stat.


 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA DE TARIFE

pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare si măsurărilor, LT-2009

 

1. Lista de tarife LT-2009 stabileste, în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare, tarife pentru lucrările efectuate de personalul Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare si măsurărilor.

2. Tarifele sunt cuprinse în tabelele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta anexă, si se referă la următoarele activităti specifice:

a) lucrări efectuate de BRML în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare prin aprobări de model, verificări metrologice, verificări initiale CEE si avize metrologice (tabelul nr. 1);

b) activităti desfăsurate de BRML pentru autorizarea/ avizarea persoanelor fizice si juridice pentru exercitarea activitătilor de verificare metrologică, reparare, montare si modificare a mijloacelor de măsurare (tabelul nr. 2);

c) activităti conexe celor din tabelele nr. 1 si 2 (tabelul nr. 3).

3. Lucrările privind activitătile mentionate în tabelele nr. 1-3 se efectuează numai pe bază de solicitare scrisă si cu planificare.

4. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt scutite de TVA, conform art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Fac exceptie tarifele care se referă la verificări metrologice si asistentă tehnică.

5. La tarifele pentru aprobări de model sau completări, precizate în coloanele 3 si 4 din tabelul nr. 1, se adaugă o parte variabilă încasată pe bază de deviz, reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de laboratoarele de încercări sau a lucrărilor de evaluare pentru recunoasterea încercărilor.

6. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 se referă la verificarea individuală a mijloacelor de măsurare. în cazul în care verificarea metrologică sau verificarea initială CEE a mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe instalatii/standuri de verificare, tariful de verificare se poate diminua fată de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, până la un procent stabilit de către părti în cadrul unui contract încheiat în acest sens.

7. Tarifele de verificare precizate în coloana 5 din tabelul nr. 1 nu includ cheltuielile ocazionate de transportul etaloanelor, mijloacelor de măsurare si personalului verificator, în cazul în care verificările metrologice sau verificările initiale CEE se efectuează la sediul solicitantului. Contravaloarea acestora se adaugă la tarifele respective. Pentru autolaboratoare si mijloace de transport speciale, contravaloarea cheltuielilor de transport se determină astfel:

- pentru autolaboratoare: 30% din pretul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs;

- pentru mijloace de transport speciale (automacara destinată verificării podurilor - basculă, salupă fluvială): pretul în vigoare la data efectuării transportului al unui litru de carburant, pentru fiecare kilometru parcurs.

8. Tarifele stabilite prin prezenta listă nu includ contravaloarea materialelor de referintă (MRC)s\ a materialelor consumabile (de exemplu: apa pentru instalatiile de debit, amestecurile de gaze pentru analizoarele de gaze, energia consumată în instalatiile de verificare de mare putere, consumul tehnologic de carburant etc). Costurile acestora se adaugă la tarifele stabilite pentru operatiunile de verificare respective.

9. În cazul în care beneficiarul solicită executarea verificării metrologice sau a verificării initiale CEE în regim de urgentă (o perioadă mai mică de 5 zile, care necesită modificarea celorlalte programări sau efectuarea de ore suplimentare), laboratorul de metrologie va percepe un tarif majorat cu 50% fată de tariful de verificare stabilit prin prezenta listă.

10. Laboratoarele de metrologie din structura sau din subordinea BRML sunt obligate să efectueze operatiunile de verificare metrologică sau verificare initială CEE, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispozitie a mijloacelor de măsurare, dacă beneficiarii respectă termenele stabilite prin programarea la verificare metrologică.

11. Beneficiarii trebuie să ridice de la sediul laboratorului de metrologie mijloacele de măsurare verificate, în termen de 15 zile de la data stabilită pentru ridicarea acestora. După expirarea acestei perioade, beneficiarii vor plăti, pentru fiecare zi de depăsire, o penalizare de 0,1% din valoarea tarifului de verificare a mijlocului de măsurare neridicat.

12. Tarifele pentru reevaluarea activitătilor desfăsurate de detinătorii de autorizatii/avize se obtin prin însumarea a 50% din tariful perceput la autorizare/avizare si 50% din tariful perceput pentru fiecare extindere acordată.

13. Tarifele pentru autorizare/avizare si pentru extinderea autorizării/avizării cuprinse în tabelul nr. 2 nu includ cheltuielile de transport si cazare ale echipei de evaluare, contravaloarea acestora adăugându-se la tarifele stabilite pentru activitătile de autorizare/avizare respective.

14. în cazul în care operatorii economici solicită laboratoarelor de metrologie din structura sau din subordinea BRML verificarea unor mijloace de măsurare în scopul scoaterii lor din functiune (pentru aplicarea prevederilor art. 21 si 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările ulterioare), tariful perceput pentru operatiunea executată va reprezenta 50% din valoarea tarifului de verificare a mijloacelor de măsurare respective.

15. Tarifele stabilite prin prezenta listă sunt exprimate în euro, cu exceptia celor calculate pe bază de deviz, care sunt exprimate în lei. încasarea contravalorii tarifelor se face în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro/leu comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi din luna precedentă celei în care se face facturarea.


 

Tabelul nr. 1*)

 

Tarife în euro pentru lucrări efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) în cadrul exercitării controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare 1)

 

 

 

MIJLOC DE MASURARE

Tarife în euro pentru:

aprobare de model 2)

verificare metrologică

aviz metrologic

COD

DENUMIRE

Pozitia din LO

AM/AM-CEEWMI

Completare AMAM-CEE/AMI

0

1

2

3

4

5

6

1

SPATIU SI TIMP

 

 

 

 

 

1.01

UNGHI PLAN (rad)

 

 

 

 

 

1.01,13

Teodolit

L1-1

533

507

 

 

1.01.13.1

- cu valoarea diviziunii mai mică sau egală cu 1"

 

 

 

96,83

 

1 01 13.2

- cu valoarea diviziunii mai mare de 1"

 

 

 

67,31

 

1 01 11

Aparat geodezic cu functii multiple

L1-2

 

 

145,90

 

1.01.15

Aparat de nivelment geometric

L1-4

533

507

 

 

1.01.15.01

- cu laser

 

 

 

62,71

 

1.01.15.02

- cu lunetă

 

 

 

 

 

1.01.15.02.1

- cu cerc gradat

 

 

 

74,69

 

1 01 î 5 02.2

- fărâ cerc gradat

 

 

 

58,27

 

1.01.24

Aparat pentru reglarea si verificarea geometriei sistemului de directie auto/unghi

L6-1

533

507

18,99

 

1.03

LUNGIME (m)

 

 

 

 

 

1.03.06

Riglă gradată

 

 

 

 

 

1.03.06.1

- pentru măsurarea lungimii tesăturilor

L7-1

 

507

2,02

 

1.03.06.2

- pentru măsurarea nivelului în rezervoare

L7-2

 

507

 

 

 

- la lungimea totală

 

 

 

13,08

 

 

- pentru fiecare reper suplimentar

 

 

 

1,65

 

1.03.11

Ruleta si panglică de măsurare

L7-3

 

507

 

 

1.03,11,1

- cu lungimea până la 2 m inclusiv

 

 

 

1,65

 

1.03.11.2

- cu lungimea peste 2 m până la 5 m, fără lest

 

 

 

3,33

 

 

- pentru fiecare 5 m suplimentari peste 5 m

 

 

 

0,93

 

1 03 11 3

- cu lungimea peste 2 m până la 5 m. cu lest

 

 

 

4,26

 

 

• pentru fiecare 5 m suplimentari peste 5 m

 

 

 

0,93

 

1.08.14

Aparat pentru măsurat elementele căii ferate sau de metrou

L10-1

533

507

 

 

1.03.14.1

- sablon

 

 

 

19,55

 

1.03.14.2

- aparat pentru măsurat ecartamentul si suprainăllarea

 

 

 

29,15

 

1.03.24

Extensometm (electric, electronic)

L12-1

533

507

 

 

1.03.24.1

- cu un traductor si un interval de măsurare, ci A, Bi

 

 

 

56,81

 

 

- pentru fiecare traductor si interval de măsurare suplimentar

 

 

 

22,68

 

1.03.24.2

- cu un traductor si un interval de măsurare, ci B?, C

 

 

 

38,72

 

 

- pentru fiecare traductor si interval de măsurare suplimentar

 

 

 

18,09

 

1 03 24 3

- cu un traductor si un interval de măsurare, ci D E

 

 

 

30, 42

 

 

- pentru fiecare traductor si interval de măsurare suplimentar

 

 

 

16,59

 

1 03.36

Telemetru (cu intervalul de măsurare mai mic sau egal cu 10 m)

L1-3

 

 

77,28

 

 

- pentru fiecare interval suplimentar

 

 

 

7,74

 

1.03.36

Aparat pentru măsurarea lungimii firelor, tesăturilor, cablurilor si altora asemenea

L14-1

 

507

31,73

 


1.03.42

Aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor

 

 

 

 

 

1.03.42.1

- aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor in rezervoare de stocare fixe. cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 m

LI 5-1

533

507

41,86

33.37

 

- pentru fiecare metru suplimentar

 

 

 

13,08

 

1.03.42.2

- aparat pentru măsurarea nivelului lichidelor în canale deschisa, cu interval de măsurate mai mic sau egal cu 1 m

L16-2

533

507

41,86

33,37

 

- pentru fiecare metru suplimentar

 

 

 

13,08

 

1.03.43

Traductor de nivel, cu interval de măsurare mai mic sau egal cu 1 m

L37-9

533

507

41,86

 

 

- pentru fiecare metru suplimentar

 

 

 

13,08

 

1.03.45

Aparat pentru măsurat multidimensional

L14-3

 

507

Deviz

 

1.05

ARIE (m*)

 

 

 

 

 

1.05.02

Planimetru

L16-1

 

 

23,62

 

 

• pentru fiecare scară suplimentară

 

 

 

3,14

 

 

• pentru determinarea constantei

 

 

 

8,11

 

1.05.03

Aparat pentru măsurarea ariei în pielărie

L14-2

 

507

54,97

 

1.06

VOLUM (m3,l,L}

 

 

 

 

 

1.06.15

Butiro metru

L19-1

533

507

2,58

 

1 06 17

Măsuri de volum pentru lichide

 

 

 

 

 

1.06.171

Măsură de volum din sticlă utilizată în vânzări directe de lichide

L21-1

 

507

1,12

 

1.06.17.2

Măsura de volum din metal utilizată în vânzări directe de lichide, cu volumul nominal de:

L21-2