MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 609/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 609            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 4 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

983. - Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

 

985. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

890. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul international din 1994 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.259(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

891. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.258(84) a Comitetului  Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

893. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Adunării A. 1004(25) din 29 noiembrie 2007

 

894. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.260(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

895. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.256(84) a Comitetului  Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 788/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 2 decembrie 2008, se majorează atât la venituri, cât si la cheltuieli cu suma de 346.965 mii lei, rezultând un buget echilibrat.

(2) Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009, rectificat, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 august 2009.

Nr. 983.

 

ANEXĂ*)

 

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2009

- rectificat -

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol/

paragraf

Titlu / articol

Alineat

Denumire indicatori

Program actualizat

Influente

+1-

Program rectificat

0

1

2

3

4

5

6

7=6+5

 

 

 

 

VENITURI

628.958

346.965

975.923

 

 

 

 

I. Venituri curente

628.958

346.965

975.923

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

62S.958

346.965

975.923

 

 

 

 

C1. Venituri din proprietate

625.858

346.895

972.7S3

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

625.858

346.895

972.753

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

203 775

190.094

393 869

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

419.202

137.004

556.206

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

2.881

19.797

22.678

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri si servicii

3.100

70

3.170

35.09

 

 

 

Amenzi, penalităti, si confiscări

-

200

200

 

04

 

 

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

200

200

36.09

 

 

 

Diverse venituri

3.100

-130

2.970

 

50

 

 

Alte venituri

3.100

-130

2.970

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

a) Clasificati a functională

628.958

346.965

975.923

 

 

 

 

Partea a I-a - Servicii publice generale

628.958

346.965

975.923

51.09

 

 

 

Autorităti publice si actiuni externe

53.571

-13.340

40.231

 

01

 

 

Autorităti executive si legislative

53.571

-13.340

40.231

 

01.03

 

 

Autorităti executive

53.571

-13.340

40231

55.09

 

 

 

Tranzacti privind datoria publică si împrumuturi

b. Clasificatia economică

575.387

360.305

935.692

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

628.958

346.965

975.923

51.09

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

53.571

-13.340

40.231

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

42.638

-2.558

40.080

 

 

20

 

Titlul II Bunuri si servicii

42.538

-2.558

39.980

 

 

20.01

 

Bunuri si servicii

36.221

-2.041

34,180

 

 

 

01

Furnituri de birou

5.876

-752

5 124

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

290

-32

258

 

 

 

03

Încălzit, iluminat si forjă motrtca

5.094

422

5.516

 

 

 

04

Apă, canal si salubritate

499

-2

497

 

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.252

-24

1 228

 

 

 

 

06

Piese de schimb

403

0

403

 

 

 

07

Transport

76

-12

64

 

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv., internet

2.452

-275

2.177

 

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

13.717

-1.324

12.393

 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6 562

-42

6.520

 

 

20.02

 

Reparatii curente

2.018

-145

1.873

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.705

-417

1.288

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

1.705

-417

1.288

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

190

-31

159

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.404

76

2.480

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

786

-41

745

 

 

 

04

Chirii

1.618

117

1.735

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

100

0

100

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

100

0

100

 

 

70

 

Cheltuieli de capital

10.933

-10.782

151

 

 

71

 

Titlul X Active nefinanciare

10.933

-10.782

151

 

 

71.01

 

Active fixe

10.933

-10.782

151

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

151

 

151

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale

10.782

-10 782

0

55.09

 

 

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

575.387

360.305

935.692

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

575.387

360.305

935.692

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

575.387

360.305

935.692

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

129.000

171.000

300.000

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

129.000

171.000

300.000

 

 

30.02

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.877

0

1.877

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

1.877

 

1.877

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate în contul trezoreriei

444.510

189.305

633.815

 

 

 

04

statului

444.510

189 305

633.815

 

 

 

 

Excedent/ Deficit

0

0

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se stabileste ziua de duminică, 22 noiembrie 2009, ca dată a alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 28 septembrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 985.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul international din 1994 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.259(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international din 1994 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.259(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008, amendamente care intră în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 890.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.259(84) (adoptată la 16 mai 2008)

Adoptarea amendamentelor la Codul international din 1994 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile comitetului,

amintind, de asemenea, Rezolutia MSC.36(63), prin care s-a adoptat Codul international din 1994 pentru siguranta navelor de mare viteză (denumit în continuare Codul HSC 1994), care a devenit obligatoriu conform cap. Xdin Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),

notând si art. VIII (b) si regula X/1.1 din Conventie cu privire la procedura de amendare a Codului HSC 1994,

luând în considerare amendamentele la Codul HSC 1994 propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) al Conventiei, la cea de-a 84-a sesiune a sa:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul HSC 1994, al căror text este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2009, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiunile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.


 

ANEXA la Rezolutia MSC.259(84)

 

AMENDAMENTE

la Codul international din 1994 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994)

 

CAPITOLUL VIII

Mijloace si dispozitive de salvare

 

8.2. Comunicatii

1. În paragraful 8.2.1, alineatul.2 se înlocuieste după cum urmează:

„.2 în fiecare bord al fiecărei nave de pasageri de mare viteză si al fiecărei nave de marfă de mare viteză având un tonaj brut de 500 tone si mai mult va exista cel putin un dispozitiv de reperare pentru căutare si salvare. Acest dispozitiv de reperare pentru căutare si salvare va fi în conformitate cu standardele de functionare aplicabile care nu sunt inferioare celor adoptate de Organizatie*. Dispozitivul de reperare pentru căutare si salvare va fi depozitat în astfel de amplasamente încât să poată fi rapid amplasat pe oricare dintre plutele de salvare. În mod alternativ, pe fiecare ambarcatiune de salvare se va amplasa un dispozitiv de reperare pentru căutare si salvare."

 

CAPITOLUL XIV

Radiocomunicatii

 

14.6. Echipament radio: Generalităti

2. În paragraful 14.6.1, alineatul .3 se înlocuieste după cum urmează: „.3 un dispozitiv de reperare pentru căutare si salvare care:"


*) Se face referire la Recomandarea privind standardele de functionare a transponderelor radar destinate ambarcatiunilor de salvare folosite în cadrul operatiunilor de căutare si salvare, adoptată de Organizatie prin Rezolutia MSC.247(83)(A.802(19)), asa cum a fost amendată, si Recomandarea privind standardele de functionare pentru transmitătorul AIS pentru căutare si salvare (AIS SART) de pe ambarcatiunile de salvare, adoptată de Organizatie prin Rezolutia MSC.246(83).

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia

internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă

Internatională prin Rezolutia MSC.258(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si m) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18, art. 4 alin. (1) pct. 15 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările

ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.258(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008, amendamente care intră în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 891.


 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.258(84)

(adoptată la 16 mai 2008)

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului,

amintind de asemenea art. VIII(b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia) si art. VI din Protocolul din 1988 privind Conventia (denumit în continuare Protocolul din 1988 la SOLAS), cu privire la procedura de amendare aplicabilă Protocolului din 1988 la SOLAS,

luând în considerare, la cea de-a 84-a sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele la apendicele anexei la Protocolul din 1988 la SOLAS, al căror text este redat în anexa care face parte integrantă din prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2009, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din părtile la Protocolul din 1988 la SOLAS sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile interesate să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. recomandă părtilor interesate să emită certificate conforme amendamentelor anexate la prima inspectie de reînnoire care va fi efectuată după 1 ianuarie 2010;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie si cu art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, să transmită tuturor părtilor la Protocolul din 1988 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

6. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt părti la Protocolul din 1988 la SOLAS.

 

ANEXĂ la Rezolutia MSC.258(84)

 

AMENDAMENTE

la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti

pe mare, asa cum a fost amendat

 

ANEXĂ

Modificări si completări la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

APENDICE

Modificări si completări la apendicele anexei la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri (Formular P)

1. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri (Formular P), la sectiunea 2, punctul 11.1 existent se înlocuieste după cum urmează:

„11.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare si salvare

11.1.1 Transpondere radar pentru căutare si salvare (SART)

11.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)", si la sectiunea 3, punctul 6 existent se înlocuieste după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare si salvare (SART)

6.2 Transmitător AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E)

2. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E), la sectiunea 2, punctul 9.1 existent se înlocuieste după cum urmează:

„9.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare si salvare


9.1.1 Transpondere radar pentru căutare si salvare (SART)

9.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă radio pentru nava de marfă (Formular R)

3. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă radio pentru nava de marfă (Formular R), la sectiunea 2, punctul 6 existent se înlocuieste după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare si salvare (SART)

6.2 Transmitător AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă (Formular C)

4. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de marfă (Formular C), la sectiunea 2, punctul 9.1 existent se înlocuieste după cum urmează:

„9.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare si salvare

9.1.1 Transpondere radar pentru căutare si salvare (SART)

9.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)", si la sectiunea 3, punctul 6 existent se înlocuieste după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare si salvare (SART)

6.2 Transmitător AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Adunării A.1004(25) din 29 noiembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. j) si z) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 pct. 18, art. 4 pct. 2, 12, 17 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Adunării A.1004(25) din 29 noiembrie 2007, amendamente care intră în vigoare pentru România la data de 1 decembrie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 893.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA A.1 004(25) (adoptată la 29 noiembrie 2007)

Adoptarea amendamentelor la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare

 

Adunarea,

amintind art. VI din Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare (denumită în continuare Conventia) privind amendamentele la Regulament,

luând în considerare amendamentele la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime la cea de-a 82-a sesiune a sa si


comunicate tuturor părtilor contractante în conformitate cu paragraful 2 al art. VI din Conventie, precum si recomandările Comitetului Securitătii Maritime privind intrarea în vigoare a acestor amendamente:

1. adoptă, în conformitate cu paragraful 3 al art. VI din Conventie, amendamentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta rezolutie;

2. decide, în conformitate cu paragraful 4 al art. VI din Conventie, că amendamentele vor intra în vigoare la 1 decembrie 2009, în afară de cazul în care până la 1 iunie 2008 mai mult de o treime din părtile contractante la Conventie au notificat obiectiile lor cu privire la amendamente;

3. solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 3 al art. VI din Conventie, să comunice aceste amendamente tuturor părtilor contractante la Conventie, în vederea acceptării;

4. invită părtile contractante la Conventie să transmită obiectiile lor la amendamente nu mai târziu de 1 iunie 2008, dată după care se consideră că amendamentele au fost acceptate să intre în vigoare asa cum s-a prevăzut în prezenta rezolutie, conform prevederilor paragrafului 4 al art. VI din Conventie.

 

ANEXA la Rezolutia A.1004(25)

 

AMENDAMENTE

la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, asa cum a fost amendat

 

Anexa IV

Semnale de pericol

1. Semnalele următoare, utilizate sau arătate împreună sau separat, indică un pericol si necesitatea de ajutor:

a) o lovitură de tun sau alte semnale explozive trase la intervale de cea un minut;

b) un sunet continuu produs de un aparat oarecare pentru semnale de ceată;

c) rachete sau bombe proiectând stele rosii, lansate una câte una la intervale scurte;

d) un semnal emis prin radiotelegrafie sau prin oricare alt sistem de semnalizare compus din grupul ...-... (SOS) din Codul Morse;

e) un semnal radiotelefonic constând din cuvântul pronuntat „MAYDAY";

f) semnal de pericol N.C. din codul international de semnale de pericol;

g) un semnal constând dintr-un pavilion pătrat având deasupra sau dedesubt o bulă sau un obiect asemănător;

h) flăcări pe navă (din cele ce pot fi produse prin arderea unui butoias de ulei etc);

i) o rachetă-parasută luminoasă sau o faclă de mână care produce o lumină rosie;

j) un semnal fumigen care produce un fum portocaliu; k) miscări lente si repetate de sus în jos ale bratelor întinse lateral;

l) o alarmă de pericol emisă prin apel numeric selectiv (DSC) pe:

(i) canalul 70 VHF; sau

(ii) MF/HF pe frecventele 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz sau 16804,5 kHz;

m) o alarmă de pericol emisă de la navă la uscat printr-o statie Inmarsat a navei sau un alt furnizor de servicii mobile prin satelit al navei;

n) semnale transmise prin radiobalize pentru localizarea sinistrelor;

o) semnalele aprobate transmise prin instalatii de radiocomunicatie, inclusiv transponderele radar pentru ambarcatiunile de salvare.

2. Este interzisă utilizarea oricăruia dintre semnalele de mai sus, în afară de cazul când se indică pericol si necesitatea acordării de ajutor, precum si utilizarea altor semnale care ar putea fi confundate cu unul dintre semnalele de mai sus.

3. Este necesar să se acorde atentie capitolelor corespunzătoare din Codul international de semnale, Manualul international pentru căutare si salvare pentru nave si aeronave, vol. III, precum si următoarelor semnale:

a) o bucată de pânză de culoare portocalie cu un pătrat si un cerc de culoare neagră sau cu un alt simbol asemănător (pentru reperare aeriană);

b) colorant.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.260(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.260(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008, amendamente care intră în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 894.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.260(84)

(adoptată la 16 mai 2008)

Adoptarea amendamentelor la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 2000)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile comitetului,

amintind Rezolutia MSC.97(73), prin care s-a adoptat Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză (denumit în continuare Codul HSC 2000), care a devenit obligatoriu conform cap. X din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),

notând si art. VIII(b) si regula X/1.2 din Conventie cu privire la procedura de amendare a Codului HSC 2000,

luând în considerare amendamentele la Codul HSC 2000 propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie, la cea de-a 84-a sesiune a sa:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul HSC 2000, al căror text este dat în anexa care face parte integrantă din prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2009, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate, ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.


 

ANEXĂ la rezolutia MSC.260(84)

 

AMENDAMENTE

la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteză

(Codul HSC 2000)

 

CAPITOLUL VIII

MIJLOACE SI DISPOZITIVE DE SALVARE

 

8.2. Comunicatii

1. În paragraful 8.2.1, alineatul .2 se înlocuieste după cum urmează:

„.2 în fiecare bord al fiecărei nave de pasageri de mare viteză si al fiecărei nave de marfă de mare viteză având un tonaj brut de 500 tone si mai mult va exista cel putin un dispozitiv de reperare pentru căutare si salvare. Acest dispozitiv de reperare pentru căutare si salvare va fi în conformitate cu standardele de functionare aplicabile care nu sunt inferioare celor adoptate de Organizatie*. Dispozitivul de reperare pentru căutare si salvare va fi depozitat în astfel de amplasamente încât să poată fi rapid amplasat pe oricare dintre plutele de salvare. În mod alternativ, pe fiecare ambarcatiune de salvare se va amplasa un dispozitiv de reperare pentru căutare si salvare."

CAPITOLUL XIV

Radiocomunicatii

14.7. Echipament radio: Generalităti

2. În paragraful 14.7.1, alineatul .3 se înlocuieste după cum urmează: „.3 un dispozitiv de reperare pentru căutare si salvare care:"


*Se face referire la Recomandarea privind standardele de functionare a transponderelor radar destinate ambarcatiunilor de salvare folosite în cadrul operatiunilor de căutare si salvare, adoptată de Organizatie prin Rezolutia MSC.247(83)(A.802(19)), asa cum a fost amendată, si Recomandarea privind standardele de functionare pentru transmitătorul AIS pentru căutare si salvare (AIS SART) de pe ambarcatiunile de salvare, adoptată de Organizatie prin Rezolutia MSC.246(83).

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.256(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si m) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18, ale art. 4 alin. (1) pct. 15 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.256(84) a Comitetului Securitătii Maritime din 16 mai 2008, amendamente care intră în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2009.

Nr. 895.

 


ANEXA

 

REZOLUTIA MSC.256(84)

(adoptată la 16 mai 2008)

Adoptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII(b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia), cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a 84-a sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din aceasta:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Conventie, al căror text este redat în anexa care face parte integrantă din prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2009, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. recomandă guvernelor contractante interesate să emită certificate conforme amendamentelor anexate la prima inspectie de reînnoire care va fi efectuată după 1 ianuarie 2010;

5. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

6. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ la Rezolutia MSC. 256(84)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL 11-1

 

Constructie - structură, compartimentare si stabilitate, masini si instalatii electrice

Regula 3-4 - Dispozitive de remorcare de urgentă la navele-cisternă

1. Regula 3-4 existentă se înlocuieste după cum urmează:

„REGULA 3-4 Dispozitive si proceduri de remorcare de urgentă 1. Dispozitive de remorcare de urgentă la navele-cistemă

1.1. La bordul fiecărei nave-cisternă de cel putin 20.000 de tone deadweight trebuie să fie instalate în ambele extremităti dispozitive de remorcare de urgentă.

1.2. Pentru navele-cisternă construite la 1 iulie 2002 sau după această dată:

.1 dispozitivele de remorcare de urgentă trebuie ca, în absenta sursei de energie principale a navei ce urmează să fie remorcată, să poată fi puse rapid în functiune în orice moment si să fie usor de cuplat la remorcher. Cel putin unul dintre dispozitivele de remorcare de urgentă trebuie preinstalat în vederea punerii rapide în functiune; si

.2 dispozitivele de remorcare de urgentă instalate în ambele extremităti trebuie să aibă o rezistentă corespunzătoare, tinându-se seama de dimensiunile si deadweightul navei, precum si de fortele estimate în conditii meteorologice nefavorabile. Proiectarea, constructia si încercarea prototipului dispozitivelor de remorcare de urgentă trebuie aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie*. 1.3. Pentru navele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2002 proiectarea si constructia dispozitivelor de remorcare de urgentă trebuie aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie*.

2. Proceduri de remorcare de urgentă la bordul navelor

2.1. Prezentul paragraf se aplică:

.1 tuturor navelor de pasageri, cel mai târziu la 1 ianuarie 2010;

.2 navelor de marfă construite la 1 ianuarie 2010 sau după această dată; si

.3 navelor de marfă construite înainte de 1 ianuarie 2010, cel mai târziu la 1 ianuarie 2012.

2.2. Fiecare navă trebuie să aibă propria sa procedură de remorcare de urgentă. Documentul care descrie această procedură trebuie păstrat la bordul navei, în scopul de a putea fi aplicată în situatii de urgentă, si trebuie să se bazeze pe dispozitivele existente si echipamentele disponibile la bordul navei.


2.3. Procedura** trebuie să includă:

.1 planuri ale puntilor prova si pupa indicând dispozitivele de remorcare de urgentă posibile;

.2 un inventar al echipamentului de la bord care poate fi utilizat pentru remorcarea de urgentă;

.3 mijloace si metode de comunicare; si .4 exemple de proceduri destinate facilitării, pregătirii si desfăsurării operatiunilor de remorcare de urgentă.


* Se face referire la Instructiunile privind dispozitivele de remorcare de urgentă la navele-cisternă, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime prin Rezolutia MSC.35(63), asa cum pot fi amendate.

** Se face referire la Instructiunile pentru proprietari/operatori privind elaborarea de proceduri de remorcare de urgentă (Circulara MSC.1/Circ.1255)."

 

2. Următoarea nouă regulă, 3-9, se adaugă după regula 3-8 existentă:

„REGULA 3-9 Mijloace de îmbarcare si de debarcare de pe nave

1. Navele construite la 1 ianuarie 2010 sau după această dată trebuie să fie echipate cu mijloace de îmbarcare si de debarcare de pe nave destinate utilizării în port si în timpul operatiilor portuare, cum ar fi pasarele si scări de acces, în conformitate cu prevederile paragrafului 2, în afară de cazul în care conformitatea cu o anumită prevedere este considerată de către Administratie a fi nejustificabilă sau imposibil de aplicat*.

2. Mijloacele de îmbarcare si de debarcare prevăzute la paragraful 1 trebuie să fie construite si instalate pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie**.

3. Pentru toate navele, mijloacele de îmbarcare si de debarcare trebuie să fie inspectate si întretinute** într-o stare satisfăcătoare pentru scopul căruia sunt destinate, tinându-se seama de orice restrictii legate de siguranta încărcării. Toate cablurile utilizate pentru sustinerea mijloacelor de îmbarcare si de debarcare trebuie întretinute asa cum se specifică la regula III/20.4.


* Circumstantele în care conformitatea poate fi considerată nejustificabilă sau imposibil de aplicat pot include situatiile în care nava: .1 are un bord liber mic si este dotată cu rampe de acces; sau

.2 efectuează voiaje între anumite porturi ce dispun de scări de acces/de îmbarcare (platforme) corespunzătoare.

** Se face referire la Instructiunile pentru constructia, instalarea, întretinerea si supravegherea/inspectia scărilor de acces si pasarelelor, care urmează să fie elaborate de Organizatie."

 

CAPITOLUL II-2

Constructie - protectie contra incendiului, detectarea si stingerea incendiului

 

Regula 10 - Combaterea incendiului

3. După paragraful 4.1.4 existent se adaugă următorul nou paragraf 4.1.5:

„4.1.5. Cel mai târziu la data primei andocări pe doc uscat programată să aibă loc după 1 ianuarie 2010, instalatiile fixe pentru stingerea incendiului cu dioxid de carbon destinate protejării încăperilor de masini si compartimentelor pompelor de marfă de la bordul navelor construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să respecte prevederile paragrafului 2.2.2 din cap. 5 din Codul pentru instalatiile de protectie contra incendiului."

Regula 19 - Transportul mărfurilor periculoase

4. În paragraful 4, cuvintele „asa cum sunt definite la regula VII/2" se elimină.

Regula 20 - Protectia încăperilor pentru vehicule, încăperilor de categorie specială si încăperilor ro-ro

5. Textul existent al paragrafului 6.1.4 se înlocuieste cu textul următor si, în continuarea sa, se adaugă noul paragraf 6.1.5 după cum urmează:

„6.1.4. Prevederile prezentului paragraf se aplică navelor construite la 1 ianuarie 2010 sau după această dată. Navele construite la 1 iulie 2002 sau după această dată, dar înainte de 1 ianuarie 2010 trebuie să respecte cerintele aplicabile ale vechiului paragraf 6.1.4, asa cum a fost modificat de Rezolutia MSC.99(73). Dacă sunt montate instalatii fixe de pulverizare a apei sub presiune, datorită pierderii grave a stabilitătii care poate apărea din cauza acumulării de cantităti mari de apă pe punte sau punti în timpul utilizării instalatiei fixe de pulverizare a apei sub presiune, trebuie respectate următoarele prevederi:

.1 la navele de pasageri:

.1.1. În încăperile situate deasupra puntii peretilor etansi trebuie să fie prevăzute scurgeri, astfel încât această apă să fie rapid evacuată direct peste bord, având în vedere instructiunile elaborate de Organizatie*;

.1.2.1. la navele ro-ro pasager, valvulelede evacuare pentru scurgeri, prevăzute cu mijloace directe de închidere actionate dintr-un loc aflat deasupra puntii peretilor etansi în conformitate cu cerintele Conventiei internationale asupra liniilor de încărcare în vigoare, trebuie să fie tinute deschise pe perioada în care navele se află pe mare;

. 1.2.2. orice manevrare a valvulelor mentionate la paragraful 6.1.4.1.2.1 trebuie să fie înregistrată în jurnalul de bord;

. 1.3. În încăperile de sub puntea peretilor etansi, Administratia poate cere montarea de instalatii de pompare si drenare în plus fată de cerintele regulii 11-1/35-1. În acest caz, instalatia de drenare trebuie să fie dimensionată pentru evacuarea a cei putin 125% din debitul combinat atât al pompelor instalatiei de pulverizare cu apă, cât si al numărului prevăzut de tevi de refulare ale furtunurilor de incendiu, având în vedere instructiunile elaborate de Organizatie*. Valvulele instalatiei de drenare trebuie să poată fi actionate din exteriorul încăperii protejate dintr-un loc aflat în vecinătatea comenzilor instalatiei de stingere a incendiului. Puturile de santină trebuie să aibă o capacitate suficientă si să fie instalate de-a lungul bordajului navei, la o distantă unul fată de celălalt de cel mult 40 m în fiecare compartiment etans;

.2 la navele de marfă, instalatiile de drenare si de pompare trebuie să fie astfel încât să prevină formarea de suprafete libere de apă. În acest caz, instalatia de drenare trebuie să fie dimensionată pentru evacuarea a cel putin 125% din debitul combinat atât al pompelor instalatiei de pulverizare cu apă, cât si al numărului prevăzut de tevi de refulare ale furtunurilor de incendiu, având în vedere instructiunile elaborate de Organizatie*. Valvulele instalatiei de drenare trebuie să poată fi actionate din exteriorul încăperii protejate dintr-un loc aflat în vecinătatea comenzilor instalatiei de stingere a incendiului. Puturile de santină trebuie să aibă o capacitate suficientă si să fie instalate de-a lungul bordajului navei, la o distantă unul fată de celălalt de cel mult 40 m în fiecare compartiment etans. Dacă acest lucru nu este posibil, se va lua în considerare efectul negativ al greutătii suplimentare si al suprafetei libere a apei asupra stabilitătii, în măsura în care Administratia consideră că este necesar atunci când aprobă informatia asupra stabilitătii**. Această informatie trebuie să fie inclusă în informatia asupra stabilitătii furnizată comandantului, asa cum se cere în regula 11-1/5-1.

6.1.5. La toate navele, în încăperile pentru vehicule, încăperile ro-ro si încăperile de categorie specială, închise, unde sunt montate instalatii fixe de pulverizare a apei sub presiune,

trebuie prevăzute mijloace pentru împiedicarea înfundării instalatiilor de drenare, având în vedere instructiunile elaborate de Organizatie*. Navele construite înainte de 1 ianuarie 2010 trebuie să respecte cerintele prezentului paragraf până la prima inspectie efectuată după 1 ianuarie 2010.


* Se face referire la Instructiunile pentru instalatiile de drenare din încăperile pentru vehicule, încăperile ro-ro si încăperile de categorie specială închise, care urmează să fie elaborate de Organizatie.

** Se face referire la Recomandările privind instalatiile fixe de stingere a incendiului pentru încăperile de categorie specială, adoptate de Organizatie prin rezolutia A. 123(V)."

 

CAPITOLUL III

Mijloace si dispozitive de salvare

 

Regula 6 - Comunicatii

6. Paragraful 2.2 existent se înlocuieste după cum urmează: „2.2. Dispozitive de localizare pentru căutare si salvare. La fiecare bord al fiecărei nave de pasageri si nave de marfă având un tonaj brut mai mare sau egal cu 500, trebuie să existe cel putin un dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare. Pe fiecare navă de marfă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300, dar mai putin de 500, trebuie să existe cel putin un dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare. Aceste dispozitive de localizare pentru căutare si salvare trebuie să corespundă standardelor de functionare aplicabile, ce nu trebuie să fie inferioare celor adoptate de Organizatie*. Dispozitivele de localizare pentru căutare si salvare** trebuie să fie arimate în astfel de amplasamente încât să poată fi rapid plasate pe orice ambarcatiune de salvare, alta decât pluta sau plutele de salvare cerute de regula 31.1.4. Alternativ, trebuie arimat un dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare pe fiecare ambarcatiune de salvare, alta decât cele cerute de regula 31.1.4. La navele dotate cu cel putin două dispozitive de localizare pentru căutare si salvare si echipate cu bărci de salvare cu cădere liberă, unul dintre dispozitivele de localizare pentru căutare si salvare trebuie să fie arimat într-o barcă de salvare cu cădere liberă, iar celălalt în imediata vecinătate a puntii de navigatie, astfel încât el să poată fi utilizat la bord si transferat usor pe oricare dintre celelalte ambarcatiuni de salvare.

 

Regula 26 - Cerinte suplimentare pentru navele ro-ro pasager

7. Paragraful 2.5 existent se înlocuieste după cum urmează: „2.5. Plutele de salvare de la bordul navelor ro-ro pasager trebuie să fie echipate cu dispozitive de localizare pentru căutare si salvare, astfel încât să existe un dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare pentru fiecare 4 plute de salvare. Dispozitivul de localizare pentru căutare si salvare trebuie să fie montat în interiorul plutei de salvare astfel încât antena lui să se afle la mai mult de un metru deasupra nivelului mării atunci când pluta de salvare este desfăsurată, cu exceptia aceluia pentru plutele de salvare reversibile cu tendă, la care dispozitivul trebuie să fie dispus astfel încât să poată fi imediat accesibil supravietuitorilor si ridicat de acestia. Fiecare dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare trebuie să fie dispus astfel încât să poată fi ridicat manual atunci când pluta de salvare este desfăsurată. Containerele plutelor de salvare prevăzute cu dispozitive de localizare pentru căutare si salvare trebuie să fie marcate în mod clar."


* Se face referire la Recomandarea privind standardele de functionare pentru transponderele radar pentru ambarcatiunile de salvare destinate utilizării în timpul operatiunilor de căutare si salvare, adoptate de Organizatie prin Rezolutia MSC.247(83) (A.802(19)), asa cum a fost amendată, si la Recomandarea privind standardele de functionare pentru transmitătoarele AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART) pentru ambarcatiunile de salvare, adoptate de Organizatie prin Rezolutia MSC.246(83).

** Unul dintre aceste dispozitive de localizare pentru căutare si salvare poate fi dispozitivul de localizare pentru căutare si salvare prevăzut la regula IV/7.1.3.

 

CAPITOLUL IV

Radiocomunicatii

 

Regula 7 - Echipament radio: Generalităti

8. În paragraful 1, alineatul .3 se înlocuieste după cum urmează:

„.3. un dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare care poate să functioneze fie în banda de 9 GHz, fie pe frecventele rezervate pentru AIS, care:"

 

APENDICE

 

            Certificate

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri (Formular P)

9. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de pasageri (Formular P), la sectiunea 2, pct. 11.1 existent se înlocuieste după cum urmează:

„11.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare si salvare

11.1.1 Transpondere radar pentru căutare si salvare (SART)

11.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)", si la sectiunea 3, pct. 6 existent se înlocuieste după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare si salvare (SART)

6.2 Transmitător AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E)

10. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă a echipamentului pentru nava de marfă (Formular E), la sectiunea 2, pct. 9.1 existent se înlocuieste după cum urmează:

„9.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare si salvare

9.1.1 Transpondere radar pentru căutare si salvare (SART)

9.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă radio pentru nava de marfă (Formular R)

11. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă radio pentru nava de marfă (Formular R), la sectiunea 2, pct. 6 existent se înlocuieste după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare si salvare (SART)

6.2 Transmitător AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de pasageri (Formular PNUC)

12. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de pasageri (Formular PNUC), la sectiunea 2, pct. 11.1 existent se înlocuieste după cum urmează:

„11.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare si salvare

11.1.1 Transpondere radar pentru căutare si salvare (SART)

11.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)",

si la sectiunea 3, pct. 6 existent se înlocuieste după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare si salvare (SART)

6.2 Transmitător AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de marfă (Formular CNUC)

13. În Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava nucleară de marfă (Formular CNUC), la sectiunea 2, pct. 9 se elimină, iar pct. 10, 10.1 si 10.2 se renumerotează ca punctele 9, 9.1 si 9.2, respectiv; punctul 9.1 renumerotat se înlocuieste după cum urmează:

„9.1 Numărul de dispozitive de localizare pentru căutare si salvare

9.1.1 Transpondere radar pentru căutare si salvare (SART)

9.1.2 Transmitătoare AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)",

si la sectiunea 3, pct. 6 existent se înlocuieste după cum urmează:

„6 Dispozitiv de localizare pentru căutare si salvare de la bordul navei

6.1 Transponder radar pentru căutare si salvare (SART)

6.2 Transmitător AIS pentru căutare si salvare (AIS-SART)".

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 788/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 24 martie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 27, în loc de: „27. Dîrtu Alexandru, fiul lui Nikita (născut la 5.10.1934 în localitatea Chisinău) si Feodosia, născut la data de 16 aprilie 1966 în localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Studentilor nr. 10/1, ap. 44. (5.836/2003)" seva citi: „27. Dîrtu Alexandru, fiul lui Nichita (născut la 5.10.1934 în localitatea Chisinău) si Feodosia, născut la data de 16 aprilie 1966 în localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Studentilor nr. 10/1, ap. 44. (5.836/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 66, în loc de: „66. Cerneavschi Anastasia, fiica lui Pojoga Vasile (născut la 15.07.1932 în localitatea Lăpusna) si Feonia, născută la data de 18 septembrie 1954 în localitatea Drăgăsenii Noi, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Eminescu nr. 34. (14.522/2003)" se va citi: „66. Cerneavschi Anastasia, fiica lui Pojoga Vasile (născut la 15.07.1932 în localitatea Lăpusna) si Feonia, născută la data de 18 septembrie 1954 în localitatea Drăgusenii Noi, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Eminescu nr. 34. (14.522/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 228, în loc de: „228. Esanu Tatiana, fiica lui Dranicer Iustin (născut la 14.06.1923 în localitatea Călărasi) si Feodora, născută la data de 24 februarie 1977 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str.-la Mit. Dosoftei nr. 6. (2.802/2008) Copii minori: Esanu Măria Magdalena, născută la data de 22.03.2003."se va citi: „228. Esanu Tatiana, fiica lui Dranicer Iustin (născut la 14.06.1923 în localitatea Călărasi) si Fedora, născută la data de 24 februarie 1977 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str.-la Mit. Dosoftei nr. 6. (2.802/2008) Copii minori: Esanu Măria Magdalena, născută la data de 22.03.2003."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 63, în loc de: „63. Merlici Rodica, fiica lui Ion (fiul lui Serghei, născut în anul 1929 în localitatea Orlovca) si Ecaterina, născută la data de 16 septembrie 1984 în localitatea Cotovsc, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Orlovca, str. Comsomoliskaia nr. 6. (2.683/2008)" se va citi: „63. Merlici Rodica, fiica lui Ivan (fiul lui Serghei, născut în anul 1929 în localitatea Orlovca) si Ecaterina, născută la data de 16 septembrie 1984 în localitatea Cotovsc, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Orlovca, str. Comsomoliskaia nr. 6. (2.683/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 13, în loc de: „13. Caran-Dumitresku Doina-Valeria, fiica lui Dumitrescu Sotir si Lucia, născută la data de 21 iulie 1952 în localitatea Mizil, judetul Prahova, România, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Vrsac, J. Halabure 34. (2.045/2006)" se va citi: „13. Caran-Dumitrescu Doina-Valeria, fiica lui Dumitrescu Sotir si Lucia, născută la data de 21 iulie 1952 în localitatea Mizil, judetul Prahova, România, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Vrsac, J. Halabure 34. (2.045/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 34, în loc de: „34. Bucătari Igor, fiul lui Vasile (născut la 7.10.1939 în localitatea Coseni) si Elisaveta, născut la data de 24 decembrie 1965 în localitatea Zăvulenii Vechi, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 71, bl. 5, ap. 29. (1.708/2008) Copii minori: Bucătari Mihaela, născută la data de 27.05.1996."se va citi: „34. Bucătari Igor, fiul lui Vasile (născut la 7.10.1939 în localitatea Coseni) si Elisaveta, născut la data de 24 decembrie 1965 în localitatea Zăzulenii Vechi, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 71, bl. 5, ap. 29. (1.708/2008) Copii minori: Bucătari Mihaela, născută la data de 27.05.1996.";

- în anexa nr. 1,1a pozitia 128, în loc de: „128. Gumaniuc Veaceslav, fiul lui llia si Olga (fiica lui Balmus Petru, născut la 14.12.1921 în localitatea Ciucur-Mingir, raionul Cimislia), născut la data de 6 martie 1979 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bujor, raionul Hîncesti. (1.930/2008)" se va citi: „128. Gumaniuc Veaceslav, fiul lui llie si Olga (fiica lui Balmus Petru, născut la 14.12.1921 în localitatea Ciucur-Mingir, raionul Cimislia), născut la data de 6 martie 1979 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bujor, raionul Hîncesti. (1.930/2008)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 194, în loc de: „194. Petroaie Snejana, fiica lui Ion (fiul lui Petroaie Victoria, născută la 6.06.1920 în localitatea Cahul) si Parascovia, născută la data de 1 august 1972 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 9, ap. 25. (1.707/2008) Copii minori: Dobrinin Dion, născut la data de 24.09.1996." se va citi: „194. Petroaie Snejana, fiica lui Ion (fiul lui Petroaie Victoria, născută la 6.06.1920 în localitatea Cahul) si Parascovia, născută la data de 1 august 1972 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 9, ap. 25. (1.707/2008) Copii minori: Dobrînin Dionisie, născut la data de 24.09.1996."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 118, în loc de: „118. Frătescu Larisa, fiica lui Liubenco Tudor si Nina (fiica lui Cosarcă Vladimir, născut în anul 1915 în localitatea Chisinău), născută la data de 14 ianuarie 1973 în localitatea Budesti, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 62, bl. 2, ap. 7. (2.929/2008)" se va citi: „118. Frătescu Larisa, fiica lui Liubenco Tudor si Nina (fiica lui Cosarcă Vladimir, născut în anul 1915 în localitatea Chisinău), născută la data de 14 octombrie 1973 în localitatea Budesti, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 62, bl. 2, ap. 7. (2.929/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 153, în loc de: „153. Groapă Stanislav, fiul lui Alexandru (născut la 6.11.1939 în localitatea Veujeni) si Lidia, născut la data de 17 octombrie 1976 în localitatea Verejeni, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lipnic, raionul Ocnita. (374/2009)" se va citi: „153. Groapă Stanislav, fiul lui Alexandru (născut la 6.11.1939 în localitatea Verejeni) si Lidia, născut la data de 17 octombrie 1976 în localitatea Verejeni, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lipnic, raionul Ocnita. (374/2009)".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.