MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 611/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 611            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 8 septembrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

56. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008

 

57. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

 

M.90. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea Normelor privind stabilirea calitătii de veteran de război de către Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 127/2008

 

M.92. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea Normelor privind reconversia profesională în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.5/2008

 

369. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap

 

1.167. - Ordin al ministrului mediului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - INCDM Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

 

1.445. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi

 

2.609. - Ordin al ministrului finantelor publice privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1.500 milioane euro, cu o scadentă de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            9. - Hotărâre privind corectitudinea evidentelor contabile electorale si legalitatea plătilor efectuate de partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si de candidatii independenti în campania electorală pentru alegerile europarlamentare 2009

 

            Rectificări la:

            - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.784/C/2009

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 824 din 14 iulie 2009,

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, si al Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 34 din Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) În vederea înregistrării sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, mijloacele de transport al cerealelor si semintelor de consum, al produselor de morărit, al pâinii, precum si al celorlalte produse de brutărie si produse făinoase trebuie să aibă inscriptionate în lateral si spate - cu caractere cu o înăltime de minimum 20 cm - următoarele mentiuni: pâine si produse de panificatie.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 3 septembrie 2009.

Nr. 56.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 151 din 26 iunie 2009, întocmit de Directia coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSAsi farmacovigilentă din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui Cod comunitar pentru produsele medicamentoase veterinare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 311 din 28 noiembrie 2001, asa cum a fost modificată ultima dată de Directiva 2009/9/CE a Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L44 din 14 februarie 2009."

2. Anexele nr. 1 si 3 la norma sanitară veterinară se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva 2009/9/CE a Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 44 din 14 februarie 2009.

Art. III. - Prezentul ordin preia în legislatia natională formatul comunitar al autorizatiei de fabricatie/import produse medicinale veterinare, publicat de Comisia Europeană în Normele de reglementare a produselor medicinale în Uniunea Europeană, volumul 4.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică

 

Bucuresti, 3 septembrie 2009.

Nr. 57.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind stabilirea calitătii de veteran de război de către Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 127/2008

 

Pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 5, 6 si 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele privind stabilirea calitătii de veteran de război de către Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) Directia calitatea vietii personalului, cu indicativul de unitate militară 02585 Bucuresti, denumită în continuare U.M. 02585 Bucuresti.

2. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) seful Sectiei asistentă veterani de război din cadrul U.M. 02585 Bucuresti - membru;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 31 august 2009.

Nr. M.90.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind reconversia profesională în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.5/2008

 

Pentru aplicarea prevederilor cap. III din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele privind reconversia profesională în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.5/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) la nivel central, Sectia calitatea vietii personalului în rezervă/retragere si reconversie profesională, denumită în continuare SCVPRRRP, din cadrul Directiei calitatea vietii personalului, denumită în continuare DCVR"

2. Articolele 7,17 si anexa nr. 2 se abrogă.

Art. II. - În cuprinsul Normelor privind reconversia profesională în Ministerul Apărării Nationale, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

1. „referentii de specialitate" si „referentii" cu „responsabilii cu reconversia profesională";

2. „Directia management resurse umane" cu „Directia calitatea vietii personalului";

3. „DMRU" cu „DCVP";

4. „SRPAVPPM" cu „SCVPRRRP".

5. „Sectia reconversie profesională" cu „Sectia calitatea vietii personalului în rezervă/retragere si reconversie profesională".

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. M.92.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap

 

Văzând Referatul nr. 11.981 din data de 6 august 2009,

având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Metodologia de selectare si finantare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 225/2009,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Doina Micsunica Dretcanu

 

Bucuresti, 17 august 2009.

Nr. 369.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap

 

A. Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste cadrul legal de realizare a activitătii de monitorizare a proiectelor finantate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritatea.

Art. 2. - Scopul monitorizării este verificarea conformitătii activitătilor derulate de către beneficiarii contractelor de finantare nerambursabilă cu indicatorii prestabiliti prin proiectele finantate de Autoritate.

B. Domeniul de aplicare

Art. 3. - Sunt supuse activitătii de monitorizare atât proiectele finantate de Autoritate aflate în perioada de implementare, cât si cele aflate în perioada de postimplementare, pe toată durata în care beneficiarul finantării are obligatia de a asigura sustenabilitatea proiectului.

C. Modalitatea de realizare

Art. 4. - (1) Activitatea de monitorizare este desfăsurată de Autoritate, prin intermediul unei echipe de monitorizare.

(2) Membrii echipei de monitorizare sunt desemnati prin ordin al presedintelui Autoritătii.

D. Durata monitorizării

Art. 5. - (1) Activitatea de monitorizare se desfăsoară în functie de graficul de monitorizare, aprobat de conducerea Autoritătii.

(2) Graficul de monitorizare cuprinde calendarul efectuării vizitelor de monitorizare a proiectelor.

E. Instrumente de lucru

Art. 6. - (1) Instrumentele de lucru utilizate în cadrul activitătii de monitorizare sunt: a) Fisa de monitorizare;

b) Raportul de monitorizare;

c) Referatul cu propuneri.

(2) Fisa-cadru de monitorizare constituie anexa la prezenta metodologie si este adaptată în functie de specificul fiecărui tip de proiect.

(3) Raportul de monitorizare contine cel putin următoarele: prezentarea gradului de implementare a proiectului, asigurarea sustenabilitătii, corelarea cu obiectivele specifice, observatii, recomandări si concluzii formulate de membrii echipei de monitorizare.

(4) Referatul cu propuneri este înaintat conducerii Autoritătii atunci când membrii echipei de monitorizare constată neconformităti între activitătile derulate si indicatorii prestabiliti prin proiect sau nerespectarea asigurării sustenabilitătii.

F Etapele monitorizării

Art. 7. - Activitatea de monitorizare cuprinde 4 etape: pregătirea, colectarea datelor, analiza rezultatelor si elaborarea raportului.

Art. 8. - (1) Etapa de pregătire cuprinde adaptarea fisei de monitorizare la specificul proiectului si actualizarea informatiilor în legătură cu proiectul/proiectele care urmează a fi monitorizat/monitorizate.

(2) Membrii echipei de monitorizare se documentează în legătură cu graficele de activităti, cu prevederile contractelor de finantare nerambursabilă si cu constatările din fisele de monitorizare anterioare, precum si în legătură cu alte date considerate importante pentru realizarea vizitelor de monitorizare.

(3) Membrii echipei de monitorizare contactează beneficiarul finantării pentru anuntarea vizitei de monitorizare si stabilirea


întâlnirilor cu reprezentantii acestuia, precum si cu beneficiarii serviciului înfiintat prin proiect.

Art. 9. - Colectarea datelor se realizează prin completarea fisei de monitorizare, realizarea de fotografii, discutii cu reprezentantii proiectului monitorizat si cu beneficiarii serviciului înfiintat prin proiect.

Art. 10. - Analiza rezultatelor presupune prelucrarea tuturor datelor si stă la baza întocmirii raportului.

Art. 11. - Elaborarea raportului de monitorizare se efectuează de către membrii echipei de monitorizare în termen de două zile lucrătoare de la data finalizării activitătii de monitorizare si este înaintat conducerii Autoritătii.

G. Resurse

Art. 12. - Resursele necesare pentru organizarea si desfăsurarea în bune conditii a activitătii de monitorizare sunt asigurate de Autoritate.

H. Drepturi si obligatii

Art. 13. - (1) În desfăsurarea activitătii de monitorizare, membrii echipei de monitorizare au dreptul:

a) la acces în spatiul/spatiile de desfăsurare a activitătii/activitătilor proiectului;

b) să solicite si să li se pună la dispozitie documente si materiale în legătură cu proiectul, inclusiv copii ale acestora;

c) să asculte si să consemneze explicatiile persoanelor care au legătură cu proiectul;

d) să solicite puncte de vedere ale altor persoane, neutre fată de actiunea de monitorizare în sine.

(2) În timpul activitătii de monitorizare, echipa de monitorizare are obligatii privind:

a) cunoasterea legislatiei specifice Autoritătii si domeniului de referintă;

b) prezentarea legitimatiei de serviciu, precum si a ordinului presedintelui Autoritătii;

c) păstrarea confidentialitătii, în relatia cu terte persoane, asupra continutului informatiilor colectate;

d) păstrarea impartialitătii.

(3) Personalul proiectului monitorizat are următoarele obligatii:

a) să faciliteze accesul echipei de monitorizare la activitătile desfăsurate;

b) să pună la dispozitia membrilor echipei de monitorizare documente si materiale, inclusiv copii ale acestora;

c) să faciliteze relatia cu beneficiarii.

(4) Personalul proiectului monitorizat are următoarele drepturi:

a) să obtină, la solicitare, o copie a fisei de monitorizare întocmită de membrii echipei de monitorizare;

b) să solicite explicatii în vederea întelegerii observatiilor care au fost făcute la adresa serviciului.

Art. 14. - Pe întreaga perioadă de desfăsurare a activitătii de monitorizare, la solicitarea beneficiarilor finantării nerambursabile, membrii echipei acordă consultantă cu privire la aspectele monitorizate.

I. Efectele monitorizării

Art. 15. - Autoritatea utilizează informatiile cuprinse în raportul de monitorizare si în referatul cu propuneri pentru a stabili măsuri pentru remedierea deficientelor constatate, inclusiv control de specialitate sau suspendare a plătilor, până la clarificarea situatiilor semnalate, acolo unde este cazul.

 

ANEXA la metodologie

 

FIŞA DE MONITORIZARE

a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap

- fisa-cadru -

 

1. Date privind beneficiarul finantării

Numele organizatiei

Date de contact

Partener

Date de contact

Titlul proiectului

Anul finantării

2. Obiectivele specifice ale proiectului

3. Beneficiari directi/beneficiari indirecti/grupul-tintă - număr prevăzut/număr actual/vârsta

4. Rezultate urmărite prevăzute si stadiul de realizare

5. Impact - măsuri prevăzute/măsuri luate

6. Graficul activitătilor prevăzut/grad de respectare

7. Resurse alocate prevăzute/puse la dispozitia proiectului

8. Informatii privind mijloace de mediatizare si diseminare a rezultatelor proiectului

9. Dotările achizitionate în cadrul proiectului finantat (există, sunt functionale si sunt utilizate în scopul mentionat în proiect)

10. Sustenabilitatea serviciului finantat

Este asigurată integral de beneficiarul finantării/în parteneriat/serviciul a fost preluat de.....

Observatii

Recomandări

Data

Reprezentantii Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap (nume, prenume, semnătura)

Reprezentantii beneficiarului finantării (nume, prenume, functie, semnătura)


 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - INCDM Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.219/NN din 28 mai 2009, care cuprinde si avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - INCDM Constanta, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - INCDDD Tulcea, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor cuprinsi în bugetele prevăzute la art. 1-3 se aprobă de către ministrul mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 6. - În cazul în care în executia bugetară se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1-3 vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 1 septembrie 2009.

Nr. 1.167.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

14.760

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

14.750

din acestea:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

14.550

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

200

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

14.423

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

14.348

a) Bunuri si servicii

10

2.000

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

10.607

- cheltuieli cu salariile

12

7.636

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

78

- drepturile salariate ale directorului (general)

14

134

- contributii de asigurări sociale de stat

15

1.564

- contributii de asigurări de somaj

16

38

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

397

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

20

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

64

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

20

19

- contributii la fondul de pensii facultative

21

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

658

- tichete de masă

23

465

- deplasări, detasări

24

193

c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

629

d) Cheltuieli de protocol

26

8

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

59

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:

29

125


A

0

1

- tichete de crese

30

-

- tichete cadou

31

9

h) Alte cheltuieli

32

920

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

75

- cheltuieli privind dobânzile

34

75

- alte cheltuieli financiare

35

3

3. Cheltuieli extraordinare

36

-

III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

37

337

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

54

V. REZULTATUL NET

39

283

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

283

a) pentru cointeresarea personalului

42

57

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

113

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

113

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

1.800

1. Surse proprii

46

1.800

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

47

-

3. Credite bancare pentru investitii

48

-

- interne

49

-

- externe

50

-

4. Alte surse

51

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

1.800

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

1.800

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

-

- interne

55

-

- externe

56

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

57

14.760

2. Costuri aferente veniturilor totale (rd. 08)

58

14.423

3. Rezultate (+ / -) (rd. 57 - rd. 58)

59

337

4. Nr. mediu personal, total institut, din care:

60

235

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

179

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/i ună

62

2.643.87

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei/persoană/lună

63

3.500,00

7. Rentabilitatea (rd. 59 / rd. 58*100)

64

2.33

8. Rata rentabilitătii financiare rd. 39*100 capital propriu

65

12

10. Plăti restante

66

3.000

11. Creante de încasat

67

1.000


ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" - INCDM Constanta

 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

7.318

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

7.315

din acestea:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

7.166

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

149

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

3

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

7.168

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

7.108

a) Bunuri si servicii

10

1.395

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.830

- cheltuieli cu salariile

12

3.488

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

11

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

127

- contributii de asigurări sociale de stat

15

719

- contributii de asigurări de somaj

16

17

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

181

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

9

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

30

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

9

- contributii la fondul de pensii facultative

21

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

377

- tichete de masă

23

173

- deplasări, detasări

24

204

c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

500

d) Cheltuieli de protocol

26

8

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:

29

70


A

0

1

- tichete de crese

30

-

- tichete cadou

31

51

h) Alte cheltuieli

32

305

2. Cheltuieli financiare, diti care:

33

60

- cheltuieli privind dobânzile

34

40

- alte cheltuieli financiare

35

20

3. Cheltuieli extraordinare

36

-

III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

37

150

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

24

V. REZULTATUL NET

39

126

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

126

a) pentru cointeresarea personalului

42

25

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

76

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

25

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

76

1. Surse proprii

46

76

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

47

-

3. Credite bancare pentru investitii

48

-

- interne

49

-

- externe

50

-

4, Alte surse

51

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

76

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

76

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

-

- interne

55

-

- externe

56

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

57

7.318

2. Costuri aferente veniturilor totale (rd. 08)

58

7.168

3. Rezultate (+ / -) (rd. 57 - rd. 58)

59

150

4. Nr. mediu personal, total institut, din care:

60

110

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

75

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

62

2.561,16

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei/persoană/lună

63

2.704

7. Rentabilitatea (rd. 59 / rd. 58*100)

64

2.05

8. Rata rentabilitătii financiare rd. 39*100 capital propriu

65

12,32

10. Plăti restante

66

-

11. Creante de încasat

67

-


ANEXA Nr. 3

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării" - INCDDD Tulcea

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

12.110

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

12.000

din acestea:

 

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

11.400

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

600

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

110

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II, CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

11.958

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

11.850

a) Bunuri si servicii

10

4.473

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6.717

- cheltuieli cu salariile

12

4.944

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

105

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

141

- contributii de asigurări sociale de stat

15

1.002

- contributii de asigurări de somaj

16

24

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

257

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

13

-contributii pentru concedii si indemnizatii

19

42

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

12

- contributii la fondul de pensii facultative

21

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

423

- tichete de masă

23

191

- deplasări, detasări

24

232

c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

224

d) Cheltuieli de protocol

26

5

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:

29

99

- tichete de crese

30

-

- tichete cadou

31

-

h) Alte cheltuieli

32

332


A

0

1

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

108

- cheltuieli privind dobânzile

34

-

- alte cheltuieli financiare

35

108

3. Cheltuieli extraordinare

36

-

III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

37

152

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

24

V. REZULTATUL NET

39

128

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

128

a) pentru cointeresarea personalului

42

26

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

77

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

25

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

774

1. Surse proprii

46

224

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

47

550

3. Credite bancare pentru investitii

48

-

- interne

49

-

- externe

50

-

4. Alte surse

51

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

774

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

774

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

-

- interne

55

-

- externe

56

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

57

i2.no

2. Costuri aferente veniturilor totale (rd. 08)

58

11.958

3. Rezultate (+ / -) (rd. 57 - rd. 58)

59

152

4. Nr. mediu personal, total institut, din care:

60

125

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

80

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

62

3.157

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei/persoană/lună

63

3.654

7. Rentabilitatea (rd. 59 / rd. 58* 100)

64

1.27

8. Rata rentabilitătii financiare rd. 39*100 capital propriu

65

5,51

10. Plăti restante

66

-

11. Creante de încasat

67

-


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi

 

Având în vedere art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în baza art. 1 alin. (2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

presedintele Aqentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa nr. 1 „Lista contribuabililor declarati inactivi" la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 aprilie 2009, se elimină pozitia 696:

 

„696

16879390

VERISERV SA

Jud. Vâlcea, Mun. Râmnicu Vâlcea, Str. Depozitelor, Biroul 2, Nr. 11

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICEAMUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA"

 

Art. II. - Eliminarea pozitiei 696 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 va fi afisată de Directia generală de tehnologia informatiei pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii contribuabili".

Art. III. - Directia generală coordonare inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 27 august 2009.

Nr. 1.445.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1.500 milioane euro, cu o scadentă de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 4.1 a), b) 2.7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2008, si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1.500 milioane euro, cu scadentă de minimum 5 ani, suma finală urmând să fie stabilită la momentul lansării emisiunii de euroobligatiuni, în functie de conditiile de piată.

Art. 2. - Lansarea emisiunii este administrată de către băncile de investitii: Deutsche Bank, EFG Eurobank si HSBC Bank.

Art. 3. - Sumele aferente împrumutului si virate în contul de valută, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Banca Natională a României, se utilizează pe măsura necesitătilor de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice guvernamentale.

Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului se asigură din sume alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 septembrie 2009.

Nr. 2.609.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind corectitudinea evidentelor contabile electorale si legalitatea plătilor efectuate de partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si de candidatii independenti în campania electorală pentru alegerile europarlamentare 2009

 

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă decizii, hotărâri si instructiuni, care se semnează de presedinte si se contrasemnează de vicepresedinti.

în temeiul art. 39 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă hotărăste:

Art. 1. - Se confirmă corectitudinea evidentelor contabile electorale si legalitatea plătilor efectuate în campania electorală pentru alegerile europarlamentare din luna iunie 2009, pe baza rapoartelor detaliate de venituri si cheltuieli electorale depuse de partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si de candidatii independenti, mentionati în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

 

Bucuresti, 6 august 2009.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

Partide politice, aliante politice si electorale si organizatii ale cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale

 

ALIANTA ELECTORALĂ PSD + PC

PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

PARTIDUL NATIONAL TĂRĂNESC CRESTIN DEMOCRAT

FORTA CIVICĂ

 

Candidati independenti

 

            BĂSESCU ELENA

ABRAHAM PAVEL

 


RECTIFICĂRI

 

            La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.784/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 8 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

            - În anexă, la pozitia 48, în loc de: „48. Maras Ahmet, fiul lui Temei si Hatice, cetătean turc, născut la data de 20 februarie 1965 în localitatea Sinir, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 250, bl. S.18, ap. 15, sectorul 3. (3.441/2008) Copii minori: Maras Talha, născut la data de 17.06.1995, Maras Betul, născută la data de 19.09.1992, Maras Bursa Nur, născută la data de 22.07.1997."se va citi: „48. Maras Ahmet, fiul lui Temei si Hatice, cetătean turc, născut la data de 20 februarie 1965 în localitatea Sinir, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 250, bl. S.18, ap. 15, sectorul 3. (3.441/2008) Copii minori: Maras Talha, născut la data de 17.06.1995, Maras Betul, născută la data de 19.09.1992, Maras Busra Nur, născută la data de 22.07.1997."


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.