MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 617/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 617         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

953. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2008 si 2009

 

968. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

969. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 769/2004 privind organizarea si functionarea Reprezentantei Nationale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare

 

1.001. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 14+860"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

58. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

 

M.93. - Ordin al ministrului apărării nationale privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

- Statutul Academiei Române

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României la bugetul Programului Natiunilor Unite

pentru Mediu (UNEP) pe anii 2008 si 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 75 lit. o) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) pct. 21 si 22 si al art. 4 pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2008 si 2009, în limita echivalentului în lei al sumei de 52.000 dolari SUA, anual.

Art. 2. - (1) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se asigură din prevederile bugetare aprobate ale Ministerului Mediului pe anul 2009, cap. 74.01 „Protectia mediului", titlul „Alte transferuri", art. „Contributii si cotizatii la organisme internationale".

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar SUA în vigoare la data efectuării plătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 953.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), punctul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„37. reprezintă statul în fata instantelor si a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activităti ale agentiei, direct sau prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Garda Financiară si unitătile sale teritoriale si/sau Autoritatea Natională a Vămilor si unitătile sale subordonate, în baza mandatelor transmise; renuntarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;".

2. La articolul 4 alineatul (3), punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Activitate internă:

a) exercită functia de audit public intern în conditiile legii;

b) efectuează inspectii privind respectarea legalitătii, atât la nivelul aparatului propriu, cât si la nivelul unitătilor subordonate, în domeniul său de activitate, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate si al luării de măsuri pentru repararea prejudiciului produs, după caz;

c) exercită controlul financiar de gestiune si controlul financiar preventiv propriu, în scopul constituirii si utilizării legale si eficiente a fondurilor publice;

d) elaborează, fundamentează si avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, pentru aparatul propriu, Autoritatea Natională a Vămilor, Garda Financiară si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;

e) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator tertiar de credite în cadrul fiecărui exercitiu bugetar."

3. La articolul 4 alineatul (3), punctul 5 se abrogă.

4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este de 27.159, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor."


5. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu si pe directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (3)."

6. La articolul 7, alineatele (5), (6), (9) si (10) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Structura organizatorică a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale, organizate în directa subordine a vicepresedintelui, si numărul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si structura organizatorică a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale, a birourilor vamale de frontieră si de interior si a punctelor vamale, unităti subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(6) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor, precum si statele de functii pentru directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, pentru directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, pentru birourile vamale de frontieră si de interior se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(9) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor se numesc în functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile legii, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.

(10) Directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, precum si directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti ai directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si al Directiei Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor se numesc în functie prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii."

7. La articolul 8, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Persoanele cu functii de conducere din cadrul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, cu exceptia directorilor coordonatori si directorilor coordonatori adjuncti, care se numesc în functie prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii, sunt numite, potrivit legii, de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală."

8. La articolul 10, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se numesc în functie prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii.

(6) Sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum si sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie si contabilitate publică -, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc în functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală."

9. La articolul 11, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 2 pe directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conditiile legii.

(4) Structura organizatorică a directiilor generale ale finantelor publice judetene, administratiilor finantelor publice municipale, orăsenesti si comunale, precum si a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Structurile organizatorice teritoriale aferente activitătii de trezorerie si contabilitate publică si ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului Finantelor Publice se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu avizul ministrului finantelor publice."

10. La articolul 13 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) prin decizie a directorului coordonator, pentru functiile publice pentru care are competenta de numire în functie."

11. La anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală", nota privind numărul maxim de posturi se modifică si va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ANAF, inclusiv presedintele, 2 vicepresedinti si posturile aferente cabinetelor demnitarilor, se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF."

12. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 3, nota de subsol ****) se modifică si va avea următorul cuprins:

„****) Cele câte 10 autoturisme sunt destinate activitătii de inspectie fiscală la nivelul fiecărei directii generale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin decizie a directorului coordonator."

Art. II. - Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 968.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009)

 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI

aferent aparatului propriu si unitătilor aflate în subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Numărul maxim de posturi

 

1

Aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene, în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale;

Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în subordinea căreia functionează administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti

27.159*

2,

Garda Financiară

1.805

3

Autoritatea Natională a Vămilor, inclusiv vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Natională a Vămilor si cabinetul acestuia

4.586


* În numărul maxim de posturi sunt inclusi presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, 2 vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu si pe directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 769/2004 privind organizarea si functionarea Reprezentantei Nationale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 769/2004 privind organizarea si functionarea Reprezentantei Nationale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 mai 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Seful Reprezentantei are functia prevăzută în statul de organizare cu gradul de colonel si este reprezentantul militar al sefului Statului Major General la ACT."

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexa*) la prezenta hotărâre se comunică institutiilor interesate de către Ministerul Apărării Nationale.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2009, cu exceptia prevederilor din anexă referitoare la gradul si echivalarea functiei de loctiitor al reprezentantului militar al sefului Statului Major General la Comandamentul Aliat pentru Transformare, care rămân în vigoare până la data de 25 iunie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 969.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 14+860"

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 14+860", expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 3.400 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finantare prevăzut în anexa II la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2002, aprobată prin Legea nr. 155/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor bugetare anuale alocate prin bugetul de stat, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 1.001.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare \si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.847 din 2 septembrie 2009 întocmit de Directia de inspectii si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

în baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare;

tinând cont de prevederile art. 63 si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare;


în baza art. 3 alin. (1) si (3), precum si a art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 8 noiembrie 2005, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Până la achizitionarea noului tip de formular al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor conform prezentului ordin, se utilizează formularul-tip al procesului-verbal prevăzut în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2005, în forma anterioară intrării în vigoare a prezentului ordin, agentul constatator anulând paragraful următor: „în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul poate să achite în termen de 48 ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ori, după caz, de la data comunicării jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârsită, adică suma de ........ lei (RON) (........), în contul sus mentionat".

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 7 septembrie 2009.

Nr. 58.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 109/2005)

 

REGIM SPECIAL

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

POSTUL DE INSPECTIE LA FRONTIERĂ (P.I.F.)................................................................

Seria ...........................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

Nr.................

Încheiat astăzi,....../...../....., la.....................

(ziua)(luna)(anul)

 

Subsemnatul(a),...............................,în calitate de........................................, din cadrul..............................., am constatat că în ziua de ..../luna .../ora ....:

1. Operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociatie familială)..........................., cu sediul social în .............................., str.....nr. ..., bl....., se....., ap....., judetul (sectorul) ......, cod unic de înregistrare ....., cont bancar nr.......................deschis la Banca ..................., reprezentat prin dl/dna .........................,, în calitate de.................., domiciliat în...................................., str.......nr......, bl......, se....., ap. ...Judetul (sectorul).........................., legitimat cu BI/CI seria.....nr.........., eliberat(ă) la data de.........., CNP..................., la unitatea/punctul de lucru al societătii sus-mentionate din localitatea............................, str......................nr......, bl....., se......, ap.....Judetul (sectorul)......................

2. Dl/Dna..........................., născut(ă) la data de...............................în.......................Judetul................., domiciliat(ă) în......................., str...................nr......, bl......, se. ..., ap. ...Judetul (sectorul)............., legitimat cu BI/CI seria.....nr.............., eliberat(ă) de.....la data de....., CNP....., salariat la................., cu sediul în......, str.......nr......, sectorul/judetul................., la unitatea/punctul de lucru..........................din localitatea.................., str......nr. ..., bl....., se....., ap. ...Judetul (sectorul)....., a contravenit normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, săvârsind următoarele fapte:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

fapt(e) prevăzut(e) si sanctionat(e) în conformitate cu:

-............................art. ... lit. ... pct. ...;

(actul normativ)

-............................art. ... lit. ... pct. ...;

(actul normativ)

-............................art. ... lit. ... pct.....

(actul normativ)


3. S-a aplicat contravenientului.....................................o amendă în valoare de...............lei (.................), sumă care va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal în contul nr.......................deschis la......

Chitanta de plată a amenzii si copia procesului-verbal se remit unitătii emitente în termenul mentionat.

4. S-a procedat la aplicarea sanctiunii complementare de confiscare a următoarelor bunuri:

 

Nr. crt.

Sortiment

U.M.

Cantităti

Pret unitar (lei/U. M.)

Valoare totală (lei)

 

 

 

 

 

 

 

            care au servit la săvârsirea faptei:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

5. Pentru bunurile confiscate prevăzute la pct. 4 s- A dispus măsura:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

6. În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

7. Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Alte mentiuni.........................................................................................................................................................................

8. Contravenientul a avut următoarele obiectiuni:...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

9. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi depusă, împreună cu procesul-verbal de constatare a contraventiei, la judecătoria pe raza căreia a fost săvârsită contraventia.

10. La încheierea procesului-verbal a fost de fată dl/dna...........................,în calitate de martor, domiciliat în.................., str........................nr......., bl......, se....., ap....., sectorul/judetul..................., posesor al BI/CI seria.....nr......, emis de....... la data de.................

 

Martor (semnătura).............................

 

11. Prezentul proces-verbal de constatare a contraventiei contine un număr de............ pagini si a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la.............................................

 

Agent constatator,

.............................................

(semnătura, stampila, parafa inspectorului)

Contravenient,

................................................

(semnătura, stampila)

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, si ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se deleagă secretarului de stat pentru politica de apărare si planificare competenta pentru aprobarea desfăsurării activitătilor internationale de către titularii Planului cu activităti internationale ale Ministerului Apărării Nationale, denumit în continuare PAI, după cum urmează:

a) pentru activităti care sunt prevăzute în PAI, până la aprobarea acestuia;

b) pentru suplimentarea fondurilor aprobate anterior prin PAI, în cazuri temeinic justificate, cu precizarea sursei de finantare, în limita bugetului aprobat;

c) pentru activitătile care nu au fost prevăzute în PAI.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activitătile care presupun participarea secretarilor de stat, a sefului Statului Major General, a secretarului general sau directorului general al Directiei generale de informatii a apărării.

Art. 2. - (1) Se deleagă calitatea de ordonator principal de credite pentru aprobarea listelor obiectivelor de investitii secretarului de stat pentru politica de apărare si planificare.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, în domeniul înzestrării cu armament, tehnică de luptă si materiale cu destinatie militară, competenta aprobării listelor obiectivelor de investitii trece în competenta secretarului de stat pentru armamente, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.45/2009.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.34/2009 privind delegarea către secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apăram nationale,
Mihai Stănisoară

Bucuresti, 3 septembrie 2009.

Nr. M.93.

 

STATUTUL ACADEMIEI ROMÂNE

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1.  – Academia Română, cel mai înalt for national de consacrare stiintifică si culturală al tării, este continuatorul si unicul legatar al Societătii Literare Române, înfiintată în 1866, reorganizată în 1867 în Societatea Academică Română si în 1879 în Academia Română. Academia Română reuneste personalităti consacrate din domeniile stiintei si culturii.

Art. 2. - Academia Română este o institutie de interes public national de cercetare în domeniile fundamentale ale stiintei si culturii de calificare profesională superioară, cu personalitate juridică de drept public si independentă în lucrările sale de orice natură.

Art. 3. - Denumirea institutiei, Academia Română, conform Decretului-lege nr. 242/1938 si Legii nr. 752/2001, este rezervată si sintagma nu poate fi folosită nici în denumiri compuse, de nicio institutie sau organizatie, de orice fel.

Art. 4. - Academia Română are ca însemne sigla si drapelul. Sigla de formă circulară are în interiorul unui cerc efigia zeitei Minerva în culoarea aur vechi pe fond albastru, încadrată de numele institutiei ACADEMIA ROMÂNĂ înscris cu litere majuscule galbene, precum si anul fondării 1866.

Art. 5. - (1) Academia Română este finantată de la bugetul de stat si functionează autonom. Academia Română îsi administrează în mod independent bunurile mobile si imobile cu titlu de proprietate si alte bunuri dobândite potrivit legii. Academia Română poate primi sponsorizări, donatii, legate si orice alte bunuri sau valori prin orice mod prevăzut de lege, cu aprobarea Prezidiului ei, sau poate realiza venituri proprii conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, republicată.

(2) Patrimoniul Academiei Române este alcătuit, se completează si se administrează în conformitate cu prevederile art. 4 si 9 din Legea nr. 752/2001, republicată, tinându-se seama de completările si modificările ulterioare.

(3) Sediul central al Academiei Române este în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1.

Art. 6. - (1) Academia Română are ca principale obiective:

1. cultivarea si promovarea stiintei si culturii nationale si universale;

2. cultivarea si promovarea limbii si literaturii române si a istoriei nationale; stabilirea normelor de ortografie obligatorii ale limbii române;

3. promovarea principiilor democratice si etice si sprijinirea liberei circulatii a ideilor în stiintele, artele si literele românesti;

4. organizarea si efectuarea de cercetări fundamentale si avansate, precum si informarea si documentarea stiintifică necesare membrilor săi si unitătilor proprii;

5. stimularea si promovarea, în stiintă si cultură, a creatiilor de mare valoare, prin instituirea unor sisteme competitive de sustinere a activitătii si prin acordarea de premii;

6. decernarea de distinctii pentru realizări deosebite în domeniul stiintei si culturii, literelor si artelor;

7. editarea de opere originale, inclusiv ale clasicilor, precum si de publicatii periodice din domeniul ei de activitate;

8. organizarea de manifestări stiintifice si culturale nationale si internationale;

9. organizarea de activităti de calificare profesională superioară, cursuri postuniversitare, doctorate si acordarea de titluri stiintifice si academice, în conditiile legii;

10. acreditarea si evaluarea institutelor si centrelor proprii;

11. înfiintarea de centre de cercetare fundamentală independente sau subordonate în cadrul institutelor existente, în conditiile legii;

12. acordarea de burse pe bază de concurs pentru perfectionarea în tară sau în străinătate;

13. promovarea stiintei si culturii românesti pe plan international si stimularea interactiunii culturii românesti cu alte culturi prin încheierea de acorduri bilaterale si colaborarea bi- si multilaterală în domeniul cercetării stiintifice cu academii si institutii stiintifice similare din străinătate; afilierea la organizatii internationale stiintifice si profesionale; promovarea valorilor în spatiul european al cunoasterii;

14. coordonarea centrelor culturale din Italia (Accademia di România din Roma si Casa Romena din Venetia), inclusiv numirea directorilor;

15. coordonarea fundatiilor proprii;

16. gestionarea de bunuri culturale din patrimoniul national care se află în proprietatea sau administrarea sa, inclusiv posibilitatea preluării donatiilor membrilor decedati ai Academiei;

17. promovarea societătii cunoasterii bazate pe stiintă, tehnologie si protejarea mediului;

18. avizarea proiectelor de acte normative privind domeniile de activitate ale Academiei Române;

19. initierea si elaborarea de proiecte de acte normative din domeniile sale de activitate, care se supun spre aprobarea Guvernului;

20. elaborarea de studii, analize, recomandări, evaluări si strategii nationale pentru Administratia Prezidentială, Parlament, Guvern si alte institutii nationale - la cerere sau din initiativă proprie - cu privire la politica natională în domeniul stiintei, literelor si artelor în România si la marile probleme ale tării, inclusiv relatia cu Uniunea Europeană.

(2) Academia Română îndeplineste si alte atributii din domeniile sale de activitate stabilite prin lege sau prezentul statut.


 

CAPITOLUL II

Membrii Academiei Române

 

Art. 7. - (1) Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenti, membri de onoare si membri post-mortem.

(2) Numărul maxim de membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Române - stabilit prin lege - este de 181, iar cel al membrilor de onoare este de 135, din care cel mult 40 din tară.

(3) Numărul membrilor titulari nu poate depăsi numărul membrilor corespondenti pe ansamblul Academiei Române, urmărindu-se totodată buna functionare a sectiilor si o repartizare echilibrată a numărului de membri din cadrul acestora.

Art. 8. - (1) Membrii Academiei Române sunt alesi pe viată.

(2) Membrii corespondenti vor fi propusi dintre personalitătile cu activitate de creatie de mare valoare, apreciată după impactul asupra domeniului de care apartin.

(3) Titularizarea se va face pe baza acelorasi criterii folosite la alegerea ca membru corespondent, luându-se în considerare si rezultatele obtinute după primirea în Academia Română, inclusiv activitătile desfăsurate în cadrul acesteia.

(4) Membrii titulari simembrii corespondenti sunt cetăteni români alesi dintre personalitătile consacrate pentru realizări deosebite în domeniile stiintelor, literelor sau artelor, recunoscute în tară si în străinătate. Ei trebuie să respecte Statutul Academiei Române si să aibă o înaltă tinută morală.

(5) Membrii de onoare sunt cetăteni români sau străini care s- Au distins prin realizări deosebite în domeniile stiintelor, literelor sau artelor si cetăteni români, personalităti de seamă ale natiunii sau personalităti care sustin dezvoltarea activitătii Academiei Române.

(6) Persoanele care ocupă functii de demnitate publică în stat sau care sunt conducători de partid nu pot candida pentru alegerea ca membri ai Academiei Române în perioada exercitării mandatului.

Art. 9. - (1) Propunerile pentru membri corespondenti, prin referate de sustinere, pot fi făcute de către membrii titulari si corespondenti ai Academiei Române sau de către institutii de învătământ, de cercetare si de cultură dintre personalităti din domeniile culturii si stiintei; propunerile se adresează sectiilor stiintifice de specialitate/care le discută si, după caz, le adoptă sau le resping, în conditiile cvorumului, cu majoritate de două treimi din numărul membrilor titulari si corespondenti ai sectiei.

(2) Fiecare propunere trebuie însotită de un dosar cuprinzând un curriculum vitae, un memoriu de activitate, lista de lucrări ale candidatului, câteva lucrări reprezentative si o prezentare a impactului operei stiintifice, literare sau artistice a celui propus.

(3) Propunerile pentru membri titulari se fac de către membrii titulari ai sectiei prin vot secret din rândul membrilor ei corespondenti, cu respectarea dispozitiilor art. 8 alin. (3) si (4).

(4) Propunerile pentru membri deonoare se fac de către sectii sau de către Prezidiu.

(5) Biroul Prezidiului examinează propunerile sectiilor din punctul de vedere al îndeplinirii prevederilor prezentului statut si prezintă concluziile sale Prezidiului.

(6) Prezidiul Academiei Române examinează propunerile prezentate de sectii Biroului Prezidiului si dă un aviz consultativ, rezultat prin vot, pe care îl comunică Adunării Generale. Pentru membrii corespondenti, înainte de discutarea în Adunarea Generală se va publica în revista „Academica" recomandarea continând si elemente din curriculum vitae al candidatilor.

(7) După ce propunerile au fost avizate de Prezidiu, dosarele candidatilor se depun cu cel putin 25 de zile înainte la Cancelaria Academiei Române si o prezentare se afisează pe site cu cel putin 15 zile înainteaAdunării Generale îna cărei ordine de zi este programată discutarea propunerilor de alegere, pentru a putea fi consultate de către membrii Academiei Române.

(8) Propunerile de membri corespondenti si de onoare nu pot fi supuse Adunării Generale decât după primirea consimtământului scris al candidatilor.

(9) Adunarea Generală îsi constituie cvorumul din jumătate plus unul dintre membrii votanti. Acestia sunt: membrii titulari pentru alegerea membrilor titulari, membrii titulari si corespondenti pentru alegerea membrilor corespondenti, membrii titulari, corespondenti si de onoare pentru alegerea membrilor de onoare.

(10) Alegerea este validată prin votul secret a cel putin două treimi dintre membrii votanti prezenti.

Art. 10. - (1) Membrii titulari, corespondenti si de onoare au dreptul de a participa la sedintele sectiei de specialitate, ale filialelor din care fac parte si la adunările generale si de a-si expune opiniile asupra problemelor discutate iar, în conditiile prezentului statut, au drept de participare la vot si la luarea deciziilor.

(2) Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare, desemnati de sectie, sunt membri de drept ai consiliilor stiintifice în institutele de pfofil subordonate Academiei Române. Ei pot fi desemnati directori onorifici ai acestor unităti.

(3) Numai membrii titulari au dreptul de a purta titlul de academician.

(4) Membrii titulari vor rosti într-un cadru solemn un discurs de receptie urmat de un discurs de răspuns al unui membru titular.

(5) Membrii Academiei Române vor purta insigna, iar în adunările generale stabilite de Prezidiu, vestimentatia academică traditională.

(6) La acceptarea candidaturii pentru primirea în Academia Română, membrii citesc si semnează declaratia de loialitate fată de valorile morale si spirituale ale Academiei.

(7) Membrii Academiei Române primesc indemnizatii lunare, stabilite prin lege.

(8) Academia Română asigură membrilor ei gratuitatea în călătoriile pe căile ferate române, cu orice categorie de tren clasa I.

(9) Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare primesc gratuit publicatii ale AcademieiRomâne, din specialitatea lor.

(10) Membrii Academiei Române beneficiază de drepturile prevăzute de dispozitiile legale aplicabile demnitarilor si personalului încadrat pe functii similare acestora, în ceea ce priveste plata drepturilor de călătorie în tară si în străinătate pentru deplasări în interes de serviciu în tară sau peste hotare.

(11) Membrii Academiei Române au dreptul de a interpela conducerea Academiei, a sectiilor de specialitate si a filialelor, în Adunarea Generală, asupra unor probleme de interes pentru Academia Română.

(12) Sotul supravietuitor, precum si copiii urmasi aflati în întretinere ai membrilortitulari, corespondenti si de onoare, cu domiciliul în România, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform legii.

Art. 11. - (1) Membrii titulari si membrii corespondenti ai Academiei Române, precum si membrii de onoare cu domiciliul în România au datoria de a participa la sedintele sectiei si filialei din care fac parte si la adunările generale side a se implica în întreaga viată academică. Eventuale absente trebuie anuntate, după caz, conducerii Academiei Române, filialei sau sectiei.

(2) Anual, membrii Academiei Române prezintă sectiilor din care fac parte informări asupra activitătii lor.

Art. 12. - Membrii titulari sau corespondenti pot fi trecuti, la cererea lor, de către Adunarea Generală în rândul membrilor de onoare ai Academiei Române.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Academiei Române

 

Art. 13. - (1) Academia Română este organizată în sectii de specialitate si are filiale la Cluj-Napoca, lasi si Timisoara.

(2) Academia Română are unităti proprii de cercetare, aflate în subordine directă sau sub egidă.

(3) Activitatea stiintifică a Academiei Române se realizează prin sectiile de specialitate, institute si centre de cercetare, precum si prin intermediul unor comitete nationale, comisii de specialitate si colective de lucru cu caracter consultativ, formate din membri ai Academiei Române si alte personalităti din domeniul stiintei si culturii, conform art. 12 din Legea nr. 752/2001, republicată.

(4) Patrimoniul Academiei Române, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 752/2001, republicată, este gestionat prin structuri proprii din aparatul central, iar patrimoniul agrosilvic este administrat prin Fundatia „Patrimoniu" a Academiei Române, conform statutului acesteia si regulamentului privind patrimoniul Academ|ei Române.

(5) În subordinea Academiei Române functionează Biblioteca Academiei Române, cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1, Editura Academiei Romane, Casa Oamenilor de Stiintă, Clubul Oamenilor de Stiintă, Revista „Academica" si Fundatia „Patrimoniu", cu sediul în Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5.

(6) Sub supravegherea si controlul Academiei Române functionează potrivit statutelor si „actului de fundatiune" Fundatia testamentară a Familiei Mehachem H. Elias, cu sediul în Bucuresti, str. Georges Clemenceau nr. 1, sectorul 1.

(7) În subordinea si administrarea Academiei Române functionează Spitalul „Elias," unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 17, sectorul 1, si Centrul Medical de Diagnostic, TratamentÂmbulatoriu si Medicina Preventivă, cu sediul în str. Washington nr. 8-10, sectorul 1.

(8) Sub egida Academiei Române functionează:

- Fundatia Natională pentru Stiintă si Artă (FNSA), fundatie de utilitate publica, cu sediul înstr. Dem I. Dobrescu nr. 11, sectorul 1, Bucuresti;

- Fundatia Europeană Titulescu, cu sediul în bd. Kiseleff nr. 47, sectorul 1, Bucuresti;

- Fundatia „Horia Hulubei";

- Centrul de cercetări juridice fundamentale al Universitătii din Craiova, precum si alte entităti, care vor beneficia de acest statut.^

(9) În cadrul Academiei Române functionează un Consiliu de Coordonare al Cercetării Stiintifice (CCCS), subordonat Prezidiului Academiei Române, care colaborează cu sectiile de specialitate pentru monitorizarea si evaluarea periodică a programelor si proiectelor.

(10) Structura si regulamentul de functionare ale CCCS sunt stabilite de Prezidiul Academiei Române si aprobate de Adunarea Generală.

(11) În cadrul CCCS functionează un colectiv de specialisti pentru promovarea proiectelor si programelor stiintifice internationale.

(12) CCCS împreună cu sectiile de specialitate prezintă periodic rapoarte privind stadiul cercetării stiintifice si al evaluării cercetătorilor stiintifici din Academia Română.

(13) Academia Română are un compartiment care organizează si coordonează activitatea de calificare profesională superioară prin cursuri postuniversitare, doctorate si stagii postdoctorale. Calitatea de conducător de doctorat si titlul stiintific de doctor se acordă în conditiile legii.

(14) Pentru asigurarea desfăsurării întregii activităti, precum si pentru administrarea si gestionarea bunurilor sale, Academia Română dispune de un aparat de lucru propriu. Activitătile economice si tehnico- Administrative sunt conduse de un director general, subordonat secretarului general.

a. Sectii

Art. 14. - (1) Academia Română are următoarele sectii:

I. Sectia de filologie si literatură

II. Sectia de stiinte istorice si arheologie

III. Sectia de stiinte matematice

IV. Sectia de stiinte fizice V Sectia de stiinte chimice

VI. Sectia destiinte biologice

VII. Sectia destiinte geonomice

VIII. Sectia destiinte tehnice

IX. Sectia de stiinte agricole si silvice

X. Sectia de stiinte medicale

XI. Sectia destiinte economice, juridice si sociologie

XII. Sectia defilosofie, teologie, psihologie si pedagogie

XIII. Sectia de arte, arhitectură si audiovizual

XIV Sectia de stiinta si tehnologia informatiei.

(2) Sectiile sunt coordonate de un vicepresedinte al Academiei Române.

Art. 15. - Sectiile Academiei Române au următoarele atributii si responsabilităti:

a) stabilesc proiectele de cercetare, organizează si îndrumă cercetarea stiintifică din profilul său; au autonomie în ceea ce priveste lucrările lor de specialitate;

b) se întrunesc periodic, cel putin o dată pe trimestru, si dezbat în principal probleme stiintifice, precum si orice alte chestiuni care interesează activitatea sectiei, luând hotărâri prin consens sau prin vot, în conditiile cvorumului, cu majoritate simplă de voturi;

c) primesc anual informări din partea membrilor sectiei cu privire la activitatea desfăsurată;

d) propun înfiintarea de unităti de cercetare, comitete nationale, comisii de specialitate si colective de lucru ale Academiei Române în profilul de specialitate si le coordonează activitatea;

e) coordonează activitatea unitătilor de cercetare ale Academiei Române din profilul sectiei, îndrumă, supraveghează si controlează activitatea fiecărei unităti de cercetare din subordine, adoptând măsurile de rigoare pentru buna functionare a acestor unităti si urmăresc modul în care se realizează programele lor de cercetare, precum si viata stiintifică internă a institutelor;

f) realizează anual analiza activitătii membrilor lor si evaluarea institutelor din subordine;

g) participă la alcătuirea programelor de proiecte fundamentale si prioritare ale Academiei Române, precum si la monitorizarea realizării lor;

h) coordonează alcătuirea programelor de activitate ale unitătilor de cercetare din subordine, le analizează si le propune spre aprobare Adunării Generale si urmăresc realizarea acestora;

i) numesc comisia de concurs pentru ocuparea postului de director, o avizează pe aceea pentru director adjunct sau secretar stiintific de institut sau centru de cercetare si avizează componenta comisiilor de concurs pentru posturile de cercetător principal II si I;

j) confirmă rezultatele concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere si a posturilor de cercetare din unitătile de specialitate;

k) colaborează cu filialele la rezolvarea problemelor unitătilor de cercetare din zona de competentă a acestora;

l) organizează manifestări stiintifice zonale, nationale si internationale (cele din urmă cu aprobarea Academiei Române);

m) avizează, în conditiile legii, participarea la manifestările stiintifice internationale din profilul sectiei si analizează eficienta deplasărilor;

n) propun afilierea Academiei Române la organisme internationale de specialitate si păstrează legătura cu acestea, pe liniestiintifică;

o) asigură, în conditiile legii si ale regulamentului intern, organizarea doctoratului în Academia Română, întreaga activitate pentru acordarea titlurilor stiintifice în Academia Română, stabilesc comisii de concurs pentru admitere la doctorat, propun conducători stiintifici, fac propuneri de decernare de titluri etc. În profilul lor de preocupări;

p) selectează si propun lucrările de valoare pentru a fi distinse cu premiile anuale ale Academiei Române, în conformitate cu regulamentul decernării premiilor Academiei Române;

q) analizează modul cum se realizează prevederile din acordurile încheiate de Academia Română cu institutii similare din alte tări, în ramura stiintifică de profil a sectiei;

r) coordonează activitatea comitetelor de redactie ale periodicelor Academiei Române a căror editare este în atributiile acestora; propun Prezidiului componenta comitetelor de redactie;

s) avizează proiectul planului de aparitii al Editurii Academiei Române si ordinea de prioritate în profilul lor de preocupări;


s) analizează si avizează ofertele si manuscrisele lucrărilor din profilul sectiei, altele decât cele din publicatiile periodice, ce urmează a fi publicate de Editura Academiei Române.

Art. 16. - (1) Fiecare sectie ia hotărâri, în conditiile cvorumului, exceptând alegerea membrilor Academiei Române, prevăzută în art. 9 alin. (9), cu jumătate plus unu din numărul membrilor titulari si corespondenti, inclusiv pentru alegerea presedintelui sectiei, când votează si membrii de onoare ai Academiei Române cu domiciliul în România. Pentru propunerea de membri titulari votează numai membrii titulari.

(2) Alegerea de noi membri se face prin vot secret si se adoptă în conditiile cvorumului cu două treimi din numărul membrilor prezenti cu drept de vot, conform prezentului statut. Votul se exprimă direct sau în cazuri speciale, prin corespondentă, cu asigurarea confidentialitătii.

Art. 17. - (1) Fiecare sectie a Academiei Române este condusă de un presedinte, ales prin vot secret dintre membrii titulari, pe o perioadă de 4 ani.

(2) Sectia îsi constituie un birou format din presedintele sectiei si 2 membri ai sectiei, alesi, de asemenea, prin vot secret. După caz, presedintele sau biroul rezolvă problemele sectiei între două sedinte ale acesteia.

(3) Activitatea curentă a sectiei este asigurată de un secretar stiintific, salariat al Academiei Române, angajat prin concurs conform prevederilor legale si care primeste sarcini si răspunde de activitatea sa în fata presedintelui sectiei.

(4) În cazul absentei presedintelui, conducerea sectiei se asigură de către un membrual biroului delegat de presedinte; în cazul unei absente îndelungate (peste 6 luni), se procedează la alegerea unui nou presedinte.

(5) În situatiile în care este imposibilă alegerea unui presedinte membru titular al Academiei Române, conducerea sectiei poate fi asigurată, prin delegatie, de un membru corespondent numit de Prezidiu pe o perioadă de până la un an.

(6) După încetarea mandatului, presedintilor de sectii si de filiale li se poate acorda, de către Prezidiu, titlul de presedinte de onoare.

Art. 18. - Presedintele sectiei organizează, îndrumă si controlează întreaga activitate a sectiei. În acest scop, are următoarele atributii:

a) reprezintă sectia în toate relatiile ei si rezolvă problemele curente;

b) convoacă si conduce sedintele sectiei;

c) ia măsurilenecesare executării hotărârilor luate în aceste sedinte si urmăreste realizarea lor;

d) informeazămembrii sectiei asupra activitătii sale sau a biroului sectiei si supune aprobării, după caz, Biroului Prezidiului hotărârile luateîn cadrul sectiei;

e) informează membrii sectiei asupra hotărârilor luate de Prezidiul Academiei Române si ia măsurile necesare în vederea executării lor în cadrul sectiei;

f) prezintă anual Prezidiului Academiei Române informări asupra activitătii sectiei si a unitătilor de cercetare subordonate.

Art. 19. - Discutiile din sedintele sectiilor si ale filialelor se consemnează în prbcese-verbale detaliate, care se citesc la deschiderea sedintelor următoare si se semnează de toti membrii participanti. Procesele-verbale ale sedintelor sectiilor si filialelor, precum si toate celelalte acte care privesc sectia si filiala se păstrează în arhivele acestora timp de 10 ani, după care se transferă în Arhiva Academiei Române.

b. Filiale

Art. 20. - Filiala Academiei Române este o unitate cu personalitate juridică, înfiintată prin hotărâre a Adunării Generale, si reprezintă forma de organizare teritorială a activitătii Academiei Române, reunind toti membrii din teritoriu. Pentru desfăsurarea activitătii sale, filială dispune de un aparat tehnico- Administrativ.

Art. 21. - Filiala Academiei Române:

1. asigură, cel putin o dată pe lună, întrunirea membrilor pentru a se dezbate probleme stiintifice, precum si orice alte chestiuni care interesează activitatea filialei;

2. coordonează repartizarea fondurilor bugetare ori a celor din venituri proprii si a personalului între unitătile filialei si asigură activitatea tehnico- Administrativă;

3. coordonează si evaluează, aplicând criterii comune cu ale sectiilor de profil si m colaborare cu ele, activitatea stiintifică a unitătilor Academiei Române din zonă;

4. organizează manifestări stiintifice cu participare natională si internatională;

5. gestionează patrimoniul Academiei Române din zonă, în conformitate cu dispozitiile Prezidiului Academiei Române;

6. ia hotărâri în conditiile cvorumului cu jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art. 22. - (1) Filiala este condusă de un presedinte, membru titular al Academiei Române, remunerat, ales prin vot secret de către adunarea membrilor filialei pe o perioadă de 4 ani; în situatiile în care nu este posibilă alegerea unui membru titular, Prezidiul numeste un presedinte, prin delegatie, pe o perioadă de până la unan, dintre membrii corespondenti. Retributia presedintelui filialei se stabileste de Biroul Prezidiului, la nivelul unui cercetător stiintific de gradul I, cu acordarea indemnizatiei de conducere (50%).

(2) Filiala îsi constituie, din cadrul membrilor săi, un birou de conducereformat din: presedintele filialei, un secretar si 1-3 membri, alesi prin vot. Hotărârile biroului de conducere se ratifică în plenul adunării membrilor filialei.

Art. 23. - Presedintele filialei are următoarele atributii:

a) reprezintă filiala în toate relatiile ei si rezolvă problemele curente;

b) asigură legătura dintre Academia Română si filială;

c) convoacă si conduce sedintele filialei si ale biroului filialei;

d) ia măsurile necesare pentru executarea hotărârilor luate în aceste sedinte si urmăreste realizarea lor;

e) prezintă anual Prezidiului Academiei Române dări de seamă asupra activitătii filialei;

f) emite decizii, acordă premii etc, conform dispozitiilor legale în vigoare si prevederilor Statutului Academiei Române, în aria sa de competentă;

g) coordonează activitatea personalului administrativ al filialei.

c. Comitete, comisii si colective de lucru

Art. 24. - (1) Pentru reprezentarea la nivel national a unor domenii de activitate stiintifică, pentru afilierea la uniunile stiintifice internationale si pentru coordonarea de colaborări la programe stiintifice internationale, în cadrul Academiei Române se pot organiza comitete nationale. Comitetele nationale sunt subordonate Prezidiului ori sectiilor de specialitate.

(2) Pentru coordonarea si stimularea cercetării stiintifice în arii mai restrânse de activitate, în probleme de interes deosebit ori în domenii interdisciplinare, se pot organiza comisii si colective de lucru permanente sau temporare. Aceste organe sunt subordonate, după caz, sectiilor de specialitate, filialelor sau Prezidiului.

(3) Comitetele, comisiile si colectivele de lucru ale Academiei Române se înfiintează prin hotărâri ale Prezidiului.

(4) Ele se compun dintr-un presedinte - de preferintă membru al Academiei Române - si un număr de membri specialisti, din structura Academiei sau din afara acesteia; conducerile lor se confirmă de Prezidiu, la propunerile sectiilor.

(5) Programul lor de activitate se aprobă, după caz, de Prezidiul Academiei Române sau de sectiile corespunzătoare. În aceleasi conditii, ele prezintă dări de seamă anuale privind realizările obtinute.

Art. 25. - Presedintii organismelor mentionate la art. 24 au următoarele atributii:

1. asigură aplicarea hotărârilor Prezidiului Academiei Române sau ale sectiilor de specialitate;

2. răspund de buna organizare si îndrumare a activitătii;

3. asigură legătura permanentă cu Prezidiul Academiei Române sau cu sectiile de specialitate;

4. hotărăsc convocarea sedintelor.

Art. 26. - Academia Română asigură desfăsurarea activitătii organismelor sale prin:


- Îndeplinirea obligatiilor financiare către organizatiile internationale la care acestea sunt afiliate, în limita fondurilor anuale alocate în acest sens si aprobate de către Prezidiu;

- punerea la dispozitie - prin intermediul Prezidiului ori, după caz, al sectiilor - a elementelor necesare activitătii (spatiu, mobilier, echipamente etc).

d. Aparatul de lucru

Art. 27. - (1) Academia Română are un aparat de lucru propriu, încadrat cu personal stiintific de specialitate, personal tehnic, economic, juridic si administrativ, care îndeplineste, sub conducerea secretarului general, următoarele functii:

a) recuperează, administrează si gestionează, după caz si în colaborare cu Fundatia „Patrimoniu", sub coordonarea secretarului general, patrimoniul Academiei Române;

b) proiectează si propune spre aprobare bugetul anual al Academiei Române;

c) asigură gestionarea bugetului Academiei Române pentru fondurile bugetare si extrabugetare, conform repartizării lor de către Biroul Prezidiului;

d) asigură desfăsurarea si dezvoltarea relatiilor externe cu academiile similaredin străinătate, cu organizatii si institutii stiintifice;

e) asigură legătura cu unitătile subordonate.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru se aprobă de către Prezidiul Academiei Române.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Academiei Române se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat de către Prezidiul Academiei Române.

(4) Un compartiment distinct al Arhivei Academiei Române asigură evidenta si păstrarea corespunzătoare a tuturor documentelor privitoare la dreptul de proprietate al Academiei Române asupra bunurilor sale mobile si imobile.

Art. 28. - Aparatul de lucru al Academiei Române se structurează pe cancelarii, directii, servicii si compartimente functionale.

Art. 29. - În termen de 60 de zile de la publicarea Statutului Academiei Române în Monitorul Oficial al României, Partea I, noul regulament de organizare si functionare al aparatului propriu de lucru, adaptat la prevederile legii si ale statutului, conform art. 19 din Legea nr. 752/2001, republicată, va fi prezentat Prezidiului Academiei Române, spre discutare si aprobare.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Academiei Române

 

Art. 30. - (1) Organul suprem de conducere al Academiei Române este Adunarea Generală. Ea constituie un corp unic si este formată din membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare ai Academiei Române.

(2) Cvorumul Adunării Generale este constituit din jumătate plus unu dintre membrii săi, cu exceptia membrilor de onoare străini. Exceptând situatia prevăzută la art. 7 alin. (10), art. 38 alin. (2) si art. 65 alin. (4), Adunarea Generală ia hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

(3) Adunarea Generală se întruneste în sesiuni ordinare de 4 ori pe an si în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie; convocarea se face de către presedinte, la initiativa Prezidiului sau la cererea a cel putin o treime din numărul total al membrilor Academiei Române.

(4) Adunările generale pot fi publice, cu aprobarea Prezidiului Academiei Române.

Art. 31. - Adunarea Generală are ca principale atributii:

a) stabileste liniile directoare ale întregii activităti a Academiei Române;

b) aprobă Statutul Academiei Române si proiecte de acte normative care privesc Academia Română;

c) aprobă repartizarea pe sectii a numărului total de membri titulari si corespondenti;

d) alege membrii Academiei Române;

e) alege, dintre membrii titulari, presedintele, 4 vicepresedinti si secretarul general ai Academiei Române, care alcătuiesc Biroul Prezidiului; 2 dintre acestia vor reprezenta domeniul umanist;

f) ia hotărâri sau validează decizii ale Prezidiului referitoare la patrimoniul Academiei Române;

g) aprobă darea de seamă anuală, programele de cercetare proprii, evaluarea unitătilor proprii si planul de activitate pe anul următor, cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

h) aprobă darea de seamă, bugetul devenituri si cheltuieli, statutele si regulamentele de functionare, programufde activităti ale fundatiilor Academiei Române;

l) constituie grupuri de lucru pentru rezolvarea unor probleme legate de activitatea Academiei Române; grupurile de lucru prezintă concluziile lor Biroului Prezidiului ori, după caz, Prezidiului sau Adunării Generale;

j) decernează, în sedinte solemne, premiile anuale.

Art. 32. - (1) Înainte de deschiderea Adunării Generale, membrii Academiei Române semnează în registrul de prezentă.

(2) Sedintele se deschid de presedinte sau, în absenta acestuia, de către unul dintre vicepresedinti.

(3) După deschiderea sedintei, presedintele sau vicepresedintele care îl înlocuieste dă citire ordinii de zi si o supune discutiei si votului membrilor prezenti; acordă cuvântul, pune întrebăripentru clarificarea problemelor dezbătute, rezumă discutiile, formulează propunerile ce se supun la vot si anuntă rezultatul votului.

(4) Discutiile se vor purta în mod academic, în spiritul respectului reciproc. Cei care iau cuvântul se adresează conducătorului adunării. Nu sunt permise întreruperile, jignirile, ridicarea tonului si expresiile violente.

(5) Conducătorul sedintei are dreptul de a interveni când vorbitorul se abate de la subiectul ce se discută, de a chema la ordine si de a opri de la cuvânt pe cel care ar împiedica în orice mod buna desfăsurare a discutiilor, prin întreruperi, jigniri sau expresii violente, având pentru aceasta acordul Adunării Generale.

(6) Oricare membru al Academiei Române are dreptul de a lua parte la discutii.

Art. 33. - Adunarea Generală a Academiei Române alege din rândurile sale un consiliu de onoare, format din 5 membri, care analizează si mediază eventualele situatii conflictuale care pot interveni întfe membrii Academiei Române sau care afectează principiile morale promovate de Academia Română. Comitetul de onoare prezintă în fata Adunării Generale rezultatul analizei efectuate. Adunarea Generală proximă hotărăste măsurile adecvate pentru rezolvare. Consiliul de onoare se poate autosesiza în cazul unor fapte care afectează imaginea Academiei Române.

Art. 34. - (1) Între două întruniri ale Adunării Generale, organul de conducere al Academiei Române este Prezidiul.

(2) Prezidiul Academiei Române este format din presedintele, vicepresedintii, secretarul general al Academiei si presedintii sectiilor si ai filialelor.

(3) Prezidiul este statutar constituit în prezenta a două treimi din membrii săi, hotărârile fiind luate prin consens sau prin vot, cu majoritate simplă din numărul total al membrilor săi. În cazul absentei unui presedinte de sectie sau de filială, acestia pot desemna loctiitorul sau un reprezentant la sedinta Prezidiului.

(4) Prezidiul Academiei Române se întruneste de 6 ori pe an si ori de câte ori este nevoie.

Art. 35. - Prezidiul Academiei Române organizează, îndrumă si coordonează întreaga activitate a Academiei si are, în principal, următoarele atributii:

a) prezintă Adunării Generale dări de seamă anuale asupra activitătii Academiei Române si programe de activitate pentru anul următor;

b) hotărăste convocarea Adunării Generale;

c) ia hotărâri cu privire la patrimoniul Academiei Române;

d) avizează înfiintarea sau desfiintarea de unităti de cercetare, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale;

e) aprobă numărul de posturi finantate, pe unitătile Academiei Române;

f) avizează programele de cercetare ale unitătilor Academiei Române si aprobă modificările justificate intervenite în cursul anului;


g) urmăreste realizarea în bune conditii a programelor de cercetare stiintifică în unitătile proprii ale Academiei Române;

h) aprobă regulamentul de functionare al aparatului propriu de lucru al Academiei Române;

l) aprobă numirea si eliberarea din functii a directorilor generali si a directorilor unitătilor subordonate;

j) coordonează institutele stiintifice ale Academiei Române din Italia si îi desemnează si eliberează din functii pe directorii acestora;

k) aprobă planul editorial al Editurii Academiei Române;

l) supraveghează publicatiile periodice ale Academiei Române;

m) stabileste relatii stiintifice cu academii si institutii similare din străinătate si hotărăste cu privire la afilierea Academiei Române la organisme stiintifice internationale;

n) instituie, la propunerea sectiilor, premii anuale ale Academiei Române si aprobă propunerile de premieri;

o) aprobă organizarea de manifestări stiintifice cu participare internatională;

p) înfiintează comitete nationale, comisii si colective de lucru ale Academiei Române;

q) examinează si avizează candidaturile propuse de sectie si concluziile Biroului Prezidiului privind alegerea de membri titulari, corespondenti si de onoare, decide numărul de locuri si nominalizează candidatii care vor fi supusi votului secret al Adunării Generale; pentru un loc de membru titular sau de membru corespondent pot concura unul sau mai multi candidati din sectia ce are locuri vacante;

r) aprobă finantarea obligatiilor către organizatiile internationale la care Academia Română este afiliată;

s) ratifică deciziile Biroului Prezidiului pentru acordarea Diplomei honoris causa, a Meritului academic, a Distinctiei culturale, precum si a altor distinctii ale Academiei Române unor personalităti culturale si stiintifice din tară si din străinătate;

s) aprobă primirea în folosul Academiei Române a unor sponsorizări, donatii ori alte liberalităti, în conditiile legii, precum si valorificarea unor bunuri din patrimoniul privat al Academiei Române;

t) hotărârile Prezidiului sunt executorii si se concretizează printr-o decizie emisă de presedinte; în cazurile prevăzute de prezentul statut, ele se supun ratificării Adunării Generale, la prima sedintă a acesteia.

Art. 36. - (1) Biroul Prezidiului Academiei Române este organul executiv al Prezidiului si conduce activitatea Academiei între întrunirile Prezidiului.

(2) Hotărârile Biroului Prezidiului sunt executorii; în problemele prevăzute de prezentul statut, acestea se supun ratificării Prezidiului, la prima sedintă a acestuia.

(3) Biroul Prezidiului Academiei Române se întruneste statutar în prezenta tuturor membrilor săi si, în cazuri exceptionale, în lipsa a cel mult 2 dintre membrii săi.

(4) Hotărârile Biroului Prezidiului se iau prin consens sau cu majoritate simplă, prin vot deschis.

(5) Biroul Prezidiului se întruneste cel putin de două ori pe lună si ori de câte ori este nevoie.

Art. 37. - (1) Biroul Prezidiului are sarcina de a lua toate măsurile pentru asigurarea îndeplinirii hotărârilor Prezidiului si are responsabilitatea, fată de Prezidiu, pentru buna desfăsurare a întregii activităti a Academiei Române.

(2) Biroul Prezidiului aprobă participarea individuală la manifestări stiintifice internationale, atunci când acestea implică utilizarea de fonduri ale Academiei Române si angajează în orice mod Academia Română.

Art. 38. - (1) Presedintele Academiei Române reprezintă Academia în relatiile ei cu autoritătile de stat si cu institutiile din tară si din străinătate.

(2) Presedintele coordonează activitatea curentă a Academiei Române, repartizând problemele compartimentelor competente.

(3) Presedintele Academiei Române este ordonator principal de credite.

(4) Presedintele, la propunerea secretarului general, aprobă: normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitătile din subordine.

(5) Presedintele emite deciziile de angajare a personalului Academiei Române si a conducătorilor unitătilor subordonate acesteia.

(6) Presedintele răspunde de îndeplinirea hotărârilor Prezidiului.

(7) În exercitarea atributiilor sale si pentru îndeplinirea hotărârilor Prezidiului, presedintele Academiei Române emite decizii, în baza prevederilor prezentului statut si a legilor în vigoare.

(8) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita prerogativele, desemnează prin decizie pentru exercitarea acestora pe unul dintre vicepresedinti, pe o perioadă de maximum 3 luni.

(9) În cazul în care presedintele este în imposibilitate de a desemna un vicepresedinte, decizia se ia de către Prezidiul Academiei Române.

(10) În cazul unei indisponibilităti mai mari de 3 luni, se trece la alegerea unui nou presedinte. La fel se va proceda în cazul vicepresedintilor si în cel al secretarului general.

Art. 39. - (1) Atributiile vicepresedintilor se stabilesc de Prezidiu, la propunerea presedintelui.

(2) Secretarul general conduce aparatul de lucru al Academiei si are responsabilitatea patrimoniului acesteia.

Art. 40. - (1) Presedintele Academiei Române, vicepresedintii si secretarul general sunt alesi de Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani, putând fi realesi o singură dată.

(2) Alegerea se face în conditiile cvorumului, cu obtinerea a cel putin două treimi din numărul voturilor membrilor prezenti, în al doilea tur de scrutin se decide, în conditiile cvorumului, cu majoritate simplă.

(3) Procedura de alegere se stabileste prin regulament. Alegerea presedintelui Academiei Române are loc în prima decadă din luna aprilie, după 4 aprilie, Ziua Natională a Academiei Române.

(4) Mandatele presedintelui, vicepresedintilor si secretarului general ai Academiei Române încetează la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1) sau prin hotărârea Adunării Generale a Academiei Române, dacă acestia sunt în imposibilitate de a-si îndeplini atributiile, sau prin demisie, urmând ca Prezidiul să desemneze un interimar pentru o perioadă de maximum 3 luni, după care urmează să se organizeze alegerea pe locul vacant.

(5) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar general sunt asimilate cu functiile de demnitate publică, fiind retribuite cu indemnizatii la nivel de ministru, în cazul presedintelui, si de secretar de stat, membru al Guvernului, în cazul vicepresedintilor si al secretarului general.

Art. 41. - (1) Discutiile din adunările generale si din sedintele Prezidiului se consemnează prin stenografiere sau prin înregistrări audio si video, care se transcriu până la sedinta următoare; pe baza acestor texte, în termen de 10 zile, Cancelaria redactează procese-verbale, care se supun spre verificare, semnare si confruntare celor care au luat parte la discutii si secretarului general al Academiei Române.

(2) Lucrările Biroului Prezidiului se consemnează în documente si procese-verbale, pe care le semnează membrii participanti la sedintele respective.

(3) Discutiile din adunările generale se publică în Analele Academiei Române prin grija secretarilor stiintifici. Colegiul de redactie este condus de un vicepresedinte stabilit de Biroul Prezidiului si este compus din secretarii stiintifici si seful Cancelariei. Consemnările primare se păstrează în Arhiva Academiei Române. Tot în Arhiva Academiei Române se păstrează documentele si procesele-verbale ale sedintelor de Prezidiu si de Birou al Prezidiului.


 

CAPITOLUL V

Unităti subordonate Academiei Române

 

Art. 42. - (1) În vederea atingerii obiectivelor sale, Academia Română are, poate înfiinta si poate primi în sistemul său de unităti cu sau fără personalitate juridică: unităti de cercetare, edituri, biblioteci, fundatii, unităti sanitare etc. Înfiintarea, primirea si desfiintarea acestora se hotărăsc de Adunarea Generală.în conditiile legii si ale prezentului statut.

(2) Academia Română poate accepta printr-o hotărâre a Prezidiului trecerea sub egida sa a unor unităti de cercetare si fundatii, altele decât cele din sistemul său.

a. Unităti de cercetare

Art. 43. - (1) Unitătile de cercetare sunt institutele, centrele si colectivele de cercetare ale Academiei Române. Ele contribuie la dezvoltarea stiintei, literelor si artelor în tară, prin realizarea programelor de interes national, a programelor fundamentale si prioritare ale Academiei Române si a programelor proprii de cercetare, aprobate de Adunarea Generală, precum si prin manifestări stiintifice, colaborări interne si internationale.

(2) Unitătile de cercetare îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea si controlul sectiilorde specialitate si, după caz, al filialelor cărora le sunt subordonate din punct de vedere administrativ, iar în cazul activitătilor economico-financiare, al aparatului central al Academiei Române. Sectiile pot propune Prezidiului măsuri privind organizarea internă a unitătilor subordonate. Pentru proiectele de cercetare si pentru actiuni stiintifice de o mai mare amploare trebuie obtinută aprobarea sectiilor sau, după caz, a Prezidiului.

(3) Personalul de cercetare din institute si centre îsi desfăsoară activitatea în cursul orelor legale de muncă, la sediile unitătilor ori în biblioteci, laboratoare, arhive, programul individual fiind aprobat de conducerea unitătii. Conducerile unitătilor sunt responsabile de programul personalului si de evidenta lui. Personalul are datoria să participe la actiunile stiintifice organizate de unitatea respectivă, precum si la cele din domeniu ale Academiei Române sau ale sectiei de specialitate.

(4) Unitătile de cercetare pot realiza venituri proprii si pot dispune de ele în conditiile legii. Contractele trebuie să aibă acordul sectiei de specialitate. Unitătile de cercetare virează anual Academiei Române o cotă-parte de până la 5% din veniturile proprii, stabilită anual de Biroul Prezidiului Academiei Române.

(5) Adunarea Generală poate hotărî, la propunerea Prezidiului, în conditiile legii, restructurarea sau, după caz, desfiintarea unitătilor de cercetare care au obtinut rezultate nesatisfăcătoare în cercetare.

Art. 44. - (1) Institutele si centrele de cercetare ale Academiei Române sunt conduse de un director - de preferintă membru al Academiei Române - împreună cu consiliul stiintific, în probleme stiintifice, si, după caz, cu un consiliu de administratie, în probleme administrativ-gospodăresti. Directorul poate fi ajutat, în conditiile legii, de directori adjunctisi/sau de un secretar stiintific.

(2) Numirea directorului se face de Prezidiul Academiei Române, pe o perioadă de 4 ani, în urma rezultatului concursului desfăsurat conform legii si regulamentului pentru sustinerea concursurilor în vederea ocupării functiilor de conducere în unitătile de cercetare ale Academiei Române.

(3) Drepturile si obligatiile directorului, precum si politica managerială se stabilesc printr-un contract de management, specific Academiei Române.

(4) Prezidiul Academiei Române poate hotărî, cu avizul sectiilor de specialitate, înlocuirea directorilor de unităti de cercetare care dovedesc o slabă activitate managerială.

(5) Unitătile functionează pe baza unor regulamente proprii de organizare si a normelor de structură cuprinse în regulamentul-cadru, avizate de sectii si aprobate de Prezidiul Academiei Române. Regulamentul-cadru se elaborează de

Prezidiul Academiei Române în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului statut.

(6) Prevederile privind cumulul în unitătile Academiei Române si mentinerea în activitate sunt stabilite de Prezidiul Academiei Române, în conditiile legii.

Art. 45. - Directorul are, fn principal, următoarele atributii:

a) definitivează, în colaborare cu directorii adjuncti - atunci când există - si cu sefii de compartimente stiintifice, proiectele programelor de cercetare si de relatii cu străinătatea ale unitătii si ie supune discutiei consiliului stiintific, după care le înaintează - cu informarea filialelor, atunci când este cazul - sectiei de specialitate, în vederea obtinerii aprobării necesare;

b) asigură, împreună cu directorii adjuncti - atunci când există - si cu sefii de compartimente stiintifice, realizarea programelor de cercetare avizate de sectia de specialitate si aprobate de Adunarea Generală a Academiei Române;

c) este, după caz, ordonator secundar sau tertiar de credite, potrivit legii;

d) urmăreste publicarea si valorificarea rezultatelor cercetării stiintifice realizate;

e) reprezintă unitatea pe care o conduce în relatiile sale cu alte institutii din tară si din străinătate;

f) Îndeplineste atributiile care îi revin, potrivit legii, Statutului Academiei Române si regulamentului de organizare si functionare propriu, fiind răspunzător de întreaga activitate a unitătii pe care o conduce.

Art. 46. - (1) Consiliul stiintific al unitătii de cercetare este constituit din membri de drept si membri alesi.

(2) Directorul, directorii adjuncti, secretarul stiintific, sefii de departamente sau sectoare si membrii Academiei Române desemnati de sectia de profil sunt de drept membri ai consiliului stiintific.

(3) Numărul membrilor alesi - conform normelor de structură fixate de Prezidiul Academiei Române - este stabilit de adunarea generală a cercetătorilor din cadrul unitătii de cercetare, care procedează si la alegerea acestora. Adunarea generală este formată din totalitatea cercetătorilor stiintifici si este statutar constituită în prezenta a cel putin doua treimi din numărul total al acestora.

(4) Fiecare cercetător poate face propuneri de candidati.

(5) Alegerea se face prin vot secret, în prezenta unui membru al sectiei de specialitate, fiecare dintre candidati trebuind să obtinămajoritatea de două treimi din numărul cercetătorilor prezenti.

(6) Candidatii care au obtinut majoritatea cerută sunt înscrisi pe lista celor reusiti, în ordinea numărului voturilor exprimate în favoarea lor.

(7) Sunt declarati alesi candidatii astfel înscrisi până la completarea numărului de membri stabilit potrivit prevederilor alin. (3).

(8) Adunarea generală poate alege si un număr de membri supleanti, cu aceeasi procedură.

(9) Presedintele consiliului stiintific este directorul unitătii.

(10) Consiliul stiintific îsi alege, prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, un secretar al consiliului.

(11) În cazul în care este necesar, consiliul stiintific îsi poate alege un birou executiv.

(12) Consiliul stiintific se alege pentru o perioadă de 4 ani. Art. 47. - (1) Consiliul stiintific al unitătii de cercetare hotărăste, împreună cu conducerea unitătii, în toate problemele stiintifice:

a) definitivează proiectele programelor de cercetare si de relatii cu străinătatea, pentru a fi înaintate sectiei de specialitate a Academiei Române;

b) analizează si avizează lucrările de cercetare efectuate în unitate si propune, când este cazul, măsuri de îmbunătătire;

c) iamăsuri pentru valorificarea lucrărilor de cercetare;

d) asigură functionarea periodică a reuniunilor ori a seminarelor stiintifice;

e) avizează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, pe care le înaintează spre confirmare sectiei de specialitate a Academiei Române;


f) asigură executarea sarcinilor trasate institutelor si centrelor de cercetare fundamentală independente de către conducerea Academiei Române si de sectia de specialitate;

g) asigură respectarea normelor de etică de către cercetătorii stiintifici;

h) se pronuntă asupra participării cercetătorilor la congrese, mese rotunde, conferinte, cursuri etc. În străinătate;

l) duce la îndeplinire hotărârile luate de Academia Română;

j) Îndeplineste orice alte atributii privind activitatea stiintifică a unitătii.

(2) Dezbaterile si hotărârile luate sunt consemnate în procese-verbale semnate de presedinte si de secretar.

Art. 48. - Sectia de specialitate poatedecide, la propunerea consiliului stiintific, înfiintarea unui consiliu de administratie, în conditiile legii.

Art. 49. - Institutele si centrele de cercetare care detin piese de patrimoniu, si anume colectii arheologice, numismatice, filatelice, epigrafice, de ierbar, mineralogice, paleontologice si de biodiversitate vegetală si animală, documente, cărti rare, tablouri, piese de interes etnologic etc, obtinute prin cercetări, donatii sau achizitii, au datoria, în vederea conservării si valorificării lor stiintifice, să asigure evidenta si protectia acestora, prin structuri adecvate, conform normelor de patrimoniu, cu finantare de la buget.

Art. 50. - (1) Institutiile aflate sub egida Academiei Române se bucură de sprijin stiintific din partea sectiei de specialitate.

(2) Aceste institutii râmân autonome din punct de vedere financiar, organizatoric si managerial; ele nu fac parte din sistemul Academiei Române, dar vor utiliza, în legătură cu titulatura lor, formula „sub egida Academiei Române". In aceste conditii Prezidiul Academiei Române avizează componenta consiliului stiintific al institutiei, din care face parte cel putin un membru alAcademiei Române.

(3) Sprijinul stiintific se materializează în analizarea proiectelor de program de activitate a unitătilor în sectii si colectivele de specialitate ale Academiei Române si în formularea unor observatii si sugestii asupra acestora si, de asemenea, în analizarea rezultatelor finale obtinute, precum si, după caz, în observatii pe parcursul desfăsurării activitătii.

(4) Academia Română poate retrage egida sa în orice moment, dacă se declară nesatisfăcută de activitatea institutiei respective.

(5) Desfăsurarea de manifestări sub egida Academiei Române se aprobă de către Biroul Prezidiului, cu precizarea, în fiecare caz, a conditiilor în care se face o asemenea actiune.

b. Biblioteca Academiei Române

Art. 51. - În cadrul Academiei Române, functionează Biblioteca Academiei Române - cu statut de bibliotecă natională -, institutie cu personalitate juridică, finantată de la bugetul de stat. În structura ei, Biblioteca AcademieiRomâne are o unitate centrală la Bucuresti si o retea de unităti la filialele Academiei Române, precum si în unitătile de cercetare ale acesteia. Ea poate realiza si dispune de venituri proprii, în conditiile legii.

Art. 52. - Biblioteca Academiei Române si bibliotecile filialelor Academiei Române au următoarele atributii:

a) conservă bunurile de patrimoniu mobil care apartin Academiei Române;

b) exercită dreptul de depozit legal national pentru tipăriturile de toate categoriile (prevederea este valabilă conform legii numai pentru Biblioteca Academiei Române);

c) colectionează, păstrează, organizează si pun în valoare fondul national de tipărituri, manuscrise, hărti, colectii de artă, colectii numismatice, colectii filatelice si alte documente de valoare stiintifică si culturală;

d) colectează si păstrează arhivele personale provenite de la membrii Academiei Române, asigurând studiul acestor colectii;

e) asigură informarea si documentarea stiintifică necesare, cu prioritate pentru membrii Academiei si pentru unitătile proprii ale Academiei Române;

f) efectuează cercetări în domeniul bibliologiei si al documentării;

g) fac schimburi de publicatii cu biblioteci, institutii si societăti stiintifice din străinătate;

h) coordonează activitatea bibliotecilor din reteaua Academiei Române;

l) organizează manifestări expozitionale nationale si internationale.

Art. 53. - (1) Biblioteca Academiei Române este condusă de un director general, membru al Academiei Române; el poate fi ajutat de un director, respectiv director adjunct. Ei sunt numiti de Prezidiu în urma rezultatelor concursurilor desfăsurate conform legii.

(2) Drepturile si obligatiile directorului general al Bibliotecii Academiei Române se stabilesc printr-un contract de management, specific Academiei Române.

(3) Biblioteca Academiei Române functionează sub îndrumarea unui consiliu stiintific numit de Prezidiu.

(4) Organizarea si functionarea Bibliotecii Academiei Române se fac pe baza regulamentului de organizare si functionare propriu, aprobat de Prezidiul Academiei Române.

c. Editura Academiei Române

Art. 54. - (1) În cadrul Academiei Române functionează Editura Academiei Române, institutie cu personalitatejuridică, finantată de la bugetul de stat. Ea poate realiza si dispune de venituri proprii, în conditiile legii.

(2) Editura Academiei Române asigură editarea de opere stiintifice de înalt nivel, lucrări originale, tratate, monografii, publicatii periodice, precum si publicarea operelor complete ale unor savanti si eminenti oameni de cultură români.

Art. 55. - (1) Editura Academiei Române este condusă de un director general, membru al Academiei Române; acesta poate fi ajutat de un director, respectiv director adjunct. Ei sunt numiti de Prezidiu, în urma rezultatelor concursurilor desfăsurate conform legii.

(2) Drepturile si obligatiile directorului general se stabilesc printr-un contractele management, specific Academiei Române.

(3) Editura Academiei Române functionează sub îndrumarea unui consiliu editorial format din reprezentantii sectiilor de specialitate ale Academiei Române, vicepresedintele coordonator si conducerea editurii.

(4) Organizarea si functionarea Editurii Academiei Române se fac pe baza regulamentului de organizare si functionare propriu, aprobat de Prezidiul Academiei Române.

Art. 56. - (1) Fiecare publicatie periodică a Academiei Române are un comitet de redactie. Membrii comitetului de redactie sunt numiti de Prezidiul Academiei Române, la propunerea sectiilor stiintifice de specialitate, dintre membrii Academiei Române sialti specialisti.

(2) Comitetele de redactie răspund fată de sectia de specialitate a Academiei Române de nivelul stiintific al publicatiilor periodice si se îngrijesc de aparitia lor latimp.

d. Casa Oamenilor de Stiintă

Art. 57. - (1) Casa Oamenilor de Stiintă are ca obiect de activitate asigurarea conditiilor tehnico-materiale, administrativ-gospodăresti si sociale necesare desfăsurării programelor stiintifice, culturale, interne si internationale, de creatie, odihnă, protocol si alimentatie publică, precum si a altor actiuni initiate de Academia Română si de unitătile dincadrul acesteia.

(2) În structura Casei Oamenilor de Stiintă intră:

a) Casa Academiei, cu sediul în Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, unde se află institutele, centrele de cercetare si alte unităti subordonate Academiei Române. Casa Academiei este finantată integral de la buget; ea poate realiza si utiliza si venituri proprii, în conditiile legii;

b) alte unităti subordonate Academiei Române (enumerate în Anuarul Academiei Române).

Art. 58. - (1) Casa Oamenilor de Stiintă este condusă de un consiliu format din membri ai Academiei Române si ai aparatului de lucru, numit de Prezidiul Academiei Române. Acest consiliu supraveghează întreaga activitate a Casei Oamenilor de Stiintă si functionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Prezidiul Academiei Române.


(2) Conducerea administrativă este asigurată de un director, a cărui numire se face conform legii, cu avizul consiliului si cu aprobarea Prezidiului Academiei Române. Atributiile si sarcinile acestuia se stabilesc prin regulamentul propriu, aprobat, de asemenea, de Prezidiul Academiei Române.

(3) Drepturile si obligatiile directorului se stabilesc printr-un contract de management, specific Academiei Române.

Art. 59. - Casa Oamenilor de Stiintă poate realiza si utiliza venituri extrabugetare din prestări de servicii, taxe de vizitare a unor obiective culturale, alimentatie publică, transport, alte activităti si lucrări, prin donatii si sponsorizări. Veniturile se vor încasa si gestiona potrivit legilor în vigoare.

Art. 60. - (1) Academia Română administrează Casa Seniorilor din Otopeni - colaborând cu Spitalul „Elias" si cu alte institutii de specialitate - destinată membrilor Academiei Române, precum si sotiilor sau sotilor acestora care au nevoie de îngrijire medicala îndelungată. Casa Seniorilor are un cabinet medical permanent. Activitatea si personalul administrativ se finantează din contributiile asistatilor, din veniturile proprii ale Academiei Române si din alte surse.

(2) Academia Română si filialele ei mai administrează case de odihnă sau cu alte destinatii.

e. Clubul Oamenilor de Stiintă

Art. 61. - Clubul Oamenilor de Stiintă (COS), cu sediul în Bucuresti, piata Lahovari nr. 7-9, sectorul 1, este destinat membrilor Academiei Române, cercetătorilor si personalului din unitătile Academiei Române. Clubul este finantat din veniturile proprii realizate, precum si din veniturile proprii ale Academiei Române.

f. Revista „Academica"

Art. 62. - (1) Revista „Academica" este revista de stiintă, cultură si artă a Academiei Române si are ca obiectiv principal dezvoltarea si sustinerea spiritului cultural-stiintific, stabilirea locului si cresterea rolului acesteia în spatiul culturii românesti si universale.

(2) Revista „Academica" este condusă, în conditiile legii, de către presedintele Academiei Române, care este directorul revistei.

(3) Redactorul-sef al revistei este numit de presedintele Academiei Românesi răspunde de întreaga activitate a revistei.

(4) Revista „Academica" are personalitate juridică si este finantată de Academia Română din resurse bugetare.

g. Fundatia „Patrimoniu"

Art. 63. - Fundatia „Patrimoniu" administrează patrimoniul agrosilvic privat al Academiei Române.

h. Muzeul Academiei Române si Librăria Academiei Române

Art. 64. - În Academia Română functionează Muzeul Academiei Române, cu finantare de la bugetul Academiei Române, si Librăria Academiei Române, cu finantare din venituri proprii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 65. - În Adunarea Generală, în Prezidiu, la sectii si filiale, membrii Academiei Române au dreptul să îsi exprime punctele de vedere cu privire la chestiunile discutate/iar dreptul de vot se exercită potrivit prevederilor prezentului statut.

Art. 66. - Preluarea functiilor de presedinte, vicepresedinte si secretar general ai Academiei Române se face în termen de 15 zile de la data alegerii.

Art. 67. - Sesizarea de către oricare membru al Adunării Generale a încălcării unei prevederi statutare, sustinută de cel putin 10 alti membri, atrage învestirea Prezidiului pentru rezolvarea situatiei respective si solutionarea ei până la proxima sedintă a Adunării Generale.

Art. 68. - (1) Adunarea Generală a Academiei Române îi poate exclude din rândurile sale pe acei membri condamnati prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă la o pedeapsă privativă de libertate pentru o faptă intentionată gravă.

(2) Regulamentele de organizare si functionare ale unitătilor Academiei Române fac parte integrantă din prezentul statut din momentul aprobării lor de către Prezidiu. Termenul de înaintare a lor este de 60 de zile de la aprobarea prezentului statut.

Art. 69. - (1) Prevederile prezentului statut pot fi modificate de Adunarea Generală, la propunerea Prezidiului Academiei Române sau în urma unei propuneri a cel putin o treime din numărul total al membrilor Academiei Române.

(2) Propunerile se fac cu cel putin 15 zile înainte de data începerii sesiunii Adunării Generale.

(3) Membrii Academiei Române (inclusiv presedintele, membrii Biroului Prezidiului si membrii Prezidiului Academiei Române) pot face propuneri de amendare a Legii privind organizarea si functionarea Academiei Române numai cu aprobarea Adunării Generale.

(4) Adoptarea propunerilor de modificare se face numai în urma acordului exprimat prin vot de cel putin două treimi din cvorum.

Art. 70. - Academia Română si sectiile de specialitate pot utiliza votul electronic ori votul prin corespondentă, în conditiile stabilite de Adunarea Generală.

Art. 71. - La propunerea secretarului general, numărul maxim de autovehicule si consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru si unitătile din subordine se aprobă de către Prezidiul Academiei Române.

Art. 72. - Prezentul statut intră în vigoare la data adoptării sale de către Adunarea Generală cu două treimi din voturile membrilor prezenti (titulari, corespondenti si de onoare, cu domiciliul în tară), fn conditiile art. 7 alin. (10) si cele referitoare la cvorum precizate la art. 26 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 63 alin. (4). Statutul Academiei Române, adoptat de Adunarea Generală, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 15 alin. (3) din Legea nr. 752/2001, republicată.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.