MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 618/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 618         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 septembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 936 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 si art. 243 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 939 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 951 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Decizia nr. 969 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale

 

Decizia nr. 970 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 977 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

97. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

966. - Hotărâre privind aprobarea realizării de către Consiliul Concurentei, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

967. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

986. - Hotărâre privind plata cotizatiei anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune

 

1.013. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „TB.R.C.M." - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            872/208. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutăti si/sau cu dimensiuni de gabarit care depăsesc limitele maxime prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 936

din 23 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 si art. 243 din Codul de procedură civilă

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 si art. 243 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Albutiu în Dosarul nr. 201/35/2005 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 201/35/2005, Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 243 cu referire la art. 40 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Albutiu într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea recursului declarat împotriva unei decizii a Tribunalului Bihor.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege sunt neconstitutionale, deoarece nu instituie obligativitatea suspendării cauzei în cazul formulării unei cereri de strămutare a procesului.

Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă apreciază că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 21 din Constitutie si nici celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 40 alin. 2 si art. 243 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 40 alin. 2: „Presedintele instantei va putea cere dosarul pricinii si să ordone, fără citarea părtilor, suspendarea judecării pricinii, comunicând de urgentă această măsură instantei respective.";

- Art. 243: „Judecata pricinilor se suspendă de drept:

1. prin moartea uneia din părti, afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a mostenitorilor;

2. prin interdictie sau punere sub curatelă a unei părti până la numirea tutorelui sau curatorului;

3. prin moartea mandatarului uneia din părti, întâmplată cu mai putin de 15 zile înainte de ziua înfătisării;

4. prin încetarea functiei tutorelui sau curatorului;

5. prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului asupra reclamantului, în temeiul unei hotărâri judecătoresti irevocabile.

Faptele arătate mai sus nu împiedică pronuntarea hotărârii, dacă ele s-au ivit după închiderea dezbaterilor."

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la dispozitiile art. 21 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie si la cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s-a pronuntat asupra dispozitiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură civilă - raportate la prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, prin Decizia nr. 573 din 3 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, constatând că acestea sunt constitutionale. Cu acel prilej, Curtea a retinut că solutia legislativă adoptată prin reglementarea dedusă controlului de constitutionalitate de a lăsa la latitudinea presedintelui instantei învestită cu solutionarea cererii de strămutare suspendarea judecării pricinii nu relevă nicio contradictie cu textele constitutionale de referintă. Astfel, prerogativa presedintelui instantei învestite cu solutionarea cererii de strămutare de a suspenda judecarea pricinii îi permite acestuia ca, în functie de motivele de strămutare invocate, de seriozitatea si credibilitatea lor, să aprecieze asupra măsurii în care suspendarea se impune, pentru a se evita o solutie părtinitoare. Astfel, Curtea a constatat că dispozitiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu contravin textului art. 21 alin. (3) din Constitutie, ci, dimpotrivă, posibilitatea recunoscută presedintelui de a decide asupra suspendării, în functie de circumstantele concrete ale cauzei, este de natură să contribuie la realizarea dreptului la un proces echitabil, precum si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.


Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterioare îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Totodată, Curtea constată că, referitor la dispozitiile art. 243 din Codul de procedură civilă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate este nemultumit, în realitate, de faptul că printre cauzele de suspendare obligatorie a cauzei nu se găseste si aceea a suspendării judecării pricinii atunci când s-a făcut o cerere de strămutare. Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că nu poate primi o atare sustinere, deoarece completarea textelor de lege intră în competenta legiuitorului, iar nu a Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 2 si art. 243 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Albutiu în Dosarul nr. 201/35/2005 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA

Nr. 939

din 23 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriel Furtună în Dosarul nr. 6.089/315/2007 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 25 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 6.089/315/2007, Tribunalul Dâmbovita – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă,

exceptie ridicată de Gabriel Furtună într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului declarat împotriva unei sentinte civile a Judecătoriei Târgoviste.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege sunt neconstitutionale, deoarece nu permit mandatarului unei părti să pună concluzii la dezbaterea procesului în instantă.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, cu următorul continut: „Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu exceptia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea."

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie si în art. 24 privind dreptul la apărare si la dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă - raportate la aceleasi prevederi din Constitutie si din acte internationale ca si cele invocate în cauza de fată - s-a mai pronuntat în numeroase cazuri.

De exemplu, prin Decizia nr. 726 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 7 decembrie 2006, Curtea a constatat că restrictia mandatarului care nu are calitatea de avocat de a pune concluzii orale în instantă nu constituie o împiedicare a accesului liber la justitie, întrucât partea însăsi poate participa la dezbateri si poate pune concluzii înaintea instantei de judecată, iar mandatarul are posibilitatea să formuleze cereri, să propună probe în tot cursul procesului, precum si să depună concluzii scrise.

Cu acel prilej, Curtea a mai constatat că posibilitatea reprezentării părtii prin mandatar este prevăzută doar de art. 67 si 68 din Codul de procedură civilă, care stabilesc conditiile de exercitare a acestui mandat. Aceste conditii, precum si limitele în care poate fi exercitat mandatul, inclusiv posibilitatea mandatarului de a pune sau nu concluzii în instantă în numele părtii, reprezintă optiuni ale legiuitorului, care, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabileste regulile privind procedura de judecată.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriel Furtună în Dosarul nr. 6.089/315/2007 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 iunie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA

Nr. 951

din 25 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de Consiliul Local al Orasului Bragadiru în Dosarul nr. 5.311/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde domnul avocat Daniel Ene, membru al Baroului Bucuresti, în calitate de apărător ales al autorului exceptiei. De asemenea, răspund, personal, si părtile Gabriel Copălău, Adriana Radu si Vasilica Gheorghe, lipsind partea Gheorghita Gheorghe, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care solicită admiterea acesteia, reiterând argumentele prezentate în notele scrise aflate la dosarul cauzei. Părtile prezente se opun admiterii exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că prevederile legale ce formează obiectul acesteia instituie o garantie de impartialitate în ceea ce îi priveste pe consilierii locali, fără să contravină dispozitiilor din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.311/3/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Consiliul Local al Orasului Bragadiru într-o cauză aflată în stadiul procesual al recursului, având ca obiect, în principal, constatarea nulitătii absolute a unei hotărâri a consiliului local.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, atunci când în cadrul sedintelor consiliului local se supun dezbaterii mai multe probleme care urmează să fie solutionate printr-o singură hotărâre, consilierul ar trebui să se abtină de la deliberare si de la vot doar în ceea ce priveste acele probleme fată de care acesta sau rudele sale arătate în lege au un interes patrimonial. Arată că, dacă s-ar abtine si în ceea ce priveste celelalte probleme supuse dezbaterii, consilierul nu si-ar mai putea duce la îndeplinire mandatul constând în apărarea si promovarea drepturilor si intereselor legitime ale electoratului. În plus, ar putea apărea situatii în care Consiliul Local nu ar putea să se constituie legal în vederea rezolvării treburilor publice ale orasului, întrucât o parte din consilieri ar trebui să se abtină de la deliberare si de la luarea hotărârilor.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând, în acest sens, că textul de lege criticat reprezintă o adevărată garantie a impartialitătii autoritătilor publice respective si a membrilor consiliilor locale, în exercitarea atributiilor lor.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, fiind contrară dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, dând expresie regulilor de transparentă si impartialitate care trebuie să caracterizeze exercitarea functiilor publice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei si ale părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, care au următoarea redactare:

- Art. 46 alin. (1): „(1) Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local."

În opinia autorului exceptiei, sunt încălcate prevederile art. 121 alin. (2) din Constitutie potrivit cărora consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 228 din 10 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 47 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, în varianta anterioară republicării din anul 2007, dispozitii care la alin. (1) aveau un continut normativ identic cu cel al actualului art. 46 alin. (1), instituind aceeasi interdictie de participare la deliberare si la adoptarea hotărârilor a consilierului local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Cu acel prilej, Curtea a retinut că dispozitiile legale criticate reprezintă garantii ale impartialitătii autoritătilor publice si a membrilor consiliilor locale în exercitarea atributiilor lor, iar instituirea prin lege a acestor restrictii dă expresie concretă obligatiei statului de a asigura protectia concurentei loiale, conform art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

            În spiritul acestei jurisprudente, Curtea constată că prevederile de lege criticate nu vin în contradictie cu norma cuprinsă în art. 121 alin. (2) din Constitutie, întrucât interdictia mentionată nu este de natură să afecteze principiul potrivit căruia consiliile locale functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome, care rezolvă treburile publice din comune si orase.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de Consiliul Local al Orasului Bragadiru în Dosarul nr. 5.311/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 iunie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZI Nr. 969

din 25 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, exceptie ridicată de Asociatia Salariatilor PAS Nicolina din Iasi în Dosarul nr. 1.846/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin avocatul Ovidiu Bulai, si partea Societatea Comercială Mecanoexport-Import - S.A. din Bucuresti, prin avocatul Anca Vaida, lipsind Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Asociatiei Salariatilor PAS Nicolina din Iasi arată că măsurile prevăzute prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 modifică retroactiv contractele de privatizare încheiate între părti anterior aparitiei ordonantei, introducând obligatia unilaterală a cumpărătorului la plata daunelor-interese în conditiile stipulate de actul normativ. Astfel, se instituie o veritabilă prezumtie de culpă a cumpărătorului la neîndeplinirea obligatiilor contractuale, rolul judecătorului limitându-se la a dispune efectuarea unei expertize care să stabilească valoarea daunelor. Mai mult, în măsura în care prin încheierea contractului de privatizare cumpărătorul a dobândit dreptul de proprietate asupra patrimoniului societătii comerciale, introducerea, prin ordonantă, a unei sanctiuni care nu era prevăzută în contract încalcă pe lângă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie si prevederile art. 44 care garantează dreptul de proprietate privată.

Avocatul Societătii Comerciale Mecanoexport-lmport - S.A. din Bucuresti sustine, de asemenea, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile criticate instituie o prezumtie irefregabilă de culpă în sarcina cumpărătorului, în vreme ce statului i se creează un avantaj real, efectiv în raporturile cu persoanele private. Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 introduce noi clauze în contractele de privatizare, ingerinte care nu se întemeiază pe scopuri legitime, necesare într-o societate democratică si care sunt de natură a conduce la îmbogătirea fără just temei a statului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 27 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.846/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 21 alin. (11), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, exceptie ridicată de Asociatia Salariatilor PAS Nicolina din Iasi.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esentă, că articolul criticat instituie o culpă civilă în sarcina cumpărătorului, cu încălcarea principiului libertătii contractuale consacrat de Codul civil, determinând astfel ca una dintre părtile contractante - statul să se situeze deasupra legii. Prevederea legală criticată încalcă si prevederile art. 21 alin. (3) si art. 124 din Constitutie, întrucât judecătorul nu are libertatea de decizie, ci doar posibilitatea de a lua act de întinderea unei obligatii stabilite prin lege, iar nu pe baza probelor administrate în cadrul procesului. În conditiile în care existenta prejudiciului se prezumă, nefiind necesar a fi dovedită, se nesocoteste dreptul părtilor la un proces echitabil, bazat pe principiul contradictorialitătii.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale, deoarece existenta si întinderea culpei contractuale se stabileste de către instanta de judecată pe baza probelor administrate, cu respectarea garantiilor procesuale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 21 alin. (11), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002, modificată ulterior, texte de lege care au următorul continut: „(11) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autoritătii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din:

a) sumele reprezentând dobânzile si penalitătile datorate pentru ratele scadente si neachitate până la data desfiintării contractului, precum si penalitătile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligatii contractuale;

b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului;

c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).

(3) Stabilirea prejudiciilor si a întinderii daunelor-interese prevăzute la alin. (2), precum si a celor provocate Autoritătii se va face, la solicitarea societătii/Autoritătii, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni.

(4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de societate sau, după caz, de Autoritate si vor fi recuperate de la cumpărător."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 si art. 124 alin. (2) din Constitutie.

Asupra dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, cu modificările si completările ulterioare, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 175 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 26 iunie 2003, respingând exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În considerentele acelei decizii, s-a argumentat neretroactivitatea ordonantei tocmai prin referirea la continutul dispozitiilor art. 2 din acest act normativ, care prevăd că „Prezenta ordonantă se aplică contractelor[...]pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare".

Retinând că Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 reglementează controlul postprivatizare, precum si modul de urmărire a executării obligatiilor asumate de cumpărători, pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, Curtea a arătat că această ordonantă îsi are temeiul în dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, potrivit cărora statul trebuie să asigure protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară. Totodată, în considerentele aceleiasi decizii, Curtea a constatat că nu poate fi retinută nici încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, si nici a dispozitiilor art. 44, întrucât continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.

Solutiile si considerentele deciziilor pronuntate sunt aplicabile si în cauza de fată, deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate potrivit căreia art. 21 alin. (11), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 contravine art. 21 alin. (3) din Constitutie, Curtea retine că dispozitiile criticate nu împiedică părtile interesate de a se adresa instantelor judecătoresti, în cazul în care apreciază că drepturile, libertătile sau interesele lor legitime au fost încălcate.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, exceptie ridicată de Asociatia Salariatilor PAS Nicolina din Iasi în Dosarul nr. 1.846/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 970

din 25 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Recons - S.A. din Iasi în Dosarul nr. 18.883/245/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin consilierul juridic Cristian Nicolae Mosuti, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei arată că este neconstitutională interpretarea pe care o dau instantele judecătoresti dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, extinzând aplicabilitatea acestora si în materia căii de atac a recursului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 6 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 18.883/245/2006, Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Recons - S.A. din Iasi.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că textul de lege criticat îngrădeste accesul liber la justitie consacrat prin art. 21 din Constitutie. Dispozitiile art. 2821 din Codul de procedură civilă nu asigură un proces echitabil pentru părtile litigante cu privire la exercitarea căilor de atac, întrucât prin impunerea unei limite valorice a obiectului litigiului „sunt plasate într-un arbitrariu al evaluării" obiectului litigiului. Se creează astfel o discriminare între justitiabilii ale căror pretentii sunt în valoare de până la 100 de mii lei inclusiv si cei ale căror pretentii depăsesc această valoare. Pe de altă parte, în situatia unui litigiu cu un obiect prezumat ca valoare de până la 100 de mii lei, hotărârea dată în primă instantă poate fi atacată doar cu recurs. În cazul exercitării acestei căi de atac, singurul mijloc de probă admis este proba cu înscrisuri. Or, în cazul în care se impune calificarea căii de atac în functie de valoarea obiectului litigiului, în această fază procesuală nu s-ar mai putea efectua o evaluare, întrucât nu poate fi administrată proba cu expertiză. Prin urmare, dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie prin raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că accesul la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac, legiuitorul putând stabili, în situatii deosebite, atât reguli speciale de procedură, cât si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2821 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut: „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 100 de mii de lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege.

Hotărârile instantelor judecătoresti prin care se solutionează plângerile împotriva hotărârilor autoritătilor administratiei publice cu activitate jurisdictională si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului, dacă legea nu prevede altfel."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 20 alin. (2) si art. 21, precum si în art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, de exemplu prin Decizia nr. 226 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004. Cu acel prilej, Curtea a apreciat că acest text de lege nu contine nicio dispozitie discriminatorie, regimul juridic diferit fiind determinat de deosebirea de situatii care impune solutii legislative diferite în vederea asigurării celeritătii solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor. Asa fiind, cu privire la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Pe de altă parte, Curtea a considerat că instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, atât timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 2821 din Codul de procedură civilă, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva hotărârii judecătoresti considerate defavorabilă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Recons - S.A. din Iasi în Dosarul nr. 18.883/245/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 iunie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 977

din 25 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială AD Consult -S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 16.824/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.


La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 8 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 16.824/299/2008, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială AD Consult - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile criticate instituie norme discriminatorii între părtile procesuale, întrucât dau posibilitatea judecătorului de a cere explicatii si lămuriri, precum si de a solicita efectuarea plătii sumei datorate ori de a media o întelegere între părti, înainte de a cunoaste actele si mijloacele de probă ale debitorului. Asa fiind, se aduce atingere principiului impartialitătii instantei, consacrat în art. 124 din Constitutia României. De asemenea, prin limitarea posibilitătii administrării de probe, este încălcat dreptul la un proces echitabil în ceea ce priveste egalitatea de arme procesuale.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, rolul activ al judecătorului nu poate ridica suspiciuni în privinta obiectivitătii acestuia, ci, dimpotrivă, exprimă preocuparea magistratului de a lămuri cauza sub toate aspectele, utilizând toate instrumentele procedurale care îi stau la dispozitie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, texte de lege care au următorul continut: „Pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o întelegere a părtilor asupra modalitătilor de plată. Citatia va fi înmânată părtii cu 3 zile înaintea termenului de judecată."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) si art. 124 alin. (2) si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea constată că prin Decizia nr. 1.001 din 7 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, a statuat că „prevederea de lege criticată este în sensul aplicării rolului activ al judecătorului, care, la solutionarea pricinilor în primă instantă, are obligatia de a încerca împăcarea părtilor. Faptul că, potrivit aceluiasi text de lege, judecătorul citează părtile pentru explicatii si lămuriri si stăruie în efectuarea plătii sumei datorate nu înseamnă că acesta se antepronuntă, întrucât hotărârea se va da numai după ce judecătorul va analiza toate probele aflate la dosar, inclusiv cele propuse de debitor. Mai mult, art. 10 din actul normativ criticat dispune că ordonanta de plată se va emite numai în urma verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaratiilor părtilor, precum si a celorlalte probe administrate, instanta constatând că cererea este întemeiată."

Solutia si considerentele deciziei pronuntate sunt aplicabile si în cauza de fată, deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială AD Consult - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 16.824/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 iunie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995

 

Având în vedere necesitatea de a oferi absolventilor învătământului liceal posibilitatea de a li se evalua si certifica competentele lingvistice de comunicare în limba maternă si într-o limbă de circulatie internatională, precum si competentele digitale, generale si specifice, formate pe durata învătământului liceal, necesare pentru integrarea acestora în societatea cunoasterii, pentru a asigura tuturor si fiecăruia împlinirea si dezvoltarea personală, incluziunea socială si cetătenia activă si ocuparea unui loc de muncă,

tinând cont de necesitatea standardizării evaluărilor nationale, pentru a asigura obiectivitatea, credibilitatea evaluărilor si pentru a asigura relevanta acestora în raport cu progresul scolar al elevilor, precum si pentru a raporta rezultatele învătării la standardele europene,

pentru eliminarea situatiilor exceptionale în care cadrele didactice din învătământul superior se află în imposibilitatea de a-si îndeplini functia de presedinte al unei comisii de bacalaureat, în care au fost numite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării,

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 26, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Examenul national de bacalaureat constă în sustinerea următoarelor probe:

A. probă de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

B. probă de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale;

C. probă de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competentă corespunzător Cadrului european comun de referintă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învătământului preuniversitar, examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării;

D. probă de evaluare a competentelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competentă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învătământului preuniversitar, examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării;

E. probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata învătământului liceal, după cum urmează:

a) probă scrisă la limba si literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializările;

b) probă scrisă la limba si literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale;

c) o probă scrisă, diferentiată în functie de filieră, profil si specializare, după cum urmează:

(i) matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocatională;

(ii) istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocatională;

d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:

(i) fizică, chimie, biologie sau informatică;

(ii) geografie, filosofie, logică si argumentare, economie, psihologie si, după caz, sociologie."

2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Examenul national de bacalaureat se consideră promovat de către absolventii învătământului secundar superior liceal care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au sustinut probele prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D;

b) au sustinut toate probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise precizate la art. 26 alin. (4) lit. E este cel putin 6.

(2) Media obtinută la examenul national de bacalaureat este media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obtinute la probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E.

(3) În urma promovării examenului national de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.

(4) Absolventilor clasei a Xll-a/a XIII-a care au sustinut evaluările prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competentă lingvistică, respectiv nivelul de competentă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este conditionată de promovarea probelor scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E.

(5) În cazul nepromovării examenului national de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele evaluărilor sustinute conform art. 26 alin. (4) lit. A-D, respectiv rezultatele probelor scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E care au fost promovate cu cel putin nota 5.

(6) În decursul unui an scolar se organizează două sesiuni ale examenului national de bacalaureat.

(7) Candidatii proveniti din învătământul preuniversitar de stat pot sustine examenul national de bacalaureat si examenul de certificare a competentelor profesionale fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

(8) Evaluările prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D se organizează si se desfăsoară la nivelul unitătii de învătământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în fata unei comisii prezidate de directorul unitătii de învătământ si numite prin decizie a inspectorului scolar general, în conditii stabilite prin metodologia prevăzută la art. 26 alin. (7).

(9) Probele scrise din examenul national de bacalaureat, prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E, se sustin după încheierea anului scolar, în fata unei comisii stabilite de inspectoratul scolar.

(10) Comisia prevăzută la alin. (9) este condusă de un presedinte, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul stiintific de doctor. În situatii bine justificate, poate fi numit în functia de presedinte si un cadru didactic din învătământul liceal, având gradul didactic I si performante profesionale deosebite, titular în altă unitate de învătământ decât cea din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.

(11) Comisia prevăzută la alin. (9) este alcătuită din profesori de la alte unităti de învătământ decât cele din care provin elevii care sustin probele scrise ale examenului national de bacalaureat.

(12) Numărul comisiilor prevăzute la alin. (9) si numărul unitătilor de învătământ în care se desfăsoară probele scrise din examenul national de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, la propunerea inspectoratelor scolare.

(13) Rezultatele examenului national de bacalaureat sunt publice."

Art. II. - Pentru anul scolar 2009-2010, lista cuprinzând probele de examen, continutul programelor de examen si modul de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat se dau publicitătii în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 97.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării de către Consiliul Concurentei, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Consiliul Concurentei, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă, pentru sediul central si inspectoratele teritoriale de concurentă.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Concurentei împreună cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a retelei realizate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicatii Speciale să achizitioneze servicii de comunicatii de pe piata publică, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru Consiliul Concurentei si să gestioneze reteaua constituită conform cerintelor beneficiarului.

Art. 4. - (1) Modul de recuperare a costurilor pentru serviciile prevăzute la art. 3, precum si orice alte detalii se stabilesc prin protocol, încheiat între Consiliul Concurentei si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

(2) Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la cererea uneia dintre părti.

Art. 5. - (1) Costurile pentru serviciile achizitionate potrivit art. 3 se recuperează de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale din bugetul Consiliului Concurentei.

(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităti, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, Serviciul de Telecomunicatii Speciale reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Marius Chiritoiu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 966.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin, pentru a fi puse la dispozitia Politiei Comunitare a Municipiului Caransebes.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării Nationale se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1.

Art. 3. - Cheltuielile privind transportul si paza bunurilor materiale prevăzute în anexă vor fi suportate integral din bugetul local al municipiului Caransebes.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor mobile transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 967.


*) Anexa este clasificată si se comunică numai institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind plata cotizatiei anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 lit. b) si al art. 4 alin. (2) din Decizia Consiliului 2007/198/Euratom din 27 martie 2007 de înfiintare a întreprinderii comune europene pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică să efectueze plata contributiei României la întreprinderea comună europeană pentru ITER, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană si în temeiul art. 4 „Finantare" din Decizia Consiliului 2007/198/Euratom din 27 martie 2007 de înfiintare a întreprinderii comune europene pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe.

Art. 2. - Plata cotizatiei se face din bugetul anual al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu încadrarea în bugetul anual aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 986.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „TB.R.C.M." - S.A.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 24 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Adunarea generală a actionarilor este constituită din 3 membri, numiti si revocati prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, si îndeplineste atributiile prevăzute de actul constitutiv al societătii."

2. La articolul 9, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Presedintele consiliului de administratie este numit si revocat de adunarea generală a actionarilor, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, si îndeplineste si functia de director general al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă «T.B.R.C.M.» - S.A.

(3) Conducerea societătii este asigurată, pe baza contractului de mandat, de către directorul general si directorul general adjunct, numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale."

3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Sucursalele Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă «T.B.R.C.M.» - S.A. sunt conduse, pe baza contractelor de mandat, de către directori, numiti si revocati de către consiliul de administratie."

4. În anexa nr. 1, articolul 9 va avea următorul cuprins:

Art. 9. - Adunarea generală a actionarilor si consiliul de administratie îndeplinesc atributiile prevăzute în actul constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

5. În anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

6. În anexa nr. 1, la articolul 10 alineatul (4), literele b) si d) vor avea următorul cuprins:

,,b) numeste si revocă membrii consiliului de administratie, presedintele consiliului de administratie, care este si directorul general, directorul general adjunct, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cenzorii si supleantii acestora;

d) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie, la propunerea acestuia;".

7. În anexa nr. 1, articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către persoana desemnată de presedinte să îl înlocuiască, pe baza delegatiei date de presedinte, în cazul imposibilitătii acestuia de a fi prezent.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea si aprobarea situatiei financiare si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Consiliul de administratie poate propune convocarea adunării generale ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv, cu cel putin 30 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentiunea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor este întocmit de către secretarul sedintei, iar apoi semnat de către persoana care a prezidat sedinta si de către secretar. Procesul-verbal este trecut în registrul adunărilor generale, care este sigilat si parafat.

(7) Indemnizatia membrilor adunării generale a actionarilor se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, în conditiile legii."

8. În anexa nr. 1, articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Consiliul de administratie al Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A. este compus din 5 membri.

(2) Conducerea Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A. este asigurată de către directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie, si de către directorul general adjunct, în conditiile stabilite de statut, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie al Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A., reprezintă societatea în raport cu tertii si în justitie.

(4) Consiliul de administratie se întruneste la sediul Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A. cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se tine într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(7) Directorii sucursalelor Societătii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A. pot participa la sedintele consiliului de administratie, fără drept de vot.

(8) La sedintele consiliului de administratie procesul-verbal se semnează de toti administratorii prezenti.

(9) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.


(10) Cel care reprezintă Societatea Comercială «T.B.R.C.M.» - S.A. semnează actele care o angajează fată de terti. Membrii consiliului de administratie exercită orice atributie care este legată de administrarea societătii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(11) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitia adunării generale si a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societătii comerciale.

(12) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care personal sau ale căror sot sau sotie, rude sau afini până la gradul al ll-lea inclusiv sunt în aceIasi timp asociati în societăti comerciale cu aceIasi profil sau cu care sunt în relatii comerciale directe."

9. În anexa nr. 1, la articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) numeste si revocă directorii sucursalelor si stabileste remuneratia acestora;".

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează de drept contractul individual de muncă al directorului general adjunct al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă „T.B.R.C.M." - S.A., precum si mandatul persoanei desemnate director general.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.013.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 872 din 19 august 2009

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 208 din 7 septembrie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutăti si/sau cu dimensiuni de gabarit care depăsesc limitele maxime prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999

 

În temeiul art. 41 alin. (1) si al art. 57 lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) pct. 3 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare, precum si al art. 7 alin. (4) din Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii si viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind autorizarea si efectuarea transporturilor rutiere cu greutăti si/sau cu dimensiuni de gabarit care depăsesc limitele maxime prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului de interne nr. 407/991/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 28 octombrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 22 se abrogă.

2. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Autorizatia specială de transport se eliberează individual pentru fiecare transport efectuat cu vehicule cu

depăsiri ale maselor si/sau dimensiunilor maxime admise, cu/fără încărcătură.

(2) Autorizatia specială de transport se eliberează pentru perioade limitate de timp, care se stabilesc de către administratorul drumului, în functie de:

a) perioada solicitată;

b) masele si/sau dimensiunile transportului;

c) lungimea traseului ce urmează a fi parcurs cu depăsiri ale maselor si/sau ale dimensiunilor maxime admise;

d) caracteristicile si elementele geometrice ale traseului origine - destinatie;

e) lucrările în executie si/sau restrictiile de circulatie instituite pe traseul origine - destinatie;


f) conditiile impuse prin proiectul de transport prevăzut la art. 20.

(3) Autorizatia specială de transport trebuie să contină prevederi referitoare la data si ora încărcării. Obligatia înscrierii acestor date apartine furnizorului încărcăturii care va certifica aceste informatii prin semnătură si stampilă.

(4) Autorizatia specială de transport trebuie să contină prevederi referitoare la data si ora începerii efectuării transportului cu depăsiri ale maselor si/sau ale dimensiunilor maxime admise. Obligatia înscrierii acestor date apartine transportatorului."

3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3) si (4) se sanctionează potrivit legii."

4. Articolul 27 se abrogă.

5. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Autorizatiile speciale de transport prevăzute la art. 25 pot fi prelungite de emitent fără plata tarifelor.

(2) Prelungirea valabilitătii autorizatiilor speciale de transport prevăzute la alin. (1) este posibilă pentru o singură perioadă, stabilită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

a) la cererea transportatorului, depusă în termenul de valabilitate a autorizatiei speciale de transport;

b) dacă se mentin caracteristicile tehnice autorizate initial;

c) dacă se mentin aceleasi numere de înmatriculare ale vehiculelor componente ale ansamblului rutier;

d) confirmarea, în scris, a administratorului drumului privind neefectuarea totală sau partială a transporturilor respective, după verificarea prealabilă."

6. Articolele 29 si 30 se abrogă.

7. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Autorizatiile speciale de transport prevăzute la art. 25 se pot elibera pentru o cursă dus, o cursă dus-întors sau o cursă în circuit."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, literele a)-d) ale punctului XI.3 al literei B din nota la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.