MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 622/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

922. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

 

951. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 31 .364 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă”

 

988. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 56A Maglavit-Simian km 0+0d0-km 79+140” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

989. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN1 (E68) Brasov-Sibiu, km 173+860-km 296+293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa aV-a

 

990. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24”

 

991. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centura municipiul Rădăuti”

 

992. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmatiei-Moisei-Iacobeni km 3 + 522-km 62+234 (sector km 15 + 000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627- km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a Vl-a

 

993. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 11 Brasov-Onesti-Bacău, km 4 + 900- km 56+137; km 60+100-km 125+100; km 132+500- km 175+460”

 

994. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Arges la Ionesti”


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc actele necesare, procedura, conditiile si termenele de solutionare a cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege, emise de autoritătile române, precum si procedurile pentru îndeplinirea conditiilor privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, necesare exercitării dreptului la libera circulatie.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Pasaportul diplomatic si pasaportul de serviciu, inclusiv cele electronice, sunt documentele de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin Directia Generală Afaceri Consulare, la solicitarea institutiilor sau autoritătilor publice interesate ori, după caz, a organismelor interesate, în cazurile si în conditiile prevăzute de lege.

(2) Solicitările privind eliberarea pasapoartelor diplomatice sau de serviciu, inclusiv a celor electronice, trebuie să fie însotite de note justificative în care se precizează scopul si calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate, întocmite de institutiile sau autoritătile ori, după caz, de organismele interesate.

(3) Procedurile, documentele necesare si termenele de eliberare a pasapoartelor diplomatice si a pasapoartelor de serviciu, inclusiv a celor electronice, se stabilesc prin instructiuni ale Ministerului Afacerilor Externe, care se comunică institutiilor, organismelor si autoritătilor interesate.”

3. La capitolul II, sectiunea a 2-a, alcătuită din articolele 4-15, se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 2-a

Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar

Art. 4. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple electronice se depun la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor, în sistem de ghiseu unic, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a căror rază titularii au domiciliul sau, după caz, resedinta, iar în străinătate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.

(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple în regim de urgentă se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

(3) Serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României prevăzute la alin. (1) primesc cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice numai pe măsura dotării cu echipamentele tehnice corespunzătoare.

(4) După dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberării pasapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, în conditiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege.

(5) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare se depun, în tară, la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a cărui rază teritorială titularii au domiciliul sau, după caz, resedinta, iar în străinătate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.

(6) În situatia în care sunt incidente dispozitiile prevăzute de art. 15 alin. (3) si, după caz, alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple temporare pot fi depuse, în tară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

Art. 5. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de către solicitanti, însotite de următoarele documente:

a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original si în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însotită de certificatul de nastere, în original si în fotocopie;

b) dovada achitării taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu în regim de urgentă prevăzut de lege, completate pe numele titularului, în original;

c) pasaportul anterior, dacă acesta există.

(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se pot depune si de către reprezentantul legal sau autoritătile medicale române, în situatia în care titularul este lipsit temporar de capacitatea de exercitiu. În această situatie, cererile trebuie însotite si de documente privind situatia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea pasaportului simplu, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autoritătile medicale române.

Art. 6. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanti, însotite de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1).


(2) La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale si imaginea facială.

(3) Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare si/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. În situatia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă, solicitantului i se poate elibera un pasaport simplu temporar, în conditiile legii.

(4) La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închisi ori să poarte ochelari, iar expresia fetei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza bărbiei si până la frunte, să fie vizibilă în mod clar si fără umbre de lumină.

(5) Impresiunile digitale si imaginea facială colectate în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate si elementele biometrice integrate în pasapoarte si în documente de călătorie emise de statele membre se includ în mediul de stocare electronică a pasaportului simplu electronic si se stochează în baza de date a Sistemului national informatic de evidentă a pasapoartelor simple si în bazele de date de productie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea si functionarea Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice.

(6) După personalizarea pasaportului simplu electronic si transmiterea acestuia la organul competent să îl elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de productie se sterg prin procedură automată.

(7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului national informatic de evidentă a pasapoartelor simple se sterg prin procedură automată imediat după ridicarea pasaportului simplu electronic în conditiile art. 14 sau, dacă nu a fost ridicat în astfel de conditii, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acestuia.

Art. 7. - (1) Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:

a) ambii părinti;

b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;

c) părintele căruia i-a fost încredintat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă;

d) părintele în favoarea căruia s-a pronuntat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt părinte;

e) unul dintre părinti, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situatiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. e) din lege;

f) părintele supravietuitor;

g) reprezentantul legal al minorului;

h) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) si g).

(2) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însotite de următoarele documente:

a) certificat de nastere al minorului, în original si în fotocopie;

b) document(e) de identitate ale părintilor sau al unuia dintre părinti, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original si în fotocopie;

c) hotărâre judecătorească de încredintare a minorului rămasă definitivă si irevocabilă, în original si în fotocopie, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. h);

d) hotărâre judecătorească prin care instanta a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă si irevocabilă, în original si în fotocopie, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. h);

e) documente emise de institutia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competente în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada si statul sau statele în care se vor desfăsura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original si în fotocopie;

f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravietuitor prevăzut la alin. (1) lit. f) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original si în fotocopie;

g) procură specială sau declaratie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original;

h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. h), în original;

i) dovada achitării taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu în regim de urgentă, prevăzut de lege, completate pe numele minorului, în original;

j) pasaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

k) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situatiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.

(3) Cererile care privesc eliberarea unui pasaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de persoanele prevăzute la alin. (1), prezenta minorului la depunerea acestor cereri fiind obligatorie. Cererile trebuie însotite de documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-j), după caz.

(4) Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de acestia numai cu acordul:

a) ambilor părinti;

b) părintelui căruia i-a fost încredintat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă;

c) părintelui în favoarea căruia s-a pronuntat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, prin care instanta a suplinit acordul celuilalt părinte;

d) unui părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, doar în situatiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. e) din lege;

e) părintelui supravietuitor;

f) reprezentantului legal al minorului.

(5) Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu sau a pasaportului simplu electronic pot fi formulate si de minorul căsătorit în conditiile legii, fără a mai fi necesar acordul părintilor sau al reprezentantului legal.

(6) Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (4) sau (5) se depun însotite de următoarele documente:

a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original si în fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate având forma si continutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cărtii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însotite de certificatul de nastere, în original si în fotocopie;


b) declaratie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:

1. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor dată de ambii părinti, în original; sau

2. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredintat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, în original, însotită de hotărârea instantei, în original si fotocopie; sau

3. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însotită de documentele emise de institutia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competente în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada si statul sau statele în care se vor desfăsura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original si fotocopie; sau

4. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor dată de părintele supravietuitor, în original, însotită de actul de deces al celuilalt părinte, în original si în fotocopie; sau

5. declaratie privind acordul de eliberare a pasaportului pentru minor dată de un părinte si hotărâre judecătorească prin care instanta a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă si irevocabilă, în original si în fotocopie; sau

6. certificat de căsătorie al minorului căsătorit în conditiile legii, în original si în fotocopie.

c) dovada achitării taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului, precum si, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu în regim de urgentă, prevăzut de lege, completată pe numele minorului, în original;

d) pasaportul anterior, dacă acesta există.

Art. 8. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare se depun de către persoanele prevăzute la art. 5 sau, după caz, art. 7, însotite de următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 5 sau, după caz, art. 7 alin. (2) sau alin. (6);

b) dovada achitării tarifului suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, în conditiile prevăzute de lege;

c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru cererile depuse în străinătate si pentru cei aflati în situatia prevăzută la art. 15 alin. (4) din lege.

(2) În cazul cererilor depuse în străinătate, pentru dovedirea identitătii, solicitantul pasaportului simplu temporar poate prezenta si documente eliberate de autoritătile române care îi atestă identitatea, expirate de cel mult 6 luni, însotite de declaratia pe propria răspundere că nu a pierdut cetătenia română.

(3) În situatia în care solicitantul nu posedă documente eliberate de autoritătile române care să îi dovedească identitatea, functionarul consular are obligatia de a efectua la autoritătile competente române verificările necesare pentru stabilirea identitătii persoanei pentru care se solicită eliberarea pasaportului simplu temporar, precum si pentru verificarea îndeplinirii conditiilor necesare solutionării cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare. În acest sens, Directia Generală Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe încheie protocol de colaborare cu Directia Generală de Pasapoarte, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Centrul National pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 9. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple

temporare sunt acceptate numai dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) au fost completate corespunzător, prin parcurgerea tuturor rubricilor;

b) datele înscrise corespund cu datele din documentele care însotesc cererea;

c) sunt însotite de toate documentele corespunzătoare cerute potrivit prezentelor norme metodologice;

d) preluarea imaginii faciale a fost posibilă, în cazul cererilor care privesc eliberarea pasaportului simplu electronic.

(2) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare depuse în străinătate pot fi acceptate fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), dacă în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) a fost posibilă stabilirea identitătii solicitantului, iar acesta îndeplineste conditiile necesare solutionării cererii.

(3) Declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minor se dau în fata functionarului care primeste cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părintilor, al unuia dintre părinti, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original si fotocopie.

(4) Declaratiile privind acordul de eliberare a pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minor, date în alte conditii decât cele prevăzute la alin. (3), precum si procura specială trebuie să fie autentificate, în tară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritătile străine.

(5) Hotărârile judecătoresti pronuntate în străinătate trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de lege pentru recunoastere si punere în executare.

(6) Actele de stare civilă ale cetătenilor români eliberate de autorităti străine trebuie să fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit legii.

(7) Declaratiile si procura specială prevăzute la alin. (4), precum si actele de stare civilă ale străinilor si ale cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European emise de autoritătile străine, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) documentele eliberate de autoritătile statelor semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează;

b) documentele eliberate de autoritătile statelor cu care România a încheiat tratate de asistentă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;

c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) si b) se supralegalizează în conditiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

(8) Declaratiile prevăzute la alin. (4), precum si documentele emise de institutia străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însotite de o traducere legalizată.

(9) Fotografiile prevăzute la art. 7 si 8 se confirmă în fata functionarului care primeste cererea, de către persoana care o formulează, si trebuie să reprezinte fizionomia actuală a titularului, să fie realizate din fată, pe un fond clar, neutru si de o singură culoare, astfel încât să permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie sa aibă capul acoperit, ochii închisi ori să poarte ochelari, iar expresia fetei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin exceptie, fotografia poate fi realizată cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu conditia ca fata titularului, de la baza bărbiei si până la frunte, să fie vizibilă în mod clar si fără umbre de lumină.

Art. 10. - (1) Declaratiile date în conditiile art. 9 alin. (3), datele înscrise în formular, precum si documentele prezentate în fotocopie se certifică de functionarul care primeste cererea. În cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României în străinătate ori prin procură specială autentificată de acestea, documentele prezentate în fotocopie si fotografiile se certifică de functionarul consular, caz în care cererea transmisă spre solutionare autoritătilor competente din tară trebuie însotită numai de copiile documentelor, respectiv fotografiile astfel certificate.

(2) Functionarul care primeste cererea verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 9, iar în cazul în care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dacă datele de identitate ale titularului sunt reale solicită suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:

a) certificat de nastere;

b) certificat de căsătorie;

c) permis de conducere auto;

d) livret militar;

e) alte documente care pot servi la stabilirea identitătii titularului.

(3) În situatia în care se constată îndeplinirea conditiilor legale pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, autoritătile competente să solutioneze cererile transmit datele necesare la Directia Generală de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea validării acestora.

(4) În cazul cererilor depuse în tară, documentele prezentate în original, cu exceptia procurii speciale, a declaratiei privind acordul părintilor, a dovezii achitării taxelor si tarifelor aferente eliberării pasaportului si, după caz, a tarifului suplimentar, se restituie solicitantului împreună cu un tichet care contine mentiuni privind data primirii cererii, numele si prenumele solicitantului, data programată pentru eliberarea pasaportului si, după caz, numele si prenumele persoanei împuternicite să ridice pasaportul.

(5) În cazul cererilor depuse în străinătate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României aplică procedurile de lucru pentru eliberarea pasapoartelor, stabilite prin norme interne, si restituie solicitantului documentele prezentate în original, cu exceptia procurii speciale si a declaratiei privind acordul părintilor.

(6) Pasapoartele anterioare prezentate la depunerea cererii se anulează si se restituie titularului. Pasapoartele simple temporare se anulează si în următoarele situatii:

a) la înmânarea către titular a pasaportului simplu electronic, pentru pasapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 171 alin. (1) lit. a), e) si f) din lege;

b) la predarea de către titular a pasaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 171 alin. (1) lit. b)- d) din lege, cu exceptia situatiei în care acesta solicită, în scris, păstrarea la autoritatea emitentă, pe perioada valabilitătii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleasi motive pentru care a fost eliberat.

Art. 11. - (1) În situatia în care preluarea imaginii faciale nu a fost posibilă în conditiile art. 6 alin. (4), solicitantul va fi informat despre posibilitatea eliberării unui pasaport simplu temporar.

(2) În situatia în care în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibilă stabilirea identitătii solicitantului, acesta va fi informat despre posibilitatea eliberării unui titlu de călătorie.

Art. 12. - (1) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitantii au domiciliul sau, după caz, resedinta.

(2) În cazul cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, potrivit art. 4 alin. (4J si (6), competenta de solutionare revine acestora.

(3) În cazul cererilor prevăzute la alin. (1) si (2) depuse, după caz, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitantii au resedinta sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, eliberarea documentelor solicitate se face numai după consultarea evidentelor serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantii au domiciliul. După înmânarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cererea împreună cu documentatia care o însoteste se transmit la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantii au domiciliul.

(4) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare depuse în străinătate revine misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României.

Art. 13. - Cererile se solutionează de autoritătile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora si care nu pot depăsi:

a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple, în regim de urgentă, depuse în tară, si în cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple temporare;

b) 20 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple depuse în tară;

c) 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse în tară;

d) 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

Art. 14. - (1) Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acestia printr-o procură specială care respectă conditiile prevăzute la art. 9.

(2) Pasapoartele care nu au fost ridicate de titulari de la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor la data programată se păstrează pentru o perioadă de 60 de zile, după care se transmit la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a căror rază teritorială solicitantul are domiciliul, pentru a fi luate măsuri de anuntare a titularului. Pasapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

(3) La eliberarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar, persoanele prevăzute la alin. (1) prezintă un document de identitate valabil, însotit, după caz, de certificatul de nastere al minorului sub 14 ani, în original.

(4) La ridicarea pasaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură conditiile corespunzătoare de securitate si confidentialitate.

(5) Informatiile privind eliberarea unui pasaport simplu temporar se transmit de către misiunea diplomatică sau oficiul consular unde a fost depusă cererea Directiei Generale de Pasapoarte, care le va comunica serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a cărui rază teritorială solicitantii au domiciliul sau, după caz, au avut ultimul domiciliu.

Art. 15. - Împotriva deciziei de respingere a cererii, comunicată în conditiile prevăzute la art. 21 alin. (2) din lege, solicitantul poate adresa plângere prealabilă, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

4. La capitolul II, sectiunea a 3-a, alcătuită din articolele 16-18, se abrogă.

5. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetătenilor români aflati în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să îsi poată continua călătoria, reglementa sederea pe teritoriul unui stat ori pentru a se întoarce în tară. De la data stabilită potrivit art. 6 alin. (3) din lege, titlul de călătorie se eliberează cetătenilor români aflati în străinătate, care nu mai posedă un document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în tară.

(2) Ministerul Afacerilor Externe stabileste proceduri pentru stabilirea identitătii cetătenilor români care solicită titlu de călătorie si pentru eliberarea acestor documente.

(3) În situatia în care în urma verificărilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibilă stabilirea identitătii solicitantului, se eliberează un titlu de călătorie având mentiunea «identitate incertă», iar solicitantul va fi îndrumat să se deplaseze în România pentru clarificarea situatiei.”

6. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Solutionarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de călătorie în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie este conditionată de prezentarea unei adeverinte care să ateste declararea evenimentului, în conditiile prevăzute de art. 25 din lege. În cazul declarării furtului pasaportului simplu, al pasaportului simplu electronic sau al pasaportului simplu temporar la cea mai apropiată unitate de politie din străinătate, adeverinta va fi însotită si de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.

(2) Obligatia declarării pierderii poate fi realizată, în cazul pasaportului simplu, al pasaportului simplu electronic sau al pasaportului simplu temporar, si cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pasaport, situatie în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.

(3) În cazul distrugerii partiale a pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, solutionarea cererii pentru eliberarea unui nou pasaport este conditionată de prezentarea pasaportului distrus sau a fragmentelor din acesta, cu conditia ca acestea să cuprindă elemente de continut care să facă posibilă identificarea documentului.

(4) În situatia în care misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate au fost înstiintate de pierderea, distrugerea sau furtul unui document de călătorie, acestea au obligatia de a comunica situatia, de îndată, Directiei Generale de Pasapoarte.”

7. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) În vederea îndeplinirii obligatiei prevăzute la art. 29 alin. (4) din Lege, Directia Generală de Pasapoarte poate furniza, la cerere, cu achitarea taxelor prevăzute de lege, date privind cetătenia română cuprinse în Registrul National de Evidentă a Pasapoartelor Simple.

(2) În comunicările prevăzute la alin. (1) se înscriu numai datele detinute în evidentele Directiei Generale de Pasapoarte, referitoare la solicitant.”

8. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Cetăteanul român care si-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui pasaport simplu, a unui pasaport simplu electronic sau a unui pasaport simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în tară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, resedinta.

(3) În situatia în care sunt incidente dispozitiile art. 15 alin. (3) si, după caz, alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple si a pasapoartelor simple temporare pot fi depuse, în tară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

(4) În situatia în care sunt incidente dispozitiile art. 15 alin. (3) din lege, cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice pot fi depuse, în tară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) trebuie însotite de următoarele documente:

a) pasaportul anterior, dacă acesta există;

b) dovada achitării taxelor si tarifelor de emitere a pasaportului prevăzute de lege, completată pe numele titularului;

c) certificate de stare civilă, în original si fotocopie;

d) documente eliberate de autoritătile statului de domiciliu, în original si fotocopie, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situatii:

1. a dobândit un drept de sedere pentru o perioadă de cel putin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de sedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

2. a dobândit un drept de sedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;

3. a dobândit un drept de lungă sedere sau, după caz, un drept de sedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;

4. a dobândit si cetătenia statului respectiv;

5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o institutie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;

6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenta într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x4,5 cm, care respectă conditiile prevăzute la art. 9. _

(6) În cazul în care există diferente între numele si prenumele înscrise în documentele prezentate potrivit alin. (5) si cele solicitate a fi înscrise în pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar, cu mentionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea mentiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările si completările ulterioare.”

9. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Domiciliul cetăteanului român minor se stabileste de drept, în conditiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinti, părintele supravietuitor, părintele căruia i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă ori reprezentantul legal. În situatia în care părintii nu au acelasi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de acestia sau, în situatia în care există neîntelegeri între părinti, de instanta de judecată.

(2) Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu: a) pasaportul acestuia, în care este mentionat statul de domiciliu;


b) pasaportul părintilor, unuia dintre părinti sau reprezentantului legal, după cum urmează:

1. pasapoartele ambilor părinti, în cazul în care acestia au domiciliul în acelasi stat; sau

2. pasaportul unuia dintre părinti si declaratia celuilalt părinte, prin care îsi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanta a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă si irevocabilă;

3. pasaportul părintelui supravietuitor;

4. pasaportul părintelui căruia i-a fost încredintat minorul prin hotărârejudecătorească rămasă definitivă si irevocabilă;

5. pasaportul reprezentantului legal. (3) Dispozitiile art. 9 se aplică în mod corespunzător si cu privire la pasapoartele simple, pasapoartele simple electronice sau pasapoartele simple temporare, cu mentionarea domiciliului în străinătate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu respectarea dispozitiilor art. 10 alin. (4) si (5).”

10. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu si a pasaportului simplu electronic, cu mentionarea tării de domiciliu, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple la care acestea au fost depuse potrivit art. 28 alin. (2)- (4), cu aplicarea, după caz, a dispozitiilor art. 12 alin. (3), sau Directie[Generale de Pasapoarte.

(2) În vederea solutionării, cererile pentru eliberarea pasaportului simplu si a pasaportului simplu electronic, cu mentionarea tării de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificate de functionarul consular, se transmit împreună cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (5) la Directia Generală de Pasapoarte.

(3) Competenta de solutionare a cererilor pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tării de domiciliu, depuse în tară, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple la care acestea au fost depuse potrivit art. 28 alin. (2) sau alin. (3), cu aplicarea, după caz, a dispozitiilor art. 12 alin. (3), iar a celor depuse în străinătate revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale României.”

11. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Ridicarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tării de domiciliu, se face cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor art. 14.

(2) Eliberarea pasaportului simplu, a pasaportului simplu electronic sau a pasaportului simplu temporar, cu mentionarea tării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului:

a) actul de identitate care atestă domiciliul în România emis de autoritătile române competente;

b) pasaportul anterior, dacă este cazul.

(3) Actul de identitate prezentat se transmite serviciului public comunitar pentru evidenta persoanelor care l-a emis, pentru a fi retras. Pasaportul anterior se anulează si se restituie titularului.”

12. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Cetăteanul român care are domiciliul în străinătate îsi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România.

(2) Cetăteanul român care si-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărtii de identitate, care va face dovada domiciliului în România.

(3) Serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor competent să elibereze cartea de identitate retrage documentul de călătorie, cu mentionarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării mentiunii sau, după caz, a pasaportului de către structura de pasapoarte emitentă sau, dacă documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declaratii cuprinzând motivele pentru care nu-l poate preda. Documentul de călătorie sau, după caz, declaratia solicitantului se transmit structurii de pasapoarte emitente.”

13. După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 331 si 332, cu următorul cuprins:

„Art. 331. - Titularii pasapoartelor simple, pasapoartelor simple electronice si ai pasapoartelor simple temporare au drept de acces, de interventie si de opozitie asupra prelucrărilor de date cu caracter personal, în conditiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 332. - Personalul care prelucrează date cu caracter personal în scopurile prevăzute de lege are obligatia de a respecta confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

14. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Modelul formularelor necesare pentru eliberarea pasapoartelor simple, a pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, modelul declaratiei privind acordul părintilor/celuilalt părinte cu privire la eliberarea unui pasaport pentru minor, precum si modelul declaratiei în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pasaportului se stabilesc prin dispozitie a directorului general al Directiei Generale de Pasapoarte, iar modelul declaratiei pe propria răspundere, prezentată în punctul de trecere a frontierei, precum si modelul declaratiei privind acordul părintilor pentru iesirea din tară a minorului însotit de o persoană fizică majoră se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră.”

Art. II. - Mentiunile privind includerea minorilor în pasapoartele părintilor rămân valabile si permit iesirea din tară a minorului în conditiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare, până la expirarea valabilitătii acestora sau, după caz, până la împlinirea vârstei de 14 ani.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 922.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 31.364 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 31.364 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdas nr. 56 din 2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turdas nr. 17 din 2009, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă”.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 951.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor suprafete de teren trecute în domeniul public al statului si care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă”

 

Nr. crt.

Locul unde este situată suprafata de teren care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite suprafata de teren

Caracteristicile tehnice si categoria de folosintă a suprafetelor de teren care se transmit

1.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1.201 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 492/2 Canal

2.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 518 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 493/2 Drum exploatare

3.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 82 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1. Număr cadastral 607/2 Drum comunal

4.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1.060 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 611/2 Drum exploatare

5.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 9 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 611/3 Drum exploatare

6.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 443 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 573/2 Drum exploatare

7.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 475 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 495/2 Drum exploatare

8.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 213 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 496/2 Drum exploatare

9.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 551 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 494/2 Drum exploatare

10.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 254 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 491/2 Drum exploatare

11.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 378 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 568/2 Drum exploatare

12.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 341 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 570/2 Drum exploatare

13.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 373 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 572/2 Drum exploatare

14.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 521 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 502/2 Drum exploatare

15.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 221 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 502/4 Drum exploatare

16.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 196 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 501/2 Drum exploatare

17.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 1.990 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 505 Drum exploatare

18.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 579 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 500/1 Drum exploatare

19.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 234 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 497/1 Canal

20.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 729 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 567/2 Canal

 

21.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 45 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 609/2 Drum exploatare

22.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 773 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 604/2 Drum comunal

23.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 878 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 605/2 Canal

24.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 336 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 605/4 Canal

25.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 121 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 606/1 Drum exploatare

26.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 356 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 608/2 Drum exploatare

27.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 656 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 583/2 Canal

28.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 281 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 584/2 Drum exploatare

29.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 649 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 582/2 Canal

30.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 266 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 586/2 Drum exploatare

31.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 286 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 585/2 Drum exploatare

32.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 197 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 587/2 Drum exploatare

33.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 161 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 569/1 Canal

34.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 609 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 569/3 Canal

35.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 3.392 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 571/2 Drum comunal

36.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 731 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 571/4 Drum comunal

37.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 8.964 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 566/2 Canal

38.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 969 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 574/1 Canal

39.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 683 m2 Cod de clasificare 4.5.1.1 Număr cadastral 574/3 Canal

40.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 322 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 504/2 Drum exploatare

41.

Comuna Turdas, judetul Hunedoara, extravilan

Comuna Turdas - Consiliul Local al Comunei Turdas

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 321 m2 Cod de clasificare 1.3.7.1 Număr cadastral 503/2 Drum exploatare

 

            Suprafata totală supusă transferului: 31.364 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 56A Maglavit-Simian km 0+000-km 79+140” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 56A Maglavit-Simian km 0+000-km 79+140” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 988.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 1 (E 68) Brasov-Sibiu, km 173+800-km 296+293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 1 (E 68) Brasov-Sibiu, km 173+800-km 296+293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 989.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24”, judetul Galati, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 990.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centura municipiului Rădăuti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centura municipiului Rădăuti”, judetul Suceava, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 991.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmatiei-Moisei-lacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a Vl-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 18 Baia Mare- Sighetu Marmatiei-Moisei-lacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a Vl-a, judetele Maramures si Suceava, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 992.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 11 Brasov-Onesti-Bacău, km 4+900-km 56+137; km 60+100- km 125+100; km 132+500-km 175+460”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 11 Brasov-Onesti- Bacău, km 4+900-km 56+137; km 60+100-km 125+100; km 132+500-km 175+460”, judetele Brasov, Covasna si Bacău, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 993.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Arges la Ionesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Arges la Ionesti”, judetul Dâmbovita, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 994.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.