MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 626/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 626         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

41. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

887. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

924. - Hotărâre privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

977. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta în domeniul public al municipiului Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

605. - Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 pentru eliberarea doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.106. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti

 

5.107. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

 

17. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor

permanente ale Camerei Deputatilor

 

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Motreanu Dan-Stefan, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice, în calitate de membru, în locul domnului deputat Coroamă Gheorghe.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 16 septembrie 2009.

Nr. 41.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea

unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public

al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La pozitia M.F.P. 106507 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, coloana 8 se modifică si va avea următorul cuprins: „170.223,50 lei".

Art. II. - Se aprobă trecerea unor constructii, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. III. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. IV. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 887.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean

al Politiei de Frontieră Galati, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa constructiilor

Persoana juridică ce administrează constructiile

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

Numărul M.F.P.

Municipiul Galati, Str. Portului nr. 52, judetul Galati, Carte funciară nr. 55.499

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

 

 

Pavilion nr. 49-115-01

Suprafata construită = 161,20 m2

Valoarea contabilă = 73.213,40 lei

Pavilion nr. 49-115-02

Suprafata construită = 220 m2

Valoarea contabilă = 52.366,20 lei

Pavilion nr. 49-115-03

Suprafata construită = 58,00 m2

Valoarea contabilă = 5.921,93 lei

Pavilion nr. 49-115-04

Suprafata construită = 2,00 m2

Valoarea contabilă = 612,91 lei

Drumuri, alei, platforme

Valoarea contabilă = 20.315,70 lei Împrejmuire

Valoarea contabilă = 1.647,80 lei

Retele exterioare

Valoarea contabilă = 15.994,20 lei

106.507 - partial -


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează prin introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 924.

 

ANEXĂ

Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

2. Ordonator secundar de credite

4256324

Administratia Natională a Penitenciarelor

3. Ordonator tertiar de credite

4553240

Penitenciarul de Maximă Sigurantă Craiova

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar (în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatie juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare / concesiune

Concesiune/ închiriat/dat

cu titlu

gratuit

 

8.29.12

Pavilion administrativ

P+1-435 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1892

15.810

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Dormitor

P - 630 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1892

9.937

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Dormitor

P - 579 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1892

8.342

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil


Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar (în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatie juridică actuală

Concesiune/ închiriat/dat

cu titlu

gratuit

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

8.29.12

Dormitor

P - 463 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1892

6.651

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Dormitor

P - 530 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1892

6.476

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Corp gardă

P-257 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1899

7.467

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Punct control acces

P - 98 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1981

3.748

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Punct control, ateliere

P-170 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1952

19.234

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Punct control tehnic

P - 37 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1958

2.281

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie

P - 220 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1899

35.796

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Dormitor

P - 588 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1899

10.579

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Bloc alimentar

P -915mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1899

17.793

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil


Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar (în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatie juridică actuală

Concesiune/ închiriat/dat

cu titlu

gratuit

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

8.29.12

Popotă cadre + club

P - 332 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1899

7.915

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie alimente

P - 243 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1899

6.884

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie materiale

P- 10mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

1.421

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie materiale tehnice + grajd

P - 339 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

8.766

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Ateliere reparatii auto

P -301 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

28.516

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Remiză tehnică de luptă

P-1.140 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

78.064

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Baie + magazie

P - 472 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

20.200

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Săli de clasă

P-1.065 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

102.256

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Ateliere

P - 309 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

36.302

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil


Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar (în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatie juridică actuală

Concesiune/ închiriat/dat

cu titlu

gratuit

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

8.29.12

Castel apă

P-13mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

14.264

H.G. 656/2007,

Protocol

233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie armament

P - 37 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

6.612

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie munitii

P-172 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

30.919

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie munitii

P-172 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

30.919

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Bordei zarzavat

S-130 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

1.173

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Bordei zarzavat

S-130 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1954

1.173

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Bordei CI.

P - 76 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1953

6.028

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Cocină

P -671 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1959

41.756

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Statie CI.

P - 4 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1960

972

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil


Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar (în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatie juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/dat

cu titlu

gratuit

 

8.29.12

Grup social

P - 54 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1956

1.643

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Patul

P - 50 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1982

1.604

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie cereale

P - 58 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1992

1.517

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Grajd

P - 525 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1988

28.427

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Punct sacrificare

P-19mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1988

919

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Cocină

P - 300 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1982

15.355

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Foisor santinelă

P - 5 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1957

11

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Punct control condamnati

P - 4 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1992

582

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazie materiale

P-160 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1994

33.313

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil


Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar (în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatie juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/dat

cu titlu

gratuit

 

8.29.12

Sopron PSI

P-15mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

1949

2.528

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Cabine hidrofoare si rezervor

P-46,12 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

2002

220.000

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Teren agricol

57,650 ha

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

1.487.457

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Teren cu constructii

1,140 ha

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

243.021

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Teren fără constructii

7,320 ha

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

188.867

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Alte grupe de terenuri

9,476 ha

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

244.485

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Drumuri si alei asfaltate

1.756 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

8.790

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Drumuri si alei betonate

4.476 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

40.974

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Drumuri si alei cu macadam

5.028 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

9.191

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil


Nr. M.F.

 

 

Codul

de

clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar (în lei)

 

 

Situatia juridică

Situatie juridică actuală

Tip bun

 

 

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/dat

cu titlu

gratuit

 

8.29.12

Drumuri si alei cu pământ

18.012 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

494

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

împrejmuire

beton

(prefabricate)

640 ml

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

4.333

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

împrejmuire metalică

270 ml

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

1.864

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

împrejmuire sârmă

ghimpată pe un rând

2.842 ml

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

1.000

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Platforme cu macadam

1.280 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

2.340

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Platouri beton asfaltate

8.064 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

40.364

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Platouri cu macadam

6.184 mp

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

11.304

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Retea

alimentare cu apă

941 ml

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

1.725

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Retea canalizare 300 mm

1.244 ml

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

11.546

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Retea energie

electrică

aeriană

2.550 ml

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

21.599

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Retea energie

electrică

subterană

50 ml

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

369

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Statuie din bronz „Tudor Vladimirescu"

1 buc.

 

Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94

 

3.000

H.G. 656/2007,

Protocol 233409/2007

În administrare

 

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta

în domeniul public al municipiului Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului

Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta în domeniul public al municipiului Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Art. 2. - Lucrările de împrejmuire si iluminatul perimetral al zonei ce va delimita imobilul care rămâne în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta de partea de imobil ce se transmite în domeniul public al municipiului Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta vor fi executate si decontate de către Consiliul Local al Municipiului Constanta în termen de maximum 90 de zile de la semnarea protocolului de predare-preluare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii de imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 977.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei

si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta în domeniul public al municipiului Constanta

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta

 

Denumirea si adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul

de inventar

M.F.P

Imobil 49-149, situat în municipiul Constanta, Aleea Zmeurei nr. 3, judetul Constanta

Statul român si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta

Municipiul Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta

Suprafata construită = 6.378,71 m2 Suprafata terenului = 60.000,00 m2

36.453 (partial)

 

DECIZII ALE PRlMULUI - MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei primului-ministru nr. 548/2009

pentru eliberarea doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector guvernamental

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. I. - Titlul Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 pentru eliberarea doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector guvernamental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 1 iunie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„DECIZIE

pentru transferul, în interesul serviciului, al doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector

guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de sef serviciu

pentru Serviciul administratie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu".

Art. II. - Preambulul Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Având în vedere Adresa Consiliului Judetean Sibiu nr. 6.182 din 26 mai 2009, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/9.852/D.NA. din 29 mai 2009, prin care se solicită transferul în interesul serviciului al doamnei Târlea Rodica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului,

tinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 90 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,".

Art. III. - Articolul unic al Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 devine articolul 1 si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Doamna Târlea Rodica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în functia publică de sef serviciu pentru Serviciul administratie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu."

Art. IV. - După articolul 1 al Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 se introduc două noi articole, articolele 2 si 3, cu următorul cuprins:

Art. 2. - Transferul prevăzut la art. 1 va opera de la data de 1 iunie 2009.

Art. 3. - Numirea în functia publică de sef serviciu pentru Serviciul administratie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu se va face prin dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Sibiu."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2009.

Nr. 605.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular

Liceul „Cronos" din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 24 iulie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-iunie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos", cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu nr. 50-52, sectorul 1, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „tehnician în turism", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral/frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Cronos" din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia pentru Perfectionarea Managementului Educational „CRONOS 2000" Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Cronos" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 5.106.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular

Grădinita „Piticot" din Galati

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 24 iulie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-iunie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot", cu sediul în localitatea Galati, Bd. Otelarilor nr. 25A, bl. D9E, mezanin, judetul Galati, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal si prelungit".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Piticot" din Galati.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Piticot" din Galati, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Piticot" din Galati, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 5.107.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 9/2008

privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) si b), ale art. 81, 91, art. 17 alin. (1) lit. a) si ale art. 22 alin. (41) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, precum si recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering

în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) cetătenia;

h) functia publică importantă detinută, în cazul clientilor care sunt rezidenti în străinătate, dacă este cazul;

i) numele beneficiarului real, dacă este cazul."

2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situatia prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".


3. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Înstitutiile vor aplica măsurile de cunoastere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 si de prezentul regulament tuturor clientilor existenti, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale institutiei a normelor de cunoastere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament."

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 17 septembrie 2009.

Nr. 16.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2007

privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române,

si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte

 

Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 72 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 189 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 189. - Competenta tehnică se evaluează având în vedere experienta anterioară a actionarului dobândită ca actionar care a exercitat controlul asupra unor institutii de credit ori institutii financiare si/sau ca persoană care a administrat si/sau a condus activitatea unor asemenea institutii. În acest caz, de asemenea, experienta trebuie să demonstreze abilitate, diligentă si conformarea la standardele relevante."

2. Articolul 1817 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1817. - Înformatiile cerute pentru evaluarea soliditătii financiare a actionarului semnificativ depind de statutul juridic al actionarului (de exemplu: institutie de credit sau institutie financiară supusă supravegherii prudentiale; persoană juridică, alta decât o institutie de credit sau institutie financiară; persoană fizică)."

3. Articolul 1824 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1824. - Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie să provină din surse licite, iar mecanismul de finantare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel putin că fondurile respective sunt virate prin intermediul unor institutii de credit sau institutii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităti competente din state membre ori din state terte considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor si finantării terorismului."

4. La articolul 21 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) estimări ale bilantului si ale contului de profit si pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual si, după caz, la nivel consolidat, semnate de actionar, însotite de fundamentarea valorilor prognozate;".

5. La articolul 25 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare actionar în contul mentionat la lit. b) a fost virată prin institutii de credit sau institutii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităti competente din state membre ori din state terte considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor si finantării terorismului;".

6. La articolul 25 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) informatii actualizate pentru fiecare dintre actionarii semnificativi directi si indirecti si pentru actionarii directi care nu detin o participatie calificată, cu exceptia institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române;".

7. La articolul 25 alineatul (2), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu standardele internationale în materie, din care să rezulte faptul că sistemul informatic ce va fi implementat la nivelul băncii este adecvat în raport cu specificul si volumul activitătii preconizate a fi desfăsurată în primii 3 ani de activitate, avându-se în vedere cel putin următoarele aspecte: capacitatea de a desfăsura activitătile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea respectării regulilor sistemelor de plăti la care banca optează să se conecteze, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Banca Natională a României, capacitatea de conectare la reteaua de comunicatii interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudentă bancară, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare."

8. La articolul 25, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru actualizarea informatiilor prevăzute la alin. (2) lit. c1), referitoare la actionarii semnificativi, directi si indirecti, persoane juridice, se transmit pentru fiecare dintre acestia următoarele:

a) cele mai recente situatii financiare anuale individuale si consolidate, auditate, după caz, precum si cele mai recente situatii financiare interimare individuale si consolidate, întocmite după data depunerii cererii de autorizare;

b) estimări ale bilantului si ale contului de profit si pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual si consolidat, semnate de actionar, însotite de o notă de fundamentare a ajustărilor valorilor prognozate prezentate initial, în cazul în care au fost înregistrate evolutii nefavorabile semnificative în situatiile financiare prevăzute la lit. a) fată de situatiile prezentate în prima etapă a procesului de autorizare;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, în măsura în care informatiile prezentate initial în cuprinsul acestuia au suferit modificări, completat în mod corespunzător cu informatii actualizate.

(22) Pentru actualizarea informatiilor prevăzute la alin. (2) lit. c1), referitoare la actionarii directi, persoane juridice, care nu detin o participatie calificată, se transmit pentru fiecare dintre acestia documentele prevăzute la alin. (21) lit. a) si, dacă este cazul, lit. c).

(23) Pentru actualizarea informatiilor prevăzute la alin. (2) lit. c1), referitoare la actionarii semnificativi persoane fizice, se transmite pentru fiecare dintre acestia chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, în măsura în care informatiile prezentate initial în cuprinsul acestuia au suferit modificări, completat în mod corespunzător cu informatii actualizate, dar cel putin informatii la zi privind situatia sa financiară.

(24) În cazul entitătilor fără personalitate juridică, actionari directi si actionari semnificativi indirecti ai băncii, pentru actualizarea informatiilor prevăzute la alin. (2) lit. c1) se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (21) sau (22), după caz."

9. La articolul 53, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru membrii cooperatori care au subscris părti sociale reprezentând cel putin 10% din capitalul social al cooperativei de credit se vor prezenta următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) si (21);

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

d) un angajament în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părtilor sociale."

10. La articolul 55, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare membru cooperator care a subscris părti sociale reprezentând cel putin 10% din capitalul social al cooperativei de credit în contul mentionat la lit. b) a fost virată prin institutii de credit si institutii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităti competente din state membre sau din state terte considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor si finantării terorismului;".

11. La articolul 61 alineatul (1), după litera b)se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) documentele prevăzute la art. 55 lit. b1);".

12. La anexa nr. 2 la regulament, punctele 5 si 12 din chestionar se modifică si vor avea următorul cuprins:

„5. Furnizati informatii privind existenta unei evaluări anterioare a reputatiei participantului în calitate de actionar sau de persoană care asigură conducerea activitătii unei institutii de credit ori a unei institutii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificati identitatea autoritătii respective si prezentati o dovadă a rezultatului acelei evaluări.

12. Furnizati informatii privind existenta unei evaluări anterioare a reputatiei participantului în calitate de actionar sau de persoană care asigură conducerea activitătii unei institutii de credit ori a unei institutii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificati identitatea autoritătii respective si prezentati o dovadă a rezultatului acelei evaluări."

Art. II. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul regulament, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 17 septembrie 2009.

Nr. 17.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.